Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC

Criterii/Aspecte urmărite
Structura generală a portofoliului
1.Date personale
-Structura anului scolar;
- Programul zilnic;
-Plan de invatamant;
- Fisa postului;
- Decizia de numire pe post ;
- Raport de autoevaluare;
- Calificativele obţinute.

2. Curriculum/activitatea la catedra;
-Fisa de avizare optional;
- Programe pentru disciplinele opţionale (aprobate ISJ);
- Proiectedidactice;
- Fisa cu asistente la ore.

3. Evaluare
- Matrici de evaluare ;
- Teste iniţiale şi sumative (obiective, descriptori/ bareme)
-Concluzii in urma evaluarii initiale;
- Fişe de urmărire a progresului clasei.

4. Performante:
- Calendarul concursurilor si a olimpiadelor scolare;
-Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru concursuri;
-Rezultate obtinute la diferite faze.

5.Formare continua/perfectionare
- Copii ale documentelor de obţinere a gradelor didactice;
- Copii ale diplomelor de formare obţinute după formarea iniţială;
-Evidenta formarii profesionale;
- Activităţi în cadrul comisiei/cerculuI metodic (cuprinde sarcinile în cadrul comisiei, activităţile propuse/
desfăşurate în cadrul comisiei metodice pentru anul şcolar în curs, cu termene; participări cu referate,
informări, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă);
- Participări la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice).
- Diferite materiale metodice primite de la M.E.C.I., I.S.J., preluate din literatura de specialitate, de la
colegi, elaborate personal .

6.Managementul clasei
- Tabel nominal elevi;
- Caietul personal al cadrului didactic (se inregistrează obsevaţiile asupra comportamentului elevilor în cei
patru ani);
-Oferta activitatii optionale;
- Calendarul activitatii desfasurate cu parintii;
-Procese verbale sedinte cu parintii;
- Chestionare pentru parinti;

7. Activităţi educative formale şi nonformale


- Programul activităţilor extracurriculare ;
- Proiecte personale sau în parteneriat ;
-Evidenta proiectelor educationale;
- Evidenta organizarii excursiilor tematice;
- Vizionări de spectacole, alte activităţi extracurriculare .

S-ar putea să vă placă și