Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

LICEUL TEORETIC „IGOR CREŢU”


CATEDRA Limbă şi comunicare

APROBAT______________ COORDONAT__________________
Alexandrova Tatiana, director al liceului Boiu Ştefan - director-adjunct
_______________________ 2011 ________________________ 2011

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Limba şi literatura română pentru clasa a VI - a , profil umanist
anul de studii 2011 – 2012
Profesor Alexandrova Tatiana , grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore
Evaluare

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010


Manualul de bază : Limba şi literatura română, Angela Grama-Tomiţă, L. State, L. Nicolaescu-Onofrei; Cartier, 2011.

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr.___ din ______________2011
Şef catedră: Ivanov Valeriu _____________

1
CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI
Cu statutul de disciplină şcolară obligatorie pentru toate clasele şi fundamentală pentru studiul

celorlalte discipline şcolare, Limba şi literatura română integrează, în baza celor două ştiinţe umaniste

fundamentale: lingvistica şi ştiinţa literaturii, două domenii educaţionale:

educaţia lingvistică;
educaţia literar-artistică.
Scopul educaţiei lingvistice: formarea unor vorbitori culţi ai limbii materne – române şi a
premiselor pentru cunoaştere şi comunicare în orice domeniu al vieţii umane.
Scopul educaţiei literar-artistice: formarea cititorului cult de literatură artistică şi a premiselor pentru formarea
artistic-estetică generală.
Obiectivele EL/ELA sînt formulate în termeni de competenţe
comunicative/literare/lectorale
(cunoştinţe, capacităţi, atitudini), pe care urmează să şi le formeze elevii pe
parcursul şcolarităţii, ajutaţi fiind de profesor.
Realizarea sistemelor de competenţe definite de curriculum se va manifesta în
comportamente comunicative culte, în activităţi şi atitudini literar-artistice şi estetice
generale, acestea reprezentînd şi scopul atins al EL/ELA.

2
COMPETENŢE-CHEIE

1. Competenţe de comunicare în limba de instruire.


2. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.
3. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
4. Competenţe interpersonale, civice, morale.
5. Competenţe culturale şi interculturale.
6. Competenţe acţional-strategice.
7. Competenţe de comunicare într-o limbă străină.
8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale.
9. Competenţe antreprenoriale.
10. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.

3
COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l
interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă cotidiană, istorie, geografie,
ştiinţe) şi – nu în ultimul rînd – prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competenţe
porneşte de la elementara capacitate de a citi coerent orice e scris în limba română şi implică o gamă
largă de operaţii intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este
înţeles nu doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini.

Competenţele valorice sînt competenţe din domeniul viziunii asupra lumii, legate de reperele
valorice ale elevului, cu capacitatea acestuia de a percepe şi a înţelege lumea
înconjurătoare, de a se
orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia, de a şti să-şi aleagă obiectivele şi
finalităţile în acţiuni şi fapte, de a lua decizii. Pornind de la textul artistic ca
pretext pentru discuţie, pentru asimilarea unor modele comportamentale, demersul
educaţional la limba şi literatura română în gimnaziu punctează
anumite repere valorice, proiectează comportamente şi atitudini.
Alături de competenţele valorice, se plasează şi competenţele de cultură
generală, prin studiul unui spectru larg de texte literare şi nonliterare, prin
relevarea conexiunilor cu aspectul ontologic, gnoseologic şi hermeneutic al lor.

4
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
5. Elaborarea şi realizarea 5.1. Producerea unui discur 1. Introducere.
spontană, fluentă, exactă a în limita unei pagini de caie Prezentarea
diverselor acte de comunicare (o impresie; o opinie cursului.
orală şi scrisă. personală; relatarea unei 2. Atelier de
întîmplări; argumentarea discuţie. Lecturile
8. Lectura, audierea şi unui punct de vedere; de vacanţă.
interpretarea textelor literare şi aprecieri simple privind 3. Recapitulare.
4. Evaluare iniţială.
nonliterare, în limita textele lirice studiate).
5. Gr. Vieru
standardelor de conţinut.
Legămînt
8.1. Lectura expresivă a Observare.
15. Exprimarea adecvată a fragmentului de text epic. 6. Legămînt.
Unitatea propriei identităţi, prin
Explorare şi
I conştientizarea 15.1. Relatarea despre sine, interpretare.
apartenenţei la comunitatea ca reprezentant al 7. Argumentarea
lingvistică a vorbitorilor de etniei/generaţiei/comunităţii. simplă.
limbă română. 8. Redactarea unui
text
argumentativ.
9. Atelier de lectură.
10. Proiect. Revista
mea.
11. Evaluare
sumativă nr.1
TEST CU ITEMI
5
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
12. Analiza evaluării

2. Aranjarea/ordonarea în pagină 2.1. Aşezarea grafică în 1. Cartea de-a lungul


sau în formular standardizat a pagină a textului: plan de veacurilor. Lectură.
2. Cartea de-a lungul
textului propriu/produs. idei; text simplu de tip
veacurilor.
informativ; dialog; Observare şi
4. conspect; scrisoare; interpretare.
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea descriere de peisaj. 3. Structura cărţii.
diverselor strategii de învăţare 4.1. Utilizarea dicţionarului Cuprinsul, prefaţa,
autonomă a limbii, prin observare (explicativ, de sinonime, de postfaţa.
directă şi exersare. antonime, de neologisme, de 4. Elemente de limbă
română. Actualizare.
expresii) în stabilirea 5. Comunicarea.
11. Manipularea suporturilor sensurilor cuvintelor Situaţia de
Unitatea
audiovizuale şi informatice în necunoscute. comunicare.
II
calitate de surse sau mijloace de 11.1. Selectarea în volum 6. Comunicarea.
învăţare a limbii de instruire. rezonabil a informaţiilor Situaţia de
necesare (esenţiale), comunicare.
12. Respectarea etichetei verbale utilizînd mijloace 7. Scrierea funcţională.
Mesajul electronic.
în orice situaţie de comunicare audiovizuale/informative. 8. Textul nonliterar.
orală şi scrisă. 12.2. Utilizarea normelor Fişa de bibliotecă.
elementare de etichetă 9. Fişa de lectură.
verbală într-o situaţie 10. Fişa de lectură.
concretă de comunicare 11. Atelier de lectură.
orală şi scrisă (dialog 12. Proiect. Revista
mea.
6
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
improvizat: elev – bibliotecar; cumpărător 13. Evaluare sumativă
– vînzător; pacient - medic).
14. Analiza evaluării.

1. Utilizarea diverselor strategii 1.1. Ierarhizarea ideilor 1. Al. Brătescu-


de informare/documentare, în dintr-un text narativ într-un Voineşti
vederea abordării eficiente a plan simplu de idei, utilizînd Privighetoarea
comunicării enunţuri proprii. Lectură.
orale şi scrise. 2. Privighetoarea.
5.2. Lansarea orală a
Observare şi
discursului dat într-un timp
5. Elaborarea şi realizarea interpretare.
limită (2/3 min.).
spontană, fluentă, exactă a 3 Textul literar. Textul
diverselor acte de comunicare 9.1. Aplicarea terminologiei nonliterar.
orală şi scrisă. lingvistice şi literare studiate 4 Textul literar. Textul
Unitatea
în demersul analitic al nonliterar.
III
9. Operaţionalizarea textului. 5. Cîmpul lexical.
terminologiei 6. Circulaţia
lingvistice şi literare, în limita 15.1. Relatarea despre sine, cuvintelor în spaţiu.
standardelor de conţinut. ca reprezentant al Regionalismele.
etniei/generaţiei/comunităţii. 7. Monolog narativ.
15. Exprimarea adecvată a 8. Textul nonliterar.
propriei identităţi, prin Instrucţiunea.
conştientizarea 9. Atelier de lectură.
apartenenţei la comunitatea 10. Proiect. Revista
mea.
7
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
lingvistică a vorbitorilor de 11. Evaluare sumativă
limbă română. 13. Analiza
evaluării
1. Parabola
semănătorului.
Observare.
2. Parabola
8.2. Interpretarea textului semănătorului.
8. Lectura, audierea şi interpretarea liric, a textului epic Explorare.
textelor literare şi nonliterare, în (naraţiune, descriere). 3 Parabola
limita standardelor de conţinut. semănătorului.
9.1. Aplicarea terminologiei Interpretare.
9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare studiate 4 Noţiune de parabolă.
Unitatea lingvistice şi literare, în limita în demersul analitic al 5 Relaţii între cuvinte
IV standardelor de conţinut. textului. după conţinut.
Sinonimia.
10. Valorificarea mijloacelor 10.3. Realizarea spontană, 6. Relaţii între cuvinte
expresive ale limbii române fluentă, exactă a unei după conţinut. Serii
literare, în diferite situaţii de descrieri orale: descrieri de sinonimice.
comunicare orală şi scrisă. natură, de portret, de 7 Relaţii între cuvinte
interior, de exterior după conţinut.
Antonimia.
8. Monologul
descriptiv.
9. Atelier de lectură.
8
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
10. Atelier de scriere.
Realizarea unei
descrieri.
11. Atelier de scriere.
Realizarea unei
descrieri.
12. Evaluare sumativă.
13 Analiza evaluării.

2. Aranjarea/ordonarea în pagină 2.1. Aşezarea grafică în 1 Parabola despre


sau în formular standardizat a pagină a textului: plan de floarea adevărată.
textului propriu/produs. idei; text simplu de tip Observare.
4. informativ; dialog; 2 Parabola despre
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea conspect; scrisoare; floarea
diverselor strategii de învăţare descriere de peisaj. adevărată.Explorare.
autonomă a limbii, prin observare 4.1. Utilizarea dicţionarului 3 Parabola despre
Unitatea directă şi exersare. (explicativ, de sinonime, de floarea
V 14. Identificarea propriilor atuuri, antonime, de neologisme, de adevărată.Interpretare.
nevoi şi puncte vulnerabile în expresii) în stabilirea 4 Temă, idée, mesaj al
diferite situaţii de comunicare sensurilor cuvintelor textului literar.
orală şi scrisă. necunoscute. 5. Dicţionarul de
14.1. Autoevaluarea sinonime / antonime.
propriilor competenţe de 6. Textul nonliterar.
comunicare. Reţeta.
7. Atelier de lectură.
9
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
8. Proiect. Revista mea.
9. Evaluare sumatvă.
10 Analiza evaluării.
1. Utilizarea diverselor strategii de 1.1. Ierarhizarea ideilor 1 A. Russo. Stînca
informare/documentare, în vederea dintr-un text narativ într-un Corbului Lectură.
abordării eficiente a comunicării plan simplu de idei, utilizînd 2 Stînca Corbului
orale şi scrise. enunţuri proprii. Explorare şi
Unitatea interpretare.
VI 3 Noţiune de legendă.

4 Relaţii între cuvinte


după conţinut.
Omonimia.
3. Rezumarea textelor literare şi 3.1. Rezumarea unui text 5 Relaţii între cuvinte
nonliterare. descriptiv, în limita de 100 de după conţinut.
cuvinte. Paronimia.
9. Operaţionalizarea terminologiei 6 Rezumatul.
lingvistice şi literare, în limita 9.3. Aplicarea 7 Atelier de lectură
Unitatea standardelor de conţinut. instrumentarului de 8 Proiect. Revista mea.
VI interpretare a textului. 9 Atelier de discuţie.
Importanţa studierii
folclorului.
10 Evaluare sumativă
11 Analiza evaluării

10
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
4. 4.2. Utilizarea dicţionarului 1 Ion Creangă Fata
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea ortografic în scopul scrierii babei şi fata
diverselor strategii de învăţare corecte a cuvintelor. moşneagului. Lectură
autonomă a limbii, prin observare 2 Fata babei şi fata
directă şi exersare. 7.1. Respectarea regulilor moşneagului.
ortografice, ortoepice, Explorare.
7. Respectarea normei ortografice, punctuaţionale, gramaticale, 3 Fata babei şi fata
Unitatea ortoepice, semantice, gramaticale, a normei semantice în textul moşneagului.
VII punctuaţionale, stilistice a limbii produs (oral şi scris). Interpretare.
române literare. 4 Basmul cult.

5 Caracterizarea
personajului literar.
6 Caracterizarea
personajului literar.
10. Valorificarea mijloacelor 10.1. Utilizarea formulelor 7 Substantivul.
expresive ale limbii române de iniţiere, menţinere şi Actualizare.
literare, în diferite situaţii de încheiere a dialogului Substantive collective.
comunicare orală şi scrisă. (susţinut direct cu o altă 8 flexiunea şi ortografia
Unitatea persoană. susţinut la substantivului
VII telefon). 9 Locuţiunea
12. Respectarea etichetei verbale substantivală.
în orice situaţie de comunicare 10 Articolul. Articolul
orală şi scrisă. 12.1. Analiza normelor posesiv.
elementare de etichetă 11 Articolul adjectival.
11
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
verbală în textul studiat. 09.01 12 Situaţia de
comunicare dialogată.
10.01 13 Atelier de lectură
11.01 14 Evaluare sumativă
Nr8, scrisă.
11.01 15 Analiza evaluării.
1. Utilizarea diverselor strategii de 1.1. Ierarhizarea ideilor 14.01 1 H. Ch. Andersen
informare/documentare, în vederea dintr-un text narativ într-un Soldatul de plumb.
abordării eficiente a comunicării plan simplu de idei, utilizînd Lectură.
orale şi scrise. enunţuri proprii. 15.01 2 Soldatul de plumb
10. Valorificarea mijloacelor 10.1. Utilizarea formulelor Explorare şi
Unitatea
expresive ale limbii române de iniţiere, menţinere şi interpretare.
VIII
literare, în diferite situaţii de încheiere a dialogului 16.01 3 Planul dezvoltat de
comunicare orală şi scrisă. (susţinut direct cu o altă idei al textului.
persoană. susţinut la telefon) 17.01 4 Numeralul.
Actualizare. Numeralul
ordinal.
4. 4.2. Utilizarea dicţionarului 18.01 5 Ortografia
Organizarea/desfăşurarea/utilizarea ortografic în scopul scrierii numeralului.
diverselor strategii de învăţare corecte a cuvintelor. 18.01 6 Numeralul fracţionar.
Unitatea autonomă a limbii, prin observare 21.01 7 Atelier de lectură.
VIII directă şi exersare. Insula de repaos
13.1. Reflectarea propriei de L. Lari
13. Producerea textelor care experienţe într-un text scris 22.01 8 Srierea imaginativă.
reflectă propriile experienţe de elev, în limita unei pagini Dialogul.
12
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
senzoriale, idei, judecăţi, opinii, (editaţie „Comportamentul 23.01 9 Atelier de scriere.
argumente. meu”). 24.01 10 Proiect. Revista mea.
25.01 11 Interviul.
25.01 12 Evaluare sumativă
nr9, scrisă
13 Analiza evaluării.
5. Elaborarea şi realizarea 5.1. Producerea unui discurs 28.01 1 M. Eminescu Fiind
spontană, fluentă, exactă a în limita unei pagini de caiet băiet, păduri
diverselor acte de comunicare (o impresie; o opinie cutreeram… Observare.
orală şi scrisă. personală; relatarea unei 29.01 2 Fiind băiet, păduri
întîmplări; argumentarea cutreeram… Explorare
10. Valorificarea mijloacelor unui punct de vedere; şi interpretare.
Unitatea expresive ale limbii române aprecieri simple privind 30.01 3 Opera lirică.
IX literare, în diferite situaţii de textele lirice studiate). 31.01 4 Opera lirică.
comunicare orală şi scrisă. 10.2. Valorificarea 01.02 5 Pronumele .
potenţialului expresiv al Actualizare.
părţilor de vorbire 01.02 6 Pronumele. Exerciţii.
(substantiv, adjectiv, 04.02 7 Pronumele reflexiv.
pronume) în textul produs 05.02 8. Pronumele reflexiv.
(scris/oral).
06.02 9 Funcţia sintactică a
11. Manipularea suporturilor 11.1. Selectarea în volum pronumelui reflexive.
audiovizuale şi informatice în rezonabil a informaţiilor 07.02 10 Argumentarea
calitate de surse sau mijloace de necesare (esenţiale), simplă.

13
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
învăţare a limbii de instruire. utilizînd mijloace 08.02 11 Argumentarea
audiovizuale/informative. simplă pe baza unui
citat.
08.02 12 Atelier de lectură.
11.02 13 Evaluare sumativă
Nr10, scrisă.
12.02 14 Analiza evaluării.
2. Aranjarea/ordonarea în pagină 2.1. Aşezarea grafică în 13.02 1 G. Coşbuc Iarna pe
sau în formular standardizat a pagină a textului: plan de uliţă Lectură
textului propriu/produs. idei; text simplu de tip 14.02 2 Iarna pe uliţă
informativ; dialog; Explorare.
10. Valorificarea mijloacelor conspect; scrisoare; 15.02 3 Iarna pe uliţă
expresive ale limbii române descriere de peisaj. Interpretare.
literare, în diferite situaţii de 10.2. Valorificarea 15.02 4 Hiperbola
Unitatea comunicare orală şi scrisă. potenţialului expresiv al 18.02 5 Pronumele posesiv
X părţilor de vorbire 19.02 6 Adjectivul
(substantiv, adjectiv, pronominal posesiv.
pronume) în textul produs 20.02 7 Pronumele
(scris/oral). demonstrativ.
21.02 8 Adjectivul
pronominal
demonstrativ
22.02 9 Pronumele. Exrciţii.
12. Respectarea etichetei verbale 12.1. Analiza normelor 22.02 10 Textul nonliterar.
în orice situaţie de comunicare elementare de etichetă Scrisoarea de felicitare.
14
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
orală şi scrisă. verbală în textul studiat. 25.02 11 Atelier de lectură.
26.02 12 Evaluare sumativă
Nr11, scrisă.
27.02 13 Analiza evaluării.
7. Respectarea normei ortografice, 7.1. Respectarea regulilor 28.02 1 V. Romanciuc Albina
ortoepice, semantice, gramaticale, ortografice, ortoepice, Observare.
punctuaţionale, stilistice a limbii punctuaţionale, gramaticale, 01.03 2 Albina Explorare şi
române literare. a normei semantice în textul interpretare
produs (oral şi scris). 01.03 3 Metafora.
8. Lectura, audierea şi interpretarea 04.03 4 Tipuri de rimă.
textelor literare şi nonliterare, în 8.2. Interpretarea textului 05.03 5 Adjectivul.
limita standardelor de conţinut. liric, a textului epic Actualizare.
(naraţiune, descriere). 06.03 6. Ortografia
9. Operaţionalizarea terminologiei adjectivului.
Unitatea lingvistice şi literare, în limita 9.3. Aplicarea 11.03 7. Gradele de
XI standardelor de conţinut. instrumentarului de comparaţie ale
interpretare a textului. adjectivului.
12.03 8 Locuţiunea
adjectivală.
13.03 9 Atelier de lectură.
14.03 10 Prioec. Revista mea.
Tinere talente. Poezie.
15.03 11 Evaluare sumativă
Nr12, scrisă
15.03 12 Analiza evaluării.
15
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
18.03 1 M. Sadoveanu Domnu
Trandafir. Lectură.

3. Rezumarea textelor literare şi 3.1. Rezumarea unui text 19.03 2 Domnu Trandafir
nonliterare. descriptiv, în limita de 100 de Observare şi explorare.
cuvinte. 20.03 3 Domnu Trandafir
5. Elaborarea şi realizarea Interpretare.
spontană, fluentă, exactă a 5.3. Realizarea spontană, 21.03 4 Povestirea.
diverselor acte de comunicare fluentă, exactă a unei 22.03 5 Verbul. Actualizare.
orală şi scrisă. descrieri orale. 22.03 6 Modurile personale.
Unitatea 6.1. Relevarea elementelor Actualizare.
XII 6. Explicarea funcţionării fonetice, a expresiilor şi 25.03 7 Infinitivul.
sistemului fonetic, lexical, cuvintelor noi, a elementelor 26.03 8 Infinitivul. Exerciţii.
gramatical al limbii române. gramaticale ale limbii în 27.03 9 Gerunziul.
textul studiat. 28.03 10 Gerunziul. Exerciţii.
9. Operaţionalizarea terminologiei 9.2. Identificarea noţiunilor 29.03 11 Atelier de lectură.
lingvistice şi literare, în limita lingvistice şi literare studiate 29.03 12 Evaluare sumativă
standardelor de conţinut. în textul epic dat. Nr13, scrisă.
01.04 13 Analiza evaluării.
3. Rezumarea textelor literare şi 3.1. Rezumarea unui text 02.04 1 Participiul.
nonliterare. descriptiv, în limita de 100 de 03.04 2 Participiul. Exerciţii.
Unitatea
cuvinte. 04.04 3 Supinul.
XIII
7. Respectarea normei ortografice, 05.04 4 Supinul. Exerciţii.
ortoepice, semantice, gramaticale, 7.1. Respectarea regulilor 05.04 5 Verbul. Sistematizare.

16
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
punctuaţionale, stilistice a limbii ortografice, ortoepice, 08.04 6. Verbul.
române literare. punctuaţionale, gramaticale, Sistematizare.
a normei semantice în textul 09.04 7. Realizarea unei
produs (oral şi scris). descrieri de
natură.Peisajul.
10.04 8 Realizarea unei
10. Valorificarea mijloacelor descrieri de natură.
expresive ale limbii române 10.3. Realizarea spontană, Peisajul.
literare, în diferite situaţii de fluentă, exactă a unei 09.04 9 Atelier de scriere.
comunicare orală şi scrisă. descrieri orale: descrieri de Realizarea unui text
natură, de portret, de narativ pe baza
interior, de exterior. imaginii.
11.04 10 Atelier de scriere.
Unitatea
Realizarea unui text
XIII
narativ pe baza
imaginii.
11.04 11 Atelier de lectură.
15.04 12 Evaluare sumativă,
nr14, scrisă.

16.04 13 Analiza evaluării.

3. Rezumarea textelor literare şi 3.1. Rezumarea unui text 17.04 1 A. Busuioc Cînd
Unitatea
nonliterare. descriptiv, în limita de 100 de bunicul era nepot…
IV
cuvinte. Lectură
17
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
18.04 2 Cînd bunicul era
9. Operaţionalizarea terminologiei nepot…Observare.
lingvistice şi literare, în limita 9.2. Identificarea noţiunilor 19.04 3 Cînd bunicul era
standardelor de conţinut. lingvistice şi literare studiate nepot…Explorare şi
în textul epic dat. interpretare.
19.04 4 Adverbul.
Actualizare.
22.04 5 Gradele de comparaţie
ale adverbului.
23.04 6 Adverbul. Exerciţii.
24.04 7 Reflectarea propriei
experienţe într-un text
13. Producerea textelor care 13.1. Reflectarea propriei scris.
reflectă propriile experienţe experienţe într-un text scris 25.04 8 Reflectarea propriei
senzoriale, idei, judecăţi, opinii, de elev, în limita unei pagini experienţe într-un text
Unitatea argumente. (editaţie „Comportamentul scris.
IV meu”).
26.04 9 Atelier de lectură.
26.04 10 Evaluare sumativă,
Nr15, scrisă.
07.05 11 Analiza evaluării
08.05 12 Proiect. Revista mea.
Tinere talente. Proză.
Unitatea 5.2. Lansarea orală a 10.05 1 A. Donici Doi cîini Pe 18.05
XV 5. Elaborarea şi realizarea discursului dat într-un timp Observare. recuperare
18
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
spontană, fluentă, exactă a limită (2/3 min.). 13.05 2 Doi cîini Explorare şi
diverselor acte de comunicare interpretare.
orală şi scrisă. 8.1. Lectura expresivă a 14.05 3 Fabula.
fragmentului de text epic. 15.05 4 Prepoziţia.
8. Lectura, audierea şi interpretarea Actualizare.
textelor literare şi nonliterare, în 16.05 5 Prepoziţia. Exerciţii.
limita standardelor de conţinut. 17.05 6 Locuţiunea
prepoziţională.
7 Realizarea unei
17.05 descrieri orale.
Portretul.

14. Identificarea propriilor atuuri, 14.1. Autoevaluarea 20.05 8 Realizarea unei


nevoi şi puncte vulnerabile în propriilor competenţe de descrieri orale.
diferite situaţii de comunicare comunicare. Portretul.
orală şi scrisă. 9 Atelier de lectură.
21.05
22.05 10 Proiect. Revista mea
23.05 11 Evaluare sumativă,
nr16, scrisă.
24.05 12 Analiza evaluării.

5. Elaborarea şi realizarea 5.1. Producerea unui discurs 24.05 1 A. Blandiana


Unitatea
spontană, fluentă, exactă a în limita unei pagini de caiet Scrisoare Observare
XVI
diverselor acte de comunicare (o impresie; o opinie 27.05 2 Scrisoare Explorare.
19
Unitatea Competenţe specifice Subcompetenţe Data Tema lecţiei. Textul. Note
de
învăţare
orală şi scrisă. personală; relatarea unei 28.05 3 Scrisoare Interpretare
întîmplări; argumentarea 29.05 4 Propoziţia.
6. Explicarea funcţionării unui punct de vedere; Actualizare. Propoziţii
sistemului fonetic, lexical, aprecieri simple privind affirmative şi negative.
gramatical al limbii române. textele lirice studiate). 30.05 5 Propoziţii enunţiative
6.1. Relevarea elementelor şi interrogative.
14. Identificarea propriilor atuuri, fonetice, a expresiilor şi 31.05 6 Propoziţii simple şi
nevoi şi puncte vulnerabile în cuvintelor noi, a elementelor dezvoltate. 7
diferite situaţii de comunicare gramaticale ale limbii în argumentarea simplă.
orală şi scrisă. textul studiat. Argumentarea în baza
14.1. Autoevaluarea unor versuri.
propriilor competenţe de 31.05 8 Proiect. Revista mea.
comunicare. Noutăţi.

Planificate: 112 h

20

S-ar putea să vă placă și