Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației a Republicii Moldova

Universitatea Tehnică din Moldova


Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Catedra Automatica și Tehnologii Informaționale

Raport
La disciplina: Baze de date și cunoștințe
Lucrarea de laborator nr.7
Tema: “Administrarea viziunilor”

Elaborat de:st. gr SI-141,


Carp Andrei
Verificat de:lect. sup.,
Bulai Rodica

Chișinău 2016
Scopul lucrării: Lucrarea tratează problematica cu privire la crearea viziunilor cu ajutorul subsistemului View
Designer, salvarea și vizualizarea datelor definite în viziuni, crearea criteriilor în viziuni și stabilirea permiselor
de acces asupra viziunilor, obținerea informațiilor despre viziuni, precum și crearea și modificarea viziunilor,
utilizînd Editorul de interogări.

1.Să se creeze două viziuni în baza interogării formulate în două exerciții indicate din capitolul 4. Prima viziune
să fie construită în Editorul de interogări, iar a doua, utilizînd View Designer.
a)Editorul de interogări

b)View Designer
2. Să se scrie cîte un exemplu de instrucțiuni INSERT, UPDATE, DELETE asupra viziunilor create. Să se adauge
comentariile respective referitoare la rezultatele executării acestor instrucțiuni.
3. Să se scrie instrucțiunile SQL care ar modifica viziunile create (în exercițiul 1) în așa fel, încît să nu fie posibilă
modificarea sau ștergerea tabelelor pe care acestea sunt definite și viziunile să nu accepte operațiuni DML, dacă
condițiile clauzei WHERE nu sunt satisfăcute.

4.Să se scrie instriucțiunile de testare a proprietăților noi definite.

Concluzie:
În urma realizării acestei lucrări de laborator am studiat cum are loc administrarea viziunilor, astfel am
creat viziuni cu ajutorul sistemului View Designer, am salvat și vizualizat datele definite în viziuni, am creat
criterii în viziuni și am stabilit permisele de acces asupra viziunilor, am obținut informații despre viziuni și am
creareat, modificat viziunile, utilizînd Editorul de Interogări.