Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Primar Pascaru Florina- Paula


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Primară nr.1 Furcenii Vechi
CLASA: I
DATA: 13.11.2018
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Muncim, învățăm, ne jucăm
SUBIECTUL: Sunetul și litera C mare de tipar și de mână
TIPUL LECȚIEI: Comunicare și însușire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice
COMPETENȚE SPECIFICE:
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate.
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj, rostit cu claritate.
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunțuri rostite cu claritate.
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute.

1
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare.
2.2. Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple.
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare.
3.1. Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână.
3.2. Identificarea mesajului unui text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.
4.1. Scrierea literelor de mână.
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse.
Arte vizuale și abilități practice

1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute.


2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să formuleze corect propoziții după ilustrație.
O2- Să precizeze numărul și poziția cuvintelor în propoziție.
O3- Să analizele sunete/ litere, cuvinte din propoziție până la sunetul/litera nouă.
O4- Să alcătuiască cuvinte/ propoziții care conțin litera C.
O4- Să stabilească poziția sunetului/ literei C în cuvinte/ propoziții.
O5- Să citeasca corect, clar, în ritm propriu silabe/ cuvinte care conțin litera C.
O6- Să scrie corect, lizibil, în ritm propriu litera R mare de mână urmărind conturul.
STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode, procedee, tehnici: Conversaţia, Observația, Explicaţia, Demonstraţia, Exerciţiul, Metoda fonetică analitico- sintetică.

2
Mijloace de învățământ: Caiet tip I, fișe de lucru, auxiliar, abecedar, cretă colorată, planșă cu litera C mare de tipar și de mână.
Forme de organizare a activității: Frontal, Individual.

Resurse:

Temporale: 2 ore x45 de minute

Umane: 19 elevi

3
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

N Etapele/ Ob
r. Secvențele . Conținuut instructiv-educativ Strategia didactică
c activității+ timpul Op Metode, Mijloace de Forme de Evaluare
rt alocat . procedee, învățământ organizar
. tehnici e
1. Moment Asigur condițiile necesare unei bune
organizatoric desfășurări a lecției, pregătesc materialul
1 min didactic, aerisesc sala de clasă.
2. Verificarea temei Verificarea temei cantitativ și calitativ. Caiete
pentru acasă Aprecierea și evidențierea elevilor care au
1 min scris tema îngrijit, ordonat și corect.

3. Reactualizarea Citirea și exemplificarea de cuvinte/


cunoștințelor propoziții care conțin litera c mic de tipar și Observația Planșă Frontal
anterioare+ de mână.
Captarea atenției Prezentarea planșei cu curcubeu și discuții Conversația Individual
5 min pe baza acesteia. (Cu ce literă seamănă Explicația
curcubeul dacă îl întoarcem?)

4. Anunțarea temei Dragii mei, astăzi vom învăța sunetul și

4
și a obiectivelor litera C mare de mână și de tipar, vom forma Conversația Frontal
operaționale și citi noi cuvinte și propoziții, vom
1 min completa corespunzător exercițiile din fișa
de lucru, toate acestea pentru dezvoltarea
competențelor voastre de citit-scris, de care
aveți mare nevoie permanent.
5. Dirijarea învățării Prima oră:
20 de min Se exemplifică nume de persoane care întreb Frontal Evaluez capacitatea
O1 cu C mare. Conversația elevilor de a formula
Se poartă o scurtă conversație pe baza Individual corect propoziții.
poveștii ”Literei C” Metoda
* Se alcătuiesc propoziții . fonetică Planșă
* Se desprinde propoziția care conține analitico-
cuvântul Corinal; sintetică Evaluez capacitatea
* Se stabilește locul cuvintelor în propoziție Fișe de lucru elevilor de a preciza
O2 și se separă cuvântul care conține sunetul corect poziția și
nou. numărul cuvintelor
* Se desparte cuvântul în silabe, sunete; în propoziție.
Se separă sunetul nou; Abecedar
O3 * Se dau exemple de cuvinte care încep cu Să analizeze corect
sunetul nou; sunete/ litere din

5
* Se prezintă planșa cu litera ” C” de tipar; propoziția dată până
* Se intuiește litera de tipar corespunzătoare la sunetul/ litera
sunetului( elemente componente); Metoda nouă.
Se recunoaște litera în cadranul din fișa de cadranelor
lucru (ANEXA 1) ;
* Se vor forma cuvinte cu ajutorul
Evaluez capacitatea
alfabetarului decupat (rac, mac, car, cor, cre-
O4 Demonstrația elevilor de a stabilii
ion, ca-nar, Co-ri-na, Cri-na)
corect poziția literei
 Se vor citi cuvintele formate.
C în cuvinte/
 Joc ”Eu spun una tu spui multe”
propoziții.
mac-...; cor-....,rac-...., canar-….
Se deschid abecedarele;
*Se poartă o convorbire pe baza ilustrației;
*Se citesc cuvintele în șoaptă și cu voce tare
pe silabe și integral;
Intuirea literei de mână:
Se intuiește în abecedar litera ”C” de mână ;
* Se stabilesc elementele componente- pe
planșă ;
* Se scrie litera model cu explicarea fiecărei
mișcări a mâinii;
* Se realizează exerciții de scriere a literei

6
în aer, pe bancă, pe podul palmei; Manual
* Se scrie litera la tablă și de către elevi cu Evaluez capacitatea
explicarea fiecărei mișcări a mâinii; Auxiliar elevilor de a citi clar,
O5 * Se realizează exerciții de dezmorțire a corect cuvinte/
mușchilor mâinii și de revigorare a elevilor; propoziții care
* A doua oră: conțin litera C.
Reamintesc elevilor ce au învățat prima oră.
* Se citesc coloanele de cuvinte și
propozițiile pe rânduri, în cor, în lanț,
selectiv. Cretă colorată
* Se realizează exerciții de dezmorțire a Planșă cu litera
mușchilor mâinii și de revigorare a elevilor;
* Se continuă scrierea literei ”C” mare de
mână pe 5 rânduri din caietul de scriere;
* Se citesc și scriu cuvintele ”Corina, Cora,
Coco” Evaluez capacitatea
* Se explică modul de îmbinare a literei elevilor de a scrie
O6 mari cu litera următoare; corect, lizibil litera C
* Se copiază propoziția ”Corina are un mare de mână
canar.” urmărind conturul.
* Se transcrie propoziția ”Eu am un creion. Explicația

7

Caietul de
scriere
Demonstrația

Explicația

Exercițiul

6. Obținerea Se ordonează cuvintele din auxiliar. Conversația Individual


performanței Se transcrie propoziția obținută. Auxiliar
10 min Se rezvolă exercițiile din auxiliar. Exercițiul Frontal

7. Asigurarea Se rezolvă exercițiile din manual. Conversația Manual Individual


retenției și a Frontal
transferului Exercițiul
7 min Explicația
8. Încheierea Se vor face aprecieri cu privire la modul de

8
activității participare al elevilor pe parcursul activității.
1 min Le voi da temă pentru acasă scrierea literei
C mare de mână și a cuvintelor care conțin
litera nouă învățată.

Anexa 1.

S-ar putea să vă placă și