Sunteți pe pagina 1din 1

Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu Cela ce ridici păcatul lumii,

Carele suindu-Te pre muntele Golgothei, răscumpărat-ai pre noi din blestemul legii, şi ai
preînnoit chipul Tău cel căzut, pre Cruce preacinstite mâinile Tale întinzând, ca pre fiii
lui Dumnezeu cei risipiţi întru una să aduni, şi trimiţând pre Preasfântul Duh, la unime
pre toţi ai chemat; Tu dar, fiind a Tatălui strălucire, înainte de a ieşi la această mare
lucrare de sfinţenie, lumii răscumpărătoare, rugatu-Te-ai Părintelui Tău ca toţi una să
fim, precum Tu eşti cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt: Însuţi dăruieşte nouă har şi înţelepciune,
spre a împlini această poruncă în fiece zi, şi ne întăreşte în nevoinţa acelei iubiri carea
ai poruncit nouă zicând: "Să vă iubiţi unul pre altul, precum Eu am iubit pre voi." Prin
Duhul Tău Cel Sfânt dăruieşte nouă puterea de a ne smeri unul altuia, amintindu-ne că
cel ce mai mult iubeşte, acela mai mult se şi smereşte; învaţă-ne unul pentru altul a ne
ruga, poverile unul altuia cu răbdare a purta, şi împreunează pre noi întru cea a
dragostei nedespărţitei legături, întru ó turmă de oi ascultătoare, pentru numele Tău cel
Sfânt, împrejurul Părintelui şi Povăţuitorului nostru iubit, dând nouă şi a vedea în
fieştecare frate şi soră – chipul slavei Tale celei negrăite; şi a nu uita că fratele nostru
este viaţa noastră. Aşa, Doamne, Cela ce pentru bunăvoirea Ta ne-ai adunat întruolaltă
dela marginile lumii, fă-ne a fi cu adevărat întru o frăţie, vieţuind întru o inimă, întru o
voie, întru o dragoste, ca un om, dupre cel mai nainte de veci sfatul Tău pentru Adam,
cel întâiu născut. Întăreşte, apără şi acoperă sălaşul acesta cel sfânt, pre carele a sădit
dreapta ta, şi umbrează pre el subt acoperământul Preacuratei Maicii Tale, şi al
Sfântului Înaintemergătorului Tău Ioann, şi al Cuviosului Părintelui nostru Siluan, pre
fieştecarele binecuvântând şi ocrotind, cari aci vieţuiesc (NN), păzindu-ne adică de
gânduri de stricăciune făcătoare, de cuvinte sau de porniri protivnice ale inimii carile
prăpăstuiesc sfântă lucrarea slujirii noastre; spre a se zidi sălaşul acesta pre piatra
Evangheliceştilor Tale porunci, întru loc de tămăduire, loc de sfinţire şi de mântuire,
nouă înşine, precum şi tuturor celor ce aleargă către dânsul, cei osteniţi şi împovăraţi
fraţii şi surorile noastre, şi ca să aflăm toţi odihnă întru Tine, Cel blând şi smerit
Împăratul nostru, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

(Rugăciunea pentru unire a Arhimandritului Sofronie Sakharov)