Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

DATA : 12.12.2013
CLASA: a IV-a C
ÎNVĂȚĂTOR: Serițanu Liuba
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÎNT: LICEUL TEORETIC ”ION PELIVAN”, RĂZENI
ARIA CURRICULARĂ: Educație socioumanistică
DISCIPLINA: Istorie
SUBIECTUL: Probă de evaluare sumativă la finele semestrului I
TIPUL LECŢIEI: de evaluare a cunoștințelor
TIMP DE LUCRU: 45 minute
FORME DE ORGANIZARE: scrisă
Competențe specifice:
1. Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
2. Înțelegerea și reprezentarea timpului și a spațiului istoric.
3. Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.
4. Descrierea situațiilor, faptelor și proceselor istorice.
Sub-competențe:
1. Însușirea și recunoașterea termenilor istorici de bază din istoria românilor.
2. Descrierea datelor și evenimentelor elementare din istoria românilor.
3. Caracterizarea personalităților remarcabile din istoria spațiului românesc, localității.
4. Selectarea diferitor tipuri de informații despre un eveniment istoric din două surse diferite.

Obiective de evaluare:
1. Să ordoneze cronologic evenimentele istorice.
2. Să folosească termeni istorici în situații diverse.
3. Să dovedească însușirea cunoștințelor prin completarea unor enunțuri lacunare.
4. Să identifice statele și capitalele istorice potrivite.
5. Să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente/fapte/personalități.
6. Să cunoască unele aspecte ale civilizației .

Matrice de specificații

Domenii cognitive/ Nr.de Cunoaştere şi Aplicare și Analiză/ Total,


Conținuturi ore înţelegere interpretare sinteză %

Istoria ne învață 6 30 x 50 : 100= 15% 35 x 50 : 100= 17,5 % 35 x 50 : 100= 17,5 % 6 x 100 : 12=50%
15 x 10: 100=1,5 itemi 17,5 x 10: 100=1,75 itemi 17,5 x 10: 100=1,75 itemi 50 x 10: 100=5 itemi

I3 I4,I5 I10
Fapte și personalități 6 30 x 50 : 100= 15% 35 x 50 : 100= 17,5 % 35 x 50 : 100= 17,5 % 6 x 100 : 12=50 %
istorice 15 x 10: 100=1,5 itemi 17,5 x 10: 100=1,75 itemi 17,5 x 10: 100=1,75 itemi 50 x 10: 100=5 itemi

I1,I2, I6,I7, I8,I9


Total % 12ore 30% 35 % 35 % 100 %
30 x 10: 100=3itemi 35 x 10: 100=4 itemi 35 x 10: 100=3 itemi 10 itemi
Probă de evaluare sumativă la istorie
la finele semestrului I, clasa a IV-a ” ___ ”
Nume, prenume___________________________ Data___________

Nr. Conținutul itemilor Punctaj


crt.
1. Completează spațiile libere cu anul sau evenimentul care corespunde: L
0
1457-1504 - ________________________________________ 1
2
___________ - al doilea război daco-roman 3
4
101-102 d.Hr. - ________________________________________ 5

___________ - domnia lui Burebista

___________ - bătălia de la Rovine

2. Realizează corespondența. L
0
Sarmisegetuza Dragoș-Vodă 1
Manăstirea Putna Mircea cel Batrîn 2
Roma Dacia 3
Vînătoarea zimbrului Ștefan cel Mare 4
Țara Românească Imperiul Otoman 5

3. Precizează dacă enunțul este adevărat (A) sau fals (F). L


Istoria este știința ce se ocupă cu cercetarea zonelor naturale, a tipurilor de plante, a speciilor de 0
animale și păsări. 1
Părintele istoriei este considerat Herodot. 2
Anul 1000 are 100 secole. 3
Trecul istoric poate fi cunoscut prin două elemente esențiale: timpul și spațiul. 4
Ștefan cel Mare a cîștigat aproape toate războaiele purtate de ele. 5
Zeul suprem al geto-dacilor era Jupiter. 6
În timpul împăratului Traian , Imperiul Roman se întindea doar pe un continent. 7

4. Completează :
Deceniul are ........ani, secolul are ...........ani, iar mileniul are..............ani. L012
M-am născut în anul...................... . Anul naşterii mele este secolul.......... . 345

5. Crează cîte un enunț cu caracter istoric folosind termenii: istorie, strămoși. L


a) ____________________________________________________________________________________ 0
1
b) ____________________________________________________________________________________ 3
4
6. Continuă enunțurile.
a) Orice familie, orice localitate își are un trecut, pe care e necesar să-l _______________________,
deoarece_____________________________________________________________________________. L0123
b) Cele mai importante surse istorice se păstrează în _________________ cu scopul de a 456789
___________________________________________________________________________________ 10 11 12
c) Grecii credeau în__________. Zeul lor se numea_________________. Strămoșii noștri au fost 13 14
_________________și __________________. Capitala Daciei era la __________________. Marii regi
ai dacilor au fost ____________ și _______________. Dacia a fost cucerită de împăratul roman
__________________. În urma colonizării Daciei de către romani s-a format poporul
__________________. Steagul de luptă al dacilor are un cap de ___________________.

7. Daca știi și aici, E SUPER ! L


0
Ai nume de țări, tu scrie numele capitalelor: 1
România - ............................... Republica Moldova- ............................. 2
Ucraina- ...................................... Italia- ................................. 3
Franta- ................................ Rusia- ................................ 4
5
6
8. A. Privește cu atenție imginile, apoi notează sub fiecare numele personalităților istorice recunoscute și țara L
pe care a condus-o . 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
............................. .............................. .......................... ............................ ...........................
............................. .............................. ......................... ............................ ............................

B. Caracterizează o personalitate istorică , în care să specifici: L


* țara în care a domnit; * anii de domnie; 0
* fapte importante prin care s-a remarcat; * aprecierile tale despre faptele personalității. 1
______________________________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9. Citește cu atenție documentul propus și răspunde la următoarele întrebări:
Decebal “… era priceput în ale războiului şi iscusit în luptă, ştiind cînd să năvălească şi cînd să se retragă
la timp , meşter în a întinde curse , viteaz în luptă ,ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine
dintr-o înfrîngere; pentru care lucruri el a fost mult timp pentru romani un potrivnic de temut.” L
(Dio Cassius) 0
1) Numește autorul documentului.____________________________________________________________ 1
2) Cine a fost Decebal?__________________________________________________________________ 2
3) Caracterizează-l prin 2 caracteristici._____________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________________ 4
4) Numiți alte 3 personalități istorice care erau iscusiți în ale războiului._______________________________________
5
___________________________________________________________________________________
5) Descrie ideea principală a documentului._________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. Scrie , în 5 enunțuri , un mesaj adresat colegilor în care să argumentezi necesitatea studierii istoriei. L
0
______________________________________________________________________________________________ 1
______________________________________________________________________________________________ 2
______________________________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Pentru acuratețe, aranjare în pagină, îngrijire, aspect estetic,lipsă de greșeli L0123
45
ortografice și punctuație
Total:
76 puncte
PUNCTAJ ACUMULAT: ________PUNCTE DIN 50 PUNCTE

Procentajul acumulat:

Nota
BAREMUL DE CORECTARE ȘI NOTARE
Nr. Varianta corectă Punctaj acordat
item.
1. 2 puncte se acordă: 1 punct pentru determinarea
+Fotbal + gimnastică cuvintelor ce denumesc activități ce solicită multă energie
- lectură -somn - jocul la calculator și 1 punct pentru determinarea cuvintelor ce denumesc
activități ce solicită mai puțină energie
1p×2=2p
2. A-b, B-c, C-b 3puncte: cîte un punct pentru alegerea corectă a
răspunsului 1 p x 3 = 3 p
3. A, A, A, A, F 5 puncte pentru stabilirea valorii fiecărei propoziţii / 1 p x 5 = 5
4. 1.Adîncitura apărută la apăsarea cu 4 puncte pentru stabilirea corespondenței fiecărei
degetul pe suprafața cărnii dispare
propoziţii /
treptat. carne proaspătă
2.Suprafața cărnii fără luciu, cu suc lipicios, 1px4=4p
fibrele se separă ușor. carne mai puțin proaspătă
3. În vasul cu apă,cade la fund pește proaspăt
4.Are solzii fără luciu, uneori uscați, se scot
ușor la o atingere pește mai puțin proasptăt
5. Un regim alimentar corect înseamnă: ce mîncăm(legume, Se acordă 3 puncte : pentru fiecare idee logică,corectă
fructe), cît mîncăm(cantitatea) și cînd mîncăm(pe parcursul se acordă 1punct
zilei, după orele șase se interzice) 1px3=3p
6. Criterile după care putem stabili calitatea unui aliment sunt: 3 puncte: cîte 1 punct pentru fiecare criteriu determinat
aspectul, culoarea și mirosul corect 1 p x3 = 3 p
7. a)Alimentele folosite în alimentație de către om contribuie la 3 puncte pentru scrierea celor trei enunţuri:
creșterea organismului, asigură energia de care are nevoie
1 p x3 = 3 p
omul pentru diverse activități, pentru funcționarea organelor
sale  Pentru fiecare propoziţie logică şi corectă și deplină se
b)Legumele și fructele pot fi păstrate prin diverse metode:
acordă 1 punct.
congelare, uscare, murare
c) Comportarea la masă vorbește despre educația omului și
atitudinea lui față de bucatele servite
8. 1. Nu ne legănăm pe scaun 3puncte: cîte 1punct pentru scrierea corectă a unei
2. Nu vorbim cînd avem mîncare în gură norme de comportare la masă
3. Nu ne uităm în farfuria celorlalte persoane 1 p x3 = 3 p
4. Sorbim lichidele fără a face zgomot sau a vărsa
5. Avem grifă să nu dăm fărimituri pe jos.
9. Succesiunea operațiilor: 3puncte:
*Se efectuează prelucrarea primară a fructelor: merele se aleg, 1 punct pentru enumerarea operațiilor de prelucrare
se spală, se înlătură părțile bătute sau cu pete, se taie felii, se primară
înlătură mijlocul și semințele 1 punct pentru precizarea operației de fierbere
*feliile de mere se pun în cratiță, se fierb (clocotesc) 1 punct pentru precizarea modului de servire
*se adaugă zahărul. Se mai lasă la foc 5-6 min.
*se lasă să se răcorească
*se servește în pahare sau căni
10. Cană 7 puncte: cîte 1 punct pentru fiecare element (vesela,
tacîm) determinat corect, 1 punct pentru modul de aranjare
Furculița
farfurie un cuțit, o lingură 1 p x6 = 6 p
1 p x1 = 1 p
11. a)Respectarea normelor de igienă ne va ajuta să evităm 4 puncte: cîte 2 puncte pentru fiecare argumentare corectă
contaminarea alimentelor cu microbi ce pot provoca diverse
boli și intoxicații alimentare
b)Respectarea regulilor de protecție a muncii ne poate feri de
unele accidente posibile în bucătărie: nu ne vom tăia cu un cuțit,
nu ne vom frige, nu ne vom electrocuta etc.
12. 5 puncte: redactarea corectă a textului, conform
cerinţelor:respectarea cerinţei, exprimarea corectă ,
originalitate ,pentru comentarea eficientă a răspunsului
5 puncte din oficiu pentru acuratețe, aranjare în pagină,
îngrijire, aspect estetic,lipsă de greșeli ortografice și
punctuație.
Barem de apreciere:

1. Nota 10 se acordă pentru acumularea a 96% - 100% din 100%.

2. Nota 9 se acordă pentru acumularea a 86% - 95% din 100% .

3. Nota 8 se acordă pentru acumularea a 76% - 85% din 100%.

4. Nota 7 se acordă pentru acumularea a 66% - 75% din 100% .

5. Nota 6 se acordă pentru acumularea a 51% - 65% din 100%.

6. Nota 5 se acordă pentru acumularea a 33% - 50% din 100%.

7. Nota 4 se acordă pentru acumularea a 25% - 32% din 100%.

8. Nota 3 se acordă pentru acumularea a 15% - 24% din 100% .

9. Nota 2 se acordă pentru acumularea a 14% din 100%.

Punctaj 49-50 44-48 38-43 33-37 25-32 16-24 12-15 8-11 7-4 0-3
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Data, luna, anul de studii:______________ Disciplina: ____________________
Clasa:________ Învățător:______________________
FIȘA PENTRU REZULTATELE OBȚINUTE LA PROBA DE EVALUARE
Item/Barem Punct. % Nota
acum. real.
Nr. Numele, prenumele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1
crt
elevului 0 2

50p 100%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
PUNCTAJ
ACUMULAT
PROCENTUL
REALIZĂRII

Elevi pe listă:_______ Au scris proba _______ Elevi (CES)______________________

Media___________ %Reușitei________

%Calității (76-100%): _______

% de 16-32 puncte___________ _ % de 0-15 puncte____________


Analiza probei de evaluare:
Rezultate pe itemi:
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I 11 I 12
Nr. de elevi care au
realizat integral itemii
Procente

Nr.de elevi care au


realizat parţial itemii
Procente

Nr. de elevi care nu au


realizat itemii
Procente

Rezultate în funcţie de puncte acumulate :

Punctaj 49-50 44-48 38-43 33-37 25-32 16-24 12-15 8-11 7-4 0-3 Tota
l
Nr.elevi
Procent 100
e %

Rezultate în funcţie de calificative :


Punctaj Foarte bine Sat. Nesat. Total
bine
Nr.elevi
Procente 100%

Reprezentarea grafică a rezultatelor în funcție de punctajul obținut

nr. de
elevi

10 % 20% 30 % 40% 50% 60 % 70% 80% 90% 100%


Greşeli tipice:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Recomandări de optimizare a predării-învăţării-evaluării
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Concluzii:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Învățător:_________________________________