Sunteți pe pagina 1din 10

Planificare

Consiliere și orientare psihologică și în carieră


Proiect ROSE
Anul I
Grupa 1, 2, 3, 4, 5 și 6
Modul Competențe Obiective operaționale Metodologie Conținut tematic Data

Elevii trebuie: - Discurs - Eu și proiectul ROSE 19.01


a. Să descopere 2 oportunități - Referat - Avantaje și oportunități 2019
Descoperirea oportunităților b. pe care le au, participând - Desen/pictură - De ce eu? De ce să
Curs introductiv pe care proiectul ROSE în la aceste activități; particip la activități?
care sunt implicați, le poate c. Să identifice 3 avantaje - Cum pot să particip activ
oferi pe parcursul orelor de pentru ei, oferite de către la derularea optimă a
consiliere și orientare. activitățile proiectului. activităților din cadrul
proiectului?
I. Autocunoaștere 1. Analiza raportului dintre a. Să identifice cel puțin 2 -colaje realizate în -Istoria mea personală 19.01
factorii interni (ereditate și factori interni și cel puțin 3 grupe, prezentarea lor în -Dinamica formării 2019
educație - familie) și factori externi în faţa clasei. conceptului de sine (percepţie,
construirea sinelui; -discuţii în grup /diade, imagine, conştiinţă)
factorii externi (anturajul,
b. Să definească sinele; pe baza unor desene sau - Cercul de prieteni şi ce
școala sau întâlnirile c. Să descrie într-un eseu de o a completării simbolice spune el despre personalitatea
semnificative), în pagină, legătura dintre a unor fişe). noastră
construirea sinelui; factorii interni și cei -exprimarea prin
externi identificați, în metafore
construirea sinelui. - filmări video
2. Definirea propriului a. Să definească motivația și -jocuri de - Cine sunt părinţii noştri / 26.01
sistem motivațional și aptitudinile; intercunoaştere - jocuri cine suntem noi. 2019
aptitudinal; b. Să clasifice tipurile de de rol sau scurte puneri - Cum mă văd eu / ceilalţi ?
motivație; în scenă (trăsături cardinale).
c. Să identifice 5 aptitudini; -activități de - Prejudecăţile comunicarea şi
d. Să identifice 10 valori management al timpului luarea deciziilor
personale. -chestionar de aptitudini, - Ce meserie îmi aleg şi pe ce
stimă de sine și abilităţi mă bazez
3. Argumentarea propriei a. Să identifice o modalitate motivație - Ce înseamnă o decizie 04.02
opțiuni școlare și de alegere a opțiunilor corectă? 2019
profesionale. școlare; - Analiza raportului între
b. Să identifice 3 obiective dorinţe şi posibilităţi (interne
profesionale; şi externe).
c. Să numească o meserie pe - Compromisul – o modalitate
care vor să o facă; de supravieţuire
d. Să argumenteze într-o - Disonanţa cognitivă /
pagină, modalitatea de afectivă
alegere a opțiunilor școlare
și a opțiunilor profesionale
ce le au în vedere.
IV. Comunicare 1. Diferențierea stilurilor de a. Să definească - exerciţii de grup - Importanţa comunicării 04.02
comunicare și a comunicarea; urmate de discuţii pentru autocunoaştere 2019
contextelor b. Să identifice 3 stiluri de - expuneri urmate de - Rolul comunicării în grup şi
corespunzătoare comunicare; discuţii al autocunoaşterii prin ceilalţi
c. Să identifice câte 3 - realizarea colajelor - Comunicare verbală şi
contexte corespunzătoare - scrisoare către mine, nonverbală.
fiecărui stil de colegul de bancă, -Importanţa limbajului
comunicare. profesor etc. nonverbal în viaţa de zi cu zi.
2. Cunoașterea unor a. Definirea vocabularului; - simulare şi joc de rol - Tipuri de mesaje (Tu şi Eu) 05.02
modalități de îmbogățire a b. Să identifice 5 modalități şi rolul lor în dezamorsarea 2019
vocabularului de îmbogățire a conflictelor
vocabularului. - Polisemantismul şi rolul său
în apariţia situaţiilor
tensionate / conflictuale
3. Definirea empatiei și a a. Să definească empatia; -Empatia, mai mult decât un 06.02
importanței sale b. Să numească o situație în cuvânt 2019
care ei au dat dovadă de
empatie.
V. Metode și tehnici 1. Sporirea indicelui de a. Să definească termenul de -dezbatere - Cum (să) învăţ ? analiză 06.02
de învățare creativitate în abordarea creativitate, în raport cu -discuţii critică, surse multiple - 2019
eficientă materialului de învăţat învățarea; -exerciţiu individual şi Pregătirea pentru examene
b. Să exerseze o metodă de în perechi
învățare discutată, la o -joc de rol
disciplină la alegere. -problematizare - studiu
2. Definirea şi optimizarea a. Să definească stilurile de de caz - Stiluri de învăţare 07.02
stilului propriu de învățare; - testare 2019
învăţare. b. Să identifice propriul stil
de învățare;
c. Să întocmească o listă de
descriptori ai stilului
personal de învăţare.
3. Definirea şi aplicarea unor a. Să definească formele de Forme de studiu: citirea în 16.02
modalităţi alternative de studiu; diagonală, citirea printre 2019
studiu b. Să identifice 3 forme de rânduri, sublinieri, cuvinte
studiu folosite în general la -cheie, idei principale, fişe,
toate disciplinele de studiu; rezumate
c. Să aplice 5 forme de
învățare, pe o disciplină de
esxamen;
d. Să participe activ la analiza
interdisciplinară frontală.
4. Formarea viziunii a. Să definească termenul de - Învăţarea interdisciplinară 16.02
interdisciplinare la elevi interdisciplinaritate; 2019
b. Să identifice un concept cu
grad mare de generalitate;
c. Să exemplifice abordarea
unui concept în diferite
domenii.
5. Desluşirea rolului şi a. Să definească motivația; - Stres 23.02
ponderii factorilor b. Să identifice tipurile de -Inactivitate 2019
motivaţionali în procesul motivație; -Optim motivaţional
de învăţare c. Să identifice 3 factori
motivaționali în propriul
proces de învățare;
d. Să definească modul
personal de raportare la
evenimentele şcolare.
6. Identificarea unor a. Să definească - Ce tip de inteligenţă am? 02.03
variabile de personalitate personalitatea; - Tipuri de învăţare (învăţarea 2019
şi adaptarea stilului de b. Să caracterizeze stilul umană, învăţarea socială)
învăţare la acestea propriu de învăţare; -Hobby, serviciul meu
c. Să precizeze 2 modalităţi neremunerat
de optimizare a stilului -Metode de relaxare
personal de învăţare; - Antrenament autogen
d. Să planifice propriile
activităţi într-o zi din
timpul săptămânii.
VI. Autoorganizarea 1. Dezvoltarea deprinderilor a. Să definească noțiunea de -exemple şi contraex. - "Orarul " personal, agendă 02.03
activităţii de management al management al timpului; -discuţii personală 2019
timpului b. Să identifice modalitatea - joc de rol -Ce înseamnă a avea timp
de organizare a timpului în - proverbe şi metafore pentru tot ce vreau să fac
activitățile de învățare; pentru timpul pierdut -Punctualitate - respectarea
c. Să alcătuiască o planificare studiu de caz limitelor temporale
pentru săptămâna - proiecte
respectivă. -referate
2. Folosirea timpului liber în a. Să definească noțiunea de - Ce fac cu timpul meu liber? 09.03
mod eficient timp liber - Riscul timpului pierdut - 2019
b. Să realizaeze o listă cu Bucurii pe care mi le pot oferi
lucruri pe care fiecare le-ar singur
face dacă ar avea timp.
3. Stabilirea de priorităţi şi a. Să definească noțiunea de -exemplificare - Obiective pe termen scurt / 16.03
urmărirea realizării lor în obiectiv; - studiu d ecaz lung - Planul de acţiune şi 2019
mod sistematic b. Să identifice 3 tipuri de -prelegere importanţa lui pentru reuşita
obiective; personală
c. Să realizeze un plan de
acțiune trimestrial pe care
sî îl urmărească.
4. Depistarea abilităţii de a a. Să definească noțiunea de - Cum analizez o situaţie: 16.03
lua decizii decizie; argumente pro şi contra - 2019
b. Să identifice 5 pași în Importanţa luării de decizii în
găsirea unei soluții și viaţă
luarea unei decizii;
c. Să își însușească o
atitudine responsabilă în
faţa unor situaţii deosebite.
5. Dezvoltarea capacităţilor a. Să definească termenul de - Relaţia cauză - efect, acţiune 23.03
de autoevaluare şi analiză evaluare și autoevaluare; consecinţe în spaţiul de viaţă 2019
a acţiunilor proprii b. Să enumere 3 puncte tari și personal - Cum afectează
3 puncte slabe individuale; acţiunile mele prezente,
c. Să identifice relația cauză – evoluţia mea viitoare - Ce am
efect dintre acțiunile învăţat din greşelile mele?
prezente și viitoare.
VII. Calitatea stilului 1. Identificarea a. Să definească termenul de - Afişe, postere, Calitatea relaţiilor sociale: 06.04
de viață caracteristicilor relaţiilor relații sociale, din pliante. - factori care ameliorează 2019
sociale, din perspectiva perspectiva calității - Proiecte individuale calitatea relaţiilor sociale
calităţii acestora acestora - Referate - factori care deteriorează
b. Să ofere 3 exemple de - Dezbatere calitatea relaţiilor sociale
relații sociale calitative - Chestionar (de ex., violenţa domestică)
c. Să descopere factorii care - Studiu de caz. - relaţii sociale optime
îmbunătățesc și factori care - Joc de rol
deteriorează relațiile
sociale
2. Analizarea informaţiilor, a. Să descopere serviciile și Calitatea vieţii personale: 06.04
serviciilor şi resurselor resursele care promovează - calitatea vieţii şi stilul de 2019
care promovează un stil de un stil de viață sănătos viaţă; stilul de viaţă de
viaţă de calitate b. Să exemplifice minim 3 calitate ca resursă a
avantaje ale unui stil de performanţei în activitatea
viață sănătos, în raport cu şcolară/ profesională
performanța școlară
3. Analizarea unor fenomene a. Să enumere 5 consecințe - Afişe, postere, Calitatea relaţiilor sociale şi a 13.04
cu consecinţe negative negative ale unui stil de pliante. mediului de muncă: 2019
asupra vieţii tinerilor şi a viață nesănătos - Proiecte - exploatarea prin muncă,
stilului de viaţă sănătos b. Să enumere 5 consecințe individuale exploatarea sexuală –
pozitive ale stilului de viață - Referate consecinţele negative asupra
sănătos - Dezbatere vieţii tinerilor
c. Să argumenteze impactul - Chestionar
stiluli de viață asupra - Studiu de caz.
tinerilor - Joc de rol
4. Analizarea conceptului de a. Să descopere legătura Calitatea opţiunilor privind 20.04
calitate a vieţii dintre un stil de viață cariera: 2019
în contextul dezvoltării ales și alegerea carierei - alegerea carierei din
carierei b. Să exemplifice printr- perspectiva stilului de viaţă
un referat cum anume intenţionat
stilul de viață ales
poate să ii influențeze
alegerea carierei în
viitor
5. Exersarea abilităţilor de a. Să definească termenul Calitatea relaţiilor sociale şi a 20.04
management al stresului de stres și management mediului de muncă 2019
în pregătirea pentru al stresului - pregătirea pentru examene şi
examene b. Să identifice 3 factori managementul stresului
de stres pentru fiecare
c. Să își însușească
modalități de
management al
stresului
d. Să exerseze strategii de
management al
stresului în pregătirea
pentru examene
VIII. Comportamente 1. Dezvoltarea a. Să argumenteze beneficiile -analiza cost – beneficiu - Cum îi privesc pe 22.04
indezirabile unei atitudini unei atitudini pozitive față - brainstorming ceilalţi? 2019
pozitive faţă de de ceilalți - dezbateri - Bârfa, calomnia,
ceilalţi b. Să argumenteze abordarea - discuţii pe baza unor injuria şi implicaţiile lor
rațională în situațiile de - exemple din literatură,
criză din comunitate etc.
- joc de rol
- studiu de caz
2. Cunoaşterea a. Să definească termenul de - Comportament, 23.04
conceptului de comportament conduită 2019
comportament şi b. Să realizeze distincţia între - Tipuri de
a modalităţilor de diferitele modalităţi de comportament
exprimare a exprimare ale
acestuia comportamentului
3. Operarea - Modalităţi de 23.04
distincţiei între a. Să definească termenul de exprimare a agresivităţii: 2019
modul de comportament agresiv verbal (calomnia, bârfa,
exprimare verbal b. Să realizeze distincţia între injuria); şi faptic
şi cel faptic în diferitele forme de (violenţă)
comportamentul exprimare ale
agresiv comportamentului agresiv
4. Cunoaşterea a. Să descopere mai multe - Am reacţii necontrolate 02.05
unor tehnici de tehnici de autocontrol în pe care le regret? 2019
autocontrol funcţie de context - Tehnici de autocontrol
b. Să exerseze 2 tehnici de în momentele critice
autocontrol
5. Formarea a. Să evidenţieze consecinţele Drogul (alcoolul, 03.05
deprinderii de nocive ale consumului de tutunul) prieten sau 2019
recunoaştere a intoxicante duşman?
pericolului unor b. Să descopere implicaţiile - Autodeterminare,
atitudini deviante consumului de substanțe în influenţare, manipulare,
(consumul de planul relaţiilor personale dependenţă, toleranţă,
substanţe toxice, şi ale carierei consecinţe. -
(psiho c. Să evidenţieze riscurile (Auto)excluderea
-active) contaminării cu diverse socială
violenţă) boli - Riscul contaminării cu
boli cu transmitere
sexuală
- Scurtă incursiune în
istoria substanţele
respective (deturnarea de
la uzul iniţial)
IX. Piața muncii 1.Dezvoltarea abilităţilor de a. Să identifice 2 documente - dezbateri, - discuţii, - Documente de angajare 03.05
promovare a imaginii proprii necesare angajării; exerciţii - joc de rol - Prezentarea la un interviu 2019
b. Să identifice 3 pași pe care studiul unor documente Cartea mea de vizită
angajatorul îi urmărește în
realizarea unei angajări;
c. Să redacteze un CV și, o
scrisoare de intenție;
d. Să descopere modalitatea de
prezentare la un interviu de
angajare.
2.Cunoaşterea standardelor de a. Să identifice 3 tipuri de Prelegere Profesii cerute pe piaţa muncii 04.05
comportament profesional profesii; Dezbatere Profesii în declin 2019
specific anumitor domenii b. Să identifice câte 3 profesii Prezentare -Profesiile viitorului
cerute, aflate în declin și de
viitor, de pe piața muncii;
c. Să descrie specificul unor
profesii în ceea ce priveşte
abilităţile necesare.

S-ar putea să vă placă și