Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURĂ ORIENTATIVA PENTRU STUDIUL

“POLITICĂ SECTORIALĂ DE MOBILITATE"


(Tema 4
Se vor alege criteriile sugerate în funcție de relevanța pe care o au pentru categoria de mobili
 CARACTERIZARE GENERALĂ A MODULUI DE DEPLASARE / TRANSPORT (viteză medie / catgorii de
viteze; distanțe de deplasare - medie /”de refuz”-raze de accesibilitate specifice; nivel teritorial;
vulnerabilitate etc.)
 “ECOSISTEM” SPECIFIC (diferenţiat în funcţie de tipul de deplasare / transport studiat)
 INFRASTRUCTURI - Clasificări și tipologii (categorii, tipuri)
Ex. Căi de circulație – piste, benzi, intersecții, conexiuni peste obstacole -poduri și pasaje,
stații etc.
Ex. La sol / supraterane/ suspendate; disociate-dedicate / mixte -shared etc.
 SERVICII – Caracteristici (ex. frecvență, confort, viteză comercială, costuri/taxe/tarife,
informare, mentenanță, gestionare cu sisteme ITS, siguranță etc.)
 REGLEMENTĂRI – categorii şi tipuri de reguli de utilizare a infrastructurii specifice – viteză,
intervale orare + reguli de utilizare a spațiului public în comun cu alte moduri de
deplasare/transport: prioritate de trecere etc.)
 SEMNALIZARE (semnalizare luminoasă sau sonoră, indicatoare, marcaje etc.)
 PRINCIPII DE ORGANIZARE A ECOSISTEMULUI: accesibilitate (fizică, economică), continuitate,
conectivitate, ierarhizare, diferențiere, estetică și bună integrare în contextul urban etc.)
 CADRU PLANIFICARE -IMPLEMENTARE (nivel european, național, metropolitan/regional, local)
 CADRU LEGISLATIV
 CADRU NORMATIV
 CADRU INSTITUȚIONAL
 CADRU DE FINANȚARE
 CADRU PROGRAMATIC (strategii, planuri – integrate / sectoriale) - corelare
 METODOLOGIE PLANIFICARE (identificare politică specifică)
1. Diagnoză
 Ofertă existentă (catitativ, calitativ)– INFRASTRUCTURĂ, SERVICII, REGULI ETC.
 Cerere existentă (catitativ, calitativ)– profil utilizatori, cerere 0-D etc.
2. Scenarii – variante politică – proiecte și măsuri
3. Evaluare (multicriterială, cost-beneficiu etc. + consultare publică)
4. Detaliere variantă optimă – proiecte și măsuri (+ indici / indicatori şi ținte - pe orizonturi de
timp)
 POLITICĂ SECTORIALĂ (și corelări cu politici integrate)
 TIPURI DE PROIECTE („hard measures”) – proiecte pe diferitele categorii de infrastructură și
servicii
 Proiecte de sine stătătoare (“stand alone”)
 Proiecte integrate unor proiecte mai complexe – corelare cu alte proiecte (din acelaşi
sector sau din alt sector de mobilitate)
 TIPURI DE MĂSURI („soft measures”) (financiare-taxe, tarife, impozite, reglementări etc.) –
grupate şi după categoriile: incitative / disuasive („push & pull”, „carrot&stick”)
+ Tipuri de măsuri complementare, cu referire la alte moduri de deplasare / transport sau
parcare şi din alte domenii (spaţial, social, economie, mediu, tehnologie)

 DIMENSIUNEA URBANISTICA A POLITICII – aspecte de natură spațială: localizări, diferentieri de


reglementare / normare /dimensionare / caracter etc. în funcție de caracteristicile arealelor
urbane (caracteristici funcționale, morfologice, de intensitate a utilizării terenurilor, de valoare
arhitectural urbanistică), susținerea unor obiective / direcții de dezvoltare urbanistice etc.

Se cere :
 Memoriu - text, tabele, scheme, imagini
 Anexe: Fișe documentare (studiu diverse politici specifice)

(!) Se vor preciza sursele tuturor informațiilor preluate (citate, imagini, scheme, date etc.).

Conf. Dr. Arh. Mihaela Negulescu