Sunteți pe pagina 1din 2

In ceea ce priveste intinderea temporala a mandatului, tematica destul

de controversata inainte de aparitia NCC in 2011, actuala reglementare


stabileste in mod expres durata acestuia la 3 ani, in cazul in care partile
nu au prevazut un termen diferit.

Obligatiile mandatarului:

– obligația de a executa mandatul;


– obligația de a da socoteală;
– obligația de a răspunde pentru depășirea limitelor mandatului;
– obligația de a răspunde pentru substituirea cu un terț în aducerea la
îndeplinire a mandatatului;
– nu în ultimul rând, trebuie analizate obligațiile mandatarilor în ipoteza
pluralității de mandatari.

Obligatiile Mandantului:

1. Mandantul este obligat, in lipsa unei conventii contrare, sa puna la


dispozitia mandatarului mijloace necesare executarii mandantului
2. Mandantul va restitui mandatarului cheltuielile rezonabile
avansate de acesta din urma pentru executarea mandatului,
impreuna cu dobanzile legale aferente, calculate de la data
efectuarii cheltuielilor

3.Mandantul este, de asemenea, obligat sa repare prejudiciul suferit


de catre mandatar in executarea mandatului, daca acest prejudiciu nu
provine din culpa mandatarului

4.Daca mandatul este cu titlu oneros, mandantul este obligat sa


plateasca mandatarului remuneratia, chiar si in cazul in care, fara culpa
mandatarului, mandantul nu a putut fi executat.

I.Mandatul cu reprezentare

Reglementat de articolul 2.013 NCC, acest mandat este incheiat in


forma verbala sau scrisa, cea din urma poate fi autentica sau sub
semnatura privata, de asemenea mandatul poate fi asumat si tacit prin
executarea acestuia de catre mandatar. De asemenea mandatarul are un
drept de retentie asupra datoriilor rezultate din executarea mandatului.
Dreptul de retentie este exercitat asupra tuturor bunurilor mandantului
pe care mandatarul le detine in vederea executarii mandatului sau.

Incetarea mandatului cu reprezentare:

Mandatul cu reprezentare este un contract, intuitu personae, asadar


acesta nu poate fi continuat fara vointa mandantului sau mandatarului.
Acesta inceteaza prin:

– prin revocarea mandatului de către mandant

– prin renunţarea mandatarului la mandate

– prin moartea, incapacitatea şi falimentul uneia din părţile contractante

II.Mandatul fara reprezentare

In conformitate cu articolul 2.039 NCC mandatul fără reprezentare este


contractul în temeiul căruia o parte, numită mandatar, încheie acte
juridice în nume propriu, dar pe seama celeilalte părţi, numită mandant,
şi îşi asumă față de terţi obligaţiile care rezultă din aceste acte, chiar dacă
terţii aveau cunoştinţă despre mandat.

Diferenta dintre cele doua forme de mandate este, prin urmare, faptul ca
mandatarul cu reprezentare incheie acte in numele si pe seama
mandantului, mandatarul fara reprezentare incheie acte juridice in nume
propriu dar pe seama mandantului.

Din cele enuntate mai sus rezulta consecinte juridice diferite, raportul
juridic incheiat de mandatarul cu reprezentare il leaga direct pe mandant
de tert, contractual incheiat de mandatarul fara reprezentare produce
efecte numai intre cei doi participant, prin urmare intre mandatar si tert.
Deși legiuitorul are în vedere, ca obiect al contractului, doar încheierea
de acte juridice, este evident că, în realitate procura mandatarului
privește, implicit, si tratarea (negocierea) acestor acte juridice, ca etapă
precontractuală a formării progresive a contractului. Contractul de
mandat fără reprezentare este un contract utilizat de profesioniști, avand
caracter bilateral, comutativ, oneros, consensual, intuitu personae, de
mijloace. De asemenea contractual de mandate fara reprezentare este
sinalagmatic, acesta este caracterizat prin reciprocitatea si
interdependenta prestatiilor asumate de parti.