Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul


Afacerilor

Finantarea startup-ului si metode de economisire

Masteranzi:
Poane Alexandra,PEE
Tapirdea Mihai,PEE
Programul Start-up Nation România

Programul Start-up Nation România este un Program adoptat de Guvernul României în vederea stimulării
de noi întreprinderi mici și mijlocii.

În cadrul Start-up Nation România urmează a fi eligibile societățile comerciale constituite în baza Legii nr.
31/1990, societățile cooperative înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 și societățile comerciale
debutante (SRL-D) înregistrate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Care sunt veștile bune în Programul Start-up Națion România?

 finanțarea acordată este de 100% din cheltuielile eligibile;


 finanțarea acordată este de maxim 44 000 E;
 lista codurilor CAEN eligibile este foarte generoasă.

Care sunt principale condiții în Programul Start-up Nation România?

 societatea trebuie să fie nou înființată (după data de 30 ianuarie 2017), data intrării în vigoare a
OUG nr. 10/2017;
 societatea are sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate,
mai puțin regiunea București-Ilfov;
 administratorul trebuie să urmeze un curs de antreprenoriat.

Ce cheltuieli sunt neeligibile în programul Start-up Nation România?


Aceste cheltuieli sunt neeligibile și vor fi suportate integral de beneficiar:

 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile;


 utilajele second-hand;
 achiziția de clădiri și spații de producție;
 achiziția de spații cu funcție locativă;
 achiziția în leasing a mijloacelor fixe;
 salarii și impozitele aferente acestora.
Credit punte Start-Up Nation la banca CEC

Avantaje:
Dobanda fixa de 3,99%/an
Fara comisioane de analiza si rambursare anticipata
Perioada de creditare extinsa, de maximum 24 luni
Sustinerea clientilor START-UP privind finantarea AFN aprobate
Garantie Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii ( FNGCIMM) pana la maxim 80% din
valoarea creditului
Solutionare rapida a Cererii de credit

Caracteristici:
Destinatia creditului: finantarea cheltuielilor eligibile din Proiect, conform Acordului de finantare incheiat
de beneficiar cu MMACA
Perioada de creditare: maximum 24 luni
Valoarea creditului: maximum 200.000 lei
Valuta: lei
Contributie proprie: nu se solicita
Dobanda aferenta creditelor acordate in perioada 2018-2020: fixa de 3,99%/an
Comisioane aferente creditelor acordate in perioada 2018-2020:
- Analiza: 0%
- Gestiune: 0,75 % din valoarea creditului, perceput la data scadentei creditului
- Acordare: 0,75% aplicat la valoarea creditului, perceput la data scadentei creditului
- Rambursare anticipata: 0%
Pentru orice solicitare suplimentara se va percepe nivelul standard al comisioanelor conform politicii de
preturi in vigoare.
Garantii:
- Garantie emisa de FNGCIMM ce va acoperi maxim 80% din valoarea creditului
- Garantii reale (ce pot include inclusiv bunurile finantate in cadrul proiectului, cu exceptia obiectelor de
inventar si activelor fixe necorporale) ce vor acoperi diferenta din valoarea creditului
- Fideiusiune si/sau bilete la ordin, in alb, stipulate "fara protest" emise de societate in favoarea Bancii si
avalizate de actionarii majoritari/ asociatii majoritari/administratori
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale clientului deschise la Banca in orice valuta
- Politei de asigurare asupra bunurilor achizitionate in cadrul Programului
Criterii de eligibilitate Clientii eligibili sunt societatile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii)
care indeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online, urmatoarele criterii de
eligibilitate:

a. sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in
baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, cu modificarile si completarile ulteioare;
. b. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit.a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune
in legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE
nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pana la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de
pana la 50 mil. Euro sau detin active totale de pana la 43 mil. Euro, echivalent in lei);

c. sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;

d. au capital social integral privat;

e. asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul Programului decat cu o
singura societate;

f. sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara
activitatea pe teritoriul Romaniei;

g. codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat pana la
momentul depunerii primei cereri de rambursare/plata, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind
simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor
familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii
persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN;

h. sunt infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017,
respectiv dupa data de 30 ianuarie 2017; i. nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale,
atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare;
Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

j. nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru
o intrepindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din
18.12.2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care
desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent
de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri
de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

(1) In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice pe o perioada
de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in conformitate cu
prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate mai sus, intreprinderea
solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu
depaseste aceste plafoane.

(2) Se vor avea in vedere toate precizarile referitoare la ajutoarele de minimis prevazute in Schema de
minimis a Programului, la art. 3.2., lit. j.; 2/2 k. nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara,
lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a
activitatii; l. nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/ OTIMMC/alt furnizor de ajutor de stat/
Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente; m.
este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat intr-o alta
intreprindere mica sau mijlocie care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica
in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de
inscriere

. In sensul programului, activitate autorizata desfasurata inseamna cod CAEN autorizat; n. sa creeze cel
putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat
cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului. In cazul in care in perioada mentionata
locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda,
beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul
si tipul acestora pentru care a primit punctaj in planul de afaceri. La tipul locurilor de munca se permit
modificari in perioada de raportare intre somer, absolvent dupa anul 2012 sau persoana defavorizata
definita conform legislatiei.

De asemenea, trebuie indeplinite si urmatoarele conditii pentru a obtine o finantare constand in credit
bancar, dupa cum urmeaza:

o. se incadreaza in clasa de risc general de creditare A, B sau C;

p. figureaza in evidentele CRC cu serviciul datoriei A sau B, cu sume mai mici de 50.000 lei la momentul
analizei;

q. nu figureaza in ultimele 12 luni in CIP cu interdictie de emitere de cecuri si/sau incidente majore;

In situatia in care clientul figureaza in ultimele 12 luni cu interdictie de emitere cecuri, poate fi eligibil daca
incidentul a avut caracter accidental si face dovada ca si-a achitat datoria;

r. nu se afla, la momentul solicitarii creditului, in litigiu cu CEC BANK S.A. si/sau alta institutie de credit
si/sau institutie a statului, pentru neindeplinirea unor obligatii contractuale sau de alta natura, anterioare
acestei solicitari.

Daca clientul se afla in litigiu cu alte societati poate fi eligibil daca sumele nu reprezinta mai mult de 5%
din valoarea datoriilor totale catre tert; s. nu sunt instituite popriri pe conturile clientului;

t. nu are datorii restante (mai vechi de 60 de zile) la bugetul consolidat al statului sau al asigurarilor sociale;

u. se incadreaza intr-o clasa de risc eligibila aferenta riscului de spalare de bani;

v. indeplineste conditiile pentru accesarea unui credit, dupa consultarea Listei interne cu persoane
problema.
Depozitul la termen cu rata fixa a dobanzii pentru suma de 1000 euro/4500 ron

LEI

Termen Dobanda standard

1 luna 0,50% 4500 ron x 0,50 % = 22.5 ron

3 luni 0,90% 4500 ron x 0,90 % = 40.5 ron

6 luni 1,25% 4500 ron x 1,25 % = 56.25 ron

12 luni 2,50% 4500 ron x 2,50 % = 112.5 ron

EUR

Termen Dobanda standard

1 luna 0,05% 1000 euro x 0,05 % = 0,5 euro

3 luni 0,05% 1000 euro x 0,05 % = 0,5 euro

6 luni 0,05% 1000 euro x 0,05 % = 0,5 euro

12 luni 0,10% 1000 euro x 0,10 % = 1 euro