Sunteți pe pagina 1din 12

1

Structura anului şcolar


2018 – 2019
Conform cu: Programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale NR. 3393/28.02.2017
ANEXA la ordinul MEN nr. 3220 /19.02.2018 privind structura anului școlar 2018-2019

Cursuri 10.IX – 21. XII. 2018


SEMESTRUL I Vacanță pentru clasele primare și grupele de
27. X – 4. XI. 2018
88 zile grădiniță
18 săptămâni Vacanţă de iarnă 23. XII. 2018 – 14. I. 2019
10. IX. 2018 – 1. II. 2019
Cursuri 15. I – 1. II. 2019
Vacanţă intersemestrială 2 – 10. II. 2019
Cursuri 11. II – 19. IV 2019
SEMESTRUL II
80 zile Programul „Școala Altfel” 11. II – 15. II. 2019
16 săptămâni Vacanţa de primăvară 20. IV – 5. V. 2019
11. II - 14. VI. 2019
Cursuri 6. IV – 14. VI. 2019

Vacanţa de vară 15. VI – 15. IX. 2019

Sărbători legale Zile marcate prin manifestări specifice


VINERI, 30 Noiembrie 2019 – Sfântul Andrei 5 octombrie 2017 – Ziua Internaţională a
JOI, 24 Ianuarie 2019 – Ziua Unirii Principatelor Educaţiei;
Române 5 iunie 2018 – Ziua Învăţătorului.
MIERCURI, 1 Mai 2019 – Ziua Muncii

2
PLANUL CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU CICLUL PRIMAR
conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3371 / 12.03.2013
CLASA PREGĂTITOARE P-A

Total ore
Aria curriculară Discipline Plan cadru
alocate
I. Limbă si comunicare 6
Comunicare în limba română 5
Limba modernă 1- Limba engleză 1
II. Matematică si Ştiinţele naturii 4
Matematică și explorarea mediului 4
III. Om şi societate 1
Religie 1
IV. Educaţie fizică, sport și sănătate 2
Educaţie fizică 2
V. Arte 2
Muzică și mișcare 2
VI. Tehnologii 2
Arte vizuale și abilități practice 2
VII. Consiliere si orientare 2
Dezvoltare personală 2
Număr total de ore trunchi comun 19 19
Curriculum la decizia școlii (Discipline opţionale) 0-1 0
Nr. minim de ore pe săptămână 19 19
Nr. maxim de ore pe săptămână 20

Ore predate de profesor: Limba engleză (1h) –


Religia (1 h) -
Educaţie fizică (2h)

3
NUMĂRUL DE ORE SĂPTĂMÂNAL ȘI ANUAL PE DISCIPLINE PENTRU
DISCIPLINELE PREDATE DE ÎNVĂȚĂTOR
NR. NR.DE NR.DE
ARIA CURRICULARĂ DISCIPLINA
CRT. ORE/SĂPT. ORE /AN
Comunicare în limba
1. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 5h 163* ore
română (C.L.R.)
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE Matematică și explorarea
2. 4h 130* ore
NATURII mediului (M.E.M.)
EDUCAȚIE FIZICĂ, SPORT ȘI
3. Muzică și mișcare (M.M.) 2h 64* ore
SĂNĂTATE / ARTE
Arte vizuale și abilități
4. ARTE / TEHNOLOGII 2h 65* ore
practice (A.V.A.P.)
5. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Dezvoltare personală (D.P.) 2h 65* ore
*
Notă: Pentru zilele declarate libere (30 noiembrie – Sf. Andrei, 24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române și 1
Mai – Ziua Internațională a Muncii,) s-au scăzut de la disciplinele, Comunicare în limba română (C.L.R.), Matematică și
explorarea mediului (M.E.M.), Muzică și mișcare (M.M.), Arte vizuale și abilități practice (A.V.A.P.), Dezvoltare personală
(D.P.) orele corespunzătoare acelor zile conform cu orarul întocmit .

SCHEMA ORARĂ
CLASA PREGĂTITOARE P-A 2018 – 2019

ZIUA
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
ORA
Dezvoltare Comunicare în limba Comunicare în limba Comunicare în limba Arte vizuale și
1
personală română română română abilități practice
Comunicare în Comunicare în limba Matematică și
2 Ed. fizică Muzică și mișcare
limba română română explorarea mediului
Matematică și Matematică și Matematică și Dezvoltare
3 Religia
explorarea mediului explorarea mediului explorarea mediului personală
Arte vizuale și
4 Limba engleză Ed. fizică Muzică și mișcare
abilități practice

BIBLIOGRAFIE:
1. OMEN_3371_2013_Planul-cadru-pentru-clasa pregătitoare din 12 martie 2013
2. Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014
3. Ghidul profesorului, Editura Diana, Pitești, 2017

AUXILIARE ȘCOLARE:
1. Popescu, Andreea – Caiet educațional-creativ „În lumea poveștilor cu Mihaela și Azorel” (4 caiete), clasa
pregătitoare, Editura Diana, Pitești, 2017
2. Popescu, Andreea – Decupăm, lipim și colorăm cu Mihaela, clasa pregătitoare, Editura Diana, Pitești, 2017
3. Popescu, Andreea – Învăț să scriu cu Mihaela, clasa pregătitoare, Editura Diana, Pitești, 2017

4
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ
CLASA PREGĂTITOARE P- A
2018 – 2019
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (C.L.R.)
COMPETENȚE GENERALE
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar
1.2. Identificarea unor informații variatedintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar
1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple
2.2. Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte
2.3. Participare acu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală
2.4. Exprimarea propriilor ideii în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare
3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropriat, scrise cu litere mari și mici de tipar
3.2. Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3. Iddentificarea semnificației unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată, din universul familiar
3.4. Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând interes pentru lucrul cu cartea
4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare
4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate
4.2. redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare
4.3. Exprimarea unor ideii, trăiri personale și infomații prin intermediul limbajelor neconvenționale

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI (M.E.M.)


COMPETENȚE GENERALE
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări
COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
1.1.Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0 – 31
1.2.Compararea numerelor în concentrul 0 – 31
1.3.Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 31, folosind poziționarea pe axa numerelor
1.4.Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată
1.5.Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0 – 31
1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, =, +, -) în rezolvarea și/sau compunerea de probleme

5
2. Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul înconjurător
2.1.Orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, stânga, deasupra,
dedesubt, lângă, în fața, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic
2.2.Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) și a unor corpuri geometrice (cub, cuboid,
sferă) în obiecte manipulate de copii și în mediul înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat
3.1.Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularități
3.2.Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familiar
4. Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică
4.1.Formularea unor observații asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene și operatorii
logici ,,și”, „nu”
4.2.Identificarea relațiilor de tipul „dacă…atunci…” între două evenimente succesive
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date
5.1.Sortarea/clasificarea unor obiecte/materiale etc., pe baza unui criteriu dat
5.2.Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unități în concentrul 0 – 31, cu ajutorul
obiectelor
6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări
6.1.Utilizarea unor măsuri neconvenționale pentru determinarea și compararea lungimilor
6.2.Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea/estimarea duratelor unor evenimente familiare
6.3.Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări neconvenționale în probleme-joc simple de tip
venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31

MUZICĂ ȘI MIȘCARE (M.M.)


COMPETENȚE GENERALE
1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor ideii, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual sau în grup
COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate și intensități contrastante
1.2. Diferențierea unor sunete vorbite sau cântate
1.3. Receptarea sunetelor emise de jucăriile muzicale și percuția corporală
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do 1 – La, cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din
folclorul copiilor
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
2.1. Cântarea în colectiv, asociind mișcarea sugerată de text
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate și intensități diferite
3. Exprimarea unor ideii, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, individual sau în grup
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare
3.2. Executarea uni dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor
3.3. Descoperirea și selectarea unor sonorități din mediul înconjurător, pentru acompanierea cântecelor
3.4. Improvizarea unei combinații ritmice asemănătoare celor din folclorul copiilor și asocierea acesteia cu mișcări adecvate

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE (A.V.A.P.)


COMPETENȚE GENERALE
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare
2. Realizarea de creați funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse
COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare

6
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/ film/desen animat, care
reflectă un context familiar
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spațiul înconjurător
1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2. Realizarea de creați funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici elementare diverse
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale
2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple, pe baza interesului direct
2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple
2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elementele de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

DEZVOLTARE PERSONALĂ (D.P.)


COMPETENȚE GENERALE
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți
3. Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar

COMPETENȚE SPECIFICE:
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive față de sine și față de ceilalți
1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare
1.2. Identificarea unor obiecte și activități simple de igienă personală
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți
2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare
2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară
2.3. Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu acestea
3. Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar
3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară
3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar
3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor și activităților preferate

7
PLANIFICAREA ANUALĂ
CLASA PREGĂTITOARE P- A 2018 – 2019
SEMESTRUL I
UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI OBS.
ÎNVĂȚARE ORE
1.1., 1.2. CLR
1. BUN VENIT LA 1.4., 2.1. Acte de vorbire – a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o persoană, a formula o 10 ore
2.2., 2.3. rugăminte;Enunţul. Dialogul
ȘCOALĂ!
2.1., 3.1. MEM
(CAIETUL 1)
3.2., 5.1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice
SĂPTĂMÂNILE 1-2 5.2., 6.1. Orientare spaţială şi localizări în spaţiu 8 ore
6.2. Repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical,
10-21 septembrie 2018 oblic
1.1. DP
Lecții-suport: 1.2. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 4 ore
Să ne prezentăm! Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi
Familia mea 1.1., 1.2. AVAP
1.3., 2.1. Desen liber, decorații simple. Punct, linie. 4 ore
Prietenii mei 2.3. Rupere, tăiere, decupare după contur şi lipire a hârtiei
În parc
2.1. MM
Acasă 3.1. Cântare vocală în grup şi individual 4 ore
Programul meu Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia
1.1., 1.2. CLR
2. BUCURIILE 1.3., 1.4. Dialogul. Forme ale discursului oral;povestirea după imagini
2.1., 2.2. Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
TOAMNEI 2.3., 2.4. Cuvântul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Sunete specifice limbii române
(CAIETUL 1) 3.1., 3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
SĂPTĂMÂNILE 3.4. Sunetul a. Literele mici şi mari de tipar(a, A). Desenarea literelor de tipar (a, A) 30 ore
3, 4, 5, 6, 7, 9 Sunetul m. Literele mici şi mari de tipar (m, M). Desenarea literelor de tipar (m, M)
Lecții-suport: Sunetul i. Literele mici şi mari de tipar (i, I). Desenarea literelor de tipar (i, I)
Sunetul r. Literele mici şi mari de tipar (r, R). Desenarea literelor de tipar (r, R)
Mihaela în țara lui A Sunetul e. Literele mici şi mari de tipar(e, E). Desenarea literelor de tipar (e, E)
Sfaturile mamei Sunetul u. Literele mici şi mari de tipar (u, U). Desenarea literelor de tipar (u, U)
Iepurașul năzdrăvan 1.1., 1.2. MEM
Rinocerul Rami 1.3., 3.1. Numărul și cifra 1. Plante: părţi componente
Elefantul prietenos Numărul și cifra 2. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat
Ursuleții fericiți Numărul și cifra 3. Animale. Părțile componente. 24 ore
Numărul și cifra 0. Animale sălbatice
Numărul și cifra 4. Animale sălbatice
Numărul și cifra 5. Animale sălbatice

8
1.1., 1.2., DP
2.1., 2.2., Dezvoltare emoţională şi socială
2.3., 3.1, Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine, emoții de bază (bucurie, tristeţe, frică) în activităţi/contexte familiare. 12 ore
3.2., 3.3. Obiecte și ființe preferate
1.1., 1.2. AVAP
1.3., 2.1. Desen, pictură, colaj, confecţii şi jucării 12 ore
2.2. Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative.Punct, linie, linie modulată, pată, formă
2.1. MM
3.1. Cântare vocală în grup şi individual 12 ore
Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
3. NE PREGĂTIM DE 1.1., 1.2. CLR
SĂRBĂTORI 1.3., 1.4. Dialogul. Formularea de întrebări şi răspunsuri
2.1., 2.2. Forme ale discursului oral Povestirea după imagini
(CAIETUL 2) 2.3., 2.4. Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
3.1., 3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini. Despărţirea cuvintelor în silabe
SĂPTĂMÂNILE 3.4., 4.1. Sunetul n. Literele mici şi mari de tipar (n, N) . Desenarea literelor de tipar (n, N)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sunetul l. Literele mici şi mari de tipar (l, L). Desenarea literelor de tipar (l, L)
Sunetulp. Literele mici şi mari de tipar (p, P) . Desenarea literelor de tipar (p, P) 44 ore
17,18
Sunetul î. Literele mici şi mari de tipar (â, Â) . Desenarea literelor de tipar (â, Â)
Sunetul c . Literele mici şi mari de tipar (c, C) . Desenarea literelor de tipar (c, C) (vineri, 30
Lecții-suport: Sunetul ă. Literele mici şi mari de tipar (ă, Ă) . Desenarea literelor de tipar (ă, Ă) noiembrie
Povestea lui Naf-Naf Sunetul o. Literele mici şi mari de tipar (o, O). Desenarea literelor de tipar (o, O) 2018 –
Lebedele sălbatice Sunetul s. Literele mici şi mari de tipar (s, S) . Desenarea literelor de tipar (s, S) SF. ANDREI
Aventurile lui Pinocchio Recapitulare – zi liberă
Sunt un pui de românaș 1.1.,1.2., MEM legală;
1.3., 1.4., Adunarea şi scăderea în concentrul 0-5, prin numărare
Povestea bradului Probleme simple de adunare sau scădere cu 0-5 unităţi, cu suport intuitiv Joi, 24
1.5.,1.6.
de Crăciun 3.1.,3.2., Numărul și cifra 6. Corpul omenesc Ianuarie
Povestea lui Moș Crăciun 4.1. Numărul și cifra 7. Timp: Ziua, săptămâna: denumire, ordonare 2019 – zi
Bunătatea Omului Numărul și cifra 8. Timp. Anotimpuri liberă
de Zăpadă Numărul și cifra 9. Figuri plane/2D: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare Fenomene ale naturii: legală)
ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet 35 ore
La săniuș
Numărul și cifra 10. Colectarea şi gruparea datelor
La joacă – recapitulare Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 10, prin numărare
Probleme simple de adunare sau scădere cu 0-5 unități cu suport intuitiv. Apa; transformări ale apei
Probleme simple de adunare sau scădere cu 0-5 unități cu suport intuitiv
Corpuri/3D. Cub, cuboid, sferă: denumire
Recapitulare
1.1., 1.2., DP
2.1., 2.2., Autocunoaștere și atitudine pozitivă Igienă personală. Trăsături fizice 17 ore
2.3., 3.1, Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor corpului; organe de simţ

9
3.2., 3.3. Rutine şi sarcini de lucru
Tradiții și obiceiuri
Explorarea meseriilor
1.1., 1.2. AVAP
1.3., 2.3. Desen, pictură, colaj, confecţii şi jucării
2.4., 2.5., Decoraţii simple, compoziţii şi obiecte decorative. Punct, linie, linie modulată, pată, formă 17 ore
2.6. Ștampilare, amprentare, pensulație. Decuparea după contur
1.1.,1.2. MM
1.3.,2.1. Cântare vocală în grup şi individual
2.2.,2.3. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea 16 ore
Cântare instrumentală. Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)
VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
4. LUMEA MINUNATĂ 1.1., 1.2. CLR
A POVEȘTILOR 1.3., 1.4. Dialogul. Formularea de întrebări şi răspunsuri. Forme ale discursului oral Povestirea după imagini. Formularea de
2.1., 2.2. propoziţii cu suport intuitiv SĂPT. 1 -
(CAIETUL 3) Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini.Despărţirea cuvintelor în silabe
2.3., 2.4. 15 – 19
3.1., 3.2. Sunetul t. Literele mici şi mari de tipar (t, T) . Desenarea literelor de tipar (t, T) februarie
SĂPTĂMÂNILE: 3.4., 4.1. Sunetul v. Literele mici şi mari de tipar (v, V). Desenarea literelor de tipar (v, V) Programul
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sunetul d. Literele mici şi mari de tipar (d, D). Desenarea literelor de tipar (d, D). Biletul 35 ore „Școala altfel
Sunetul ș. Literele mici şi mari de tipar (ș, Ș) . Desenarea literelor de tipar (ș, Ș). Felicitarea – Să știi mai
Lecții-suport: Sunetul b. Literele mici şi mari de tipar (b, B) . Desenarea literelor de tipar (b, B) multe, să fii
Sunetul î. Literele mici şi mari de tipar (î, Î) . Desenarea literelor de tipar (î, Î) mai bun!”
Turtița fermecată
Sunetul j. Literele mici şi mari de tipar (j, J) . Desenarea literelor de tipar (j, J)
Ursul păcălit de vulpe Recapitulare
Degețica 1.1.,1.2., MEM
Puişorul îngâmfat 1.3., 1.4., Numerele naturale în concentrul 0-15: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare. Unde şi vibraţii: producerea
Bambi 1.5.,1.6. sunetelor
Împăratul Cioc de Sturz 3.1.,3.2., Numerele naturale în concentrul 0-20: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare
Jack și vrejul de fasole 4.1. Adunarea în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin, prin numărare. Colectarea şi gruparea datelor. Prezenţa apei în
natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mări)
În pădurea fermecată Scăderea în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin, prin numărare 28 ore
Adunarea în concentrul 0-20, cu trecere peste ordin, prin numărare
Scăderea în concentrul 0-20, cu trecere peste ordin, prin numărare. Bani. Leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 20, prin numărare. Probleme simple de adunare sau scădere cu 0-5 unități
cu suport intuitiv. Măsurarea lungimii: unități nonstandard
Recapitulare
1.1., 1.2., DP
2.1., 2.2., Aspecte specifice ale pregătirii pentru viaţă la şcolarul mic 14 ore
2.3., 3.1, Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine, emoții de bază (bucuria/tristeţea/bunătatea) în activităţi/contexte

10
3.2., 3.3. familiare

1.1., 1.2. AVAP


1.3., 2.3. Colaj, confecţii şi jucării 14 ore
2.4., 2.5., Compoziţii, obiecte decorative, jucării
1.1.,1.2. MM
1.3.,2.1. Cântare vocală în grup şi individual
2.2.,2.3. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea 14 ore
Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)
1.1., 1.2. CLR
1.3., 1.4. Dialogul. Formularea de întrebări şi răspunsuri
2.1., 2.2. Forme ale discursului oral. Povestirea după imagini
5. DIN TAINELE 2.3., 2.4. Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
3.1., 3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini. Despărţirea cuvintelor în silabe
CĂRȚILOR 3.4., 4.1. Sunetul f. Literele mici şi mari de tipar (f, F). Desenarea literelor de tipar (f, F)
30 ore
(CAIETUL 4) Sunetul g. Literele mici şi mari de tipar (g, G) . Desenarea literelor de tipar (g, G)
Sunetul h. Literele mici şi mari de tipar (h, H). Desenarea literelor de tipar (h, H)
SĂPTĂMÂNILE: Sunetul ț. Literele mici şi mari de tipar (ț, Ț). Desenarea literelor de tipar (ț,Ț)
9, 10, 11, 12, 13, 14 Sunetele z, x, y. Literele mici şi mari de tipar (z, Z, x, X și y, Y) .Desenarea literelor de tipar (x, X și y, Y)
Sunetele q, k, w. Literele mici şi mari de tipar (q, Q, k, K și w, W) .Desenarea literelor de tipar (q, Q, k, K și w, W)
1.1.,1.2. MEM
1.3.,1.4. Numerele naturale în concentrul 0-31: recunoaştere, scriere, comparare, ordonare
1.5.,1.6. Timp. Anotimpurile: denumire, ordonare Lunile: denumire, ordonare
3.1.,3.2., Adunarea în concentrul 0 – 31,fără și cu trecere peste ordin, prin numărare. Probleme simple de adunare sau scădere
Lecții-suport: 24 ore
4.1. cu 0-5 unități cu suport intuitiv. Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere
Furnica și porumbița Scăderea în concentrul 0 – 31, prin numărare. Probleme simple de adunare sau scădere cu 0-5 unități cu suport intuitiv
Povestea gâștelor Colectarea şi gruparea datelor. Mişcarea corpurilor şi schimbarea formei: deformare, rupere
Hansel și Gretel Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple. Electricitate: aparate care utilizează electricitatea
Numerele 0-31. Adunarea și scăderea
Țestoasa fermecată
Zebra și babuinul 1.1. DP
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine, emoții de bază (bucuria/tristeţea/bunătatea, prietenia) în 12 ore
Cântece fermecate activităţi/contexte familiare
Croazieră cu Yani 1.1., 1.2. AVAP
La Aquapark 1.3., 2.3. Colaj, confecţii şi jucării 12 ore
La piață 2.4., 2.5., Compoziţii, obiecte decorative, jucării
În weekend 1.1.,1.2. MM
1.3.,2.1. Cântare vocală în grup şi individual 12 ore
2.2.,2.3. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincronizarea
Percuţia corporală (bătăi din palme, cu degetul pe bancă etc.)

11
6. BUCURIILE VERII 1.1., 1.2. CLR
(CAIETUL 4) 1.3., 1.4. Literele mici şi mari de tipar. Recunoașterea literelor alfabetului
2.1., 2.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
2.3., 2.4. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate
SĂPTĂMÂNILE: 3.1., 3.2. Dialogul
10 ore
15,16 3.4., 4.1. Formularea de întrebări şi răspunsuri. Forme ale discursului oral. Povestirea după imagini
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări). Formularea de propoziţii cu suport intuitiv
Lecții-suport: Ordonarea propoziţiilor pe baza unui suport intuitiv
La mulți ani 1.1.,1.2. MEM
La carnaval 1.3.,1.4. Numerele 0-31: recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre), comparare, ordonare:
1.5.,1.6. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv
Alfabetul poveștilor 3.1.,3.2., Probleme simple de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31, cu suport intuitiv
4.1. Figuri plane/2D: pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire; conturare
Corpuri/3D: cub, cuboid, sferă: denumire
Timp: ziua, săptămâna, luna: denumire, ordonare; anotimpurile: denumire, ordonare 8 ore
Bani: leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei)
Corpul omenesc. Plante şi animale. Prezenţa apei în natură sub diverse forme
Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice. Unde şi
vibraţii: producerea sunetelor
1.1. DP
1.2. Trăsături fizice, schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor corpului
Emoţii de bază, denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică,furie) în activităţi/contexte familiare. Reguli de 4 ore
comunicare în activitatea şcolară
Fiinţe şi obiecte preferate. Hobby-uri şi activităţi preferate
1.1., 1.2. AVAP
1.3., 2.3. Colaj, confecţii şi jucării. Compoziţii, obiecte decorative
2.4., 2.5., Formă, volum. Decupare şi lipire a hârtiei 4 ore
2.6.
1.1.,1.2., MM
1.3., 2.1., Cântarea vocală în grup şi individual.Cântarea cu acompaniament. Elemente de limbaj muzical 4 ore
2.2.,2.3.

12