Sunteți pe pagina 1din 10

Recomandări în proiectarea și elaborarea diferitor categorii de itemi

Tipuri de itemi Recomandări în construirea itemilor Exemple de itemi

Itemii cu alegere Recomandări în construirea itemilor cu alegere 1.Itemi cu alegere duală de tipul adevărat/fals:
duală presupun duală: Citește cu atenție afirmația de mai jos. Dacă vei considera că
selectarea/alegerea  folosiţi cu atenţie determinanţii specifici: afirmația este adevărată, încercuiește litera A, iar dacă este
răspunsului corect întotdeauna, niciodată, adeseori, este posibil, este falsă, încercuiește litera F.
dint-o alternativă de probabil, uneori, in general, etc; a) A - F Ecosistemul este alcătuit din biocenoză și biotop.
tipul: adevărat/ fals;  evitați enunțurile lungi și complexe, eliminând b) A - F Relațiile de simbioză reprezintă o formă de conviețuire
corect/greșit; corect / elementele inutile în raport cu ideea principală a reciproc avantajoasă pentru ambele specii ce interacționează între
incorect. enunțului și cerința itemului; ele.
 includeţi o singură idee in fiecare item, cu c) A - F Lumina, temperatura, umiditatea, presiunea, relieful sunt
excepția itemilor relației cauză - efect; factori biotici ai mediului.
 introduceţi in test mai mulți itemi falşi decât
2.Itemi cu alegere duală de tipul cauză – efect:
adevăraţi deoarece există tentaţia de a răspunde cu
Stabilește relația cauză – efect între enunțuri și încercuiește litera
adevărat;
A în cazul când afirmația este adevărată, iar dacă afirmația
 evitaţi enunțurile negative și în special folosirea
este falsă, încercuiește litera F.
dublei negaţii, care induce ambiguitate și împiedică
înțelegerea enunțului itemului; a) A - F Principalii producători în ecosistemele terestre sunt
 evitaţi preluarea itemilor direct din manual; plantele superioare, deoarece în procesul de fotosinteză din substanțe
anorganice produc materia organică.
 enunțurile adevărate și cele false trebuie să fie
b) A - F Cunoașterea necesității de lumină a organismelor vii
aproximativ egale ca lungime;
prezintă un mare interes practic, deoarece reglând regimul de lumină
 numărul enunțurilor adevărate și celor false să fie
putem mări productivitatea biologică.
aproximativ egale, dar nu exact egale, deoarece aceasta
poate servi un indiciu, după care elevul va încerca să
3.Itemi cu alegere duală și cu scrierea afirmației corecte:
ghicească răspunsul corect;
Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată și litera F, dacă
 oferiți instrucțiuni clare în marcarea afirmația este falsă. Dacă ai încercuit litera F, scrie în spațiul rezervat
răspunsurilor. afirmația corectă:
a)A - F Condițiile climatice favorabile ale Republicii Moldova și
solurile cu o fertilitate înaltă asigură posibilități pentru sectorul agrar
de a obține recolte înalte și calitative.
________________________________________________________
________________________________________________________

b) A - F Precipitațiile sub formă de ploi torențiale nu reprezintă


un factor de declanșare a proceselor de eroziune de apă și a
alunecărilor de teren.
________________________________________________________
c) A - F Biocenoza reprezintă o totalitate de plante, animale și
microorganisme, care populează un sector al uscatului sau al unui
bazin acvatic și care nu sunt legate între ele și nici cu mediul
înconjurător.
___________________________________________________

Itemii cu alegere Recomandări în construirea itemilor cu alegere 1.Itemi cu alegere multiplă (la nivel de cunoaștere) Încercuiește/
multiplă presupun multipla: bifează răspunsul corect:
existenţa unui enunţ-  limbajul folosit trebuie să fie simplu şi ușor de Cantitatea de substanță vie, exprimată în unități de masă reprezintă:
premisă şi a unei liste înţeles; a) biosferă
de alternative (soluţii  enunțul trebuie să stabilească o sarcină clară, b) biomasă
posibile), elevul neambiguă și relevantă în raport cu obiectivul de c) biocenoză.
trebuie să aleagă un evaluare;
singur răspuns corect  problema prezentată în item trebuie să fie 2.Itemi cu alegere multiplă (la nivel de înţelegere)
sau cea mai bună singulară şi formulată cu claritate, concis, fără să Încercuiește/ bifează răspunsul corect:
alternativă . sugereze răspunsul corect; Un proces analitic cuprinde etape aranjate în următoarea
 alternativele prezentate trebuie să urmeze o consecutivitate:
ordine logică; a)analiza propriu zisă – recoltarea probei – pregătirea pentru analiză –
evaluarea rezultatelor
 numărul alternativelor să fie 3 sau mai mare de 3,
b)recoltarea probei – pregătirea pentru analiză – analiza propriu zisă –
4 fiind numărul recomandat de alternative; evaluarea rezultatelor
 folosiţi litere şi nu cifre in indicarea c)recoltarea probei – analiza propriu zisă – evaluarea rezultatelor –
alternativelor; pregătirea pentru analiză.
 răspunsul corect trebuie să fie plasat aleator;
 itemii din cadrul testului trebuie să fie distincţi; 3.Itemi cu alegere multiplă (la nivel de aplicare)
 evitaţi formularea de genul „toate variantele de Încercuiește/ bifează răspunsul corect:
mai sus” sau „nici una dintre variantele de mai sus”; Concentrația procentuala indica numărul de părți de substanța
 evitaţi utilizarea afirmațiilor negative în premisă; dizolvată in 100 părți de soluție.
 în lista de alternative trebuie să existe un singur Câte grame de NaCl conține o soluție de 5% de NaCl?
răspuns corect. a. 1
b. 5
c. 10
d. 100
Itemii de tip pereche/ Recomandări în construirea itemilor de tip pereche/ 1.Coloana A conține elementele structurale ale unei biocenoze, iar
de asociere solicită din de asociere: coloana B conține exemple de organisme. Indicați răspunsul prin
partea elevilor  utilizați un material omogen; scrierea cifrei din coloana B în spațiul rezervat de după noțiunile
stabilirea unor  listele de premise și răspunsurile să nu fie coloana A.
corespondențe/asociații excesiv de lungi, iar elementele cele mai scurte să fie Cifrele pot fi scrise doar o singură dată.
între cuvinte, plasate în coloana din dreapta; A B
propoziții, fraze,  includeți în premiză faptul că un răspuns poate fi a) Producători ________________ 1. algele verzi
semnificații, simboluri, folosit o singură dată, de mai multe ori sau niciodată; 2. bacteriile saprofite
informații etc…  plasați toate premizelor și răspunsurilor pe b) Consumatori primari ___________ 3. căprioara
aceeași pagină; 4. ciocănitoarea
 aranjați răspunsurile conform unui criteriu logic, c) Consumatori secundari __________ 5. ciupercile de mucegai
evitând situația în care ordinea răspunsurilor poate 6. insectele fitofage
furniza un indiciu în ghicirea asociației corecte, de d) Consumatori terțiari ____________ 7. lupul
exemplu: ordinea alfabetică, ordinea crescătoare sau 8. păsările răpitoare
descrescătoare pentru răspunsurile numerice; e) Reducători/descompunători ______ 9. plantele superioare
 nu sunt recomandați când profesorul dorește 10. veverița
evaluarea rezultatelor învățării cu caracter complex și
2.Asociați prin săgeți corespondența elementelor din coloana A cu
creativ.
elementele potrivite din coloana B.
Se admit mai multe răspunsuri corecte.
A B
a) Factori abiotici 1. animalele
2. lumina
b) Factori biotici 3. plantele
4. relieful
c) Factori antropogeni 5. societatea umană
6. temperatura
Itemii cu răspuns Recomandări în construirea itemilor cu răspuns scurt Completați spațiul rezervat cu răspunsul corect:
scurt solicită elevului și de completare: a) Cum se numesc plantele iubitoare de lumină?
să formuleze răspunsul  formulați enunțul si sarcina care trebuie realizată ____________________________.
sub forma unei în așa fel, încât răspunsul necesar să poată fi scurt și b) Cum se numește forma de relații biotice dintre două specii cu
propoziții, fraze, precis; cerințe ecologice asemănătoare?
uneori doar cuvânt,  fiecare item trebuie să aibă un singur răspuns _____________________________.
număr, simbol. corect; c) Care este denumirea grupei de organisme care își construiește
 spațiul liber furnizat pentru răspuns trebuie să fie corpul din substanțe anorganice?
suficient de mare și să sugereze numărul elementelor _____________________________.
corespunzătoare așteptate de răspuns;
 evitați plasarea spațiilor libere la începutul
Itemii de completare afirmațiilor; Completați spațiile libere cu termenii corespunzători pentru ca
solicită elevului să  precizați explicit modalitatea de exprimare propoziția să capete sens corect:
găsească cuvântul sau așteptată: numeric, literal, grafic, simbolic etc.; a) Termenul de ecologie a fost introdus în știință de către
sintagma care  evitați utilizarea unor texte din manuale pentru a _________________________în anul
completează afirmația ______________________.
nu încuraja memorarea mecanică și învățarea de tip
conținută în enunț în b) Ediția a treia a Cărții Roșii a Republicii Moldova include
reproductiv.
așa fel, încât aceasta să __________ specii de plante și __________specii de animale.
dobândească sens și c) Din punct de vedere structural în ecosisteme sunt prezente
valoare de adevăr. următoarele grupe ecologice de organisme:
1.______________ 2.______________ 3.______________.

Completați următoarele ecuații, stabilind egalitatea numărului de


atomi:
a) ZnS + ……..= ZnCl2 + H2 S↑
b) H2 SO4 + BaCl2 = ……….. ↓+ ………..

Întrebările Recomandări în proiectarea itemilor de tip întrebare 1.Citiți cu atenție afirmația, apoi rezolvați sarcina răspunzând la
structurate sunt itemii structurată: întrebări:
care conțin mai multe  asigurați creșterea treptată a gradului de Substanța vie a biosferei este reprezentată de totalitatea organismelor
sarcini de lucru, dificultate a întrebărilor, de asemenea răspunsurile vii ce habitează pe planeta noastră, fiind exprimată în unități de
punând elevul în așteptate sunt mai simpli la început, iar spre final masă și numită biomasă.
situația de a construi complexitatea lor crește;
răspunsurile și de a  subîntrebările trebuie să constituie un suport în a) Ce include biomasa?
alege modalitățile de rezolvarea sarcinilor; b) Enumerați funcțiile biogeochimice ale substanței vii.
formulare a acestora.  trebuie să aibă un grad de dificultate crescător, c) Care este rolul geochimic al organismelor vii?
fiecare subîntrebare fiind independentă de celelalte; d) Care ecosisteme de pe glob au biomasa maximală și care
 fiecare subîntrebare trebuie să testeze unul sau minimală?
mai multe obiective; 2.Citește afirmația și explică esența răpitorismului răspunzând la
 fiecare întrebare trebuie să fie autocontinuă, adică următoarele întrebări/îndeplinind următoarele sarcini de
să solicite un răspuns care să nu depindă de răspunsul la lucru:
subîntrebarea precedentă; Răpitorismul reprezintă un factor important al selecției naturale și
 fiecare subîntrebare trebuie să fie urmată de un joacă un rol considerabil în menținerea numerică constantă a
spațiu liber suficient pentru înscrierea de către elev a anumitor populații în biocenoze, în procesul de evoluție și de
răspunsului. adaptare.
a) Explicați termenul de răpitorism.
b) Explicați importanța relației răpitor – jertfă.
c) Enumerați câte trei metode de apărare activă și pasivă a jertfelor.
d) Ce adaptări de prindere a prăzii s-au format la răpitori în procesul
evoluției?
Itemii de tip Recomandări în proiectarea itemilor de tip rezolvare 1. Analizează starea actuală a atmosferei completând spațiile:
rezolvare de de probleme: a) Scrie trei surse de poluarea antropogenă a atmosferei:
probleme sau de  problema sau situația problemă trebuie să fie 1._________________________________________________
situații adecvată nivelului de vârstă si de pregătire a elevilor; 2._________________________________________________
problematice  corelarea conținutului problemei si modalităților 3._________________________________________________
constituie o de rezolvare cu organizarea activității didactice;
modalitate prin  sunt recomandați pentru rezolvarea evaluării în b) Propune trei măsuri de protecție și conservare a atmosferei:
care profesorul domenii trans-, inter- și multidisciplinar; 1._________________________________________________
poate crea situații  concretizarea modalității de rezolvare: 2._________________________________________________
de învățare ce individuală sau în grup; 3._________________________________________________
dezvoltă  problema si activitatea de rezolvare să fie în
creativitatea, concordanță cu conținuturile disciplinei si cu obiectivele c) Enumeră trei legi în domeniul protecției și conservării atmosferei:
gândirea curriculare; 1._________________________________________________
divergentă,  evaluarea activității si a rezultatelor să fie 2._________________________________________________
imaginația, relevantă pentru elev si să producă informații utile pentru 3._________________________________________________
capacitatea de evaluator;
transfer, de 2.Analizează materia studiată la unitatea de învățare
 asocierea itemului cu o schemă clară de notare,
generalizare și/sau „Ameliorarea terenurilor degradate” și completează tabelul.
care să conțină criterii explicite deduse din obiective;
de concretizare a Scrie două procese de degradare a terenurilor caracteristice
 utilizarea în cadrul activității a unor materiale
pentru Republica Moldova, evidențiind respectiv câte trei factori
suport care să sprijine procesul de soluționare a
problemei.
informațiilor și principali de degradare și trei măsuri de prevenire, combatere și
procedurilor. ameliorare a terenurilor:

Procese de Factori de Măsuri de prevenire, combatere și


degradare a degradare ameliorarea a terenurilor degradate
terenurilor

1. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

2. 1. 1.

2. 2.

3. 3.
Itemii de tip eseu Recomandări în proiectarea itemilor de tip eseu: 1.Realizează un eseu în 15 rânduri în care vei argumenta avantajele și
liber pune elevul  recurgeți la evaluarea prin proiectarea itemilor de dezavantajele agriculturii ecologice.
în situația de a
construi un tip eseu numai atunci când obiectivul de evaluare avut în 2.Realizează un eseu (10-12 rânduri) descriind legătura dintre
răspuns liber în vedere nu este compatibil cu nici un alt tip de item; societatea umană și mediul înconjurător.
conformitate cu un
set de cerințe cu  obiectivul de evaluare propus trebuie să facă 3.Scrie un eseu (se indică volumul) în care să argumentezi rolul
sau fără a include parte din categoria celor de maximă complexitate, să factorului antropogen în degradarea terenurilor în Republica
precizări explicite vizeze capacități de transfer si de exprimare în Moldova.
cu privire la termeni personali;
maniera de  sarcina de lucru trebuie formulată în mod clar, 4.Prezintă într-un eseu (12 rânduri sau o pagină) argumente privind
organizare a riguros si succint, în termeni de performanța așteptată; necesitatea educației ecologice a populației.
răspunsului și fără  în cazul când pentru elaborarea eseului se acordă
a aduce precizări o perioadă mai mare de timp, se stabilește un plan de 5. Realizează un eseu la tema „Descoperiri întâmplătoare în chimie/
cu privire la idei, se poate consulta surse de literatură sau alte biologie/ecologie.
evaluarea analitică surse de informații;
a acestuia.  enunțul itemului trebuie însoțit de configurarea
Itemii de tip eseu răspunsului așteptat: elementele sau conceptele-cheie, 1. Elaborează un eseu (se indică volumul 0,5 -1 pagină) în care să
structurat includ în caracteristici particulare dorite ale răspunsului, argumentezi necesitatea ariilor naturale protejate din punct
enunţul lor cerinţe, alternative posibile/admise (această configurare de vedere:
indicii și repere anunță "rezolvarea", respectiv schema de notare cu a) ecologic
explicite care să care se va opera); b) științific
orienteze elevul într-o  schema de notare se poate construi fie acordând c) instructiv
anumită manieră în un număr de puncte fiecărei cerințe, fie global, fie d) educativ.
organizarea, asociind un număr de puncte fiecărui nivel de
dezvoltarea și răspuns. 2. Argumentează în spațiul rezervat (o pagină) necesitatea
argumentarea ideilor utilizării Mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica
expuse printr-un Moldova”conform următoarelor criterii:
răspuns organizat, a) Esența Mărcii naționale „Agricultura Ecologică – Republica
structurat, orientat, Moldova”;
ordonat. b) Condițiile de aplicare a Mărcii naționale „AE – RM”;
c) Restricțiile la utilizarea marcajului ecologic „AE – RM”;
d) Expune opinia proprie privind importanța Mărcii naționale „AE –
RM” .

3. Elaborează un eseu la tema „Hazardurile meteo – climatice și


influența lor asupra agriculturii Moldovei” conform
următoarelor repere:
a) hazardurile meteo – climatice caracteristice pentru Republica
Moldova (se indică numărul, de exemplu 5 hazarduri meteo -
climatice);
b) aspectele de risc/ consecințele asupra agriculturii (se indică
numărul, de exemplu 3 riscuri);
c) măsuri de atenuare, prevenire și combatere a hazardurilor meteo –
climatice ( se indică numărul, de exemplu 3 măsuri de atenuare,
prevenire și combatere).
Testul docimologic reprezintă un instrument de evaluare complex format dintr-un ansamblu de sarcini de lucru (itemi), ce permit măsurarea și
aprecierea nivelului de pregătire al elevilor, precum și a nivelului de formare și dezvoltare a unor capacități și competențe de diverse naturi.
Itemii sunt părți componente ale instrumentelor de evaluare, proiectate în corespundere cu obiectivele evaluării și competențele propuse spre formare.
„ Item = întrebare + răspuns așteptat ”

Categoriile de itemi după gradul de obiectivitate

Itemi obiectivi Itemi semiobiectivi Itemi subiectivi


(cu răspuns deschis)
1.Itemi cu alegere duală 1.Itemi cu răspuns scurt 1.Itemi de tip rezolvare
de probleme
2.Itemi cu alegere multiplă 2.Itemi de completare 2.Itemi de tip eseu liber/
nestructurat
3.Itemi de tip pereche/ 3.Întrebări structurate 3.Itemi de tip eseu structurat
de asociere