Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR 10

BANCA:

(Denumire)

Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie

Către

Direcţia Naţională de Probaţiune

Cu privire la contractul de achiziţie publică pentru ………………………………………..................... (denumirea


produselor/serviciilor), încheiat între ………………………………………………………………… (denumirea
contractantului), în calitate de contractant şi Direcţia Naţională de Probaţiune, în calitate de achizitor, ne
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, oricând pe parcursul derulării contractului, în
limita prejudiciului creat, orice sumă sau sume, până la concurenţa sumei de …………, reprezentând 10%
din valoarea contractului respectiv, pe baza notificării acestuia cu privire la culpa persoanei garantate și
modul de calcul al prejudiciului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ....................


În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei
sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine
acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca (denumirea băncii) în ziua .... luna ....... anul ....