Sunteți pe pagina 1din 10

I

PROIECT DE PRACTICĂ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

n
t PROIECT DE PRACTICĂ

Întocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a


declarațiilor și deconturilor

r
o
ÎNDRUMĂTOR DE PRACTICĂ:
CONF.UNIV.DR.: DUMITRAȘCU VADIM

STUDENT:
STOIAN I. IRINA MĂDĂLINA

d BUCUREŞTI
2017
PROIECT DE PRACTICĂ

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1 - PREZENTARE S.C. INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L.
CAPITOLUL II - Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a
declaratiilor si deconturilor
2.1.Registre contabile
2.2.Documente privind organizarea contabilității imobilizărilor
2.3.Documente privind organizarea contabilității materialelor
2.4. Declarațiile la bugetul statului
2.5.Documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și
veniturilor
2.6.Documente privind organizarea contabilitatii generale
2.7. Lucrări de sinteză și raportare financiar-contabilă. Situații financiare

CONCLUZII ȘI PROPUNERI
PROIECT DE PRACTICĂ

INTRODUCERE
În economia modernă, firmele reprezintă „forţa motrică” a progresului, a dezvoltării, sunt
cele ceasigură necesarul de supravieţuire al societăţii. Studiind firmele, evidenţiem polarizarea
acestora în două categorii: unele care obţin succeseapreciabile, prosperă şi se dezvoltă constant, iar
altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sauînregistrează performanţe economico-financiare
modeste. Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei firme (afaceri), a
determinat ceareaunor metodologii specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii firmei (afacerii).
Managementul strategic este procesul prin care o firmă poate obţine efecte materializate încreşterea
semnificativă a performantelor sale, în consolidarea poziţiei ei pe piaţă şi anume prin
elaborarea,implementarea şi controlul strategiei firmei în vederea realizării misiunii asumate şi
asigurării avantajuluicompetitiv.
Contabilitatea este stiința și arta stăpânirii afacerilor, care are drept ”măsurarea, evaluarea,
cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a
rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”. Deci, ea trebuie să asigure
înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire
la poziția financiară, performanța financiară și fluxul de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale
acestora, cât și și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditori financiari și comerciali,
clienții, instituții piblice și alți utilizatori.
Contabilitatea financiară presupune urmărirea, controlul și prezentarea fidelă a
patrimoniului, în ansamblu și pe structură, a situației financiare și rezultatului exercițiului, prin
intermediul documentelor de sinteză, în scopul furnizării informațiilor necesare, elaborării deciziilor
economice. Astfel, orice operație economică și financiară desfășurată în unitatea patrimonială
trebuie să fie consemată într-un document să ateste înfaptuirea ei. Întocmirea documentelor pentru
fiecare operație în parte constituie o cerință necesară pentru cunoașterea reală a activității, a
modului de gestionare a patrimoniului. Un alt procedeu important al metodei contabilității ce
contribuie la reflectarea veridică a informației cu privire la patrimoniului entității economice este
considerat inventarierea. Aceasta este folosită în contabilitate pentru constatarea existenței,
cantității, calității și a valorii elementelor patrimoniale aflate în gestiunea unității, atât cele proprii
cât și cele aparținând terților persoane, deținute cu orice titlu la un moment dat. Prin inventariere,
PROIECT DE PRACTICĂ

contabilitatea își pune mereu în acord din conturi cu realitatea din teren. Inventarierea are ca scop
stabilirea situației reale a patrimoniului unității, care se referă și la evaluarea lor, la nivelul valorii
curente. Asa dar, ca argument a importanței ambelor procedee în reflectarea fidelă a realități ei
economico-financiare și a consecințelor sale sociale, umane instituționale ce sunt considerate
atribute definitorii ale contabilității, este efectuarea lucrării în cauză!

CAPITOLUL I
PREZENTARE S.C. INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L.

Denumirea este S.C. INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L., în toate documentele și


publicațiile care emană de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de inițialele S.R.L. -
semnificând forma juridica de societate cu raspundere limitată, cu indicarea numarului de ordine de
la Registrul Comerțului, a capitalului social și a adresei sediului social.
În cazul în care AGA va hotarâ transformarea formei juridice a societății, aceasta
transformare va determina în mod obligatoriu modificarea din societate cu raspundere limitata în
cea dorită, precum și îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și
înregistrare, impuse de lege pentru înființarea societății.
Societatea este persoana juridică română la data înmatriculării sale în Registrul Comerțului
și se consideră legal constituită odata cu înregistrarea sa la Administrația Financiară.
S.C. INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L s-a înfiintat în anul 2014, având nr. de înmatriculare în
Registrul Comerțului/anul: j23/1426/2014 , și codul fiscal:27628792 . Sediul social al societății
comerciale INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L. este în Ilfov, oraș Popești Leordeni. Societatea se
constituie pentru o durată de funcționare nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la
Registrul Comerțului. Durata societății va putea fi determinată pe parcursul funcționării, cu
respectarea dispozițiilor legale.
Activitatea principală este – 6920- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
domeniul fiscal( doar contabilitate primară).
Firma de contabilitate INTEGRATE ACCOUNTING SRL vine în întâmpinarea oamenilor
de afaceri și a înteprinderilor de toate marimile, asigura servicii complete contabile și fiscale, pune
accent pe normele privind organizarea activităților locurilor de noroc, de contabilitate primară,
contabilitate financiară, consultanță financiară, indiferent de domeniu și obiectul de activitate a
entității pe care se dezvoltă.
PROIECT DE PRACTICĂ

Contabilitatea dezvăluie mecanismele complicate ale afacerii dumneavoastră, administrează


riscurile și oferă o analiză financiară complexă necesară implementării deciziilor strategice și pentru
a dovedi că viziunea dumneavoastră în afaceri este una de succes. Fiind un respectat furnizor de
servicii de contabilitate, INTEGRATE ACCOUNTING SRL are ca scop principal oferirea de soluții
contabile personalizate, extrem de avantajoase, care vor ajuta companiile mari și mijlocii să
economisească timp și resurse financiare, concentrându-se în primul rând asupra obiectivelor de
afaceri.
„Regula numărul 1: Nu pierde niciodată bani. Regula numărul 2: Nu uita niciodată regula nr. 1”,
declara Warren Buffet, un vizionar care înțelege perfect complexitatea operațiunilor financiare.
Aceasta este și misiunea : să își consilieze clienții cu privire la contabilitate și taxe, să fie busola lor
prin hățișurile legislației în continuă schimbare, astfel încât niciodată să nu piardă bani. A înțelege și
a valorifica la maximum drepturile și obligațiile unei companii sunt o formă de artă în zilele
noastre. Abordările inovative și eficiente în domeniul serviciilor contabile, capacitatea de a fi
permanent la curent cu toate reglementările și taxele, soluțiile software care le permit să facă față cu
ușurină unui volum mare muncă, și serviciile personalizate sunt doar câteva dintre calitățile firmei.

CAPITOLUL II

STUDIU DE CAZ

Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a


declaratiilor si deconturilor

Contabilitatea , în cadrul SC INTEGRATE ACCOUNTING SRL, se ține în compartiment


distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate . Organizarea și ținerea contabilității
revine directoruluimeconomic, iar coordonarea activității în cadrul societății este asigurată de către
administrator în strânsă colaborare cu ceilalți angajați.
Activitatea contabilă este coordonata de către directorul economic,pentru fiecare societate
comerciala subcontractuală existând câte o persoana calificată ca și contabil pentru ținerea evidenței
contabile.
Astfel ,pentru fiecare societate in parte se ține evidența urmatoarelor documente: documente
de intrare - ieșire (facturi de la furnizor , recepții,avize , facturi emise); a registrelor de casă; a
jurnalelor de vânzare și de cumparare; a deconturilor aferente societăților; a declarațiilor și
impozitelor și taxelor locale precum și evidența materialelor și a mijloacelor fixe. La încheierea
lunii , pana în data de 15 a lunii următoare , se inregistează în programul contabil toate
documentele lunii.
Se verifică ,pe lângă evidența registrului de casă și a jurnalelor de bancă,se înregistrează toate
cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declarațiilor la bugetul statului, se
ține evidența imprimatelor cu regim special , se elaborează pe baza tuturor înregistrarilor punctelor
de lucru și a celor cu caracter general și după o atentă verificare decontul de TVA,se intocmeste
PROIECT DE PRACTICĂ

balanta de verificare lunară, se calculează impozitul pe profit și se elaborează situațiile financiare


lunare.
Toate actele care sunt cuprinse în registrele de casă vor avea semnatura compartimentului
directorului economic și semnatura de aprobare a administratorului.

2.1.Registre contabile

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică și


grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate, fișe și situații ale
căror conținut și forma corespund scopului pentru care se țin.
Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, în contabilitate sunt:Registrul-jurnal, Cartea-mare și
Registrul-inventar.
a)Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole
contabile, în mod cronologic, operațiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor,
dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. În cadrul firmei INTEGRATE
ACCOUNTING SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate «neosys» , pe baza
înregistrarilor efectuate zilnic. Se vor lista la sfârșitul lunii.
b)Registrul "Cartea-mare"este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar, direct
sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal, stabilindu-se
situația fiecărui cont, respectiv soldul inițial, rulajele debitoare, rulajele creditoare și soldurile
finale. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbrăca diverse forme, cum ar fi: fișe
de cont pentru operațiuni diverse, fișe de cont șah sau pe conturi corespondente, forma "Cartea-
mare" centralizatoare.
Forma folosita drept registru «Cartea-mare« de firma SC INTEGRATE ACOUNTING SRL , este
cea de fise de cont pentru operațiuni diverse. Aceasta fișă (cartea mare) este emisă din programul de
contabilitate și se listează și arhiveză odată pe an - la sfârșitul anului.
c)Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ și
de pasiv, grupate în funcție de natura lor, conform posturilor din bilanțul contabil, inventariate
potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în Registrul-inventar au la baza listele de
inventariere sau alte documente care justifică conținutul fiecărui post din bilanțul contabil.
Registrul-inventar cuprinde două părți: listele de inventariere și recapitulația inventarului. În cadrul
recapitulației, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de
activ și pasiv.
d)Registrul general de evidența a salariaților. Se numerotează pe fiecare pagină și va purta
obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de muncă. Angajatorul are obligația
completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă.
PROIECT DE PRACTICĂ

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaților , data încheierii contractului


individual de munca , data începerii activității, modificarea și suspendarea contractului, durata
acestuia , durata muncii eta în ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificării ocupațiilor din
Romania(C.O.R.), salariul de baza la data încheierii contractului, data încetării contractului și
temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele și semnatura persoanei care face înscrierea.
În cazul SC INTEGRATE ACCOUNTING SRL , registrul se completează și se pastrează în format
electronic , conform normelor în vigoare, la sediul central al angajatorului, în cadrul
departamentului de Resurse Umane.
f)Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la
determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind
obligatiile de plata la bugetul general consolidat.
Informațiile din Registrul de evidență fiscală sunt înregistrate în ordine cronologică și corespund cu
operațiunile fiscale și cu datele privind impozitul pe profit din declarația privind obligațiile de plată
la bugetul general consolidat. Registrul de evidență fiscală se păstrează la sediul fiscal al SC
INTEGRATE ACCOUNTING SRL , în cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac și
înregistrările în acesta.

2.2.Documente privind organizarea contabilității imobilizărilor

Evidența operativă a imobilizărilor corporale intrate și ieșite din unitatea patrimonială ,în funcție de
categoria din care fac parte și locul unde se află, se ține cu ajutorul registrului numerelor de
inventar. Fiecărui mijloc fix i se acordă un număr de inventar , în ordine cronologică, pe baza
documentelor primite. Este întocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe,
prin înregistrarea cronologică a mijloacelor fixe intrate în unitate.
a)Nota de intrare -receptie a mijlocului fix- se realizează cu ajutorul programului de contabilitate
și prin înregistrarea ei se efectuează și înregistrarea în contabilitate a mijlocului fix.
b)Fișa mijlocului fix servește ca document pentru evidența analitică a mijloscelor fixe. Se
întocmește de serviciul Financiar-Contabilitate , într-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

2.3.Documente privind organizarea contabilității materialelor

a)N.I.R.-ul servește ca: document pentru recepția bunurilor aprovizionate, document justificativ
pentru încarcare în gestiune, act de proba în litigiile cu cărăușii și furnizorii, pentru diferențele
constatate la recepție, document justificativ de înregistrare în contabilitate.
Circulă la gestiune, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepționate ,la
compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferențelor
constatate , precum și pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică și analitică , atașată la
documentele de livrare(factura sau avizul de însoțire a mărfii). Se arhivează la compartimentul
financiar-contabil.
PROIECT DE PRACTICĂ

b)Bonul de consum
Servește ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor
materiale, dupa caz;
- document justificativ de scădere din gestiune;
- document justificativ de înregistrare în evidența magaziei și în evidența contabilă în partidă
simplă.
Se întocmește în două exemplare, pe măsură lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie
pentru consum.

2.4. Declarațiile la bugetul statului


. Statul de salarii stă la baza întocmirii tuturor declarațiilor la bugetul statului, în format electronic.
·Declarația cu obligațiile de plata la bugetul consolidat(declaratia100) care se depune la
Administrația financiară. Se depune lunar și cuprinde toate contribuțiile datorate bugetului statului
și trimestrial impozitul pe profit.
Toate aceste declarații se întocmesc pe baza fișierelor pe care le pune la dispoziție programul de
salarii »neosys» , în programele puse la dispoziție de aceste instituții.

2.5.Documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor

a)Jurnal de vânzari
Formulat tipizat fără regim special.
Servește ca :
·Jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii,
·Document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adaugată colectată,
·Document de control a unor operații de înregistrare în contabilitate,
Se întocmeste într-un singur exemplar , în care se înregistrează zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA colectată datorată. Acest document se emite de programul de contabilitate și are
la bază facturile emise și borderoul de vânzare zilnic, de la casele de marcat.
PROIECT DE PRACTICĂ

Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi și a


respectării dispozițiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugată . Se arhivează la
compartimentul financiar-contabil și stă la baza întocmirii Decontului de TVA(declarația 300).
b)Jurnal de cumpărări
Formulat tipizat fără regim special.
Servește ca :
·Jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpărărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii,
·Document de stabilire lunară a taxei pe valoarea adăugată deductibilă,
·Document de control a unor operații de înregistrare în contabilitate,
Se întocmește într-un singur exemplar , în care se înregistrează zilnic elementele necesare pentru
determinarea TVA deductibilă. Acest document se emite de programul de contabilitate și are la baza
facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achiziționat valori materiale sau prestări de servicii).
Circulă la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor înscrise în conturi și a
respectării dispozițiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugată . Se arhivează la
compartimentul financiar-contabil și stă la baza întocmirii Decontului de TVA(declarația300).
c)Factura(furnizor / client)
Este un formular tipizat cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare , comun pe economie,
executat pe hartie autocopiativă securizată, sau un format electronic generat de un program special.
Serveste ca:
·Document de bază căruia se întocmește instrumentul de decontare a produselor și mărfurilor , a
lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;
·Document de însoțire a mărfii pe timpul transportulul;
·Document de încarcare în gestiunea primitorului;
·Document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumpărătorului

2.6.Documente privind organizarea contabilitatii generale

a)Balanța de verificare
În cadrul SC INTEGRATE ACCOUNTING SRL se folosește balanța de verificare cu patru egalități
, este emisă de programul de contabilitate și răspunde de exactitatea înregistrarilor făcute.
Servește la:
·Verificarea exactității înregistrărilor
·Controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și analitică
·Întocmirea situațiilor financiare
Nu circulă fiind document de sinteză.
PROIECT DE PRACTICĂ

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.7. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare

Situatiile financiare in cadrul SC INTEGRATE ACCOUNTING SRL se întocmesc de contabilul șef


și au la bază balanța de verificare și listele de inventariere.
Situațiile financiare anuale se compun din:
·bilanț,
·cont de profit și pierdere,
·situația modificărilor capitalului propriu,
·situația fluxurilor de trezorerie,
·politici contabile
·note explicative.
Situațiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de către auditori financiari,persoane
fizice autorizate. Se depun la Direcția Generala a Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la
încheierea exercițiului financiar.

CONCLUZI ȘI PROPUNERI

Informaţiile despre acest proiect şi paşi pe care a trebuit să îi urmăm ne-a ajutat foarte
mult, practic acestă instruire şi materialele de care am beneficiat au reuţit să ne pună în situaţia
propice pentu a putea urma în stagiul de practică. Relaţia pe care am avut-o cu membri echipei –
reponsabilul de practică şi tutorele – a fost una de bun augur, am reuşit să învăţ şi să îmi fac mai
mult decât o părere despre felul în care ar trebui să beneficiez de tot ceea ce mi se oferă. S.C.
INTEGRATE ACCOUNTING S.R.L. este mai mult decât un proiect, pe mine, personal, m-a ajutat
atât pe plan profesinal dar pot spune că m-a ajutat şi pe plan social.

S-ar putea să vă placă și