Sunteți pe pagina 1din 1

Inițiativa Ofensiva

Generozității 2006-2008

Româna / Engleză
Format: 24 X 28 X 1,7 cm
Numarul de pagini: 240 pagini
Preţ: 24.37 LEI

Ofensiva Generozității este conceptul prin care un grup informal de


artisș ti reclamaă implicarea socialaă ca atitudine definitorie îîn crearea oricaă rei
productșii artistice. Conceptul propune reîîntoarcerea la realitatea vietșii de zi cu zi,
îîntr-un context social post-traumatic, de dupaă ’89, prin productșii de artă activă /
artă comunitară. Dupaă fracturaă , revoluția ar trebui saă fie un proces sș i nu un
eveniment singular.
Ofensiva Generozității a adus îîmpreunaă îîntre 2006-2008, artisș ti sș i
voluntari grupaă ri artistice sș i organizatșii non-guvernamentale.
Cartea adunaă documentele generate îîn jurul celor patru programe de
interventșie culturalaă sș i socialaă pe care Ofensiva Generozității le-a desfaă sș urat îîn
comunitatea Rahova-Uranus din 2006 paî naă îîn prezent: Harta Sensibilă 2006,
Construiește-ți comiunitatea! 2007, Flexible 2007-2008 sș i Laborator Urban
Mobil 2008.

Maria Draghici este artist vizual sș i coordonator de programe îîn cadrul


Initșiativei Ofensiva Generozitaă tșii. De aproape trei ani, Maria Draghici dezvoltaă
alaă turi de o comunitate de creatșie constituitaă îîn jurul Ofensivei Generozitaă tșii,
conceptul de artaă activaă / artaă comunitaraă îîn Romaî nia. IÎmpreunaă cu ceilaltși
artisș ti implicatși îîn initșiativaă , genereazaă aparitșia unei sș coli alternativ / active de
documentar.