Sunteți pe pagina 1din 144

1

MODA FASHION
viață artă pasiune life art passion
150 de ani - școală de arte 150 years - school of arts
2 3

MODA
M viață artă pasiune
150 de ani - școală de arte
prefață Doina Berchină . Unda Popp
preface

autori Venera Arapu . Matei Arnăutu . Ioana Avram . Paula Barbu . Adina Cezar
authors Sergiu Chihaia . Alina Maria Griga . Bogdan Hojbotă . Liliana Ifrim . Doina Lucanu
Leontina Mailatescu . Alexandru-Ioan Mărginean . Adina Nanu . Aurelia Pomponiu
Unda Popp . Gheorghe Preda . Oana Maria Roșca . Liliana Țuroiu . Răzvan Vasilescu

volum coordonat de Doina Berchină . Unda Popp


a volume coordinated by

traducător Margareta Tasi


translator
2 3
layout Bogdan & Romana Mateiaș

credit fotografii arhiva EMI din cadrul UNAB


photos credits the EMI Archive at the National University of Arts Bucharest

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Moda : viață, artă, pasiune / Unda Popp, Paula Barbu,


Doina Lucanu, ... ; pref.: Doina Berchină ; design
grafic: Bogdan Mateiaș. - București : Editura UNARTE,
2014
FASHION
FASHI life art passion
150 years - school of arts
15
ISBN 978-606-720-008-9
I. Popp, Unda
II. Barbu, Paula
III. Sbârciu Lucanu, Doina
IV. Berchină, Doina (pref.)
V. Mateiaș, Bogdan (il.)
687.1/.3(084)

Acest volum face parte din programul aniversar al Universității Naționale de Arte București,
realizat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființare.
This volume is related to the anniversary program of the National University of Arts, Bucharest, at its 150th anniversary.
Ședința foto
a profesorilor
din cadrul
Departamentului Modă,
cu accesorii vestimentare din
colecția Adina Nanu, 2014
4 5
The photo session of
the Fashion Department
professors with
Alina Nanu clothing
accessories,
2014
Idyllic vision – La familia Viziune idilică – La familia
Unda POPP

profesor universitar doctor This year the National University of Arts Bu- Anul acesta UNAB împlinește 150 de ani!
coordonator al Departamentului Modă
charest is going to be 150 years old! Numeroasele materiale editate cu acest prilej
The numerous materials edited on this occa- vorbesc despre artiștii care au învățat sau au pre-
professor doctor sion evoke the artists who have learned or taught dat în această prestigioasă instituție. Printre ei
the Fashion Department coordinator at this prestigious institution. Among these, my sunt bunicul meu Sabin Popp, mama mea Adina
grandfather, Sabin Popp, my mother, Adina Nanu, Nanu și bărbatul meu Gheorghe I. Anghel, fapt
6 and my husband, Gheorghe I. Anghel, which ce îmi face locul acesta de-a dreptul familiar! Dar 7
makes me feel really familiar here! Moreover, it mai ales mă determină să înțeleg, poate mai bine
makes me understand, perhaps better than oth- decât o pot face alții, că există un flux care curge
ers, that there is a flux flowing from one gen- de la o generație la alta, de la o personalitate
eration to another, from an artistic personality artistică la alta, ce adună experiențe din cele mai
to another, collecting a wide range of diversified diverse în beneficiul celor mai tineri.
experience for the sake of young people. Oricum, sunt extrem de onorată că acest
Anyway, I am extremely honoured that this moment mă prinde și pe mine aici, ca profesor
moment finds me here as well, as a profes- al școlii, pe care am absolvit-o cu ceva timp
sor of the school which I graduated from some în urmă.
time ago. Ioana Avram, Paula Barbu și cu mine am fă-
Ioana Avram, Paula Barbu and myself had cut parte din primele serii de studenți ai Secției de
belonged to the first series of students attend- Modă, înființată la începutul anilor ‘70 de Leontina
ing the Fashion Department, initiated at the be- Mailatescu și de Adina Nanu, și la rândul nostru
ginning of the 70s by Leontina Mailatescu and am pregătit urmatoarea generație de tineri profe-
Adina Nanu; subsequently, we also prepared the sori: Venera Arapu, Alina Griga, Liliana Țuroiu și
following generation of young professors: Venera Răzvan Vasilescu alături de care lucrăm astăzi ca
Arapu, Alina Griga, Liliana Ţuroiu and Răzvan Va- într-o echipă rodată. Și dacă cei mai sus amintiți
silescu, who we are working with today, as a very au fost doar studenții mei sau ai Paulei următoa-
good team. And whether those mentioned above rea serie: Oana Roșca și Sergiu Chihaia, cei mai
were only my students or Paula’s, the next series, tineri asistenți, sunt deja considerați ai noștri ai
represented by Oana Roşca and Sergiu Chihaia, tuturor, ca rod al efortului colectiv de a transmite
the youngest assistants were already considered cât mai multe și mai diverse informații.
ours, the result of some collective effort to con- Încă de acum 9 ani, când Departamentul
vey more and more diverse information. Modă s-a despărțit de Textile și și-a conturat un
traseu multi și interdisciplinar, cu o structură de For nine years, since the Fashion Depart-
predare modulară, alături de noi, cei care am ment had separated from the Textile Depart-
studiat moda (dar care ne-am specializat pe di- ment and defined its multi- and interdiscipli-
recții atât de diferite), au fost cooptați și profe- nary orientation, focused on modular teaching,
sorii Aurelia Pomponiu (absolventă a Secției de we – those who had studied Fashion (but who
Tapiserie) și Doina Lucanu (absolventă a Secției specialised so differently) – got associated with
de Textile de la Cluj), care au contribuit la for- professors Aurelia Pomponiu (who graduated
matul complex al programului nostru de învăță- from the Tapestry Department) and Doina Lu-
mânt. Apoi alți doi tineri asistenți, Matei Arnă- canu (a graduate from the Textile Department
utu (absolvent al Departamentului de Pictură) Cluj), who developed the complex pattern of
și Alexandru Mărginean (absolvent al Secției de our educational program. Then other two young
Artă Monumentală) ni s-au alăturat și au adus assistants, Matei Arnăutu (a graduate from the
cu ei noile tehnici digitale și foto/video. Painting Department) and Alexandru Mărginean
Echipa a crescut cu colaboratorii externi Doi- (a graduate from the Section of Monumental
na Berchină, Gheorghe Preda, Adina Cezar și Lili- Art) joined us and brought the new digital and
ana Ifrim – importante personalități ale diferitelor photo/video techniques with themselves.
domenii (artistice și tehnice), care completează The team was completed with some external
pregatirea studenților de la Modă. contributors – Doina Berchină, Gheorghe Preda,
Catedra noastră cuprinde profesori cu Adina Cezar and Liliana Ifrim – important person-
personalități artistice diferite, astfel încât ex- alities in various artistic and technical domains,
periența, intransigența, dar și entuziasmul și completing the training of students attending the
jocul să fie cât mai bine dozate și administrate Fashion Department.
grupelor de studenți. Our department comprises professors ex-
8 Vreau să cred că toți cei implicați astăzi în pressing different personalities thus experi- 9
pasionantul parcurs propus de departamentul ence, relentlessness, enthusiasm and play are
nostru se simt „la ei acasă” la școală, așa cum se well balanced and administered to the groups
poate vedea și în fotografiile aniversare, și poate of students.
peste încă 50 de ani profesorii care vor preda I would like to believe that all those involved
aici (printre care sper să se numere măcar unul in the fascinating route proposed by our depart-
din cei 5 nepoți ai mei) se vor poza, la fel ca noi ment feel themselves “like home” at school, as
astăzi, tot cu pălăriile din colecția Adinei Nanu. one could also see in the anniversary photos, and
perhaps in 50 years from now the professors, who
P.S. Fiul meu Iosif Oprescu, lector universitar are going to teach here (I hope at least one of
doctor în cadrul Departamentului Design la UNAB, my 5 grandchildren), will be photographed, just
propune lansarea termenului de „strănepotism”. like us today, in the Adina Nanu collection hats).

In short. My son, Iosif Oprescu, dr. Lecturer


at the Design Department, the National Univer-
sity of Arts Bucharest, proposed the promotion of
a new term, “great-nepotism.”
Adventure Aventura
Doina BERCHINĂ

jurnalist, comentator și promotor de modă Regis Michel, who had worked in conserva- Regis Michel, conservator la Muzeul Luvru,
journalist, fashion commentator and promoter
tion at the Louvre Museum, states that at present spune că în perioada actuală cultura cunoaște
culture becomes familiar with a „disneyland-iza- un fenomen de „disneyland-izare” și știe bine
tion” phenomenon and he knows very well what ce spune! Nu e de mirare deci să observăm că
he says! Thus we are not surprised to notice that în plină globalizare și la vreme de criză, moda,
in full globalization and in times of crises, fash- care în anii ‘80 abia începuse a fi acceptată ca
10 ion - which in the 80s had been hardly accepted artă, traversează acum o etapă, de loc dori- 11
as art - experiences a cycle of... “manelization”, tă de… „manelizare”. Mai mult decât pe alte
which is not desired by anybody. More than any- meridiane, la noi, unele publicații promovează
where else in the world, in our country there are kitschul de lux și cultivă personaje discutabi-
some publications which promote the luxurious le, cu o notorietate dobândită prin expunere
kitsch and develop questionable characters de- excesivă și scandal, cu un background cultural
fined by some notoriety gained through an ex- deficitar.
cessive exposure and scandal, or a scanty and Designerii, chiar și cei cu studii, se văd ade-
poor cultural background. sea nevoiți (și asta nu numai la noi) să accepte
Designers, even the professional ones, often proiecte îndoielnice și să facă numeroase con-
find themselves (and this occurs elsewhere too) cesii unei clientele semidocte, dar potente din
in a new context, accepting doubtful projects and punct de vedere financiar. Lumea fashion, ca
making numerous concessions to a half-erudite și cea media, fiind din ce în ce mai ahtiată de
yet financially potent clientele. The world of fash- rating și vizibilitate dobândite prin provocare și
ion, as well as the media world, both more and șoc agreează preferențial, ca formă de exprima-
more interested in the idea of rating and visibility, re, spectacolul generalizat, altul decât cel strunit
obtained by means of challenge and shock, pre- de rigoarea scenei.
fer the generalized show as a form of expression, De aceea, multe propuneri vestimentare
which is more different than the one restrained pendulează descumpănitor între un erotism
by the rigor of stage. lipsit de mister și împins din ce în ce mai mult
That is why there are many fashion sugges- spre o exhibare cu conotații porno și (sau)
tions which oscillate disappointingly between an urâtul asumat, deliberat, condimentat de ati-
eroticism deprived of mystery and driven towards tudini grotești. Adăugați la asta multitudinea
an act suggesting porn connotations and (or) the sufocantă de debuturi în Săptămânile Modei
assumed and deliberate ugliness, seasoned with ce se organizează în tot mai multe locuri pe
grotesque attitudes. Add to all these the suffocating mapamond și nevoia de consacrare cu orice
preț, prin gesturi și creații care să intrige. Un multitude of debuts during the Weeks of Fashion or-
carnaval zgomotos și foarte colorat pare să ganized in more and more places in the world and
cucerească rapid publicul, mai mult sau mai the need to become famous by all means through
puțin avizat. gestures and creations meant to intrigue. A noisy
E un peisaj descurajant pentru unii, stimu- and very colorful carnival seems to overwhelm the
lator pentru alții. Internetul face acum posibi- more or less competent public rapidly.
lă participarea simultană, în direct, a oricui la It is a context which is discouraging for some,
prezentările de modă, altădată considerate eve- and stimulating for others. Nowadays the Internet
nimente foarte elitiste. Mai puțină eleganță și facilitates anybody’s simultaneous and direct par-
mai mult spectacol găsim și în imaginile oricărui ticipation in fashion performances, once considered
participant la un eveniment, fotografiat la pa- very elitist events. We find less elegance and more
noul de la intrare și devenit astfel vedetă prin performance in the images of any participant, who
postarea pe Facebook. is photographed at the entrance pannel thus be-
În timp ce creația vestimentară cu aspirații coming a star when posted on the Facebook.
artistice înregistrează aceste convulsii, indus- While the creative clothing expressing artistic
tria modei se regrupează, își externalizează aspirations records these convulsions, the fash-
producția, coagulează mari concerne care își per- ion industry re-structures, externalizes its pro-
mit din când în când să ofere maselor, la preț duction, and coagulates large chains, which can
accesibil, produse sub semnătura unor designeri sometimes provide the masses with some tradi-
consacrați. În felul acesta democratizarea luxului tional brand products at an affordable price. In
dă roade, iar croitoria la comandă devine un lux. this way the democratization of luxury becomes
Care este și care trebuie să fie rolul școlii de more productive and the custom tailoring be-
profil în acest peisaj? comes a luxurious habit.
12 Marile școli își diversifică și specializează What is and what must be the role of such a 13
la maximum programa, oferind în același timp school in this context?
burse, stagii de practică în ateliere renumite și The famous schools diversify and specialize
alte forme de lidership celor interesați din lu- their program to the maximum while also of-
mea întreagă. Pregătirea nu e atât substanțială, fering scholarships, internships in well-known
aplicată, pe cât e de generală, deschizătoare studios, and other leadership forms to those in-
de orizonturi. Vorbim de un domeniu în care terested all over the world. The training is not
au atins celebritatea și au avut succes financiar so substantial and applied, it is rather general,
destui autodidacți. Așa că învățământul superior opening new horizons. We refer to a domain
de modă, adaptat noilor circumstanțe, încearcă where self-educated people reached celebrity
pe de o parte să ofere instrumente de lucru și and enjoyed a financial success. Thus the Fash-
să formeze capabilități pentru integrarea relativ ion higher education, adapted to new circum-
ușoară în toate industriile modei, și pe de altă stances, tries, on one hand, to provide work
parte păstrează obligația de a forma un bagaj de instruments and develop skills for the relatively
cunoștințe de ordin teoretic și artistic la care se easy integration in all fashion industries and, on
adaugă o serie de activități cu valoare experimen- the other hand, preserves the obligation to form
tală menite a-i pune pe studenți și masteranzi în a theoretical and artistic stock of knowledge as-
contact direct cu publicul și viitorii beneficiari ai sociated with a series of experimental activities
muncii lor. meant to directly connect the students to the
Universității Naționale de Arte București public and future beneficiaries of their work.
(UNAB) – Departamentul Modă, sub conducerea The National Art University, Bucharest
profesor doctor Unda Popp lucrează de mai mulți (UNAB) – the Fashion Department, conducted by
ani într-o formulă nouă, pe module, care dă posi- professor doctor Unda Popp, had worked in a new
bilitatea studenților de a se familiariza cu domenii formula, in modules, for several years, making
și metode de lucru diferite, dar toate legate de the students familiar with different domains and
viitoarea lor formație și condiție profesională. E work methods, however they are all related to
Doina Berchină în atelier, 2013
Doina Berchină in studio, 2013
vorba de o deschidere de perspectivă benefică their future education and professional condition. saving of resources and the practice of creativity Așa cum tâmplăria sau tinichigeria, sau chiar
și utilă într-o lume în schimbare, care aprecia- It is about a beneficial and useful perspective in a in these areas. sculptura mică nu sunt totuna cu designul de
ză mai mult ca orice pluralismul, interdiscipli- continuously changing world, which appreciates Just like woodwork or tinsmithing or even obiect așa nici designul vestimentar nu e doar cro-
naritatea, policalificarea. Drumurile deschise în pluralism, interdisciplinarity, multiqualification small sculpturing are not similar to the object de- itorie, fie ea și de lux. Mulți în România fac această
fața studenților sunt extrem de diverse, așa cum more than anything else. The students’ opportu- sign, the clothing design does not mean tailoring, confuzie. Design înseamnă concepție, proiectare
variată și polimorfă e și lumea modei românești nities are extremely diverse, just like the present luxurious or not. There are many people in Roma- și supravegherea atentă a execuției. Creator de
actuale. Parcursul postuniversitar al multora Romanian fashion which is various and polymor- nia who make this confusion. It certainly means modă înseamnă mult mai mult și din cei aliniați
dintre absolvenți va fi un slalom printre grupări phous. The postgraduate development of more conception, projection and the careful supervision la start doar câțiva vor avea succes financiar sau
deja consolidate și o echilibristică periculoasă, în graduates is going to be a slalom among already of the execution. The fashion designer means a celebritate, și asta nu mai depinde de școală. Ex-
funcție de gustul și cultura publicului vizat și a consolidated groups and a dangerous balancing lot more than those present at the very begin- punerea tinerilor studioși în timpul procesului de
clientelei (comenzilor) obținute. according to the preferences and culture of the ning, only few of them will enjoy their financial învățământ la diferite tipuri de experimente, an-
Propunerile și stilul de lucru al fiecărui pro- public and clientele. success or celebrity, and this no longer depends trenarea lor în proiecte inedite, punerea în con-
fesor nu sunt concurențiale, ci complementare. The suggestions and work style of each profes- on school. The implication of young students in tact cu idei noi privite din diferite perspective, sau
Fiecare vine cu propria lui experiență artistică sor are not concurential but complementary. Each different types of experiments, their engagement exersarea unor situații concrete în care profesia
și de viață pe care o prezintă în timpul cursului, of them comes with his own artistic and life experi- in new projects, their connection with new ideas aleasă îi va putea pune în viitor reprezintă un tip
studenților care ulterior vor cântări ce din ceea ence, exposed simultaneously with the course, for considered from various perspectives, or the ex- nou de educație și o formă modernă de pregătire.
ce au aflat și experimentat în cadrul programei the students who will analyse what they’ve found perimentation of some concrete situations related Și dacă designul vestimentar înseamnă
li se potrivește. Mozaicul de alternative este o and experimented. The mixture of alternatives rep- to their future profession represent a new type of concepție, proiectare, moda contemporană în-
ofertă complexă și extrem de prețioasă, mai ales resents a complex and extremely precious offer, education and a modern form of training. seamnă mai ales MESAJ. Pentru a-l obține, for-
într-un peisaj social cu un sistem de valori atât especially in a social context with such a confused And whether the clothing design represents mula și transmite e nevoie în prealabil de multe
de bulversat ca la noi. Imitării unui singur mo- system of values. The imitation of a single model or a conception or projection, contemporary fash- achiziții culturale, iar pentru a face posibilă desci-
del sau creșterii la umbra unui singur maestru i se the development guided by a single master oppose ion represents a particular MESSAGE. In order to frarea lui de către public mai e nevoie de educație
opune dezvoltarea propriei personalități creative to the development of one’s creative personality obtain, formulate and transmit it, we need some vizuală și nu numai. Școala nu poate oferi talent
14 prin culegerea elementelor compatibile din fiecare by collecting the compatible elements from each previous cultural acquisitions, and to facilitate its absolvenților, ci doar instrumentele necesare ci- 15
curs. Tocmai de aceea a fost posibilă formarea în course. This stimulated the development of the Na- decoding by the public we need some visual edu- zelării și valorificării lui ulterioare.
UNAB și dezvoltarea ulterioară a unor personalități tional University of Arts, Bucharest, and the subse- cation and something more. School cannot offer Tot criza, dar poate și alți factori vor contribui
atât de diferite precum: Venera Arapu, Lilia- quent development of different personalities such talent to its students, only the tools needed to în viitorul foarte apropiat la înlocuirea clasicelor
na Țuroiu, Lena Criveanu, Wilhelmina Artz, Iris as Venera Arapu, Liliana Țuroiu, Lena Criveanu, subsequently chasten and improve. prezentări de modă live cu videoclipuri fashion,
Șerban, Irina Marinescu, Adelina Ivan, Alexandra Wilhelmina Artz, Iris Șerban, Irina Marinescu, Ade- It is the crisis, but also a circle of other fac- gen artistic distinct, care poate pune în valoa-
Calafeteanu, Sandra Galan, Lana Dumitru, Ioana lina Ivan, Alexandra Calafeteanu, Sandra Galan, tors which will contribute, in the very close fu- re creațiile vestimentare, folosind un alt tip de
Ciolacu, Alex Tunsu. Lana Dumitru, Ioana Ciolacu, Alex Tunsu. ture, to the replacement of the classical live fash- limbaj. Este înlocuit cel teatral, al podiumului, cu
UNAB este singurul loc din țară unde studenții UNAB is the only place in the country where ion parades with fashion video-clips, a distinct cel cinematografic și cel digital. Din nou vizionar,
au putut practic accesa, concomitent cu lansarea the students could practically access the costume artistic genre, which emphasizes fashion by us- colectivul UNAB are deja o mică arhivă de astfel
sa în plan internațional, performing-ul de costum. performing simultaneously with its international ing another type of language. The theatrical one de producții, unele creații colective, altele lucrări
Tot aici moda e studiată printr-un rapel continuu promotion. This is also the place where fash- is replaced with the cinematographic and digital de Licență, care vor sta mărturie unui apreciabil
la istoria culturii și artei, și nu doar sub aspec- ion is studied through a continous rappel to the one. Visionary again, the University of Arts has și îndrăzneț pionierat.
tul tehnicilor de compunere și executare a unor history of culture and art not only through the already got a little archive of such productions; În societatea de consum artistul e considerat
colecții vestimentare destinate vânzării. Adică techniques used in the composition and execu- some of these collective, others BA works, certi- un „prestator de servicii” și tratat ca atare. Con-
moda este în permanență tratată, înțeleasă și tion of some fashion collections meant for sale. fying a considerable and brave pioneerdom. sacrarea, notorietatea vin mai târziu și mai greu…
studiată ca artă, fără a neglija însă aspectele le- Fashion is permanently approached, understood In the society of consumption, the artist is uneori niciodată. Asta însă nu trebuie să descu-
gate de toate celelalte meserii și industrii ale ei. and studied as art, without ignoring the aspects considered a “service provider” and he is treated rajeze. Absolventul de la Arte va lucra, după caz,
Criza, dar și noile tendințe Eco au impus o connected to all the other jobs and industries. like one. Consecration and notoriety come later pentru târgoveți, politicieni, cocote, burghezi,
nouă orientare: reciclarea creativă, respectiv RE- Crisis, as well as the new Eco tendencies, im- and harder... or never. However, this must not parveniți, intelectuali fini, hipst-eri, clerici, pro-
FASHIONED, practicat cu multă determinare în posed a new orientation: the creative recycling, cast one down. The graduate of this faculty vinciali, corporatiști, sau membri ai Casei Regale.
școala de profil de la New York. Departamentul respectively REFASHIONED, highly practised at will keep working, according to the context, for Și Buonarroti a lucrat la comandă! Nu asta e pro-
Modă al UNAB a fost sincron și chiar a devan- the New York school. The Fashion Department townsfolk, politicians, cocottes, bourgeois land- blema! Până la urmă nu interesează pentru cine
sat aceste preocupări mondiale pentru prezerva- of the National University of Arts Bucharest was lords, parvenus, fine intellectuals, hipsters, cler- lucrezi și uneori nici măcar în ce condiții. Contea-
rea naturii, economisirea resurselor și exersarea synchronous and even outran these global pre- ics, provincial people, corporatists, or members ză doar dacă ceea ce faci este operă, eventual
creativității în aceste direcții. occupations for the preservation of nature, the of the Royal House. Buonarroti was also a tailor- capodoperă.
16 17

Ședința foto a profesorilor din cadrul Departamentului Modă, cu accesorii vestimentare din Colecția Adina Nanu, 2014
The photo session of the Fashion Department professors with Alina Nanu clothing accessories, 2014
Scurtă istorie personală made! That is not a problem! Finally, it does not
really matter who you work for and sometimes
the circumstances do not matter either. It is only
the work, perhaps a masterpiece, that matters.
Pe Adina Nanu o citeam înainte de 1989.
Trebuie precizat că pe atunci cititul era în
trend. Toată lumea citea! Procedând așa (cu
respect adică față de valorile anterioare) puteai Brief personal history
afla, și mai ales înțelege, foarte multe. Între
altele și că descoperirea oricărui nou dome-
niu de activitate poate fi o aventură plină de
satisfacții. Pentru mine, absolvent de filozofie, I used to read Adina Nanu before 1989. I
aceasta a fost moda, scena și culisele ei. Pe must say that back then reading was trendy.
Unda Popp am invitat-o, împreună cu studenții Everybody was reading! If you read (showing
cu care lucra atunci, la Magia Modei în 1999, respect for the previous values) you could learn
fără să știu în momentul respectiv că este fii- and understand much more. Among other things,
ca Adinei. Așa i-am cunoscut pe studenții Alina that the discovery of a new domain of activity
Griga și Răzvan Vasilescu, azi lectori la UNAB, could be an adventure full of satisfaction. For
Departamentul Modă. Spectacolul televizat de me, a philosophy graduate, this was represented
la Cazino Victoria a fost unul de referință pen- by fashion, the stage and its coulisses. I invited
tru o antologie a modei românești. Apoi, doam- Unda Popp, together with her students, to the
na Nanu m-a onorat cu prezența și susținerea Magic of Fashion in 1999, without knowing that
la lansarea micului meu Dicționar Subiectiv de she was Adina’s daughter. This was the way I met
18 Modă, apărut la editura Nemira. students Alina Griga and Răzvan Vasilescu, today 19
Venera Arapu și Liliana Țuroiu au fost la rân- lecturers at the University of Arts, the Fashion
dul lor tineri designeri promovați la Magia Modei Department. The TV show from “Cazino Victoria” Cu Venera Arapu și Liliana Țuroiu, 2013
și la Radiofashion. was an outstanding example in the anthology of With Venera Arapu and Liliana Țuroiu, 2013
Profesoarele Paula Barbu și Ioana Avram fu- Romanian fashion. Then, Mrs. Nanu honoured me
seseră deja de mai multe ori invitatele mele la with her presence and support when I launched At UNAB – the Fashion Department there is a care inerent apar pe traseu. Cu mijloace mate-
radio, pentru rezultatele activițății lor în domeniu. my little subjective fashion dictionary published well constructed team, strengthened in time and riale puține, cei de aici au reușit performanța
Aurelia Pomponiu a participat cu creațiile sale la at Nemira Publishing House. “polished” in extracurricular events to artistically unor realizări remarcate de unii, exploatate
FEM-FEST, eveniment complex dedicat femeilor, Venera Arapu and Liliana Țuroiu were also support the community. One which keeps working de alții, greu de trecut cu vederea însă, mai
desfășurat tot la Sala Radio. young designers promoted at the Magic of Fash- dilligently and discretely, ignoring the adversity but ales pentru cunoscători și profesioniști reali.
Pe Doina Lucanu, Sergiu Chihaia, Oana ion and Radiofashion. also the emerging difficulties in an elegant way. Studenții noștri care au beneficiat de burse în
Roșca, Alex Mărginean, Matei Arnăutu, Gică Professors Paula Barbu and Ioana Avram With few material means, these people realized a străinătate, ca și studenții străini veniți în vi-
Preda și Liliana Ifrim i-am cunoscut mai târziu, had already been my invited guests at the radio lot of performances noticed by some and exploit- zită au apreciat eforturile care se fac pentru
când am răspuns invitației de a susține la UNAB centre given their activity in the domain. Aurelia ed by others… difficult to ignore especially by real a transmite cât mai multe lucruri utile celor
un curs de Strategii de imagine și comunicare Pomponiu participated with her creation in FEM- professionals. Our students, who benefited from angajați în dificilul drum al devenirii unui crea-
în Modă. FEST, a complex event dedicated to women, also scholarships abroad, like the foreign students, tor performant.
Despre studenții mei: Lana Dumitru, Ioana presented at the Radio Room. who came to visit, appreciated the efforts made to Acum, acestei echipe i s-a alăturat și
Ciolacu, Ștefana Maior, Alex Tunsu am știut încă I met Doina Lucanu, Sergiu Chihaia, Oana convey more useful things to those engaged in the doamna Adina Cezar, coregraf cu experiență
de la primele ore de curs că vor avea ceva de Roșca, Alex Mărginean, Matei Arnăutu, Gică Pre- difficult way of a performing creator. internațională, care va participa la concretizarea
spus în meseria aleasă. da and Liliana Ifrim later, when I confirmed their Mrs. Adina Cezar, an internationally known unor experimente interesante. Aniversarea celor
La UNAB – Departamentul Modă există invitation to teach a course of Image and com- choreographer, has also joined the team, and she 150 de ani de existență a școlii de arte îi găsește
o echipă bine construită, călită în timp, ro- munication strategies in fashion at the UNAB. will take part in the accomplishment of some in- pe cei de la Design Vestimentar pregătiți pentru
dată în evenimente extrașcolare în folosul About my students: Lana Dumitru, Ioana Ciol- teresting experiments. The 150th anniversary of noi realizări spectaculoase.
comunității. O echipă care își face cu discreție acu, Ștefana Maior, Alex Tunsu, from my first class- the art school finds those belonging to the Cloth-
și conștiinciozitate treaba, ignorând elegant es I was aware they were going to have a strong ing Design Department ready to achieve spec-
adversitățile de conjunctură, dar și dificultățile word to say in the profession they have chosen. tacular performances.
EMI EMI proposed human image. tare în ordine cronologică, astfel încât să se înțe-
The course will present the dressing modalities leagă procesele de transformare costumară de la
in a chronological order to facilitate the compre- o perioadă la alta, motivele apariției, modificările,
hension of costumes from a period to another, its pașii mai mici sau mai mari prin care hainele s-au
Centrul de cercetare Eveniment Modă Ima- The Research Centre named “Event Fashion emergence, modifications, the slow or fast evolu- schimbat odată cu diferitele societăți sau civiliza-
gine (EMI) este încă o inițiativă interesantă a Image” (EMI) is still an interesting initiative of tion of clothes in different societies or civilizations. ții. Costumul secolului al XX-lea se va prezenta
Departamentului Modă – Design Vestimentar. În the Fashion Department – Clothing Design. In The costume of the 20th century will be presented atât din punct de vedere al modei, cât și al sce-
cadrul acestuia au fost inițiate cursuri pentru cei this context they initiated courses for those inter- from the perspective of fashion and stage, with nei, cu referiri la istoria teatrului și a filmului.
din afara școlii, preocupați de universul fashion. ested in the universe of fashion. references to the history of theatre and film. Se vor studia modalitățile de înveșmântare
Programa EMI reprezintă varianta simplifica- The EMI program represents the simplified Students will study the dressing methods spe- specifice manifestărilor neconvenționale de la
tă și condensată a cursurilor care se desfășoară and concentrated variant of the courses devel- cific to the unconvetional manifestations in the ar- avangarda artistică a secolului al XX-lea și până
pe parcursul unui an universitar în Departamen- oped during a whole academic year at the Fash- tistic avant-garde starting with the 20th century. astăzi.
tul Modă al UNAB. ion Department of the UNAB. SYMBOLS AND MESSAGES IN FASHION SIMBOLURI ȘI MESAJE ÎN VESTIMENTAȚIE
Aceste cursuri sunt următoarele: It comprises the following courses: Coordinator: lecturer dr. Doina Lucanu Coordonator: conf. univ. dr. Doina Lucanu
ROLUL COSTUMULUI ÎN EXPRESIVIZAREA THE ROLE OF COSTUMES IN THE EXPRES- The discipline aims to present and deepen Disciplina urmărește aprofundarea aptitudi-
CORPULUI UMAN SION OF HUMAN BODIES the study of operative skills in the context of con- nilor de operare în aria dezvoltării de concept.
Coordonator: prof. univ. dr. Unda Popp Coordinator: prof. dr. Unda Popp cept development. Depășirea funcției pur estetice a costumu-
Cursul are în vedere toate genurile artis- The course focuses on each artistic genre in It goes beyond the purely aesthetic function lui (ansamblului vestimentar), provocând valori
tice în care trupul uman a devenit semn plas- which the human body has become an artistic of the costume (the clothing ensemble), stimu- creative bazându-se pe principiile experimentu-
tic în elaborarea compoziției generale. După sign in the elaboration of the general composi- lating creative values by relying on experimental lui, coexistența limbajelor (o abordare din per-
o scurtă introducere în artele spectacolului, tion. After a short introduction in performing arts principles, the co-existence of languages (an ap- spectiva Postmodernismului), realizându-se o
cu accentul pus pe manifestările artistice ne- emphasizing the unconventional artistic manifes- proach from the perspective of postmodernism), sinteză de aplicații și limbaje cât mai persona-
convenționale, se vor face exerciții de citire a tations, students will practise a number of exer- realizing a synthesis of personal applications and le, disciplina urmărind dezvoltarea abilităților în
20 înfățișării umane. cises to “read” the human appearance. languages; the subject considers the development concordanță cu cerințele contemporane. 21
Vor fi analizate diferitele modalități de modi- It concentrates on the analysis of different of abilities according to contemporary demands. VOLUMETRIE ȘI TRANSPUNERE ÎN TRIDI-
ficare ale înfățișării umane, începând cu hainele modalities used to modify human appearance VOLUMETRY AND TRANSPOSITION IN TRI- MENSIONAL
cotidiene și până la costumele de ceremonial și starting from the everyday clothes to the cer- DIMENSIONAL Coordonator: conf. univ. dr. Paula Barbu
de spectacol, în vederea stăpânirii limbajului vi- emonial and performing costumes to acquire the Coordinator: lecturer dr. Paula Barbu Cursul își propune o abordare creativă de
zual de comunicare al veșmintelor. clothes’ visual langage. The course suggests a creative approach in realizare a veșmintelor, pornind de la forme ge-
PERFORMING-UL DE COSTUM The COSTUME PERFORMING the achievement of clothes starting from simple ometrice simple sau de la tiparele de bază prin
Coordonator: prof. univ. dr. Unda Popp Coordinator: prof. dr. Unda Popp geometrical forms or the main patterns by means supradimensionări sau repoziționări.
Acest gen artistic interdisciplinar se află la This interdisciplinary artistic genre can be of oversizings and reconsiderations. RESTAURARE COSTUM
granița dintre arta costumară, teatru și dans. found at the limit between disguised art, theatre COSTUME RESTORATIONS Coordonator: conf. univ. dr. Aurelia Pomponiu
Cursul va plasa Performing-ul de costum în and dancing. Coordinator: lecturer dr. Aurelia Pomponiu Experiența personală de restaurator în do-
rândul evenimentelor numite generic arte ale The course will place the costume performing The personal restoring experience in the do- meniul Artelor Textile, în țară și în străinătate,
acțiunii, alături de toate formele artistice necon- among the events which are generically defined main of textile arts, in the country and abroad, este cea de la care s-a pornit în conceperea
venționale care au un anumit timp de desfășu- as arts of action, besides all the unconventional has been the stimulating factor of this course. acestui curs. Acesta urmărește să dea posibilita-
rare: real time work, time base action, Live Art, artistic forms lasting for a certain time: real time This is meant to provide students with the op- tea absolvenților să profeseze în acest domeniu
Happening. În cadrul acestor manifestări cos- work, time base action, Live Art, Happening. In portunity to work in this domain which is slightly slab reprezentat în România.
tumul a devenit semn plastic în spectacol și are the context of these manifestations the costume represented in Romania. TEORIA CONCEPERII ȘI IMPLEMENTĂRII
rolul de a caracteriza personajele. had become an artistic sign in the show and is THE THEORY REGARDING THE CONCEP- COLECȚIEI DE MODĂ
ISTORIA COSTUMULUI meant to characterize the characters. TION AND IMPLEMENTATION OF FASHION COL- Coordonator: lect. univ. dr. Ioana Avram
Coordonator: prof. univ. dr. Unda Popp THE HISTORY OF THE COSTUME LECTIONS Cursul este unul dintre suporturile de bază
Cursul își propune integrarea costumului în Coordinator: prof. dr. Unda Popp Coordinator: lecturer dr. Ioana Avram ale formării profesioniștilor în domeniul creației
rândul artelor vizuale, considerându-l o modali- The course suggests the integration of the The course is aimed to mainly support the de modă. Obiectivul principal al acestui curs este
tate de exprimare artistică la îndemâna tuturor, costume in the visual arts, considering it a mo- development of professionals in the domain of de a forma specialiști capabili să conceapă, să
dar cu o mare capacitate de a coagula în imagi- dality of artistic expression which can be used fashion. The main objective of this course is to dezvolte și să implementeze profesionist colecții
nea umană propusă, chintesența fiecărei epoci. by everybody, provided with a great capacity form specialists who are able to conceive, de- sau imagine de modă compatibile cu cerințele
Cursul va prezenta modalitățile de înveșmân- to coagulate the essence of each epoch in the velop and implement fashion collections and im- internaționale.
22 23

Panou la anul III, Departamentul Modă, 2013 Cursuri în cadrul EMI, 2013
Pannel, third year students, the Fashion Department, 2013 EMI courses, 2013

CONCEPT STILISTIC ȘI COORDONAREA ages compatible with international demands in a Coordinator: lecturer dr. Liliana Țuroiu Moda este un sistem care reunește resurse
COLECȚIEI DE MODĂ professional way. Fashion represents a system which reunites materiale, capital uman și viziune artistică într-un
Coordonator: lect. univ. dr. Ioana Avram STYLISTIC CONCEPTS AND THE COORDINA- the material resources, human capital and artistic singur articol de îmbrăcăminte.
Această disciplină de specialitate are ca TION OF FASHION COLLECTIONS vision into a single item of clothing. Cursul Antreprenoriat în designul vestimen-
obiectiv final crearea de abilități (pe baza unor Coordinator: lecturer dr. Ioana Avram The course we refer to, “Entrepreneurship in tar va permite cursanților să găsească soluții
situații reale sau simulate) care permit definirea The final objective of this subject is to cre- fashion design,” aims to permit the students to find strategice proprii pentru dezvoltarea unor planuri
și adoptarea unui concept stilistic, care poate ge- ate abilities (focused on real or simulated situa- their own strategic solutions in order to develop de afaceri, folosindu-și creativitatea, spiritul an-
nera produse sau seturi de produse din domeniul tions) permitting the definition and adoption of some business plans by using the creativity, entre- treprenorial și experiența dobândită anterior.
modei vestimentare, precum și exprimarea și re- a stylistic concept, which can generate products preneurial spirit and experience gained before. Cursul este potrivit pentru o multitudine de
alizarea lui într-o colecție de modă compatibilă cu or sets of products in the domain of fashion, and The course is appropriate for a multitude of posibili cursanți de la tineri absolvenți până la
standardele de consum de modă. Ne propunem to express and realize this in a fashion collection possible students, from young graduates to pro- profesioniști aflați la mijlocul carierei și manageri
să realizăm familiarizarea studenților cu elemen- which is compatible with fashion’s standards of fessionals in mid-career and the managers of ai unor firme care folosesc în mod curent ele-
te de practică profesională: capacitatea de asu- consumption. We aim to make students familiar some firms, who currently use elements related mente din domeniul designului.
mare a propriilor idei și finalizarea lor conform with the elements of professional practice: the to the domain of design. Se va insista foarte mult pe importanța pro-
proiectului; cunoașterea și utilizarea standardelor capacity to assume personal ideas and their fi- It will highly approach the projection of a iectării unui produs sau a unei colecții vestimen-
de consum de modă; managementul creativ al nalization according to the project; the usage of product or a fashion collection by exemplifying tare și se vor exemplifica modalități de lucru
colecției de modă; realizarea colecțiilor de modă. fashion’s standards of consumption; the creative work modalities starting from trends and life- pornind de la tendințe, lifestyle, descoperind in-
ANTREPRENORIAT ÎN DESIGNUL VESTI- management of fashion collections; the achieve- style, while finding specific instruments such as strumente specifice precum mood board-ul, sto-
MENTAR ment of fashion collections. the mood board, storyboard, sketches, textures, ryboard-ul, schițele, texturile, tiparele și încheind
Coordonator: lect. univ. dr. Liliana Țuroiu ENTREPRENEURSHIP IN FASHION DESIGN patterns, and completing all this with packing, cu tipuri de ambalare, expunere și promovare.
of texts and verbally, plus the image itself, to set cu unele elemente și genuri publicistice, care
up a press kit to preserve the connection with țin de jurnalismul de modă. Va dezvălui rolul și
the media and the audience. It will make the importanța comunicării în procesul de branding
students familiar with publicistic elements and și în oricare dintre meseriile existente în sistemul
genres related to fashion journalism. It will re- modei, precum și în promovarea în spațiul media
veal the role and importance of communication (scris, TV, virtual etc.) Va prezenta instrumentele
in the branding process and in any profession in necesare alcătuirii unei strategii de comunicare
the system of fashion as well as the promotion absolut necesară în acest domeniu de activitate.
in the media space (written, TV, virtually, etc.) COMUNICARE VIZUALĂ
It will present the instruments needed to set up Coordonator: asist. univ. dr. Alexandru Măr-
a strategy of communication which is absolutely ginean
necessary in this domain of activity. Cursul urmărește descifrarea unor acțiuni
VISUAL COMMUNICATION specifice profesioniștilor din domeniul artelor
Coordinator: junior lecturer dr. Alexandru vizuale: a vedea, a înțelege și a împărtăși sem-
Marginean nificația la un anumit grad de universalitate pre-
The course aims to decode some specific acts vizibil.
of the professionals in the domain of visual arts. TEHNICI DE REPREZENTARE BI ȘI TRIDI-
To see, understand and share the signification at MENSIONALE – COSTUMBRE
a certain foreseeable degree of universality. Coordonator: asist. univ. dr. Răzvan Vasilescu
BI- AND TRIDIMENSIONAL TECHNIQUES OF Cursul urmărește lărgirea plajei de metode
REPRESENTATION – „COSTUMBRE” de exprimare artistică a studentului, cât și apro-
Coordinator: junior lecturer dr. Răzvan Vasi- fundarea cunoștințelor de istorie a costumului,
lescu prin realizarea unor lucrări practice care să cu-
24 The course aims to increase the student’s prindă o trimitere către un personaj istoric de 25
range of artistic expression, as well as the im- referință și o imagine cât mai actuală, cu ele-
Anul I Licență, Colecția Gaudi, fotografie realizată în cadrul evenimentului Fashion Mob, Sun Plaza, București, 2012 provement of historical knowledge concerning mente de costum aparținând ultimelor tendințe
First year BA student, the Gaudi collection, photo realized as part of the Fashion Mob event, Sun Plaza, Bucharest, 2012 the costume by realizing some practical works ale modei.
meant to comprise a reference to a specific his- TEHNOLOGIA ȘI CONSTRUCȚIA TIPARULUI
CONCEPT ȘI EXPRIMARE display and promotion types. torical character and an actual image with cos- Coordonator: ing. dr. Liliana Ifrim
Coordonator: lect. univ. dr. Alina Griga CONCEPT AND EXPRESSION tume elements belonging to the latest fashion Cursul, prin conținut și modul de structura-
Temele propuse studenților abordează și Coordinator: lecturer dr. Alina Griga tendencies. re, oferă soluții cu caracter științific și tehnico-
dezvoltă capacitatea cursantului de a fi inovator The topics suggested to students approach THE TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION OF aplicativ problemelor specifice proiectării îmbră-
în vestimentație. Punctul de plecare este întot- and develop the capacity of the student to be in- PATTERNS cămintei tradiționale, din țesături.
deauna conceptul original în cadrul cerințelor novative in dressing. The starting point is always Coordinator: eng. dr. Liliana Ifrim PROIECTARE DIGITALĂ ȘI PRELUCRAREA
temei propuse de profesor, apoi conectarea sur- expressed by the original concept according to Through its content and structure, the course COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
selor de inspirație și adaptarea lor într-o idee de the topic recommended by the professor, then provides scientific and technical solutions to the Coordonator: lect. univ. drd Matei Arnăutu
modă, cu mijloace specifice domeniului. by the connection of the sources of inspiration problems specific to the design of traditional Cursul își propune să transmită studenților
STRATEGII DE COMUNICARE ȘI IMAGINE and their adjustment into a fashion idea, with the clothing, made of fabric. noțiuni aprofundate despre prelucrarea imaginii
ÎN MODĂ specific means of the domain. DIGITAL PROJECTION AND THE COMPUTER- de tip bitmap pe calculator, folosind soft-ul Ado-
Coordonator: lect. univ. Doina Berchină COMMUNICATION AND IMAGE STRATEGIES IZED PROCESSING OF IMAGES be Photoshop, precum și noțiuni primare des-
Cursul va familiariza pe viitorii designeri cu IN FASHION Coordinator: junior lecturer drd. Matei pre generarea imaginilor vectoriale cu ajutorul
o serie de elemente ce țin de știința comunică- Coordinator: lecturer Doina Berchină Arnăutu soft-ului Adobe Illustrator. Se vor face aplicații
rii: comunicarea verbală, prin imagini și gestual- The course will make the future designers The course aims to transmit the students în domeniul modei.
comportamentală, pentru ca mesajul colecției și familiar with a series of elements related to the some complex notions about the bitmap image
al evenimentului de modă să fie coerent și efici- science of communication: verbal communica- processing on the computer by using the Adobe
ent. Va crea abilități de transmitere a mesajelor, tion, images and gesture or behaviour, for the Photoshop program, as well as primary notions
text și verbal plus imagine, de alcătuire a unei message of the collection and fashion event to regarding the generation of vectorial images in
mape de presă, de întreținere a relațiilor cu pre- be coherent and efficient. It will create the abili- the Adobe Illustrator program. Applications in the
sa și cu publicul vizat. Va familiariza studenții ties needed to convey the messages, in the form domain of fashion are going to be carried out.
The costume performance Performing-ul de costum
Unda POPP or how can you render life sau cum îi dai viață
to a school topic unei teme de școală
profesor universitar doctor

coordonator al Departamentului Modă

professor doctor I have always imagined that my ideas and Întotdeauna îmi imaginez că ideile și gân-
the Fashion Department coordinator thoughts are going to coagulate differently in the durile care mă bântuie pe mine se vor coagula
students’ images and, in good sooth, the young într-un fel diferit în imaginile realizate de stu-
26 people keep surprising me with some details I denți, și într-adevăr, de fiecare dată tinerii mă 27
have missed, or with their natural and disconcert- uimesc cu câte ceva care mi-a scăpat sau cu
ing approach. However, ideas circulate, from me simpla lor abordare firească și deconcertantă.
to them, then among them, from one to another, Oricum, ideile circulă de la mine la ei, apoi între
then back to me, like in a shortcut provided with ei, de la unul la altul și înapoi la mine, ca într-un
a completely unpredictable route and the most scurtcircuit cu un traseu total neprevăzut și cu
unexpected effects. efecte din cele mai nebănuite.
The non-competitive system, in which the Sistemul neconcurențial în care este orga-
Fashion Department is organised, makes the nizat Departamentul Modă face ca de cele mai
professors (who are specialised in different ar- multe ori profesorii (specializați pe direcții diferi-
eas), accept each other’s challenge by further te) să intre și ei unul în jocul celuilalt, ducând o
developing an idea, or from another viewpoint, idee mai departe sau în altă parte, fapt ce con-
which represents an excellent way of creative co- stituie un excelent mod de conlucrare creativă și
operation and a good example which is finally un bun exemplu la care participă vrând-nevrând
respected by all students. toți studenții.
I have decided to illustrate the costume per- Am ales să ilustrez performing-ul de costum,
forming, a constant preoccupation in my research, această preocupare constantă în cercetarea mea,
which I consider extremely useful in the artistic pe care o consider extrem de utilă în parcursul
evolution of the students attending the Fashion formării artistice a studenților de la Modă, prin
classes by means of two different themes: the două teme diferite: una mai aproape de zona
former, much closer to the performance zone spectacolului (de teatru sau de dans), prin impu-
(theatre or dance), by imposing a scenario – the nerea unui scenariu – Buna Vestire – și o alta, în
Annunciation – and the latter, in which the action care acțiunea este determinată strict de imaginea
is strictly determined by the image of garments veșmintelor – DeConFashion.
– DeConFashion. În ambele cazuri interdisciplinaritatea con-
28 29

Isabela Toader, Buna Vestire, 2013 Ședința foto, Buna Vestire, 2013
Isabela Toader, Annunciation, 2013 Photo session Annunciation, 2013
stituie modalitatea de lucru esențială în care In both cases interdisciplinarity represents the
studenții sunt antrenați în proiecte și evenimen- essential work method approached by students
te cât mai provocatoare. Temele de atelier au in challenging projects and events. The studio
fost urmate de ședințe foto (cu Alexandru Măr- themes were followed by photo sessions (with
ginean, Gică Preda și Gelu Serseniuc), de exer- Alexandru Mărginean, Gică Preda and Gelu Ser-
ciții de mișcare (cu Adina Cezar) și au devenit ceniuc), motion exercises (with Adina Cezar) and
pretextul unor filme de autor, așa cum a fost cel they became the pretext of some film copyright
semnat de Gelu Serseniuc. like the one signed by Gelu Serseniuc.
Buna Vestire face parte dintr-o serie de exer- The Annunciation belongs to a series of ex-
ciții de exprimare a creativității, prin intermediul ercises expressing creativity through the image
imaginii realizată de corpul uman, transfigurat achieved by the transfigured human body through
prin prezența veșmântului și aflat neapărat în the agency of garments, certainly in motion.
acțiune (în mișcare). Each time the pretext reveals some history,
Pretextul este de fiecare dată o istorie foarte that is well imprinted in the memory of every-
bine întipărită în memoria tuturor, creator și privi- one, who is both a creator and a viewer. In the
tor în egală măsură. Pentru performing-ul de cos- costume performing the story and the scenario
tum povestea și scenariul sunt esențiale în orga- are essential in the organisation of events. Fur-
nizarea manifestării. Și pentru că întreaga istorie thermore, since the whole history is related only
se spune doar prin intermediul imaginii, subiectul through images, the subject must be very gen-
tratat trebuie să fie foarte general, unanim cunos- eral and easy to recognise.
cut și ușor de recunoscut. The presence of some powerful feelings
Prezența unor sentimente puternice vizavi de regarding the scenario’s heroes, no matter if
eroii scenariului (indiferent dacă sunt pozitive sau they are positive or negative, makes the char-
30 negative) face mai ușoară caracterizarea perso- acters’ description, by means of their costume, 31
najelor prin costum. much easier.
Conceperea veșmintelor pe propriul trup de- The conception of garments determines a
termină o clarificare a mesajelor extrem de di- clarification of some extremely different messages
ferite, pe care fiecare student le transmite prin conveyed by each student through the image of
imaginea corpului său, prin tipologia, proporțiile, his body by means of typology, proportions and
corporalitatea sa (dincolo de dorința sau idealul corporality (beyond desires or the ideal of beauty,
de frumusețe la care toată lumea se raportează which everybody is related to during a given pe-
într-o anumită perioadă). riod of time).
Fiecare costum impune prin construcție, for- Through its construction, form and volume,
mă, volum un anume gen de mișcare, cât mai each costume claims for a certain type of motion,
departe de formele uzuale ale dansului clasic, settled as far as possible from the common forms
modern sau de pantomimă. Căutarea celei mai of the classical or modern dance or the pantoni-
nimerite expresii, pentru a pune în valoare cos- mas. The exploration of the most appropriate ex-
tumul și deci personajul creat, se întâmplă să se pressions to emphasise the costume and the cre-
prelungească dincolo de producția veșmintelor, ated character extends beyond the production of
astfel încât interpretarea se poate schimba de la garments thus the interpretation can change from
o reprezentație la alta, contribuind major la unici- a representation to another by essentially contrib-
tatea performanței. uting to the uniqueness of the performance.
Scopul final este obținerea unui eveniment The final goal is to obtain an original event,
original, care să incite publicul la cât mai multe to incite the public to a wider range of interpre-
interpretări în funcție de sensibilitatea, cultura și tations according to the sensibility, culture and
experiența fiecăruia. experience of each.
Îngerul și Fecioara, un cuplu care a fost atât The Angel and the Holy Virgin, a couple which
de mult reprezentat în picturile marilor maeștri had been largely represented in the paintings of
Denis Oană, Silviu Gruianu, Buna Vestire, 2013
Denis Oană, Silviu Gruianu, Annunciation, 2013
great Renaissance masters, Fra Angelico, Piero renascentiști Fra Angelico, Piero della Francesca,
della Francesca, Leonardo da Vinci, constitute the Leonardo da Vinci, a constituit punctul de pornire
starting point of this performance. al acestui performing.
The general idea regarding the mystery of life Ideea generală a misterului vieții și mo-
and a way to communicate it had to be transposed dalitatea comunicării lui trebuiau transpuse în
in more or less actual, more or less conventional veșminte mai mult sau mai puțin actuale, mai
garments. Each student was free to choose the mult sau mai puțin convenționale. Fiecare stu-
most eloquent image in order to catch and trans- dent a avut libertatea de a alege imaginea cea
mit the accomplishment of the miracle. mai elocventă, pentru a surprinde și a transmite
Whether for the Renaissance people the an- înfăptuirea minunii.
gel was surely a beloved character, a patronal Dar dacă pentru oamenii Renașterii Îngerul
authority and a presence desired by every indi- era cu siguranță un personaj îndrăgit, o autori-
vidual, nowadays the connection between man tate ocrotitoare și o prezență dorită de fiecare
and angels seems to be more difficult to imagine individ în preajma sa, relația om-înger în prezent
and represent. pare să fie mult mai greu de imaginat și de re-
The angel was seen as a fantastic character, prezentat.
approached without too much closeness or love, Îngerul a fost văzut ca un personaj fan-
mostly similar to a bird of prey. tastic, tratat fără o prea mare apropiere sau
And whether the Angel does no longer belong simpatie, semănând de cele mai multe ori cu o
to our everyday life, the innocent Virgin had not pasăre de pradă.
been a character the young women could have Și dacă Îngerul nu mai face parte de mult
liked to identify with either. din existența noastră cotidiană, nici inocenta Fe-
The Angel, representing the messenger, was cioară nu a fost un personaj cu care tinerele au
32 approached more dynamically while the Virgin dorit să se identifice. 33
was seen as a passive character and remained in Îngerul reprezentând mesagerul a fost tratat
the background. mai dinamic, în timp ce Fecioara a fost privită ca
The deliberate distancing and convention un personaj pasiv și a rămas în plan secund.
made these costumes be generally conceived in a Distanțarea voită și convenția au făcut ca
theatrical manner. aceste costume să fie, în general, concepute
Emotions and mysteries either vanish or can într-o manieră teatrală.
be hardly translated into the image of an outfit. Emoția și misterul fie nu mai există, fie sunt
Conversely, surprise represented the essen- foarte greu de tradus într-o imagine costumară.
tial element stimulating the ideas in order to find În schimb, surpriza a fost elementul esențial
solutions. Surprise had been the only element în jurul căreia s-au coagulat ideile și s-au găsit
which stayed actual. We got used to cope with soluțiile. Surpriza este singura care a rămas ac-
it daily and everywhere, when we watched the tuală. Ne-am obișnuit să ne confruntăm cu ea
images on billboards, when we saw the com- zilnic și la tot pasul, atunci când privim imaginile
mercials on TV screens, or when we admired the de pe panourile publicitare, când vedem recla-
works of contemporary art. Shock was the factor mele transmise pe ecranele televizoarelor sau
which replaced the magic atmosphere we had când admirăm lucrările de artă contemporană.
expected in vain. Șocul imaginii a fost cel care a suplinit atmosfera
The angels were placed in the middle of de vrajă pe care am așteptat-o zadarnic. Îngerii
streets surprising the pedestrians who were au fost așezați în mijlocul străzilor, uimind tre-
crossing a large boulevard. Thus, the best solu- cătorii care se aflau pe un mare bulevard. Cele
tions developed when placing the Angel (emerged mai bune soluții au apărut astfel prin plasarea
from the future, a sort of SF) into the present Îngerului (venit mai curând din viitor, un fel de
urban context. personaj SF) în mediul urban actual.
Both the Angel and the Virgin lost their ini- Dacă atât Îngerul, cât și Fecioara și-au
Constanța Balaban, Buna Vestire, 2013
Constanța Balaban, Annunciation, 2013
34 35

Constanța Balaban, Buna Vestire, 2013


Constanța Balaban, Annunciation, 2013
pierdut semnificația inițială și relația dintre ei tial signification and the relationship between
s-a modificat dramatic. Nici urmă de încredere them modified dramatically. No trace of faith
sau de comunicare, doar o apropiere forma- or communication, only some formal closeness.
lă. Totuși, în rarele momente în care această However, when this connection seems to exist,
legătură pare să existe, relația dintre Înger și the relationship between the Angel and the Vir-
Fecioară se stabilește prin utilizarea unor veș- gin is established through the usage of some
minte foarte asemănătoare. very similar garments.
Așa cum Sfântul Gheorghe s-a acoperit cu Just like St. George covered himself with scales
solzi ca să păcălească balaurul pe care trebuia să-l to cheat the dragon he was supposed to defeat,
răpună, tot așa Îngerul s-a înveșmântat precum the Angel got dressed like the young women in or-
tinerele fete, pentru a fi mai credibil, sau poate der to be more credible, or perhaps the Virgins in
că Fecioarele din experimentul nostru artistic s-au our artistic experiment got dressed similarly to the
îmbrăcat asemănător cu Îngerul care li s-a arătat Angel they saw, only from an excess of goodwill,
lor, doar dintr-un exces de bunăvoință, pentru a-i to facilitate the communication of some magic
înlesni acestuia comunicarea unei minuni în care which nobody else believed.
nimeni nu mai crede. After the Annunciation topic, planned to be
După tema Buna Vestire, planificată să fie completed until the Christian holiday, considered
gata exact la data sărbătorii creștine, gândită as a performing in which the garments were
ca un performing în care veșmintele au fost sketched like in a draft, in order to be watched
schițate ca într-o eboșă, pentru a fi privite din from the perspective imposed by a non-conven-
perspectiva convenției impusă de un spectacol tional show, there was another subject, the Pas-
(neconvențional), a urmat o altă temă Patimile sions, approached by the students with Paula Bar-
pentru care studenții au lucrat cu Paula Barbu o bu, a collection of jackets defined by some high
36 colecție de sacouri de o mare acuratețe și valoare accuracy and artistic value, revealed to the public 37
artistică, dezvăluită publicului într-o prezentare de in a fashion performance, close to Easter.
modă, chiar în preajma Paștilor. The approach of these religious subjects repre-
Abordarea acestor subiecte religioase a fost sented a reason to provide the students attending
un pretext pentru a demonstra studenților Depar- the Fashion Department with the related ideas and
tamentului Modă cum pot fi transpuse în imagini concepts derived from apparently remote areas.
costumare idei și concepte venite din zone apa- The authors of this performing were the MA
rent foarte îndepărtate. students: Constața Balaban, Laura Smarandache,
Autorii acestui performing au fost studenții Silviu Gruianu, Denis Oană, Isabela Toader, Seghei
anului II Master: Constanța Balaban, Laura Sma- Iacenin, Roxana Pîrvu, Lavinia Botușanu, Mirela
randache, Silviu Gruianu, Denis Oană, Isabela Barbu and Roxana Rusu.
Toader, Serghei Iacenin, Roxana Pîrvu, Lavinia Two assistants, Oana Rosca and Sergiu Chi-
Botușanu, Mirela Barbu și Roxana Rusu. haia, also took part in the project.
La realizarea proiectului au participat și asis- DeConFashion, the collection’s title, repre-
tenții Oana Roșca și Sergiu Chihaia. sents a wordplay inspired by the initiator of de-
DeConFashion, titlul colecției, este un joc de constructivism, Jacques Derrida. Deconstruction,
cuvinte inspirat de inițiatorul deconstructivismului Confession and Fashion are all comprised in this
Jacques Derrida. Deconstrucția, Confesiunea și word, establishing the rules of the game at once.
Moda sunt toate cuprinse în acest cuvânt, stabi- DeConFashion is an amusing and apparently
lind dintr-o singură citire regulile jocului. facile topic in which the old clothes, they are emo-
DeConFashion este o temă amuzantă și apa- tionally related to, transform into other garments.
rent facilă, în care hainele vechi de care suntem The different arrangement of clothes (like the
legați afectiv se transformă, la vedere, în alte trousers transformed into a dress) is one of the
veșminte. Amplasarea diferită a hainelor pe trup first surprising solutions subsequently followed by
(ca de pildă pantalonii deveniți rochie) este una the arrangements of classical items in unexpected
Raluca Pătru, DeConFashion, 2013
combinations, which produce humorous and de- din primele soluții surprinzătoare, urmată apoi de
lightful clothes, according to the author’s desire. asamblări ale pieselor clasice, în combinații neaș-
Starting from the topicality of Deconstruc- teptate, care nasc veșminte pline de haz sau de
tivism in Visual Arts, in general, and in Fashion, farmec, în funcție de dorința autorului.
in a particular way, each student realized a mini- Pornind de la actualitatea Deconstructivis-
collection composed of three fashion outfits an- mului în Artele Vizuale, în general, și în Modă în
alysing the development and communication of special. studenții au realizat fiecare câte o mini
some highly original ideas. Each item relates a colecție formată din trei ansambluri vestimentare
certain story through the evident presence of urmărind dezvoltarea și transmiterea unor idei cât
initial ready-mades, a story continued through mai originale. Fiecare piesă spune câte o poveste
the unusual usage of the elements composing prin prezența evidentă a ready-made-urilor de la
a garment or through some surprising combi- care s-a pornit, poveste dusă mai departe prin
nations. The garments are sometimes poetical, utilizarea neobișnuită a elementelor care com-
some other times absurd, but each time they pun o haină sau prin alăturările surprinzătoare.
express exciting messages such as those refer- Veșmintele realizate sunt uneori poetice, alteori
ring to the conventions delimiting the garments absurde, dar de fiecare dată încărcate de mesaje
according to genres. incitante, ca de pildă cele referitoare la convenții-
The students’ creations were considered and le care delimitează veșmintele după gen.
analysed from the perspective of composition, vol- Creațiile studenților au fost privite și analizate
umes and chromatic agreements; for each item din punctul de vedere al compoziției, al volumelor
the author, together with Adina Cezar, imagined și al acordurilor cromatice propuse și pentru fie-
a certain succession of movements meant to in- care piesă autorul alături de Adina Cezar au ima-
crease the expressiveness of the costume. ginat o anumită succesiune de mișcări menite să
38 The professional mannequins were replaced sporească expresivitatea costumului. 39
by the garments’ creators, the students attend- În locul manechinelor profesioniste au fost
ing the MA 1 classes, assisted by the younger creatorii veșmintelor, studenții anului 1 Master,
students who interpreted the characters pro- secondați de studenții anilor mici, care au inter-
posed by their older and more experimented pretat cu entuziasm personajele propuse de cole-
colleagues enthusiastically. gii lor mai mari și mai experimentați.
Beyond this omnipresent game, related to Dincolo de acest joc omniprezent, cu vor-
words and garments, DeConFashion is the theme bele și cu hainele, DeConFashion este o temă
we had been suggesting for a long time to our pe care o propunem de câțiva ani buni încoace
students, a warming up exercise. The topic is as- studenților, ca pe un exercițiu de încălzire. Tema
sociated with a very actual and serious direction se înscrie pe o direcție foarte actuală și serioa-
– slow fashion – which tries to stop the fast engine să – slow fashion – care încearcă să oprească
of the industrial fashion and provide fashion with tăvălugul fast fashionului industrial și să impri-
a more personal and intellectual character, and me modei un caracter mult mai personal, mai
probably that is why it is difficult to be accepted intelectual, și probabil de aceea și mai dificil de
by the consumer public and the interpreters of Ro- acceptat de publicul consumator și de comenta-
manian fashion, still influenced by the tendencies torii modei românești, aflați încă doar sub vraja
of commercial fashion. tendințelor modei comerciale.
This preoccupation, focused on the useless Această preocupare de a atrage atenția asu-
consumerism and creativity, is already found in pra consumerismului inutil și de a miza pe crea-
the programs of great fashion schools and in the tivitate se regăsește deja în programele marilor
suggestions of famous fashion designers. In this școli de modă și în propunerile unor fashion de-
respect, I would mention a recent work, Refash- signeri consacrați. În acest sens aș aminti recenta
ioned, published in 2013 by Sass Brown, the dean lucrare „Refashioned”, publicată în 2013 de Sass
of Fashion Institute of Technology, New York, who Brown, decan al Fashion Institute of Technology
Anca Pancu, DeConFashion, 2013 Elide Toma, DeConFashion, 2013
40 41

Lăcrămioara Crișan, DeConFashion, 2013

refers to the ethical practice in the fashion design din New York, care vorbește despre practici etice
around the world. ale designului de modă din lumea întreagă.
For the present, in the inherent game of their Deocamdată, doar în joaca inerentă a unor
interdisciplinary experiments, the students of our experimente interdisciplinare studenții departa-
department get closer to the major aspects of mentului nostru se apropie de aspecte majore ale
fashion and contemporary art. modei și artei contemporane.
By proposing these different themes, we en- Prin propunerea acestor teme diferite, încura-
courage a holistic approach in order to develop a jăm o abordare holistică în ideea dezvoltării unei
complex and powerful artistic personality which is personalități artistice compexe și puternice, capa-
able to impose his point of view. bilă să-și impună punctul de vedere.
The experiment we have described was car- Experimentul descris a fost realizat ală-
ried out together with lecturer Sergiu Chihaia, turi de asistentul Sergiu Chihaia, de studenții
the MA 1 students: Alina Gurguță, Andrea Pos- anului 1 Master: Alina Gurguță, Andrea Postel-
telnicu, Carmen Popa, Laurențiu Buglea, Raluca nicu, Carmen Popa, Laurențiu Buglea, Raluca
Măndiță, Raluca Pătru, Anamaria Beșleagă, Irina Măndiță, Raluca Pătru, Anamaria Beșleagă,
Ghizdianu, Anca Pancu, Monica Ivanovici, Ellida Irina Ghizdianu, Anca Pancu, Monica Ivanovici,
Toma, Gina Casapu, Ruxandra Iosif, Lăcrămioara Elide Toma, Gina Casapu, Ruxandra Iosif, Lă-
Crișan and Ana Ancuța. crămioara Crișan și Ana Ancuța.

Raluca Pătru, DeConFashion, 2013


42 43

Andrea Postelnicu, DeConFashion, 2013


Three hats Trei pălării
for the encounter with fashion pentru întâlnirea cu moda
Paula BARBU

conferențiar universitar doctor The first encounter was a long time ago, Prima întâlnire a fost demult de tot, pe vre-
senior lecturer doctor
when I could hardly understand the meaning mea când nu înțelegeam prea bine ce este moda
of fashion, when everything was related only to și când totul se raporta doar la mirajul descoperi-
the mirage of my findings (which were gener- rilor mele (care în general erau frumoase): mama
ally beautiful): my mother, dressed like in the îmbrăcată în stilul anilor ‘50, care o preschimba
50s, a style which was transforming her into a într-o divă din filmele italiene, revistele cu mo-
44 diva acting in Italian films, influenced by fashion dele și tipare după care își croia tot felul de veș- 45
magazines with patterns and samples, which she minte, jupele apretate care îi foșneau sub fustele
used in order to device all kinds of garments, the ample, caietele mele cu desene naive, cu rochii
starched petticoats, swishing under her ample pline de culorile câmpurilor înflorate pe care mă
skirts, my notebooks with naive drawings, where jucam – toate îmi revin în memorie ca niște flash-
the dresses were displaying the colours of those uri care fac parte din filmul copilăriei mele. Mă
flower fields where I used to play – all these re- jucam observând lumina și umbra, dinamismul și
turn to my mind like some flashes derived from repausul, ordinea și dezordinea. Toate astea mă
the film of my childhood. I was playing while captivau, îmi țineau mintea permanent ocupată și
observing the light and shadows, the dynamism le răspundeam prin desen și culoare.
and repose, the order and disorder... All these Întâmplarea sau destinul a făcut ca după
were captivating me, they were always keeping școala primară să urmez un liceu de artă, unde
my mind busy; I replied to these by means of am avut șansa să îmi dezvolt abilitățile artistice
drawings and colour. prin desen și culoare și unde am primit primele
After completing the primary school, I hap- noțiuni de compoziție, cultură și limbaj plastic.
pened to attend an art high-school, where I had Revelația, în ce privește adevărata semnifi-
the chance to develop my artistic skills by means of cație a modei, a apărut într-o zi de vară când
drawings and colours, where I got the first notions am descoperit pur și simplu, într-o librărie, o
of composition, culture and artistic language. carte care m-a surprins: autoarea avansa ideea
Regarding the real signification of fashion, my că moda stă lângă celelalte arte, asemenea lor,
revelation emerged one summer day when I simply integrându-se în epoci, stiluri și curente artistice
discovered, in a bookshop, a book which surprised și reprezentând statutul social, modul de gândire
me: the author stated that fashion can be associ- și personalitatea oamenilor. „Artă, stil, costum”,
ated with other types of art and, just like these, cartea Adinei Nanu, a fost pentru mine ca o pre-
it integrates in artistic epochs, styles and genres, moniție a parcursului meu profesional: dintr-oda-
46 47
Ciclul Marea, acrilic pe pânză, 80 x 240 cm., 2013 Paula Barbu, Veșmântul din abis, expus în cadrul expoziției Peisaje Abisale, Galeria Orizont, București, acrilic pe
The Sea cycle, acrylic on canvas, 80 x 240 cm., 2013 pânză, 2012
Paula Barbu, The garment from the abyss, exhibited as part of the Abyssal Sceneries event, Galeria Orizont, acrylic on
canvas, 2012

tă, am avut convingerea că tot ce voi întreprinde representing the social status, the way of think- costume elements in the contemporary fashion. zone etnografice: Câmpulung Muscel, Breaza, Tis-
va fi legat de modă. ing and people’s personality. ”Art, style, costume”, While concentrating on those collections, I was ig- mana, Suceava, Brașov – adevărate oaze de cul-
Și ca totul să fie rotund, când am ajuns la Adinei Nanu’s book, represented a premonition noring all the hardships of those times and I was tură tradițională, care îmi trezeau sentimente pro-
facultate, destinul a făcut să mă număr între during my whole professional development. Sud- enjoying the research periods in some of the most funde de admirație și respect pentru generațiile
studenții acestei doamne și să fac parte din pri- denly, I was convinced that all, that I was meant to interesting ethnographic areas: Câmpulung Mus- de femei creatoare de frumos. Locurile acelea au
mele generații care absolveau o școală de modă make, was going to be related to fashion. cel, Breaza, Tismana, Suceava, Braşov – real cores fost sursă de inspirație pentru multe dintre piesele
în cadrul unei instituții de artă. Ideea că într-o And, to make it all complete, when I reached of traditional culture stimulating profound feelings vestimentare pe care le-am conceput atunci – și
zi voi face pictură nu m-a părăsit niciodată, deși the faculty, I happened to be one of this lady’s of admiration and respect for the generations of nu eram singura: unicitatea și splendoarea unor
la vremea aceea nu știam în ce fel mă voi putea students and belong to the first generations women who were devloping the idea of beauty. elemente care compun veșmântul tradițional ro-
ocupa de ambele profesii, iar pe a treia nici nu graduating from a fashion school in the context Those places were sources of inspiration for many mânesc, ia și catrința, au dat naștere unor ade-
o întrevedeam… of an art institution. The idea that one day I was of the clothing items I conceived then – and I was vărate pasiuni printre designeri, pictori și sculptori
Au urmat ani în care am lucrat ca designer going to paint had never abandoned me although not the only one: the uniqueness and splendour – iar asta îmi întărește credința că valorile noastre
de modă (o ocupație pe care nu o găseai în no- at that time I did not know how I was going to of some elements composing the Romanian tra- tradiționale trebuie respectate și valorificate, pen-
menclatorul meseriilor, înainte de 1990) și am avut manage both professions, and the third one... I ditional garment, as well as the peasant woman’s tru afirmarea identității noastre culturale.
norocul să mă specializez în transpunerea în moda didn’t even think of... skirt, stirred real passions among designers, paint- Între timp, continuam să studiez pictura și
contemporană a elementelor costumului popular Subsequently, I worked as a fashion designer ers and sculptors – and this strengthens my belief participam cu regularitate la expozițiile de artă
românesc. Pentru colecțiile acelea ignoram toate (an occupation you could not find in the list of that our traditional values must be respected and organizate în sălile Muzeului Național de Artă sau
greutățile acelor vremuri și mă bucuram de do- professions before 1990) and I was lucky to spe- capitalised to assert our cultural identity. la Galeriile Dalles, Orizont, Simeza. Prima expo-
cumentările într-unele dintre cele mai interesante cialize in the transposition of the Romanian folk In the meantime, I continued to study the ziție personală a venit în 1996, odată cu matu-
rizarea profesională: Ecrane vegetale. Au urmat painting strategies and regularly participated
altele, cu teme care făceau parte din aceeași in the art exhibitions organised in the exhibi-
mare familie a impresionismului abstract: Pasaje tion rooms of the National Art Museum or at the
vegetale, Acvatic, Pictură și manechin, Drapaj, Dalles, Orizont or Simeza Galleries. I had my
Grădini acvatice, Peisaje abisale. first solo exhibition in 1996, announcing my pro-
În pictură, am preferat pânza, tehnologiile fessional development: Vegetal screens. It was
tradiționale și non-figurativul, construind un lim- followed by others, expressing several themes
baj situat între pictura gestuală, Tașism și Abstrac- related to the same great family of abstract Im-
ționism, caracterizat de un anumit echilibru com- pressionism: Vegetal passages, Aquatic, Paint-
pozițional. Calitatea culorilor, o regie riguroasă a ing and mannequin, Drapery, Aquatic gardens,
exprimării artistice, gestul spontan și laconic s-au Abyssal sceneries.
născut din perioade lungi de acumulări și dintr- In paintings I preferred the canvas, the tra-
un subconștient încărcat cu imagini la care medi- ditional technologies and the non-figurative, thus
tez fără încetare, selectându-le și procesându-le, constructing a language situated between the
pentru a le elibera mai târziu pe pânză. gestural painting, tachismes and Abstraction-
În 1990, căile s-au deschis: am devenit ism, defined by a certain compositional balance.
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Româ- The quality of colours, a rigurous scenario of ar-
nia, secția Pictură și lector la catedra de Modă tistic expressions, the spontaneous and laconic
a Academiei de Artă din București, Facultatea gesture, they all developed as a result of some
de Arte Decorative și Design, iar în felul acesta long periods of accumulations and subconscious
m-am trezit cu trei profesii diferite, și care se structures suggesting some images I think of
completau una pe alta. continuously, selecting and processing them, in
Anul I Licență, Colecția Gaudi, fotografie realizată în cadrul evenimentului Fashion Mob, Sun Plaza, București, 2012
48 First year BA student, the Gaudi collection, photo realized as part of the Fashion Mob event, Sun Plaza, Bucharest, 2012
49

order to later release them onto the canvas. Azi lucrez în aceeași facultate, alături de
In 1990 my paths had opened: I became colegele mele de generație, Unda Popp și Ioa-
a member of the Romanian Union of Artists, na Avram, cu alți colegi de alte specializări,
the Painting Department, and a lecturer at îndrăgostiți de modă, dar și lângă viitoarele ge-
the Fashion Department at the Art Academy, nerații de designeri – profesori. Experiențele de
Bucharest, the Faculty of Decorative Arts and după absolvirea facultății, cercetările întreprinse
Design, so I found myself dealing with three în domeniul modei, căutările personale ne-au
different professions which were actually com- condus către un program nou, coerent și per-
pleting each other. formant, capabil să instruiască numărul mare de
Today I work at the same faculty, together studenți care se înscriu în fiecare an. Pentru ei
with my generation mates, Unda Popp and Ioana am inclus, pe lângă noțiunile artistice, și cunoș-
Avram, with other colleagues sharing other spe- tințe teoretice, practice, tehnice. Ele sunt prezen-
cializations, who were fond of fashion, and also tate în așa fel încât să le faciliteze înțelegerea,
with the future generations of professor design- să le stimuleze creativitatea și să-i pregătească
ers. My experience, after I graduated from fac- pentru un domeniu mereu în avangardă, în care
ulty, my research in the domain of fashion and schimbările nu se mai petrec de la un sezon la
my personal explorations, oriented us towards a altul, ci de la un moment la altul.
new, coherent and performing program, capable De-a lungul timpului, ni s-au alăturat foști
of instructing a great deal of students signing studenți cu rezultate remarcabile în domeniul
up each year. Besides the artistic notions, I pro- modei, în țară și în străinătate, și așa am format o
Paula Barbu, Veșmântul din abis, expus în cadrul expoziției Peisaje Abisale, Galeria Orizont, București, acrilic pe vided them with theoretical, practical and tech- echipă în care credem cu tărie și unde contribuția
pânză, 2012 nical knowledge. These are presented in a way fiecăruia este benefică, prin diversitatea propu-
Paula Barbu, The garment from the abyss, exhibited as part of the Abyssal Sceneries event, Galeria Orizont, acrylic on to facilitate their understanding, stimulate their nerilor. Înțelegerea faptului că nu uniformitatea
canvas, 2012
Anul I Licență, Colecția Gaudi, fotografie realizată în cadrul evenimentului Fashion Mob, Sun Plaza, București, 2012
50 First year BA student, the Gaudi collection, photo realized as part of the Fashion Mob event, Sun Plaza, Bucharest, 2012
51

creativity and prepare them for a permanently este cea care ne ajută, ci modurile diferite de a
vanguardist domain in which changes do not oc- aborda principiile și elementele modei, ne-a con-
cur from a season to another, but from a moment dus spre o competiție constructivă, din care stu-
to another. denții au avut cel mai mult de câștigat. Pe ei, în
In time, former students, with remarkable primul rând, trebuia să îi convingem cu multiple-
results in the domain of fashion in the country le experimente: începând cu desenul, culoarea,
and abroad joined us, and so we formed a team compoziția, cu primele volume obținute și con-
we truly trust, where the contribution of each of tinuând cu obiectele-artă, cu crearea propriilor
us is beneficial through the suggestions’ diver- materiale și croiuri, cu noțiuni esențiale despre
sity. The comprehension of the fact that it is not modă, artă, performing, mișcare scenică și multe
about comformity which helps us, but the various alte elemente care construiesc fenomenul modei,
methods to approach the principles and elements „culisele” ei, cum ne place să spunem, și care îi
of fashion, led us towards a constructive compe- ajută să înțeleagă acest mecanism complex. Așa
tition highly appreciated by students. They were se explică diversitatea în modul de abordare a
the ones we had to convince with multiple ex- temelor lucrărilor de Licență și Master realizate
periments: starting with drawings, colour, com- de studenți în ultimii ani.
positions, the first volumes obtained, continuing Unii consideră că moda trebuie să fie doar
with the art objects, with the creation of our own așa cum cred ei, ignorând cu bună știință, din
materials and patterns, with essential notions re- motive știute doar de ei, eforturile școlii româ-
garding fashion, art, performances, stage move- nești de modă. Așa-ziși critici, cu o minimă in-
ment, and many other elements setting up the formare, abilitate și practică a modei, nu înțeleg
phenomenon of fashion, its ”coulisses,” as we like pașii făcuți pentru formarea viitorilor designeri,
to define it, which made them understand this nici multiplele fațete și domenii ale modei, nici
52 53

Laura Smarandache, Colecția Sharp Love, 2011


Laura Smarandache, Sharp Love Collection, 2011
54 55

Ana Popa, Colecția Zestrea, 2009 Sandra Galan, Colecția Heritage, 2008
Ana Popa, The Dowry Collection, 2009 Sandra Galan, Heritage Collection, 2008
56 57

Anul I Licență, Colecția Ritual, 2013


First year BA student, the Ritual Collection, 2013
complex mechanism. All this explains the diver- faptul că școala de modă s-a aliniat de mult stan-
sity of their approach when they elaborated their dardelor occidentale, și nici nu văd realizările stu-
recent dissertations and MA works. denților în competițiile internaționale sau cât de
Some consider that fashion must be the bine sunt primiți în alte medii academice, când își
way they imagine it, while knowingly ignoring, continuă studiile în străinătate.
because of a number of personal reasons, the Cercetările în domeniul modei și căutări-
efforts of the Romanian fashion school. So-called le personale în pictură m-au ajutat să găsesc
critics, endowed with the lowest degree of in- modalitățile cele mai potrivite ca să transmit
formation, ability and practice in fashion, do not studenților cât mai multe cunoștințe și experi-
understand the stages developed to form the fu- ențe care să îi îmbogățească, să-i ajute să se
ture designers, neither the multiple aspects and orienteze în acest vast domeniu și, în același
domains of fashion, nor the fact that the fashion timp, să le deschidă căile prin care să se poată
school came into the line of occidental standards descoperi ei înșiși ca personalități artistice sau
long time ago; they do not even see the students’ formatori. Cursul de Volumetrie pe care l-am
achievements in international competitions or the propus pentru ei și care adaugă o dimensiune
way they are welcome in other academic con- unică Departamentului Modă s-a dovedit ne-
texts, when they continue their studies abroad. cesar pentru înțelegerea diferitelor metode de
My research in the domain of fashion and obținere a volumelor și pentru descifrarea mai
personal explorations in painting made me find rapidă a problemelor legate de construcția ti-
the most appropriate modalities to provide my parului. Așa se explică de ce temele pe care le
students with a great deal of knowledge and ex- propun studenților includ foarte multe elemen-
perience to enrich, support and orient them with- te legate de pictură, sculptură, scenografie sau
in this vast domain, to open their paths and make istoria artei, dar și probleme tehnologice nece-
58 them discover their own artistic personality. sare pentru realizarea volumelor sau introduce- 59
The course of volumetry, which I suggested rea unor tehnologii de ultimă oră. „Alb-Negru”,
them, providing the Fashion Department with „Cald-Rece”, ”Contrast în sine”, „Piet Mondrian”,
a unique dimension, proved necessary in the „Sonia Delaunay și rochia simultană”, „Frida Ka-
comprehension of different methods to obtain hlo”, „Mark Rothko”, „Gustav Klimt”, „Pop Art”,
volumes and in the faster understanding of the „Op Art”, „Antoni Gaudi” sunt doar o parte din-
problems concerning the pattern’s construction. tre subiectele legate de culoare, prin care încerc
This explains why the topics I suggest to my să îi apropii pe studenți de experiențele marilor
students include very many elements related to artiști și de studiul culorii și al pricipiilor care
painting, sculpture, scenography or art history, as o guvernează, atât de necesare pentru creația
well as the technological problems needed in the vestimentară.
execution of volumes or the introduction of some Vorbind despre experiențe reușite, una
recent technologies. ”White – Black”, ”Warm – recentă a fost colecția „Antoni Gaudi” a stu-
Cold”, ”Contrast itself”, ”Piet Mondrian”, ”Sonia denților anului I Licență, în care formele spec-
Delaunay and the simultaneous dress”, ”Frida taculoase se împletesc cu inovațiile decorative
Kahlo”, ”Mark Rothko”, ”Gustav Klimt”, ”Pop Art”, folosite de Gaudi în lucrările sale de arhitectu-
”Op Art”, ”Antoni Gaudi” represent only a part ră. Folosindu-se de această metodă și de cultu-
of the subjects related to colour through which ra lor plastică, studenții au creat o istorie a pic-
I try to make students get closer not only to the turii cu care au îmbrăcat corpul uman și căreia
experience of great artists but also to the study i-au conferit dinamism prin culoare și mișcare.
of colours and principles governing it, which are Au abordat cu ușurință aceste teme și au reali-
so necessary in creative clothing. zat volume complicate și spectaculoase, iar ima-
Referring to the successful experience, the ginația și creativitatea lor s-au dezvoltat de la o
recent ”Antoni Gaudi” collection of the first year etapă la alta, datorită cunoștințelor dobândite în
students combines the spectacular forms with timpul acestui experiment.
Ștefana Chelaru, Nostalgia crinolinei, 2014
Ștefana Chelaru, The crinoline’s nostalgia, 2014
60 61

Alex Raicu, Nostalgia crinolinei, 2014


Alex Raicu, The crinoline’s nostalgia, 2014
Uneori, temele propuse sunt răspunsuri la the decorative innovations used by Gaudi in his
căutările unor colegi sau ale altor designeri – de works of architecture. By using this method and
exemplu, colecția „Patimile”, realizată cu studen- their artistic culture, the students created a histo-
ții de la ciclul masteral, care continuă „Buna Ves- ry of painting, which they dressed up the human
tire” a Undei Popp sau „Sacrificiul” inegalabilului body with, while conferring the idea of dynamism
Alexander McQueen. A fost un răspuns dat și through colour and motion.
unei alte întrebări: dacă este posibilă abordarea, They approached these topics easily and
prin modă, a unor teme dintr-o zonă spirituală, made complicated and spectacular volumes and
atât de sensibilă. Rezultatul a vorbit de la sine: their imagination and creativity developed from
studenții au realizat adevărate obiecte de artă, a stage to another due to the knowledge gained
unele construite pe elemente de compoziție, during this experiment.
folosind materiale neconvenționale, altele rea- Sometimes, the topics suggested represent
lizate riguros sub formă de veșminte cu tăieturi answers to the explorations of some colleagues 2
îndrăznețe, în stilul lui McQueen, accesorizate or other designers – for instance, the ”Passions”
cu elemente neconvenționale. Alteori, temele de collection made with the MA students continuing
cercetare sunt sugerate de istoria costumului: Unda Popp ”Annunciation” or the peerless Alexan-
din preistorie la crinolină, de la Art Nouveau la der McQueen’s ”Sacrifice.” It was an answer relat-
Art Deco, de la New Look la anii ‘60, ‘70 și până ed to another question: whether the approach of
la Deconstructivism sau la Minimalismul zilelor some themes deriving from a spiritual and highly
noastre, salturile se fac rapid, prin documentare sensitive area, by means of fashion, could be possi-
și experiment. ble. The result was obvious: the students achieved
Dacă m-aș întoarce azi cu patruzeci de ani în real objects of art, some constructed on compo-
urmă și ar trebui să-mi aleg din nou o meserie, aș sitional elements, using non-conventional materi-
62 merge pe același drum: cele trei pălării – creator, als, others were rigorously made in the form of 63
pictor și profesor – îmi stau de minune și îmi aduc garments with daring cuttings, in McQueen’s style,
satisfacții imediate și fără număr. Și aș mai spune accessorized with non-conventional elements.
că de când mi-am descoperit latura pedagogică, Some other times the research tpics are sug-
am văzut că multe dintre ideile mele pot prinde gested by the costume’s history: from pre-history to
viață prin realizările studenților și că putem câști- crinolines, from Art Nouveau to Art Deco, from the
ga deopotrivă: Sandra Galan, Ana Popa, Roxana New Look to the 60s and 70s and Deconstructivism
Pârvu, Laura Smarandache, Emilia Tudoran, Iulia or the present Minimalism, the transformations are
Ghenea, Alex Raicu sunt doar o parte (din ulti- fast, through documentation and experiments.
mile generații) dintre cei cu care mă mândresc If I had to return forty years ago and choose 3
și care vor dezvolta designul românesc contribu- my profession again, I would take the same deci-
ind cu siguranță la creșterea prestigiului Școlii de sion: the three hats – creator, painter and profes-
modă din București. sor – fit me wonderfully and bring me immediate
and countless satisfactions...
I would also say that, since I’ve discovered
my pedagogical side, I noticed that many of my
ideas can turn into life through my students’
achievements and we can also declare ourselves
winners: Sandra Galan, Ana Popa, Roxana Pârvu,
Laura Smarandache, Emilia Tudoran, Iulia Gh-
enea, Alex Raicu are only some of those (belong-
ing to the latest generations) I am proud of, those
who are going to develop the Romanian design,
while surely contributing to the expansion and
promotion of the Fashion School, Bucharest.
Anul I Master: Iulia Ghenea (1), Mirela Barbu (2), Roxana Pîrvu (3), Emilia Tudoran
(4), Patimile, 2013
First year MA student: Iulia Ghenea (1), Mirela Barbu (2), Roxana Pîrvu (3), Emilia
Tudoran (4), Passions, 2013 1 4
Fashion and the signs of change Moda și semnele schimbării
Ioana AVRAM

lector universitar doctor I have graduated from the Institute of Fine Am absolvit cursurile Institutului de Arte
lecturer doctor
Arts “Nicolae Grigorescu,” Bucharest, the Textile Plastice Nicolae Grigorescu din București în anul
Arts Department, Creative Clothing, in 1978. 1978, în cadrul secției de Arte Textile, specializa-
That year, considered the climax of global rea Creație Vestimentară.
prosperity, never felt before, they discovered Plu- În acel an, considerat ca fiind un vârf al
to’s Charon satellite, and the Republic of China prosperității globale, nemaiatins de atunci, a fost
64 allowed, as the outcome of a new strategy ap- descoperit satelitul Charon al lui Pluto, Republica 65
proached in cultural development, the access to Populară Chineză a permis, în urma unei noi stra-
the works of Aristotle, William Shakespeare and tegii de dezvoltare culturală, accesul la operele lui
Charles Dickens, as well as the introduction of the Aristotel, William Shakespeare și Charles Dickens,
“Fashion” concept given the occidental influence dar și introducerea conceptului de „Modă”, prin
of Pierre Cardin at Beijing; New York Post pub- aerul occidental adus de Pierre Cardin la Beijing;
lished an ample article related to David Rorvik’s New York Post a publicat un amplu articol relativ
book, “The Cloning of Man”, the alleged possible la cartea lui David Rorvik „The Cloning of Man”,
cloning of the human being, and at Chicago they despre presupusa posibilă clonare a ființei uma-
created the first computer bulletin board system ne, iar la Chicago a fost creat primul computer
(CBBS), a computerized system permitting the bulletin boardsystem (CBBS), un sistem compu-
computer connection. terizat care permite conectarea informatică.
It was the year of odd fashion choices, oil A fost anul alegerilor de modă ciudate, al cri-
crisis, bizarre hairstyles, the year when they cre- zei petrolului, al coafurilor abracadabrante, anul
ated Garfield, the most viral BD character, when în care a fost creat Garfield, personajul de BD
the first vitro child, Louise Joy Brown, was born. cel mai viral și s-a născut „in vitro” primul copil –
It was nicknamed “The year of the three Louise Joy Brown.
Popes”; it was the year when Nicolae Ceauşescu A fost supranumit „Anul Celor Trei Papi”, dar
launched the “Bucharest project” as a reply of și cel în care Nicolae Ceaușescu a lansat „Pro-
the Phenian town, the capital of North Coreea; iectul București”, ca o replică a orașului Phenian,
they invented the artificial insulin, Menachem capitala Coreei de Nord; a fost inventată insuli-
Begin (Israel) and Anwar el-Sadat (Egypt) ob- na artificială, Menachem Begin (Israel) și Anwar
tained “ex aequo” the Nobel Prize for Peace, el-Sadat (Egipt) au obținut „ex aequo” Premiul
Sony introduced the walkman, the first portable Nobel pentru Pace, Sony a introdus walkman-ul,
stereo, some films - “The Deer Hunter“ “Annie primul stereo portabil, filmele „The Deer Hunter“
„Annie Hall” sau „Grease” au devenit simboluri Hall” or “Grease” became cultural symbols, Bee
culturale, Bee Gees au lansat „Stayin’ Alive”, iar Gees launched “Stayin’ Alive”, and plastic pants
pantalonii de plastic au fost, pentru scurtă vre- became fashionable for some time.
me, la modă. For a while, Nicolae Ceauşescu had been
Nicolae Ceaușescu a fost pentru ceva vreme the most “frequentable” leader from the “so-
liderul cel mai „frecventabil” din „lagărul socialist” cialist camp”, he used to be driven in carriage
și a fost plimbat cu trăsura prin Londra, de către tours around London by the Queen of England
regina Angliei, trecând pe lângă un cinematograf and, passing by a cinema, he was astonished to
unde rula (la liber!!!) un film produs de David glimpse David Grant’s film, “King of sexploita-
Grant, „King of sexploitation”. tion,” (freely!!!) …
Apare cartea lui John T. Molloy, „The Women’s Then they published John T. Molloy’s book,
Dress for Success Book” – care a marcat o piatră The Women’s Dress for Success Book – which
de hotar în codificarea vestimentară a mesajului marked an outstanding point in the clothing
oficial, iar „The London Fashion Exhibition” lana- codification of the official message; it was the
sează, în același an, o secțiune aparte, destinată same year when The London Fashion Exhibition
designerilor, în timp ce IGEDO deschide „Düssel- launched a special section for designers, while
dorf Fashion House”, pentru îmbrăcăminte „de the IGEDO opened the Düsseldorf Fashion House,
designeri”, în încercarea de a cuceri piața ameri- for brand clothing trying to conquer the American
cană, saturată de produsele de masă, care pot fi market, imbued with mass products, which could
cumpărate din Orientul Îndepărtat. be purchased in the Far East.
Populația globului era de aproximativ 4 mili- Population: 4.302 billion people.
arde 302 milioane de oameni. All these influenced the existence of the
Toate acestea au influențat direct, mai mult Planet, of the individuals and mine, directly, in a
66 sau mai puțin discret, existența Planetei, a indi- more or less discrete way; at that time I did not 67
vizilor, a mea, fără să știu la momentul acela, că know that, somewhere, there were things which
undeva se întâmplă lucruri care vor transforma were going to transform the World, which I was
lumea familiară mie, într-o manieră de neimagi- familiar with, into an unbelievable manner, totally
nat, altfel decât științifico-fantastic. different from the scientific and fantastic one.
„Spiritul anului 1978” mi-a modelat, de fapt, “The spirit of 1978” had actually modeled
structura afectivă, culturală și socială, datorând my affective, cultural and social structure due to
efectelor – vizibile sau colaterale – ale fiecăreia the visible or collateral effects of each of these
dintre toate aceste evenimente, plus ale multor events, or of others, which I was not aware of,
altora, multe neștiute – ceea ce sunt acum. and here I am.
La acea vreme, moda vestimentară, care At that time, fashion clothing, which was
tocmai lua ființă în România ca profesie creativă, just developing in Romania as a creative pro-
(dincolo de croitoria artizanală sau de unicatele fession (beyond the artisanal tailoring or the
artistice ale Fondului Plastic) era, fără să știu eu, artistic unique items of the Gallery) was, with-
vârful de lance al unui proiect ambițios care viza out my knowledge, the essence of an ambitious
un sistem integrat de cercetare, creație, produc- project focused on an integrated system of re-
ție și implementare pe piață, gândit ca să forțe- search, creation, production and market imple-
ze intrarea pe ușa din față în industriile modei. mentation, meant to force the grounds in the
Prinsă între creativitatea artistică și cea de modă, fashion industry. Caught between the artistic
între libertatea unui liber profesionist și rigorile and fashion creativity, between the liberty of a
corporatiste, am evoluat aflând încet-încet răs- free-lancer and corporatist rigors, I went further
punsuri legate de structura, forța, rolul și efectele and gradually found the answers related to the
modelatoare ale actului cultural de modă. structure, force, role and modeling effects of the
Școala de modă a apărut ca o necesitate de cultural act of fashion.
formare profesională, pentru crearea unor resur- The fashion school emerged as the profes-
Laura Bonciu, Andreea Vartolomei, Laura Ditot, Wholometry, 2013
68 69

Laura Bonciu, Andreea Vartolomei, Laura Ditot, Wholometry, 2013


70 71

Colecția colaborativă SAGE, bazată pe cercetare de tendințe (2010) – viziune confirmată de studiile STYLESIGHT / Colecția colaborativă MATHEMAGICAL, bazată pe cercetare de tendințe (2011) – viziune confirmată de studiile STY-
FUTURIST (2012) LESIGHT / FUTURIST (2012)
A collaborative collection, SAGE, (2010) based on a collaborative research of trends – a vision confirmed by the fol- A collaborative collection, MATHEMAGICAL, (2011) based on a collaborative research of trends – a vision confirmed
lowing studies STYLESIGHT / FUTURIST (2012) by the following studies STYLESIGHT / FUTURIST (2012)

se umane apte să înfrunte concurența din indus- sional development was needed for the crea- Secondly, those structures of the Art Institute nou de altfel pentru România, ca pe un „copil de
triile modei internaționale. Apariția sa (1971) a tion of some human resources, which were able considered this domain very new for Romania, as pripas” impus de conducerea de partid, tolerat fi-
marcat în sine un traseu profesional pentru cei to cope with the competition in the interna- a ”stray child” imposed by the party, tolerated as ind ca un moft, fiindcă nu se putea altfel. Studen-
care, cultural, tehnic, artistic și creativ, trebuiau tional fashion industries. Its emergence (1971) a caprice, as there was no other way. The stu- ții, unii îndrăgostiți de mirajul modei și al lumii de
să răspundă misiunii de „reformatare” a industri- marked a professional route for those who had dents, some very fond of the mirage of fashion „dincolo” de cortina de fier, sperau că prin modă
ei de confecții românești. to experience the “re-formatting” of the Roma- and the world “beyond” the Iron Curtain, were pot fi mai aproape de visul realizării profesionale
Desigur, acest plan nu s-a realizat – cel puțin nian clothing industry culturally, technically, ar- hoping that, by means of fashion, they could într-o lume mai frumoasă. Considerau că adevă-
nu atunci – datorită rezistenței la schimbare a tistically and creatively. get closer to their professional development in a rata creație va fi valorizată altfel „acolo”.
tuturor factorilor implicați. În primul rând, indus- Of course, this plan was not successful – at more beautiful world. They considered that the Industria, obligată fiind să ne angajeze ca
tria de confecții a primit cu iritare sarcina de a least not then – given every factor’s resistance to authentic creation was going to be evaluated „desenatori artistici cu studii superioare” sau
introduce în sistem creația, ca element industrial the idea of change. Firstly, the clothing industry more differently “there”… „proiectanți modele cu studii superioare” (cuvin-
productiv. Acest lucru presupunea reorganizarea was resentful when given the task to introduce the The industry, obliged to hire us as “graduate te ca design sau marketing nefiind acceptate, nici
fluxurilor tehnologice, în baza conceptelor – me- creation in the system, as a productive industrial draftsmen” or “graduate planners” (words like măcar în nomenclatorul de funcții) – ne margina-
reu noi de modă – și costuri mari de creație, pe element. This might have assumed the reorgani- “design” or “marketing” were not accepted, not liza violent, manifestând un dispreț nedisimulat
care nu le înțelegea, având în vedere rolul asu- zation of technological streams, according to the even in the classified list of functions) – margin- pentru tot ceea ce însemna creativitate, talent,
mat până atunci de exclusiv producător. Pe de concepts – always new in fashion – and high costs alized us violently, manifesting an undisguised viziune, pe scurt, orice putea genera schimbare.
altă parte, structurile Institutului de Arte de la of creation, which they did not understand given disdain for all that meant creativity, talent, vi- Un conflict dureros, care a semănat confuzie și a
acea vreme considerau acest domeniu, foarte the role assumed so far, as an exclusive producer. sion, more exactly, anything that could gener- facilitat abandonarea proiectului.
Am avut marea șansă să mă bucur de „ghizi” ate the transformation. A painful conflict which
și maeștri care m-au îndrumat pe calea îngustă, provoked confusion and facilitated the abandon-
și nu lipsită de capcane, a descoperirii de sine – ment of the project.
pentru mine moda a fost dintotdeauna un mod I had the great opportunity to get in touch
de viață, nu o profesie. Doamna Leontina Mai- with “guides” and masters who oriented me to-
latescu, cea care a primit sarcina să „pornească wards the narrow and difficult path to discover
motoarele” școlii de creatori de modă români, a myself – for me, fashion was always a lifestyle,
studiat la Viena și a adus de acolo un model greu not a profession. Mrs. Leontina Mailatescu, the
de digerat la acea vreme – creația vestimentară one who had the task to “start the engines” of
productivă, pentru industriile creative ale modei. the Romanian school of fashion creators, had
Tehnic (mult prea tehnic și rigid pentru tinerii care studied in Vienna and from there she brought
se doreau artiști și nu „pălmași” angajați în indus- a model, which was hardly accepted then – the
trie, cu șefi și sarcini de serviciu, termene, dar și productive clothing creation for the fashion crea-
răspundere), acest lucru ne-a descumpănit pen- tive industries. Technically, (too technical and
tru multă vreme, neștiind unde este drumul spre rigid for the young people who wanted to be-
destinul profesional. La polul „uman” al ecuației, come artists not “poor” employees, with foremen
Doamna Adina Nanu a introdus măsura omului, and tasks, terms and responsibility) this had un-
cu afectivitate, orgolii, bucurii, nevoi, constrân- balanced us for a longer time, creating confu-
geri, dar și răzvrătiri, precum și bucuria de a lucra sion around the idea of professional fate. At the
cu un limbaj mult mai complex decât cel uzual, “human” pole of the equation, Mrs. Adina Nanu
comunicând stări și intenții, și care putea traduce introduced the human measures, with affection,
vestimentar tot ce ne înconjoară. vanity, joy, needs, constraints, but also rebellion
Multă vreme am balansat amețită între pasi- and the happiness to work with a more complex
72 une și „sarcini de serviciu”, până când am înțeles language than the common one, communicating 73
că toate acestea fac parte dintr-o singură lume, conditions and intentions, translating all that sur-
dintr-o singură poveste, cu răspunsuri posibile la rounded us in terms of fashion.
nevoia fundamental umană de a se manifesta so- I had oscillated a lot between passions and
cial prin valori culturale, exprimate în forma lor “service tasks” until I understood that all these
material vestimentară. belong to a single world, to a single story, with
Am înțeles că totul este cuprins într-un sis- possible replies to the fundamentally human
tem – SISTEMUL MODEI – care reprezintă expre- need to manifest socially, through cultural val-
sia cea mai largă a curentului cultural dominant ues, expressed in their clothing-material form. I
al fiecărei epoci. understood that everything is included in a sys-
Totuși semințele acelor vremuri dau roade tem – THE FASHION SYSTEM – which represents
frumoase acum, România este deja angajată pe the largest expression of the dominated cultural
drumul fără întoarcere al producției de creativi- genre of each epoch.
tate, fiind clasată pe locul 15 în lume în exercita- However, the seeds of those times bear their
rea puterii intangibile, conform noului indicator fruits now, Romania is already and forever engaged
„Soft Power Index”, lansat de Ernst & Young. in the process of creative production, being ”… the
De asemenea, în cadrul Planului de Export al 15th in the world to exert the intangible power
României, prin eforturile Societății Designeri- according to a new indicator, “Soft Power Index”,
lor Profesioniști din România, designul (cel de launched by Ernst & Young”. Moreover, in Romania’s
modă inclus) reprezintă o valoare exportabilă export plan, through the efforts of the Romanian
în sine fie sub formă de concepte, fie de pro- Society of Professional Designers, design (includ-
totipuri, iar tinerii designeri participă la târguri ing the fashion design) represents an exportable
internaționale sub marcă proprie. value itself, either in the form of concepts or as
Lumea s-a schimbat inimaginabil. Conceptul prototypes, and the young designers participate in
de Eră Digitală sau Revoluție Digitală presupu- international fairs with their own brand.
Alexandru Tunsu, FIRST BREATH, 2013
ne manipularea informației prin tehnologii digi- World has unbelievably changed. Concepts ties, expressed in different languages (artistic or de interconectare a informației, comportament
tale, un nou tip de relații între ființa umană și like Digital Era or Digital Revolution assume the non-artistic), the spirit of competitive innovation, exploratoriu și tehnici de cercetare și documen-
virtualitate, generat cu precădere de tehnologia manipulation of information through digital tech- the usage of cultural opening as an instrument tare, utilizarea creativă a tehnologiilor (tradițio-
informației și a comunicării digitale. Schimbările nologies, a new type of connections between hu- to inter-connect information, the exploratory be- nale sau emergente), capacitatea de a răspunde
rapide și violente, care pot deveni amenințătoare man beings and virtual contexts, especially gener- havior and techniques approached in research creativ la orice fel de provocare, datorită atitu-
pentru societatea noastră, necesitând o atitudine ated by the technology of information and digital and documentation, the creative usage of tech- dinii deschise către nou și nu în ultimul rând,
culturală nouă, diferită și CREATIVĂ. communication. The fast and violent changes can nologies (traditional or emergent), the ability to capacitatea de a lucra cu prognozele culturale și
Profesii au dispărut și multe altele le iau become threatening for our society and need a respond creatively to any kind of challenge, due cu cele specifice modei, și altele.
locul cu o viteză nemaiîntâlnită, iar formarea new, different and CREATIVE attitude. to the open attitude towards freshness and origi- Proiectele modei se bazează, de fapt, pe
profesională de tip tradițional face cu greu față There were professions which vanished, nality, and last but not least, the capacity to work cercetare centrată pe curiozitate, pe căutarea di-
acestor provocări. some others replaced them very fast, and the with cultural prognosis and those specific to fash- versității, pe determinarea aspirațiilor și nevoilor
Vor apărea noi actori pe scena economică, traditional professional development is hardly ion and so on and so forth. care cer răspunsuri punctuale. Dar nu oricum, ci
socială, politică, tipologia activităților va deveni coping with these challenges. The fashion projects actually rely on a re- răspunsuri care sunt inovative, se detașează de
din ce în ce mai rapid volatilă. New actors are going to appear on the eco- search based on curiosity, the exploration of concurență, produc valoare și generează profit.
În Era Digitală a Civilizației Informației pu- nomic, social, political stage, and the typology of diversity, the determination of aspirations and Ce ar fi fost dacă în 1978 aș fi știut că „Șo-
tem considera sistemul modei ca fiind o rețea activities will transform more and more... needs demanding punctual answers. But not an- cul Viitorului” (Alvin Toffler) este altceva decât
globalizată și să acceptăm că WWF (World Wide In the digital era of Informational Civilization yway, innovative answers, stimulating the com- un reușit eseu cu pretenții vizionare, sau dacă
Fashion) și WWW (World Wide Web) sunt doar we can consider the fashion system a globalized petition, producing value and generating profit. „Cronica Anului 2000” (acad. Mircea Malița) ar fi
diferite modele ale aceluiași tip de civilizație, ast- network and accept that WWF (World Wide Fash- What would have been if in 1978 I had known ajuns sub ochii mei, sau dacă aș fi știut unde să
fel încât, în primă instanță, moda poate deveni ion) and WWW (World Wide Web) are only differ- that the Shock of future (Alvin Tofflet) represent- caut toate informațiile menționate la început și aș
un model pilot mai ușor explorabil. ent models of the same type of civilization, thus, ed something else than a successful visionary es- fi avut priceperea să le conectez între ele, creând
Lucrând peste 30 de ani în diverse poziții din in the first instance, fashion can become an eas- say, or if Chronicle 2000 (Acad. Mircea Maliţa) un posibil tablou al unui „viitor” care este deja
industriile creative ale modei, m-am angajat, fi- ily researchable pilot model. had reached my attention… or if I had known „trecut” în mare parte?
74 resc, în elaborarea unui proiect educațional, ba- Having worked in various positions in the where to explore all the information mentioned Parafrazând-o pe Faith Popcorn, unul dintre 75
zat pe experiența profesională nemijlocită și pe creative fashion industries for more than 30 at the beginning and I had been skilled enough cei mai renumiți trend spoteri: „Dacă ați cunoaș-
activitatea de cercetare în domeniul modei și a years, I certainly engaged in the elaboration of to interconnect these to create a possible paint- te totul despre mâine, ce ați face altfel azi?”, răs-
modelelor educaționale destinate creativilor. an educational project based on direct profes- ing of a “future” which had already “passed” in a pund: „Aș învăța pe alții cum să se uite „în mâi-
Vorbim despre ceea ce rămâne după ce prea sional experience and my research activity in the great measure? ne”, ca să facă de azi pașii necesari, astfel încât
puțin din ceea ce este azi, va mai fi. domain of fashion and the educational models for Paraphrasing Faith Popcorn, one of the most „mâine” să nu îi surprindă nepregătiți”.
Moda este un barometru cultural, extrem de the creative individuals. well-known trend spotters, “If you knew eve- La început, programul de modă ar fi tre-
fin și de precis, iar specialiștii acestui domeniu, We speak about what stays after only too lit- rything about tomorrow, what would you do buit să cuprindă o formare care se referea, cu
lucrând mereu la timpul viitor, sunt printre primii tle of what’s going on today is going to remain. differently today?” I answer: I would teach the precădere, la design vestimentar și ar fi trebuit
care simt semnele schimbării și le transpun într-o Fashion represents a cultural extremely deli- others how to look at “tomorrow,” to make them să creeze competențele necesare pentru aco-
realitate a zilei de mâine. cate and precise barometer, and the specialists act differently, so that “tomorrow” would not perirea nevoii de implementare pe piață a unor
Pornind de la ideea că industriile modei pre- of this domain, who always focus on the future, find them unprepared. modele de succes.
zintă oportunități profesionale cu un spectru are among the first to feel the signs of change At the very beginning, the fashion program Ulterior, domeniul s-a diversificat, acest lu-
foarte larg de utilizare a capacităților creative transposing them in the reality of tomorrow. should have comprised a formation especially cru nemaifiind suficient, fiind necesar un pro-
antrenate și educate (unele cunoscute, altele Starting from the idea that fashion indus- concentrated on the clothing design and it should gram de management al colecțiilor de modă și al
emergente, altele fără formă, încă), am început tries present professional opportunities with a have created the necessary competencies to cov- gestiunii conceptelor. Profesii ca Trend Manager,
prin a formula cele mai importante competențe wide range of creative and educated capacities er the implementation of some successful models Conceptual sau Directional Designer, Director
(general valabile pentru toate acestea), pe care and skills (some of these already known, oth- on the market. Creativ sau Fashion Buyer devenind foarte soli-
o universitate de artă le poate oferi. Astfel, nu- ers emergent, and some others still deprived of Subsequently, the domain diversified, this citate pe piața de muncă.
mind câteva, putem să ne referim la: elaborarea form), I began to formulate the most important was not sufficient, a management program in Foarte repede a explodat o paletă largă de
unei viziuni și asumarea ei, modalități de con- competencies (generally valid for all these), which fashion collections and concept administration noi profesii creative cu aplicație directă în modă
ceptualizare și operaționalizare, capacități de a University of Art can provide. For instance, we was needed. Professions such as Trend Manager, (stilist cu toate declinările sale, trend-setter,
comunicare, exprimare în diferite limbaje (artis- can refer to the elaboration of a vision and its as- Conceptual or Directional Designer, Creative Di- trend-hunter, analist, critic și editorialist de modă,
tice sau neartistice), spiritul inovației competiti- sumption, modalities applied in conceptualization rector or Fashion Buyer, became very solicited on manager de imagine de modă, cercetător în do-
ve, utilizarea deschiderii culturale ca instrument and operational activities, communication capaci- the labor market. meniul soluțiilor vestimentare alternative, visual
76 77

Maria Mihaela Popescu, Digital Dimension, 2013


assuming the tasks, which others can’t fulfill. Țurlică – visual merchandiser la „H&M”, Diana
Thereby, Ana Nechita is the owner and editor Osman, Anca Petrea, Raluca Coman, designeri
of the “Rumours” magazine, Cristina Ciovârtă is și creativi la „Nisa”, Alina Ene – coproprietar și
the Trend Manager of “Agnes Toma”, Lavinia Pop creativ la „Coolta”, Agota Tompos, unul dintre cei
– the Visual Merchandiser at “Max Mara Week- mai de succes designeri industriali români, iar al-
end”, Anca Ţurlică – the Visual Merchandiser ții se manifestă pe plaja tinerilor designeri inde-
la “H&M”, Diana Osman, Anca Petrea, Raluca pendenți, care încearcă să se facă vizibili în lume
Coman, designers and creators at “Nisa”, Alina printr-o prezență remarcabilă.
Ene – co-owner and creator at “Coolta”, Agota Alina Dragomir, Cristina Petrescu și Ana Bul-
Tompos, one of the most successful Romanian garu Spiridon, o generație mai tânără (2012), au
industrial designers, and others manifest in the optat pentru o formă colaborativă de asociere,
context of young independent designers trying to după un model nou de afaceri „soft”, specific unui
make themselves visible in the world given their alt model cultural. Deși foarte nou, brand-ul lor –
outstanding value. „Traskin” – are deja impact în rândul unui tip nou
Alina Dragomir, Cristina Petrescu and Ana de cumpărător – avizat, modest, tânăr, cultural,
Bulgaru Spiridon, belonging to a younger gen- implicat și experimentat.
eration, (2012) chose a collaborative form of Ultima generație (2013) a produs un nou val
association according to a new “soft” business de creativi, cu viziuni diferite în sfera creației de
model specific to another cultural model. Al- modă, a culturii de modă, a sociologiei și stilu-
though very new, their brand –“Traskin” – has lui de viață, a noilor tehnologii aplicate în modă,
already influenced a new consumer type which sau a stilismului personal: Alex Tunsu, Ana-Maria
is competent, modest, young, cultural, involved Beșleagă, Bianca Georgescu, Lavinia Bădiță, Lau-
and experimental. ra Bonciu, Mihaela Marcoci.
78 The latest generation (2013) produced a De-a lungul timpului studenții, au manifestat 79
new wave of creators with different visions in the interes și pentru subiecte de cercetare, cum ar fi
fashion field, fashion culture, sociology and life „Hainele vii” (Andreea Marton), „Light Painting”
style, in the new technologies applied in fashion, și „3D Painting Effect” (Alina Ene), „Cromatica și
Colecție colaborativă, Selenit, 2014 or in the personal style: Alex Tunsu, Ana-Maria rolul ei în vestimentație – studiu de formă, pro-
Collaborative collection, Selenite, 2014 Besleagă, Bianca Georgescu, Lavinia Bădiţă, Lau- porție, culoare” (Andreea Costache), „Visual Mer-
ra Bonciu, Mihaela Marcoci. chandising ca artă” (Lavinia Pop), „Online Fashion
merchandiser, fashion display artist etc.). Very soon they developed a large scale of Over the time, the students have also been Business” (Corina Stoicescu), „Soluții corectoare
În zilele noastre, cel mai important lucru este creative professions directly applied in fashion interested in research subjects, such as “Vivid ale formelor corporale prin metode vestimentare”
modul de a interrelaționa profesional, de a lucra (stylist – associated with all its declining, trend- clothes” (Andreea Marton), “Light Painting” and (Simona Simon), „Visual Merchandiser – o nouă
colaborativ și cocreativ, de a folosi creativitatea setter, trend-hunter, analyst, fashion critic and “3D Painting Effect” (Alina Ene), “Chromatics and formă de social media” (Daniela Moroianu), „Ves-
în toate domeniile vieții, de la răspunsuri către editorialist, fashion image manager, researcher its role in clothing – a study of forms, proportions, timentația ca limbaj social media – aplicație pen-
client, la utilizarea tuturor oportunităților legale in the domain of alternative clothing solutions, colour” (Andreea Costache), “Visual Merchandis- tru protecția animalelor” (Sonia Ștefan).
de manifestarea pe piață. visual merchandiser, fashion display artist… etc). ing as art” (Lavinia Pop), “Online Fashion Busi- Una dintre cele mai interesante realizări, pe
În aventura mea didactică, am încercat să Nowadays, the most important element is ness” (Corina Stoicescu), “Corrective solutions care o consider valoroasă ca model, se referă la
găsesc forme și modalități de a antrena grupuri the way to inter-relate professionally, work col- of corporal forms through clothing methods” educarea atitudinii creative de tip colaborativ, în
de studenți în astfel de proiecte și mă pot bu- laboratively and co-creatively, use creativity in (Simona Simon), “Visual Merchandiser – a new cadrul unei comunități creative – în cazul nostru,
cura că am obținut și unele rezultate. Fiindcă, every domain of life, from replies to the client to social media form” (Daniela Moroianu), “Clothing a unei grupe de studenți.
în paradigma mea, reușita înseamnă să produci the usage of every legal opportunity in the mani- as a social media language – application for the Creativitatea colaborativă este un proces
absolvenți capabili să preia sarcini pe care nu festation on the market. protection of animals” (Sonia Stefan). creativ, derulat pe mai multe niveluri, care pre-
le pot onora alții. In my didactic adventure I tried to find forms One of the most interesting achievements, supune activitatea concertată a mai multor cre-
Astfel, Ana Nechita este proprietar și editor and modalities to engage groups of students in which I consider precious as a model, refers to atori, constituiți într-o entitate creativă care face
la revista „Rumours”, Cristina Ciovârtă este trend such projects and I am glad I have also obtained the education of the collaborative creative atti- abstracție de poziția individuală și susține cel mai
manager la „Agnes Toma”, Lavinia Pop – visu- good results. As, according to my belief, success tude in the context of a creative community – in bun răspuns la obiectivul stabilit.
al merchandiser la „Max Mara Weekend”, Anca means to produce graduates who are capable of our case, of a group of students. Astfel, soluțiile nu sunt o însumare de opi-
80 81
Ana Maria Beșleagă, TESTIMONIUM, 2013

nii, ci răspunsul osmotic optim la tema propusă, The collaborative creativity is a creative Furthermore, another achievement is em- de către „STYLESIGHT” în 2012. Acest lucru con-
iar rezultatul este asumat de întreaga comuni- process, developed on more levels, assuming phasized by the fact that the students proved a firmă corectitudinea și eficiența metodei de lucru.
tate. Colecțiile „Silk Road” (2006), „Europolis” the activity of more creators constituted into a very profound sense of cultural prognosis while Consider că studenții trebuie obișnuiți să pri-
(2007), „Virtual Eden” (2008), „Heart of Wear” creative entity which ignores the individual sta- thinking and exploring together, finding and visu- vească atent prezentul, să caute acolo semnele
(2009), „Sage” (2010), „Mathemagical” (2011), tus and supports the best reply to the already ally communicating the tendencies subsequently viitorului și să răspundă prompt la acestea, prin
„Metamotion” (2012), „Wholometry” (2013) au settled objective. certified by some stil célèbre offices. For example, soluții de MODĂ.
demonstrat viabilitatea acestui model cu efecte Thus, the solutions do not comprise a sum the topic and moodboard of the Sage collections Vorbim deci, ca un paradox, despre „Produ-
complexe, nu doar creative, ci mai ales din per- of opinions but a proper osmotic answer to (2010), “Mathemagical” (2011), “Metamotion” sul care nu există încă, dar va exista” pentru
spectiva utilizării comune a capacităților tuturor the suggested topic, and the result is assumed (2012), are almost identical with those communi- „beneficiarul care există deja, dar va fi altfel de-
celor implicați. Modelul presupune managemen- by the whole community. The “Silk Road” cated by STYLESIGHT in 2012. This confirms the cât este acum”.
tul întregii activități, pe paliere diferite de mani- (2006), “Europolis” (2007), “Virtual Eden” correctness and efficiency of work methods. Bine ați venit în lumea modei! Pentru noi, vi-
festare, de la creație la comunicare, la producție, (2008), “Heart of Wear” (2009), “Sage (2010), I consider that the students must be taught itorul se întâmplă la timpul prezent!
până la promovare și diseminare. “Mathemagical” (2011), “Metamotion” (2012), to watch the present carefully, search for the
De asemenea, o altă realizare ar fi faptul că, “Wholometry” (2013) collections demonstrate signs of future there and respond promptly to
aduși în starea de a gândi și de a explora împre- the viability of this model provided with com- these by means of FASHION solutions.
ună, studenții au dovedit un foarte profund simț plex effects, which aren’t only creative, espe- Thus we paradoxically refer to the ”Product
al prognozelor culturale, descoperind și comuni- cially from the perspective of a mutual usage which does not exist yet, but it will exist” for ”the
când vizual și vestimentar tendințe confirmate of everybody’s capacities. The model implies beneficiary who already exists, but it will look
ulterior de către birouri de stil celebre. De exem- the management of the whole activity, on dif- more differently”.
plu, tematica și moodboard-ul colecțiilor „Sage” ferent levels of manifestation, from creation, Welcome to the world of fashion! For us, the
(2010), „Mathemagical” (2011), „Metamotion” communication, production to promotion and future befalls at present!
(2012) sunt aproape identice cu cele comunicate dissemination.
82 83

Raluca Damian, Brand-ul Autohton, Colecția Oameni, 2009


Raluca Damian, The local brand, the People Collection , 2009
Fiber Art and the game of forms Arta Firului și jocul formei
Doina LUCANU

conferențiar universitar doctor When your biographic profile harmonizes with Atunci când profilul tău biografic se înca-
senior lecturer doctor
the zone of artists, who are also professors, you drează în zona artiștilor care sunt și cadre didac-
have the great responsibility to further convey tice, ai o mare responsabilitate pentru a trans-
the defining characteristics of your artistic belief mite mai departe studenților repere definitorii
to your students. Thus, one of the attributes I ale crezului tău artistic. Astfel, o caracteristică
assume and promote is the ceaseless pleasure to pe care mi-o asum și o promovez este plăcerea
84 work with different materials, invent new tech- neîncetată de a lucra cu diferite materiale, de a 85
niques and artistic languages. I can strongly state inventa noi tehnici și limbaje plastice. Pot afirma
that my entire artistic and pedagogical labour is cu convingere că întreg travaliul artistic perso-
based on experiments, compositional mixtures nal, dar și cel pedagogic, este fundamentat pe
and the interference of visual languages. experiment, pe mixajul compozițional, dar și pe
In the development of my artistic projects I interferența limbajelor vizuale.
applied concepts related to the domain of fiber În dezvoltarea proiectelor artistice personale
art: the fibre – textile fibre, glass fibre, paper fi- am pus în practică concepte din domeniul artei
bre, metal fibre etc. I have conceptualised them firului („fiber art”): firul-fibră textilă, firul-sticlă,
in different types of artistic manifestations: spa- firul-hârtie, firul-metal etc. Pe acestea le-am
tial tapestry, drawings, embroideries, installa- contextualizat in diverse tipuri de manifestare
tions, sculptures, video art, etc. The transition artistică: tapiserie spațială, desen, broderie, in-
from the conceptual assumption of a personal stalație, sculptură, artă video etc. Trecerea de la
artistic approach to the analytical one determin- asumarea conceptuală a propriului demers artis-
ing the projects I coordinate as a professor in tic la suportul analitic ce determină proiectele pe
the artistic field presumes the ability to provide care le coordonez ca profesor în domeniul artistic
the students with the skills needed to transform presupune abilitatea de a transmite studenților
any fibre (regardless of its nature) into textured priceperea de a transforma orice fir (indiferent
surfaces and expressive forms obtained through de natura lui) în suprafețe texturate și în forme
new associations with only few artistic means. expresive obținute prin asocieri inedite cu minim
The works accomplished in time fit in the cat- de mijloace plastice.
egory of intermedial artistic representations and Lucrările realizate de-a lungul timpului se
focus on a new type of artistic approach, with încadrează în categoria reprezentărilor artistice
conceptual dimensions inserted in structural com- intermediale și vizează un nou tip de abordare
positions, which are selected in a certain way to plastică de dimensiuni conceptuale inserate în
86 87

Anul II Licență Proiect Mega Fashion, 2013


Second year student, Mega Fashion Project, 2013
create a specific dynamics of space. In the series compozițiile structurale, alese astfel încât să cre-
of spatial structures I analysed the creation of a eze o anumită dinamică a spațiului. În seriile de
scenario by suggesting a well-determined route. In structuri spațiale am urmărit crearea unei sceno-
my case, the finding of the most appropriate tech- grafii prin sugerarea unui traseu de urmat, bine
nique to materialise an idea or concept represents determinat. Pentru mine, găsirea tehnicii adec-
an essential element to evoke a feeling or create vate pentru materializarea unei idei sau a unui
an impression and communicate a message. concept este o componentă esențială în trezirea
The experiments I have carried out in time, unui sentiment sau pentru crearea unei impresii
both as an artist and a professor, comprised a și comunicarea unui mesaj.
wide range of conventional and unconventional Experimentele pe care le-am facut în decursul
materials. I shall exemplify my interest in experi- anilor atât ca artist, cât și ca profesor, au integrat
ments and exploration of artistic languages by o gamă variată de materiale atât convenționa-
means of several personal projects. le, cât și neconvenționale. Exemplific prin câteva
The Muses project belongs to those mani- proiecte personale interesul meu pentru experi-
festations which integrate the artistic research ment și explorarea limbajelor plastice.
in a multidisciplinary context stimulating the re- Proiectul „Muze” se înscrie pe linia manifes-
ceiver’s interpretative horizon through his new tărilor care integrează cercetarea artistică unui
viewpoint regarding the surrounding world and cadru multidisciplinar ce deschide orizontul in-
the ancient acception of the muse. I have used terpretativ al receptorului, prin repoziționarea sa
a mixed technique, from haute-lisse, penetrating față de lumea înconjurătoare și de accepțiunea
the Persian, Moldavian and Maramures noduses, antică a muzei. Tehnica utilizată a fost una mixtă,
to the embroideries illustrating spiderwebs. In de la haute-lisse, trecând prin nodurile persan,
opposition, I used knitted vine props in the tech- maramureșean, moldovenesc și până la brode-
88 nique of fences from Maramures, settled over a rii care ilustrează pânza de păianjen. În opozi- 89
layer of soil brought into the gallery, in which I ție am folosit araci împletiți în tehnica gardurilor
constructed three loops of water to reflect some maramureșene, puse peste un strat de pământ
details from the works. The initiated game is one adus în galerie, în care am construit trei ochiuri
suggesting oppositions and contrasts between de apă, pentru oglindirea unor detalii din lucrări.
fine textures and rough materials, between re- Jocul inițiat este unul de opoziții și contraste între
flection and opacity, between light and dark- texturi fine și materialități grosiere, între oglindire
ness. The object tapestries, large tri-dimensional și opacitate, între lumină și întuneric. Tapiserii-
works, are made of textile and metallic fibres le-obiect, lucrări tridimensionale de mari dimen-
by continuously transforming the weaving tech- siuni, sunt realizate din fibre textile și metalice,
niques in which the texture becomes a means of prin transformări continue ale tehnicilor de țesut,
autonomous expression to highlight the expres- în care textura devine un mijloc de expresie au-
siveness of the substance. tonomă pentru potențarea expresivității materiei.
The cosmic human time is the project through „Timpul uman cosmic” este proiectul prin in-
which I passed from the organic nature (wool, termediul căruia am trecut de la natura organicului
sisal, silk, cotton) to the exploration of the metal- (lână, sisal, mătase, bumbac) la explorarea naturii
lic one (copper and silver). Accordingly, this re- metalului (cupru și argint). Astfel, acesta reunește
unites a series of works executed from polished o serie de lucrări executate din folie de cupru pati-
copper foil used to create a series of pannels, nată, cu ajutorul căreia, prin tehnici mixte, am cre-
characters and masks in the form of reliefs with at o serie de panouri, personaje și măști sub forma
the support of mixed techniques. While under- unor reliefuri. Înțelegând condiția artei decorative,
standing the condition of decorative art, not in nu în sensul pur formal, am încercat de fiecare
the purely formal perspective, I always tried to dată să susțin un discurs ideatic care le integrea-
sustain an ideational discourse which integrates ză la un nivel al motivației artistice ce depășește
them at a level of artistic motivation surpassing granițele dintre genuri. Toate lucrările acestei serii
Lăcrămioara Crișan, LadZestra, 2014
90 91
Raluca Mandița, Art of fashion, San Francisco, 2013

capătă contururi expresive, pendulând pe raportul the limits among genres. All the works of this
sugerat de titlul expoziției între o realitate a cosmi- series reach expressive outlines oscillating on the
cului și una a umanului, nejustificându-și existența report suggested by the title of the exhibition be-
decât în relație una cu cealaltă. tween the cosmic and human reality, justifying
Un alt proiect, „Fenotip”, include o serie de their existence only in connection to each other.
lucrări în care interferența tehnicilor și evoluția Another project, Phenotype, includes a series
demersului plastic sunt elemente care ajung să of works in which the interference of techniques
definească specificitatea mea ca artist, prin gă- and the evolution of artistic contributions repre-
sirea unei maniere de expresie proprii, care mă sent elements aiming to define my specificity as
individualizează. M-au fascinat întotdeauna, atât an artist, by finding a personal manner of expres-
în plan personal, cât și în experimentele pe care sion which individualises me. What has always
le fac cu studenții, firul-fibră pe care îl folosesc fascinated me, both personally and in my experi-
în diferite contextualizări, precum și spațialitatea ments with students, were the fibre thread, used
formelor artistice abstractizate (metamorfozate). in different contexts, and the spatiality of abstrac-
Lucrările au fost executate în tehnica mixtă pe tised artistic (metamorphosed) forms. The works
care am numit-o „parabroderie”, care constă în were executed in mixed technique, which I called
transpunerea unui concept, a unei idei într-un „para-embroidery”, consisting in the transposition
„desen”, utilizând pentru executarea lui diferite of a concept or idea into a „drawing” by using
materiale convenționale și neconvenționale pen- different conventional and unconventional mate-
tru „universul broderiei”. Maniera de lucru este în rials for the „embroidery’s universe.” The work
general spontană pornind, de la schițele de idee, style is generally spontaneous, starting from idea
dar lăsând loc gestului creator și imaginației de a sketches, yet allowing the creative gesture and
descoperi noi forme în timpul creației, într-o vari- imagination to discover new forms while creat-
92 93
Constanța Balaban, Orient versus Occident, 2013 Mădălina Georgescu, Dedal, 2013

etate infinită de posibilități combinatorii. ing, in an infinite number of combinations.


Cum bine se cunoaște, tehnica video ocupă As we all know, the video technique is very
un loc important în fuziunea conceptelor con- important in the fusion of contemporary concepts
temporane și acționează precum o undă virtuală and acts like a virtual wave through which any me-
prin care orice mediu poate fi reprezentat. Filmul dium can be represented. The Phenotype film is
„Fenotip” este un alt exemplu de proiect care mi- another project focused on the transgression to-
zează pe transgresia spre o zonă multimedia, în wards a multimedia zone, in which the computer
care computerul și video-ul sunt utilizate pentru and video are used for conceptual determinations.
determinarea conceptuală. In my own experimental research I have used
Pentru propria cercetare experimentală m-am concepts such as invention, repetition, the impor-
folosit de concepte precum invenție, repetiție, im- tance of details and fragments, game, pluralism,
portanța detaliului, a fragmentului, joc, pluralism, multiplicity, experiment, mixed techniques and in-
multiplicitate, experiment, tehnici mixte și inter- termediality. The individual projects, experiments
medialitate. Proiectele individuale, experimentele and form games I investigate often represent the
și jocurile formei pe care le investighez consti- source of the themes I suggest to my students.
tuie deseori originea temelor pe care le propun When we refer to the identity of a creator, he is
studenților. Când vorbim de identitatea unui crea- endowed with a genetic, cultural, educational,
tor, el poartă cu sine o încărcătură genetică, cultu- sentimental, emotional and social expression, and
rală, educativă, sentimentală, emoțională, socială a certain power to adapt to the idea of novelty etc.
și o anumită putere de adaptare la nou etc. Pentru For a creator, the past is the project of the present
un creator, trecutul este proiecția prezentului sau or vice versa, and I consider the awareness of a
invers și consider ca absolut necesară conștienti- creative (personal) identity abolutely necessary.
zarea identității creative (personale). Acesta este This is the reason why one of the recent semester
Ellida Toma, LadZestra, 2014
themes was the „bottom drawer” comprehended motivul pentru care una dintre temele de semes-
not in its classical meaning, as the symbol of some tru recente a fost „lada de zestre”, înțeleasă nu
material inheritance, but generally, as the assump- în accepțiunea sa clasică de purtătoare a unei
tion of our individual past. moșteniri materiale, ci în sensul larg al purtării și
When I developed any project, I always pro- asumăriii trecutului nostru individual.
posed at least two research directions: a practical Pentru dezvoltarea oricărui proiect am pro-
one, through the exploration of techniques, mate- pus de fiecare dată cel puțin două direcții de
rials and mediums (varied possibilities for the con- cercetare: o componentă de factură practică prin
struction of an intermedial work) and another one, explorarea tehnicilor, a materialelor, a mediilor
as important as the previous one, a theoretical (posibilităților variate pentru construcția unei lu-
orientation, by reading, studying, analysing some crări intermediale) și alta, la fel de importantă, o
interdisciplinary approaches related to philosophi- componentă de factură teoretică prin lecturarea,
cal and literary views, and surely to the art history studierea și analiza unor demersuri interdiscipli-
and theory. The students’ replies to such challeng- nare, care țin de abordări filozofice, literare și
es are mostly fascinating suggestions and solu- bineînțeles de istoria și teoria artei. Răspunsuri-
tions in different extremely contemporary creative le studenților la astfel de provocări sunt de cele
directions integrated in the domain of fashion. mai multe ori propuneri și rezolvări fascinante, în
In order to make my students expand their variate direcții creative extrem de contemporane
creative horizon, I advise them to aim to the top, integrate domeniului modei.
to focus on specialists in the domain of fashion, Pentru lărgirea orizontului creativ îi îndrum pe
with a certain degree of exigency and aesthetic studenți să țintească la vârf, să-și îndrepte atenția
and cultural education activating in the artistic spre specialiștii din domeniul modei, cu o anumită
area, no matter if it is about the domain of vis- exigență și educație estetică și culturală, care ac-
94 ual arts, performing arts, architecture or other tivează în lumea artistică, indiferent că este vorba 95
arts. I devotedly coordinate the projects of some de domeniul artelor plastice, al artelor spectacolu-
students who take part in different contests in lui, al arhitecturii sau de alte arte. De asemenea
the country and abroad. Thus my teachings are coordonez cu dăruire proiecte ale unor studenți
paved with the success obtained by these stu- care participă la diferite concursuri în țară și străi-
dents nationally and internationally. Here I men- nătate. Astfel activitatea didactică fiind încununată
tion the participation in the Internaţional Triumph de succesul obținut de aceștia la nivel național sau
Contest, where a student, Diana Bobână, was internațional. Menționez aici participarea la con-
awarded with the third prize at Berlin in 2011, cursul Internațional Triumph, unde o studentă a
and in an international contest, Arts of Fashion obținut locul trei la Berlin în 2011 (Diana Bobâ-
(San Francisco 2013) where, from 365 partici- nă), și concursul internațional Arts of Fashion (San
pants from 120 universities, 50 qualified for the Francisco, 2013) unde, din 365 de participanți de
final stage; two of these, Raluca Măndiţă and la 120 de universități, s-au calificat în faza finală
Serghei Iacenin, were coordinated by me. 50, dintre care doi (Raluca Măndiță și Serghei Ia-
In recent years, in order to archive and cenin), sub coordonarea mea.
document the artistic effort, each project, made Pentru a arhiva și documenta efortul artis-
personally or with my students, finalised with a tic, în ultimii ani, fiecare proiect realizat personal
small film (lasting for 3-10 minutes) in which I sau cu studenții s-a finalizat cu un film de mici
approached at least two modalities of construc- dimensiuni (3-10 minute), în care am apelat la
tion. On one hand, a meta-linguistic component cel puțin două modalități de construcție. Pe de o
in which we finally obtain a complex metaphorical parte o componentă metalingvistică în care, prin
image, through the juxtaposition or alternation in suprapunerea sau succedarea într-un anumit
a certain way, or a technical process, and on the mod sau proces tehnic, se obține în final o ima-
other hand, a narrative component illustrating gine metaforică complexă, iar pe de altă parte, o
the idea, the suggested concept. As a technical componentă narativă care ilustrează ideea, con-
Lăcrămioara Crișan, LadZestra, 2014
96 Anca Pancu, LadZestra, 2014 Monica Ivanovici, LadZestra, 2014
97

ceptul propus. Ca demers tehnic, obiectul artistic approach, the artistic (clothing) object, especially
(vestimentar) special conceput și realizat pentru conceived and realized for the project, settled in
proiectul propus, amplasat în locația găsită pen- the location selected to sustain the idea we start-
tru susținerea ideii de la care s-a pornit, devine ed from, becomes the subject of the digital photo
subiectul fotografiei digitale și al video-ului, toate and video, all connected in the zone of the digital
înlănțuite în zona „artificiului” digital al montaju- „artifice” of the video computer montage.
lui video pe computer. Through the dialogue with the selected sub-
Prin dialogarea cu materia și tehnica aleasă stance and technique, through metamorphosis, the
creatorul reușește, prin metamorfozare, să co- creator succeeds in communicating the proposed
munice receptorului întocmai ideea propusă. De idea to the receiver. In fact, by means of creation,
fapt, prin creație, noi construim cadrul comunică- we set up the communication context between the
rii dintre materie și idee, depășind diversele stadii substance and idea, surpassing the form’s different
de devenire a formei, cu ajutorul unor tehnici cla- stages through a number of classical or advanced
sice sau avansate (computerizate) și, în același (computerized) techniques while also communi-
timp, noi comunicăm cu propriile sentimente, tră- cating with our own feelings, experience, with our
iri, cu propria lume de forme, de semne, filtrând own world of forms and signs, filtering everything
totul prin propriul orizont de conoaștere, prin sis- through our horizon of knowledge, through our
temul nostru de referință emoțional și cultural. emotional and cultural system of references.
Toate acestea trebuie să servească celor trei All these must serve the three characteristics
caracteristici pe care le consider esențiale pentru which I consider essential for the analysis and
analiza și auto-analiza în ceea ce privește creația, self-analysis regarding creation, in general, which
în general, și care reprezintă fundamente de bază represent the essence of the dynamic evolution
pentru evoluția dinamică în arta vizuală contem- in the contemporary visual art: the simplicity of
Andreea Postelnicu, LadZestra, 2014
98 99

Ellida Toma, LadZestra, 2014 Alina Gurguță, LadZestra 2014


100 101
Roxana Benea, Fragment, 2013

porană: simplitatea formelor propuse și puterea the suggested forms and the power used to syn-
de sintetizare și metamorfozare a formei, plurali- thesize and metamorphose the form, the plural-
tatea metodelor și a tehnicilor utilizate și forța im- ity of methods and techniques and the imposing
punerii unui limbaj propriu de exprimare plastică. force of a personal artistic language.
Mă bucur mult că pot contribui, cu experi- I am very glad I can contribute with my ex-
ența mea, la formarea și dezvoltarea unor tineri perience to educate and develop some young
care au ales să urmeze cursurile acestei frumoa- people who have chosen to attend the classes of
se universități. Pe Unda Popp, care este liantul this beautiful University. About Unda Popp, the
Departamentului Modă, am apreciat-o de la înce- binder of the fashion department: I have appreci-
put pentru frumusețea ei interioară, pentru des- ated her from the very beginning given her inner
chiderea față de nou și pentru faptul că a știut beauty, her preferences for original elements, for
să-l aprecieze pe fiecare coleg pentru ceea ce știe the fact that she appreciates each colleague for
să facă el mai bine. La rândul meu, îmi apreciez what he could do the best. I also appreciate and
și respect colegii și lucrez cu mult drag alături respect my colleagues and I feel happy to work
de ei, ne simțim cu toții foarte tineri în ceea ce with them, we all feel very young in what we
gândim și facem, abordăm temele cu umor, pro- think and do, we approach the topics not only
fesionalism și drag față de școala noastră, dar with humour, professionalism and love, but also
și cu responsabilitate pentru ceea ce transmitem with responsibility, considering what we convey
mai departe generațiilor de studenți. to our further generations of students.

Raluca Mandiță, Duality, 2013


The innovative recycling Reciclarea inovativă
or upcycling sau upcycling
Alina Maria GRIGA

lector universitar doctor From the very beginning of my practice I’ve Încă de la începutul practicii mele, am trăit
lecturer doctor
experienced the feeling that any garment has its cu sentimentul că orice haină are o istorie, însă
own history, however, most of the times, once it de cele mai multe ori, odată purtată, ea sfârșește
was worn, it ends up being forgotten and closed prin a fi uitată și închisă într-un dulap. De aceea,
in a wardrobe. Therefore, I am convinced that, am convingerea că atunci când „croim” o nouă
when we provide an abandoned garment with viață unei haine abandonate, practic resuscităm
102 new life, we practically resuscitate a biography, we o biografie, construim o întâlnire fascinantă între 103
set up a fascinating meeting with various clothing elemente vestimentare diferite, le dăm un nou
elements, we provide them with a new mean- sens. Prin urmare, noua provocare a artiștilor
ing. As a result, the artists’ new challenge is to este aceea de a revizita estetica și sensibilitatea
re-consider the asthetics and sensibility of some unor piese vestimentare de calitate rămase în du-
quality clothes, left in the wardrobe, beyond the lap, dincolo de clasica formulă „vintage” sau de
classical „vintage” formula or the small gestures gesturile mici, prin care operăm simple aplicații
through which we operate the simple applications pentru a personaliza sau înnobila ceva vechi.
to personalise or ennoble something old. Reciclarea inovativă sau upcyling face par-
The innovative recycling or upcyling belong te dintr-o nouă direcție eco-sustenabilă, post-
to a new eco-sustainable and post-consumerist consumeristă și, de regulă, este însoțită de o
direction, and are generally associated with a campanie de sensibilizare împotriva irosirii re-
campaign meant to sensitize against the waste surselor textile; în multe cazuri, aceste campanii
of textile resources; in many cases, these cam- privesc și un nou set de politici, care echilibrea-
paigns also focus on a new set of policies bal- ză și responsabilizează consumul produselor in-
ancing and responsibilising the consumption of dustriale, care impun noi metode de obținere,
industrial products, which impose new methods reglementând standarde de fabricare în intere-
by controling the production standards in the sul consumatorului.
consumer’s interest. În seria experimentelor și a manifestărilor
In the series of coordinated experiments personale coordonate, împreună cu studenții
and personal manifestations, together with the anului II, din cadrul Departamentului Modă al
second year students belonging to the Fashion UNAB, am atins de-a lungul timpului problema-
Department of the National Art University, Bu- tica reciclării în nenumărate teme propuse în
charest, I have approached the recycling topic in cadrul cursului – Concept și exprimare. Practica
numerous contexts suggested by means of the de la care pornim este simplă, rezultatul este
course – Concept and expression. The practice însă foarte fericit: spre exemplu, în unele cazuri
we start from is simple, however the result is a le recomand studenților să caute câteva piese
very good one: for instance, in some cases I ad- vestimentare vechi de care sunt atașați afectiv.
vise the students to search for some old clothing Alăturarea a două sau mai multe cămăși care
items they feel emotionally attached. The juxta- aparțin fratelui, tatălui sau prietenului se poa-
position of two or more shirts belonging to their te transforma, cu originalitate și umor, într-o
brother, father or friend can transform with origi- spectaculoasă compoziție vestimentară, în care
nality and humour in a spectacular clothing com- elementele devin un pantalon sau o rochie cu
position in which the elements turn into a pair of o formă nouă, barocă și cu deschideri variate
trousers or a new baroque dress with absolutely absolut surprinzătoare.
suprising varied openings. Având ca punct de plecare regenerarea for-
Starting with the regeneration of clothing melor vestimentare și invitația de a privi hainele
forms and the invitation to look at the clothes, amestecate între ele asemeni unui caleidoscop,
which are combined like a kaleidoscope, the stu- studenții destructurează piesele și, ulterior, cu
dents destructure the items and, subsequently, ajutorul tehnicilor de colaj textil bine dozat, prin
by means of well balanced collage techniques exerciții experimentale, transformă câteva date
and experimental exercises, they transform sev- vestimentare obișnuite într-o variantă originală,
eral common clothing data into some original, multifuncțională și de multe ori unisex (de exem-
multifunctional and mostly unisex variants (for plu detaliile, cusăturile decorative ale unei cămăși
instance, the details and decorative sewings of a bărbătești devin gulere sau buzunare).
shirt become collars or pockets). La fel, părți ale unui colaj în material tex-
Similarly, parts of a textile collage, homog- til, omogenizate într-un mix-match de mas-
enised in a male-female mix match provided with culin-feminin cu detalii și structură, formă și
104 details and structure, form and functionality, all funcționalitate, toate dirijate după rigorile stilis- 105
conducted according to stylistic rigours, in an tice, într-o manieră autentică de modă, cristali-
authentic fashion manner, finally crystalize an al- zează la final o explozie alternativă, postmoder-
ternative and postmodern explosion, suggesting nă de maximă expresivitate. Piesa vestimentară
the highest degree of expressiveness. The cloth- rezultată din acest proces de transformare cre-
ing item resulted from this process of creative ativă, aparent simplu și la îndemâna oricui, ca-
transformation, which is apparently simple and pătă forme cu o personalitate surprinzătoare și
within reach, obtains some forms with a surpris- atrage studentul creator de fiecare dată în zone
ing personality catching the creative student in neexplorate anterior, intrigante și pasionante ale
the intriguing and passionate unexplored zones tiparului de modă.
of fashion patterns. Deschiderea pe care studenții o au către
The students’ preference for this kind of ex- această experiență vine și din curiozitatea prac-
perience also derives from the practical curios- tică de a decripta tehnicile considerate „sterile” și
ity to decipher the so-called „sterile” and mostly de multe ori complexe, tehnici fundamentale în
complex techniques, fundamental techniques in croitorie, atunci când vine vorba de modelare și
tailoring when it’s about the modelling and con- construcție a tiparului tridimensional. Ideea de a
struction of tridimensional patterns. The idea to reutiliza piese din modă considerate desuete, pro-
re-utilize the obsolete fashion items by taking fitând de detaliile și aplicațiile deja prezente, dar
advantage of details and the already present și reinventând alte soluții tehnice pentru a le face
applications, by re-inventing other technical so- practice, ușor de îmbrăcat și de purtat, ne dezvă-
lutions to make them practical, easy to wear, luie soluții tehnice complexe, de multe ori unicat.
reveals us complex technical solutions, which Rezultatul – o haină, un obiect sau o idee –
are often unique. nu mai urmărește canoanele clasice, dar magia
The result – a garment, an object or an formei nou alcătuite ne poate transporta vizual
idea – does no longer follow the classical pat- peste timp, în alte epoci și alte locuri.
Adelina Amza, Recycle your love, 2013 Alexandra Vulpe, Licență, 2009
Alexandra Vulpe, Graduation examination, 2009
106 107

Cimpoieru Florina Cristina, Design your own material, 2013 Ștefana Chelaru, Design your own material, 2013
Pentru a demonstra că nu este un gest izo- terns, however the magic of the newly struc-
lat, deși aparent tendința este către globaliza- tured form can transport us visually to other
rea industriei de confecții, reciclarea ei apare epochs and places.
recent și din perspectivă comercială. „Long In order to demonstrate that it is not an iso-
Live Fashion” este propunerea gigantului H&M lated gesture, although apparently the tendency
și este prima campanie mondială de reciclare consists in the globalisation of garment industry,
a hainelor; totul a început destul de recent, în its recycling appears from a commercial view-
anul 2012. Marea provocare este cea în care point as well. „Long Live Fashion” is the proposal
se încearcă să se recupereze majoritatea hai- of giant H&M and it is the first world clothing
nelor uzate. Pentru fiecare pachet de haine recycling campaign; all started rather recently,
uzate aduse în magazin oricine poate obține in 2012. The great challenge is to recover most
o reducere de 5 euro, în toate magazinele din of the second-hand clothes. For each package
Italia. Din colectarea pieselor vestimentare of worn-out clothes brought to the store anyone
încă de calitate, rezultate din acest efort de can get a 5 euros reduction in all the shops from
sensibilizare a opiniei publice, cele mai multe Italy. After the collection of clothing items, which
vor fi propuse pentru piața mondială ca piese still emphasise the idea of quality, resulted from
second-hand, în timp ce piesele consumate vor this effort to sensitize the public opinion, most
fi convertite în alte produse, iar cele irecupe- of these are going to be proposed for the world
rabile vor deveni fibre noi pentru producerea market as second-hand items, while the con-
altor obiecte vestimentare noi și, nu în ultimul sumed items will be converted into other prod-
rând, textilele consumate vor fi utilizate la pro- ucts, and the irretrievable ones will turn into new
ducerea energiei. fibres to produce other new clothing objects and,
Un alt semnal în această perspectivă a reci- last but not least, the consumed textiles will be 1 2
108 clării îl dă expoziția „Everything must go”, des- used in the production of energy. 109
chisă pe 22 Ianuarie 2012 la Bank’s Oxo Warf, From this perspective, another signal regard-
Londra, regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei ing the recycling process is highlighted by an ex-
de Nord. Aici este sugestiv demonstrat felul în hibition, „Everything must go” opened in January
care producem anual la nivel global, întotdeauna 22, 2012 at Bank’s Oxo Warf, London, the United
fascinați fiind de irezistibilele modele și materia- Kingdom of England and North Ireland. The way
le noi. Din păcate, toate aceste produse sfârșesc we annually produce at the global level is sug-
prin a se pierde definitiv în dinamica amețitoare gestively demonstrated here, as we are always
greu de urmărit a tendințelor și a modelor ce se fascinated by the irresistible new models and
succed și, în final, ele ajung a fi aruncate la gunoi materials. Unfortunately, all these products will
și pierdute astfel definitiv. finally lose themselves in the overwhelming yet
Munți de vestimentație „decedată” sunt hard to follow dynamics of successive tendencies
expuse în sălile expoziției – imagine cu un im- and models, and they are finally thrown away,
pact cutremurător. Astfel prezentată, moda este they will be lost forever.
copleșitoare și trezește în vizitator un sentiment Piles of „deceased” clothing are exhibited in
de frică și neliniște. O altă secțiune a evenimen- the exhibition rooms – a terribly touching image.
tului este rezervată modului și șanselor prin care Presented like this, fashion is overwhelming and
se poate încetini ritmul acestui enorm consum stirs a feeling of fear and anxiety. Another section
al hainelor și al textilelor. Sunt astfel identificate of the event is reserved to the way and chances
câteva direcții de transformare a acestor deșeuri through which one can diminish the rhythm of
textile printr-un proces creativ eco-sustenabil în this enormous consumption of clothing and tex-
care la final nimic nu se pierde. tiles. Thus we identify several directions in the
O noutate este materialul textil conglome- transformation of these textile remnants through
rat, un rezultat direct din reziduuri ale industriei a creative eco-sustenable process in which noth-
de confecții ori textile domestice recuperate din ing is going to be lost.
Amelia Carauleanu (1), Laura Dimancea (2), Design your own material, 2013
Florina Cimpoieru (3), Zamfir Georgiana (4), Recycle your love, 2013

3 4
The conglomerate textile material represents reciclare. El este un material cu impact ambien-
something new, a direct result of the garment in- tal minim și e folosit cu succes în industria de
dustry remnants or domestic textiles recovered construcții, ca izolant și panouri termoacustice.
fro the recycling process. It is a material pro- Creat după un proces 100% ecologic, sterilizat și
vided with the lowest degree of environmental spălat cu apă fără produse chimice sau coloranți,
impact and is successfully used in the construc- el devine un produs certificat ecologic.
tion industry as an insulator and thermo-acoustic Recent, subiectul este pe larg dezvoltat
pannels. Based on a completely ecological and din toate punctele de vedere de autoarea Sass
aseptic process, washed with water, without any Brown, profesor la Fashion Institute of Tech-
chemical products or pigments, it becomes an nology, New York, Statele Unite ale Americii,
ecologically certified product. și Fashion Design, FIT, Florența, Italia, în albu-
Recently, the subject has been widely devel- mul „ReFashioned: Cutting-Edge Clothing From
oped from many viewpoints by the author, Sass Upcycled Materials”.
Brown, professor at the Fashion Institute of Tech- Artista de origine italiană Orsola de Castro
nology New York, the United States of America, pune bazele unei organizații care aduce laolaltă
and Fashion Design, FIT, Florence, Italy, in the creatori, producători și distribuitori care creează
„ReFashioned: Cutting-Edge Clothing From Upcy- colecții de mici dimensiuni, în cadrul Reclaim To
cled Materials” album. Wear. Alături de nume cunoscute în modă Top-
The originally Italian artist, Orsola de Castro, shop sau Speedo, ea reușește să concentreze și
founds an organisation which unites creators, să promoveze o expoziție pe această temă, la
producers and distributors who create small col- Hong Kong – Upcycling Fashion and Sustainable
lections in the context of Reclaim To Wear. Be- Living Exhibition (UPlife2013).
sides acknowledged names in fashion, Topshop Tânăra designer Andreea Badală este una
110 or Speedo, she succeeds in concentrating and dintre studentele mele, care, după ce a studiat 111
promoting such an exhibition at Hong Kong – Up- modă la UNAB și ulterior tehnologia tiparelor la
cycling Fashion and Sustainable Living Exhibition College of Fashion, Londra, a urmat stagii prac-
(UPlife2013). tice la creatorii de modă Richard Nicoll, Tata-
The young designer, Andreea Badală, is one Naka, Emilio de la Morena și Alexander Mcque-
of my students who, after she studied fashion at en. În multe din creațiile ei recente, foarte
the National Art University, Bucharest, and later apreciate de critica revistelor de specialitate
the patterns’ technology at the College of Fashion, (Vogue UK) și de vedetele internaționale bine-
London, attended some practical probations with cunoscute precum Lady Gaga, Britney Spears și
some fashion creators, Richard Nicoll, Tata-Naka, Beyonce, ea confirmă pasiunea pentru piesele
Emilio from Morena and Alexander Mcqueen. In vestimentare și tiparele retro, pe care le com-
many of her recent creations, highly appreciated bină cu tehnologii noi cum ar fi contaminările
by the specialty literature (Vogue UK) and well- grafice și decupajele textile – laser cut. Încă
known international stars such as Lady Gaga, Brit- de la lansarea propriului brand, creatoarea par-
ney Spears and Beyonce she certifies her passion ticipă în expoziții și manifestări de grup cum
for the clothing items and vintage patterns which ar fi cea mai recentă, de la săptămâna modei
she combines with new technologies such as the de la Londra (13 februarie, 2013) – inițiativă a
graphic contaminations and textile cuttings – laser centrului cultural Român „The rest is tomorrow”
cut. From her very first brand, the creator partici- – reprezentând cu succes avangarda modei
pates in exhibitions and group manifestations such românești.
as the latest one, organised at the fashion week Reciclarea inovativă este un subiect viu ce
from London (February 13, 2013) – an initiative of nu și-a încheiat ciclul, un proiect în creștere
the Romanian Cultural Centre „The rest is tomor- pentru că e născut din pasiune, etică și respon-
row” – successfully representing the vanguard of sabilitate.
the Romanian fashion.
Amelia Carauleanu, Recycle your love, 2013
112 113

Delia Vasile, Early Delights, 2009 Alexandru Raicu, Recycle your love, 2013
Designul suprafețelor textile The innovative recycling is an actual topic
which has not completed its cycle, an increas-
în moda contemporană
ing process as it is born from passion, ethics and
responsibility.

În lunga tradiție artistică a Departamentu-


lui Modă al UNAB, o contribuție semnificativă o
aduce educația creativă în moda contemporană The design of textile surfaces
și, în paralel, experimentul și designul inovativ. in contemporary fashion
Permanent obiectivul principal este acela de a
dezvolta ulterior capacități creative și artistice
autonome și capabile să găsească soluții în pro-
blematici complexe și dificile. Astfel, atelierul, Related to a long artistic tradition of the
proiectele practice și de manualitate sunt în cen- Fashion Department of the National Art Univer-
trul metodei noastre de studiu. Cursul „Concept sity, Bucharest, the creative education in the
și exprimare” propune o atmosferă cu o progra- contemporary fashion as well as the innovative
mă educațională explorativă, orientată către ex- experiment and design represent significant con-
periment, în care studentul este provocat, în ca- tributions. The main objective always consisted
drul unei anumite tematici, să își creeze propriul in the subsequent development of creative and
suport material, ca bază a unei viitoare piese autonomous artistic capacities capable of finding
vestimentare originale. solutions in complex and difficult contexts. Thus,
În enciclopedia tehnicilor de croitorie, ghidul the studio, the practical and manual projects,
practic pentru profesioniști (un exemplu este vo- represent the essence of our method of study.
114 lumul „The Dressmaker’s Handbook of Couture The course, „Concept and expression” suggests 115
Sewing Techniques” a lui Lynda Maynard, editată an explorative educational program, oriented to-
de către Interweave; Spi, ediția din 21 decembrie wards the idea of experiment, in which the stu-
2010), sunt prezentate tehnici clasice de finisaj dent is provoked within some topic to create his
în construcția veșmintelor, pe care le învățăm own material support, as the basis of a future
și le considerăm corecte atunci când privim din original clothing item.
același unghi detaliile și transformările materia- In the encyclopedia referring to tailoring
lelor textile. Privind din perspectiva estetică, ne techniques, the practical guide for profession-
îndreaptăm către sensibilitatea materialităților, als (for example, Lynda Maynard’s volume, „The
expresivitatea lor artistică și în special către ca- Dressmaker’s Handbook of Couture Sewing Tech-
pacitatea acestora de a vibra în construcția unui niques”, edited by Interweave; Spi, the edition
veșmânt care generează spectacol vizual. from December 21, 2010) presents classical
Nici tehnic, nici estetic nu mai există limite în techniques in the construction of garments which
creația de modă, sau cel puțin asta observăm de we learn and consider correct when we consider
mai mult de 50 de ani în creațiile designerilor și în the details and transformations of textile mate-
caietele de tendințe prezentate la evenimentele rials from the same perspective. From the aes-
din fiecare sezon – Première Vision Paris, Franța, thetic perspective, our explorations are oriented
Heimtexil Frankfurt, Germania, ComoCrea sau towards the sensibility of materiality, their artistic
Mood Bruxelles, Belgia. expressiveness and especially towards their ca-
Cercetarea în domeniul textil, azi, ne uimește pacity to vibrate in one garment’s construction,
și ajunge să împingă limitele până la combinația generating a visual performance.
dintre tehnologie, electronică și textile, micro- In the fashion area there are no limits, either
computere și fire textile. technically or aesthetically, or at least this is what
În expoziția „Futurotextiles” de la Muzeul we have noticed for more than 50 years in the de-
Național de Istorie a României, din București signers’ creations and the catalogues presented
Răzvan Clinceanu, Design your own material, 2013
of fiction by spectacularly combining the applied (15 octombrie – 17 noiembrie, 2013), au fost
art with fashion and the latest technology. The prezentate câteva din noile descoperiri în
exhibition, organised for the 3rd time, present- evoluția contemporană a țesăturii și nume-
ed not only the latest news in the domain but roasele ei întrebuințări. Inovațiile în textilele
also the previsions emphasising and announcing contemporane ating limitele ficțiunii, îmbinând
more attention to ecology and natural fibres. spectaculos moda cu arta aplicată și tehnologia
In order to create more interesting textures de ultimă oră. Expoziția aflată la a III-a ediție
and surfaces for the garments, in the studio ses- a prezentat, pe lângă ultimele noutăți din do-
sions we practise manipulation techniques to be meniu, și previziunile care subliniază și anunță
applied in the field of textiles, helping the student o atenție focalizată către ecologie, ultralejer și
to get a certain degree of control and a complex fibre naturale.
knowledge of different materials and textile fin- Pentru a crea texturi și suprafețe cât mai
ishings. The spontaneous improvisation and the interesante pentru veșminte, în cadrul sesiuni-
already accumulated experience permanently lor de atelier practicăm tehnici de manipulare a
reveal the way we should keep the most differ- textilelor, care ajută studentul să capete un con-
ent and opposing materials in balance through trol și o cunoaștere amplă a diverselor materiale
collages or juxtapositions, braidings, colouring, și finisaje textile. Improvizația spontană dar și
destruction or upon heating. experiența acumulată, ne dezvăluie permanent
Without making qualitative differences be- cum să armonizăm materiale din cele mai diferite
tween the „cult” and the „artisanal” art, we try to și contradictorii prin colaj ori prin suprapunere,
balance the polemics of materialities by means of împletire, colorare, distrugere ori sub efectul căl-
associations in a mixture of techniques and delicate durii.
materials (for example: wool, silk threads) with new Fără a face diferențe calitative între arta „cul-
116 materials (acetates, lycra, tyvek or plastic). tă” și cea „artizanală”, încercăm să echilibrăm po- 117
The selection of structures and materials is lemica materialităților prin asociere într-un mix
essential in the fashion design, in the modelling, de tehnici și de materiale delicate (cum sunt: chi-
technique and architecture of each item. fon, lână, fire de mătase) cu materiale noi (geo-
A stylistic and unique tactile experience can spun, acetate, lycra, tyvek sau plastic).
be further conducted and transposed in numer- Selecția structurilor și a materialităților este
ous ways, until it becomes a subject to develop a esențială în designul de modă, în modelarea, teh-
whole fashion collection stimulating commercial nica și arhitectura fiecărei piese.
Dijana Gorgieva, Manly redefined woman, 2009 success. What is odd is the fact that the endless O experiență stilistică, dar și tactilă unică,
source of „beauty” – the ideal of consumption – is poate fi condusă și transpusă mai departe în nenu-
at the specific events each season – Première Vi- creativity, uniqueness, originality and the avant- mărate moduri, până la a deveni un subiect pentru
sion Paris, France, Heimtexil Frankfurt, Germany, garde art which is challenging and experimental. dezvoltarea unei întregi colecții de modă cu suc-
ComoCrea or Mood Brusells, Belgium. For creators and the students of the Fashion ces comercial. Contradictoriu este faptul că sursa
Nowadays in the domain of textiles, we are Department from the National Art Bucharest, nesfârșită a „frumosului” – idealul de consum –
astonished by the related research which aims who are further interested in the recovery and este creativitatea, unicitatea, originalitatea și arta
to push the limits to the combination between exploration in innovative materials, the way in de avangardă, provocatoare și experimentală.
technology, electronics and textiles, micro-com- which we always succeed in radically recycling Pentru creatori, dar și pentru studenții De-
puters and textile threads. our ideas in an artistic or poetical approach partamentului Modă din UNAB interesați mai
At the Futurotextiles exhibition organised of imperfection and personality, or in the way departe de fenomenul recuperării și al explorării
at the National Museum of History, Romania, we revolutionize the classical forms of fashion, în materiale inovative, devine o mare provocare
Bucharest (October 15 – November 17, 2013), endowed with the artisan’s precision and the felul în care reușim permanent să ne reciclăm ra-
they presented some of the new findings in the qualification of the avant-garde artist, all this dical ideile într-o abordare artistică ori poetică a
contemporary evolution of weavings and its nu- becomes a great provocation. imperfecțiunii, a personalității sau cu idealul de a
merous types of usage. The innovations in the As a student, I was lucky to study at the Na- revoluționa formele clasice ale modei, cu precizia
domain of contemporary textiles reach the limits tional University of Arts Bucharest, after I had artizanului și calificarea artistului de avangardă.
Patricia Adascaliței, Recycle your love, 2013
Ca student am avut șansa și norocul de completed the high-school; I graduated from
a studia, după finalizarea liceului de arte în the Fashion Department. During the five years I
cadrul UNAB. Aici am absolvit cu specializare studied and experimented in the department’s
în cadrul Departamentului Modă. În cei 5 ani studios in a profoundly human and warm con-
am studiat și experimentat în atelierele secției text, defined by a high degree of profession-
într-un cadru profund uman, cald, de un înalt alism and moral attitude, and coordinated by
profesionalism și ținută morală, sub coordona- some acknowledged professors, especially by
rea distinșilor profesori și în special a profesor professor Unda Popp.
Unda Popp. Eager to understand and experience in all
Deschiși să înțelegem și să experimentăm projects, no matter it they were focused on ex-
în toate proiectele, fie că au fost expoziții, eve- hibitions, events, fashion performances, or even
nimente, prezentări de modă, chiar și film, am films, we formed a core of students together; to-
format împreună un nucleu de studenți din care day these students are my colleagues – Răzvan
azi mă bucur că îi am colegi încă pe Răzvan Vasi- Vasilescu, Liliana Turoiu and Venera Arapu.
lescu, Liliana Țuroiu și Venera Arapu. This year, when the National University of
Anul acesta, la împlinirea frumoasei vârste Arts, Bucharest, celebrates its 150th anniversary,
de 150 de ani de activitate și tradiție UNAB, sunt I am honoured to be part of the group of profes-
onorată că fac parte din colectivul de profesori sors teaching at the Fashion Department, a de-
de la Modă, departament care s-a dezvoltat și partment which has developed and modernized
modernizat într-un spirit de libertate avangardist in a spirit of vanguardist and original spirit.
și original. Happy beautiful years, the National Univer-
La mulți ani frumoși UNAB! sity of Arts, Bucharest!

118 119

Una dintre ultimele teme, Recycling your love, în care eu și studenții ne purtăm creațiile, 2013
Diana Dima, Design your own material, 2013
One of the latest topics, Recycling your love, in which me and the students wear our own creation, 2013
Fashion as passion, profession Moda ca pasiune, profesie
and lifestyle și stil de viață
Liliana ȚUROIU

lector universitar doctor I had dreamt, hoped and studied for days Am visat, am sperat, am studiat zile și
lecturer doctor
and nights together with my generation col- nopți împreună cu colegii de generație în ate-
leagues in the studios of the National University lierele UNAB. Am muncit mult, am expus, am
of Arts. I had worked a lot, I had exhibitions, I experimentat, am dăruit, am crezut, am iubit,
experimented, I offered a lot, I believed, I loved am crescut în această școală. Asemeni mul-
and I developed at this school. Like many other tor artiști formați aici, am rămas ireversibil în
120 artists, who were educated here, I remained suflet cu această a doua casă – atelierul din 121
with this second home in my soul for good – the str. Grivița, nr. 28, vibrând alături de această a
studio in Grivița street, 28, vibrating by the side doua mare familie – lumea artiștilor plastici ai
of this second large family – my world of visual generației mele.
artists. Aici am cunoscut maeștrii le-am ascultat
This was the place where I met the great poveștile, am desenat și am încercat să înțeleg
masters, I listened to their stories, I kept draw- fiecare corectură făcută fiecărei lucrări. Mai târ-
ing and tried to understand each proof-reading ziu, am absolvit facultatea, masterul, doctoratul,
they had made. Later, I graduated from the Art m-am maturizat, am predat, am călătorit, am ex-
Faculty, MA, PhD, I became more mature, I also pus în țară și în afara ei, am devenit designer
taught, travelled and organized exhibitions in the profesionist, manager, soție, mamă.
country and abroad, I became a professional de- Și, m-am întors de fiecare dată cu aceeași
signer, a manager, mother and wife. plăcere, admirație, dragoste, respect... la școală.
And each time I returned with the same pleas- Mi se pare incredibil de special și de frumos acest
ure, admiration, love and respect… to school. This loc unic din centrul Bucureștiului cu experiențele,
unique place in the centre of Bucharest, with its întâlnirile, lecțiile de viață extraordinare pe care
experience, meetings and extraordinary life les- ți le poate oferi. Aici sunt colegii mei, priete-
sons, seems incredibly special and beautiful. Here nii, dascălii, oamenii pe care îi respect și de la
are my colleagues, friends, teachers, the people I care am învățat arta, istoria ei, desen, culoare,
respect, from which I learned art and its history, compoziție. Aici am trăit emoția puternică a fie-
the drawing, colours and composition. This was cărui examen în cei nouă ani minunați de studiu
the place where I experienced not only the pow- și cercetare, dar și bucuria imensă a finalului fie-
erful emotion of each exam during the nine won- cărei expoziții de semestru. Aici am simțit bucuria
derful years of study and research but also the cunoașterii și bucuria succesului, ce nu a întârziat
immense joy of each semester exhibition. Here să apară după multă muncă. Aici am văzut cum
I felt the excitement of knowledge and the joy au crescut generații de studenți frumoși, creativi,
of success which were felt soon afterwards. This talentați... de fiecare dată – altfel!
was the place which kept stimulating generations În acest context al artelor plastice și decora-
of good-looking, creative and talented students… tive din cadrul UNAB, am ales Moda ca specialita-
each time – more differently! te. Nu întâmplător. E fascinant cum moda poate
In this context of visual and decorative arts reda ceea ce se întâmplă în lume la un moment
at the National University of Arts Bucharest, I dat, fiind astfel, în timp, o radiografie fidelă a tu-
have chosen Fashion to be my specialty. Not inci- turor epocilor. Dacă moda are acum propriul său
dentally. It is fascinating to see how fashion can imperiu global (și acest lucru este evident atunci
reveal all that occurs in the world at a certain mo- când călătorești dintr-o țară în alta sau atunci
ment expressing a sincere radiography of all ep- când vizitezi un târg de specialitate, fie el la Paris,
ochs. If at the moment fashion has its own global New York, Barcelona sau Londra), totuși lucrurile
empire (and this is obvious when you travel from nu au stat întotdeauna așa. Ca artiști, suntem ex-
a country to another or when you visit a special- trem de sensibili la mesajele epocii în care trăim,
ized fair, no matter if that is in Paris, New York, dar este vital să înțelegem și să aprofundăm do-
Barcelona or London), however the situation was meniul în care ne construim propriul demers, cu-
not always like that. noscând istoria diverselor perioade ale artei și ale
As artists, we are extremely sensible to the veșmântului. Orice persoană interesată de modă
messages of our epoch yet it is vital to under- poate realiza, de exemplu, că în anii ‘20 – în care
stand and improve the domain in which we form femeile își taie părul și își scurtează fusta pentru
our own approach, being aware of the history prima dată în istorie – ceva radical se întâmpla la
of different artistic periods. For instance, any nivel mondial. Sau mai târziu în anii ‘60 într-un mod
person, who is interested in fashion, can realize mult mai subtil, prin mărirea volumului umerilor
122 that in the 20s – when women cut their hair and sau prin alte detalii de cromatică și croi, intuim 123
shortened their skirt for the first time in history dorința evidentă a femeilor de a-și face loc într-o
– something radical was happening at the global lume a bărbaților. Libertatea sexuală din anii ‘60
level. Or later, in the 60s, in a more subtle way, – ‘70 este cu siguranță vizibilă în evoluția istorică
by increasing the volume of shoulders or through a hainelor, de la moda străzii până la costumul
other chromatic and device details, we notice the de baie.
women’s obvious desire to have a certain posi- Împreună cu studenții fiecărei generații am
tion in a world of men. The sexual libert in the încercat să descifrez mesajul pe care îl transmite
60s and 70s is certainly visible in the historical moda astăzi. După fiecare expoziție sau târg de la
evolution of clothing, from the street fashion to Paris, Düsseldorf, Londra sau New York am anali-
the bathing suit. zat resorturile ce au făcut posibile aparițiile unor
Together with the students of each genera- tendințe și am încercat de fiecare dată, în atelier,
tion I tried to decode the message transmitted să găsim soluții personale, originale în cadrul fi-
by fashion nowadays. After each exhibition or ecărei teme discutate. Ne-am întrebat, pe bună
fair in Paris, Düsseldorf, London or New York, I dreptate, oare cuvântul „modă” – în accepțiunea
analyzed the resorts which stimulated the emer- sa de până acum, mai poate cuprinde formele
gence of some tendencies and each time, in the complexe de exprimare, profesiunile ce s-au dez-
studio, we tried to find personal and original solu- voltat la granița cu alte domenii? Va fi oare ne-
tions in the context of each topic. voie în curând de un alt cuvânt care să cuprindă
We were right to wonder if a term like “fash- complexitatea uimitoare a acestui domeniu?
ion” – in its actual acception, can still comprise Din ce în ce mai mult, tot ceea ce facem ca
the complex forms of expression, the professions designeri încetează să mai fie o profesie sau un
developed at the border with other domains. mecanism și tinde să devină o cale de explorare
Shall we soon need another word to comprise deschisă a sinelui și a celor din jur. Trăim într-o
the amazing complexity of this domain? lume a informației, în care moda poate fi o mo-
Liliana Țuroiu, Expoziția de artă și costum „Sur les toits de Paris”, expusă la Athénée Palace Hilton, București, 2013
Liliana Țuroiu, Art and costume exhibition “Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, Bucharest, 2013
124 125

Liliana Țuroiu, Expoziția de artă și costum „Sur les toits de Paris”, expusă la Athénée Palace Hilton, București, 2013
Liliana Țuroiu, Art and costume exhibition “Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, Bucharest, 2013
126 127
Liliana Țuroiu, Expoziția de artă și costum „Sur les toits de Paris”, expusă la Athénée Palace Hilton, București, 2013 Dalia Poleac, Documentare Colecția Urban Tribes, 2010
Liliana Țuroiu, Art and costume exhibition “Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, Bucharest, 2013 Dalia Poleac, Documentaries – the Urban Tribes Collection, 2010

dalitate surprinzătoare și amuzantă de a orches- More and more, all that we do as design- relationships between individuals and groups, distrugerea matricei social-culturale a vechiului
tra spectacolul general de idei. Pentru desig- ers stops being a profession or mechanism and school and society. These connections are of- tip de conștiință, așa cum subliniază majorita-
nerii de azi, media este o temă fundamentală, aims to be an open exploration of the self and ten overloaded with various external discourses tea teoreticienilor postmoderniști, negând cău-
iar web-ul, blog-ul și derivatele lor sunt puncte the ones around. We live in a world of infor- which are meant to de-stabilize, to stir internal tarea în știință a generalului și universalului și
focale ale preocupărilor cotidiene. Jocul parodic mation, where fashion can be a surprising and struggles against history and the institutions of evidențiind particularul, localul, singularul și mai
cu istoria, melanjul și juxtapunerea unor curente amusing modality to conduct the general show disciplines, which are either invoked, admired, ales ceea ce este specific minoritarului. S-a în-
diametral opuse ca mesaj, stabilirea unor noi ra- of ideas. For our designers, media represents desired, suspected or simultaneously rejected. tâmplat nu de puține ori ca Postmodernismul să
porturi între bărbați și femei, vizualul televizat și a fundamental topic and the webs, blogs and All these refer to the destruction of the social postuleze „moarte artei”.
lumea virtuală, tensiunea între globalism și mul- their derivates are essential points of daily pre- cultural matrix of the old conscience type, as Isabelle de Maison Rouge afirma de curând
ticulturalism au adus în modă și artă o evidentă occupations. The parodic game with history, the stated by the great majority of postmodern the- că „... arta nu se mai definește ca o succesiune
relativizare și incertitudine a întregului sistem de mixture and juxtaposition of some trends, which oreticians, denying the search for the general de mișcări, ci ca produsul unor personalități și ca
valori, dar și la posibilități de exprimare neîn- are diametrically opposed as messages, the es- and generic in science, and emphasizing the expresie a anumitor minorități ce utilizează arta
grădite. Toate acestea nu sunt decât manifes- tablishment of some new connections between particular, the local, the singular and especially ca pe o luptă împotriva unei culturi hegemoni-
tări postmoderne, specifice perioadei actuale, în men and women, the TV visual and the virtual the specific elements of the minority. It had al- ce. (...) Arta nu este însă pe patul de moarte,
care noi tipuri de relații, extrem de complexe, se world, the pressure between globalism and mul- ready occurred that Postmodernism postulated rupturile care o fac să evolueze sunt absorbite
stabilesc între individ și grup, școală sau socie- ticulturalism had brought, in fashion and art, an the “death of art.” la rândul lor pentru a se ciocni de noi forme de
tate. Aceste relații sunt adesea supraîncărcate evident relativity and uncertainty of the whole Lately Isabelle de Maison Rouge stated that gândire care la rândul lor vor fi puse în discuție.
de diverse discursuri externe voit destabiliza- system of values but also unlimited possibilities „... art is no longer defined as a succession of Este tocmai ciclul vieții și al morții... Raportul cu
toare, de natură să declanșeze lupte interne cu of expression. movements, but as the product of some person- timpul și cu ceilalți se schimbă.”
istoria și instituțiile disciplinelor în cauză, adesea All these are nothing but postmodern mani- alities and expression of certain minorities using Lucruri similare se întâmplă și în modă. Astăzi
invocate, admirate, dorite, suspectate sau res- festations characteristic of the present period of art as a struggle against a hegemonic culture. poți transmite mesaje sociale, poți fi revoltat sau
pinse deopotrivă. Toate acestea vorbesc despre time promoting new types of extremely complex (...) However, art is not dieing, the ruptures ironic printr-o colecție sau prin veșmânt. Poți pro-
128 129

Dalia Poleac, Colecția de accesorii Metropola, cu ocazia concursului Tchibo – Inspiră prin gestul tău, 2009
Dalia Poleac, The collection of accessories Metropola, the Tchibo contest – Inspire through your gesture, 2009
130 131

Dalia Poleac, Colecția Urban Tribes, 2010


Dalia Poleac, Urban Tribes collection, 2010

pune o soluție vestimentară elegantă, dar care which make it develop are also absorbed, then Gradually, the fashion created by top designers aproape imposibil să ne imaginăm că nimic din
să nu fie la modă și invers. Imaginea înseam- they bump into new forms of thinking which are and couturiers remained in another context, and toate acestea nu au existat în urmă cu 50 de ani
nă astăzi mult pentru atât de mulți oameni. Ca also going to be analyzed... it is exactly the cycle the fashion industry became one of the greatest și că moda a fost în cea mai mare parte dezvol-
ființe umane, noi suntem dependenți de noutate. of life and death... the connection with time and at global level, in a way it had never been before. tată la nivel local. Acest lucru a făcut o mulțime
Moda comunică în limbaj vizual despre propria the others is changing.” And the detail we tend to forget - fashion indus- de oameni foarte bogați, a urcat cota anumitor
identitate. Dar întrebarea firească este: putem fi Similar things are happening in fashion as try is incredibly young. In industry fashion has designeri la nivel de celebritate, dar a creat, de
întotdeauna citiți așa cum fiecare își dorește să well. Today you can transmit social messages, already been listed on different stock markets. asemenea o situație în care, pentru orice compa-
fie citit de ceilalți? you can be revolted or ironical by means of a It became so large, so soon, that it is almost im- nie care este publică există o cerere trimestrială
Lucrurile s-au schimbat considerabil odată collection or your clothing. You can suggest an possible to imagine that none of this existed 50 constantă de a raporta câștiguri mai mari. Acest
cu anii ‘70, atunci când moda străzii a căpătat elegant clothing which might not mean fashion years ago, that fashion was mostly developed at lucru a condus într-o anumită măsură la viziuni
o foarte mare importanță. Treptat, moda de- and vice versa. Nowadays the image means a a local level. pe termen scurt în gândirea strategică, lucru ce
signerilor de top și a couturierilor a rămas într- lot for so many people. As human beings, we All this made a great deal of people very nu este, fără îndoială, bun pentru modă. Și, la
un alt plan, iar industria modei a devenit una are dependent on novelty. Fashion communi- rich, it increased the shares of some designers un moment dat, va trebui să ne întrebăm firesc:
din cele mai mari la nivel mondial, într-un fel în cates its own identity in a visual language. Yet making them even more well-known, yet it also cât de mare este destul de mare? Dar indubitabil
care nu a fost niciodată înainte. Și lucrul pe care the natural question is: can we always be read created a situation in which, for any public com- moda ne mai învață un lucru: ceea ce urcă tre-
avem tendința de a-l uita este că industria mo- just like each of us wishes to be read by the pany, there is a constant trimestrial demand to buie să și coboare la un moment dat.
dei este incredibil de tânără. Moda ca industrie others? report higher incomes. This also facilitated the Se poate analiza astăzi moda în context poli-
este listată deja pe diverse piețe bursiere. Ea Things have considerably changed in the creation of some short-term visions in the stra- tic. Prin felul în care optează să se îmbrace, unii
a devenit atât de mare, atât de repede, căci e 70s when the street art became very important. tegic way of thinking, which is certainly not very oameni adoptă voit diverse uniforme proprii unui
context sau unui grup social și devin mult mai good for fashion. And, at a certain moment, we
determinați și mai hotărâți în ceea ce au de făcut. shall have to naturally wonder: how big is the big
Dincolo de toate profesiunile modei ce enough? But, without any doubt, fashion teaches
s-au dezvoltat la granița cu alte domenii, am us something more: what ascends also descends
considerat de o importanță notabilă faptul că at a certain moment.
moda și arta au fost întotdeauna în strânsă le- Today fashion can be analyzed in a political
gătură. Există paralele evidente între ceea ce context. Through the way some people choose to
se întâmplă în artă și ceea ce se întâmplă în dress, they willingly adopt different uniforms defin-
modă. Aceste domenii au fost întotdeauna le- ing a context or a social group and become more
gate. Putem privi înapoi la clasicismul de sfârșit determined and resolute in everything they do.
de secol al XVIII-lea și la aspectul modei Empi- Beyond all the professions related to fashion,
re, sau către Art Nouveau, Impresionism, Expre- developing at the border with other domains, I
sionism, Cubism și apoi să descoperim aceleași can say that fashion and art were always strict-
idei în moda vremii. Un lucru este evident: mult ly connected to each other. There are obvious
timp designerii de modă s-au format în școlile de parallels between what happens in art and what
artă, împreună cu artiștii din celelalte domenii ale happens in fashion. These domains were always
artei. Au învățat să compună, să echilibreze, să related to each other. We can look back to Classi-
dezvolte concepte în aceeași manieră și au fost cism at the end of the 18th century, to the aspect
în egală măsură sensibili la epoca în care au trăit, of Empire fashion, or to Art Nouveau, Impres-
unii dintre ei reușind magistral să o depășească. sionism, Expressionism or Cubism, and then find
După douăzeci de ani petrecuți în această the same ideas in the fashion of time.
școală, mereu alta și totuși aceeași de la înce- Something is obvious: for a long time, fash-
puturile ei, îmi dau seama cât de privilegiat este ion designers had been educated in art schools,
132 statutul pe care ți-l conferă, cât de importante together with artists connected to other domains 133
sunt bazele pe care le dobândești aici pentru a of art. They learned to compose, balance, and
înțelege mai târziu diversitatea și diversiunile, va- develop concepts according to the same meth-
rietatea și concurența paradigmelor ce ne inundă ods, and were equally sensible to the epoch they
mintea și existența, multiplicitatea și coexistența shared, and some of these went far beyond.
eterogenului pe care îl asimilăm firesc sau îl res- After twenty years spent at this school, which
pingem. is permanently different and still the same, I real-
După douăzeci de ani petrecuți în această ize how privileged your status is, how important
școală îmi dau seama că te poți îndrăgosti ire- the basis you get really is, in order to subse-
mediabil de locul acesta fabulos ale cărui coor- quently understand the paradigms’ diversity and
donate vor rămâne sensibilitatea și dragostea diversions, variety and rivalry, overwhelming our
necondiționată pentru artă! mind and existence, the multiplicity and co-exist-
Pentru mine și pentru alți colegi ai departa- ence of the heterogeneous, which we naturally
mentului, moda a devenit indiscutabil un stil de assimilate or ignore.
viață! After twenty years spent at this school I re-
La mulți ani, UNAB! alize you can irremediably fall in love with this
fabulous place, whose main elements are defined
by the unstipulated sensibility and love for art!
For me and other colleagues of this depart-
ment, fashion has unquestionably become a life-
style!
Happy birthday, the National University of
Arts Bucharest!

Dalia Poleac, Colecția Black & White, 2010


Dalia Poleac, Black & White collcetion, 2010
134 135

Liliana Țuroiu, Expoziția de artă și costum „Sur les toits de Paris”, expusă la Athénée Palace Hilton, București, 2013
Liliana Țuroiu, Art and costume exhibition “Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, Bucharest, 2013
Anniversary thoughts Gânduri la ceas aniversar
Aurelia POMPONIU

conferențiar universitar doctor The fabulous “world of fashion”, capable of Fabuloasa „lume a modei”, capabilă să ui-
senior lecturer doctor
surprising us through the limitless metamorphos- mească prin inepuizabila sa capacitate de meta-
ing capacity of its specific means of expression, morfozare a mijloacelor de expresie specifice, se
always proves to be a challenging domain not only dovedește a fi mereu un domeniu incitant pentru
for the creator but also for the beneficiary. creator și beneficiar, deopotrivă.
The human figure, conceived as a presence Figura umană concepută ca prezență ge-
136 generating the show, provided with the number- neratoare de spectacol, cu posibilități nelimi- 137
less possibilities of the visual renewal, re-config- tate de reînnoire, reconfigurare și de redefinire
uration and re-definition by means of garments, vizuală prin veșmânt, continuă să fie și în se-
keeps being a major preoccupation of great fash- colul al XXI-lea o preocupare majoră a fashion
ion designers in the famous fashion centres of the designerilor din marile centre ale modei. Tendin-
21st century. The trends promoted by some artis- țele promovate de către unele grupări artistice și
tic groups and the avant-garde personalities of the personalități avangardiste ale domeniului, aduc
domain, emphasise the clothing as some shocking în atenție haina, ca noutate șocantă, ce stă sub
novelty influenced by the integral originality. This semnul originalității integrale. Acest tip de îm-
type of clothing refers to the esthetic specificity brăcăminte face trimitere la specificul estetic al
of the non-functional clothing whose main moti- vestimentației non-funcționale, a cărui principală
vation refers to the novelty of the performance justificare se referă la ineditul spectacolului oferit
provided by its carrier. de purtătorul ei.
Around the end of 1980, these trends, inspired Spre finele anului 1980, aceste tendințe,
from the programs of the artistic movements of inspirate din programele mișcărilor artistice ale
the 20th century, seem to have exhausted their secolului al XX-lea, par a-și fi epuizat resursele.
resources. Gradually, we notice the premises of a Treptat, se conturează premisele unei oferte noi,
new offer, derived from the arsenal of the formu- izvorâte din arsenalul formulărilor specifice stilu-
lations which are specific to the styles preceding rilor anterioare celor de inspirație modernă. Așa
those associated with modern inspiration. This is apare Postmodernismul.
the way Postmodernism emerged. Integrate conceptului de postmodernism,
Integrated into the concept of postmodern- unele tendințe ale modei actuale aduc în dis-
ism, some trends of the actual fashion emphasize cuție tentativele – programate – de reluare și
the scheduled attempts to reconsider and develop aprofundare a unor efecte vizuale cunoscute la
some visual effects noticed at the level of female nivelul veșmântului feminin „la modă”, în perioa-
138 139
140 141

Diana Mihanța, Studiu de materialități, 2013


Diana Mihanța, A study of materiality, 2013

dele anterioare. Se înregistrează cea mai mare garmets “in fashion” during the previous periods of
libertate în alegerea formulelor de îmbrăcămin- time. We observe the widest degree of freedom in
te, atât în planul creației, cât și al beneficiarilor. the selection of clothing items both in the context of
Fiecare e liber să conceapă și să poarte ce îi pla- creation and in the one of beneficiaries. Everybody
ce, preluând din stilurile precedente ce-i convine. is free to conceive and wear whatever he likes over-
Condiția succesului presupune însă ca veșmântul taking what he prefers from the previous styles.
realizat sau purtat să aibă coerență estetică vizu- However, in order to be successul, the already
ală. Din această perspectivă, liniile modei postmo- made or worn garment must express a visual es-
derniste oscilează între justificări de ordin practic thetic coherence. From this viewpoint, the lines
și funcțional și motivații de ordin moral, psiholo- of postmodern fashion oscillate between practical
gic, estetic sau ritual. Piesele de îmbrăcăminte and functional justifications and moral, psycholog-
ilustrează dinamica relației dintre modernitate, ical, esthetic and ritual motivations. The items of
permanență și desuetudine, punând în valoare vi- clothing illustrate the dynamics of the connection
zuală ceea ce altădată comporta diverse restricții. between modernity, permanence and desuetude
Într-un asemnea context socio-economic și by visually highlighting what used to emphasise
cultural, pregătirea viitorilor designeri vestimen- different restrictions.
tari în cadrul secțiilor de modă ale universităților In such a socio-economic and cultural context
de artă este un proces complex, care presupune the training of future fashion designers in the Fash-
o dublă rută de formare. Pe de o parte, este, ion departments of Art Universities is a complex
Studiu de materialități, 2013
A study of materiality, 2013
vorba de însușirea problematicii creației formelor process presuming a double route of formation. ists and designers who explore the “language of ritmica intersectării firelor de urzeală cu cele de
artistice decorative, iar pe de altă parte, de im- On one hand, it is about the assimilation of topics fibers and threads” in the clothing creation. The băteală, din ochiurile tricotajului sau din varie-
plementarea unei programe de însușire corectă a regarding the creation of artistic decorative forms, point graphic effect – line and the full-empty ef- tatea formelor de pliere, legare și creponare a
particularităților tehnologice și estetice ale diver- and on the other hand, about the implementation fect, resulted from the rhythm of the intersec- textilului pregătit pentru vopsire oferă creato-
selor tipuri de suprafețe textile. Fără cunoașterea of a program in order to assimilate the technologi- tion of warp threads with tinsel wires, from the rilor de modă o libertate nelimitată în ceea ce
acestor proprietăți – calități și defecte – nu poate cal and esthetic particular characteristics of differ- knitwear’s loops or the variety of forms used in privește conceptul artistic.
fi concepută pregătirea creatorului în domeniul ent types of textile surfaces in an accurate way. folding, binding and creping the textile, in paint- Broderia, un alt exemplu de exploatare a
vestimentației. Without knowing these properties – qualities and ing, provide the fashion creators with a limitless efectului grafic linie-punct, are ca principal mijloc
Motivația acestui modul educațional se ba- deficiencies – the creator’s training in the field of liberty regarding the artistic concept. de expresie combinarea ingenioasă a punctelor
zează și pe faptul că puțini tineri mai cunosc fashion cannot be conceived. Embroideries, another example used to ap- de cusătură. Ea completează sau substituie su-
specificul diverselor categorii de suprafețe textile The motivation of this educational module also proach the line-point graphic effect, express the skill- prafața textilă, potențând expresivitatea formelor
și compatibilitatea lor în relație cu specificul pro- relies on the fact that there are few young people ful combination of stitches. They complete or replace anatomice sau contribuind la impunerea vizuală
iectului artistic. Până în pragul celui de al doilea who are aware of the specificity of various catego- the textile surface by emphasizing the expressive- a anumitor zone ale siluetei.
război mondial, orice femeie știa proprietățile ries of textile surfaces and their compatibility as- ness of anatomic forms or contributing to the visual Fenomenul neîncetatei schimbări de spec-
cel puțin ale unor materiale țesute, cu denumi- sociated with the specific attributes of the artistic assertion of some zones of the silhouette. tacol vizual pe care-l poate oferi fiecare prin in-
rile proprii. Astăzi, puține persoane mai știu să project. Until the threshold of the last World War The phenomenon stimulated by the perma- termediul pieselor de îmbrăcăminte purtate se
explice ce tip de țesătură este canganul, sate- any woman was familiar with the characteristics of nent transformation of visual performances of- raportează la schimbări în funcție de materialele
nul, batistul, atlazul, taftaua sau ripsul și prin ce some woven materials, and their own names. fered through each item of clothing is connected folosite, de croi, de accesorii, de drapaj și, nu în
calități se impune fiecare. Proprietățile de aspru Nowadays, there are few persons who can ex- to changes according to the already used materi- ultimul rând, de relația lor cu corpul uman.
sau moale, neted sau lucios, rigid sau maleabil / plain what type of fabric the satin, taffeta or the als, devise, accessories, drapery, and last but not Triumful libertății de a pune în valoare vizu-
flexibil, tare sau moale primează atunci când este reps are, or their qualities. The peculiarities sug- least, to the relationship with the human body. ală ceea ce altădată comporta diverse restricții
vorba de realizarea unui tip de veșmânt. La aces- gesting the feeling of rough or soft, smooth or lu- The triumph of liberty in visually emphasiz- și libertatea totală în materie de creație, de a
tea mai trebuie adăugată colorația materialului. cid, rigid or flexible, hard or tender, are essential ing what used to express different restrictions and folosi fără restricții materiale și accesorii vesti-
142 Pentru publicul consumator asemenea dis- when it is about the creation of a garment. All these total freedom in creation, while approaching these mentare – fie ele detașabile sau fixe – au de- 143
tincții nu mai au importanță, dată fiind și oferta are completed with the material’s range of colours. without any material restrictions or clothing acces- terminat anularea granițelor rigide dintre „arta
diversificată a confecțiilor vestimentare, proble- For the public, such differences no longer sories, no matter if detachable or steady, had de- minoră și arta majoră”.
mele apar însă, când aceste cunoștințe lipsesc matter given the diversified tender of clothing termined the annulment of rigid borders between Pe linia activităților didactice de însușire a
din pregătirea viitorilor designeri vestimentari. items, however the problems emerge when the the “low and high art”. limbajului de specialitate și informare despre evo-
Materialele tradiționale și materialele nou future fashion designers do not express this In the context of didactic activities developed luția plastică a tendințelor în creația de modă, o
apărute, mai ales cele artificiale și de sinteză chi- kind of knowledge. to assimilate the specialty language and get the pondere semnificativă trebuie acordată și cores-
mică, trebuiesc studiate din perspectiva calităților The traditional and recently appeared materi- information regarding the artistic evolution of pondențelor dintre conceptul ideatic și calitățile
specifice fiecărui tip. Relația dintre natura mate- als, especially the artificial ones or those obtained trends in fashion, we must pay a significant atten- materialului în care acesta urmează a fi transpus.
riei prime și procedeele tehnologice de obținere, through some chemical synthesis, must be studied tion to the correspondence between the ideational Dincolo de limbajul cultural care îl desem-
precum și de valorare plastică a suprafeței textile, from the perspective of each type’s specific quali- concept and the qualities of the material in which nează – „stilist”, „designer vestimentar”, „creator
în condiții de manualitate sau în procesul de rea- ties. The relationship between the nature of raw this must be transposed. de modă” – trebuie să recunoaștem că asemenea
lizare industrială este indisolubil legată de infinita materials and technological procedures, used to Beyond the cultural language suggested – persoană este un specialist, în a cărei pregătire
diversitate a efectelor estetice de structură, tex- produce and artistically evaluate the textile surface, “stylist”, “fashion designer”, “fashion creator” – universitară sunt reunite atât disciplinele ce țin
tură și contextură. Fără o cunoaștere temeinică a manually or in the process of industrial achieve- we must admit that such persons must be spe- de resortul artei, cât și cele care fac trimitere la
însușirilor specifice fibrelor, firelor și suprafețelor ment, is surely related to the infinite diversity of cialists, whose academic training has to re-unite secretele meșteșugului, la psihologia gusturilor
textile, cu particularitățile determinate de tehno- esthetic effects in matter of structure, texture and both those disciplines which are related to art, și la sociologia grupurilor și vârstelor umane.
logiile și instrumentarul propriu, un viitor creator contexture. Without a consistent knowledge of the and those referring to the secrets of handicraft, Creația acestei categorii de artiști, calificată prin
de modă nu va putea imprima proiectului său specific characteristics in the case of fibers and the psychology of preferences and the sociology expresia „haute couture”, presupune totdeauna
vestimentar calitățile estetice și expresivitățile textile surfaces, or the particular aspects deter- of groups and human ages. The creation of this o vestimentație autentică, inconfundabilă, con-
plastice pe care le-a imaginat. mined by their own technology or instrumentary, category of artists, qualified through the „haute cepută de un autor cu o înaltă pregătire și un
Astăzi, foarte multi artiști și designeri de a future fashion creator will not be able to provide couture” expression, always expects an authen- indiscutabil prestigiu în domeniu.
renume explorează „limbajul fibrelor și al fire- his fashion project with the esthetic qualities and tic and unmistakable clothing, conceived by an
lor” în creația lor vestimentară. Efectul grafic de artistic expressiveness he had imagined. author endowed with a superior training and an
punct-linie și efectul de plin-gol, rezultate din Nowadays, there are numerous famous art- unquestionable prestige in the domain.
144 145
Passion for Fashion Pasiune pentru Modă
Venera ARAPU

lector universitar doctorand This year, the Art Academy Bucharest cel- Anul acesta, Universitatea Națională de
lecturer phd candidate
ebrates its 150 years of existence. Arte din București sărbătorește 150 de ani de
As its former student, I would be surely la înființare.
proud that I have graduated from this highly Ca fost student, desigur, aș fi mândră că am
acknowledged school. However, what is special ieșit de pe băncile unei școli cu „istorie”. Ceea
here is the fact that this celebration finds me ce este special însă este faptul că această săr-
146 related to it in a more different way than then, bătoare a școlii mă prinde legată de ea altfel 147
when I used to be its student, as now I belong decât ca fost student, și anume făcând parte
to the teaching staff of the Fashion Depart- din echipa de dascăli ai Departamentului Modă,
ment, which I had graduated from rather long pe care am absolvit-o acum destul de mulți ani.
time ago. Întâmplarea face ca după absolvirea școlii
After graduating from the school in Bucha- de la București, să urmez și cursurile prestigioa-
rest, I also attended the classes of a well-known sei școli de modă ESMOD, din Paris.
fashion school, ESMOD, from Paris. De fiecare dată când cei din jur își manifestă
Each time, when people prove eager to hear curiozitatea de a afla care este părerea mea în
my opinion regarding the “school in France ver- ceea ce privește subiectul „școala în Franța ver-
sus school in Romania” topic, I feel very pleased sus școala în România”, resimt aceeași plăcere
to express my viewpoint, which is totally differ- să pot să-mi exprim punctul de vedere, el fiind
ent from what my interlocutor expects. I would total altul față de ceea ce așteaptă interlocutorul
like to tell all my present and future students that meu. Vreau să spun tuturor studenților actuali
the level and complexity of the fashion studies și viitori că nivelul și complexitatea studiilor de
at an Art Academy can never be compared to modă din cadrul unei Academii de Artă nu pot
the applied and purely technical character of the fi niciodată comparate cu caracterul aplicat și
fashion schools which have not been integrated pur tehnic al școlilor de modă neintegrate într-o
in an Art Academy. Academie de Artă.
Due to my access to the classes of art his- Datorită accesului la cursurile de istoria ar-
tory, the history of costumes, aesthetics or even tei, istoria costumului, estetică sau chiar anato-
anatomy, I could have a more complex and syn- mie, am putut avea o viziune poate mai comple-
thetical perspective on the fashion phenomenon xă și mai sintetică asupra fenomenului de modă,
and its integration in our society; furthermore, I asupra integrării lui în viața societății azi, și nu în
could often and accurately intuit the direction my ultimul rând am putut să intuiesc, de multe ori
148 149

Lavinia Botușanu, Licență, 2012


Lavinia Botușanu, Graduation examination, 2012

domain of activity was taking. fără greș, direcția spre care domeniul meu de
As yes, I am one of the Romanian creators activitate se îndreaptă.
who has constructed her career stimulated by Pentru că da, sunt unul dintre creatorii ro-
the life and soul of some people like the la- mâni care și-a construit o carieră, plecând în
mented Simona Runcan, Paula Barbu or Rux- viață din mâinile și sufletul unor oameni precum
andra Popp, at present the Head of the Fashion regretata Simona Runcan, Paula Barbu sau Unda
Department who, many years ago, had coordi- Popp, actualmente conducătoarea Departamen-
nated my wonderful diploma work articulated tului Modă, sub îndrumarea căreia, acum mulți
around the Romanian folk costume. ani, am susținut o minunată lucrare de diplomă,
Today, after my whole experience, both articulată în jurul costumului popular românesc.
in the country and abroad, I can communi- Astăzi, după o întreagă experiență atât în
cate something from what I have learnt, here țară, cât și pe piața internațională, mă găsesc
or somewhere else, to some young people to în poziția în care pot transmite ceva din ceea ce
whom I try to systematize the fashion phenom- eu am învățat, aici sau în altă parte, unor tineri
enon at the moment, today, for a relevant day cărora încerc să le sistematizez înțelegerea fe-
after tomorrow. nomenului modei acum, azi, pentru un mâine în
150 151

Lavinia Botușanu, Licență, 2012


Lavinia Botușanu, Graduation examination, 2012
152 153

Mirela Barbu, Licență, 2012


Mirela Barbu, Graduation examination, 2012
154 155

Mirela Barbu, Licență, 2012 Mirela Barbu, Licență, 2012


Mirela Barbu, Graduation examination, 2012 Mirela Barbu, Graduation examination, 2012

care sper să și lase urmele trecerii. As they are at the beginning of a way, which personally understood from my teachers, which buie să-l făptuiască, pentru ca, de pe băncile
Pentru că ei sunt la începutul unui drum care can be wonderful, I try to inspire them in the I am grateful to! școlii să pornească artiști adevărați. Este ceea
poate fi minunat, încerc să le insuflu la cursuri- simplicity of the idea and the coherent articula- ce eu personal am înțeles că am primit de la
le pe care le susțin interesul pentru simplitatea tion around their own artistic EGO. profesorii care m-au îndrumat, pentru care le
ideii și pentru articularea coerentă în jurul pro- Last but not least, I consider that the mulțumesc!
priului EU artistic. Și, nu în ultimul rând, consi- most important detail I have learnt, which
der că cel mai important lucru pe care eu l-am challenged me to advance along the pretty
înțeles și care mă face să avansez pe drumul “crowded” way of this profession, is the sin-
destul de „aglomerat” al acestei meserii este în- cere attempt to individualize and admit this
cercarea sinceră de a individualiza și recunoaște EGO, which makes you exist in this profes-
acest EU, care în meseria de fashion designer te sion, more exactly, originality. The original-
face să exiști, și anume originalitatea. Originali- ity which goes hand in hand with a real, not
tatea care merge mână în mână cu un EU real, borrowed EGO!
nu de împrumut! The exploration of what represents the stu-
Căutarea a ceea ce îi reprezintă pe studenți dents is the real effort which a good professor
este adevăratul efort pe care un bun dascăl tre- must carry out to create real artists. It is what I
Personal Dandidaist activity Activitate personală dendidaistă
Răzvan VASILESCU

asistent universitar doctor The so-called Dada influence is the one Așa-zisa influență dadaistă este cea care m-a
junior lecturer doctor
which made me name this chapter in the form îndemnat să numesc acest capitol sub forma unei
of a total tolerance as respects the crossing toleranțe totale în ceea ce privește parcurgerea
and accumulation of clothing experience. By și acumularea experiențelor vestimentare. Punc-
straightly emphasizing my connection with the tând fără menajamente rapoartele mele cu veș-
garment I aim to find the main coordinates of mântul, intenționez să găsesc coordonatele prin-
156 my own visual identity in the very close future. cipale ale propriei identități vizuale din viitorul 157
After a practical checkout of the Dada system, imediat. Ulterior verificării practice a sistemului
I follow a generalization of conclusions to be dandidaist, urmăresc o generalizare a concluziilor
found in the contents of the manifest: ce se va regăsi în conținutul manifestului:
• The Dada man does not exist; his single • Bărbatul dandidaist nu există; singura lui
physical presence is the costshadow prezență fizică este costumbra;
• Aspiration becomes normality in the Dan- • Aspirația devine normalitate în dandidaism;
didaism • Acuratețea (A) exercițiului dandidaist este
•Accuracy (A) of the Dandidaist exercise is direct proporțională cu deschiderea sinelui (Ds);
directly proportional with the opening of the • (Ds) se măsoară de la 0 la 3600;
self (Ds) • Costumul nu este o mască în ecuația de
• (Ds) is measured from 0 to 3600 față; prin urmare, orice mascare se traduce prin
• In the present equation the costume does schimbarea sensului lui A, într-unul negativ, ca
not represent a mask; consequently, any disguise valoare numerică, nu și ca valoare a conținutului;
is translated through the transformation of A’s • Factorul de multiplicare (m) este rezulta-
sense into a negative one, as a numerical value, tul mediei geometrice a indicilor ce măsoară ni-
not as a value of the contents. velul culturii / cunoștințelor generale (Cg), nu-
• The multiplication factor (m) is the result of mărul experiențelor marcante (E) și puterea de
the geometric mean of the parameters measuring absorbție a informației (Pi)
the level of general knowledge/culture (Cg), the A=Ds ˣ m,
number of outstanding experiences (E) and the m= √3Cg ˣ E ˣ Pi
information’s absorption power (Pi) Pe parcursul desfășurării ciclului docto-
A=Ds x m, ral am aplicat o parte din concluziile cercetării
m= √3Cg x E x Pi asupra „saltului tigrului” într-un proiect lucra-
During the doctoral cycle I applied some of tiv, construit după modelul clasic al unui crea-
158 159

Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013


Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013
tor de îmbrăcăminte masculină. Scopul consta the conclusions regarding the research of the “ti- ously, this is not related to the knowledge of com- nevoie să cunoască – și el – tot ce îmbracă.
în constituirea unei serii de prototipuri care să ger leap” in a lucrative project based on the clas- positional or fashion rules, it is rather connected A imita nu mai este la modă, paradoxal prin-
ilustreze lucrarea finală și, totodată, testarea sical model of a male clothing creator. The goal to the one concerning the subject and especially cipiilor fenomenului. Astfel, încrederea în propria
comerciabilității unui astfel de proiect. Prezența consisted in the formation of a prototype series his psychic. In order to sustain his originality and persoană și curajul stilului propriu sunt capabile
la Săptămâna Modei din Iași (în anul 2010 cu meant to illustrate the final work and also the mer- preserve his identity, a man needs to be aware of să dezvolte un cult cu parfum dandist. Până la
Colecția Mister Genosse), participarea la prin- chantible testing of such a project. everything he puts on. urmă, împăunarea masculină este componenta
cipalele târguri ale tinerilor designeri vestimen- The presence at the Fashion Week organized Paradoxically, to imitate is no longer in fash- propusă pentru revigorare prin dandidaism și
tari români (în anii următori), dar și organizarea at Iaşi (in 2010 with the Mister Genosse Collec- ion. Thus, the belief in your own person and the mai puțin stilul vestimentar sau grija exagerată
evenimentelor de promovare a creațiilor per- tion), the participation in the main fairs of the bravery of your own style are capable of develop- pentru aspectul exterior. Aici, indiferența în în-
sonale (lansarea colecției Aero Port – ianuarie young Romanian fashion designers (in subsequent ing a cult provided with a Dandist scent. Finally, veșmântare poate atrage după sine rezultate no-
2011 sau Romanian Handmade Arts & Ideas years) as well as the organization of promotional the male boasting is the component proposed for tabile, grație unei acțiuni pur mecanice, a unui
Fashion Fair – mai, 2011) au constituit, de ase- events to exhibit personal creations (the promo- one’s revival through Dandidaism and less the impuls subconștient sau pur și simplu ca rezultat
menea, prilejuri importante pentru culegerea tion of the Aero Port Collection – January 2011 clothing style or the exaggerated care for the ex- al unor împrejurări... favorabile.
datelor necesare posibilei implementări a Dan- or the Romanian Handmade Arts & Ideas Fashion ternal aspect. Here the indifference in clothing can Dandidaismul recomandă:
didaismului. Fair –mai 2011) also represented important op- attract notable results, due to a purely mechanic • Conștientizarea atentă a momentului înveș-
Metamorfozat în clientul care își poate crea portunities to collect the data needed for a pos- circumstance, a subconscious impulse or simply as mântării;
hainele exact cum le visează, am descoperit sible implementation of the Dandidaism. the result of some… favorable circumstances. • Tratarea lui cu sinceritate;
răspunsul cerințelor stilistice ale bărbatului de Metamorphosed in the client who can cre- The Dandidaism recommends: • Asumarea rezultatului ca ilustrare a
astăzi într-o sumă complexă de dorințe, vise ate his clothes in the way he wishes, I got the • the careful awareness of the clothing mo- identității.
și frustrări. Proiecțiile sale nu se mai clădesc answer to the present man’s stylistic demands ment; Importanța acestui proces tinde să eclipseze
urmărind necesitatea sau puterea. Unicitatea in a complex sum of desires, dreams and frus- • its sincere approach; succesul oricărei alte forme de autoprezentare.
este ceea ce îi lipsește bărbatului actual; el o trations. His projections no longer focus on • the assumption of the result as an illustra- În momentele importante pe durata unei vieți,
caută și o revendică neîntrerupt în sinea sa. Solu- necessity or power. Uniqueness is what the tion of identity. aranjarea este permisă, poate chiar indicată,
160 ția acestei problemei, se poate ascunde, aseme- present misses; he claims and searches for it in The importance of this process aims to over- până și de Biblie. Cea de a doua poruncă ne 161
nea altor cazuri de criză a personalității, încuiată his own self continuously. The solution of this shadow the success of any form of self-presenta- recomandă o înveșmântare umilă și personală;
în... dulap. Este de la sine înțeles că organizarea problem can be hidden like in other types of tion. In the important moments during one’s life straiele de sărbătoare sunt descrise, mai apoi, ca
și alimentarea dressingului sunt chestiuni aflate personality crises, closed in the … wardrobe. It the setting is allowed, perhaps indicated even by fiind strălucitoare și curate2. Iar pentru a apăra
dincolo de limita intimității, în ciuda recunoașterii goes without saying that the organization and the Bible. The second commandment recommends împăunarea în cazul „People versus Dandidaism”
unanime a stiliștilor personali. Aparținând gene- nourishment of dressings represent matters us some humble and personal clothing; then the pot să acuz volatilitatea probelor: încă nu s-a
rației crescute cu cheia de gât1, sunt cel puțin found beyond the limit of intimacy, despite the festive clothes are described as shiny and clean2. dovedit că lacrimile lui Narcis nu erau, de fapt,
reticent la ideea înstrăinării acesteia. general acknowledgement of personal stylists. And in order to defend the pride in the „People lacrimi de... bucurie3.
Abilitatea de a jongla cu elementele constitu- Belonging to the generation deprived of a so- versus Dandidaism” I can accuse the volatility of Timpul alocat contemplării reflexiei fizice s-a
tive ale garderobei a devenit între timp o profesie phisticated life, carrying my house key around the samples: it has not been proved yet that Nar- comprimat și nu mai permite prea multe obser-
de sine stătătoare. Magia styling-ului nu constă my neck1, I am at least reserved to the idea of cis’s tears weren’t actually tears of… joy3. vații detaliate. Am inclus, parcă, oglinda în cate-
doar într-o compunere corectă din punct de ve- its estrangement. The time spent on the contemplation of physi- goria ecranelor plate4, a căror cercetare pare să
dere cromatic, stilistic, al trendului sau al măsurii. The ability to juggle with the clothing constit- cal reflexion has been compressed and no longer fi devenit viciul cel mai la modă. Ea activează, din
A face pe cineva să exprime, purtând haine noi uents had gradually become an independent pro- allows too many detailed observations. The mir- 2 Porunca a doua a Evangheliei după Matei – „Să
(din afara garderobei personale), o armonie fession. The magic of styling consists not only in a ror seems to have been included in the category nu-ți faci chip cioplit și nici asemănare a vreunui lucru din
naturală – consider că este marea provocare a correct chromatic and stylistic composition of the câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din
acestei noi meserii. Evident, ea nu este legată de trend or measure. I consider that making some- 2 The second commandment in the Gospel of câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici
cunoașterea regulilor de compoziție sau a modei, one express a natural harmony by wearing new Matthew – „Though shalt not make unto thee any grav- să le slujești lor” (Exodul 20, 4 -5)
ci mai degrabă de cea a subiectului și în special clothes (which do not belong to a personal ward- en image, or any likeness of any thing that is in heaven 3 Din mitologia greacă îl cunoaștem pe Narcis
a psihicului său. Pentru a-și putea susține origi- robe) is the great challenge of this new job. Obvi- above, or that is in the earth beneath, or that is in the îndrăgostit de imaginea reflecției sale. Cuprinsă în Meta-
nalitatea și conserva identitatea, un bărbat are water under the earth! Though shalt not bow down thyself morfoze, versiunea lui Ovidiu îl evocă pe acesta incapabil
1 Personally, during my childhood, I did not have to them, nor serve them…” (Exodus 20, 4 -5) să iubească altceva decât lucrurile pentru care el însuși
1 Personal nu am fost nevoit să plec de acasă, în to leave home with my key hanging around my neck; it is 3 From the Greek mythology, we know Narcis who este admirat.
copilărie, cu cheia de la casă legată la gât; este posibil în possible that, in my perfectly justified desire to imitate my is in love with the image of his own reflection. Contained 4 Am numit ecran plat fiecare dispozitiv din ca-
dorința, perfect justificată, de a-mi imita colegii de școală school colleagues, to have borrowed a wardrobe key from in the Metamorphoses, Ovidiu’s version evokes him as a tegoria PC, Laptop, tabletă, smartphone etc. O cercetare
să fi împrumutat de acasă o cheie de șifonier – lipsită de home – one deprived of any value or functionality – (hence character who is not capable of loving something else but superficială ar putea clasifica performanțele dispozitivelor
valoare sau funcționalitate – (de aici blestemul ?!) the curse ?!) the things he himself was admired for. în funcție de... grosime.
visual similarities and key words. It mechanically parter – încălțăminte, etaj 1 – pantaloni, etaj 2
synthesizes the general characteristics of a sub- – etc.) sau amintiri (memorii – rememorări), ele
ject, the silhouette, which remains imprinted on se combină într-un puzzle spectaculos prin di-
the retina, appearing in the form of a robot portrait versitate. Pentru a putea fi recunoscuți, mai târ-
composed of different strata. No matter if they are ziu, asemenea Regelui Soare sau asemenea lui
layers (clothing levels), floors (for instance, the Beau Brummel (ca importantă proiecție a trecu-
ground floor – footwear, the first floor – trousers, tului), este nevoie să ne aranjăm corespunzător
the second floor – etc.) or memories (memories – acestui tip de percepție. Forma distinctă a ac-
recalls), they combine in a spectacular puzzle by cesoriilor (în general, a pălăriilor), lungimile și
means of diversity. In order to be acknowledged grosimile (aici, lejeritatea pe corp, în varianta
later, like the Sun King or Beau Brummel (as an im- bi-dimensională) sunt factorii primi ce trebuie
portant projection of the past) we need to organ- luați în calcul pentru descriera volumului infor-
ize this type of perception in an appropriate way. mațional. Pentru a vizualiza dezvoltarea acestei
The distinct form of accessories (of hats, generally noi ecuații a manifestului (Facc ˣ L ˣ G = Vi),
speaking), the lengths and breadths (here, the recomand comparația cu algoritmul ce dictează
loose dressing, in the bidimensional variant) are acțiunea unei imprimante tridimensionale.
the first factors which must be taken into account Notorietatea siluetelor istorice are rolul de a
to describe the informational volume. In order to tempera subiectivismul radical al abordării, cer-
visualize the development of this new equation of tificând, astfel, fezabilitatea noilor propuneri. Ele
the manifest (Facc x L x G = Vi), I recommend the sunt actualizate constant, dar, mai important, in-
comparison to the algorithm dictating the action diferent de dorința purtătorului. Prin simpla dete-
of a tridimensional printer. riorare a îmbrăcăminții sau prin purtarea ei (ab-
The notoriety of historical silhouettes is meant solut întâmplătoare) la un moment (notabil) dat,
162 to temper the radical subjectivism of the approach identitatea și haina se modifică reciproc. Odată 163
thus certifying the feasibility of the new sugges- cu găsirea de noi sensuri a disputei proverbiale–
tions. They are updated constantly yet, which is [NU] Haina face pe om – remarc și imposibilitatea
more important, regardless of the carrier’s desire. de a mă alia vreunei cauze. În consecință, am ales
Through the simple deterioration of the outfit or să cercetez câmpul de luptă (neutru, de legătură
its absolutely incidental wearing at a certain mo- – FACE), haina și omul au tot fost studiați.
ment, one’s identity and clothing modify mutually. Declararea identității a devenit una dintre
Once the new meanings of the proverbial dispute cele mai importante teme ale noilor timpuri. Cer-
Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013 are found – it is not the clothing which makes the cetarea de față se aliază acestei cauze, în ciuda
Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013 man – I also notice the impossibility to join any mediului local retardat, dezvoltat sub cenzură,
cause. Consequently, I have chosen to explore the ajuns la maturitate înainte de vreme, doar ca
păcate, doar ca un barometru care semnalizează of flat screens4 whose research appears to have field (neutre, – MAKES); the outfit and man have urmare a ambițiilor personale și nu rezultând ca-
eventualele faux pas-uri. Nu-mi ascund intenția become the most fashionable vice. Unfortunately, already been studied. priciilor societății (românești). Prin urmare, com-
de a descoperi, în cele din urmă, funcția aces- it activates only as a barometer which signals the The declaration of identity has become one ponenta națională a identității are compoziția
teia de partener de dialog, și mai apoi – de ce eventual faux pases. I do not hide my intention of the most important topics of new times. The necesară dizolvării în apele viu curgătoare ale noii
nu? – pe cea de critic de imagine. Revin aici cu to final discover its function as a dialogue partner present research joins this cause despite the lo- civilizații globalizate – mult mai atractive , datorită
remarcarea oportunității dezvoltării unei aplicații and then – why not? – as an image critic. cal retarded medium, developed under censor- diversității ofertei, atenției acordate conservării,
web ca o adaptare contemporană a manifestului Here I return with the observation regarding ship, and rather prematurely, only as an outcome poate chiar promovării eficiente etc. Cu toate
și ca o viitoare dezvoltare lucrativă a proiectului. the opportunity to develop a web application as of personal ambitions, not resulting from the ca- acestea, pionieratul sau verticalitatea unui conați-
Noul tip de culegere a informației se bazează a contemporary adaptation of the manifest and a prices of the (Romanian) society. Accordingly, the onal – în oricare dintre domeniile aduse în discuție
pe similarități vizuale și cuvinte-cheie. Acestea future dynamic development of the project. The national component of identity has the composi- – au atras după sine măcar o umbră de prezență.
sintetizează mecanic trăsăturile generale ale new type of information collection is based on tion needed to dissolve in the living waters of Ele vor fi punctate în descrierea ce urmează a ce-
unui subiect, silueta, ce rămâne imprimată pe the new globalized civilization – which is more lor opt faze de construcție a Dandidaismului.
retină, apărând sub forma unui portret-robot 4 A flat screen is each device from the PC, Laptop,
attractive due to the tender’s diversity, to the at- Pentru a susține și verifica, totodată, lucrurile
tablet, smartphone category. A superficial research would
compus din straturi diferite. Fie că sunt layere tention paid to conservation, perhaps even to the ne-ilustrate până acum, am gândit realizarea se-
classify the performances of these devices according to
(straturi de îmbrăcăminte), etaje (de exemplu, their ... thickness. efficient promotion etc. However, the pioneer- riei de costume-prototip. Ele sintetizează liniile de
croială și elementele de detaliu ale majorității pie- dom or the verticality of a co-national – in any
selor din colecții. Costumbrele reprezintă esența analyzed domain – presumed at least a shadow
fiecărui sezon al anilor de cercetare. of presence. They are going to be emphasized in
Premergător expunerii și discutării în particu- the description following the eight construction
lar a prototipurilor se cuvine descrierea mecanis- stages of Dandidaism.
mului care a făcut posibil conexiunile, paralelis- In order to support and also verify the things,
mele și paradoxurile încifrate în ceea ce urmează which had not been illustrated so far, I have taken
a se dezvolta ulterior sub denumirea de con- the prototype costume series into account. They
cept. Ce-i drept, aici, excesiv de subiectiv, fără o synthesize the line cuts and details of most of the
legătură directă cu temele clasice, el este menit collection items and represent the essence of each
să se contureze și să se dezvolte până la matu- season developed during the research years.
ritate cu un an înainte de a-și intra în drepturi5. Before we expose and discuss the prototypes
Conceptul definit, de obicei, ca urmare a ce- in particular we ought to describe the mechanism,
rerii de etichetare și de etichete, ale consuma- which made the connections, parallelisms and
torului (obișnuit cu produsele categorisite și cu paradoxes possible; they encode in what is go-
instrucțiuni de folosire, îngrădind astfel libertatea ing to subsequently develop as a concept. That’s
de expresie după bunul plac), se poate transfor- right, here, excessively subjective, without any
ma în ideea creativă ce manipulează proiectul. direct connection to classical topics, it is meant
Epicitatea este capabilă să dea concep- to outline and develop up to its maturity, a year
tului, în cazul de față, o nouă accepțiune, ce-l before it becomes valid5.
capacitează, pe lângă funcția de regizor cu cele The concept, usually defined as a result of
de scenarist și actor principal. Spectacolul de tra- the consumer’s labeling demand (who’s used to
ducere a conceptelor imateriale în costum poate the category-type products and usage instruc-
164 părea incomplet în lipsa unei legende de inter- tions, thus limiting one’s liberty of expression), 165
pretare a diferitelor umbre ale trecutului; atașez, can transform in the creative idea manipulating
în consecință, o serie de povești ilustrate, sper the project.
edificatoare, a chestiunilor dandidaiste. In this case, the epic is capable of providing
„Mister Genosse” este primul salt în timp, the concept with a new signification, which em-
făcut pentru a marca aniversarea a 20 de ani de la powers it with the functions of a scenarist or a
căderea Zidului din Berlin. În seria de evenimente main actor, besides the one performed by a stage
desfășurate la Sala Dalles din București, în oc- director. The show regarding the translation of the
tombrie 2009, am avut plăcerea de a-mi prezenta immaterial concepts into a costume can appear Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013
omagiul, în încheierea spectacolului-maraton de incomplete in the absence of a legend to interpret Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013
performing de costum susținut de studenții de la different shadows of the past; consequently, I at-
UNAB și UNATC. Am găsit de cuviință să punctez tach a series of illustrated stories which will hope- decades right in the title by attaching a polite- îmbrăcată de Tovarășul Domnu’ în forma sa, doar
cele două decenii încă din titlu, prin alăturarea fully clarify the Dandidaist issues. ness pronoun “fellow” (genosse, in German) to Mr adaptată vremurilor – nu proiectată pentru ele.
pronumelor de politețe tovarăș (genosse, în Mr. Genosse represents the first leap in time, (mister, in English) joining the (verbal) presenta- Diferitele tăieturi și tratări se constitue într-o eta-
germană) și domn (mister, în engleză) ce înso- made to mark 20 years since the collapse of the tion of the East European man, before and after lare a opțiunilor, inspirate din funcția originală
țesc prezentarea (verbală) a bărbatului est-euro- Berlin Wall. In the series of events organized at the decay of the Iron Curtain. The slowliness of (costum de lucru) și din adaptarea la noua condi-
pean, înainte și după prăbușirea Cortinei de Fier. Sala Dalles, Bucharest, in October 2009, I was the democratic process, foreseen in a rather too ție de om liber, cu aptitudini și idealuri.
Lentoarea procesului democratic, predicționată pleased to present my homage, at the end of a optimistic way, permitted me to cover the gaps Așa cum am văzut eu, costumul bărbătesc
mult prea optimist, mi-a permis acoperirea de- marathon performance, exhibiting the costumes in a single stylistic step. The union suit, the sym- nu s-a schimbat prea mult, în esență; deși vari-
cadelor într-un singur pas stilistic. Salopeta, sim- of the students from the UNAB and UNATC. bol of the communist worker, is put on by fellow ante sunt nenumărate, iar aceasta am încercat
bolul vestimentar al muncitorului comunist, este I found it appropriate to emphasize the two Mr. in its form, only adapted to the times – not să o sugerez și prin deschiderea completă față
designed for them. The various cuttings and ap- de paleta cromatică. Accesoriile, de proveniență
5 Se va putea observa, în anunțata descriere, că 5 In the already stated description one will have the
prin colecție numesc aici nu doar seriile de costume trans-
proaches develop in a display of options, inspired industrială, lasă la discreția purtătorului alegerea
possibility to observe that by means of collections I refer not from the original function (working suit) and the din spectrul multifuncționalității. Astfel, inven-
puse în material, ci piesele singulare ajunse în stadiul de only to series of costumes transposed in the material but also
prototip sau produsele unicat cu potențial bogat de dez- adjustment to the new condition of free people, tivitatea și curajul pot ieși în evidență printr-o
the singular items reaching the prototype level or the unique
voltare. products provided with a complex potential of improvement. endowed with aptitudes and ideals. aranjare neconvențională. Este același atribut ce
transformă banalele genți de poștaș sau genți de As I have seen, the male suit has not changed is meant to protect intimacy and talk about it. un instrument la care se apelează frecvent, doar
măști de gaze, în obiecte cool. too much although there are limitless variants, and The transparent vests, the braguette drawers6, pentru rezonanța sa comercială. Transparențele,
„Aero Port” este o transpunere a aspirației de I tried to suggest it by the complete preference for the skirt attached to the belt and the scarf-vest neglejeritatea7, dubla protecție sau micșorarea
a zbura, sau mai curând a accepțiunilor acesteia the chromatic scale. Originally industrial, the acces- emphasise the man whose leg is not covered, numărului de cusături au coordonat realizarea
în mileniul al treilea. În decurs de numai un secol, sories provide the carrier with the liberty to choose an essential element in the discovery of secret seriei ce vizează sporirea potențialului erotic cu
omul a reușit să-și împlinească multe dintre cele from the spectre of multifunctionality. Thus, inven- identities. Sexuality is no longer a secret sub- ajutorul seducției sartoriale.
mai îndrăznețe visuri, lăsând impresia că nimic nu tiveness and bravery can be emphasized through a ject of male fashion. It has become an instru- Lăsarea lenjeriei intime pradă privirilor a fost
va rămâne neinventat sau nedescoperit. Cu toa- non-conventional arrangement. It is the same at- ment which is frequently approached only for popularizată de rapperii afro-americani, iar tine-
te acestea, majoritatea noastră se mulțumește tribute which transforms the trivial postman bags its commercial resonance. Transparency, the rii discipoli au coborât nivelul interpretării, poate
cu profunda admirație pentru zburătorii de orice or gas mask bags into cool objects. ignorance of lightness7, the double protection mai mult decât era cazul. În căutarea descrierii
fel. Imaginând aeroportul ca pe un imens catwalk Aero Port is a transposition of the aspiration to or the smaller number of sewings, coordinated siluetei care să descrie senzualitatea masculină,
al identităților, am creat o serie de costume ce fly or rather of its senses in the third millennium. the achievement of the series focusing on the am renunțat total la stratul consacrat îmbrăcării
adaptează diferite forme ale uniformei de aviator, In only one century, man succeeded in making increase of the erotic potential by means of the picioarelor, închipuind un altul, care să le eviden-
vremurilor noastre. Pe de altă parte, am încercat many of his most courageous dreams come true, sartorial seduction. țieze structura.
– pe un drum deschis de Simon Thorogood – să making us believe that nothing is going to remain The free display of one’s underwear was Promovarea morfologiilor umane în dezacord
împrumut elemente din industria aeronautică în un-invented or undiscovered. Despite all these, popularized by the Afro-American rappers and the cu idealurile clasice de frumusețe a existat de la
sistemul de construcție al tiparelor pentru haine; our great majority is satisfied with the profound young disciples lowered the lovel of interpretation început în apanajul creatorilor de modă avangar-
în viteza obișnuită a contemporaneității, nu strică admiration for any kind of fliers. more than they should have to. While searching diști. Astfel, burtica, șoldurile late sau mușchii
niciodată un plus aerodinamic. Creatorul de aero- By imagining the airport as an immense cat- for the description of the silhouette to describe pectorali nedezvoltați au devenit vedete fără voia
haine londonez a moștenit pasiunea de la tatăl său walk of identities, I created a series of costumes male sensuality, I completely renounced to the lor, descriind tipologia masculină activă – oricum
(inginer-constructor de avioane), ilustrând deasa adjusting different forms of the pilot uniform to stratum meant to cover the legs by imagining an- altfel decât fizic.
folosire a componentei sentimentale ca bază a pi- our times. On the other hand, I tried – on a way other one to emphasize their structure. „C.O.-boy” a pornit de la documentarea pen-
onieratelor artistice. Personal le port o deosebită opened by Simon Thorogood – to borrow ele- The promotion of human morphologies, which tru proiectul, menționat anterior, ce avea să asi-
166 considerație temerarilor români Henri Coandă, ments from the aeronautic industry in the system do not agree with the classical ideals of beauty, gure garderoba shooting-ului pentru realizarea 167
Aurel Vlaicu sau Traian Vuia și le-am omagiat me- of construction applied in the clothing samples; in had existed from the very beginning in the case materialelor promoționale ale expoziției lui Ion
moria prin realizarea retro-proiecției siluetei de the common speed of contemporaneity, it never of the avant-garde fashion creators. Thus, one’s Bârlădeanu. Cowboy-ul, cu a cărui siluetă se
aviator. Ornamentele, rezonante de asemenea cu hurts to feel an aerodynamic plus. tummy, wide hips or undeveloped pectorals had identifică artistul, a inspirat numeroase acte de
grafica aeronautică, alături de accesoriile reinven- The creator of aero-clothes from London in- unwillingly become some stars by describing the curaj domestic și reprezintă un etalon de mascu-
tate au rolul de a împrumuta purtătorului o par- herited the passion from his father (an engineer active male typology – anyway more different linitate universală. Filmele recente de tip western
te din prestanța specifică piloților, altfel o cauză in the construction of planes), and illustrated the than physically. ale regizorului american Quentin Tarantino (Kill
pierdută temporar de vestimentația masculină. Am complex use of the sentimental component as the C.O.-boy started from the documentation for Bill, Django) au făcut din personaj o personalita-
găsit, în ideea de aeroport, spațiul contemporan basis of artistic pioneerdom. I am personally grate- the previously mentioned project which was going te modernă.
ce poate caracteriza societatea contemporană: în ful to a number of Romanian venturesome charac- to ensure the shooting’s outfit for the achievement „T, t-shirt” este versiunea personală a trico-
viteză, globalizată și cu multe porți. ters such as Henri Coandă, Aurel Vlaicu or Traian of the promotional materials used in the exhibition ului în formă de T. Croit dintr-o singură bucată,
„Under Port”, așa cum îi spune și numele, Vuia and I respected their memory by achieving of Ion Bârlădeanu. The cowboy, whose silhouette prototipul se pretează țesăturilor tubulare, cu
este layerul de... sub port. Am creat o serie de the retro-projection of the pilot silhouette. is used by the artist to identify with, had inspired un procent ce tinde spre 0% pierderi. De ase-
prototipuri din gama lenjeriei de corp masculi- The ornaments, also related to the aeronauti- numerous acts of domestic courage and repre- menea, i-am lăsat imprimeului – elementul ce
ne, ce se pot observa în completarea învelișului cal graphics, besides the re-invented accessories, sents an ideal of universal masculinity. The recent personalizează frecvent t-shirt-ul – un spațiu
principal. A doua piele are menirea de a proteja are meant to provide their carrier with a part of western films of the American film producer Quen- mult mai amplu de desfășurare.
intimitatea și de a vorbi despre ea. Bluzele de the stateliness typical to pilots, which is otherwise tin Tarantino (Kill Bill, Django) made the character „Tradițional Hypster” este ideea bunului prie-
corp transparente, izmenele cu braguette6, fusta a cause temporarily lost by the male clothing. In become a modern personality. ten, ilustratorul bucureștean Matei Branea, pentru
atașată cingătorii și vesta-eșarfă readuc pe tapet the context of airports, I have found the contem- T, t-shirt is the personal version of the T-shirt ținuta sa de nuntă. Cele două coordonate, prin
tema bărbatului cu picioarele la vedere, ca factor porary space, which can characterised by speed, in the form of a T. Tailored in a single piece, the care clientul se autodefinește, au descris traseul
decisiv în descoperirea identității secrete. Sexua- globalization and many other gates... prototype is proper to the tubular weavings, with a personalității sale, ce urma a fi transformat în cos-
litatea nu mai este un subiect tabu al modei mas- Under Port, as its name suggests, is the tum. Elementelor ornamentale, împrumutate din
culine, nici măcar unul de actualitate; a devenit layer... under the port. I have created a series 6 Braguette is the part of the clothing which cov- portul popular (săsesc și oltenesc), am încercat
of prototypes from the collection of male un- ers the male genitals
6 Braguette este partea veșmântului ce acoperă derwear, which can be observed in the com- 7 Neglectlightness – the combination between ca- 7 Neglejeritate – am numit aici combinația dintre
părțile genitale masculine. pletion of the main coating. The second skin relessness and lightness. neglijență și lejeritate.
168 169

Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013


Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013
visual references by the client facilitated the ac- alelor direcții pe care le pot conferi anumite detalii
ceptance of the suggestion. specifice; acestea urmând a fi explorate prin pris-
While working on the fourth episode from ma vizuală personală într-o viziune contemporană.
the Costshadows project, I decided to obey the Asemenea testului fizic cu fasciculul luminos, am
demands of the course hoping to find the pro- încercat să schimb locul factorilor în enunț, căci o
jection of my personality in the next season. problemă de imagine trebuie neapărat analizată
Finally, the present of those involved, in a way optic.
or another, in the “circus” of fashion develops Uneltele și ordinea folosirii lor rămân neschim-
during the following year. Until now I used to bate, rezultatul urmând să conțină o sumă de idei
select these silhouettes after an analysis of the compuse în straturi succesive, fără aptitudini de
image and the possible trends certain specific soluție definitivă. Este o agendă tridimensională
details can confer. These are going to be ex- ce poate fi analizată și testată (în faza inițială),
plored from a personal visual perspective in a apoi poate suferi modificări și ajustări, păstrând
contemporary vision. Just like in the case of the transparența procesului creativ. Abaterile de la tra-
physical test with the beam, I tried to change seul prestabilit sunt aproape imposibil de evitat.
the place of the factors in the statement as a Hărțuiți permanent de săgeți îmbrăcate în haine
problem connected to the image must be nec- de „breaking news”, am învățat să ne suprimăm
essarily analyzed in an optical way. visurile îndepărtate. Creatorii de costume ale viito-
The tools and the order of their use remain rului se dovedesc neinspirați pe măsură ce datele
unchanged, and the result has to comprise a sum stelare devin actuale, iar veșmintele seamănă mai
of ideas composed in successive strata, without curând cu cele purtate de creatori în momentul
any aptitudes of final solutions. It is a tri-dimen- primelor producții SF. Rămâne indubitabil faptul că
sional agenda which can be analysed and tested viitorul se clădește cu pași consecutivi, pe cărările
170 (in the initial stage), then it can undergo trans- deja bătătorite, scurtăturile – prin noi dimensiuni 171
formations and adjustments while preserving the – reprezentând singura opțiune a designerilor de
transparency of the creative process. The devia- a obține rezultate inedite. „Noul absolut” este pe
tions from the previous route are almost impos- cale de dispariție, iar „ineditul” tinde să devină
sible to avoid. Permanently harassed by arrows gradul de comparație imediat inferior acestuia, cu
dressed in „breaking news” outfits, we have learnt accent pe sensul de neobișnuit. Metoda „ricoșeelor
to suppress our remote dreams. The creators of lexicale” este lesne de intuit în ecuația-concept:
future costumes prove uninspired while the stel- Roi Soleil + Cirque du Soleil = Soleil (Roi +
Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013 lar data become actual, and the outfit gets similar Cirque) = Roi de Caro8
Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013 to the one worn by the creators during the first Menționez că am aplicat atât ordinea operați-
Science-Fiction production. It is unquestionable ilor, cât și sensul lor într-o manieră personală, pe
să le imprim gradul de funcționabilitate și suste- percentage aiming to 0% loss. I have also left the that the future develops in consecutive steps, in alocuri dadaistă, și nicidecum conform rigorilor
nabilitate corespunzător noilor trenduri urmate print – the element, which frequently personalizes already experienced contexts, the shortcuts – by algebrei.
de tânăra generație. Am inclus această comandă the T-shirt – with a much larger developing space. means of new dimensions – representing the only Atributele pe care simt nevoia să le dezvolt
specială lucrării, datorită fluenței procesului de Traditional Hypster is the idea of my good option of the designers to obtain new results. The și, eventual, însușesc sunt subînțelese forme-
concepere a ansamblului vestimentar. Cunoaște- friend, an illustrator from Bucharest, Matei Branea, „absolute new” is gradually vanishing, and “nov- lor ce conturează ipoteticele siluete. Contopi-
rea reperelor vizuale, de către client, a facilitat ac- for his wedding outfit. The two coordinates, elty” aims to become its inferior degree of com- rea celor două idei, pe alocuri paradoxal opuse
ceptarea propunerii și purtarea ei ca atare. through which the client defines himself, have parison emphasizing the unusual element. The
Odată cu derularea episodului al patrulea din described the route of his personality, which was method of “lexical ricochets” can be easily intuited 8 Ecuația model este o reducere la termenii de
proiectul „Costumbre”, am hotărât să mă supun, meant to be transformed into a costume. I tried in the concept equation: bază ai algebrei prin comparația cu: simbolul eleganței
ca subiect, cerințelor cursului, în speranța de a to provide the ornamental elements, borrowed Roi Soleil + Cirque du Soleil = Soleil (Roi + fastuoase a costumului masculin – în persoana lui Louis
găsi proiecția personalității mele în sezonul viitor. from the folk outfit (Saxon and from Oltenia), with Cirque) = Roi de Caro8 al XIV-lea, cunoscut ca Regele Soare – a unei variante
La urma urmelor, prezentul celor ce sunt implicați, the functionability and sustainability related to the de spectacol contemporan, ales pentru rezonanța denu-
într-un fel sau altul, în „circul” modei se derulează new trends and respected by the new generation. 8 The sample equation represents a reduction to mirii sale (francofonă și conținând termenul soleil), rezul-
the main algebrical terms through the comparison with: tând o combinație între cele două concepte (roialitate și
în anul ce urmează. Până acum, alegeam aceste I included this special order due to the conceiv-
the symbol of sumptuous elegance expressing the male circ) personificată în imaginea Regelui de Caro, un fel de
siluete în urma unei analize a imaginii și a eventu- ing process of the clothing set. The knowledge of costume – in the person of Louis XIV, known as the Sun romb!?
și, în același timp, cu majore asemănări, per- I mention that I have applied both the order
mite alegerea sacadată a zonelor ce urmează of operations and their meaning in a personal
a fi explorate și mai apoi etalate sau uitate. way, which is partially Dadaist, not according to
Programul de modelare a spiritului, asemenea algebrical rigors.
formelor clasice, presupune inițial o asumare a The attributes, which I need to develop and
purtării trăsăturilor dominante fie și cu caracter eventually acquire, are implied in the forms de-
documentar. Nivelul optim al balansului între o fining the hypothetic silhouettes. The juxtaposi-
apariție inedită și efectul scontat este dat doar tion of the two partially opposing ideas, yet also
în momentul instalării firescului interior (am nu- emphasizing major similarities, permits the abrupt
mit aici starea neutră a individului). choice of the zones which are going to be explored
Înainte de a face pasul spre etapa ce urmează then displayed or forgotten.
să articuleze vizual conceptul, am simțit nevoia The program used to model the spirit similarly
de o comparație cu un alt domeniu, în care ine- to classical forms initially presumes an assumption
ditul este noul „nou”. Aparte de curente muzicale to accept the approach of dominant characteristics,
de tip hybrid și voci după toate asemănările, mu- no matter if they are documentary or not. The op-
zica își trăiește contemporaneitatea cu ajutorul timus level of the balance between a new appear-
„mash-up”-urilor9, gradul de virtuozitate cu care ance and the expected effect is given only when
sunt împletite, cel puțin două hituri muzicale din setting the interior matter of course (here I have
trecut, a depășit nevoia de ritmuri noi, (post) named the neutral condition of the individual).
moderne. Partea „video” – printre cele mai nou Before advancing towards the next stage,
– „venite în” nobila familie a artelor (deja cu noi which aims to articulate the concept visually, I felt
ramificații ex: mapping, 3D) este nelipsită din the need to compare it with another domain in
viața cotidiană, scurtmetrajele – videoclipuri which novelty is the new “new.” Apart from the
172 muzicale devin spații perfecte pentru atmosfera hybrid-like musical trends and voices according 173
necesară desăvârșirii cadrului vizat. Un alt ca- to all similarities, music experiences its contem-
rambol al conceptului, de data aceasta de natură poraneity by means of „mash-ups”9, the virtuosity
sentimentală, m-a plasat în lumea lui Anton Cor- degree used to combine at least two musical hits
bijn, regizor-scenograf pentru ilustrația video a from the past, surpassing the need to get new and
evergreen-ului celor de la Depeche Mode, „Enjoy postmodern rhythms. The “video” part – among
the silence”. the recent ones in the noble family of arts (al-
Continuând paralela matematică, am inclus ready with new ramifications, for instance, map-
geometria simplă în construcția tiparelor de bază ping, 3D) is present in our everyday life, the short
ale fiecărui produs în parte; rombul (60°/120°) – films – musical videoclips become perfect spaces
suveran chiar și în titlu, deja sugerat de alăturarea in the atmosphere needed to make the context
factorilor în ecuația conceptuală – s-a dovedit a much better. Another pattern of the concept, this
fi o alegere satisfăcătoare, atât din punct de ve- time a sentimental one, placed me into the world
dere al compoziției în ansamblu a liniilor de forță, of Anton Corbijn, a director designer of the video
cât și a consumului de material. illustration of “Enjoy the silence”, one of the ever-
Pentru a păstra impersonalitatea necesară green songs of Depeche Mode.
unui asemenea proiect de cercetare, nu voi insis- Continuing the mathematic parallel, I have
ta cu enumerarea celor ce au condus la alegerea
unui anumit tip de veșmânt sau unui anumit tip God – a variant of a contemporary performance selected
de materie primă. Întăresc ideea de a selecta pie- for the resonance of its name (Francophone and compris-
sele ca layere succesive, ce vor dialoga și se vor ing the soleil term); what we get is a combination between
the two concepts (royalty and circus) personified in the
completa, fără riscul de a afecta funcționalitatea
image of Caro King, a sort of rhombus!?
și rostul fiecăruia. Astfel, imaginea completă de-
9 It is the composition resulted from the juxtapo-
9 Este compoziția rezultată din suprapunerea a sition of at least two songs, by usually using the vocal part
cel puțin două cântece, de obicei folosind partea vocală a of one overlapping the so-called musical illustration of the
uneia, suprapusă ilustrației muzicale a celeilalte. other. Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013
Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013
174 175

Răzvan Vasilescu, Experimentând Colecția Dendidaistă, 2013


Răzvan Vasilescu, Experimenting the Dendidaist collection, 2013

vine principalul obiect de studiu, în perspectiva included the simple geometry in the construction complete each other, without affecting the func- to increase the number of possible combinations by
creării unei serii ce poate satisface, sartorial, fie- of each separate product’s patterns; the rhombus tionality and reason of each. Thus, the complete evaluating the feasibility of the implementation of a
care moment al unui sezon întreg. (60°/120°) – sovereign even in the title, already image becomes the main object of study, from the Dandidaist order in one’s wardrobe.
Ca „Ro Surf” completează seria identităților suggested by the association of factors in the con- perspective of some series which can satisfy each
cu o concluzie vestimentară a vizitei în Florida. ceptual equation – proved to be a satisfying choice moment of a whole season in a sartorial way.
Prototipul continuă călătoria croielilor în formă de not only from the perspective of a general compo- Ca Ro Surf completes the series of identities
romb, odată cu descoperirea directă a sportului sition of the lines of force, but also from the one with a conclusion regarding clothings during a visit
nautic ce animă coasta Atlanticului. regarding the material’s consumption. to Florida. The prototype continues the journey of
În clipul de prezentare a concluziilor dandida- In order to preserve the impersonality needed clothing in the shape of rhombuses simultaneous-
iste, am îmbrăcat – fără a ține cont de identitățile in such a research project, I shall not insist with the ly with the direct discovery of the nautical sport
originale – o parte dintre elementele vestimenta- enumeration of those leading towards the selection animating the Atlantic Coast.
re amintite mai sus. Propunerile, absolutamente of a certain type of clothing or a certain type of raw In the clip presenting the Dadaist conclusions I
aleatorii, urmau a spori numărul combinațiilor material. I emphasize the importance of the idea have put on – without respecting the original identi-
posibile, evaluând fezabilitatea implementării suggesting the selection of items as successive lay- ties – some of the clothing items mentioned above.
unei ordini dandidaiste în garderobă. ers which are going to entertain the dialogue and The absolutely incidental suggestions were meant
Postmodernism and fashion Postmodernismul și moda
Sergiu CHIHAIA

asistent universitar doctor Postmodernism had manifested especially Postmodernismul s-a manifestat în modă
junior lecturer doctor
during the last two decades due to several de- cu precădere de-a lungul ultimelor două dece-
signers such as Comme des Garçons, Alexander nii, prin designerii Comme des Garçons, Alexan-
McQueen and Vivienne Westwood. They empha- der McQueen și Vivienne Westwood. Aceștia au
sized its major principles. How can we recognize punctat principiile sale majore. Cum putem recu-
Postmodernism in the context of present fash- noaște Postmodernismul în moda actuală? Acest
176 ion? This artistic trend had been widely used curent artistic a fost folosit la scară largă în ultimii 177
during the latest twenty years yet it is almost douăzeci de ani, dar este aproape imposibil de
impossible to define this trend accurately. Liter- definit termenul cu acuratețe. Ad literam, „Post-
ally, “Postmodernism’’ means “after Modernism,’’ modernism’’ înseamnă „după curentul Moder-
however this term hides much more. One detail nism’’, dar acest termen ascunde mult mai mult.
is certain, Postmodernism covers a wide range Un lucru este cert, Postmodernismul acoperă o
of artistic domains. Important theoreticians use gamă variată de domenii artistice. Teoreticienii
this term to refer to a deviation point emerged importanți folosesc acest termen pentru a se re-
in literature, theatre, architecture, cinematogra- feri la un punct de deviație apărut în literatură,
phy and design. teatru, arhitectură, cinematografie și design.
Initially, Postmodernism represented a reac- Inițial, Postmodernismul a fost o reacție la
tion to Modernism. Malcolm Bernard explained: Modernism. Malcolm Bernard explica: „Moder-
“Modernism creates the object for production, nismul creează obiectul pentru producție, Post-
Postmodernism conceives for consumption”. This modernismul concepe pentru consum”. Acest
means that all the art forms are realized only to lucru înseamnă că toate formele de artă sunt
be “devoured”, and the goal of Postmodernism is realizate cu unicul scop de a fi „devorate”, sco-
to reach a very large public. Postmodernism can pul Postmodernismului fiind de a ajunge la un
be also used to describe the society in which we public cât mai larg. Postmodernismul poate fi,
live today: “Postmodernism integrates a postin- de asemenea, folosit pentru a descrie societatea
dustrial world of mass-media, or systems of com- în care trăim astăzi: „Postmodernismul integrea-
munication and information on a world scale. It ză la scară planetară o lume post-industrială de
is based on a society focused on consumption, mass-media, sisteme de comunicare și de infor-
against work and production... it is a world of mare. Are ca fundament o societate orientată
culture in which tradition, shared values ... faith spre piața de consum, în defavoarea muncii și
and world standards were contested, submined producției (...), este o lume a culturii în care tra-
178 179

Anul II Licență, Costume pentru Teatrul Masca, 2014


Second year BA, Costumes for Masca Theatre, 2014
and rejected for heterogeneity, divergence and diția, valorile comune (...) credința și standar-
differences.’’ (Bernard, 2007) dele universale au fost contestate, subminate și
Postmodernism can be appreciated as an respinse pentru eterogenitate, deosebire și dife-
artistic style or an approach to create things. rență.’’ (Bernard, 2007)
Through the way the clothing is created, it pro- Postmodernismul poate fi apreciat ca un stil
vides the owner with an outline and a certain artistic sau ca o abordare a făuririi lucrurilor. Prin
social position. Andrew Hill states that “clothes modul în care hainele sunt realizate, acestea ofe-
are no longer associated with a certain social ră contur și o anumită poziție socială purtatoru-
hierarchy as a long time ago’’. For instance, lui. Andrew Hill evidențiază „hainele nu mai sunt
in the 19th century, the exposure of a nude asociate exclusiv cu o anumită ierarhie socială,
part of the woman’s body was associated with cum era odinioară’’. Spre exemplu, în secolul al
prostitution. On the other hand, nowadays the XIX-lea expunerea unei părți dezgolite a corpului
depreciatory meaning suggesting the “naked- feminin era asociată cu prostituția. În schimb, în
ness’’ of the woman’s body has lost its ironical prezent, sensul peiorativ al „goliciunii’’ trupului
perspective and the rigid moral definition for- femeiesc și-a pierdut sensul peiorativ și încadra-
mulated in the past. rea morală fixă din timpurile apuse.
Postmodernism makes no difference be- Postmodernismul nu face diferență între ar-
tween the traditional and unconventional arts. tele tradiționale și cele neconvenționale. Unele
Some esthetic forms of art were seen as “femi- forme estetice de artă au fost catalogate ca „fe-
nine’’, (a relevant example is expressed by fash- minine’’ (un exemplu grăitor fiind moda), în loc
ion), instead of being considered “inferior’’ arts să fie considerate arte „inferioare’’ față de artele
if compared to “masculine” ambitions (architec- cu veleități „masculine’’ (arhitectura). În Postmo-
ture). In Postmodernism there is no set of strict dernism nu există un set de reguli stricte care să
180 rules to define different art forms in an evasive definească fără echivoc diferitele forme de artă. 181
and ambiguous way. Pe tot parcursul secolului al XIX-lea, orice lu-
During the whole 19th century, any work of crare de artă „elaborată’’ sau „decorativă’’ era con-
“elaborated” or “decorative” art was considered siderată feminină și inferioară, această distincție
feminine and inferior, and this distinction was fiind păstrată de-a lungul secolului al XX-lea mo-
preserved in the 20th modernist century. (Ash dernist. (Ash and Wilson, 1992)
and Wilson, 1992) Postmodernismul pune sub semnul între-
Postmodernism questions the traditional cul- bării valorile culturale tradiționale ale societă-
tural values of the contemporary society espe- ții contemporane, cu precădere cele ale culturii
cially the ones related to occidental culture. The occidentale. Stilul de viață cotidian s-a schimbat
everyday lifestyle changed dramatically 50 or dramatic față de acum 50 sau chiar 30 de ani.
even 30 years ago. The traditional values con- Valorile tradiționale ale căsătoriei și familiei au
nected to marriage and family disappeared given dispărut, datorită egalității dintre sexe de la locul
the equality between genders at the workplace. de muncă. Deasemenea, vârsta la care femeile
Moreover, women are no longer so young when se căsătoresc nu mai este așa de fragedă. Un
they get married. There are more and more cou- număr crescut de cupluri aleg să nu aibă urmași.
ples who give up the idea of having successors. Influența religiei asupra societății a scăzut dra-
The influence of religion upon society decreased matic față de secolul trecut, devenind neînsem-
dramatically if compared to the situation experi- nată pentru destule persoane. Postmodernismul
enced last century, and many people consider it a devenit un portret al acestor schimbări apărute
irrelevant. Postmodernism became a portrait of în cultura și societatea contemporană.
these transformations emerged in the contempo- Iată ce declară Elizabeth Wilson (Visiting
rary culture and society. Professor of Cultural Studies at the London Col-
Elizabeth Wilson (Visiting Professor of Cul- lege of Fashion): „Mișcarea postmodernistă poa-
tural Studies at the London College of Fashion) te fi definită printr-un singur termen, Zeitgest
Anul II Licență, Costume pentru Teatrul Masca, 2014
Second year BA, Costumes for Masca Theatre, 2014
(Spiritul timpului), termenii „post-modernism’’ și states the following: “The postmodern movement the woman is interpreted as helpless (the high- Dar tocmai despre asta este vorba în Post-
„postmodern’’ intrând în uzul general al popula- can be defined through a single term, Zeitgest heeled shoes and tight corsages can make the modernism, îmbrățișarea tuturor punctelor de
ției sub acest sens.’’ (the spirit of time), while the “post-modernism’’ free motion uncomfortable). vedere și evitarea unei singure explicații.
Formele de artă din Postmodernism redefi- and “postmodern’’ terms are generally used by This is exactly what Postmodernism is about, În concluzie, din cercetarea mea asupra
nesc relația dintre arta cultă și cultura populară, the population from this viewpoint.’’ the approach of many viewpoints and the igno- postmodernismului și felul în care influențează
punând sub semnul întrebării prezumtivele dife- The art forms in Postmodernism re-define the rance of a single explanation. moda, am învățat că implică mai mult decât o
rențe dintre lucrările de artă și alte produse de relationship between the cult art and folk culture, As a result, from my research and analy- cusătură neterminată sau o muchie brută. Fieca-
larg consum. questioning the possible differences between sis of Postmodernism and the way it influences re rând cusut pe material, fiecare linie trasată de
Prin urmare, care este implicarea Postmoder- works of art and other consumer goods. fashion, I’ve learned that it involves much more designer, fiecare nasture cusut (sau nu) are un
nismului în modă? După cum am menționat an- Consequently, which is the implication of than an unfinished seam or a brute margin. Eve- sens anume. Moda în sine este Postmodernism,
terior acestor rânduri, acest curent îmbrățișează Postmodenism in fashion? As I have already ry line sewn on the material, each line marked reflectă lumea în care trăim astăzi. Am mai aflat
toate formele de artă. Cu toate că moda nu este mentioned, this trend comprises every form by the designer, or each button (sewn or not) că există și o altă latură a artei: crticii de artă care
privită ca „artă’’, dezaprobată de adepții artelor of art. Although fashion is not seen as “art’’, are provided with a certain signification. Fash- „deconstruiesc’’ înțelesul fiecărei forme de artă și
tradiționale, chiar reușește să transpună un nu- it is even disconsidered by the fantatics of ion itself is postmodernism, it reflects our own analizează semnificația fiecărui detaliu, oricât de
măr covârșitor de elemente definitorii ale Post- traditional arts, it succeeds in transposing an world. I have also seen that there is another insignifiant ar fi. Fiecare detaliu este argumen-
modernismului. Dovezile netăgăduite pot fi ob- overwhelming number of postmodern essential aspect of art, the art critics who “de-construct’’ tat și disecat de mai mulți critici, care separat
servate la prezentările de modă ale designerilor elements. The undenied evidence can be ob- the meaning of any art form and analyze the rel- scriu articole, jurnale și cărți pe același subiect.
consacrați și debutanți. served at the fashion shows of traditional and evance of each detail no matter how irrelevant Postmodernismul în modă este omniprezent: ec-
Recent, pe lângă designerii consacrați ai débutant designers. it might be. lectism, pastișă, parodie și deconstructivism. De-
Postmodernismului (Maison Martin Margiela, Vi- Recently, besides the well-known design- Each detail is argumented and dissected by signerii de modă îmbină constant noul cu vechiul,
vienna Westwood, Comme des Garçons, Yohji ers of Postmodernism (Maison Martin Margiela, more critics, who write their articles, journals pentru a zămisli creații care să devină „the next
Yamamoto și Hussein Chalayan), designerii de- Vivienna Westwood, Comme des Garçons, Yohji and books separately and on the same topic. big thing”. Cu ajutorul mass-mediei, moda a de-
butanți „abuzează’’ de Postmodernism în colec- Yamamoto şi Hussein Chalayan) the débutant de- Postmodernism can be found everywhere in venit mult mai accesibilă și poate ajunge pe tot
182 țiile prezentate, întotdeauna cu gândul la viitorul signers take advantage of Postmodernism in the fashion: eclecticism, pastiche, parody and de- cuprinsul Terrei, pentru a fi la îndemâna consu- 183
modei, dar mereu inspirați de trecut. collections presented. Always thinking of the fu- constructivism. matorului. Moda evoluează cu o viteză mai mare
Nimic nu mai este prea controversat pen- ture of fashion yet always inspired by the past. Fashion designers constantly combine the decât acum 30 de ani, și magazinele trebuie să
tru noi, le-am văzut și făcut pe toate! Un model Nothing is too controversial for us, we have new with the old in order to create “the next big se aprovizioneze constant cu colecții noi, pentru
defilând pe catwalk într-o rochie transparentă, seen and done all of it! A mannequin marching thing.” By means of mass media, fashion has be- a satisface cerințele cumpărătorilor pentru „fast
încălțată cu pantofi sport nu declanșează scan- along the catwalk, in a transparent dress and come more accessible and can get to the whole fashion’’.
dalul pe care l-ar fi pornit cu 30 de ani în urmă. Adidas sport shoes, does not provoke the scandal Earth in order to be out of the consumer’s reach.
Conotația sexuală a dispărut, trupul urmașei Evei it might have started 30 years ago. The sexual Fashion advances much faster than 30 years ago
nemaifiind doar un obiect al instinctelor prima- connotation vanished, and the body of Eve’s de- and the stores must be constantly supplied with
re. Femeile sunt pe picior de egalitate cu bărbații scendant is no longer only an object of primary new collections to satisfy the customers’demands
din multe puncte de vedere. Pentru mine, asta instincts. Women and men find themselves on for “fast fashion’’.
reprezintă emanciparea femeii. Cu riscul de a fi an equal footing from more perspectives. For me
contrazisă de unele feministe, Elizabeth Wilson this represents the emancipation of women.
spune: „Membrele mișcării feministe au început At the risk of being contradicted by some
să exploreze sensurile eleganței (fashionable!!) feminist characters, Elizabeth Wilson tells: „The
și să descopere modele noi de rochii. Această members of the feminine movement began to
prospecțiune s-a desfășurat împotriva fărâmei de explore the meanings of (fashionable!!) ele-
suspiciune a feministelor tradiționale asupra ro- gance and find new dress patterns. This pros-
chiilor voluptuoase: multe feministe respingând pecting developed against the slight suspicion
ideea de modă pentru felul în care potențează of traditional feminists regarding the voluptuous
ideea de jucării sexuale asupra sexului slab, aso- dresses: many feminists reject the idea of fash-
cierea cu consumerismul evident și poziția femeii ion given the way it intensifies the idea of sexual
ca proprietate de lux, iar femeia este interpretată toys influencing the weaker and gentle sex, the
ca neajutorată (tocurile înalte și taliile strânse pot association with the obvious consumerism and
incomoda mișcarea liberă). the woman’s position as a property of luxury, and
184 185

Anul II Licență, Costume pentru Teatrul Masca, 2014


Second year BA, Costumes for Masca Theatre, 2014
A topic of research – The journey to O temă de cercetare –
the national historical past Călătoria în trecutul istoric național
Oana Maria ROȘCA

asistent universitar doctorand Many young women who, during their child- Multe tinere, care în copilărie au tăiat per-
junior lecturer phd candidate
hood, had cut their mother’s curtain to make their deaua mamei ca să facă rochie păpușii, doresc
doll a dress, wanted to become fashion design- să devină creator de modă. Și eu am visat la fel.
ers. I was dreaming likewise. My art high-school, Liceul de Artă Nicolae Tonitza mi-a netezit calea
”Nicolae Tonitza,” oriented my career, which I spre cariera pe care sper că am ales-o bine. Am
hope is the proper one. I went to the National intrat la UANB, am făcut un Master în Modă și ia-
186 University of Arts, Bucharest, I graduated from a tă-mă acum „cadru didactic” și doctorand în ace- 187
Fashion MA and here I am, a professor and PhD eași specialitate. Sper să pot să ajut și alți tineri
student in the same specialty. I hope I will have să-și îndeplinească visuri asemănătoare.
the opportunity to make other young people ful- Împreună cu colectivul profesoral – din care
fill their similar dreams too. fac parte cu onoare de șapte ani – asigurăm cu
Together with the teaching staff – I have profesionalism și abnegație nevoia de cunoaștere
been honoured to belong to for seven years a tinerelor generații.
– we provide the young generations with the Atmosfera de mare familie de aici, în care
knowledge they need, with professionalism and profesorii sunt un fel de părinți, iar studenții un
abnegation. soi de copii mai mult sau mai puțin ascultători,
The family atmosphere from here, where este propice desfășurării unui proces de lucru în
professors are like parents and students are like colectiv. Este poate singurul loc în care viitorul
more or less obedient children, is proper to the creator se poate exprima liber, îndrăzneala și
development of a collective work process. Per- exuberanța caracteristice vârstei nefiind încă do-
haps it is the only place where the creative fu- molite de inevitabile constrângeri ulterioare.
ture can be expressed freely, and the boldness În același timp, cu toții suntem obligați să
and exuberance characteristic of the age have parcurgem un proces continuu de studiu și cer-
not been subsided by the inevitable subsequent cetare, valorificat prin experimentare și creație.
compulsions yet. În momentul de față, eu sunt implicată, sub
Withal, we are all obliged to experience a coordonarea doamnei profesor Unda Popp, în fi-
continuous process of study and research evalu- nalizarea tezei mele de doctorat.
ated through experimentation and creation. În această teză, intitulată „Costumul de ce-
At present, I am focused on the completion remonie în înalta societate a Principatelor Româ-
of my PhD thesis coordinated by professor Unda ne, în perioada domniilor fanariote; Influențe și
Popp. tendințe; Modalități de preluare și prelucrare în
188 189

Oana Maria Roșca, B.I.N., 2013


fashion-ul actual” încerc să explorez și să valorific In this thesis, entitled ”The ceremonial cos-
prin filtrul personal costumul de ceremonie de la tume in the high society of the Romanian Princi-
curtea domnilor fanarioți (1711 – 1821). palities during the Phanariot reigns; Influences
Acest veac de tranziție de la domniile pă- and tendencies; Overtaking and processing mo-
mântene spre epoca modernă are caracteristici dalities in the present fashion” I try to explore
definitorii în ceea ce privește costumul purtat de and evaluate the ceremonial costume from the
personajele de rang înalt. court of Phanariots from my own viewpoint
Costumul de origine bizantină, peste care s-a (1711 – 1821).
suprapus costumul turcesc așa cum a fost adus This century of transition from the earthly
de fanarioți, oferă o imagine unică și spectacu- reign to the modern epoch has some defining
loasă, caracteristică românilor, înainte ca moda characteristics regarding the costume worn by
apuseană să ne copleșească. senior figures.
Toată lumea este de acord că moda, ca formă The Byzanthine costume overlapped by the
de artă, este un mediu de exprimare a propriei Turkish costume, in the way it was brought by
personalități a creatorului. Această expresie a per- Phanariots, offers a unique and spectacular im-
sonalității se referă însă, mai mult sau mai puțin, age specific to Romanians before we were over-
și la consumatorul de modă. Globalizarea modei whelmed by the western fashion.
sau moda globalizată a produs o anihilare treptată Everybody agrees that fashion, as a form of
a personalității, mai ales în cazul consumatorului. art, represents a medium used to express the
Globalizarea modei a fost determinată de personality of the creator. However, this expres-
globalizarea industriei de modă. Un tricou Nike sion of his personality also refers, more or less,
este purtat oriunde și nu ne poate da nici un to the consumer of fashion. The globalization of
indiciu despre naționalitatea sau cultura celui fashion, or the globalized fashion, have produced
190 ce îl poartă. a gradual annihilation of personalities, especially 191
Mărci de renume au o prezență internațio- in the case of consumers.
nală consistentă, de multe ori fiind mai populare The globalization of fashion was determined
în alte părți de pe glob decât în țara de origine. by the globalization of fashion industry. A Nike
Unul din cele mai bune exemple pentru un astfel T-shirt is worn anywhere and can’t provide any
de fenomen este brand-ul Louis Vuitton, a cărui clue regarding the nationality or culture of the
popularitate este extrem de mare în Japonia. Nu one wearing it.
trebuie să omitem faptul că această popularitate Brand names are consistently present inter-
a crescut și în urma colaborării cu artistul pop nationally, and most of the times they are more
Takashi Murakami. popular all over the world than in their native
Un alt factor determinant în globalizarea country. One of the best examples to illustrate
modei a fost existența la nivel mondial a unor such a phenomenon is the Louis Vuitton brand,
rețele de institute de învățământ pentru design whose popularity is extremely high in Japan. We
vestimentar. L’Ecole Supérieure des Arts et Tech- must not ignore the fact that this popularity in-
niques de la Mode (ESMOND), fondată în 1841 creased after the collaboration with a pop artist,
la Paris, și-a dezvoltat în timp colegii la Berlin, Takashi Murakami.
München, Beijing, Beirut, Damasc, Dubai, Jakar- Another essential factor in the globalization
ta, Osaka, Tokyo, Oslo, Seul, Sao Paolo etc. În of fashion was the global existence of some high
această enumerare identificăm localizări în țări educational networks in fashion design. L’Ecole
musulmane, alături de țări cu tradiție catolică Supérieure des Arts et Techniques de la Mode
puternică, precum Brazilia. Aceste institute oferă (ESMOND), founded in 1841 in Paris, developed
o metodă de învățare standardizată, punând în its colleges in time at Berlin, München, Beijing,
lumină omogenitatea creației de modă. Beirut, Damasc, Dubai, Jakarta, Osaka, Tokyo,
Pentru susținătorii globalizării, moda este Oslo, Seul, Sao Paolo, etc. In this enumeration
parte integrantă a hibridizării culturale. we identify locations in Moslem countries, be-
Oana Maria Roșca, B.I.N., 2013
192 193

Oana Maria Roșca, B.I.N., 2013


194 195

Oana Maria Roșca, B.I.N., 2013

sides strong Catholic countries like Brasil. These Astfel, creatori cu succes comercial ca Dolce
institutes offer a standardized learning method, & Gabbana sau conceptualiști experimentali ca
highlighting the homogeneity of fashion. Rei Kawakubo se apleacă adesea pe aspecte ale
For the supporters of globalization, fashion is diferitelor costume etnice și le integrează în co-
an integral part of cultural hybridization. lecțiile lor. La extrem, acest lucru poate conduce
Thus, commercially successful creators like ca o tânără din Africa de Sud să poarte un an-
Dolce & Gabbana or experimental conceptualists samblu inspirat din sari-ul indian.
like Rei Kawakubo often focus on the aspects of Opozanții globalizării leagă aceste fenome-
different ethnic costumes and integrate them in ne de expansiunea ideilor occidentale de capi-
their collections. To the utmost, this can make a talism și consumerism. Pentru ei, păstrarea unei
young woman from South Africa wear a clothing diferențieri între diferitele culturi regionale este o
set inspired from the Indian sari. dovadă mai pregnantă de originalitate. Cred că
The anatagonists of globalization connect trebuie să fim de acord cu aceștia, sau măcar să
these phenomena regarding the expansion of reflectăm asupra abordării lor.
occidental ideas to the idea of capitalism and
consumerism. For them, the preservation of a
differentiation among different regional cultures
represents a more significant evidence of origi-
nality. I believe we must agree with them or at
least reflect on their approach.
The Magic of Images Magia imaginilor
Gheorghe PREDA

lector universitar doctor In 2011, I accepted the invitation of Profes- Am acceptat în anul 2011 invitația doamnei
lecturer doctor
sor Unda Popp to teach a fashion & media course profesor Unda Popp de a ține un curs de fashion
at the Fashion Department of the National Uni- & media la Departamentul Modă a UNAB, ca pe
versity of Arts, Bucharest, as a challenge. o provocare.
After 17 years of didactic activity I had to go Veneam după 17 ani de activitate didactică
to more Universities from the country (UNATC, în mai multe universități din țară (UNATC, Uni-
196 the Media University, “Hyperion” University and versitatea Media, Universitatea Hyperion și Fa- 197
the Faculty of Theatre and Television, Cluj) and cultatea de Teatru și Televiziune de la Cluj) și
after some feature or short films, made for televi- după cîteva filme de lung și de scurt metraj fă-
sion and the cinema, this course was somehow cute pentru televiziune și cinema, iar acest curs
fulfilling two secret passions of mine: fashion and întregea cumva două pasiuni secrete ale mele:
photography. moda și fotografia.
Several years ago I had made a documentary Realizasem, cu cîțiva ani în urmă, un film do-
about the costumes of Mrs. Adina Nanu and the cumentar despre costumele doamnei Adina Nanu
encounter was rather fascinating. și întâlnirea a fost una fascinantă pentru mine.
Sentimental education, the film’s title, „Educația sentimentală”, căci așa se chema
couldn’t miss from our professions. filmul, nu are cum să lipsească din profesiunile
And this is what our course does: teaches noastre.
(sentimentally, yet with some rigor) the students Iar cursul nostru tocmai asta face: îi învață
to be both the photographers and film producers (sentimental, dar și cu ceva rigoare) pe studenți
showing their own creations to the world. să fie și fotografii, și regizorii filmelor care arată
As once they decode the discoursive mecha- lumii propriile lor creații.
nism of photographies and fashion films, they will Pentru că odată descifrat mecanismul dis-
later know what to ask from the domain experts cursiv al fotografiei și filmului de fashion, ei vor
when they are going to approach a media strat- știi mai târziu ce să ceară profesioniștilor în dome-
egy through which the world of fashion, as well niu, când va fi vorba de o strategie mediatică prin
as those willing to dress up accordingly, will get care lumea modei, dar și cei doritori să se îmbrace
in touch with their accomplishments. cu gust, să ia cunoștință de realizările lor.
No matter how talented you might be, you Oricât ai fi de talentat nu poți trăi doar în
can’t live only in your world and preoccupations. lumea și preocupările tale. Cineva, la un moment
Someone, at a certain moment, must be aware dat, trebuie să cunoască activitatea ta, să-ți
198 199

Nicoll Bergman Ana Maria Spiridon


aprecieze hainele și să le cumpere. of your activity, like your clothes and buy them.
A vinde o haină nu înseamnă neapărat a că- Selling an item of clothing doesn’t neces-
dea pe panta facilului și a comercialului, ci mai sarily mean to accept the commercial and easy
degrabă a-ți creea posibilitatea dezvoltării cari- way, it rather creates the opportunity to de-
erei prin suportul material necesar altor colecții, velop your career through the material support
altor prezentări și altor suporturi mediatice. needed by other collections, presentations or
Noi am structurat activitatea noastră pe media supports.
două niveluri: We have structured our activity on two levels:
La anul întâi, îi învățăm pe studenți gra- During the first year we teach the students
matica fotografiei de fashion și le formăm ca- the grammar of fashion photos and form their
pacitatea de a gândi conceptual, astfel încât la capacity to think conceptually, thus at the end
sfârșitul anului, ei să poată prezenta două site- of the year they will be able to present two sites
uri cu creațiile lor: with their creations.
Unul prezentat în sesiunea de iarnă are un The one presented during the winter ses-
concept impus de costum, celălalt, prezentat în sion suggests a concept imposed by the cos-
sesiunea de vară, va cuprinde fotografii cu hai- tume, the other one, presented during the sum-
nele făcute în școală la cursurile de profil. mer session, comprises photos displaying the
Nu poți face nimic în nici o industrie cre- clothes made at classes.
ativă fără să cunoști în detaliu realizările și You cannot do anything in any creative in-
personalitățile semnificative din domeniul respec- dustry without being aware of the significant
tiv. achievements and personalities in that domain.
În acest context, ni se pare esențială edu- In this context, we find it essential to edu-
carea studenților noștri în materie de fotografie cate our students in contemporary fashion pho-
200 contemporană de fashion. Ei trebuie să cunoas- tography. They must know the fact that in this 201
că faptul că în acest domeniu există nume care domain there is a name which revolutionized not Ședința foto Buna Vestire, 2013
au revoluționat nu numai comunicarea mediati- only the media communication but also photog- Photo session Annunciation, 2013
că, dar și fotografia ca gen artistic. raphy as an artistic genre.
We consider that we work in a stimulating Considerăm că lucrăm într-un mediu stimu-
Mari creatori de modă și-au legat definitiv There are great fashion creators who are
environment where creativity is practised every lant, unde creativitatea e exersată cotidian, ca o
numele de fotografiile făcute de ei. strictly connected to their photos:
day, as a compulsion of one’s own limits. forțare a propriilor limite.
Erwin Olaf, David LaChapelle, Paolo Rover- Erwin Olaf, David LaChapelle, Paolo Roversi,
As, in the long run, any artistic activity is a Pentru că până la urmă, orice activitate artis-
si, Mario Testino, Sarah Moon, Steven Meisel, Mario Testino, Sarah Moon, Steven Meisel, Nick
trip towards the unknown. The unknown you can tică este o excursie în necunoscut. În necunos-
Nick Knight, Steven Klein, Mert & Marcus, An- Knight, Steven Klein, Mert & Marcus, Annie Lei-
feel in yourself and in the arbitrary aspects of the cutul din tine și în arbitrarul lumii înconjurătoare.
nie Leibowitz, Eugenio Recuenco, Irving Penn, bowitz, Eugenio Recuenco, Irving Penn, Jean-
surrounding world. Dacă în urma acestor activități tu ca student
Jean-Baptiste Mondino sunt doar câțiva dintre Baptiste Mondino are only some of the fashion
If after all these activities you, as a student, ai aflat lucruri noi și importante despre tine și ai
fotografii de fashion ale căror opere vor fi stu- photographies studied at classes.
have experienced new and relevant things about învățat să le faci cunoscute și celorlalți, înseam-
diate la curs. This spring, for the first time in the history
yourself, and you learned how to make the oth- nă că munca noastră n–a fost în zadar.
În primăvara acestui an, vom avea, pentru of the Fashion Department, we shall have a site
ers familiar with them, that means you haven’t
prima dată în istoria Departamentului Modă un with all the students’ thematic websites accom-
worked in vain.
site cu toate website-rile tematice ale studenților, plished during the last three years.
realizate în ultimii trei ani. Thus we shall have the occasion to demon-
Vom putea, astfel, demonstra atât nivelul la strate not only their knowledge in fashion but
care ei au ajuns în materie de modă, dar și ori- also the originality of the media support which
ginalitatea suportului mediatic, pe care deja știu they can already count on.
să se bazeze. Regarding the second year students, our bet
La anul doi, pariul nostru e și mai ambițios. is even more ambitious. Students must make a
Studenții trebuie să realizeze un fashion-film cu o fashion film, lasting for 3 or 4 minutes, an audio-
durată de 3, 4 minute care să fie un discurs au- visual discourse derived from a clear and original
dio-visual pornit de la un concept clar și original. and clear concept.
The mathematic coordinates Coordonatele matematice
of elegance ale eleganței
Alexandru-Ioan MĂRGINEAN

asistent universitar doctor The early Greek ceramics of the archaic style Ceramica greacă timpurie, a stilului arha-
junior lecturer doctor
certifies the elegance of stylization which I have re- ic, dovedește o eleganță a stilizării pe care am
cently found on a tray type dish in the archaeologi- redescoperit-o recent pe un vas, tip platou, din
cal museum from Varna, Bulgaria. The concept of muzeul de arheologie de la Varna din Bulgaria.
elegance was often associated with the decadent Deseori, conceptul de eleganță a fost asociat cu
periods of time in the history of styles given the perioadele decadente în istoria stilurilor, datorită
202 inherent stylistic refinement during the late phases rafinamentului stilistic inerent perioadelor târzii 203
of that style’s stages of maturation. The elegance ale etapelor de maturizare a stilului respectiv.
of Domenikos Theotokopoulos is associated with Eleganța figurilor unui Domenikos Theotokopo-
mannerism – just as „Laocoon” is considered an ulos se asociază cu manierismul – tot astfel cum
example of decadence in the Hellenistic style. May „Laocoon” este privit ca exemplu de decadență a
„The thinker” from Hamangia, the Cycladic stat- stilului elenistic. Oare „Gânditorul” de la Haman-
ues or „Venus from Lespugue” be the forms of a gia, statuetele cicladice sau „Venus din Lespugue”
late, refined and „decadent” style? The elegance să fie tot forme ale unui stil târziu, rafinat, „deca-
of stylization in the frescoes from Cnossos or the dent”? Eleganța stilizării din frescele din Cnossos
Etruscan tombs are the result of several gradual sau ale unor morminte etrusce sunt rezultatul
decantations of some conceptions about the way unor decantări, în timp, ale unor concepții despre
the stylization of painted images was supposed to cum „trebuia” să arate stilizarea imaginii pictate,
look like, not only the spontaneous interpretation of și nu doar interpretarea de moment a artistului.
the artist. Although the study of the body and hu- Deși studiul corpului și proporțiilor umane a dus
man proportions oriented the ancient art towards arta antică pe un drum al stilizării, care în anumi-
the stylization which, in certain cases, got closer te cazuri s-a apropiat de un anume realism, chiar
to a certain realism, even in the Egyptian portrait- în portretistica egipteană în granit sau în portre-
making in granite or the portraits from Faium, we tele de la Faium, putem observa că eleganța vi-
can observe that the elegance of vision vanishes in ziunii se pierde în concepția realismului roman,
the conception of the Roman realism, as well as in cât și în stilizările de tip bizantin, de sorginte
the Byzanthine stylizations, which were originally egipteană sau orientală. Dacă putem compara
Egyptian or Oriental. If we can compare a „Lao- un „Laocoon” cu diverse compoziții baroce de tip
coon” to different baroque compositions like „Saint „Sfânta Tereza în extaz” sau cu abordarea stilis-
Theresa in ecstasy” or to the stylistic Michelangean tică michelangeolescă într-o lucrare ca „Moise”,
approach in a work like „Moses”, we can notice that putem observa că atribuim categoria estetică de
eleganță așa cum este firesc în evaluarea unor we attribute the aesthetic category of elegance in
‫٭‬
aspecte din artele vizuale și anume bazându-ne its natural way in the evaluation of some aspects in
pe ideile personale, preconcepute, fără a ne baza visual arts counting on personal and preconceived
pe vreo metodă de cercetare științifică. „Desigur, ideas without relying on any scientific research
știința este un fenomen social, cu propriul său method. „Science is certainly a social phenom-
sistem de recompense, cu snobismele sale tipi- enon, provided with its own system of rewards,
ce, cu mecanismele sale interesante de alianță typical snobisms, interesting alliances and author-
și autoritate...; sociologii și antropologii au des- ity mechanisms...; sociologists and anthropologists
coperit că însuși procesul de schimbare a teori- found out that the transforming process of the Culorile Pantone aflate în trend în toamna anului 2013, ‫ ٭‬Verde smarald 17-5641 a fost desemnată culoarea anului
ei științifice este unul social.”- ar spune Thomas scientific theory is a social one.”- that is what Tho- The Pantone colours in fashion in the autumn of 2013, Emerald green 17-5641 was designated the colour of the year
Kuhn. „Adevărurile științifice sunt în fond acorduri mas Kuhn would say. „Scientific truths are, in fact,
esses, not of objects or points which can be deter- lor sau punctelor determinabile ca poziție, formă,
sociale citate în repetate rânduri, privind ceea ce social agreements cited quite frequently when re-
mined as position, form, structure in space, when structură în spațiu, în momentul în care coborâm
este „real”, acorduri la care s-a ajuns printr-un ferring to what is „real”, the agreement they reach
we enter the prosaic context, we realize that we în prozaic realizăm că avem nevoie de coduri și
„proces științific” de negociere. Negocierile pri- through a „scientific process” of negociation. The
need codes and clear terms of expression to make termeni clari de exprimare care să ne facă inteli-
vind ce anume constituie o dovadă sau un bun negociations referring to what represents a proof
us inteligible – read it as „readable” – by our fel- gibili – a se citi „citibili” – de către semenii noștri,
test sunt la fel de dezordonate ca orice dispută or a good test are as disordered as any dispute
lows as the concept of elegance finally belongs to întrucât și conceptul de eleganță face parte, în
între avocați și politicieni.”1 between lawyers and politicians.”1
the language of inter-human communication. cele din urmă, din limbajul comunicării interuma-
Interesantă este abordarea din punct de What I find interesting is the approach from
It is certain that the general domain of aes- ne. Sigur că domeniul categoriilor estetice și al
vedere al rezolvărilor tehnice ale vestimentației the perspective of the clothing’s technical solu-
thetic and artistic categories has apparently no con- artei, în general, aparent nu are legătură cu ma-
care, asemănător domeniilor înrudite ale de- tions which, like all the domains connected to the
nection with mathematics, as in art we have „an tematica, deoarece în artă avem „o infinitate de
signului de produs sau ambiental, operează cu product and environmental design, operates with
infinity of viable solutions” while in mathematics we soluții valabile”, pe când în matematică avem „o
coduri matematice în momentul nevoii de iden- mathematical codes when identifying a textile
have „a single solution”. In order to contradict what singură soluție”. Pentru a contrazice ce am spus
tificare al unui material textil sau al unei culori material or a certain colour. The lack of a codifi-
I mentioned before, I shall further quote from Lee mai sus, citez în continuare din opera citată a lui
204 anume. Lipsa încifrării, a codificării similare cu cation which is similar to musical notes leaves the 205
Smolin’s work: „I happened to be one of those who Lee Smolin: „Din întâmplare am fost unul dintre
notele din muzică, lasă limbajul artistic descope- artistic language unprepared when transmitting
discovered the first solution of the equations de- cei care au descoperit prima soluție propriu-zi-
rit din punct de vedere al transmiterii prin alte through more different contexts than itself.
fining a quantum theory of cosmology. These are să a ecuațiilor care definesc o teorie cuantică a
medii decât prin sine însuși. Descrierile în cuvin- The descriptions in words will never have
named the Wheeler-DeWitt equations or the equa- cosmologiei. Acestea se numesc ecuațiile Whee-
te nu vor putea reconstitui niciodată mozaicuri the opportunity to develop the irreversibly lost
tions of quantum constraints. The solutions of these ler-DeWitt sau ecuațiile constrângerilor cuantice.
sau picturi antice pierdute ireversibil. Faptul că mosaics or ancient paintings. The fact that there
equations define the quantum conditions meant to Soluțiile acestor ecuații definesc stările cuantice
există comparații literare care ne povestesc cum are literary comparisons telling us how the birds
describe the whole universe. Working with a friend, menite să descrie universul întreg. Lucrând la în-
păsările se năpusteau asupra strugurilor din pic- were swooping upon the grapes in the painting
Ted Jacobson, then with another one, Carlo Rovelli, ceput cu un prieten, Ted Jacobson, apoi cu altul,
tura unui Apelles ne creează o idee vagă despre of Apelles creates a vague idea regarding the
at the very beginning, at the end of the 80s I found Carlo Rovelli, am găsit pe la sfârșitul anilor 1980
măiestria trompe l’oeil-ului în Grecia antică. Chiar trompe l’oeil mastery in ancient Greece.
these equations’ infinite number of solutions. It was un număr infinit de soluții al acestor ecuații. Era
în condițiile actuale ale codificării matematice ale Even in the present conditions of the image’s
an extremely surprising fact as few equations in un fapt extrem de surprinzător, cu atât mai mult
imaginii, ale corespondenței unei multitudini de mathematic codification, or considering the cor-
theoretical physics can be solved exactly.” cu cât puține din ecuațiile fizicii teoretice pot fi
tonuri cu standardizări de tip RAL sau PANTONE respondence of a multitude of tones with RAL or
In conclusion, the scientific discoveries and rezolvate exact.”
este imposibilă descrierea prin cuvinte, astfel ca PANTONE standardizations, it is impossible to de-
new technologies ask the professionals and ex- În concluzie, descoperirile științifice și noi-
peste sute de ani o imagine să poată fi reconsti- scribe all this in words to facilitate the reorgani-
perts to know some programs or applications, or le tehnologii impun profesioniștilor cunoașterea
tuită pe baza unor cuvinte. zation of the image on the basis of some words
involve the idea that it is important for you to unor programe (aplicații), sau cel puțin implică
Deci fără să ne raportăm neapărat la teoriile one hundred years later.
know what to ask from an engineer collaborator faptul de a ști ce să ceri unui colaborator ingi-
enunțate de Thomas Kuhn, ne aflăm într-un uni- Thus, without necessarily connecting to the
when you are the artist, in order to be under- ner, atunci când tu ești artistul, pentru a vorbi pe
vers care scapă oricăror încercări de definire în ce theories stated by Thomas Kuhn, we find ourselves
stood by the team’s members when you say that înțelesul membrilor echipei atunci când spui că
privește noțiunea de eleganță – concept estetic in a universe, which cannot be defined in terms of
you urgently need five meters of printable canvas ai nevoie urgent de cinci metri liniari de pânză
ce nu poate fi încadrat în coordonate matematice. elegance – an aesthetic concept which can’t be
provided with some eco-solvent, not with liquid printabilă cu eco-solvent și nu cu latex, cu 67%
Chiar dacă la momentul actual moda este să ne seen in mathematic coordinates. Although at the
rubber, 67% cotton, and 33% polyester, the Pan- bumbac și 33% poliester, albastru tip Pantone
învârtim într-o lume a proceselor și nu a obiecte- moment it is fashionable to act in a world of proc-
tone 2745 type blue, 330 grams / square meters, 2745, la 330 grame / metrul pătrat și nu 350 gra-
1 Lee Smolin, „Spațiu, timp, univers”, editura Hu- 1 Lee Smolin, „Space, Time, universe”, publishing not 350 grams – as the supplier would suggest – me – cum ar dori să-ți dea furnizorul – pentru că
manitas, București, 2008, p. 53. House Humanitas, Bucharest, 2008, p. 53. as that is the only one he has got in stock. numai pe aceea o mai are în stoc.
UNArte – 150 years younger UNArte – mai tânără cu 150 de ani
Matei ARNĂUTU

lector universitar doctorand It is impossible for me to write about school1 Mi-e imposibil să scriu despre școală1 așa cum
lecturer phd candidate
as it used to be before 1997, when I was ad- era înainte de 1997, anul în care am fost admis ca
mitted as a student at the Art Faculty. I would student la Facultatea de Arte Plastice. Despre pe-
be pleased to write about my studenthood, but I rioada de studenție aș scrie cu plăcere, dar poate
would be too subjective. I would be tempted to cu o prea mare doză de subiectivism. Aș fi tentat
distribute this piece of time in three slices. The să împart această bucată de timp în trei felii. Pri-
206 first (the one following my admittance), was full ma (cea de după admitere), plină de entuziasm, 207
of enthusiasm, a condition amplified by profes- stare amplificată de profesorul Valeriu Mladin, un
sor Valeriu Mladin, a contagiously energetic man. om de o energie contagioasă. A doua (cea din
The second (the one experienced in the second anul 2), o felie digerată cu greu în perioada de
year), a hardly digested slice, during the work lucru în atelierul profesorului Mircia Dumitrescu.
period in the studio of professor Mircia Dumitres- A treia (aceea la care mă voi raporta mereu ca la
cu. The third (the one I shall always consider the cea mai relevantă perioadă din formarea mea),
most relevant period of my formation) marked by marcată, de întâlnirea cu Florin Mitroi, toate trei
the encounter with Florin Mitroi. All these three învelite în aura vârstei de douăzeci și ceva de ani.
slices are enfolded by the aura of a beautiful age Mai adecvat ar fi să vorbesc despre prezent.
– twenty years and some more. Despre cum apare școala2 văzută din postura celui
It would be more appropriate for me to refer care este încă student (doctorand), dar și profe-
to the present. About the way school2 appears sor3. Mai precis, din perspectiva celui care predă
from the perspective of the one who is still a cursuri de prelucrare a imaginii pe calculator –
student (a PhD candidate) yet also a professor3. un domeniu care operează cu aplicații complexe,
More precisely, from the perspective of the one într-un mediu virtual aproape inseparabil de cel
who teaches courses about the computer image online –, dar care în perioada studenției, succint
processing – a domain operating with complex pomenită mai sus, nu știa încă ce înseamnă un
applications, in a virtual medium which is almost telefon mobil. Iată cu ce viteză întinerește școala4!
inseparable from the online one –, but one who,
during his already mentioned studenthood, had 1 A se citi Universitatea Națională de Arte
București.
1 Read the National University of Arts, Bucharest. 2 Vezi nota 1.
2 See the first note. 3 A nu se confunda cu titlul academic.
3 Not to be confused with the academic title. 4 Vezi nota 1.
208 209
210 211
no idea what a mobile phone meant. This is the Un scriitor român contemporan afirma că
way school can remain young4. suntem ființe amfibii, scufundate deopotrivă în
A Romanian contemporary writer has stated realitate și în mediul virtual. Ne petrecem sufici-
that we are amphibious beings, existing both in ent de mult timp conectați la mediul online, astfel
reality and in the virtual context. We spend suf- încât acest fapt să ne modeleze existența.
ficient time connected to the online world to be Internetul este un mijloc de informare priori-
modelled by this. tar. Când cineva are o întrebare / dilemă, Google
The Internet represents a prioritary means e primul loc unde caută răspunsul. Și de cele mai
of information. When someone has a question/ multe ori doar acolo. Din ce în ce mai accesibil,
dilemma, Google is the first context where he internetul devine și din ce în ce mai competent
can find the answer. And, most of the time, only ca sursă de informații, pe măsură ce instituțiile
there. More and more accessible, the Internet educaționale serioase își dezvoltă biblioteci și
becomes more and more competent as a source spații de informare online. Dincolo de simpla in-
of information, while the serious educational in- formare, procesul de învățare se mută și el în
stitutions develop their online libraries and infor- virtual, tutorialul fiind un cuvânt care ar trebui să
mational spaces. Beyond the simple information, intre curând în DEX.
the learning process also moves into the virtual, Punctul în care se află realitatea virtuală în
and the tutorial becomes a word to be included acest moment este dominat însă de rețelele de
in dictionaries very soon. socializare. Pentru majoritatea tinerilor sub 30
However, the point where we can find the de ani realitatea concretă și cea virtuală sunt
virtual reality at this moment is dominated by inseparabile, ba de multe ori cea de-a doua o
social networks. For most of the young people, determină pe prima. Atitudinea „fac ce fac pen-
who are younger than 30, the concrete and vir- tru ca să postez” nu mai e o noutate, iar pentru
212 tual realities cannot be separated, and very often unii a devenit un obicei. Social media a depășit 213
the latter determines the former. An attitude like însă de mult componenta de divertisment. Feno-
„I do what I do to post” is no longer something menul rețelelor de socializare ne-a „potcovit” pe
new, and for some it has become a habit. Yet noi – ființele „amfibii” – cu obiceiuri noi5. Acestea
social media had gone beyond the entertaining au lucrat atât de adânc în conștiința noastră, în-
view long time ago. The social network phenom- cât au început să remodeleze întreaga societate.
enon overwhelmed us – the „amphibious be- Informația / știrea culeasă direct de la locul unui
ings” – with new habits5. These penetrated our eveniment de către surse multiple se propagă
conscience very profoundly thus they started to nemijlocit în rețelele sociale. Apare astfel jurna-
re-structure the whole society. The information lismul participativ, care aduce un aport semnifica-
/ news collected directly from the place of an tiv în ceea ce privește obiectivitatea informației.
event by multiple sources is dissimulated directly Receptorul nu mai poate fi atât de ușor manipulat
into the social networks. Thus we speak about de media, pentru că își poate extrage informația
the participative journalism which significantly din mai multe surse independente. Astfel, fiecare
contributes to the objectiveness of information. individ dotat cu un telefon cu cameră conectat
The receiver is no longer manipulated by the me- la internet, posesor al unui cont pe o rețea de
dia so easily as it receives the information from socializare, devine „jurnalist”. Poate fără voia lui.
more independent sources. As a result, each in- Jurnalismul participativ a devenit deja o subcate-
dividual, equipped with a phone provided with a gorie a jurnalismului, fiind dezbătut de diverși au-
camera connected to the internet, the possessor tori precum Sue Robinson și definit de Wikipedia.
„Ascensiunea recentă a social media a adus
4 See the first note.
5 Professors regularly communicate with students 5 Profesorii comunică în mod uzual cu studenții
on the Facebook. That is the place where they launch pe Facebook. Acolo se lansează întrebări, se postează
questions, post announcements, resources, documents, anunțuri, resurse, documente, materiale documentare
documentary materials etc. etc.
Elena Cocoșilă, Insectar, 2013
Elena Cocoșilă, Insectarium, 2013
argumente pentru reconsiderarea jurnalismului of an account on a social network, can become a
mai degrabă ca proces, decât ca produs al unui „journalist.” Perhaps unwillingly. The participative
trust de știri anume. Din această perspectivă, jur- journalism has already become a sub-category of
nalismul este participativ, un proces distribuit în- journalism analysed by different authors such as
tre mai mulți autori și care implică atât jurnaliștii, Sue Robinson and defined by Wikipedia.
cât și publicul.”6 „The recent development of social media
„Era digitală a inaugurat un nou fel de jur- brought a lot of arguments to reconsider journal-
nalism, în care cetățenii obișnuiți joacă un rol ism more as a process than as the product of a
mai important în procesul de apariție a știrilor, certain news core. From this viewpoint, journal-
ascensiunea jurnalismului popular fiind posibilă ism is participative, a process distributed among
prin intermediul internetului. Folosind telefoane more authors which involves not only the jour-
inteligente dotate cu cameră video, cetățenii ac- nalists, but also the public.”6
tivi sunt capabili să înregistreze știri și evenimente „The digital era inaugurated a new kind of
și să le încarce pe canale precum You Tube, aces- journalism in which common citizens play a more
tea fiind adesea descoperite și preluate de piața important role in the dissemination of news, and
media mainstream. Între timp, accesul facil la știri the development of popular journalism is possi-
provenind dintr-o varietate de surse online, pre- ble only by means of the Internet. While using
cum blogurile sau social media, a oferit cititorilor intelligent phones provided with a video camera,
oportunitatea de a colecta informații din multi- the active citizens are able to record news and
ple surse oficiale și neoficiale, în loc să accese- events and save them on different channels such
ze doar fluxurile media tradiționale supuse unor as You Tube, then these are often found and
agende.”7 overtaken by the media mainstream market. In
Apariția în acest text a ideilor de mai sus the meantime, the easy access to the world of
214 e justificată de unele cazuri în care studenți la news deriving from a variety of online sources, 215
Arte, în speță chiar unii de la Modă (îi urmăresc such as blogs or social media, offered the read-
pe Facebook), duc în paralel o activitate jurna- ers the opportunity to collect information from
listică. Și nu întotdeauna în domeniul în care îi multiple official and informal sources instead of
pregătește școala. accessing only the traditional media streams sub-
Accesul nelimitat la informații profesionale din mitted to an agenda.”7
ce în ce mai competente și dezvoltarea simțului The appearance in this text of the ideas above Elena Cocoșilă, Insectar, 2013 Laura Dimancea, Insectar, 2013
civic datorat apariției fluxurilor de știri indepen- is justified by several cases when students from Elena Cocoșilă, Insectarium, 2013 Laura Dimancea, Insectarium, 2013
dente (chiar dacă încă firave) sunt lucrurile bune, the Art University, more exactly some belonging
sănătoase, peste care „amfibianul” poate să dea to the Fashion Department (I follow them on the However, can creativity be stimulated by this făcut până în prezent într-un anumit domeniu.
înotând în mediul virtual. Facebook), also deal with a journalistic activity. domain? The answer is, without any doubt, yes. Are acces instant la munca celor mai importanți
Poate fi însă stimulată creativitatea de acest And not always in the domain school prepared The online documentation became compulsory designeri, poate studia tendințele etc.
mediu? Răspunsul este, fără îndoială, afirmativ. them for. before any conceptual approach meant to gener- Mediul online este prin definiție interactiv, iar
Documentarea online a devenit obligatorie îna- The unlimited access to professional and more ate concrete projects. The Internet epoch expe- anumiți dezvoltatori de proiecte artistice mizează
inte de orice demers conceptual menit să gene- and more competent information and the develop- rienced by us intersects with the design era, and pe implicarea utilizatorului de internet în demer-
reze proiecte concrete. Epoca internetului în ment of civic sense, given the emergence of inde- this is much easier to access online. The student sul lor creativ. Un exemplu din domeniul modei
care trăim se intersectează cu era designului, pendent streams of news (even if they are frail), (and not only) can see what has been done in a ar fi proiectul „D.dress” conceput de newyorkezii
iar acesta e infinit mai ușor accesibil online. are the good and proper things the „amphibian” certain domain. He enjoys instant access in the de la „continuumfashion.com”. Aceștia au creat o
Studentul (și nu numai) poate vedea ce s-a can feel while swimming in the virtual medium. work of the most important designers, he can aplicație cu ajutorul căreia orice utilizator poate
study the trends etc. să construiască tiparul unei piese vestimentare
6 Robinson, Sue, „Journalism as Process: The 6 Robinson, Sue, „Journalism as Process: The By definition, the online medium is interac- conform unui algoritm ce are la bază forma triun-
Organizational Implications of Participatory Online News”, Organizational Implications of Participatory Online News”, tive, and certain artistic project makers count ghiulară. Acest tipar este ulterior tăiat și asamblat
Journalism & Communication Monographs, 21 septembrie, Journalism & Communication Monographs, September 21, on the implication of the Internet user in their pe măsura (co)autorului. Iată mai departe cum
2011, nr. 13, p. 137. 2011, no. 13, p. 137. creative approach. A suggestive example in the enunță creatorii conceptul din spatele „D.dress”
7 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/ 7 See: http://en.wikipedia.org/wiki/Journalism fashion domain is provided by a project, D.dress, și modul în care funcționează proiectul:
Journalism#cite_note-9 #cite_note-9
conceived by the New Yorkers from continuum- Viitorul modei și viitorul produselor de con-
fashion.com. They created an application which sum în general se află nu doar în tehnologii și
can be approached by any user to construct the materiale avansate, ci și în reevaluarea designu-
pattern of a clothing item according to an algo- lui, manufacturii și desfacerii. Mixând producția
rithm based on a triangular form. This pattern is rapidă, aplicațiile interactive și accesibilitatea in-
subsequently cut and assembled according to the ternetului, putem lăsa pe oricine să se implice
(co)author. Here is the way the creators define direct în procesele de design și producție.
the concept beyond the D.dress and the way in Pe scurt, colecția „D” este de fapt un software.
which the project works: Aplicația D.dress îți permite să desenezi o rochie,
The future of fashion, and the future of con- o transformă într-un model 3D și exportă un tipar
sumption products in general, can be found not pentru a realiza o rochie reală pe măsura ta. Un
only in advanced technologies and materials, but cutter laser sau un plotter taie în material tipa-
also in the re-evaluation of design, manufactures rul, care apoi este cusut și asamblat într-o rochie.
and deliveries. By mixing the fast production, the Toate creațiile au în comun tema „Little black
interactive applications and the accessibility of dress” și forma triunghiului generată de aplicație.
the Internet, we can allow anybody to involve Aceasta permite practic oricui să își creeze pro-
directly in the design and production processes. priul design inovativ de rochie. (Sursa: continu-
Briefly, the „D” collection is actually a soft- umfashion.com.)
ware. An application such D.dress can make you În compania acestor fenomene își desfășoară
draw a dress, transform it into a model in three activitatea studentul la arte. Are acces aproape
dimensions and export a pattern to create a real nelimitat la informație de calitate (fapt care –
dress for you. A cutter laser or a plotter outlines printre altele – îi oferă șansa de a face exerciții
the pattern in the material which is then sewn de libertate), precum și la software de ultimă
216 and assembled into a dress. All creations are generație. Și asta dacă ne referim doar la mediul 217
mutually focused on the „Little black dress” topic virtual în care înoată „amfibienii”, care vine ca o
and the form of the triangle is generated by the completare la noțiunile hiperspecializate puse la
application. This permits practically anyone to dispoziție de profesori.
create his own innovative dress design. (source: Acest context fiind creat, tragem concluzia
continuumfashion.com) că, cel puțin în teorie, din ce în ce mai tânăra
The art student develops his activity in the UNAB este locul de unde pornesc elitele domeni-
company of these phenomena. He enjoys an ilor creative din viitorul apropiat.
almost unlimited access to qualitative informa-
tion (which – among other facts – offers him the
chance to practise liberty exercises), as well as to
the most recent software. All this if we refer only
to the virtual medium in which the „amphibians”
swim, as an additional detail to the hyperspecial-
ized notions the professors are provided with.
Given this context, we draw the conclu-
sion that, at least theoretically, the younger and
younger National University of Arts Bucharest
marks a starting point for the elites of the crea-
tive domains in the very close future.

Bianca Budau, Rochie Pop Art, 2013


Bianca Budau, Pop Art Dress, 2013
Costumes in movement Costume în mișcare
Adina CEZAR

coregraf In the course of time, art (regardless of its De-a lungul timpului, arta (indiferent de for-
choreographer
form) and fashion intersected in different forms. ma acesteia) și moda s-au intersectat sub diferite
There were moments when the designers inspired forme. Au fost momente în care designerii s-au
from the works of famous artists, moments when inspirat după operele artiștilor celebri, momente
they became artists and moments when the two în care ei au devenit artiști și momente în care
parts cooperated to realize an outstanding col- cele două părți au colaborat la realizarea unor
218 lection. colecții ieșite din comun. 219
Regarding the connection between fashion În ceea ce privește relația dintre modă și
and dance, I consider that it is clear to each of dans, consider că ne este clar tuturor: moda este
us: fashion represents an art which clothes the o formă de artă ce îmbracă mișcarea trupului.
body’s motion. Personaje precum Isadora Duncan au repre-
Characters such as Isadora Duncan repre- zentat o sursă de inspirație și un model pentru
sented a source of inspiration and a model for generații întregi de designeri vestimentari.
generations of fashion designers. Studiul mișcării, a cineticii corporale, a for-
For each important designer the study of mo- melor în mișcare supuse legilor fizicii reprezintă
tion, corporal kinetics, forms in motion, subordi- pentru orice designer de vârf o provocare și un
nated to the laws of Physics, represents a chal- studiu de o viață.
lenge and a lifetime study. Mișcarea și moda sunt elemente inseparabile
Motion and fashion are the inseparable ele- ale esteticului cotidian.
ments of everyday’s aesthetics.
220 221

Andrei Mortasifu Elide Toma


The little ugly Duck Rățușca cea Urâtă
or about the role of sau despre rolul și locul
Technology and pattern constructions Tehnologiei și construcției tiparului
Liliana IFRIM

lector universitar doctor inginer A graduate from a Technical University, Absolvent al unei Universități Tehnice, Gheor-
lecturer doctor engineer
“Gheorghe Asachi” from Iași, a PhD at the Poly- ghe Asachi din Iași, cu un doctorat la Universi-
technic University, Bucharest, and more than tatea Politehnică București și cu o experiență de
20 years experienced in fashion industries, this peste 20 de ani în industriile modei, deci în prin-
being “tehnical”, I paradoxically find my well- cipiu fiind foarte „tehnică”, îmi găsesc paradoxal
defined place and role among “artists”. It is very locul și rolul bine definit în mijlocul „artiștilor”.
222 clear to me that this discipline is welcome and Pentru mine este foarte clar faptul că această 223
necessary at the Fashion Department within the disciplină este bine-venită și necesară la Depar-
National University of Arts Bucharest. tamentul Modă din cadrul UNAB.
Although the role of this subject is perceived Chiar dacă rolul acestei materii este perce-
as the “Ugly little duck” of the domain, the disci- put ca „rățușca cea urâtă” a domeniului, disci-
pline nobody seems to like, but which they can plina pe care nimeni nu o place, dar pe care
gradually understand and respect, has the same reușesc să o înțeleagă, în timp, ajung să o și
role in the informational baggage of the future respecte, are același rol în bagajul informațional
designer as the salt in the three-star kitchen of a al viitorului designer ca și sarea în bucătăria
Chef in the Michellin guide... unui Chef cu 3 stele în ghidul Michellin.
After the completion of my technical and en- După finalizarea studiului tehnic și devenirea
gineering studies, my practical encounter with mea inginerească, întâlnirea directă cu designul
design and fashion occurred at the first company și moda a avut loc la prima firmă din România
in Romania which, starting with 1991, educated care începând cu anul 1991 a educat publicul
the public to understand and consume fashion. să înțeleagă și să consume moda. Aici am avut
Here I had the opportunity to coordinate a team ocazia să am în echipa pe care o coordonam, pe
comprising both economists, engineers, special- lângă economiști, ingineri, specialiști în resurse
ists in human resources, marketing or manage- umane sau marketing și management și câțiva
ment and several designers taught by the pres- designeri, produși de prestigioasele Universități
tigious Art Universities from Bucharest and Cluj. de Arte din București și Cluj.
Working with my designer colleagues, I realized Lucrând cu colegii designeri, am realizat ce
the qualities, abilities and competences they have calități, abilități, competențe au acumulat în pre-
accumulated during their academic training. Thus I gătirea lor academică. Am avut astfel posibilita-
had the possibility to notice what can and must be tea să sesizez ce poate fi și ce trebuie îmbunătățit
improved technically in their development. din punct de vedere tehnic în pregătirea lor.
Oportunitatea de a contribui la formarea The opportunity to contribute to the forma-
și modelarea viitoarelor generații de designeri tion and modeling of the future generations of de-
mi-a fost oferită în urmă cu doi ani de către signers was offered to me two years ago by Mrs.
doamna Unda Popp, imediat după ce am obținut Unda Popp, as soon as I got my engineering PhD
titlul de Doctor inginer la Facultatea de Antre- at the Faculty of Business Entrepreneurship, Engi-
prenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor neering and Management within the Polytechnic
din cadrul Universității Politehnice București. University, Bucharest. Her offer derived from some
Oferta doamnei Unda Popp a venit pe fondul certain animosity and indisposition related to the
unor animozități și antipatii vădite față de dis- discipline I am still delighted to share with my stu-
ciplina pe care cu dăruire o împărtășesc acum dents. I hope that now, after two years of activity
studenților. Sper că acum, după cei doi ani de with this group, I could stimulate the interest in
activitate în cadrul acestui colectiv, am reușit să this discipline, which does not comprise a series of
trezesc interesul pentru această disciplină, care formulas, it is simply clear, beautiful, full of logic
nu e alcătuită dintr-o înșiruire de formule, ci e and reason. It is the technical alphabet of profes-
pur și simplu clară, frumoasă, plină de logică și sion, it simply IS and must be HERE and NOW…
rațiune. Este alfabetul tehnic al profesiei, pur și The students were surely told about design
simplu ESTE și trebuie să fie AICI și ACUM. and fashion for a lot of times, these were topics
Studenților li s-a vorbit cu siguranță despre approached by my eminent colleagues. However,
design, modă și meseriile modei de nenumărate as I was more an engineer than an artist, I would
ori, teme atinse de toți distinșii mei colegi. Eu like to introduce several notions regarding the role
fiind însă mai puțin artistă și mai mult ingineră, of textiles in general and clothing in particular in the
doresc să le introduc acum câteva noțiuni des- context of industrial evolution and globalization. In
pre rolul textilelor în general și al îmbrăcămintei other words, I would like our students to be aware
224 în particular, în ceea ce privește evoluția indus- of the fact that… without textiles (or the so-called 225
trială și globalizare. Cu alte cuvinte, aș dori ca light industry), we couldn’t have talked about the
studenții noștri să conștientizeze faptul că fără transport infrastructure, furnaces and heavy ma-
textile (sau așa-numita industrie ușoară), nu chinery, (the so-called heavy industry) and why
ar fi existat infrastructura de transport, furna- not, perhaps we could have missed the possibility
le și mașini grele, (așa numita industrie grea) to be so familiarized with the Internet, Facebook, or
și de ce nu, poate nu am fi ajuns să fim atât smart-phones and so on and so forth…
de familiarizați acum cu internetul, Facebook-ul, I invite you to go back in time, from another
smartphone-ul ș.a.m.d. viewpoint, an unusual incursion for the University
Vă invit să facem o incursiune în trecut, of Arts, Bucharest…. We refer to evolution and
dintr-un alt punct de vedere, o incusiune ati- revolution: the industrial revolution and the revo-
Prima revoluție industrială: formarea complexului industrial modern
pică pentru UNAB. Vorbim despre evoluție și lution in clothing, deriving from the former. The first industrial revolution: the development of the modern industrial district
revoluție: revoluția industrială și decurgând din The interaction of art, science and mecha-
aceasta revoluția în îmbrăcăminte. nisms can be expressed through the connection The great inventions, „Jenny’s” spinner cre- Marile invenții: mașina de filat „Jenny”
Interacțiunea artei, științei și tehnicii se among the artistic, scientific and technical events ated by Margreaves (1764), Arkwright’s spinner a lui Margreaves (1764), mașina de filat a lui
poate exprima prin relația dintre evenimentele ordered chronologically in the system of values: (1769) and Crompton’s fine fiber spinner (1779), Arkwright (1769) și mașina de filat fire fine a lui
artistice, științifice și tehnice ordonate cronolo- the understanding of the universe, the control of introduced mechanized equipments and/or oper- Crompton (1779) au introdus utilaje mecanizate
gic în cadrul sistemului de factori: înțelegerea natural forces, the automation of industry, the ated through some external energy – which is și/sau acționate prin energie exterioară – infinit
universului, controlul forțelor naturii, automati- preventive medicine, the productive agriculture, infinitely higher than the one of the living engine mai mare decât cea a motorului viu – în procesul
zarea industriei, medicina preventivă, agricultu- the artistic explosion... – in the spinning process. The revolution in the de filare. Revoluția în industria textilă se extinde
ra productivă, explozia artistică. The industrial revolution itself does not origi- textile industry extends and develops in weavings în țesătorii odată cu inventarea războiului de țe-
Revoluția industrială în sine nu își are originea nate in the development of the heavy and trans- simultaneously with the invention of Cartwright’s sut mecanic a lui Cartwright (1785).
în dezvoltarea industriei grele și a transporturilor, port industry but in the textile industry, a repre- mechanic loom (1785). Acest proces de dezvoltare este însoțit de
ci în cadrul industriei textile, industrie reprezenta- sentative industry in most of the countries during This process of development is associated concentrarea producției, de trecerea de la pro-
tivă în majoritatea țărilor pentru acea perioadă. that period of time. with the concentration of productions, the transi- ducția în „sistem meșteșugăresc” la cea în „sis-
Diverse tipuri de tipare, pentru: fusta Cloș, fusta clasică, bluză
Diffrent type of patterns, for: Cloche skirt, classic skirt, blouse

as the energy of the wind and flowing water or Valorificarea cantităților mari de țesături
the animal energy were no longer needed. textile a început să fie limitată de modul de
The capitalisation of large quantities of textile confecționare manuală a îmbrăcămintei. Într-
weavings started to be limited by the methods adevăr, coaserea manuală reprezenta un proces
applied to make the clothing manually. Indeed, laborios, cu consum mare de timp, care pe de o
226 the manual sewing represented a laborious proc- parte oferea locuri de muncă pentru un număr 227
ess, consuming a lot of time which, on one hand mare de persoane, dar pe de altă parte nu putea
provided work places for a high number of people fi organizat și extins la scară industrială cores-
and, on the other hand, it could not be organized punzătoare producției de material textil.
and extended to the industrial scale correspond- Inovarea în procesele de coasere, respectiv
ing to the production of textile materials. înlocuirea muncii manuale cu mașini, a apărut
The innovation in the sewing processes and ca o necesitate, iar o serie de inventatori s-au
the replacement of the manual work with machin- preocupat de conceperea și realizarea de mașini
eries emerged as a necessity, and a series of in- de cusut care să mărească productivitatea în fa-
Materii prime și accesorii
ventors were preoccupied with the conception and bricația îmbrăcămintei.
Raw materials and accessories
realization of sewing machines meant to increase În domeniul confecțiilor textile, în anul 1791
tem de fabrică”, de la producția casnică de tip fe- tion from the craft production to the one achieved the productivity in the clothing manufacturing. apare primul brevet al unei mașini de cusut
udal (sau a breslelor) la producția industrială de in factories, from the feudal home production (of In the domain of textile ready-make clothes, (Thomas Saintl) care mecanizează această ac-
tip capitalist. Folosirea mașinii cu abur ca sursă guilds) to the capitalist industrial production. The in 1791 they launch the first patent of a sew- tivitate fără ca invenția să fie extinsă la scară
de energie și apariția mașinilor textile, în condi- usage of steam engines as sources of energy and ing machine (Thomas Saintl) which mechanizes industrială. Ulterior, austriacul Josef Madersper-
țiile deja existente ale unor întreprinderi care fa- the appearance of textile machines, given the al- this activity without the industrial extension of ger a prezentat prima sa mașină de cusut, a că-
bricau mașini, au condus la crearea „complexului ready existing circumstances of some enterprises the invention. Subsequently, the Austrian Josef rei construcție a început-o în anul 1807. La 9
industrial modern” inițial în Anglia și, ulterior, în producing machines, facilitated the creation of Madersperger presented his first sewing machine octombrie 1855 I. M. Singer brevetează modul
întreaga lume (Rusu, C., Cojocaru, G., 1980). the „modern industrial complex” initially in Eng- whose construction was begun in 1807. In Octo- de acționare a mașinii de cusut (cu pedală și
Concentrația de mașini textile în sistemul fa- land and subsequently in the whole world (Rusu, ber 9, 1855, I. M. Singer patented the functional- curea). În 1855 I. M. Singer a început să ex-
brică a fost posibilă datorită noii surse de ener- C., Cojocaru, G., 1980). ity of the sewing machine (provided with a pedal porte mașina de cusut astfel dezvoltată, iar în
gie produsă de mașina cu abur; producția tex- The concentration of textile machinery in and a belt). In 1855 I. M. Singer started to export anul 1867 a fost înființată la Glasgow, în Scoția,
tilă putea acum fi amplasată oriunde, neavând the factory system was possible due to the new the sewing machine he had developed, and in prima fabrică din afara Statelor Unite ale Ameri-
nevoie de energia vântului, a apelor curgătoare sources of energy produced by the steam engine; 1867 they founded the first factory from outside cii. În anul 1889 a fost lansată mașina de cusut
sau de energia animală. the textile production could be viewed anywhere, the United States of America at Glasgow, Scot- acționată cu motor electric de la Singer.
Colecția Collection PV2011 TI 2011/12 PV 2012 TI2012/13 PV 2013
Tendințe Trends x x
Strategii colecție Collection strategies x x
Concept colecție Collection concept x x
Producție/implementare Production/Implementation x
Distribuție Distribution x
Feed-back x

Simultaneitatea activităților de management pe grupuri de activități la momentul martie 2010


The simultaneousness of management activities in activity groups March 2010

Procurarea de haine la prețuri moderate pen- land. In 1889 they launched the sewing machine revolution, as I mentioned before, brought ma- care este foarte rapid adoptată pentru realizarea
tru întreaga populație a fost posibilă prin două di- operated by an electric engine from Singer. chineries, factories and new sources of power. The cămășilor de bărbați și a gulerelor, pelerinelor și
recții de dezvoltare primară: producția de masă și The acquisition of clothes at moderate prices production of fibers and weavings were mecha- crinolinelor pentru femei. Până la sfârșitul seco-
distribuția de masă (Kidwell și Christman 1974). for the whole population was possible by two nized by a series of great inventions. lului al XIX-lea mașina de croit a devenit uzuală;
Producția de masă presupune dezvoltarea de means of primary development: the mass pro- As I certified above, they developed and mașinile de călcat s-au transformat în mijloace
tehnologii de realizare a unei calități de producție duction and the mass distribution (Kidwell and distributed the sewing machine until 1850; it de producție eficiente. Bărbații au început să se
medie, valabilă pentru majoritatea consumato- Christman 1974). The mass production assumes was rapidly adopted to make shirts and collars, îmbrace la fel, similaritate oferită de producția
rilor de confecții „de gata”. Distribuția de masă a technological development to realize the qual- mantles and crinolines for women. Until the end prin intermediul mașinilor și tehnologiei.
necesita dezvoltarea de rețele de distribuție (ma- ity of an average production, which is valid for of the 19th century the cutting machine became Produsele de îmbrăcăminte pentru femei
gazine) și inovare în vânzări și promovare. most of the ready-made clothes consumers. The usual; the irons transformed in efficient means s-au dezvoltat mult în urma celor pentru băr-
Revoluția în îmbrăcăminte a avut loc în Statele mass distribution needed the development of of production. Men started to dress up similarly, bați. În anul 1860 confecțiile de serie pentru
Unite ale Americii ca dublă revoluție. Prima a fost some distribution networks (shops) and innova- a similarity offered by production by means of femei includeau doar pelerinele și paltoanele,
228 trecerea de la confecțiile realizate în casă sau la tion in sales and promotion. machineries and technologies. moda de femei fiind deservită în continuare de 229
comandă la confecțiile de serie realizate în fabrici. The revolution in clothing took place in the The women’s clothing items developed a lot către croitori. Departamentele de confecții din
A doua a fost trecerea de la purtarea de haine ca United States of America as a double revolution. compared to the ones worn by men. In 1860, the magazine erau specializate pe confecții pentru
semn al clasei sociale și al ocupației la purtarea The first was represented by the transition from series of women ready-made clothes included only bărbați. La începutul secolului al XX-lea, a fost
de haine ale „democrației” astfel încât toată lu- the ready-made clothes realized at home or or- the mantles and coats, and women’s fashion was organizat procesul producției de masă, care a
mea poate purta haine la fel. Potrivit Kidwell și dered, to the series ready-made clothes realized further achieved by tailors. The departments of permis furnizarea de confecții atât pentru băr-
Christman (1974), în secolul al XVIII-lea oricine ar in factories. The second was expressed by the ready-made clothes in the stores were structured in bați, cât și pentru femei. Astfel s-a născut indus-
fi mers pe jos din Philadelphia la Boston putea transition from clothes wearing, as a sign of so- men’s ready-made clothes. At the beginning of the tria de confecții textile, cu un sistem de organi-
distinge cu ușurință oamenii din orașe diferite cial class and occupation, to the clothes wearing, 20th century they organized the mass production zare pentru a realiza confecții „de gata” pentru
prin diferențele izbitoare între hainele lor. as a sign of democracy so that everybody could process which permitted the delivery of ready-made toată lumea (Kidwell and Christman 1974).
Îmbrăcămintea era distinctivă prin diferența wear their clothes similarly. clothes both to men and women. Thus they devel- „Creativitatea în modă este abilitatea de a
în tipul de țesătură și tipar. America a fost de- According to Kidwell and Christman (1974), in oped the textile ready-made industry, provided with produce variante noi, soluții neașteptate și cre-
pendentă de Anglia, de unde procurau țesături the 18th century, anyone could have gone on foot an organizing system to realize “ready garments” dibile, care răspund problemei, veche de când
fine de mătase, lână și bumbac, în timp ce alte from Philadelphia to Boston, or could have easily dis- for everyone (Kidwell and Christman 1974). lumea, a vestimentării corpului, de a dezvolta
țări au avut acces limitat la materiale, folosind tinguished the people from different towns through „In fashion creativity represents the ability to viziuni proprii, proaspete și interesante a aces-
materiale aspre și de calitate scăzută. Croitorii the striking differences among their clothes. produce new variants, unexpected and credible tora, în contextul actual.” (Sue Jenkyn Jones
realizau produse de îmbrăcăminte pentru cei The clothes were distinctive through their tex- solutions, which respond to the problem, which is (Saint Martins Colege) Fashion Design, Ce în-
bogați, iar săracii purtau confecții realizate de ture and pattern. America was dependent on Eng- already ancient, to develop the others’ personal, seamnă să fii creator de modă?)
către amatori. Secolul al XIX-lea, revoluția in- land, the country which delivered them fine silky, innovative and interesting visions, in the present Specificul industriei modei este dat de per-
dustrială, așa cum am arătat mai sus, a adus woolen and cotton textures, while other countries context.” (Sue Jenkyn Jones (Saint Martins Col- manenta schimbare și noutate care trebuie adusă
mașini, fabrici și noi surse de putere. O serie de had only a limited access to materials and used lege) Fashion Design, What does it mean to be a pe piață, cu implicații directe în special în activi-
invenții mari au mecanizat producerea de fire rough low quality materials. The tailors made the fashion creator?) tatea de creație, cercetare, dezvoltare, market-
și țesături. items of clothing for the rich ones and the poor The specificity of fashion industry is given by ing și promovare a produsului, vânzare. Simulta-
Așa cum am arătat mai sus, pînă în anul ones were wearing the ready-made clothes real- the permanent transformation and novelty, which neitatea sezoanelor se regăsește în toate fazele
1850 se dezvoltă și se distribuie mașina de cusut, ized by amateurs. The 19th century, the industrial must be taken to the market, with direct impli- de la concepția produselor, la aprovizionarea cu
Cusătură de însăilare: a) mod de execuție; b) secțiune Semn întins: a) mod de execuție; b) secțiune Semne largi: a) secțiune; b) prepararea foilor și tăie- Cusătură în urma acului: a) mod de execuție; b)
Stitch: a) fulfilment procedure; b) section Stretched sign: a) fulfilment procedure; b) section rea semnelor secțiune
Large signs: a) section; b) the preparation of sheets Sewing behind the needle: a) fulfilment procedure;
and the carving of signs b) section

materii prime și accesorii, marketing și vânzare. cations especially in creative activities, research, • Flexibility in production and the manage- mente esențiale pentru o viziune pe termen lung
Astfel, managementul din domeniul industri- development, marketing and product promotion, ment of the supply chain; care vor exploata aceste puncte forte în acord
ei confecțiilor textile se confruntă cu o problemă or sales. The simultaneity of seasons can be • The quality of products and services. cu tendințele sociale și economice generale:
profesională deosebit de complexă. El trebuie să found in all stages from the products’ conception The technological platform will be based on • O trecere de la produse de bază către pro-
asigure o creație de produs ritmică, planificare to the provision with raw materials and accesso- three attributes, which simultaneously represent duse specializate din procesele de high-tech;
contra cronometru, producție de calitate și la ries, marketing and sales. the three essential elements of a long-term vision fibre, filamente, țesături și produse finite, cu
termenele planificate, concepte de promovare Thus the management in the domain of ready- approaching these strong points in accordance proprietăți funcționale înalte, cu proprietăți țintă
care să se detașeze profitabil, de concurență. made clothing industry copes with a very complex with general social and economic trends: bazate pe nano-micro biotehnologii, noi finisaje
230 Managementul în această industrie trăiește professional problem. It must ensure a rhythmical • A transition from the main products to- și tratamente speciale, procese digitale etc; 231
un calendar multiplu, fiind permanent conectat product creation, a plan against time, qualitative wards the specialized high-tech processes; fibers, • Crearea și extinderea întrebuințării texti-
la cel puțin trei realități temporale, cu tot atâtea production, proper deadlines, and promotional filaments, weavings and finite products, with high lelor și în alte sectoare și domenii de aplicare
termene specifice, așa cum se arată în tabelul concepts to profitably detach from their rivalry. functional properties, with target properties based (sisteme de transport, construcții, aplicații me-
de pe această pagină (L. Ifrim, I. S. Avram, D. In this industry, the management experiences on nano-micro biotechnologies, new finishings, dicale, electronice de consum);
M. Micu, 2010) a multiple calendar being permanently connected and special treatments, digital processes, etc; • Sfârșitul erei de fabricarea în masă a pro-
Așa cum se observă din tabel, cu excepția to at least three temporal realities, provided with • The creation and extension of the textiles’ duselor textile și confecțiilor și trecerea spre o
activității de producție unde nu se regăsesc mai specific terms, like in the table on the next page usage in other sectors and domains (transport nouă eră industrială, caracterizată prin persona-
multe sezoane simultan, toate celelalte activități (L. Ifrim, I.S. Avram, D.M. Micu, 2010) systems, constructions, medical applications, lizare, flexibilitate, producție la cerere, împreună
au în vedere două sau mai multe sezoane. As we notice from the table, excepting the electronic devices...); cu logistica inteligentă, distribuție și servicii.
Deci UNAB ar trebui să poată pregăti specialiști production activity, where one cannot find more • The end of mass production in the area Această viziune tridimensională, împărtășită
activi într-o zonă dinamică. Specialiștii care să răs- simultaneous seasons, all the other activities of textiles and the transition towards a new in- de către industrie și comunitatea științifică, cu-
pundă în același timp cerințelor strategice la nivel have two or more seasons in mind. dustrial era, characterized by personalization, prinde toate cele 3 elemente cruciale de inovare
european, dar și specific țării noastre. As a result, the National University of Arts flexibility, ordered production, besides intelligent industrială:
Viitorul industriei de textile și îmbrăcămin- Bucharest should be able to train active special- logistics, distribution and services. • Materiale, procese și tehnologii;
te din Europa va fi construit pe punctele forte ists in a dynamic zone. The specialists, which are This tridimensional vision, shared by indus- • Produse și piețe;
existente: aimed to properly correspond to strategic de- try and the scientific community, comprises the • Management.
• Creativitatea în proiectarea și dezvoltarea mands both at the European level and according three essential elements of industrial innovation: Pe plan intern, prin Strategia Națională de
de produse; to the characteristics of our country. • Materials, processes and technologies; Export a României pentru următoarea perioadă
• Inovația în materiale și procese; The future of the textile and clothing indus- • Products and markets; s-a stabilit că factorii critici de succes care in-
• Flexibilitate în producție și managementul try in Europe is going to be constructed on the • Management. fluențează competitivitatea la nivel internațional
lanțului de aprovizionare; strong existent points: Internally, through the Romanian National a sectoarelor de confecții sau încălțăminte sunt
• Calitatea produselor și serviciilor. • Creativity in the product projection and de- Export Strategy regarding the next period of identificați ca fiind: prețul, calitatea, designul,
Platforma tehnologică va fi bazată pe trei pi- velopment; time, they stated that the critical factors of suc- ambalarea, eticheta ecologică.
loni, care în același timp reprezintă cele trei ele- • Innovation in materials and processes; cess influencing the competitiveness of ready- Viziunea strategică pentru perioada 2005 –
Cusături de acoperire: a) surfilat; b) feston; c) punct de butonieră
Coating stitches: a) overcasting; b) festoon; c) buttonhole point

2009 și cea pentru 2010 – 2013 implică trece- made clothes or footwear at the international
rea graduală de la sistemul „lohn” la intrarea în level are identified as being the price, quality,
funcțiile de design și marketing pentru a putea design, wrapping, the ecological label.
beneficia de oportunitățile unei afaceri complete The strategic visions for the period between
sub propria marcă. Pentru punerea în practică 2005 and 2009 and the one between 2010 and
a acestei viziuni este necesară dezvoltarea de 2013 involve the gradual transition from the „lohn”
programe și specializări pentru design și con- system to the entrance in the design and mar-
structori de tipare, prin instituții ale Ministerului keting functions in order to benefit from the op-
Educației și Cercetării, universități și asociații portunities of a complete business under its own
profesionale. brand. In order to apply this vision, one needs the
În concluzie, pe lângă aducerea pregătirii development of programs and specializations for
designerilor mai aproape de nevoile industriei design and pattern constructors through the insti-
și construirea de alianțe între designeri și orga- tutions of the Ministry of Education and Research,
nizații, tendințele menționate în SNE vor aduce universities and professional associations.
232 schimbări puternice pe toate planurile în organi- All in all, besides the perspectives regarding 233
zațiile din industria de confecții textile. the designers’ training much closer to the industri- Formare de cusătură de blocare la două fire, tip 301 Diferite modele de cusături
Invit deci și pe această cale pe studenții noștri al needs and the construction of alliances between Formation of two thread lockstitck, type 301 Different types of stitches
să abandoneze percepția și modul de abordare a designers and organizations, the trends mentioned
disciplinei de Tehnologie și Construcția Tiparului in the SNE will bring powerful transformations in and compensate the notions acquired during the în care bazele construcției tiparului au fost bine
ca pe rățușca cea urâtă a curiculei. each context in the ready-made clothing industry. pattern course only if the conditions regarding înțelese și însușite.
Aceste discipline îi ajută de fapt în dobân- I invite our students to stop approaching this the basis of the pattern construction were well Unul din proiectele ambițioase în această
direa unor abilități de modă, fără de care nu discipline, Technology and the Pattern Construc- understood and appropriated. direcție ar trebui să fie inițierea unui parteneriat
vor putea rezista pe piața concurențială contem- tion, as the ugly little duck of the curriculum. One of the ambitious projects in this respect între UNAB și Lectra, pentru a permite accesul
porană. Prin studiul acestei discipline nu se in- These disciplines actually support them should be expressed by the initiation of a part- facil al studenților și viitorilor designeri la tehni-
cearcă îngrădirea sau limitarea creativității. Vor- to gain some fashion skills without which they nership between the National University of Arts, că și tehnologie.
bim doar de aspecte practice, logice, raționale, wouldn’t resist on the contemporary competitive Bucharest and Lectra, in order to permit the fac- Sunt mândră și onorată să fiu parte a aces-
tehnice și economice. Un produs trebuie să fie market. This subject does not limit the idea of ile access of students and future designers to the tui colectiv didactic în demersul formării viito-
conceput cu simț artistic, dar și cu realism, cu creativity. We refer only to practical, logical, rea- technical and technological context. rilor specialiști care în 1, 2 sau 3 ani vor lupta
viziune asupra posibilităților de realizare practi- sonable, technical and economic aspects. A prod- I am proud and honored to belong to this pentru a-și găsi locul pe piața muncii.
că în criterii temporale și de costuri controlate și uct must be conceived not only artistically, but teaching staff and educate future specialists who Mult succes, studenți și profesori, nouă tuturor!
controlabile. also realistically, focusing on practical achieve- in one, two or three years are going to strive in La Mulți Ani UNAB!
Noțiunile teoretice astfel dobândite pot fi ments in temporal criteria as well as on control- order to find their place on the labor market.
dublate de tehnologia informației, atât de fa- led and controllable costs. Good luck, students and professors, to all of us!
miliară tinerei generații. Programele de Fashion The theoretical notions acquired like this can Happy birthday, the National University of
dedicate și dezvoltate de anumiți producători be doubled by the technology of information, Arts, Bucharest!
de soft-uri (a se vedea Lectra: http://www.lec- which the young generation is so familiar with.
tra.com/en/industries/fashion/index.html) pot The Fashion programs developed by certain soft
completa și compensa noțiunile dobândite pe producers (see Lectra: http://www.lectra.com/
parcursului cursului de tipar doar în condițiile en/industries/fashion/index.html) can complete
About the symbolical elements Despre elemente simbolice
used in the composition of folosite în compoziția
metal ornaments podoabelor din metal
Bogdan HOJBOTĂ

conferențiar universitar doctor In the curriculum, we focus on the study of În programa curiculară, studiului bijuteriei
associate professor doctor
jewels for a whole semester, which is not enough îi este dedicat un semestru, timp insuficient și
given the constant interest in this discipline. This așa pentru interesul care crește constant pen-
preoccupation is also distinguished in the selec- tru această disciplină. Această preocupare se
tion of the domain, as an MA study; moreover, evidențiază și în alegerea domeniului, ca studiu
there is the more and more sustained interest Masteral, mai mult, interesul tot mai susținut este
234 of the students belonging to the Fashion Depart- și din partea studenților altor departamente, dar 235
ment materialized in multiple and diverse collab- mai ales al celor de la Departamentul Modă, con-
orations or by choosing my optional course which cretizat în multiple și diverse colaborări sau prin
introduces them in the art of jewels. alegerea cursului meu opțional de inițiere în arta
The relationship with those belonging to the bijuteriei.
Fashion Department is even more natural due to Legătura cu cei de la Modă este și mai fi-
the old friendships connecting me to those pro- rească datorită vechii prietenii care mă leagă de
fessors, Unda Popp and Ioana Avram, whose col- profesorii de acolo: Unda Popp și Ioana Avram,
league I used to be some years ago. Our mutual cu care am fost coleg de facultate cu ceva ani în
artistic interests made us encounter a lot, didac- urmă. Interesele artistice comune ne-au făcut să
tically, in our BA or MA students’ projects, or in ne întâlnim mereu, pe plan didactic în proiectele
different examination boards examining the PhD studenților de la Licență și Master sau în diferitele
candidates where I am solicited to participate. comisii de examinare ale doctoranzilor unde sunt
Thus these initiatives started to emerge simul- solicitat să particip.
taneously with some projects associating the cloth- Astfel, aceste inițiative au început să
ing with jewels or metallic accessories and vice apară odată cu apropierea unor proiecte de
versa. From this viewpoint, I shall illustrate this with vestimentație cu bijuteria sau accesoriul metalic,
the example of my three MA candidates: Amelia dar și invers. În acest sens voi da exemplul ce-
Ghioala, Maria Stanescu. lor doi masteranzi cărora le coordonez lucrările:
Amelia Gioală (Ami): one can obtain spec- Amelia Ghioală, Maria Stănescu.
tacular compositions by exploring the astrolo- Amelia Gioală explorează scrierile astro-
gists’ writings about zodiacs, studying the zodia- logilor despre zodiac, studiind simbolurile și
cal signs and their significations and combining semnificațiile acestora, combinându-le apoi cu
them with specific artistic elements. Each zodiac elemente specifice zonei artelor vizuale, obținând
sign can be represented through a composition compoziții spectaculoase. Fiecare zodie este re-
prezentată printr-o compoziție formată din ele- formed from its specific elements and symbols.
mentele și simbolurile sale specifice. Anyone can make his zodiac known, without
Oricine își poate face cunoscută zodia, fără telling it, only by simply wearing an accesory re-
să o spună, doar prin simpla purtare a unui acce- ferring to it. Thus we can discover the character-
soriu care să facă referire la aceasta. Se pot des- istics of the person wearing this accesory.
coperi astfel trăsături de caracter ale persoanei Maria Stanescu:- I have chosen to research the
care poartă acest accesoriu. five solid Platonics comprising the notion of sacred
Maria Stănescu cercetează cele cinci solide solid geometry representing the morphogenetic
platonice ce alcătuiesc noțiunea de geometrie sa- structure found at the basis of reality and math-
cră, solide ce reprezintă structura morfogenetică ematics which are full of meanings and symbols.
ce se află la baza realității și a matematicii, fiind All these projects were selected for their in-
și ea plină de înțelesuri și de simboluri. terest in certain zones of signification and sym-
Proiectele au fost selecționate pentru pre- bols which I try to develop in few words. The
ocuparea către anumite zone de semnificații și study projects regarding the Metal as well as the
simboluri pe care încerc în puține cuvinte să le optional course could be developed with the sup-
dezvolt. Aceste proiecte de studiu de la Metal cât port of the professors from the Fashion Depart-
și de la cursul opțional au putut fi dezvoltate cu ment. The works realized in this way can complete
ajutorul profesorilor de la Departamentul Modă. the attire and will increase the expressiveness of
Lucrările realizate astfel pot completa ținute ves- the one wearing it in front of the spectator.
timentare și vor spori expresivitatea imaginii pur- Most of the metal jewels are very old and
tătorului în fața spectatorului. symbolical. The ornaments belonging to the ini-
Cele mai multe podoabe din metal au ajuns tial stage are considered as being endowed with
la noi, venite din negura timpului, cu o anumită magical power. About 6000 years ago they dis-
236 încărcătură simbolică. Podoabele aparținând eta- covered the copper, gold, silver, lead or tin (ig- 237
pei de început sunt reținute ca fiind elemente în- noring the classifications approached by science).
zestrate cu puteri magice. Au fost descoperite, cu Referring to the metals’ magic signification and
aproximativ 6000 de ani î.H cuprul, aurul, argintul, magical powers in very old times, we shall not
plumbul, cositorul sau staniul (ignorând clasificări- spend too much time with.
le la care apelează știința). Referitor la semnifica- Regarding gold, we have the first records
țiile și puterile magice atribuite metalelor, încă din from Herodotus, who describes the altars of
cele mai vechi timpuri, nu vom zăbovi prea mult. Seramide. Back then gold meant not only wealth
Despre aur, primele însemnări le avem de la but also power, representing the most hunted tro-
Herodot care descrie altarele Semiramidei. De phy. Persians did not own this precious metal but
pe atunci aurul înseamnă nu numai bogăție, ci și they reaved the rich Babylon, Assyria and Egypt,
putere, reprezentând cea mai căutată pradă de hoarding an immense quantity of gold. The shiny
război. Persanii nu dețineau zăcăminte din nobi- metal does not oxidize and is associated to sun in
lul metal, dar au jefuit bogatul Babilon, Asiria și most of the cultures. Gold represents the symbol
Egiptul, tezaurizând o imensă cantitate de aur. of knowledge and is the synonym of light and
Metalul strălucitor nu oxidează și este asociat în immortality. Regarded as a royal metal, it neither
aproape toate culturile, soarelui. Aurul constituie rusts nor stains. In the Greek tradition gold iden-
simbolul cunoașterii și este sinonim cu nemurirea tifies with the force of fertility, the power to domi-
și lumina. Considerat metalul regal, nu ruginește nate, with wealth, devotedness and brightness.
și nu se murdărește. În tradiția greacă, aurul se The Egyptians defined it as the “flesh of sun,”
identifică cu forța fecundatoare, cu puterea de a the symbol of invulnerability to illnesses and en-
domina, cu bogăția, cu dăruirea, cu strălucirea. emies, the symbol of those who go beyond the
Egiptenii îl caracterizau drept „carne a soa- terrestrial area as a material deserved only by
relui”, simbol al invulnerabilității în fața bolilor, în persons related to the celestial world. In all reli-
fața dușmanilor și simbol al celor ce depășesc sfe- gions, gold is considered a sacred material, that
Alexandra Ioniță, Set bijeturii, 2013
Alexandra Ioniță, Jewelry set, 2013
is why it used to garnish altars and icons. ra pământescului, ca material ce se cuvine doar
Regarding silver, we believe that it purifies persoanelor ce țin de lumea celestă. Aurul este
water and the silver dishes are provided with an- considerat, în toate religiile, un material sacru și
tiseptic characteristics. din această pricină împodobea altare și icoane.
It is more frequently met in the construction Despre argint avem credința că purifică apa,
of ornaments, by the side of gold and platinum. iar vasele de argint au calități antiseptice.
Another material discovered by people, the Este mult mai des întâlnit în construcția de
copper or brass, has numerous symbolical signifi- podoabe, alături de aur și platină.
cations. The copper objects used in magical prac- Alt material descoperit de oameni, cuprul sau
tice are believed to have healing powers, and the arama are nenumărate semnificații simbolice.
grace to vanish evil. The copper dishes are easy Obiectele de cupru folosite în practicile magice
to process due to the plastic quality of the mate- se consideră a avea puteri vindecătoare și harul
rial and in all cultures copper assumes a certain de a alunga răul. Vasele de cupru sunt ușor de
degree of heat, a certain attraction related to man prelucrat, datorită calității plastice a materialului,
(a great deal of kitchenware is made of brass). și în toate culturile arama presupune o anumi-
Metals derive from a remote pre-history, with tă căldură, o anumită atracție în raport cu omul
an enormous prestige and, symbolically, they of- (multe vase de gătit sunt din cupru).
ten identify with the sun, moon and stars. This Metalele vin încă din preistoria îndepărtată,
prestige might help us to understand the place cu un enorm prestigiu, și simbolic se identifică
and role of metals in the history of creative orna- deseori cu soarele, cu luna, cu stelele. Acest pre-
ments, from the very beginning. Many of their stigiu ar putea să ne ajute să înțelegem locul pe
initial significations vanished, and the assump- care l-au ocupat metalele în istoria creației de
tion, that metals are provided with powers that podoabe, încă de la începuturi. Multe din semni-
238 are more different than the other items in the ficațiile ce li se atribuiau inițial s-au pierdut, dar 239
world, still persists. convingerea că metalele au puteri diferite de ce-
This is what also happened to the precious lelalte lucruri de pe pământ persistă.
and semi-precious stones. In Babylonian cosmol- La fel s-a întâmplat și cu pietrele prețioase
ogy and alchemy, (Bucharest, Vremea Publishing și semiprețioase. Mircea Eliade în Cosmalogie și
House, 1937), Mircea Eliade mentions the lapiz- alchimie babiloniană, editura Vremea, București,
lazuli stone, which had an important role in the 1937), ne vorbește de piatra lapizlazuli, care juca
life of the Babylonians. The blue colour of this un rol important în viața babilonienilor. Culoarea
semi-precious stone is the colour of the starry albastră a acestei pietre semiprețioase era culoa-
sky, and the beard of the moon god, Sin-a divin- rea cerului înstelat, iar barba zeului lunii, Sin-di-
ity of the starry night-was made of it, just like vinitate a nopții înstelate – era făcută din ea, ca
at the Egyptians the hair of Ra, the god of sun, de altfel și părul lui Ra, zeul soarelui, care era tot
what made of lapiz-lazuli too. din lapizlazuli.
The signification of the precious and semi- Semnificația pietrelor prețioase și semipreți-
precious stones has been preserved much better. oase s-a păstrat mult mai bine.
Regarding the diamond, the evidence (dat- Pentru Diamantul, mărturiile (ce datează din
ing in the VI-Vth centuries B. Chr.) refers to this sec. VI-V î.H ) ne vorbesc de această piatră care
stone which has been known and used in magical era cunoscută și folosită în practici magice. Anticii
practice. The ancients appreciated both its physical apreciau atât calitățile fizice: colorația, (incolor,
qualities such as coloration (colourless, gray, blue, cenușiu, albastru, roz, verde, galben, portocaliu,
pink, green, yellow, orange, violet and brown), lila, brun ), transparența, duritatea, cât și propri-
transparency, asperity, and its healing properties etățile ei tămăduitoare ( pentru aparatul urinar,
(for the urinary tract, stomach, intestines, or for stomac, intestine sau pentru epilepsie.). Diaman-
epilepsy). The diamond was “unloaded” after its us- tul era „descărcat” după fiecare utilizare în apă
age in cold water and then “loaded” under the sun. rece și apoi „încărcat” la soare.
Amelia Ghioală, Set bijuterii – Zodiac, 2013
Amelia Ghioală, Zodiac – Jewelry set, 2013
În plan astrologic, era considerat de babilo- Astrologically, the Babylonians considered it
nieni ca protector a celor născuți în zodia leului the protector of those born in the Lion and Libra
și a balanței, de bizantini că-i favoriza pe cei năs- zodiac, the Byzantines thought it favoured those
cuți în zodia racului, iar în Evul Mediu european a born in the Cancer zodiac, and in the European
existat credința că diamantul îi protejează pe cei Middle Ages people said the diamond protected
născuți în berbec. those born under the sign of Aries.
I se atribuia și calitatea vindecătoare de ciu- There was also the assumption that it was
ma și de reconciliere a relațiilor între soții aflați în well-known for protecting people from the plague
prag de despărțire, de aici și credința că diaman- and for reconciliating the relationships between
tul din compoziția inelului de logodnă păstrează the partners aiming to separate hence the belief
liniștea și armonia cuplului. that the diamond used in the composition of the
Mai răspândit în natură, rubinul era tăiat și engagement ring preserves the peace and har-
șlefuit în oval, și pietrele cele mai mari și valo- mony of the couple.
roase purtau nume proprii. Era considerat piatra More frequently met in nature, the ruby was
vieții, capabilă să întărească inima și să asigure cut and polished in oval shapes and the bigger
Mihai Constantinescu, Artefact, 2013 Ovidiu Toader, Brățară, 2013
vigoare îndelungată. Legenda spune că tezaurul and more precious stones had their own names.
Ovidiu Toader, Bracelet, 2013
de rubine era păzit cu strășnicie de un dragon It was considered the stone of life which was able
și putea fi obținut prin eliberarea de puterile lui. to strengthen the heart and assure a sustained conferring wisdom, innocence and ingenuity. cerului senin, se confecționau de către anticii ro-
Insula Ceylon era supranumită insula rubinelor. vigor. The legend says that the ruby treasury was The semi-precious stones sometimes value mani și greci figurine, amulete și sigilii. Protec-
O varietate de corindon ca și rubinul, safirul fiercely watched by a dragon and it could be ob- more than the precious stones. toarea nativilor fecioară, lazuritul se credea că
fascinează prin albastrul său fermecător și i se tained by releasing it from its powers. The Ceylon The Roman and Greek ancients used the alin durerile de cap, scade tensiunea arterială,
atribuie puteri în alinarea durerilor și impiedica- island was called the island of rubies. lapiz-lazuli or the lazurite, the stone displaying febra, și încălzit trata inflamațiile și umflăturile.
rea disputelor și a certurilor. Considerată „piatră Being a variant of corundum like the ruby, the colour of the serene sky, to make figurines, Printre credincioșii budiști, cristalul de stâncă
240 episcopală’’ în Evul Mediu, s-a considerat că sa- the saphire fascinates the human look through its amulets and seals. The protector of Virgin na- este unul dintre cele 7 lucruri de neprețuit. Con- 241
firul aduce proprietarului său putere, onoare și charming blue while it is thought to have pow- tives, the lazurite was thought to ease head siderată piatra răbdării și a perfecțiunii, în Tibet
nemurire. Din punct de vedere astrologic safirul ers to ease the pain and stop disputes and ar- aches, lower blood pressure or fever, and cure cristalul de stâncă este folosit în tratarea răni-
favorizează nativii din săgetător și zodia vărsă- guments. Considered an “episcopal stone’’ in the inflammations and swellings, if heated. lor, iar sferele confecționate din el erau folosite
tor (după bizantini) iar după astrologii moderni Middle Ages, people believed that the saphire Among the Buddhist believers, the rock crystal în vrăjitorie. Apa băută din pahare din cristal de
pe cei din zodia capricorn. Se credea că safirul brought power, honour and immortality to its own- is one of the seven inestimable things. Considered stâncă tratează durerea de dinți. Alungă ghinio-
purtat te face vesel, odihnit, cucernic, întărind er. Astrologically, the saphire favors the Sagittarius the stone of patience and perfection, in Tibet the nul, necazul, tratează depresiile și întărește ini-
sufletul pentru liniște și armonie, conferind virtuți and Aquarius signs (according to Byzantines) and rock crystal is used to cure the wounds, and the ma, opalul protejează nativul din Capricorn.
celeste, inocență, iubire de adevăr. those belonging to the Capricorn zodiac sign, ac- spheres made of this were used in witchcraft. The Atât pietrele semiprețioase, cât și cele preți-
Coroana imperială germană are montat în cording to modern astrologers. People believed water drunk from the rock crystal cures the tooth oase au o încărcătură magică similară și au fost
față un safir de origine indiană. S-ar părea că tot that the saphire they wore made them joyful, ache. It banishes the misfortune and distress, it folosite cu prisosință atât în construcția de po-
de la indieni avem convingerea că safirul este bun recreated and relaxed, devout, strengthening the cures depression and strengthens the heart, and doabe, cât și în cea de figurine și amulete utili-
în înțepături de păianjen și mușcături de șerpi. soul for peace and harmony, and conferring celes- the opal protects the Capricorn native. zate în diverse ritualuri magice. Folosirea lor însă
Mereu s-a considerat că smaraldul fortifică tial virtues, innocence, and love of truth. Both the semi-precious and precious stones s-a făcut mai ales pentru frumusețea lor propriu-
memoria, ascute mintea și tratează boli ale sto- The German imperial crown is provided with are endowed with a similar magic expression, and zisă, colorația vie, nuanțele rafinate, transparen-
macului, insomnii, boli de ficat și de bilă, boli an Indian saphire. It seems that the Indians were used abundantly not only in the construc- ța care face lumina să fie dirijată cu maxim efect.
ale inimii și ochilor. Piatra se descarcă în ape made us believe that the saphire is good against tion of ornaments but also in the one of figurines Simbolistica profilelor și figurilor se alătură
curgătoare și se încarcă imediat la soare. Din spider stings and snake bites. and amulets used in different magic rituals. How- simbolisticii metalelor și pietrelor, în cadrul com-
convingerea că verdele specific smaraldului este It was always thought that the emerald forti- ever, they were used especially for their proper poziției plastice a podoabelor. Cele mai multe ti-
culoarea speranței, în textele medievale îl găsim fies one’s memory, sharpens our mind, and cures beauty, vivid colours, refined nuances, transpar- puri de profile și figuri, începând cu geometrismul
menționat ca piatră care conferă înțelepciune, stomach aches, insomnias, liver and gall illnesses, ency, conducting light with the maximum effect. elementar comportă o simbolistică cu trimiteri în
nevinovăție și iscusință. or the sicknesses of heart and eyes. The stone un- The symbolism of profiles and figures associ- sfera credințelor magice sau religioase.
Pietrele semiprețioase au o încărcătură une- loads in streams and loads immediately under the ates with the symbolism of metals and stones in Vom analiza câteva simboluri de profile și
ori chiar mai bogată decât pietrele prețioase. sun. Considering the emerald green the colour of the artistic composition of adornments. Most of the figuri întâlnite în cazul podoabelor artistice din
Din lapizlazuli sau lazurit, piatra de culoarea hope in medieval texts, we also find it as a stone figures and profiles, starting with the elementary metal.
geometrism, suggest a kind of symbolism which PROFILE ȘI FIGURI CU SEMNIFICAȚIE AS-
refers to the sphere of magic or religious beliefs. CUNSĂ
PROFILES AND FIGURES WITH HIDDEN SIG- Sunt cazuri când podoaba dispune de profi-
NIFICATIONS le sau figuri cu o semnificație ascunsă, iar pur-
There are cases when the ornament is pro- tătorul ei nu este conștient de aceste semnifi-
vided with profiles or figures with hidden signi- cații, și așa se întâmplă cel mai adesea astăzi.
fications, and its owner is not aware of these Chiar și creatorii de podoabe artistice, având
significations and this is what frequently hap- înscrise anumite figuri în limitele propriei lor
pens nowadays. Even the creators of artistic compoziții, ignoră semnificațiile și trimiterile
adornments, with certain figures provided within oculte. Se înscriu în această categorie mai ales
the limits of their own compositions, ignore the elementele primare de ordonare a spațiului:
occult significations and references. In this cat- punctul, linia în diverse conformații și formule,
egory we can especially mention the primary ele- profilele și figurile geometrice.
ments used to organize the space: the point, the În 1940, a apărut cartea intitulată „Das Zei-
line in different conformations and formulas, the chenbuch” („Cartea semnelor”), de Rudolf Koch,
geometric profiles and figures. la care ne vom referi mai departe. Punctul de-
In 1940, they published Rudolf Koch’s book, semnează începutul, linia orizontală desemnează
„Das Zeichenbuch”16 („The book of signs”), which întinderea, linia verticală desemnează înălțimea,
we shall further refer to. The point marks the be- cercul simplu desemnează perfecțiunea, crucea
ginning, the horizontal line suggests the extension, desemnează întâlnirea din mai multe direcții, in-
the vertical line expresses the height, the simple tersecția. Iar punctul înconjurat de un cerc de-
circle highlights perfection, the cross underlines semnează centrul. O semnificație aparte are tri-
the meeting of more directions, the intersection. unghiul situat cu vârful în sus și cu vârful în jos,
242 And the point, which is surrounded by a circle, iar suprapunerea a doua triunghiuri echilaterale 243
designates the centre. The triangle, situated with dă, după cum se știe, figura, „Steaua lui David”.
its top upwards and downwards, becomes very Astăzi se acordă mai puțină importanță unor ase-
special, and the juxtaposition of two equal-sided menea semne.Totusi am întâlnit urmatoarele in-
triangles would finally highlight the well-known terpretări, mai puțin cunoscute ale desenelor de
figure, „The Star of David”. Nowadays people pay pe bijuterii. Dintre profilele geometrice: pătratul
less attention to such signs. However, I learnt the reprezintă perfecțiunea, unghiul ascuțit din care
following less known interpretations of drawings coboară o dreaptă aduce în discuție furca, ace-
which one could see on jewels. Concerning the eași dreaptă al cărui vârf se ridică pe verticală
geometrical profiles: the square represents per- tot dintr-un unghi ascuțit se numește clește. Tri-
fection, the sharp angle, releasing a straight line, unghiul cu toate laturile egale semnifică spiritul;
analyzes the pitchfork, and the same straight line, trei linii orizontale semnifică spiritul sau tempera-
vertically releasing from a sharp angle, is named mentul liniștit, calm; trei linii verticale semnifică
pincers. The triangle, with its equal sides, signifies un spirit înalt, evoluat; trei linii ondulate înscrise
the spirit; three horizontal lines signify the peace- pe orizontală indică un temperament sensibil,
ful and calm spirit or temperament; three vertical mișcător; întretăierea a două oblice opuse cu
lines suggest an advanced high spirit; three wavy o orizontală indică un spirit distrus. O verticală
lines inscribed horizontally indicate a sensible and din care se ridică, în partea superioară, două linii
exciting temperament; the turning of two obliques oblice opuse simbolizează bărbatul; un triunghi al
with a horizontal indicates a destroyed spirit. A cărui vârf superior este continuat cu o linie având
vertical, which in the upper part errects two op- în interiorul său un cerc simbolizează femeia care
posed oblique lines, symbolizes the man; a trian- urmează să fie mamă. Același triunghi, dar fără
gle, whose superior top is continued with a line cerc desemnează în general femeia. Același tri-
enclosing a circle, symbolizes the woman who is unghi, înscris pe orizontală cu vârful din care con-
going to be a mother. The same triangle, yet with- tinuă o dreaptă spre orizontală, având alături un
Ovidiu Toader, Set bijuterii, 2013
Ovidiu Toader, Jewelry set, 2013
mic cerc, desemnează femeia care naște un co- out any circle, generally designates the woman. something in more ways, similar to what the cross brațele frânte, coborâte în jos face trimitere la
pil. O verticală din care se desprind, spre capătul The same triangle, inscribed horizontally, with its represents for the Christians. The inverted cross, refuzul oricărei religii, inclusiv a creștinismului și
inferior două oblice opuse face trimitere la cineva top conducting a straight line towards the hori- with broken and descending arms, refers to the orientarea spre noua spiritualitate.
care a căzut sau care a murit. Triunghiul continu- zontal, associated with a little circle, designates refusal of any religion, including Christianity and SIMBOLISTICA FIGURILOR ȘI CORPURILOR
at la capătul care-l înscrie pe verticală cu o linie the woman who gives birth to a child. A vertical the orientation towards the new spirituality. GEOMETRICE
dreaptă în jos desemnează moartea mamei. Toa- releasing two opposed obliques towards the infe- THE SYMBOLISM OF GEOMETRIC FIGURES Simbolistica figurilor geometrice dăinuie din
te aceste însemne înscrise pe bijuterii, știute doar rior side refers to someone who had collapsed or AND STRUCTURES cele mai vechi timpuri. Astfel, pătratul constituie
de cunoscători, transmit mesaje greu lizibile. died. The triangle continued at the side, which in- The symbolism of geometric figures has been simbolul geometric care exprimă orientare cva-
În simbolica creștină, intersecția dintre scribes it vertically, with a straight line downwards, known forever. Thus the square represents the dripartită a oamenilor în spațiu, organizarea acti-
dreapta orizontală și o dreaptă verticală aduce în designates the mother’s death. All these features geometric symbol expressing people’s quadri- vităților vitale în funcție de regiunile bolții cerești
discuție crucea. Reținem o multitudine de formu- marked on the jewels, known only by connoiseurs, partite orientation in the space, the organization și de păzitorii ei supranaturali. Pe aceeași linie
le ale crucii: Crucea greacă, crucea latină, crucea convey hardly readable messages. of vital activities according to the regions of the putem avea în vedere dreptunghiul și triunghiul,
sfântului Petru care a fost răstignit cu capul în In the Christian symbolism, the intersection be- sky and its supernatural protectors. In the same la care, de asemenea, ne-am mai referit, rombul,
jos, crucea sfântului Andrei crucea în „tau” sub tween the horizontal and vertical line emphasizes context we can consider the rectangle and the pentagonul, de la care avem ca derivat pentagra-
formă de T, crucea cardinalilor, crucea ortodoxă the cross. We retain a wide range of formulas re- triangle we had already referred to, the rhombus ma, hexagonul, octogonul, și mai ales cercul care
triplă care simbolizează credința profundă, cru- garding the cross: the Greek cross, the Latin cross, and pentagon producing the pentagram, hexa- într-o primă accepțiune simbolizează soarele și
cea ortodoxă triplă care în partea ei inferioară are the cross of Saint Peter, who was crucified upside gon, octagon and especially the circle, which at luna, într-o accepțiune ulterioară reprezintă roa-
brațul vertical, în partea inferioară traversată de down, the cross of Saint Andrew, the cross in the first sight symbolizes the sun and the moon and, ta ca simbol al mișcării. Pentru alchimiști, cercul
o diagonală, formând un X (neregulat) se numeș- form of a T, the cardinals’ cross, the triple Orthodox from another viewpoint, it represents the wheel simboliza aurul, iar în budism simbolizează ilu-
te crucea Sfântului Andrei. cross expressing the profound faith, which at its su- as a symbol of motion. For alchemists, the circle minarea, desăvârșirea omului în uniune cu prin-
Toate cele enumerate mai sus au fost perior side is provided with a vertical arm, and at its symbolized the gold and in Buddhism it symbol- cipiul primordial. El include deopotrivă binele și
enunțate în lucrarea lui Rudolf Koch – Das Zei- inferior side it is traversed by a diagonal, forming an ized illumination, man’s perfection in his union răul, contrariile, ideile antagonice și care se com-
chenbuch, editura Insel Verlag, Leipzig, 1940. irregular X, named the cross of Saint Andrew. with the primordial principle. It includes both the pletează denumite în tradiția chineză Yin și Yang.
244 Lumea astăzi reține aceste însemne gravate All these were stated in Rudolf Koch’s work – good and the evil, the oppositions and antagonic SIMBOLISTICA NUMERELOR 245
pe bijuterii doar ca simple elemente decorative. Das Zeichenbuch, Insel Verlag, Leipzig, 1940. ideas completing each other and named Yin and Mai veche este simbolica numerelor și litere-
Sunt cazuri în care profilurile și figurile au o Nowadays people retain these marks on jew- Yang in the Chinese symbolism. lor. Cifra 1, în oricare dintre alfabetele cunoscute,
semnificație mai ușor de deslușit, iar câteodată els only as simple decorative elements. THE NUMBERS’ SYMBOLISM desemnează nu doar o entitate la care poate fi
chiar evidentă. There are cases when the signification of The symbolism of numbers and letters is an- adăugat ceva sau poate fi scăzut, tinzând spre
În perioada postmodernă, intervine proble- profiles and figures can be read in a much easier cient. In any alphabet, number 1 suggests not zero, ci desemnează și creația dumnezeiască, în-
ma unor semne cu o semnificație asupra cărora way, and sometimes it is even obvious. only an entity, which can be increased or de- ceputurile și originea energiei, impulsul primar. 2,
s-a convenit prin ceva similar unor reguli stabi- During the postmodern period of time we no- creased, tending towards zero, it also expresses reprezintă desăvârșirea unității văzută ca întreg
lite sau a unui protocol. De prin anii ’90 datea- tice the problem of some signs whose significa- the divine creation, the beginnings and origin sau ca atragere a contrariilor, e și simbol al pere-
ză mișcarea spirituală numită „New Age”, ce își tion was approached through something similar of energy, the primary impulse. Number 2 rep- chii, al înțelegerii care permite complementarita-
propune afirmarea unui nou tip de spiritualitate to an established rule or protocol. The spiritual resents the perfecting unit seen as a whole or tea. Cifra 3, cu ajutorul cunoștințelor elementare
decât cea bazată pe vechile religii – mozaică, movement “New Age” dates in the 90s and it attraction of opposites, it is also the symbol of de religie creștină, știm că e simbol al trinității.
creștină, islamică etc. – care nu mai mulțumesc aims to assert a new type of spirituality which pairs and comprehension allowing complementa- Există o știință derivată dintr-o componentă a
generațiile aflate acum în formare. Se propune is more different than the one based on the old rity. Number 3 is known to be the symbol of trin- matematicii – numerologia – care se numește
o spiritualitate situată deasupra vechilor religii, religions – Mosaic, Christian, Islamic etc. – which ity, given the elementary knowledge of Christian numerologia simbolică (în românește a fost car-
având în centrul ei figura unui Mesia care se no longer satisfy the developing generations. religion. There is a science derived from a com- tea lui Gladys Lobos „Numerologia Magică”). Nu-
identifică cu zodia Vărsătorului. În cadrul miș- They propose a spirituality situated above ponent of mathematics – numerology – named merele pot desemna centrul, ordinea, echilibrul,
cării se operează nu atât cu discursul verbal the old religions focused on the figure of Mesia symbolical numerology. (In Romanian it was the proporțiile în funcție de profilul suprafeței – pă-
cât mai ales cu simboluri. La baza mișcării stă who identifies with the Aquarius zodiac sign. In book of Gladys Lobos „Magic Numerology”17). trat, dreptunghi, triunghi etc.
o anumită terapie a simbolurilor. Astfel, triun- this context they operate not only with the verbal Numbers can express the centre, order, balance Semnificația unei litere înscrise în compozția
ghiul cu laturile egale semnifică mișcarea New discourse but especially with symbols. The move- and proportions according to the profile of the podoabei se cere atent deslușită și presupune o
Age însăși. Se consideră că acest triunghi poate ment is supported by a certain therapy of the sym- surface – square, rectangle, triangle etc. operațiune anevoioasă. La egipteni îndeosebi,
constitui un obiect de închinare, de venerare în bols. Thus, the equal sided triangle suggests the The signification of a letter in the decora- ceea ce noi numim cruce egipteană (ANKH) con-
mai multe feluri, asemănător cu ceea ce este New Age movement itself. It is considered that tion’s composition must be carefully decoded and stituia o hieroglifă cu rezonanțe sacre.
crucea pentru creștini. Crucea răsturnată, cu this triangle can represent an object to worship presumes a hard operation. In the case of Egyp- După apariția creștinismului, inscripții (în lati-
tians, especially what we define as an Egyptian nă) de tipul INRI, litere care în asociație cu diver-
cross (ANKH) represented a hieroglyph provided se oblici și verticale dau monograma lui Cristos,
with sacred resonances. trebuie avute în vedere la fel.
After the emergence of Christianity, there Specialiștii în cabalistică excelează în eviden-
were INRI type inscriptions (in Latin) which, if țierea unor astfel de semnificații.
associated with different obliques and verticals, În lumea laică, întâlnim încă din antichitatea
outlined the monogram of Christ. greco-romană, prezența literelor, constituind ini-
Specialists in the Kabbalistic domain excel in țiala numelui împăratului ori a altui demnitar, pe
the prominence of such significations. inelele cu funcție de sigiliu. Mai târziu, în Evul
In the secular world, already in the Greek- Mediu, perioada Renașterii și până în zilele noas-
Roman antiquity, we notice the presence of let- tre, includerea unei litere ori a unui joc de litere
ters constituting the initial of the emperor’s name în compoziția unei podoabe poate indica propri-
or another dignitary’s, on the rings used as seals. etarul inițial sau comanditarul acestei bijuterii,
Later, in the Middle Ages, the period of Renais- poate arăta chiar apartenența la o anumită aso-
1 2
sance up to our days, the insertion of a letter or ciație mai mult sau mai puțin elitistă, iar astăzi la
a game of letters in the composition of a jewel un anumit club.
can indicate the initial owner or the comanditary Astăzi, cel puțin, prezența literelor în com-
of this jewel, it can even show the affiliation to a poziția podoabelor indică sfera de apartenență a
certain association, which is more or less elitist, obiectului prin raportare la o anumită persoană
and nowadays to a certain club. de rang înalt. Aproape toate casele regale, recurg
Today, at least, the presence of letters in the la sistemul monogramelor (combinații de litere ce
decorations’ composition indicates the object’s fac trimitere la numele proprietarului de obiecte,
sphere of affiliation through its connection to a la numele prestatorului de servicii ș.a.m.d.).
246 certain senior person. Almost all the royal houses SIMBOLISTICA PROFILELOR FIGURATIVE 247
approach the system of monograms (letter com- FITOMORFE CRENGI (SAU RAMURI)
binations referring to the name of the objects’ Simbolurile fitomorfe – extrem de numeroase
owner, the name of the service provider etc.). – le putem întâlni încă din preistorie atunci când
THE SYMBOLISM OF PHYTOMORPHOUS e vorba de figurarea unor crengi (sau ramuri),
FIGURATIVE PROFILES BRANCHES frunze sau a unor flori. Eliphas Levi – Cheia mari-
Referring to the family of phytomorphous lor mistere, editura Antet, București, 1994.
3 4 symbols, which are extremely numerous, we can Semnificațiile crengii, întâlnită ca figură și în
already meet them in pre-history when it is about compoziția unor podoabe, poate constitui un me-
the figuration of some branches, leaves or flow- saj de prietenie, de tandrețe, de dragoste, dar și
ers. Eliphas Levi – The key of great magic, Bu- de pace, iar frunzele fac referire la: noroc, izbân-
charest: Antet, 1994. dă, succes. Avem astfel frunzele de ferigă, frun-
The significations of branches, as a figure, or za de trifoi, frunzele de lotus, frunzele de stejar,
in the composition of some decorations, can rep- frunzele de acant, frunzele de laur etc.
resent a message of friendship, tenderness, love, Alături de frunze avem florile: margaretele,
as well as peace, and the leaves refer to luck, tri- florile de cireș, florile de măr, florile de crin, tran-
umph and success. Thus we have the fern leaves, dafirul ș.a.m.d. și fructele.
the clover leaves, the lotus leaves, the oak leaves, Urmează apoi simbolistica zoomorfă: insecte,
the acanthus leaves and the laurel leaves. ființe subacvatice, reptile, păsări, mamifere.
Besides leaves we have flowers : daisies, cherry Dintre insecte, scarabeul este consacrat de
flowers, apple flowers, lilies, roses and the fruits. credințele egiptenilor, libelula este iarăși frecvent
Then one can refer to the zoomorphic sym- întâlnită în construcția podoabelor, mai ales în
bolism: insects, underwater beings, reptiles, birds perioada anilor 1900, a se vedea bijuteriile La-
and mammals. lique, buburuza cea prevestitoare de bine și pur-
5 6
Regarding the insects, the scarabeus is con- tătoare de noroc, albina promițătoare de fericire
Claudiu Dosaru (1,2), Mihai Constantinescu (3-6), Inele, 2013
Claudiu Dosaru (1,2), Mihai Constantinescu (3-6), Rings, 2013
și bunăstare, dar și păianjenul ori scorpionul. nected to the faith of Egyptians, the dragon-fly is
Se alătură lumea ființelor subacvatice; bro- frequently met in the construction of decorations,
tacul, purtător de noroc, țestoasa semnificând especially in the 1900s, see the Lalique jewels,
sănătate și viață îndelungată, scoica semnificând the lady bird, which announces the good and your
întotdeauna comoara care se ascunde. luck, the bee, which promises you happiness and
Din lumea reptilelor reținem: salamandra, well-being, or the spider and the scorpio.
șopârla, șarpele, dragonul. În funcție de civilizație The world of the underwater beings is com-
și spațiile culturale, semnificațiile unor aseme- pleted with the frog, bringing you luck, the tor-
nea figuri simbolice variază. La europeni șarpele toise, expressing health and a long life, the shell,
simbolizează ispita dar, și inteligența, dragonul always emphasizing the hiding treasure.
simbolizează spiritul negativ și distrugător întru- From the world of reptiles we retain the sala-
chipat în balaur, la asiatici, dimpotrivă, dragonul, mander, lizard, snake and the dragon. According
sinonimul balaurului european, are semnificație to civilization and ample cultural apaces, the sig-
pozitivă. nifications of such symbolical figures vary. In the
Foarte veche e simbolistica păsărilor. Pasă- European context the snake symbolizes tempta-
Mihai Constantinescu, Brățară, 2013 Răzvan Botezatu, Brățară, forjare cu elemente de oțel
rea phoenix, la egipteni, simbolizează întotdeau- tion and intelligence, the dragon symbolizes the
Mihai Constantinescu, Bracelet, 2013 de Damasc, 2013
na renașterea. Ibis simbolizează fidelitatea și negative and destroying spirit, and for the Asians
Răzvan Botezatu, Bracelet, forge with elements of
respectarea jurământului, lebăda simbolizează the dragon means something positive.
Damascus steeel, 2013
grația, acvila aspirația spre înalt, îndrăzneală și The birds’ symbolism is also very old. In
curaj, bufnița simbolizează inteligența. Egypt the Phoenix bird always symbolized rebirth
Grupul mamiferelor mai des redate în alcătu- and renewal. Ibis used to symbolize fidelity and
irea bijuteriilor: căprioara, țapul, berbecul, calul, the obediance of the oath, the swan symbolizes
zimbrul, leul, tigrul, leopardul, ursul, pisica sau grace, the eagle the high aspiration, boldness
248 râsul. În toate cazurile simbolica face trimitere and courage, the owl symbolizes intelligence. 249
la unele calități sau trăsături caracteristice ani- The group of mammals which is more fre-
malului și care pot fi transferate și omului. Exis- quently used in the composition of jewels: the
tă unele dicționare de simboluri cu aplicații mai deer, the goat, the ram, the horse, the aurochs...
mult în sfera graficii, prezentând modul cum este and the lion, the tiger, the leopard, the bear, the
profilată figura pe o suprafață sau într-un anumit cat or the lynx... in all these cases the symbolism
context cultural. refers to the characteristic qualities or features of
În cazul simbolicii figurative antropomorfe, the animal which can be transferred to man. There
problematica pare mai complicată, ținând seama are some dictionaries of symbols with graphic ap-
mai ales, de diversitatea cazurilor întâlnite. Când plications presenting the way the figure is profiled
e vorba de anumite zeități simbolul reprezentat on a surface or in a certain cultural context.
pare lesne de înțeles, având în vedere atributele In the anthropomorphous figurative symbol-
zeității respective. De asemenea, când e vorba ism the topic seems more complicated, consider-
de monede reprezentând chipul unui suveran, ing especially the diversity of the cases. When it
integrate în compozția unei podoabe, trimiteri- is about deities, the represented symbol seems
le pe care le face simbolul sunt limpezi. Chiar și easy to be understood given the attributes of that Bogdan Hojbotă, Schițe pentru pandantiv și brățară, 2014
în raport cu religiile monoteiste diverse, putem deity. Moreover, it is about coins representing the Bogdan Hojbotă, Sketches for pandantiv and bracelet, 2014
distinge cazuri în care descifrarea simbolului nu face of a sovereign, integrated in the composition
ridică prea multe probleme. of a decoration, while the symbol’s references are to orient my students to make jewels in carefully operă de artă. Cu atât mai mult cu cât podoa-
Preocupările în acest sens continuă. clear. Even in the connection with different mono- studied forms and chromatic harmonies, meant bele, ca și veșmintele, însoțesc mereu purtătorul
Dincolo de toate aceste simboluri bine anali- theist religions, we can distinguish cases when the to express delicate emotions and feelings like any lor, ajutându-l să transmită celor din jur mesaje
zate de diverși specialiști, interesul meu este să symbol’s decoding does not represent a problem. work of art. Especially as the jewels, like cloth- cât mai coerente, în acord cu personalitatea sa.
îndrum studenții să realizeze bijuterii cu forme și This kind of preoccupations continue. ing itself, always join their carrier, helping him to
acorduri cromatice atent studiate, care să trans- Beyond all these symbols, which are well convey concrete messages, related to his person-
mită emoții și sentimente delicate precum orice analysed by different specialists, my interest is ality, to all the others around.
The hat’s eulogy Elogiul Pălăriei
Adina NANU

cadru didactic UNAB în perioada 1951 – 1985 If I had to choose a symbol to summarize all Dacă ar fi să aleg un simbol care să rezu-
cadru didactic UNATC din 1990
my “research and didactic and creative activity” me toată „cariera mea didactică, de cercetare și
(almost 40 years spent at the National University de creație” (aproape 40 de ani la UNA și alți 20
UNAB professor between 1971 and 1986 of Arts, Bucharest and other 20 years at the UN- la UNATC), aș alege o pălărie. Pare o frivolitate
professor at the UNATC since 1990 ATC), I would choose a hat. It might seem shallow dar aș putea umple toată pagina cu neprețuitele
however I would fill all the page with its precious ei funcții, de la comunicarea socială (rang, avere,
250 functions, from social communication (rank, for- sex, vârstă, cultură etc.) la valoarea economică (de 251
tune, gender, age, culture, etc.) to the economic marfă, depinzând de materiale, modă, marketing,
value (as some goods, depending on materials, etc.), la cea estetică (încununând compoziția de
fashion, marketing, etc.) or the esthetic one (en- ansamblu a „imaginii umane”, principala artă de-
wreathing the general composition of the “human corativă vizuală, de care nimeni nu se poate lip-
image”, the main visual decorative art, which no- si). Ce poartă cineva pe cap îl reprezintă înainte
body can be deprived of). What somebody wears de orice, spune cine este sau drept cine vrea să
on its head surely represents him, tells who he is fie luat, dacă are imaginație, gust sau umor. Nu
or who he pretends to be, if he is endowed with ne putem aminti de Napoleon fără bicorn sau de
imagination, preferences or humour. We can’t re- Mihai Viteazul fără cușmă.
member Napoleon without his bicornous outfit or Pentru mine totul a pornit de la pălăriile pe
Mihai Viteazul without his cap. care mama mea le păstra în cutii rotunde, de pe
In my case, everything started from the hats vremuri, și cu care ne jucam uneori. Când am
kept by my mother in round old boxes, which început să predau Istoria Costumului la Sceno-
once we used to play with. When I began to teach grafie, apoi și la Modă, le-am scos la iveală ca pe
the History of the Costume at the Departments un neprețuit material didactic. Pentru ca studenții
of Scenography or Fashion, I took them out as if să înțeleagă că o pălărie este numai un element
they represented some priceless didactic materi- dintr-o compoziție artistică, la fel de expresivă și
al. For the students to understand that a hat was de unitară ca și un tablou sau o statuie, am în-
only an element in an artistic composition, which cercat să reconstitui, pornind de la fiecare din pă-
was as expressive and unitary as a painting or lăriile vechi, câte un ansamblu cu haine, pantofi
statue, I tried to restore, starting from each of și accesorii, din ce aveam prin casă și din ce am
the old hats, an ensemble of clothes, shoes and găsit pe la rude și prieteni. Așa s-a născut colec-
accessories, found in my house or at my relatives ția și prima ei expoziție „Un secol de costum” ca
and friends. This is the way we created the col- și primul film de scurtmetraj, cu colaborarea UNA
lection and its first exhibition “A century of the și UNATC. De atunci am făcut 15 expoziții (de la
costume” and the first short film, in partnership Veneția am adus un tricorn), iar numărul pălări-
with the UNA and UNATC. ilor a trecut de mult de 500, datorită prietenilor
Since then we have organized 15 exhibitions noștri și prietenilor prietenilor, care găsesc mereu
(from Venice we brought a tricorn), and we’ve câte un melon, un joben sau o beretă păstrate
got more than 500 hats due to our friends and doar de amintire, pentru care nu mai au loc în
the friends of our friends, who always happened casă dar pe care nici nu se îndură să le arunce,
to find a bowler, a top hat or a beret only as a așa cum aruncă toți copiii lor.
memory, as they had no more space for them in Acum, foștii mei studenți îmi sunt colegi sau
their home, but which they could not throw away prieteni și mă bucur nespus să văd cum crește
either, like their children do... și înflorește departamentul Modă din UNA. Multe
At the moment my former students are my dintre visurile mele, imposibile înainte de 1989,
colleagues or friends and I am very happy to see s-au împlinit între timp. De la 4 studenți într-un
the way the Fashion Department extends and de- an, cum erau pe vremea când fiica mea a înce-
velops. Many of my dreams, which were not pos- put facultatea, s-a ajuns până la 50, iar selecția
sible before 1989, became true in the meantime. se face firesc, pe parcurs. S-a realizat și trecerea
From 4 students a year, as it used to be when tuturor studenților pe la toți profesorii secțiilor,
my daughter started to attend the faculty classes, beneficiind de dotările și specializările lor diferi-
now there are up to 100, and the selection is done te. Astfel se evită ucenicia la un singur maestru,
naturally, gradually. We also managed to make all primejdia limitării, dar și a imitării unei singure
students learn from all our professors and they personalități artistice. În școală au fost atrași
took advantage of all their different equipment specialiști de valoare, iar calitatea lor umană reie-
1 and specializations. Thus the noviciate with a sin- se din entuziasmul cu care lucrează, cu beneficii
252 gle master, the danger of limitation and the imita- materiale minime. În pas cu vremea, ei circulă în 253
tion of a single artistic personality were avoided. străinătate (alt vis irealizabil al generației mele),
At school they were attracted by valuable sunt la curent cu ce se întâmplă pe întreg pămân-
specialists and their human quality derived from tul, nu trebuie să facă singuri experiențe elemen-
their enthusiasm, with the minimum of material tare (cum descopeream noi ce se poate face cu
benefits. Abreast of the times, they travel abroad un pătrat sau un cerc și cum poți să dai unui tipar
(another dream, which my generation could not altă formă dacă îi dai o tăietură).
even dream of), they are aware of everything Am trăit în anii de după al doilea război mondial
happening all over the world, they do not have to dispariția pălăriei, devenită suspectă politic, soco-
focus on elementary experience on their own (as tită semn al burghezo-moșierimii, împotriva căreia
we discovered what could be done with a square era ațâțat proletariatul la lupta de clasă, și am văzut
2 or circle, or how can you provide a sample with cu jale cum era înlocuită cu basmaua și șapca.
another form if you cut it). Aștept de mulți ani revenirea pălăriei la locul
After World War II I experienced the diap- și rangul care i se cuvin, ceea ce sa va întâmpla
pearance of the hat which had become politi- inevitabil odată cu creșterea nivelului educației
cally suspect, as it was considered a sign of the artistice a tuturor tinerilor. Îmi explic de ce mer-
bourgeois landlords; the workers were instigated ge atât de încet prin faptul că democratizarea a
against them in the class conflict and I sorrowfully asigurat deocamdată doar instrucția de bază de
saw how it was replaced with the headkerchief tip științific, prin învățământul general obligato-
and the cap. riu. Doar unele zone favorizate, pentru care arta
For many years I have been waiting for the a ajuns mod de viață, îi dau importanța cuvenită,
return of the hat to its well-deserved place and ca Italia sau Japonia. La noi, cei care hotărăsc
rank, which is going to inevitably happen simul- orientarea studiilor nu au avut inițierea necesa-
taneously with the development of all young peo- ră pentru a aprecia importanța trăirii artistice a
3
ple’s artistic education. My explanation regarding imaginii vizuale ca și a muzicii, a căror amploare
Adina Nanu la primirea diplomei Doctor Honoris Causa, UNATC, 2014. Împreună cu: Ana Stanciu (1), Pupi Filitti (2),
Laurențiu Damian (3)
Adina Nanu when getting the Doctor Honoris Causa Diploma, UNATC, 2014. Together with: Ana Stanciu (1), Pupi
Filitti (2), Laurențiu Damian (3)
ar trebui să egaleze în școală orele de literatură this issue consists in the fact that, for the time
și poezie. Sper cu încredere ca măcar strănepoții being, democracy had ensured only the basic sci-
mei să apuce să se bucure din plin de „arta pălă- entific instruction by means of the compulsory
riei”, care va înflori în viitor fără îndoială, alături general education. There are only some privileged
de celelalte arte. Deocamdată și pentru ei, ca și areas, where art has become a lifestyle and got its
pentru mine în copilărie, pălăria e obiect de joa- well-deserved importance, such as Italy or Japan.
că, mijloc de stimulare a fanteziei. Acum, pentru In our country, those who decide the orientation
marele public, se constată numai că „Moda e la of studies did not share the initiation needed to
modă” și asta e bine, e un prim pas. appreciate the importance of the artistic experi-
Ultima mea pălărie, pe care am primit-o în ence in the contexts of visual image and music,
dar de la Conducerea UNATC, reprezintă o evo- whose amplitude should equal the literature and
care a unora din cele mai vechi tradiții universi- poetry classes at school. I am hopeful that at least
tare europene, instituite acum o mie de ani la my great-grandsons will have the chance to highly
Oxford, și face parte din costumul de Doctor Ho- enjoy the “art of hats,” which is certainly going to
noris Causa. De abia a doua zi după ceremonia develop in the future, together with other arts. For
de învestitură, mi-am dat seama că pătratul care the time being, not only for them but also for my-
încununează boneta a fost probabil la origine o car- self in my childhood, the hat represents a playing
te ținută în echilibru pe vârful capului, iar șnurul cu object and a method to stimulate fantasy. Now,
pompon era semnul marcând pagina citită. Dacă for the great public, it is noticed that “Fashion is in
ne amintim că până în secolul al XV-lea, când s-a fashion” and that is good, it is a first step.
răspândit tiparul, cărțile erau scrise și ilustrate de My last hat, which I have got as a present
mână, unicate scumpe migălite prin mânăstiri, pă- from the UNATC management board, represents
tratul de carton acoperit cu pânză începe să emane an evocation of some old European academic
254 o aură magică, încărcată de înțelepciunea și talentul traditions, initiated a thousand of years ago at 255
multor generații de învățați. Rămân recunoscătoare Oxford, and is related to the Doctor Honoris
inimoșilor artiști de la UNATC pentru că m-au primit Causa costume. It was only the next day after
în mijlocul lor. Și iremediabil optimistă, mă văd ca the investiture ceremony when I realized that the
o mică trăsătură de unire între cele două instituții square enwreathing the cap might have originally
artistice, a căror colaborare o visam pe vremuri și been a book kept in balance on one’s head and
pe care Departamentul Modă începe să o realizeze the string provided with a pompon was the sign
acum. marking the already read page. If we remember
Jos pălăria! that until the 15th century, when they extended
the printing, the books were written and illustrated
manually, expensive unique items were carefully
made in monasteries, the carton square was cov-
ered with canvas, one could notice a magic aura
charged with the wisdom and talent of many gen-
erations of scholars. I am grateful to our passion-
ate artists from the UNATC for having accepted
me. And irremediably optimistic, I see myself as
a slight connection between the two artistic insti-
tutions, whose partnership I was expecting once,
which the Fashion Department is on the verge to
accomplish.
Hats off!

Adina Nanu împreună cu Maria și Miron Oprescu la primirea diplomei Doctor Honoris Causa, UNATC, 2014
Adina Nanu together with Maria and Miron Oprescu when getting the Doctor Honoris Causa Diploma, UNATC, 2014
The beginnings of the Începuturile secției
Fashion Design Department – 1971 Creație Vestimentară – 1971
Leontina MAILATESCU

inițiatoarea Secției de Creație Vestimentară I consider myself an accomplished man – Mă consider un om împlinit – soarta mi-a ofe-
the initiator of the Creative Clothing Department
fate has endowed me with a very special life, me, rit o viață cu totul deosebită, mie, al optulea copil
the eighth child of the Mailatescu family, who was din familia Mailatescu, născută într-un sat – Ce-
born in a village – Cetatea de Baltă, next to Blaj. tatea de Baltă, de lângă Blaj.
Today, at the age of 81, I feel honored and Astăzi, la 81 de ani, mă simt onorată și re-
spiritually rewarded by the fact that I am still compensată sufletește de faptul că sunt încă pre-
256 present in the memory of my younger colleagues zentă în memoria colegilor mai tineri de la Depar- 257
at the Fashion who asked me to write several lines tamentul Modă, care m-au invitat să scriu câteva
about the beginnings of the Fashion Department. rânduri despre anii de început ai Secției CREAȚIE
I had worked as a coordinating professor VESTIMENTARĂ. Am funcționat ca profesor co-
from the very beginning, since 1971. Back then, ordonator încă de la înființare, în 1971. În anii
the specialized art school was named „The Insti- aceia școala de învățământ specializat de artă se
tute of Fine Arts Nicolae Grigorescu” Bucharest, numea „Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigo-
and fashion design represented a specialization rescu” București, iar creația vestimentară era o
of the Textile Art Department together with the specializare în cadrul Secției Arte Textile, alături
Department of Prints and Tapestry. de Imprimeuri și Tapiserie.
I had already discovered my artistic talent Am descoperit vocația artistică încă de pe
while attending the Secondary Art School from băncile Școlii Medii de Arte Plastice de la Cluj,
Cluj, where I was encouraged to continue my unde am fost încurajată să continui studiile la fa-
upper studies at Bucharest – the capital of the cultate, la București – capitala țării – dat fiind
country – considering that I could have more op- faptul că oportunitatea de a participa la viața
portunities to participate in the cultural and artis- culturală și artistică ar fi mai deschisă. Am fost
tic events. I was admitted with a high mark, (to- admisă cu notă mare (alături de alți colegi de la
gether with other colleagues from Cluj, Vladimir Cluj, Vladimir Șetran, Viorel Mărginean și Ovidiu
Şetran, Viorel Mărginean and Ovidiu Paştina), and Paștina), iar după 6 ani, la finalul studiilor, am
6 years later, at the end of faculty time, we were fost reținuți în cadrul Institutului ca asistenți uni-
selected to become University tutors, while also versitari, urmându-ne apoi, fiecare, cariera artis-
continuing our artistic and professional career. tică și profesională.
My fate conducted me towards the Textiles Destinul meu m-a condus către Secția Tex-
Department and made me approach specific tile, pentru a mă ocupa de tehnici și tehnologii
techniques and technologies (both artistic and specifice (atât artistice, cât și industriale). Acest
lucru a cântărit foarte greu câțiva ani mai târziu, industrial). This fact meant a lot some years later,
la nominalizarea și la acceptarea mea ca organi- when I was appointed the organizer of the new
zator al noii secții, când s-a pus problema înfiin- department, when they founded the “Fashion
țării specializării „Creație Vestimentară”. Design” specialization.
Rectorul Institutului de Arte Plastice de la The rector of the Art Institute during that pe-
acea vreme, profesorul universitar Gheorghe riod of time, professor Gheorghe Achiţei, had wel-
Achiței, a considerat foarte bine-venită o atare come this kind of specialization and, from all my
specializare, iar dintre colegele mele de la vre- colleagues, I was considered the most appropriate
mea aceea eu am fost socotită potrivită pentru one to develop this mission.
această misiune. It is the time to explain the fact that then, in
Este cazul să explic faptul că, pentru înfi- order to found the department in 1970, the Min-
ințarea secției, în anul 1970, Ministerul Învăță- istry of Education proposed a scholarship at Uni-
mântului de la acea epocă a propus o bursă de versität für angewandte Kunst Wien (the actual
studiu la Universität für angewandte Kunst Wien entitling). It was the year when the Upper School
(titulatura actuală). A fost anul în care Școala of Applied Arts, Kunstgewerbeschule, became a
superioară de Arte Aplicate Kunstgewerbeschu- university. I mention here the notoriety of the Uni-
le a devenit universitate. Menționez notorietatea versity, famous for its professors and graduates
universității, care printre profesorii și absolven- such as: Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Vivienne
ții săi numără nume notorii, cum ar fi: Gustav Westwood, Karl Lagerfeld, Jil Sander, Pipilotti Rist,
Klimt, Oskar Kokoschka, Vivienne Westwood, François Valentiny, Hugo Markl, Gertrude Höchss-
Karl Lagerfeld, Jil Sander, Pipilotti Rist, Franço- mann or Stefan Sagmeister.
is Valentiny, Hugo Markl, Gertrude Höchssmann I still consider this opportunity a great hon-
sau Stefan Sagmeister. or; moreover, I am glad I’ve had the occasion to
258 Am socotit și socot și acum o mare onoare study at the first European University of Applied 259
pentru mine oportunitatea care mi-a fost oferită, Arts, even if only for several months, with well-
precum și faptul că am avut ocazia să studiez known professors, coordinated by Mrs. Gertrude
la prima universitate europeană de arte aplica- Höchssmann, a personality of the Viennese fash-
te, chiar și pentru doar câteva luni, cu profesori ion avant-garde. I borrowed the pattern of study,
renumiți, având ca tutore pe doamna Gertrude the strictly needed disciplines, as well as the ele-
Höchssmann, personalitate din avangarda modei ments of artistic expression, thus elaborating an
vieneze. Am preluat de acolo modelul de studiu, academic curriculum according to those Roma-
disciplinele strict necesare, precum și elemente nian circumstances.
de exprimare artistică, putând astfel construi o I was fascinated to create clothes which were
curiculă universitară aplicată condițiilor din Ro- supposed to match with a wide range of oppor-
mânia acelor vremuri. tunities, satisfying more preferences, to be finally
Mă fascina ideea de a crea haine care să răs- worn and fit more bodies and ages. I was tenacious
pundă cât mai multor ocazii, să satisfacă cât mai and developed at the same time with my students,
multe gusturi, să poată fi purtate și să convină which I tried to educate according to those learned
cât mai multor forme corporale sau vârste. Eram in Vienna. It was not easy as the creation specific
perseverentă și progresam odată cu studenții, pe to fashion has always been more different than the
care mă străduiam să îi formez în conformitate artistic one, and this detail was hardly understood
cu cele învățate la Viena. Nu era ușor, deoarece and accepted by my colleagues and students.
creația specifică modei era și este diferită de cea As a professor, I had to know the pattern and
artistică, iar acest lucru era foarte greu de înțeles production techniques very well, to provide crea-
și acceptat de către colegi și studenți. tive solutions in drawings, and coordinate the ac-
Ca profesor, eram obligată să cunosc îndea- tivity of the fashion lab. This period of time will
proape tehnicile de tipar și confecționare, să ofer be always special for me, not only because of the
soluții de creație, de redare în desen și să co- novelty of the situation but also due to my experi-
Ioana Avram și Unda Popp, prezentându-și rochiile
din hârtie, 1975
Ioana Avram and Unda Popp, presenting their paper
dresses, 1975
ordonez activitatea laboratorului de modă. Acea ence together with my students back then. vided by the faculty (about 3-4 assortments such La acea vreme, materialele care trebuiau să
perioadă rămâne un lucru deosebit în viața mea, Each of them wished to be as original as pos- as: decorative canvas, a very soft and tender silk devină produse vestimentare erau asigurate de
nu doar prin noutatea situației, ci și prin experi- sible and was eager to prove that he could be a – „Excelsior”, a woolen fabric suggests the goat către facultate (cam 3-4 sortimente, cum ar fi:
ențele trăite alături de studenții mei de atunci. talented fashion creator. I would mention Gerda factor, roughness – „Astar”, and... that’s it), they pânza de decor, o mătase foarte fină – „Excel-
Fiecare dintre ei dorea să fie cât mai origi- Kneipp, Ştefan and Lizica Rădulescu, Doina Cos- were white and unpainted, and we had the op- sior”, o țesătură de lână de capră, aspră – „As-
nal și era dornic să demonstreze că poate fi un tache Cerisier, Nicolae Tudor, Ella Ştefănescu who, portunity to print them in the studios of the Textile tar”, și... cam atât), erau albe, nevopsite și aveam
creator de modă talentat. Aș menționa pe Gerda during their career, demonstrated the corectness Arts Department. They also created accessories, posibilitatea să le vopsim sau să le imprimăm la
Kneipp, Ștefan și Lizica Rădulescu, Doina Costa- of the way started in Romania of those times. especially hats or bags, to complete the outfit. As atelierele Secției Arte Textile. De asemenea, se
che Cerisier, Nicolae Tudor, Ella Ștefănescu, care Regarding my former students, Unda Popp, a result, the students also learned a few details creau accesorii, cu precădere pălării sau sacoșe,
de-a lungul carierei lor au demonstrat corectitudi- Ioana Avram, Paula Barbu and Claudia Muşat, regarding these techniques. care să completeze ținutele. Așa se face că stu-
nea drumului început în România acelor vremuri. they are now professors at the National University The Institute also had its photo lab and an denții învățau câte puțin și despre aceste tehnici.
De asemenea, dintre studentele mele de of Arts, Bucharest. employed photographer to immortalize the collec- Institutul avea și un laborator de fotografie,
atunci, Unda Popp, Ioana Avram, Paula Bar- I tried to provide all that means fashion with a tions realized by students as they considered each cu un fotograf angajat pentru a imortaliza colec-
bu, Claudia Mușat au ajuns astăzi profesoare Romanian spirit, to stimulate fashion towards the experience or finite product a document, for the țiile realizate de către studenți, în ideea ca fiecare
la UNAB. national values, especially as during that year Yves archive to be seen by students and professors any experiență sau produs finit să rămână ca docu-
Am încercat să insuflu un spirit românesc în Saint Laurent was promoting the world and Roma- time they wanted, as a source of inspiration or as ment, iar arhiva să poată fi vizionată de către
tot ceea ce înseamnă modă, să deschid ușa crea- nian culture and art. a didactic material. Although we can refer to it no studenți sau profesori, oricând, ca sursă de in-
ției de modă către valorile naționale, cu atât mai The main issue was that students were sup- more, it was conceived according to the Österrei- spirație sau ca material didactic. Deși acest lucru
mult, cu cât chiar în acel an, Yves Saint Laurent posed to be able to create, express and realize chischen Museums für Kunst und Industrie model, s-a pierdut, el a fost gândit după modelul Öster-
lansa în cultura și arta universală iia românească. items of clothing, which were meant to be not which developed the Kunstgewerbeschule, yet the reichischen Museums für Kunst und Industrie,
Problema care se punea era ca studenții să only artistic or creative, they were demanded to idea might be reconsidered. din care s-a dezvoltat Kunstgewerbeschule, dar
fie capabili să creeze, să exprime și să realizeze represent a sort of clothing responding to differ- For years I have been working with Adina poate ideea ar putea fi reluată.
piese vestimentare care să nu fie doar artistice ent patterns, topics or real needs. Although it had Nanu, my colleague, who was teaching the his- Ani buni am facut echipă cu Adina Nanu,
260 sau creative, ci să fie îmbrăcăminte care răspun- happened a long time ago, and we might consider tory of the costume and was promoting the un- colega mea, care preda istoria costumului și 261
de diferitelor cerințe, teme sau nevoi reale. Deși these times anachronistic or oudated, we must conventional experiments among students thus care stimula experimentele neconvenționale în
a trecut multă vreme, și pentru cei de azi acele not forget the special facilities and opportunities the school’s rigor was softened by more flexible rândul studenților, astfel încât rigoarea școlii de
timpuri pot părea anacronice și depășite, totuși provided for those who wanted to train and be- and more amusing topics. modă era îmblânzită de teme mai libere, mai
nu trebuie uitat că existau facilități și oportunități come fashion designers. The Professional Artists’ Union supported the amuzante.
deosebite pentru cei ce doreau să se pregătească The students could benefit from the consulta- young generation, even the students, and some- Uniunea Artiștilor Plastici sprijinea tinerii,
pentru profesia de creator de modă. tion of fashion magazines at the Institute’s Library times provided them with the right to exhibit in chiar și pe studenți, și le oferea uneori dreptul
Studenții beneficiau de consultarea revis- or at the CEPIU (The Research Centre for Light In- their exhibition rooms, and the meritorius stu- la expunere în sălile sale, iar adeseori studenții
telor de modă, la Biblioteca Institutului sau la dustry), where they could see the latest creations dents were often awarded for their inventiveness foarte meritorii erau premiați pentru inventivita-
CEPIU (Centrul de Cercetare pentru Industria launched at Paris – the capital of fashion, however and originality. tea și originalitatea lor.
Ușoară), unde puteau fi vizionate ultimele cre- this fact referred only to the documentary aspect The FASHION magazine by the Consumer Co- De asemenea revista MODA, de pe lângă co-
ații lansate la Paris – capitala modei, dar acest since at the Institute originality was highly stimu- operatives was also sheltering the creations of the operația de consum, găzduia și creațiile studen-
lucru se referea doar la documentare, deoare- lated and students were recommended to be as students belonging to the Fashion Department. ților de la modă.
ce în Institut era foarte încurajată originalitatea innovative as possible in their creation. Besides my didactic and professional responsi- Pasiunea mea, în afara obligațiilor didactice
vestimentară, iar studenții erau îndrumați să fie Our faculty provided the students with stand- bilities, I used to satisfy my passion by buying ma- și profesorale, mi-o satisfăceam cumpărându-mi
cât mai inovativi în creațiile lor. ard mannequins, a studio equipped with materi- terials to subsequently confection them and today, materiale, pentru a le confecționa eu însămi, iar
Facultatea noastră punea la dispoziție ma- als, sewing machines (even if they were not very at my age, I am surprised to see how many clothing azi, la vârsta mea, mă mir cât de multe obiecte
nechine pe dimensiunile standard, un atelier specialized), technical assistance (a specialized items I have created, painted, printed and made vestimentare am creat, vopsit, imprimat și con-
dotat cu materiale, mașini de cusut (chiar dacă technician, who used to support the students in with my own hands. I open my wardrobe and, after fecționat chiar cu mâna mea. Deschid dulapul,
nu cele mai performante), asistență tehnică (un the construction of patterns and the clothing de- such a long time, I can enjoy this kind of accom- și după atâta vreme mă bucur de astfel de reali-
tehnician specializat, care sprijinea studenții la sign), tailoring mannequins and a living manne- plishments and the memories they are related to. zări, fiecare cu amintirea ei. Am filme și fotografii
construcția tiparului și la confecționarea vesti- quin, who also participated in the sketch courses, I have got films and documentaries illustrating my care stau mărturie pentru întreaga mea carieră
mentației), manechine (de croitorie) și un ma- which were absolutely compulsory. whole career as a professor at the Fashion Depart- de profesor la Secția de Modă, și uneori readuc în
nechin viu, care participa și la cursurile de cro- During that period of time the materials, ment and sometimes I nostalgically remember the memorie, cu nostalgie, momentele în care toate
chiuri, absolut obligatorii. which had to become clothing items, were pro- moments when all these had begun. acestea au început.
Evenimente

Events

262 263

Anul II, ZVON DE PRIMĂVARĂ – Instant Fashion Show, Sun Plaza, București, 2013
Second year BA, THE WHISPER OF THE SPRING – Instant Fashion Show, Sun Plaza, Bucharest, 2013
264 265

Colecțiile studenților Departamentului Modă prezentate cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de activitate British Council
în România, Centrul Cultural Britanic, București, 2013
The collections of the Fashion Department students presented at the 70s anniversary of the British Council in Roma-
nia, the British Cultural Centre, Bucharest, 2013
266 267

Colecțiile studenților Departamentului Modă prezentate cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de activitate British Council Lăcrămioara Crișan, Sibiu, 2013
în România, Hotel Hilton, București, 2013. În imagini apare colecția Roxanei Pârvu.
The collections of the Fashion Department students presented at the 70s anniversary of the British Council in Roma-
nia, Hilton hotel, Bucharest, 2013. In photos appears Roxana Pârvu’s collection.
268 269

Ședința foto pentru Colecția LadZestra, UNAB, București, 2014


Photo session for the LadZestra Collection, UNAB, Bucharest, 2014
1 1 2
270 271

2 3 3

Colecțiile studenților: Alexandru Ivan (1), Raluca Mândiță (2), Mădălina Georgescu (3), Romexpo, București, 2013 Colecțiile studenților: Lăcrămioara Crișan (1), Alina Gurguță (2), Romexpo, București, 2013
The collections of the students: Alexandru Ivan (1), Raluca Mândiță (2), Mădălina Georgescu (3), Romexpo, Bucha- The collections of the students: Lăcrămioara Crișan (1), Alina Gurguță (2), Romexpo, Bucharest, 2013
rest, 2013 Prezentare UNAB – Modă: Doina Berchină (3), Romexpo, București, 2013
UNAB – Fashion presentation : Doina Berchină (3), Romexpo, Bucharest, 2013
272 273

Liliana Țuroiu, vernisajul expoziției de Artă și Costum „Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, București, 2013 Adina Nanu lucrând cu Viorica Slădescu în Laboratorul de Imprimerie din cadrul Departamentului Arte Textile, 2013
Liliana Țuroiu, the opening of the Art and costume exhibition “Sur les toits de Paris”, Athénée Palace Hilton, Adina Nanu working with Viorica Slădescu in the Printing Laboratory inside of the Textile Arts Department, 2013
Bucharest, 2013
274 275

Prezentarea Colecției DeConFashion, cu prilejul semnării parteneriatului dintre UNAB și Scoala de Modă din Viena, Prezentarea Colecției DeConFashion, cu prilejul semnării parteneriatului dintre UNAB și Scoala de Modă din Viena,
DADA, București, 2013 DADA, București, 2013
The presentation of a collection, DeConFashion, when signing the partnership between the National University of Arts The presentation of a collection, DeConFashion, when signing the partnership between the National University of Arts
Bucharest and the Fashion School from Vienna, DADA, Bucharest, 2013 Bucharest and the Fashion School from Vienna, DADA, Bucharest, 2013
276 277

Gala Absolvenților Departamentului Modă, UNAB, București, 2013


The Fashion Department’s Galla, UNAB, Bucharest, 2013
278 279

Mega Fashion, filmări nocturne în curtea școlii, UNAB, 2013


Mega Fashion, night shooting in schoolyard, UNAB, 2013
Unda POPP Viziune idilică – La familia 6 Unda POPP Idyllic vision – La familia 6
Doina BERCHINĂ Aventura 10 Doina BERCHINĂ Adventure 10

Unda POPP Performing-ul de costum sau cum îi dai viață unei teme Unda POPP The costume performance or how can you render life
de școală 26 to a school topic 26
Paula BARBU Trei pălării pentru întâlnirea cu moda 44 Paula BARBU Three hats for the encounter with fashion 44
Ioana AVRAM Moda și semnele schimbării 64 Ioana AVRAM Fashion and the signs of change 64
Doina LUCANU Arta Firului și jocul formei 84 Doina LUCANU Fiber Art and the game of forms 84
Alina Maria GRIGA Reciclarea inovativă sau upcycling 102 Alina Maria GRIGA The innovative recycling or upcycling 102
Liliana ȚUROIU Moda ca pasiune, profesie și stil de viață 120 Liliana ȚUROIU Fashion as passion, profession and lifestyle 0120
Aurelia POMPONIU Gânduri la ceas aniversar 136 Aurelia POMPONIU Anniversary thoughts 136
280 281
Venera ARAPU Pasiune pentru Modă 146 Venera ARAPU Passion for Fashion 146
Răzvan VASILESCU Activitate personală dendidaistă 156 Răzvan VASILESCU Personal Dandidaist activity 156
Sergiu CHIHAIA Postmodernismul și moda 176 Sergiu CHIHAIA Postmodernism and fashion 176
Oana Maria ROȘCA O temă de cercetare – Călătoria în trecutul istoric Oana Maria ROȘCA A topic of research – The journey to the national histori-
național 186 cal past 186
Gheorghe PREDA Magia imaginilor 196 Gheorghe PREDA The Magic of Images 196
Alexandru-Ioan MĂRGINEAN Coordonatele matematice ale eleganței 202 Alexandru-Ioan MĂRGINEAN The mathematic coordinates of elegance 202
Matei ARNĂUTU UNArte – mai tânără cu 150 de ani 206 Matei ARNĂUTU UNArte – 150 years younger 206
Adina CEZAR Costume în mișcare 218 Adina CEZAR Costumes in movement 218
Liliana IFRIM Rățușca cea Urâtă sau despre rolul și locul Tehnologiei și Liliana IFRIM The little ugly Duck or about the role of Technology and
construcției tiparului 222 pattern constructions 222
Bogdan HOJBOTĂ Despre elemente simbolice folosite în compoziția podoa- Bogdan HOJBOTĂ About the symbolical elements used in the composition
belor din metal 234 of metal ornaments 234

Adina NANU Elogiul Pălăriei 250 Adina NANU The hat’s eulogy 250
Leontina MAILATESCU Începuturile secției Creație Vestimentară – 1971 256 Leontina MAILATESCU The beginnings of the Fashion Design Department – 1971 256

Evenimente 262 Events 262


280 281
284

editura UNArte București 2014


UNArte publishing house Bucharest 2014

ISBN 978-606-720-008-9