Sunteți pe pagina 1din 2

Formular nr.

OPERATOR ECONOMIC

……………..………..

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autoritãţii contractante nr . . . / . . .

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Cãtre __________________________

(denumirea autoritãţii contractante şi adresa completã)

Ca urmare a anunţului de participare din data de _________________ privind aplicarea


procedurii pentru atribuirea contractului _________________________________, noi
__________________________ vã

(denumirea contractului de achiziţie publicã) (denumirea/numele operatorului economic)

transmitem alãturat urmãtoarele:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numãr de _______ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi vã satisface cerinţele.

Data completãrii . . .

Cu stimã,
Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)