Sunteți pe pagina 1din 5

 INREGISTRARE

 ACCES IN SISTEM

 RO
 EN
 Anunturi

 Proceduri de atribuire

 Parteneriat PP

 Documente

 Statistici

Cautare

e-licitatie DEMO

Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 390496


Top of Form

Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind
evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu pla
Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMUNA SOIMI
Numar invitatie / anunt: 390496 / 12.08.2016
Denumire contract: Contract de executie de lucrari pentru proiectul cu denumirea„Reabilitare DC 208-URSAD-
POCLUSA DE BEIUS DIN DJ 709/A, DE LA KM 1+300 LA KM 2+400 COMUNA SOIMI, JUDETUL BIHOR ”
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1 Sediul social
) COMUNA SOIMI
Cod fiscal: 4454972, Adresa: STR. PRINCIPALA NR.39, soimi, Telefon: +40 0359-
411808, Fax: +40 0359-411809
I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele:
) STR. PRINCIPALA NR.39, soimi, Romania, cod postal: 417555, telefon:+40 0359-411808, fax:+40 0359-
411809, persoana de contact:ANA-NATALIA HUT
I.1.3 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
) In SEAP
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1
Tip Autoritate Sectorial: Nu
)
I.2.2
Tip Activitate: Altele (Servicii generale ale administratiilor publice)
)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1 Denumire contract:
) Contract de executie de lucrari pentru proiectul cu denumirea„Reabilitare DC 208-URSAD-POCLUSA DE
BEIUS DIN DJ 709/A, DE LA KM 1+300 LA KM 2+400 COMUNA SOIMI, JUDETUL BIHOR ”
II.1.2
Tip contract: Lucrari
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
)
II.1.5 Obiectul contractului:
) Lucrarile de executie pentru proiectul cu denumirea„Reabilitare DC 208-URSAD-POCLUSA DE BEIUS
DIN DJ 709/A, DE LA KM 1+300 LA KM 2+400 COMUNA SOIMI, JUDETUL BIHOR”. Descrierea lucrarilor
este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea
estimata a contractului de achizitie publica a fost calculata avându-se în vedere Bugetul indicativ aferent
proiectului, respectiv: Valoarea totala estimata fara TVA: 704.990,00 Ron; a) Investitia de baza =
696.340,00 Ron fara TVA; b) Organizare de santier = 8.650,00Ron fara TVA;
II.1.6
CPV: 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
)
II.1.7
Impartire pe loturi: Nu
)
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1
Valoare estimata: 704,990 RON
)
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul GP este de 14.099,80 lei.
GP se constituie conform prevederilor
art. 36 din HG nr.395/2016, prin una din
urmatoarele forme: - virament bancar în
contul
nr.RO37TREZ0785006XXX000376,
cod fiscal 4454972 deschis la
Trezoreria Beius; - instrument de
garantare emis în conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de
asigurari, care nu se afla în situatii
specialeprivind autorizarea ori
supravegherea, în conditiile legii. - GP
trebuie sa fie constituita în suma si
pentru perioada de valabilitate de 90 de
zile de la data limita stabilita pentru
depunerea ofertei. - AC are obligatia de
a retine GP atunci când ofertantul se
afla în oricare dintre situatiile prevazute
de art. 37 din HG nr. 395/2016. -
Dovada constituirii garantiei de
participare se va depune in SEAP. - GP
trebuie sa fie irevocabila. - Instrumentul
de garantare trebuie sa prevada ca
plata garantiei de participare se va
executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, si se prezinta
autoritatii contractante în original, cel
mai târziu la data si ora-limita de
depunere a ofertelor. - Instrumentul de
garantare prezentat in cazul unei
asocieri de op. ec. ca dovada a const
garantiei de participare, trebuie sa fie
emis in numele asocierii si sa cuprinda
mentiunea expresa ca respectivul
instrument de garantare acopera in
mod solidar toti membrii asocierii cu
nominalizarea acestora, emitentul
instrumentului de garantare declarand
ca va plati din garantia de participare
sumele prevazute de dispoz legale
aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre
membrii asocierii. - Pentru ca o
asociere sa se poata prevala de
prevederile art 16 alin 2 din Legea
346/2004 prin care intreprinderile mici
si mijlocii beneficiaza de reduceri de
50% din sumele stabilite ca si garantii,
toti membrii asocierii trebuie sa faca
parte din categoria IMM.
Garantia de buna executie este de 10%
din pretul contractului, fara TVA -
Garantia de buna executie se constituie
în termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de achizitie
publica/contractuluisubsecvent (art. 39
din HG nr. 395/2016).- Garantia de
buna executie se constituie prin una din
urmatoarele modalitati: - virament
bancar - Prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale.
In acest caz, contractantul are obligatia
de a deschide un cont la dispozitia
autoritatii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent în administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune
de catre contractant în contul de
disponibil astfel deschis va fi de 0,5%
din pretul contractului de achizitie
Garantie de buna executie
publica, fara TVA. Autoritatea
contractanta are dreptul de a emite
pretentii asupra garantiei de buna
executie, oricând pe parcursul
îndeplinirii contractului de achizitie
publica, în limita prejudiciului creat, în
cazul în care contractantul nu îsi
îndeplineste din culpa sa obligatiile
asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de buna
executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia
contractantului,precizând obligatiile
care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului. În
situatia executarii garantiei de buna
executie,partial sau total, contractantul
are obligatia de a reîntregii garantia în
cauza raportat la restul ramas de
executat
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.
1) Criterii de calificare
Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Motive de excludere : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Le
de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea c
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate privind plata ob
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii, conf.art.196, alin.
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: 1. Ioan Vaida – primarul comunei 2. Sabin Ioan Bunicau – viceprimarul comunei 3. Ana Natalia Hut –
consilier local 7 . Ionel Ghiulan – consilier local 8. Valentina Emilia Handru- consilier local 9. Nicolae Heciu – consilier local 10. Eugen Iovan - consilier local
14. Baicu Monica Elena- consilier local Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalele teritoriale: - prezentar
primul loc, inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea autoritatii contractente acesta va prezenta Certificatului constatator eliberat de Oficiu
Informatiile cuprinse in certificatele constatatoare eliberate de O.R.C. trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii si sa rezulte ca obiectul contractului are
obligatorie referitoare la persoanele fizice/juridice romane: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile l
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are o capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Nota: Cerinta genera
fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de ved
ca informatiile cuprinse sunt reale/actuale la momentul prezentarii; - Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul consta
vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei si documentati
traducator atestat. Modalitatea de îndeplinire : Se va prezenta DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura in conformitate cu prevederi
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor strain
contractante in conformitate cu prevederile art 196 alin 2 din Legea 98/2016, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: EXPERINTA SIMILARA Pricipalele lucrari realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a b
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si dus la bun sfarsit cel putin un contract sau ma
fara TVA, mai mare sau cel putin egala cu: - 704.990,00 lei,Asocierea: 1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în cali
asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, în conditiile prevazute de Legea nr. 9
activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala constand in prezentarea unor autorizatii specifice, se considera îndeplinite în cazul operator
respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute p
Subcontractarea: Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontra
profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea
consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.
Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
1)
IV.1.
Modalitate de desfasurare: Procedura online
2)
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
1)

IV.2.
Se va organiza licitatie electronica: Nu
2)
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
1) S.E.A.P.
IV.3.
Limba de redactare a ofertei: Romana
2)
IV.3.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
3)
IV.3.
Data limita de depunere a ofertelor: 31.08.2016 15:00
4)
IV.3.
Data si ora deschiderii ofertelor: -
5)
IV.3.
Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
6)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
1)
VI.1. Tip de finantare: Fonduri bugetare
2)
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 12.08.2016 13:46