Sunteți pe pagina 1din 7

PALATUL COPIILOR

Drobeta Turnu Severin


Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

Nr. ________/_______________

Vizat
Inspector Școlar General,
Prof. Dr. Mirela PINTEA ENEA Vizat
Inspector şcolar educaţie permanentă
și activităţi extraşcolare,
Prof. Cristinel DEGERATU

REGULAMENT
Concurs Județean ”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție a continuității românilor”
Ediția I

 La concurs pot participa toţi elevii claselor 0-XII din şcoli generale, licee, de la Palate şi
Cluburi ale copiilor.
 La fiecare şcoală trebuie numit, de către director, un cadru didactic-coordonator, care va fi
persoana de contact între elevi şi organizator.
 Concursul constă în PARTICIPARE INDIRECTĂ. NU SE PERCEPE TAXĂ DE
PARTICIPARE.
 Elevul se poate înscrie prin completarea formularului de înscriere la coordonatorul şcolii.
 Concursul se desfășoară pe secțiuni:

I. Creație literară
II. Creație plastică
III. Creație multimedia
IV. Simpozion

Tema concursului este ”În lumea lui Eminescu”.


Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 elevi/secțiune, iar fiecare elev participant,
cu maxim 3 lucrări însoțite de fișa de înscriere.

I. Creație literară

Creaţiile literare vor respecta următoarele cerinţe de redactare:


- redactarea pe o pagină A4, în Word, cu caractere de 12, Times New Roman, format
Portrait, alinirea- justified, margini pagină- 1.5 cm, obligatoriu cu semne diacritice. La sfârşitul
creației literare, se va specifica numele şi prenumele elevului, școala, clasa, judeţul, numele cadrului
didactic îndrumător, adresa de e-mail.

II. Creație plastică

Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere (desen, colaj, grafică, pictură),
pe hârtie A4, iar pe verso, în partea dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa,
şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

III. Creaţie multimedia

a) prezentări PowerPoint, Prezi


b) scurt-metraje (audio-video)
c) desene, colaje, afişe, postere realizate în Paint, Word, Publisher, PhotoShop etc.

IV. Simpozion

Simpozionul județean ”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție a continuității românilor”


se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Redactarea lucrărilor - lucrarea propriu-zisă se va face în WORD, pe format A4, pe
o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”) CU CARACTERE
ROMÂNEŞTI, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două
rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12); la două rânduri de numele
autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12). Lucrarea poate avea maxim doi
autori. Bibliografia se va scrie la sfârşitul lucrării.
Mărimea lucrării: 2-4 pagini A4.
Lucrările cadrelor didactice (referat), în format letric și electronic, împreună cu fişa de
înscriere (anexa) completată corect, se vor expedia până la 28 ianuarie 2019 la următoarele adrese:
- format letric: Palatul Copiilor Dr.Tr.Severin, b-dul Carol I, nr.24
- format electronic: cristina_doina@yahoo.com
Notă: Autorii îşi asumă întreaga răspundere privind conţinutul textului redactat
(comitetul de organizare îşi declină orice responsabilitate privind eventualele acuzaţii de
plagiat la adresa textelor prezentate).
Participarea este cu publicarea lucrării în revista simpozionului cu ISSN.

Criterii de evaluare:

 Respectarea secţiunii la care s-a înscris și a temei concursului; (toate secțiunile)


 Originilitatea lucrării; (toate secțiunile)
 Plasticitatea/expresivitatea limbajului; (sectiunea I)
 Corectitudinea exprimării scrise; (sectiunea I)
 Gradul de creativitate, combinarea culorilor (secțiune II, III).
 Acurateţea lucrării; (toate secțiunile)
 Lucrarea să fie adecvată vârstei;

Vor fi descalificate lucrările:

 care nu sunt însoţite de fişa de înscriere;


 care nu respectă tema propusă;
 lucrările copiate;
 în care se observă intervenţia adulţilor.
Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restituie.
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

Evaluarea creaţiilor elevilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de
specialitate.
Se vor acorda premiile I, II, III, menţiune, diplome de participare, la fiecare secţiune pentru
elevi , iar pentru cadrele didactice îndrumătoare următoarele documente:

1. Adeverință de profesor coordonator


2. Adeverință de profesor evaluator la nivel județean
3. Adeverință de participare cu lucrări la expoziție la nivel județean
4. Adeverință de organizator expoziție la nivel județean
5. Diplomă participare simpozion
6. Adeverință publicare articol în revista cu ISSN a simpozionului.

 Ultimul termen de înscriere în concurs/primirea lucrărilor este 28.01.2019.


 Fişa de înscriere se trimite pe e-mail-ul organizatorului concursului:
cristina_doina@yahoo.com
 Evaluarea lucrărilor: 28.0I.2019 - 28.II.2019
 Realizarea şi expedierea diplomelor: martie-aprilie 2019.
 Premiile vor fi trimise pe adresa de expediere a lucrărilor.
 Relaţii suplimentare la adresa de e-mail cristina_doina@yahoo.com sau nr. telefon
0754250833/0770836337

DIRECTOR, Coordonator,
Prof. Marioara NEF prof.Raicu Daniela
prof. Tăculescu Amalia
prof. Ghiocel Florin
prof. Liliac Maria Cristina Doina
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

ANEXA 1
Fişǎ de înscriere
Participare indirectă

CONCURS JUDEȚEAN
”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție a continuității românilor”

Unitatea de învățământ: ___________________________________________________________


Adresa: _______________________________________________________________________
Numele cadrului didactic îndrumător: _______________________________________________
Adresa e-mail: __________________________________________________________________
Nr. telefon: _________________________________________________
Adresa unde se vor expedia plicurile: ________________________________________________
________________________________________________________________________________

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND


ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURS

Nr. Numele şi prenumele Titlul Secţiunea Clasa


crt. elevului lucrǎrii
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ANEXA 2
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

Fişǎ de înscriere
Participare indirectă

SIMPOZION JUDEȚEAN
”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție a continuității românilor”

Numele şi prenumele participantului: _________________________________________________

_________________________________________________

Specialitatea: _____________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________
E-Mail: __________________________________________________
Unitatea școlară:__________________________________________________________________

Adresa: _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Titlul lucrării: ______________________________________________________________

Fişa de înscriere completată va fi trimisă la următoarea adresă de e-mail:


cristina_doina@yahoo.com

Vă rugăm să respectaţi termenul limită de trimitere a lucrărilor: 28 ianuarie 2019

ANEXA 3
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a______________________________________________________________,
domiciliat/ă în _________________________________ judeţ/sector ________________________,
strada ________________________________ nr. _____ bloc ____ scara ___ etaj ___ ap. ___,
cadru didactic la ______________________________________, declar pe proprie răspundere,
cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că lucrarea cu care
particip la Simpozionul Județean ”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție a continuității
românilor”, ediţia I, ianuarie 2019, având titlul
________________________________________________________________________________
este originală, nu a mai fost publicată în altă parte şi că în realizarea ei a fost utilizată numai
bibliografia precizată în lucrare/ prezentare.

Data: Semnătura:
______________ ________________
PALATUL COPIILOR
Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, Nr. 24 MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ȚIONALE
Tel./Fax: 0252-311189
E-mail: pcdrobetaturnuseverin@gmail.com

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi ............................................

1. Părţile partenere:

A. Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol I, nr.24, Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinți, reprezentată prin: director prof. Nef Marioara și coordonatori: prof.Raicu Daniela, prof.
Tăculescu Amalia, prof. Ghiocel Florin, prof. Liliac Maria Cristina Doina, în calitate de Aplicant
B. ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................, în calitate de Partener.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării Concursului Județean ”CULTURA NAȚIONALĂ - condiție
a continuității românilor”, organizat în perioada ianuarie 2019.
3. Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
 Să informeze şcolile despre organizarea concursului din cadrul proiectului;
 Să respecte termenul de desfăşurare al proiectului;
 Să emită şi să distribuie diplomele şi adeverinţele cadrelor didactice participante şi elevilor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 Să pregătească lucrările;
 Să mediatizeze proiectul în unitatea şcolară;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea acţiunii.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru anul şcolar 2018 –
2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul județean propus de unitatea noastră şcolară face parte din categoria activităţilor
extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ.

Aplicant, Partener,
Palatul Copiilor Dr.Tr.Severin Unitatea școlară: ______________________________
Director: prof. Marioara NEF ____________________________________________
____________________________________________