Sunteți pe pagina 1din 32

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Școala Gimnazială Tălmăcel


Liceul Tehnologic Johannes Lebel, Tălmaciu Director,
Disciplina: Limba și literatura română Profesor Dăncăneț Maria Livia
Profesor: Pîrvulescu Ramona Responsabil Comisie metodică,
Nr. de ore/săptămână: 4 Profesor Dăncăneț Ștefania Iuliana
Clasa a VIII-a
An școlar 2018-2019
Editura Humanitas
PLANIFICARE ANUALĂ

SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. ORE SĂPT. OBS.


Prezentarea programei şi a manualului; actualizarea cunoştinţelor 4
S1
Unitatea 1 4
S2
Cartea –obiect cultural
Unitatea 2 16
S3 – S6
SEMESTRUL I Genul liric
Unitatea 3 28
S7 –S13 S14 Teza
Genul epic- Literatura SF
Unitatea 4 10
S15 –S17
Genul epic - Nuvela
Unitatea 5 6
S17-S18
Genul epic - Romanul
Unitatea 5 16 S1– S4
Genul epic - Romanul
Unitatea 6 24 S5 – S11 S10 Școala Altfel
SEMESTRUL II Genul dramatic - Comedia
Unitatea 7 8 S13 – S14 S12 Teză
Genul epic – Balada populara
Recapitulare finala 4 S15
Structura anului şcolar: 2018/2019
Cursuri: 33 de săptămâni; 4 ore / săptămână din care 1 săptămână Școala Altfel = 128 ore total
Semestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână  72 de ore
Semestrul al II-lea: 15 săptămâni; 4 ore / săptămână din care 1 săptămână Școala Altfel = 56 de ore
Planificare calendaristică
Clasa a VIII-a

Semestrul I
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Prezentarea 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului Evaluare predictivă 4 I
programei şi a oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Unitate de învăţare introductivă
manualului; 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în
evaluare manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat;
predictivă;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
actualizarea 2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale
cunoştinţelor într-un mesaj oral;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat
semnele ortografice şi de punctuaţie;

Unitatea 1 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Cartea, obiect cultural (actualizare) 4 II
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat; Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; a opiniilor)
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a
nonverbale în cadrul mesajului oral; opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului
prin modul de prezentare a mesajului;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un
text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele;

2
Unitatea 2 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului Genul liric 16 III- VI
oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Noţiuni de teorie literară privind genul liric, cu
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate aplicaţie pe texte suport (actualizare); se pot
la scopul mesajului ascultat; selecta 2, 3 texte, conform indicaţiilor
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în programei şcolare în vigoare (p. 30)
manifestarea unui comportament comunicativ *Versul liber
adecvat; Eul liric
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Figuri de stil (actualizare)
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale Lexicul (actualizare)
într-un mesaj oral; Vocabularul fundamental şi masa
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele vocabularului. Dinamica vocabularului
nonverbale în cadrul mesajului oral; Mijloacele interne de îmbogăţire a
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului vocabularului (actualizare)
prin modul de prezentare a mesajului; Familia de cuvinte (actualizare)
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau *Prefixoidele. *Sufixoidele (ambele pe bază de
nonliterar, pornind de la cerinţe date; aplicaţii)
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Mijloacele externe de îmbogăţire a
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Neologismele. Evitarea greşelilor în
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un utilizarea neologismelor
text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la şi secundar) şi sensul figurat
situaţia de comunicare concretă; Categorii semantice. Sinonimele. Antonimele.
4.3. redactarea unui text argumentativ; Omonimele. Cuvintele polisemantice
(actualizare)
Paronimele. Pleonasmul
Noţiuni de fonetică (actualizare)
*Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un
text literar
Situaţia de comunicare monologată şi dialogată
(actualizare). Monologul: text descriptiv
Unitatea 3 1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale Genul epic 28 VII- XIII SXIV
unui mesaj ascultat; *Scrieri SF Recap si
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Rezumatul oral (actualizare) sustinerea
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile tezei
orale proprii; sintactice în propoziţie şi frază şi mijloacele de

3
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau stabilire a acestora (actualizare)
nonliterar, pornind de la cerinţe date; Cuvintele şi construcţiile incidente.
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Punctuaţia lor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a Predicatul verbal (actualizare)
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Predicatul nominal (actualizare). Predicatul
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a nominal incomplet
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat Probleme ale acordului (acordul după înţeles,
semnele ortografice şi de punctuaţie; acordul prin atracţie)
Propoziţia subordonată predicativă
Subiectul (actualizare)
Propoziţia subordonată subiectivă. Natura
elementului regent al propoziţiei subiective
Propoziţia subordonată subiectivă
Text informativ
Texte publicitare
*Articolul de ziar/de revistă

Unitatea 4 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului 10 XV-XVII


oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Genul epic
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor Nuvela
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.
text oral; Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; caracterizare a personajelor
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale
într-un mesaj oral;
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele
orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la Atributul (actualizare).
situaţia de comunicare concretă; Propoziţia subordonată atributivă
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat

4
semnele ortografice şi de punctuaţie;

Unitatea 5 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Genul epic Romanul 4 XVII-XVIII
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.
într-un mesaj oral; Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele caracterizare a personajelor
orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau
nonliterar, pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la
situaţia de comunicare concretă;
Recapitulare finala 2 XVIII
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XIV
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72

5
Semestrul al II-lea
Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de ore Săptă Observ
învăţare alocate mâna aţii
Unitatea 5 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; 16 I-IV
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un Complementul direct (actualizare).
mesaj oral; Propoziţia subordonată completivă
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale directă
proprii; Complementul indirect (actualizare).
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Propoziţia subordonată completivă
pornind de la cerinţe date; indirectă
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, Textul nonliterar
a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor
semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de
comunicare concretă;
Unitatea 6 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul dramatic 24 V-XI
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Opera dramatică: trăsături generale
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu Vizionarea de spectacol SX
cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral; Școala
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la scopul Complementul circumstanţial de loc, de Altfel
mesajului ascultat; timp, de mod (actualizare), de cauză, de
1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui scop SXII
mesaj ascultat; Propoziţia subordonată circumstanţială Teză
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui de loc, de timp, de mod, de cauză, de
comportament comunicativ adecvat; scop, condiţională, concesivă, consecutivă
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un Situaţia de comunicare dialogată. *Acte de
mesaj oral; vorbire
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale *Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale
proprii; şi paraverbale în dialog
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele
nonverbale în cadrul mesajului oral;
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul
de prezentare a mesajului;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date;
6
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice,
a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor
semantice utilizate;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text,
exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de
comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de
morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de
punctuaţie;
Unitatea 7 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul epic 8 XIII-
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Balada populară XIV
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu Figuri de stil. Alegoria
cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un
mesaj oral;
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale
proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice,
a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor
semantice utilizate;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de
comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de
morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de
punctuaţie;
RECAPITULARE FINALA 4 XV

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 XII


Total ore pentru semestrul al II-lea 56
TOTAL ORE/AN 128

7
SEMESTRUL I

Proiectul unităţii de învăţare


Recapitulare
Nr de ore alocate: 4
Saptamana: I
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1. Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 1.5. Stabilirea de relaţii între conţinuturile şcolară şi
Prezentarea metodologiei şi a prevăzute în programă şi parcurgerea lor S1 de
programei pentru Evaluarea examen,
naţională manual
Prezentarea criteriilor de evaluare
pentru clasa a VIII-a

Actualizarea cunoştinţelor 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 2 Fişă de Activitate Observarea


2.1. S1 lucru individuală sistematică
2.2. Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Evaluare iniţială 2.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însuşite S1 evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare

8
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1


Săptămâna: II
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Cartea, obiect cultural 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 1 Fişă de Activitate frontală Observarea
(actualizare) 2.1. lucru Activitate sistematică
Actualizarea cunoştinţelor 2.2. S2 Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor

Cartea, obiect cultural 1.5. Exerciţii de actualizare a noţiunilor despre 1 Auxiliare Activitate frontală Observarea
(actualizare) 2.1. carte ca obiect cultural didactice şi individuală sistematică
Actualizarea cunoştinţelor Exerciţii de exprimare a opiniei despre carte S2 Aprecierea
ca obiect cultural răspunsurilor

Textul argumentativ (susţinerea 2.4. Exerciţii de identificare a structurilor 2 Fişe de Activitate frontală Observarea
preferinţelor şi a opiniilor) 2.5. specifice discursului argumentativ într-un lucru şi pe grupe sistematică
Actualizarea cunoştinţelor 4.3. text literar/nonliterar Activitate în Aprecierea
Exerciţii de iniţiere a unor situaţii de S2 perechi răspunsurilor
comunicare în care se susţin
preferinţe/opinii

9
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2


Saptamana: III- VI
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul liric 1.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Noţiuni de teorie literară privind 1.5. colegi pe baza unei grile Grila de Activitate sistematică
genul liric, cu aplicaţie pe texte 3.1. Discuţii asupra evaluării lecturii S3 evaluare a individuală Aprecierea
suport (actualizare); Exerciţii de vocabular lecturii răspunsurilor
Lacul, de M.. Eminescu
Izvorul noptii, de L. Blaga
Emotie de toamnă, de N.Stănescu
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport. Actualizarea noţiunilor 3.2. versificaţie Fişe de Activitate sistematică
referitoare la elemente de Exerciţii de identificare a elementelor de S3 lucru individuală Aprecierea
prozodie. prozodie (măsura, rima, piciorul metric, răspunsurilor
Lacul, de M.. Eminescu ritmul, versul, strofa)
Exerciţii de identificare a versurilor libere
*Versul liber
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a structurii textului 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport. Actualizarea noţiunilor liric Fişe de Activitate sistematică
referitoare la genul liric. Exerciţii de actualizare a noţiunilor S3 lucru individuală Aprecierea
Eul liric referitoare la genul liric răspunsurilor
Izvorul noptii, de L. Blaga Exerciţii de identificare a caracteristicilor
genului liric în textul studiat
Exerciţii de identificare a mărcilor eului
liric în textul studiat

10
Lectura aprofundată a textului- 3.1. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. 3.2. expunere specifice genului liric Fişe de Activitate sistematică
Emotie de toamnă, de N.Stănescu Exerciţii de comentare a sensului global al S3 lucru individuală Aprecierea
textului liric răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. Figuri de stil 3.2. a mijloacelor de obţinere a expresivităţii în Fişe de Activitate sistematică
(actualizare) textele studiate S4 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Comentarea unor secvenţe din 2.4. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor 1 Manual Activitate frontală Observarea
operele lirice studiate sau din 2.5. secvenţe din opere lirice studiate sau la Fişe de Activitate sistematică
texte la prima vedere, pe baza 3.3. prima vedere S4 lucru individuală Aprecierea
unor cerinţe date 4.1. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor Auxiliare răspunsurilor
figuri de stil şi a unor procedee de obţinere didactice
a expresivităţii textului
Exerciţii de identificare şi de comentare a
elementelor de structură a operei lirice
Trăsături specifice genului liric în 1.1. Exerciţii de redactare de text vizând 1 Manual Activitate frontală Observarea
opere literare studiate sau în texte 1.3 ilustrarea unor trăsături ale genului liric şi Fişe de Activitate sistematică
la prima vedere (sistematizare) 2.1 ale speciilor studiate S4 lucru individuală Aprecierea
2.4 Auxiliare răspunsurilor
2.5 didactice

11
Lexicul (actualizare) 1.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Vocabularul fundamental şi masa 3.2. referitoare la structura vocabularului limbii Fişe de şi individuală sistematică
vocabularului. Dinamica române S4 lucru Aprecierea
vocabularului Exerciţii de identificare a unor cuvinte Auxiliare răspunsurilor
aparţinând vocabularului fundamental/masei didactice
Lexicul vocabularului
Mijloacele interne de îmbogăţire a Exerciţii de integrare în enunţuri a unor
vocabularului (actualizare) cuvinte aparţinând celor două părţi ale
vocabularului limbii române
Exerciţii de sesizare a dinamicii
vocabularului limbii române
Exerciţii de identificare a cuvintelor
derivate, compuse şi obţinute prin
conversiune în texte date
Exerciţii de creare şi de integrare în context
a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute
prin conversiune
Exerciţii de creare a unor serii derivative
Lexicul Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate frontală Observarea
Mijloacele externe de îmbogăţire 1.3. împrumutate în texte date Fişe de Activitate sistematică
a vocabularului. Împrumuturile 3.2. Exerciţii de identificare a sensului unor S5 lucru individuală Aprecierea
lexicale împrumuturi din texte date Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor didactice
împrumuturi
Lexicul Exerciţii de identificare a unor neologisme 1 Manual Activitate frontală Observarea
Neologismele. Evitarea greşelilor 1.3. în texte date Fişe de Activitate sistematică
în utilizarea neologismelor 2.2. Exerciţii de identificare a sensului unor S5 lucru individuală Aprecierea
3.2. neologisme Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor didactice
neologisme

12
Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate frontală Observarea
Categorii semantice. Sinonimele. 1.3. sinonimelor şi antonimelor Fişe de Activitate sistematică
Antonimele (actualizare) 2.2. Exerciţii de integrare în context a seriilor S5 lucru individuală Aprecierea
3.2. sinonimice Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
antonimelor
Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
Categorii semantice. Omonimele. 1.3. omofonelor Fişe de Activitate sistematică
Cuvintele polisemantice 2.2. Exerciţii de identificare în context a S5 lucru individuală Aprecierea
(actualizare) 3.2. omonimelor Auxiliare Activitate pe grupe răspunsurilor
Exerciţii de identificare a sensurilor didactice
cuvintelor polisemantice
Lexicul Exerciţii de identificare a paronimelor în 1 Manual Activitate frontală Observarea
Paronimele. Pleonasmul 1.3. texte date Fişe de Activitate sistematică
2.2. Exerciţii de diferenţiere a sensurilor S6 lucru individuală Aprecierea
3.2. paronimelor Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
paronimelor
Exerciţii de identificare a construcţiilor
pleonastice
Exerciţii de evitare a construcţiilor
pleonastice
Lexicul. Consolidare 1.3. Exerciţii complexe de vocabular 1 Manual Activitate frontală Observarea
2.2. Exerciţii recapitulative pentru Fişe de Activitate sistematică
4.1. sistematizarea noţiunilor teoretice S6 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii Auxiliare răspunsurilor
române didactice

13
Noţiuni de fonetică (actualizare) 3.2. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate frontală Observarea
triftongilor şi hiatului Fişe de Activitate sistematică
Noţiuni de fonetică. *Valorile Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor S6 lucru individuală Aprecierea
stilistice ale nivelului fonetic într- în silabe Auxiliare răspunsurilor
un text literar Exerciţii de identificare a valorilor stilistice didactice
ale nivelului fonetic într-un text literar

Evaluare Unitatea 2 1.3 Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.3. S6 evaluare

14
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3


Saptamana: VII – XIV
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic
*Scrieri SF Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 2 Grila de Activitate frontală Observarea
Planeta celor doi sori, de 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
H.Aramă 1.4. Discuţii asupra evaluării lecturii S7 lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului- Exerciţii de identificare a caracteristicilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
suport. 3.1. scrierilor SF Fişe de Activitate sistematică
Elemente specifice scrierilor SF 2.3. Exerciţii de rezumare a textului-suport S7 lucru individuală Aprecierea
Rezumatul oral (actualizare) răspunsurilor

Noţiuni de sintaxă. Enunţul. 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
Fraza. Relaţiile sintactice în 3.2. referitoare la relaţiile sintactice în propoziţie Fişe de Activitate sistematică
propoziţie şi frază şi mijloacele de 4.2. şi frază S8 lucru individuală Aprecierea
stabilire a acestora (actualizare) Exerciţii de diferenţiere a frazei de enunţ răspunsurilor
Exerciţii de identificare a relaţiilor
sintactice în propoziţie şi frază
Exerciţii de identificare a mijloacelor de
stabilire a relaţiilor sintactice în propoziţie
şi frază

15
Cuvintele şi construcţiile 2.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
incidente. Punctuaţia lor 3.2. construcţiilor incidente şi a punctuaţiei Fişe de Activitate sistematică
4.2. specifice S8 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de diferenţiere a cuvintelor şi răspunsurilor
construcţiilor incidente de alte structuri
sintactice (apoziţia, vocativul)
Exerciţii de elaborare de enunţuri în care să
apară cuvinte şi construcţii incidente
Predicatul verbal (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la predicatul verbal Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a predicatului S8-9 lucru individuală Aprecierea
verbal exprimat prin diverse părţi de vorbire Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de analiză a predicatului verbal didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
predicat verbal
Predicatul nominal (actualizare). 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la predicatul nominal Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a predicatului S9 lucru individuală Aprecierea
nominal Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de analiză a predicatului nominal didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
predicat nominal
Predicatul nominal incomplet 2.3. Exerciţii de identificare a predicatului 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. nominal incomplet Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a predicatului nominal S9 lucru individuală Aprecierea
incomplet Auxiliare răspunsurilor
didactice

16
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 2 Manual Activitate frontală Observarea
predicativă 4.2. predicative în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S10 lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatei predicative Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei predicative
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Dezvoltarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 2 Fragment Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S10 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
Subiectul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la subiect Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a subiectului S11 lucru Activitate Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a subiectului didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
subiect
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 2 Manual Activitate frontală Observarea
subiectivă. Natura elementului 4.2. subiective în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
regent al propoziţiei subiective Exerciţii de identificare a elementelor S11 lucru Activitate Aprecierea
regente ale subordonatei subiective Auxiliare individuală răspunsurilor
didactice
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de integrare în context a 2 Manual Activitate frontală Observarea
subiectivă 4.2. subordonatei subiective Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de integrare în context a S12 lucru Activitate Aprecierea
subordonatelor predicativă şi subiectivă Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de contragere şi de expansiune didactice

17
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
predicativă şi propoziţia 4.2. subordonate predicativă şi subiectivă Fişe de Activitate pe grupe sistematică
subordonată subiectivă. Exerciţii de identificare a elementelor S12 lucru Activitate Aprecierea
Consolidare regente ale subordonatelor predicativă şi Auxiliare individuală răspunsurilor
subiectivă didactice
Exerciţii de contragere şi expansiune
Texte publicitare 1.1. Exerciţii de identificare a particularităţilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
*Articolul de ziar/de revistă 1.2. textelor publicitare Fişe de Activitate sistematică
2.1. Redactare de articole de ziar/de revistă S13 lucru individuală Aprecierea
2.2. Auxiliare răspunsurilor
4.1. didactice
Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare indepenedentă fişei de
4.1. S13 evaluare
Dezvoltarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragment Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S13 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
Recapitulare pentru teza 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
semestrială 4.1. propoziţie lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de S14 Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie didactice răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a părţilor
de vorbire cu diferite funcţii sintactice

Teza semestrială 4.1 Evaluare complexa cu diferite tipuri de 2 Fişă de Activitate Evaluare
4.2 itemi S14 evaluare individuală sumativă
Discutarea tezei 4.3 1
S14

Proiectul unităţii de învăţare

18
Unitatea de învăţare: Unitatea 4
Saptamana: XV - XVII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Nuvela 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Popa Tanda, de Ioan Slavici 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S15 lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.1. genului epic în textul studiat Fişe de Activitate sistematică
genului epic. Moduri de expunere 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de S15 lucru individuală Aprecierea
4.1. expunere răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a timpului şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Timpul, spaţiul 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de Activitate sistematică
naraţiunii S15 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a etapelor acţiunii 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Logica acţiunii. 3.1. Exerciţii de identificare a momentelor Fişe de Activitate sistematică
3.2. subiectului S15 lucru individuală Aprecierea
Rezumarea orală a fragmentului studiat răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a relaţiilor dintre 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Relaţiile dintre 3.1. personaje Fişe de Activitate pe grupe sistematică
personaje. Modalităţi de 3.2. Exerciţii de identificare a modalităţilor de S16 lucru Aprecierea
caracterizare a personajelor 4.1. caracterizare a personajelor răspunsurilor
Redactarea caracterizării unui personaj din
romanul studiat
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.2. romanului Fişe de Activitate pe grupe sistematică
speciei 4.1. Redactarea de text pentru motivarea S16 lucru Activitate Aprecierea
apartenenţei la specie a textului studiat individuală răspunsurilor

19
Atributul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la atribut Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a atributului S16 lucru Activitate Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a atributului
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
atribut
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributivă 4.2. atributive în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S16 lucru Aprecierea
regente ale subordonatei atributive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei atributive
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributivă 4.2. relativ care introduce atributiva Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii S17 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de contragere şi de expansiune Auxiliare răspunsurilor
didactice
Texte funcţionale 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
2.2. textelor funcţionale lucru Activitate sistematică
Exerciţii de elaborare a unor texte S17 individuală Aprecierea
funcţionale răspunsurilor
Evaluare Unitatea 4 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.2. S17 evaluare

20
Unitatea de învăţare: Unitatea 5
Săptămâna: XVII-XVIII
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Romanul 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Baltagul de Mihail Sadoveanu 3.2. Discuţii asupra evaluării lecturii S 17 lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.1. genului epic în textul studiat Fişe de Activitate sistematică
genului epic. Moduri de expunere 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de S17 lucru individuală Aprecierea
4.1. expunere răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a timpului şi 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Timpul, spaţiul 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de Activitate sistematică
naraţiunii S18 lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a relaţiilor dintre 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Relaţiile dintre 3.1. personaje Fişe de Activitate pe grupe sistematică
personaje. Modalităţi de 3.2. Exerciţii de identificare a modalităţilor de S18 lucru Aprecierea
caracterizare a personajelor 4.1. caracterizare a personajelor răspunsurilor
Redactarea caracterizării unui personaj din
romanul studiat
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.2. romanului Fişe de Activitate pe grupe sistematică
speciei 4.1. Redactarea de text pentru motivarea S18 lucru Activitate Aprecierea
apartenenţei la specie a textului studiat individuală răspunsurilor
Recapitulare finala 1
S18

21
SEMESTRUL AL II-LEA
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5


Săptămâna: I - IV
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Complementul direct (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Manualul Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la complementul direct Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a complementului lucru individuală Aprecierea
direct exprimat prin diverse părţi de vorbire S1 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de analiză a complementului direct didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement direct
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 2 Manualul Activitate frontală Observarea
completivă directă 4.2. completive directe în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S1 lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatei completive directe Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei completive directe
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul indirect 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 2 Fişe de Activitate frontală Observarea
(actualizare) 4.2. referitoare la complementul indirect lucru Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare Activitate Aprecierea
indirect exprimat prin diverse părţi de S2 didactice individuală răspunsurilor
vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
indirect
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement indirect

22
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 2 Grila de Activitate frontală Observarea
completivă indirectă 4.2. completive indirecte în texte date evaluare a Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S2 lecturii individuală Aprecierea
regente ale subordonatei completive răspunsurilor
indirecte
Exerciţii de integrare în context a
subordonatei completive indirecte
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Subordonatele completive 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatelor 2 Grila de Activitate frontală Observarea
necircumstanţiale. Consolidare 4.2. completive necircumstanţiale evaluare a Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în context a S3 lecturii individuală Aprecierea
subordonatelor completive răspunsurilor
necircumstanţiale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Evaluare Unitatea 5 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 2 Fişe de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.2. S3 evaluare

Dezvoltarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 4 Fragment Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S4 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e

23
Unitatea de învăţare: Unitatea 6
Săptămâna: V-XI
Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul dramatic
O scrisoare pierdută de 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
I.L.Caragiale 3.2. colegi pe baza unei grile S5 evaluare a Activitate sistematică
Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a valorilor etice în 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Comentarea unor 2.2. textul studiat Fişe de Activitate pe grupe sistematică
secvenţe din opera studiată 3.3. Exerciţii de interpretare nuanţată a textului S5 lucru Aprecierea
studiat răspunsurilor
Opera dramatică. Vizionarea de 1.1. Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Casete Activitate frontală Observarea
spectacol 1.2. spectacolului dramatic video Activitate sistematică
1.3. Exerciţii de identificare a valorilor culturale S5 Videopro- individuală Aprecierea
1.4. ale spectacolului dramatic iector etc. răspunsurilor
3.3.
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
suport selectat. Opera 3.1. genului dramatic în textul studiat Fişe de Activitate sistematică
dramatică: trăsături generale 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de lucru individuală Aprecierea
4.1. expunere S5 răspunsurilor

24
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
loc (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de loc S6 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de loc exprimat prin diverse didactie
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de loc
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de loc
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de loc 4.2. de loc în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S6 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de loc Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactie
circumstanţialei de loc
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
timp (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de timp S6 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de timp exprimat prin diverse didactice
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de timp
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de timp

25
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de timp 4.2. de timp în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S6 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de timp Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de timp
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
mod (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de mod S7 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de mod exprimat prin diverse didactice
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de mod
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de mod
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de mod 4.2. de mod în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S7 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de mod Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de mod
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propozitii subordonate - 1
consolidare S7

26
Complementul circumstanţial 2.3. Exerciţii de identificare a complementului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de cauză 4.2. circumstanţial de cauză exprimat prin Fişe de Activitate sistematică
diverse părţi de vorbire în texte date lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de analiză a complementului S7 Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de cauză didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de cauză
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de cauză 4.2. de cauză în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S8 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de cauză Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de cauză
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial 2.3. Exerciţii de identificare a complementului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de scop 4.2. circumstanţial de scop exprimat prin diverse Fişe de Activitate sistematică
părţi de vorbire în texte date S8 lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de analiză a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de scop didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de scop
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de scop 4.2. de scop în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S8 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de scop Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de scop
Exerciţii de contragere şi de expansiune

27
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială condiţională 4.2. condiţionale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S8 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei condiţionale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei condiţionale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială concesivă 4.2. concesive în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S9 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei concesive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei concesive
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Dezvoltarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragment Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S9 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială consecutivă 4.2. consecutive în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S9 lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei consecutive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei consecutive
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementele circumstanţiale. 2.3. Exerciţii de identificare a complementelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.2. circumstanţiale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri de lucru individuală Aprecierea
complemente circumstanţiale S9 Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor didactice
tipuri de complemente circumstanţiale

28
Propoziţiile subordonate 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţiale. Consolidare 4.2. circumstanţiale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor S11 lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatelor circumstanţiale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor didactice
subordonate circumstanţiale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.1. S11 evaluare
4.2.

Dezvoltarea competenţelor de 3.1. Lectura expresivă a unor texte, 1 Fragment Activitate Aprecierea
lectură şi de înţelegere a unui text 2.1. demonstrarea înţelegerii textelor prin e de texte individuală răspunsurilor
literar/nonliterar participarea la discuţii pe marginea lor şi S11 literare/ Activitate frontală
prin rezolvarea unor cerinţe specifice nonliterar Activitate în grup
e
Situaţia de comunicare dialogată. 1.1 Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
*Acte de vorbire 1.2 încheiere a unor dialoguri pe teme date lucru Activitate sistematică
*Îmbinarea elementelor verbale, 1.5 Exerciţii de sesizare a rolului elementelor S11 individuală Aprecierea
nonverbale şi paraverbale în 2.4 verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog Activitate în răspunsurilor
dialog 2.5 perechi

Recapitulare pentru teza 2.3. Exerciţii de identificare a diferitelor părţi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
semstriala 4.1. propoziţie lucru Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor părţi de S12 Auxiliare individuală Aprecierea
propoziţie didactice răspunsurilor
Exerciţii de integrare în enunţuri a părţilor
de vorbire cu diferite funcţii sintactice
Etc.

29
Teza semestrială 4.1 Evaluare complexa cu diferite tipuri de 2 Fişă de Activitate Evaluare
4.2 itemi evaluare individuală sumativă
4.3 S12
Discutarea tezei 1
S12

30
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 7


Săptămâna: XIII-XIV
Genul epic
Balada populară 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Mioriţa 3.2. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Lectură aprofundată Discuţii asupra evaluării lecturii S13 lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.1. genului epic în textul studiat Fişe de Activitate sistematică
genului epic. Moduri de expunere 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de S13 lucru individuală Aprecierea
4.1. expunere răspunsurilor
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. Personaje. 3.1. caracterizare a personajelor Fişe de Activitate sistematică
Modalităţi de caracterizare a 3.2. Redactarea caracterizării unui personaj din lucru individuală Aprecierea
personajelor 4.1. balada populară studiată S13 răspunsurilor

Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 2 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. Caracteristici ale 3.2. baladei populare Fişe de Activitate sistematică
literaturii populare. Caracteristici 4.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Aprecierea
ale speciei speciei S14 răspunsurilor
Versificaţia. Figuri de stil. Redactarea de text pentru motivarea
Alegoria apartenenţei la specie a textului studiat

Evaluare 2.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 2 Fişe de Activitate Aprecierea


3.3. teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.3. S14 evaluare
Recapitulare finala 2.1. Rezolvarea unor modele de teste pentru 4 Fişe de Activitate Observarea
2.2 Testarea Naţională evaluare independentă şi sistematică
3.3. S15 frontală Aprecierea
4.3. răspunsurilor

31
32