Sunteți pe pagina 1din 35

Liceul Tehnologic Eremia Grigorescu

2016-2017
COMPONENTA
ORGANIZATORICĂ

 Structura anului şcolar


 Încadrări
 Componenţa catedrei (nume, grad didactic, vechime)
 Orarul membrilor catedrei
ÎNCADRARE
AN ŞCOLAR 2016 – 2017

Matematică

Profesor Clase/ore Nr. ore/săptămână


VI – 4 ore
VII A – 4 ore
IXB – 3 ore
Cucoaneş Marian X C – 3 ore 27
XI A – 5 ore
XII A- 5 ore
XII B -3 ore
V - 4 ore
VII B – 4 ore
VIII- 4 ore
IX A – 5 ore
Zota Maria Magdalena 27
XA - 4 ore
X B – 3 ore
XI B – 3 ore
Informatică-TIC

Nr.
Profesor Clase/ore
ore/săptămână
IX A - 1+2=3 ore
IX B – 1 oră
IX C – 1 oră
X A – 1+2= 3 ore
X B – 1 oră
Murariu Gabriela Crimona X C – 1 oră 23
XI A – 5 ore
XI B – 1 oră
XII A – 5 ore
XII B – 1 oră
VII A - 1 oră
V - 1 oră
VI - 1 oră
Iankovszky Cristina 4
VII B - 1 oră
VIII - 1 oră
Componenţa comisiei
matematică - informatică/TIC

Grad
Numele şi prenumele Funcţia Vechime
didactic
Responsabi Murariu Gabriela Crimona Profesor Def. 16 ani
l informatică/TIC
Membri Cucoaneş Marian Profesor matematică I 16 ani
Iankovszky Cristina Profesor TIC I 30 ani
Zota Maria Magdalena profesor de I 14 ani
matematică
Orarul
Membrilor catedrei
COMPONENTA
MANAGERIALĂ

• Raportul de activitate pe anul şcolar precedent


• Plan managerial şi planul de activităţi
• Planificari anuale vizate de şeful de catedră şi director
• Planificări pe unităţi de învăţare vizate de şeful de catedră
• Lista manualelor aprobate de MEdCT
• Selecţia manualelor alternative
• Atribuţiile comisiilor metodice
• Alte responsabilităţi ale membrilor catedrei
• Programele şcolare pe nivele de studiu
• Programele CDS, in copie, vizate de inspectorul de specialitate
• Graficul tezelor
• Graficul concursurilor si olimpiadelor şcolare
• Descriptori de performanta
• Alte documente, comunicari
Plan managerial pe anul şcolar 2016-2017
catedra matematică – informatică/TIC
I. Curriculum
Resurse Modalităţi de
Nr. Scop Activităţi Echipa
Măsuri/metode Termen evaluare/ Indicatori
crt. obiective (acţiuni) responsabilă materiale financiare de realizare
1.Prezentarea planurilor cadru, Responsabilul
Şedinţa de Legislatie Resurse proprii
a programei şcolare şi a catedrei de Sept.
catedră/ prelegere, Documente (individua- Realizarea planificarilor
programelor de bacalaureat matematică 2016
dezbateri Metodologie le)
2017 informatică
Informarea
asupra 2. Prezentarea unor documente CD
Responsabilul
modificarilor ce asigură cadrul legislativ de Şedinţa de Teste pentru Resurse proprii
catedrei de Realizarea mapelor
1. si implementare a reformei catedră/ prelegere,
matematică -
stabilirea sti- (individua- Oct. 2016
profesorilor
completarilor învăţământului şi armonizarea dezbateri lurilor de le)
informatică
cadrului cu normele europene învăţare
legislativ
Şedinţa de Responsabilul
Resurse proprii
3. Stabilirea CDS pentr anul catedră/ consultari catedrei de Lista de propuneri
Legislatie (individua- Apr. 2017
următor ale profesorilor de matematică - inaintata directiunii
le)
fizica si a elevilor informatică
Profesorii de
Manuale
1. Alegerea manualelor pentru matematică şi
Consultare Tabel Sept.
clasele a XIa si a XIIa din lista de informatică ce Lista de manuale
Analiza manuale 2016
manuale avizate predau la clasele a
avizate
XIa si a XIIa
Selectarea
Profesorii de
manualelor Manuale
2. Afişarea listei de manuale matematică şi
scolare pentru Afisarea la avizierul Tabel Sept. Afişarea listei de
2. clasele de
pe discipline la clasele a XIa si a
şcolii
informatică ce
manuale 2016 manuale
XIIa predau la clasele a
gimnaziu si avizate
XIa si a XIIa
liceu
3. Alegerea manualelor din
Responsabilul Manuale
lista de manuale avizate pentru
Consultare catedrei de Tabel
gimnaziu si ciclul inferior al Dec. 2016 Lista de manuale
Analiza matematică - manuale
liceului, în vederea completării
informatică avizate
fondului de manuale ale şcolii
Păstrarea,
1. Organizarea cel putin a unei Sponsorizare
cultivarea şi
actiuni cu elevii cu ocazia Zilelor Implicarea elevilor Resurse proprii 20 Nov. Organizarea unei mese
3. îmbogăţirea
Lic.Tehn. “E. Grigorescu”
Membrii catedrei
(individua- 2016 rotunde
tradiţiilor
Mărăşeşti le)
liceului
II. Management
Resurse Modalităţi de
Nr. Scop/ Activităţi Echipa Terme
Măsuri/metode evaluare/ Indicatori
crt. obiective (acţiuni) responsabilă n
materiale financiare de realizare
Igienizarea Prof. Murariu
1. Pregatirea
laboratoarelor de Gabriela Resurse 1-16
laboratoarelor de Materiale de
informatică şi a Prof. proprii(indi- Sept. Realizarea igienizării
informatică pentru curăţenie
depozitului de materiale Iankovszky viduale) 2016
începerea anului şcolar
didactice Cristina
Asigurarea începerii 2. Prelucrarea Fiecare
Legislaţie 16-20 Semnarea fişelor
1. anului şcolar în normelor de protecţia şi Prezentarea problemelor profesor la Resurse
Fişe Sept. colective
bune condiţii siguranţa muncii la elevi Problematizare clasele la care proprii
2016 Afişarea normelor
în laboratoare predă
Fiecare
3. Prelucrarea normelor Legislatie 15-20 Semnarea fiselor
Prezentarea problemelor profesor la Resurse
PSI pentru elevi si Fise Sept. colective
Problematizare clasele la care proprii
profesori 2016 Afisarea normelor
preda
Analiza activităţii
1. Realizarea analizelor
desfăşurate în anul Rapoart de
activităţii din anul
şcolar anterior, ca Prof. Zota activtate Prezentarea analizei în
precedent in cadrul Culegere de date Sept.
2. baza de Maria Analize de cadrul şedinţei de
catedrei de Realizare de analize 2016
fundamentare a Magdalena programe si catedră
matematică
planului în anul în tabele de date
informatică
curs
3. Elaborarea si 1. Prezentarea analizei
aprobarea planului si discutarea ei in cadrul Responsabilul Sept. Proces-verbal
Dezbatere
managerial şi a catedrei de matematică de catedră 2016 Aprobarea analizei
planului de informatică
activităţi pentru 2. Elaborarea planului Prelucrarea propunerilor Responsabilul Mapele Sept. Proces-verbal
catedra de mangerial pentru anul de proiecte de catedră profesorilor 2016 Plan managerial
matematică – şcolar 2016-2017 şi Expunere şi dezbatere Documente
informatică/TIC prezentarea lui în şcolare
catedra de matematică Legislaţie
informatică/TIC spre
dezbatere şi aprobare
3. Elaborarea
programelor
semestriale de activităţi Mapele Sept.
Proces-verbal
ale catedrei de Prelucrarea propunerilor Responsabilul profesorilor 2016
Plan semestrial de
matematică de proiecte de catedră Documente Febr.
activităţi
informatică/TIC şi şcolare 2017
stabilirea obiectivelor
catedrei
4. Prezentarea dosarului
comisiei metodice şi a Responsabilul Documentele 7 Oct..
Predarea în termen
planificărilor de catedră catedrei 2016
profesorilor
5. Stabilirea atribuţiilor
profesorilor de Discuţii individuale şi în Responsabilul Sept.
Fişe Tabel cu atribuţii
matematică şi catedră de catedră 2016
informatică
1. Realizarea Consultarea legislaţiei şi 25
Fiecare Legislaţie
planificărilor anuale şi manualelor Sept. Predare în termen
profesor Internet
semestriale Dezbatere în catedră 2016

Confor
Consultarea legislaţiei şi Programa
2. Realizarea proiectelor Fiecare m
manualelor şcolară Proiectele unităţilor
unităţilor de învăţare profesor planific
Manuale
ărilor
Planificarea
4. procesului de 3. Elaborarea graficelor Responsabilul
predare - învăţare 01 Oct.
de asistenţă şi Consultări în catedră de catedră Respectarea graficului
2016
interasistenţe
Responsabilul Prezentarea
Nov.
4. Planificarea tezelor Consultarea elevilor de catedră planificărilor de către
2016
profesori
5. Realizarea planului de Profesorii de
Prezentarea
imbunătăţire a Consultarea elevilor matematică şi 01 Nov.
planificarilor de către
performanţei şcolare la Analizele testărilor informatică/TI 2016
profesori
nivel de catedră C
Modalităţi de
Nr. Scop/ Activităţi Echipa Resurse evaluare/
Măsuri/metode Termen
crt. obiective (acţiuni) responsabilă Indicatori de
materiale financiare realizare
1. Stabilirea strategiilor
Ponderea elevilor
didactice in funcţie de Proiectarea Program
care ating
cerinţele programei şcolare, strategiilor Profesorii scolare Permanent
standardele
de nivelul clasei şi stilurile de Documentarea Metodica
educationale
învăţare ale elevilor
Testarea la toate
2. Testareainiţială a elevilor Aplicarea testului
Resurse Sept.-Oct. clasele
în vederea stabilirii stilului de Colaborarea cu Profesorii Teste
proprii 2016 Analiza stilurilor de
învăţaree psihologul şcolii
învatare pe clase
3. Dozarea temelor pentru
acasa pentru evitare Evaluare Metodica Evitarea
Profesorii Permanent
Desfăşurarea supraîncărcăriii programului Planificare Manuale supraîncărcării
eficientă a elevilor
activităţii 4. Realizarea temelor de Planificare Programe La sfarsitul Recapitularea
5. Profesorii
didactice sinteza si recapitulative Sinteze Tematici semestrelor materiei
desfăşurate la 5. Valorificarea rezultatelor Realizarea
clase evaluărilor curente în concordanţei
Valorificarea
vederea realizării unui Profesorii Analize Permanent dintre rezultatele
analizelor testelor
demers reglator al activităţii analizelor şi
didactice demersul didactic
6. Ameliorarea
managementului clasei,
Ponderea
diversificarea modalităţilor
Aplicarea metodelor metodelor
de organizare a colectivului Profesorii Bibliografie Permanent
interactive interactive faţă de
de elevi pentru a facilita
metodele aplicate
progresul în ritm propriu,
diferenţiat al elevilor
activităţii catedrei de
6. 4. Monitorizarea
matematică
meritelor deosebite, a Resurse
informatică/TIC Informare Completarea
realizărilor concrete şi a Responsabilul de Dosar de proprii
Raportarea Permanent dosarelor de
publicaţiilor membrilor catedră evidenţă (in-
Culegere de date evidenţă
catedrei de matematică viduale)
informatică/ TIC
5. Monitorizarea testării
Analiza Responsabilul de Rapoartele de
inişiale realizate în 17 Oct. Analiza rezultatelor
rapoartelor catedra analiza ale
catedra matematică 2016 Program de masuri
profesorilor Profesorii profesorilor
informatică/ TIC
Prof. Cucoaneş
6. Monitorizarea Verificarea Marian Rapoarte, programe
Cataloage Permanent
ritmicităţii notării ritmicităţii notării Prof. Murariu de măsuri
Gabriela
7. Monitorizarea
parcurgerii integrale a
Controlarea Responsabilul de
materiei şi a realizării Fise Periodic Rapoarte
caietelor elevilor catedra
recapitularilor materiei
conform programei
Resurse Modalităţi de
Nr. Scop/ Activităţi Echipa evaluare/
Măsuri/metode Termen
crt. obiective (acţiuni) responsabilă materiale financiare Indicatori de
realizare
8. Monitorizarea participării elevilor Completarea Profesori de
la diferite activităţi în cadrul catedrei fişelor de matematică,inform Fise Permanent Fise de evidenta
de matematică informatică/ TIC evidenţă atică/ TIC
Completarea
9. Monitorizarea rezultatelor obtinute Responsabilul de
fişelor de Fise Permanent Fise de evidenta
la concursurile şi olimpiadele şcolare catedra
evidenţă
10. Monitorizarea rezultatelor
Completarea Responsabilul de
obţinute la bacalaureat la
fişelor de catedra Fise Sept. 2016 Fise de evidenţă
Monitoriza matematică, informatică şi
evidenţă Profesorii
rea competenţă digitală
activităţii Responsabilul de
11. Monitorizarea rezultatelor Completarea
catedrei de catedra
6. obţinute la examenul de atestarea fişelor de Fişe Sept. 2016 Fise de evidenţă
matematic Prof. Murariu
acompetenţelor profesionale evidenţă
ă Gabriela
informatică Completarea Responsabilul de
/TIC 12. Monitorizarea rezultatelor
fişelor de catedra Fişe Sept. 2016 Fise de evidenţă
obţinute la evaluarea naţională
evidenţă Prof. Oancia Silvia
13. Monitorizarea gradului de folosire Completarea Responsabilul de Fise de evidenta
a materialelor didactice si a fiselor de catedra Fise Permanent Program de
programelor informatizate evidenta Profesorii masuri
14.Monitorizarea elaborării temelor
pentru susţinerea examenului de Propunere teme Prof. Murariu Fişe de Decembrie Fise de evidenta
atestare a competenţelor de atestat Gabriela evidenţă 2016
profesioanale
7. Evaluarea 1. Elaborarea criteriilor de apreciere a Documentare Responsabilul de Legislatie Sept. 2016 Fise de evaluare
activităţilor activităţii didactice Proiectare catedra Internet a postului de
desfăşurate Documentati profesor
de e
2. Realizarea activităţii catedrelor pe Program de
Analizarea Rapoarte
semestrul I si trasarea măsurilor de Responsabilul de măsuri
rapoartelor de Fise de Febr. 2017
îmbătăţire a activităţii catedrei de catedra Sedinţă de
activitate evidenţă
matematică –informatică/TIC analiză
3. Completarea fiselor de Profesorii (pt. Fise completate
Analiza activitatii
personalul (auto)evaluare a profesorilor si a autoevaluare) La sfarsitul si avizate de catre
scolare si Fise
liceului rapoartelor catedrei matematică – Responsabilul anului responsabilul
extrascolare
informatică/TIC catedrei catedrei
Program de
Analiza Rapoarte
4. Realizarea analizei activitatii Responsabilul de măsuri
rapoartelor de Fise de Febr. 2017
catedrei pe semestrul I catedra Sedinţa de
activitate evidenta
analiză
8. Evaluarea
obiectiva si 1. Administrarea testelor iniţiale la Analizele testelor
Testare iniţială Profesorii Teste 15 Oct. 2016
continuă a începutul anului şcolar initiale
nivelului de
pregatire a Analizele testelor
2. Desfăşurarea evaluărilor sumative
elevilor Evaluari periodice Programe de
şi finale, analiza rezultatelor ăi Profesorii Teste Periodic
şi finale măsură
stabilirea măsurilor ameliorative
ameliorative
3. Evaluarea gradului de pregatire al Conform
Responsabilul de Bugetul Participarea
elevilor din clasa XII prin participarea Simulări Teste graficului
catedra şcolii elevilor
la simulari pentru bacalaureat ministerului
Realizarea
temelor,
proiectelor,
portofoliilor,
Lucru individual şi
4. Evaluarea caietelor de teme şi a programelor
ţn grup Internet
realizării diferitelor activităţi interactive,
Implicare ţn Profesorii Calculator Sponsorizari Permanent
aplicative in cadrul catedrei de materiale
activităţi Biblioteca
matematică – informatică/TIC didactice,
extraşcolare
rezolvarea
problemelor din
revistele de
specialitate
5. Evidenţierea rezultatelor deosebite Publicare pe site- Responsabilul de Diplome Sponsorizari Sem. II Premiere
ale elevilor şi premierea lor ul catedrei catedra Fonduri ale
Premierea elevilor asociaţiei de
părinţi
6. Analizarea rezultatelor elevilor la
olimpiade şi concursuri scolare si Responsabilul de Tabele cu Programe cu
Analiza Sem. II
stabilirea masurilor de eficientizare a catedra rezultate măsuri
pregatirii elevilor

III. Resurse umane

Modalităţi de
Nr. Activităţi Echipa Resurse evaluare/
Scop/obiective Măsuri/metode Termen
crt. (acţiuni) responsabilă Indicatori de
materiale financiare
realizare
1. Organizarea unor expozitii Grupuri de lucru
pe teme de matematică- Colaborare Profesori Exponate Sponsorizari Expozitii
informatică profesori-elevi
2. Dezvoltarea colaborărilor
Organizarea între catedra de matematică –
activităţilor Director Realizarea de
1. informatică/TIC şi alte catedre Cooperare Proiecte Permanent
extracurricu- Şefii de catedre proiecte
şi comisii pentru dezvoltarea
lare de proiecte
5. Implicarea activă a
profesorilor de matematică, Responsabilul de Gradul de
Mobilizare Permanent
informatică/TIC în activităţile catedra participare
desfăşurate în şcoală
1. Realizarea unui program Orar Program de
Proiectare
suplimentar de pregătire Profesorii Teste Oct. 2016 meditatii si
Realizare
Pregatirea pentru examene Culegeri consultatii
elevilor pentru
2. bacalaureat şi 2. Determinarea unui număr Prezentarea
Dezbateri Diriginţii Participarea in
Evaluare cat mai mare de elevi sa avantajelor Sem. II
profesori-elevi Profesorii numar mare
naţională participe la simulari în pregatire
3. Analizarea rezultatelor Evaluare Tabele cu Program de
Profesorii Sem. II
simulărilor şi luarea de măsuri Analizare note măsuri
3. Obţinerea 1. Organizarea colectivelor de Programe de
Programe
performan-ţelor elevi performanţi şi a selectie Materiale
Profesorii Oct. 2016 functionale
la concursuri şi programului de pregatire Proiectare informative
Colective stabile
olimpiade pentru olimpiade Colaborare
şcolare 2. Participarea profesorilor si Cursuri Responsabilul de Cursuri Sem. I Participarea
elevilor la Centrul de Participare catedra elevilor talentati
Excelenta Creativitate
Organizare Birotica Desfasurarea cu
3. Organizarea fazei pe şcoală Responsabilul de Resurse
Proiectare Sali Sem. I succes
a olimpiadelor catedra proprii
Participare Subiecte Premii
4. Selectarea elevilor si
constituirea grupelor de
Test de selecţie Profesorii Nov. 2016 Fise
pregatire pentru olimpiade şi
concursuri şcolare
Rezultate
Cercuri pe clase
5. Pregatirea elevilor pentru Responsabilul de meritoase la
Programe de Permanent
alte concursuri şcolare catedra concursuri
pregatire
Premii
Păstrarea unui 1. Stimularea comunicarii
Comunicare Asigurarea unui
climat socio- deschise, a colaborarii si Responsabilul de
Participare Permanent climat optim de
afectiv şi moral inovatiei catedra
munca
optim în 2.
colectivul de
4.
muncă al
Analize
catedrei de 2. Cunoasterea elevilor si a Teste
Profesorii Permanent Realizarea fiselor
matematică şi problemelor specifice Chestionare
informatică/TIC
al şcolii
Raport cu situaţia
1. Actualizarea situaţiei
Responsabilul de Rapoarte perfectionărilor
privind formarea continuă a Evaluare Oct. 2016
catedra Programe Resp.
Identificarea cadrelor didactice
perfectionarea
5. nevoii de
2. Stabilirea opţiunilor
formare Colaborare cu Lista cu optiunile
profesorilor pentru cursurile Optiuni
Evaluare comisia pentru Oct. 2016 pentru tipul de
de perfectionare organizate de Chestionare
perfectionare modul
CCD si ISJ
6. Ridicarea 1. Stimularea studiului Baza de date
gradului de individual pentru o buna Biblioteca
Studiu individual Profesorii Permanent Autoperfecţionare
profesionalizare informare stiintifica si CD-uri
a personalului metodica Internet
2. Determinarea unui număr Informare Colaborare cu Programe Permanent Creşterea
cât mai mare de profesori să Determinare comisia pentru numărului de
participe la cursurile de perfecţionare profesori ce se
perfecţionare organizate de perfecţionează
CCD, ISJ si MEC
3. Participarea la perfecţionări
în cadrul catedrei, la nivel de Sedinţe
şcoala si inspectorat, Cercuri
Participare activă Dezvoltarea
participarea la stagii de Profesorii Intâlniri Periodic
relaţiilor
formare organizate de CCD si tematice
MEC pentru personalul Parteneriate
didactic
4. Perfecţionarea cadrelor
didactice prin participarea la
activităîile cercurilor Lectii
Responsabilul de Realizare de
pedagogice şi la alte activităţi Proiectare deschise Permanent
catedra activităţi
de perfecţionare organizate de Referate
ISJ

IV. Resurse materiale si financiare

Resurse Modalităţi de
Nr. Activităţi Echipa
Scop/obiective Măsuri/metode Termen evaluare/ Indicatori
crt. (acţiuni) responsabilă
materiale financiare de realizare
Consultări cu toţi
1. Realizarea listei cu
profesorii de Responsabilul de 16 Oct.
materialele didactice din Oferte Sponsorizari Lista de comanda
matematică şi catedra 2016
dotarea minimală
informatică
2. Întocmirea de referate de Evaluare Responsabilul de Bugetul Referate bine
Dotarea bazei Referate Permanent
necesar şi priorităţi Proiectare catedra scolii documentate
1. didactico-
3. Atragerea de fonduri
materiale Prezentare de Cereri de Sponsorizari
financiare prin sponsorizari, Fiecare profesor Permanent
necesar sponsorizare Donatii
donaţii
Atragere de
4. Achiziţionarea de material Responsabilul de Liste de
sponsorizari Sponsorizari Permanent Achizitii
didactic din resurse proprii catedra necesar
2. Asigurarea 1. Realizarea graficelor de Proiectare Responsabilul de Orar Sept. 2016 Grafice si fise de
conditiilor utilizare a laboratoarelor si a catedra protecţia a muncii si
optime de unui caiet de observatii cu PSI pe clase
studiu si a unui privire la modul in care sunt
ambient placut utilizate laboratoarele
(materiale didactice folosite,
starea de curatenie)
Material Eficientizarea
2. Utilizarea curent si eficienta Proiectare
Profesorii didactic Permanent activitatii didactice
a materialelor didactice Utilizare
Metodici
3. Proiectarea de teste (initiale, Analize Teste
Profesorii Bibliografie Permanent
de progres, sumative) Elaborare Analizele testelor
4. Ridicarea gradului de Responsabilul de Laborator de
Utilizare Permanent Lectii virtuale
folosire a soft-ului educational catedra informatica
5. Confectionarea si repararea
Sponsorizari
de materiale didactice de catre Colaborare Responsabilul de Dezvoltarea bazei
Materiale Permanent
profesori si elevi Inovatie catedra materiale
diverse

1. Verificarea gradului de Responsabilul de Rapoarte


Monitorizarea Verificare
utilizare a bazei materiale a catedra Fisa Periodic Programe de masuri
modului de Evaluare
şcolii
3. folosire
eficientă a bazei 2. Luarea de măsuri pentru
Responsabilul de Programe de Ridicarea gradului de
materiale marirea gradului de utilizare a Program de măsuri Periodic
catedra măsuri utilizare
bazei materiale a liceului
Realizarea Responsabilul de
inventarierii catedra Conform Controlul bazei
1. Realizare inventarelor Verificare Inventare
bazei a Comisie graficului materiale
laboratoarelor inventariere
4. de informatică
Responsabilul de
şi a
2. Casarea materialelor catedra Conform
materialelor Delegare de sarcini Rapoarte Casarea materialelor
depăşite moral sau stricate Comisie de graficului
pentru
casare
matematică
V. Relatii comunitare si de parteneriat

Resurse Modalităţi de
Nr. Activităţi Echipa
Scop/obiective Măsuri/metode materiale financiar Termen evaluare/ Indicatori
crt. (acţiuni) responsabilă
e de realizare

Participarea la
1. Participarea profesorilor de
activităţi Responsabilul de
1. matematică, informatică/TIC la Participare activă Permanent Implicare in proiecte
organizate la catedra
parteneriate
nivel local
Plan de activităţi pe semestrul I
anul şcolar 2016-2017

Septembrie 2016

 Analiza activitatii catedrei în anul şcolar 2015-2016- prof. Murariu Gabriela


 Consfătuirile cadrelor didactice
 Şedinta privind întocmirea dosarului comisiei metodice, analizarea programelor şcolare
pentru finalizarea planificărilor anuale şi semestriale
 Elaborarea testelor iniţiale la matematică, informatică, TIC
Răspund: Membrii catedrei

Octombrie 2016
 Stabilirea planului managerial şi a planului de acţiuni pentru anul şcolar 2016-2017
 Elaborarea unui program de pregatire a elevilor participanţi la olimpiadele şcolare -fiecare
membru al catedrei
 Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale şi stabilirea măsurilor ce se impun
 Stabilirea măsurilor necesare pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la examenele
naţionale cu elevii claselor a-VIII-a si a XII-a.

Răspund: membrii catedrei


Noiembrie 2016
 Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul I – discuţii pe marginea materialelor
prezentate.
 Realizarea unor activităţi cu ocazia Zilelor Liceului
Răspund: Membrii catedrei
 Susţinere referat- prof. Murariu Gabriela
 Stabilirea graficului tezelor pe semestrul I
 Lecţie demonstrativă prof. Zota Maria Magdalena

Decembrie 2016
 Lectie demonstrativă – prof. Cucoaneș Marian
 Concurs Comper - coordonator prof. Zota Maria Magdalena
 Prezentarea listei cu temele pentru susținerea atestatului profesional

Ianuarie 2017
 Pregătirea olimpiadelor faza locală
 Referat – prof. Cucoaneș Marian
 Analiza la sfârșit de semestru a activității membrilor catedrei
Plan de activităţi pe semestrul II
anul şcolar 2016-2017

Februarie 2017
 Revizuirea planului de activităţi al comisiei pe semestrul II
 Analiza activităţii comisiei pe semestrul I
 Analiza situaţiei la învăţătură pe semestrul I
 Organizarea etapei pe localitate a olimpiadei de matematică
 Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade - fazele locale şi pe localitate
 Simulare bacalaureat: analiza rezultatelor, măsuri.
 Întocmirea programului suplimentar de pregatire pentru examene naţionale

Raspund: membrii comisiei


Martie 2017

 Susţinere referat – prof. Iankovszky Cristina


 Concurs Cangurul matematic - coordonator prof. Zota Maria Magdalena

Aprilie 2017

 Lecţie demonstrtivă – prof. Cucoaneş Marian


 Stabilirea datei în care se va desfăşura examenul de atestare a competenţelor profesionale
 Realizarea de activităţi pentru săptămâna cu activităţi extracurriculare şi extraşcolare
Răspund: membrii comisiei

Mai 2017
 Lecţie demonstrativă – prof. Murariu Gabriela
 Simulare bacalaureat: analiză
 Stabilirea graficului tezelor pe semestrul II – profesorii de matematică şi Murariu Gabriela
 Pregătirea examenului de competenţă digitală – Murariu Gabriela
 Elaborarea testelor finale la matematică, informatică, TIC

Răspund: membrii comisiei

Iunie 2017

 Analiza rezultatelor la examenul de atestare a competenţelor profesionale


 Analiza activităţii comisiei pe semestrul II
Răspund: membrii comisiei
Manuale de matematică utilizate
în anul şcolar 2016-2017

Clasa Manualul utilizat


a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a
M1 –
a IX-a
M2 –
a X-a M2 –
M1 –
a XI-a
M2 –
M1 –
a XII-a
M2 –

Manuale de informatică/TIC utilizate în anul şcolar 2016-2016

Clasa Manualul utilizat


a V-a
a VI-a
Editura “L&S” Infomat- TIC
a VII-a
a VIII-a
Editura “All”- TIC
a IX-a
Donaris pentru Informatică
Editura “Corint”- TIC
a X-a
Donaris pentru Informatică
Editura “EDP” – TIC
a XI-a
Donaris pentru Informatică
Editura “EDP” - TIC
a XII-a
Gil pentru informatică
Opţionale propuse pentru
anul şcolar 2016-2017

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – clasele V-VIII, prof. Iankovszky


Cristina,prof. Murariu Gabriela
Planificări
Matematică
Planificări
Informatică/TIC
ATRIBUŢIILE COMISIEI METODICE
R.O.F.U.I.P.
CAPITOLUL III. CONDUCEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Secţiunea a 5-a
Catedrele/comisiile metodice
Art. 35.(1) In cadrul aceleiasi unitati de invatamint , catedrele/comisiile metodice se constituie din
minimum patru membri , pe discipline de studio , pe discipline inrudite sau pe arii curriculare .
(2) In invatamantul primar , catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu , pe grupe de
clase sau pe ciclu de invatamant .
Art.36. Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt urmatoarele :
a) elaboreaza propunerile pentru oferta educationala a unitatii de invatamant si strategia acesteia ,
cuprinzand obiective , finalitati , resurse materiale si umane , curriculum la decizia scolii ;
b) elaboreaza programe de activitati semestriale si anuale ;
c) consiliaza cadrele didactice in procesul de elaborare a proiectarii didactice si a planificarilor
semestriale ;
d) elaboreaza instrumente de evaluare si notare ;
e) analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor ;
f) monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se realizeaza evaluarea elevilor
;
g) organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularilor finale ;
h) organizeaza activitati de pregatire speciala a elevilor pentru examene si concursuri scolare ;
i) seful de catedra/comisie metodica stabileste atributiile fiecarui membru al catedrei /comisiei
metodice ;
j) seful de catedra/comisie metodica evalueaza activitatea fiecarui membru al catedrei/comisiei
metodice si propune consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora , in baza unui
raport bine documentat ;
k) organizeaza activitati de formare continua si de cercetare – actiuni specifice unitatii de invatamant ,
lectii demonstrative , schimburi de experienta etc. ;
l) seful de catedra sau un membru desemnat de acesta efectueaza asistente la lectiile personalului
didactic de predare si de instruire practica din cadrul catedrei , cu precadere la stagiari si la cadrele
didactice nou venite in unitatea de invatamant ;
m) elaboreaza informari semestriale si la cererea directorului , asupra activitatiicatedrei/comisiei
metodice , pe care le prezinta in consiliul profesoral ;
n) implementeaza si amelioreaza standardele de calitate specifice .
Art.37. (1) Seful catedrei /comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate
de activitatea profesionala a membrilor acesteia .
(2) Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de
a efectua asistente la orele de curs , in special la profesorii stagiari , la cei nou veniti , sau la cei in activitatea
carora se constata disfunctii in procesul de predare-invatare sau in relatia profesor-elev .
(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar , dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de
invatamant sau ori de cate ori directorul sau membrii catedrei/comisiei considera ca este necesar .
Programe şcolare
COMPONENTA
OPERAŢIONALĂ

• Proiecte didactice model


• Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulări olimpiadfe şi bacalaureat
• Evaluarea testelor predictive, concluzii şi măsuri propuse
• Portofolii, referate, alte metode de evaluare propuse la nivelul catedrei
• Procese verbale ale şedinţelor comisiei metodice
• Programme de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor elevilor
Testele iniţiale aplicate
Componenta extracurriculară

• Programul consultaţiilor pentru bacalaureat, evaluare naţională


• Programul de pregatire pentru performanta
• Centralizarea rezultatelor obtinute la concursurile scolare
• Cercuri de elevi, reviste scolare, sesiuni de referate, atestate, actiuni la nivelul catedrei, etc.
• Participari ale membrilor catedrei la programe si proiecte
-

Componenta de formare
profesională
• Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare
• Calificative obtinute de cadrele didactice in ultimii 3 ani
• Oferta de formare CCD (eventual si Centrul Cultural Francez, Institutul Goethe, British Council,
institutii superioare, etc.)
• Materiale prezentate de profesori la sesiuni, referate, etc.
• Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru examene si concursuri scolare
• Alte forme individuale de formare (masterate, doctorate)
• Publicatii ale membrilor catedrei
Calificativele

Obţinute de membrii comisiei în ultimii trei ani

Nr. Numele şi prenumele CALIFICATIV


crt. 2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 Murariu Gabriela Crimona foarte bine foarte bine foarte bine

2 Cucoaneş Marian foarte bine foarte bine foarte bine

3 Iankovszky Cristina foarte bine foarte bine foarte bine

4 Zota Maria Magdalena foarte bine foarte bine foarte bine


Anexe

• Reviste de specialitate
• Invitatii
• Programe de activitati
• Fotografii
• Inregistrari, etc.