Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi organizarea afacerilor în turism şi servicii

REFERAT LA DISCIPLINA PIEŢE FINANCIARE

Titular disciplină,
Lector Univ. Drd. Cristian Vanghele
Masterand,
Ancuța Ursu

CONSTANŢA
2015
1
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi organizarea afacerilor în turism şi servicii

BURSA DE VALORI MOBILIARE

Titular disciplină,
Lector Univ. Drd. Cristian Vanghele
Masterand,
Ancuța Ursu

CONSTANŢA
2015
2
Cuprins

Introducere..........................................................................................................................................4
Capitolul 1. Valori mobiliare și bursa românească.........................................................................6
1.1. Conceptul de valori mobiliare și conceptul de bursă.......................................................6
1.2. Trăsăturile caracteristice ale valorilor mobiliare românești tranzacționate pe bursa
românească.........................................................................................................................................10
1.3. Tipuri de valori mobiliare tranzacționate pe bursa românească....................................14
Capitolul 2. Bursa de valori mobiliare pe exemplul portofoliului AAA (STUDIU DE
CAZ)...................................................................................................................................................20
2.1. Prezentarea generală a societăţilor din portofoliu……………………………………...20
2.2 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari pe ultimii trei ani……………..25
2.3.Tranzacționarea valorilor mobiliare aparținând portofoliului AAA pe BVB……..........32
Concluzii…………………………………………………………………………………………....38
Bibliografie………………………………………………………………………………………....39

3
INTRODUCERE

Orice economie naţională este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor


pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de
active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri
şi servicii. Din punct de vedere al sferei de cuprindere, în literatura de specialitate s-
au conturat două accepţiuni referitoare la piaţa de capital: concepţia anglo-saxonă şi
concepţia continental-europeană.
În concepţia anglo-saxonă, piaţa financiară este formată din piaţa de capital
împreună cu piaţa monetară. În acest context, pe piaţa de capital se asigură
investirea capitalurilor pe termen mediu şi lung. Pe piaţa monetară se realizează
atragerea şi plasarea capitalurilor pe termen scurt prin intermediul pieţei interbancare,
a pieţei scontului, a pieţei efectelor de comerţ, a pieţei certificatelor de comerţ, a
pieţei eurovalutelor etc.
În concepţia continental - europeană, piaţa de capital are o structură complexă
care cuprinde: piaţa monetară, piaţa ipotecară şi piaţa financiară. În România s-a
adoptat concepţia anglo-saxonă, potrivit căreia piaţa financiară, aflată la intersecţia
ofertei de fonduri cu cererea de fonduri în economie, este compusă din două mari
segmente: piaţa monetară (interbancară) alcătuită din ansamblul relaţiilor de credit pe
termen scurt, având la bază active fără caracter negociabil şi piaţa titlurilor financiare
(piaţa de capital) ce desemnează tranzacţiile cu titluri pe termen mediu şi lung.
Instituţiile financiar-bancare din România se constituie într-o piaţă financiară
bine reglementată şi controlată de organisme de supraveghere: Banca Naţională a
României pentru piaţa monetară şi respectiv, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
pentru piaţa de capital. Segmentul primar al pieţei financiare este indispensabil,

4
asigurând emisiunea şi prima vânzare a titlurilor noi şi se organizează prin
intermediul băncilor sau al societăţilor de valori mobiliare. Segmentul secundar este
format de o piaţă ,,de ocazie”, unde titlurile se revând în mod repetat, de regulă la un
preţ actual superior.

5
CAPITOLUL 1
VALORI MOBILIARE ȘI BURSA ROMÂNEASCĂ

1.1. CONCEPTUL DE VALORI MOBILIARE ȘI


CONCEPTUL DE BURSĂ

Din punctul de vedere al investitorului, valorile mobiliare reprezintă acele


active nebancare de capital negociabile emise în formă materială sau evidențiate prin
înscrisuri în cont care conferă deținătorilor drepturi egale.
Cele mai des uzitate și cunoscute valori mobiliare sunt acțiunile și
obligațiunile.
Acțiunile sunt fracțiuni din capitalul social al unei societăți comerciale și
desemnează raporturi juridice între deținătorul acestora și societatea emitentă.
Obligațiunile reprezintă fracțiuni dintr-un capital de împrumut, care desemnează
raporturi de creanță a deținătorului asupra emitentului.
Totalitatea instrumentelor unei piețe de capital formează categoria produselor
bursiere. Din această categorie fac parte și valorile mobiliare. Acestea reprezintă
instrumente negociabile materializate sau înscrise în cont, care oferă deținătorilor
anumite drepturi asupra emitentului. Drepturile care izvorăsc din deținerea de acțiuni
sunt stabilite prin contractul de emisiune al acestora.
Prima definiție a valorilor mobiliare a fost dată în legea 52/1994 potrivit căreia,
valorile mobiliare pot fi: acțiunile, obligațiunile precum și instrumentele financiare
derivate sau orice alte titluri de credit, încadrate de Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare, în această categorie.

6
Legea nr. 297/2004 privind piața de capital defineşte valorile mobiliare
ca fiind:
 acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale
acestora, negociate pe piaţa de capital;
 obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusive titlurile de stat cu
scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital;
 orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona
respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare
în bani, cu excepţia instrumentelor de plată.
Din punct de vedere al caracteristicilor lor, valorile mobiliare sunt structurate
în:
 valori mobiliare primare reprezentate de acțiuni și obligațiuni;
 valori mobiliare derivate care pot rezulta din combinarea valorilor mobiliare
primare. Pot fi încheiate între emitent și investitor (forward) sau pot fi standardizate
(futures și options);
 valori mobiliare sintetice - rezultă din combinarea de către societățile
financiare a unor active diferite și crearea pe această bază a unui instrument de
plasament nou. Cele mai cunoscute astfel de contracte sunt cele pe indici de bursă.
Valorile mobiliare reprezintă acele instrumente negociabile care sunt emise în
formă materială sau sub formă de înscrisuri în cont.
Deţinătorii de valori mobiliare dobândesc drepturi patrimoniale asupra
emitentului potrivit legii şi în conformitate cu prevederile specificate la emisiunea
acestora.
Ele se caracterizează prin formalism, pentru că înscrisurile conferă anumite
drepturi deţinătorului, literalitate, deoarece drepturile şi obligaţiile deţinătorilor sunt
stipulate în înscrisuri şi există numai în această măsură, au caracter autonom,

7
obligaţiile fiind consemnate în titluri, şi caracter negociabil, în sensul că pot fi
transmise unor terţi.
Bursa este piața pe care se vând și cumpăra valori mobiliare, conform unei
proceduri specifice. Este organizată de un grup fondator și este supravegheată de
autoritatea publică desemnată. Bursa reunește într-o locație proprie și în mod
permanent pe vânzătorii și cumpărătorii de titluri de valoare, fixează prețurile
tranzacțiilor, stabilește modalități de tranzacționare.
În acest moment, piața de capital românească este reglementată de Legea nr.
297/2004, care modifică și completează Legea valorilor mobiliare nr. 52/1994 și
actele normative ulterioare. Prin această lege se definește Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare ca autoritate competentă care aplică prevederile acestei legi prin
exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.
Conform legislației în vigoare, bursa de valori este autonomă, având propriul
său regulament de funcționare și mecanism de tranzacționare.
Misiunea bursei este aceea de a asigura și a promova o piață eficientă, cu reguli
corecte, atractivă și compatibilă cu standardele europene, care să devină un factor de
influență a tendințelor economice și instituționale și să se constituie într-un mediu de
dezvoltare și inițiativă antreprenorială prin oferirea de servicii, mecanisme și norme
pentru mobilizarea, atragerea și alocarea eficientă a resurselor financiare, în condiții
de transparență și siguranță.
Rolul Bursei de Valori București este de a furniza o piață organizată pentru
tranzacționarea valorilor mobiliare, de a contribui la creșterea lichidității valorilor
mobiliare prin concentrarea în piață a unui volum cât mai mare de valori mobiliare,
de a contribui la formarea unor prețuri care să reflecte în mod corespunzător relația
cerere-ofertă și de a disemina aceste prețuri către public.

8
Principiile care guvernează Bursa de Valori București ca piață organizată de
valori mobiliare sunt:
Accesibilitate: bursa se angajează să asigure tratament egal tuturor societăților
membre, respectiv societăților emitente listate la Bursă.
Informare: bursa se angajează să asigure permanent agenților de bursă și
investitorilor, suficientă informație despre societățile tranzacționate și despre prețurile
valorilor mobiliare emise de acestea.
Etica pieței: bursa se angajează să asigure că piața valorilor mobiliare
funcționează într-un mod care sporește încrederea utilizatorilor, autorităților și
publicului larg în general.
Neutralitate: bursa se angajează să acționeze neutru și să-și mențină
integritatea în relația cu toți participanții la piață, precum și cu alte instituții sau
organizații care supraveghează sau operează în piața de capital.
Tradiție: pe fundalul unei tradiții de peste 70 de ani de burse de mărfuri, care
au funcționat după modelul burselor occidentale, istoria României consemnează, în
anul 1881, apariția primei burse de valori, datorat adoptării Legii asupra burselor,
mijlocitorilor de schimb și mijlocitorilor de mărfuri. Realizată după model francez,
această lege reglementa înființarea, prin decret regal, a burselor de valori și mărfuri.

9
1.2. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE
VALORILOR MOBILIARE ROMÂNEȘTI
TRANZACȚIONATE PE BURSA ROMÂNEASCĂ

Trăsăturile valorilor mobiliare românești tranzacționate pe bursa românească


sunt considerate a fi următoarele:
Negociabile - acestea pot fi transmise de la o persoană la alta la un preț care va
fi stabilit în funcție de raportul cerere-ofertă
Materizalizate sau evidențiate în cont - reprezintă forma în care acestea pot fi
emise și tranzacționate
Drepturile asupra emitentului - patrimoniale, de vot pentru acțiuni și de a fi
remunerat în cazul obligațiunilor.
Aceste instrumente financiare sunt concretizate în documente de valoare
precum:
- acțiuni emise de societăți comerciale, negociate pe piața de capital;
- obligațiuni corporatiste emise de societăți comerciale, emise inclusiv de stat, cu o
scadență ce depășește un an, negociabile pe piața de capital;
- alte titluri negociate pe piața de capital care pot fi achiziționate prin schimb sau
subscriere și care implică o decontare bănească ( exceptând instrumentele de plată).
Conform Organizației Internaționale a Standardelor în ISO 10962, valorile
mobiliare sunt grupate pe două nivele:
 nivelul 1, în funcție de natura relațiilor juridice de drepturi și obligațiuni,
numite categorii;
 nivelul 2, categoriile după drepturi și obligații specifice numite grupe

10
La nivelul 1, clasificate pe categorii în ISO 10962, valorile mobiliare se
prezintă în acest mod:
Categorii Definiții
1. Instrumente de Instrumente financiare care reprezintă atât relația, cât și interesul de
proprietate proprietate într-o unitate economică sau fond comun de active.
2. Instrumente ale Instrumente financiare prin care se evidențiază banii datorați de emitent
datoriei deținătorului, în condiții specificate.
Instrumente financiare ce oferă deținătorului privilegiul de a subscrie sau
3. Drepturi de a primi active specifice în condiții specificate.
Contracte care garantează deținătorului dreptul de a cumpăra sau a vinde
4. Opțiuni active specifice la un preț determinat la sau până la un moment fixat în
viitor.
Contracte care îl obligă pe cumpărător să plătească și pe vânzător să
5. Futures livreze active specifice la un preț prestabilit și o dată fixă în viitor.
6. Altele Instrumente financiare care nu intră în categoriile definite anterior.

Cele 6 categorii de la nivelul 1 sunt detaliate la nivelul 2 pe grupe de valori


mobiliare:
 acțiuni ordinare;
 acțiuni preferențiale;
 acțiuni convertibile;
 certificate de investiții în fonduri;
 altele.
În România, gruparea valorilor mobiliare de pe piața de capital este reglementată
de Legea 297/2004.
Emisiunile de titluri, localizate sau internaţionalizate, reprezintă cererea de
capital pentru finanţarea investiţiilor productive, constituirea capitalurilor financiare
ale societăţilor publice şi private, instituţii financiare, bancare sau de asigurări,
finanţarea unor programe de cercetare-dezvoltare sau cererea de capital generată de
absenţa unor resurse financiare interne pentru finanţări externe, restricţii excesive
pentru credite, necesităţi financiare generate de deficite bugetare şi ale
11
balanţelor de plăţi. Mobilitatea acestor forme şi transformarea unora în altele sunt
determinate de variaţia permanentă a vieții economice, în ansamblul acesteia şi de motivaţiile
celor care dispun şi ale celor care au nevoie de aceste fonduri.Nu există în nicio jurisdicţie
din lume o definiţie precisă a ceea ce se înţelege prin ,,valori mobiliare". Orice bun
material, dotat cu o valoare estimabilă în bani, se încadrează obligatoriu în una din
următoarele categorii:
bunuri funciare sau imobiliare, înţelegând proprietatea asupra pământului,
respectiv a clădirilor;
bunuri mobiliare, caracterizate prin mobilitatea lor, dată de trecerea de la un
proprietar la altul.
Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanţă, care confirmă titularului
dreptul său patrimonial, de o anumită mărime şi asupra unei entităţi bine stabilite,
precum şi posibilitatea de a le transforma oricând în bani, pe piaţa secundară
de capital.
În sens restrâns, valorile mobiliare sunt hârtii de valoare sau titluri – acţiuni şi
obligaţiuni - emise de o anumită societate comercială sau altă entitate juridică care are, prin
lege, dreptul de a le emite.
Valorile mobiliare se descompun în două categorii:
valori mobiliare simple, acţiuni, obligaţiuni, certificate de investiţii şi titluri de
participare;
valori mobiliare complexe (compuse): obligaţiuni rambursabile în acţiuni,
obligaţiuni rambursabile în certificate de investiţii privilegiate, titluri subordonate cu
durată nelimitată.
În cadrul valorilor mobiliare simple există o distincţie între valorile mobiliare cu venit
variabil (acțiunile) şi cele cu venit fix (obligaţiunile).
Trei coordonate majore conturează noţiunea de valoare mobiliară:

12
valorile mobiliare sunt instrumente negociabile.
În ceea ce priveşte aspectul formal al acestei norme juridice, de preferat ar fi
folosirea noţiunii de titlu de valoare negociabil (ca înscris prin care posesorul său este
îndreptăţit să exercite la o dată determinată, dreptul arătat în înscris), opinie
fundamentată pe următoarele considerente:
 sintagma ,,titlu de valoare’’ este deja consacrată în dreptul comercial român şi
deşi are o sferă de cuprindere mai amplă, următoarele două coordonate ale noţiunii de
valoare mobiliară sunt de natură a opera distincţia valoare mobiliară - tiltu de valoare;
 este de dorit evitarea inovaţiilor lingvistice nejustificate într-o legislaţie
suficient de greoaie, în scopul asigurării accesibilităţii normei juridice;
 această formulare forţează sensul original al cuvântului ,,instrument’’,
respectiv unealtă sau aparat propriu pentru a executa o anumită operaţie.
Cu toate acestea, termenul de ,,instrument’’ este din ce în ce mai des folosit de
către profesionişti. Chiar ,,Standardele C.E.E’’ utilizează acest termen pentru
definirea tuturor produselor financiare; de fapt, nici nu folosește termenul de produse,
toate fiind instrumente.
Totuşi, negociabilitatea valorilor mobiliare constă în posibilitatea transmiterii
acestora către alte persoane, în temeiul legii cererii şi ofertei şi cu respectarea
prescripţiilor imperative ale legii.
valorile mobiliare pot fi emise în formă materială sau evidenţiate prin
înscrierile în cont.
În forma sa iniţială Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale nu făcea
distincţie între acţiuni materializate şi acţiuni dematerializate, aceste noţiuni fiind
introduse pentru prima dată de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele
de valori; în ceea ce priveşte introducerea în Legea societăţilor comerciale aceasta s-a
realizat prin O.G. nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea legii nr. 31/1990.

13
valorile mobiliare conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale şi
nepatrimoniale asupra emitentului, conform legii şi în condiţiile specifice de
emisiune a acestora.
Astfel, în categoria largă a valorilor mobiliare se includ: acţiunile, obligaţiunile,
instrumentele derivate (opţiuni, contracte la termen, contracte anticipate etc.) sau
orice alte titluri (drepturi de subscriere, warrante).

1.3. TIPURI DE VALORI MOBILIARE


TRANZACȚIONATE PE BURSA ROMÂNEASCĂ

Tipurile de valori mobiliare tranzacționate pe bursa românească sunt


următoarele:
primare
derivate
sintetice
 Valorile mobiliare primare
Valorile primare sau titlurile financiare în sens restrâns sunt emise de
utilizatorii de fonduri şi sunt destinate creşterii capitalului propriu, reprezentând
instrumente de proprietate (equity instruments) concretizate în acţiuni, precum şi
atragerii capitalului de împrumut, reprezentând instrumente de datorie (debt
instruments) concretizate în obligaţiuni.
Utilizarea valorilor primare permite mobilizarea de capital pe termen lung pentru
utilizatorii de fonduri şi dă deţinătorilor lor drepturi asupra veniturilor băneşti nete
(cash flow) ale emitentului. În acest mod, investitorii şi utilizatorii de fonduri sunt

14
asociaţi nemijlocit la profitul şi riscul afacerilor pe care le întreprind utilizatorii de
fonduri.
Piaţa valorilor mobiliare primare
Componentele pieţei capitalurilor, după categoria valorilor mobiliare primare,
sunt următoarele:  Piaţa acţiunilor
Acţiunea este o hârtie de valoare, valoare care este o parte din capitalul social al
societăţii pe acţiuni emitente. Acţiunile intră în posesia unor persoane denumite
acţionari şi le conferă acestora anumite drepturi şi obligaţii, respectiv participarea la
beneficiul societăţii sau obligaţia de a suporta o parte din pierderea acesteia. Astfel,
dacă un acţionar deţine a% din numărul de acţiuni ale unei societăţi, indiferent de
preţul sau de calea prin care le-a obţinut, atunci el are:
o dreptul la vot, adică la a% din voturile care pot fi exprimate în adunarea
generală a acţionarilor. Acesta este, de fapt, dreptul de a participa sistematic la
adunarea generală a acţionarilor a cărui dată de organizare trebuie făcută publică cu
30 de zile înaintea ţinerii ei; cei care deţin acţiuni la purtător primesc invitaţii
personalizate.
o dreptul la informare, respectiv dreptul de acces la documentele
indispensabile: bilanţ, contul de rezultate;
o dreptul la dividende, adică la a% din profiturile societăţii sub formă de
dividende;
o dreptul asupra activelor, adică la a% din valorile societăţii, în cazul în care
aceasta este lichidată şi contribuie cu a% la pierderile societăţii în cazul în care ele
survin (răspunde de pasivul social în limita aportului de capital);
Circulaţia acţiunilor este liberă; ele pot fi vândute, moştenite sau donate, după
voinţa posesorului lor.
Clasificarea acţiunilor este următoarea:

15
a) acţiuni nominative, adică acele acţiuni care sunt personalizate prin
menţionarea numelui posesorului lor; ele au o circulaţie restrictivă, în sensul că nu
pot fi înstrăinate decât prin transcrierea tranzacţiei în registrul societăţii emitente. Un
titlu este nominativ atunci când proprietarul este nominal cunoscut de emitent.
Identitatea proprietarului este înregistrată în registrul societăţii care va putea să facă
cunoscute titularului diferite informaţii cu privire la dezvoltarea şi rezultatele ei şi va
putea adresa convocarea la Adunările Generale.
b) acţiuni la purtător, a căror circulaţie este absolut liberă, posesorul lor
beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din deţinerea lor. Titlurile
sunt numite la purtător atunci când societatea emitentă nu cunoaşte proprietarul lor.
c) acţiuni ordinare, care conferă dreptul proprietarului lor de a încasa
dividendele anuale, a căror mărime este direct proporţională cu raportul dintre
valoarea acţiunilor şi profitul pe anul expirat care este repartizat acţionarilor;
d) acţiuni privilegiate, a căror posesie dă dreptul acţionarilor la un dividend fix,
indiferent de mărimea profitului realizat de societate;
e) acţiuni preferenţiale, care nu dau acţionarului dreptul la vot în adunarea
generală, dar care au prioritate la încasarea unor dividende prestabilite fie în valoare
absolută, fie în valoare relativă.
 Piaţa obligaţiunilor
Obligaţiunea este un titlu de credit cu venit fix care îndeplineşte funcţia de
mobilizare de capitaluri pe termen lung pentru sprijinirea realizării unor obiective
precizate ale statului sau ale unor particulari; el este deci un împrumut, purtător al
unei dobânzi plătibile periodic, realizat prin intermediul unor hârtii de valoare în
favoarea statului sau a unei societăţi care se obligă la o prestaţie oarecare, de obicei în
bani, la un termen specificat. Împrumutul se poate realiza în moneda naţională, caz în
care este vorba despre un împrumut intern, sau într-o monedă străină, caz în care

16
este vorba despre un împrumut extern. Cel care cumpără obligaţiunile este tocmai
beneficiarul prestaţiei şi joacă rolul de creditor. Pentru ca acest împrumut să poată
avea loc trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- obligaţiunile sunt emise în sume standard;
- se stabileşte o bancă sau un sindicat bancar care agreează preluarea emisiunii şi care
are rolul de a plasa obligaţiunile posesorilor de capitaluri disponibile;
- se găseşte o piaţă convenabilă pentru negocierea şi cotarea obligaţiunilor
- se creează un serviciu ad-hoc, prin tragere la sorţi, în ţara emitentă, căruia îi revine
rolul de a rambursa eşalonat capitalul investit.
Obligaţiunile sunt de două feluri:
a) obligaţiuni nominale, în cazul în care creditorul este menţionat în cuprinsul
titlului;
b) obligaţiuni la purtător, în cazul în care deţinătorul lor este nespecificat, cu
condiţia ca în textul obligaţiunilor de acest fel să se precizeze că deţinătorul lor are
dreptul la prestaţia stabilită.
Deosebirile dintre acţiuni şi obligaţiuni sunt arătate în tabelul următor:
ACŢIUNE (comună) OBLIGAŢIUNE
Parte din capitalul unei Fracţiune dintr-un
societăţi pe acţiuni. împrumut făcut de o firmă,
Definire Ansamblul acţiunilor de o colectivitate publică sau
constituie capitalul social stat
Rolul deţinătoru-
lui în gestiunea Drept de vot în adunarea În principiu, niciun rol
organismului generală
emitent
Dobânzi a căror sumă este
Veniturile pentru Dividende (legate de în mod obligatoriu vărsată
titularul titlului rezultatele firmei) de emitent

17
Riscuri mai mari: Riscuri mai mici:
- risc de evoluţie - riscul de nerambursare
Riscurile asumate nefavorabilă a afacerilor (dispare în cazul unei
de proprietarul firmei (nu primeşte garanţii de stat);- în cazul
titlului dividende);- riscul de a lichidării firmei, creditorii
pierde fondurile investite, în au prioritate în faţa
cazul lichidării firmei acţionarilor.
Durata de viaţă Nelimitată Limitată, până la scadenţă

 Valori mobiliare derivate


Valorile mobiliare derivate reprezintă acele produse bursiere care rezultă din
contractele dintre emitenţi (vânzători) şi beneficiari (cumpărători) prin care se
prevede că acestora din urmă li se conferă drepturi asupra unor active (titluri
financiare, valute, mărfuri ş.a.) ale emitentului la o scadenţă viitoare, conform
prevederilor contractului. De aici deosebirea de valorile mobiliare primare, care
privesc exclusiv venituri monetare, de unde şi caracteristica de valori mobiliare
derivate.
 Valori mobiliare sintetice
Acestea rezultă din combinarea de contracte futures de vânzare şi de cumpărare,
din combinarea de opţiuni put şi call, din combinaţii între diferite tipuri de futures şi
opţiuni sau reprezintă titluri financiare de tip „coş“ (exemplu: contractele pe indici de
bursă).
Pe piaţa bursieră, contractul futures reprezintă un acord de voinţă pentru a vinde
sau a cumpăra un activ financiar a) într-o anumită cantitate, b) la un preţ prestabilit la
încheierea contractului şi c) cu lichidarea în viitor.
Contractele futures au următoarele caracteristici:
- standardizarea condiţiilor contractului privind natura activului-suport şi
cantitatea contractată (unitatea de tranzacţii). Contractele futures pe acelaşi activ
standardizat formează un gen de contracte futures;

18
- contractele futures prevăd un termen de executare, o lună specificată pentru
lichidare. Contractele futures pe un activ cu aceeaşi scadenţă formează o specie a
contractului pe acelaşi activ; - preţul contractului futures este stabilit la bursă prin
negocierea şi încheierea de contracte, prin confruntarea directă a cererii şi ofertei
pentru fiecare contract standardizat. Prin urmare, valoarea contractului este variabilă;
- actualizarea zilnică a contractelor futures, adică „marcarea la piaţă“, determină
transferarea pierderilor uneia dintre părţi în veniturile celeilalte părţi; - lichidarea
contractului se poate face: a) prin predarea/primirea activului negociat; b) prin
lichidarea poziţiei printr-o operaţiune de sens contrar, adică prin compensare. Dacă
executarea nu se poate realiza prin predarea unui activ fizic sau a unui titlu financiar
(contractele pe indici de bursă), livrarea se face prin lichidare cash.
Operaţiunile futures pe indici de bursă constituie vânzarea sau cumpărarea
indicelui la cursul futures al bursei şi cedarea/primirea la scadenţă a unei sume cash
care se stabileşte ca produs între multiplicatorul pieţei şi diferenţa dintre valoarea
indicelui din ultima zi de tranzacţii a contractului şi preţul contractului. Există două
situaţii posibile:
 indicele este superior preţului futures. În acest caz, cei cu poziţii short plătesc celor
cu poziţii long;
 indicele este inferior preţului futures. În acest caz, cei cu poziţii long plătesc celor
cu poziţii short. Contractele futures sunt marcate zilnic pe piaţă prin intermediul casei
de compensaţii. Reglementarea cash este similară livrării efective a acţiunilor
cuprinse în indice. Operaţiunea futures evită operaţiunile şi costurile pe care le
presupune executarea în natură.

19
CAPITOLUL 2
BURSA DE VALORI MOBILIARE PE
EXEMPLUL PORTOFOLIULUI AAA
(STUDIU DE CAZ)

2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢILOR DIN


PORTOFOLIU

ABO FARM S.A. ZALĂU (NUDA)

Societatea comercială ABO FARM S.A. este persoană juridică română, având
forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în
conformitate cu legile române.
Sediul societății ABO FARM S.A. este în România, localitatea Sfântu
Gheorghe, strada Jokai Mor, nr.32, județul Covasna, cod poștal 520046. Sediul

20
societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza Hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor, sau a Consiliului de Administrație, potrivit legii.
Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, precum și
puncte de lucru, magazine de desfacere și depozite în orice altă localitate din țară și
străinătate în conformitate cu prevederile legii.
Societatea ABO FARM S.A. are puncte de lucru situate în:
 Codlea, str.Hălchiului, nr.15, județul Brașov
 Sfântu Gheorghe, str.Pârâului, nr.6, județul Covasna
 Sfântu Gheorghe, Stație sortare ouă, str.Jokai Mor, nr.19, județul Covasna
Societatea ABO FARM S.A. are o durată nelimitată cu începere de la data
înmatriculării în Registrul Comerțului.
Obiectul principal de activitate al societății ABO FARM S.A. îl constituie
creșterea păsărilor, având codul Caen 0147.
Societatea ABO FARM S.A. realizează obiectul de activitate direct sau prin
intermediari, în unități proprii sau închiriate pe cont propriu sau în asociație în orice
formă cu persoane juridice din țară sau în străinătate în conformitate cu legislația în
materie și practica internațională.
Capitalul social al societății ABO FARM S.A. este 5.869.425 lei, integral
subscris și vărsat, împărțit în 2.347.770 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o
valoare nominală de 2,5 lei.
Structura acționariatului societății se prezintă astfel:
 Societatea ABO MIX S.A., persoană juridică de drept privat, cu sediul în
strada Depozitelor, nr.31, județul Satu Mare, cod unic de înregistrare RO 646126,
înregistrat la ORC sub nr.J30/576/2011, deține un număr de 1.637.011 de acțiuni,
echivalentul a 4.092.527,5 lei, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi:
69,72621%

21
 SIF MUNTENIA, persoană juridică de drept privat, cu sediul social în
București, sectorul 4, Splaiul Unirii, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/17499/1992,
CUI 3168735, prin administratorul său de portofoliu SAI MUNTENIA INVEST
S.A., persoană juridică română de drept privat, cu același sediu, deține un număr de
456.924 acțiuni, echivalentul a 1.142.310 lei, cu o cotă de participare la beneficii și
pierderi 19,46204%
 ALȚI ACȚIONARI, dețin 253.835 acțiuni, echivalentul a 634.587,5 lei, cu o
cotă de participare la beneficii și pierderi 10,81175%.
Societatea ABO FARM S.A. are ca și date de identificare CUI 1122413 și Cod
Registrul Comerțului J31/608/2008.

ADMET S.A. GALAȚI (ADMY)

Societatea ADMET S.A. GALAȚI a fost înființată în anul 1991 în baza HG


29/1991.
Sediul social al societății ADMET S.A. GALAȚI este în Galați, județul Galați,
strada Alexandru Moruzzi, nr.130.
Societatea ADMET S.A. GALAȚI este înregistrată la ORC Galați sub nr.
J17/18/1991, având codul de înregistrare fiscal 1628551.
Forma juridică este de societate pe acțiuni.
Capitalul social subscris și vărsat al societății ADMET S.A. GALAȚI este de
1.314.908 lei. Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise
este RASDAQ.

22
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială
ADMET S.A. GALAȚI: 525.963 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
Activitatea de bază a societății ADMET S.A. GALAȚI cuprinde:
o comerț cu ridicata al produselor și minereurilor metalice
o preluarea, depozitarea și conservarea de produse metalurgice, materii prime și
alte materiale în vederea desfacerii în țară sau la export
o efectuarea de prestări servicii privind operațiile de descărcare-încărcare,
transbordare, transvazare și gestionarea de diverse mărfuri în regim de custodie
o închirierea și subînchirierea bunurilor proprii
Domeniul de activitate al societății ADMET S.A. GALAȚI este comerț cu
ridicata al metalelor și minereurilor metalice, având codul Caen aferent 4672.

ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A.


BUCUREȘTI (ADCA)

23
Fondată în 1958, societatea ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A.
BUCUREȘTI aduce cu sine o vastă experienţă şi tradiţie, valori ce şi-au lăsat
amprenta de-a lungul timpului asupra serviciilor oferite prin intermediul unei echipe
dinamice şi tenace de profesionişti.
Câteva repere importante din istoria societății ACC S.A.:
În 1959, o dată cu Direcţia Generală de Construcţii Montaj - Bucureşti, s-a înfiinţat Administraţia
Grupului de Cantine - Cazare Bucureşti, unitate economică fără personalitate juridică, având ca
obiect de activitate asigurarea cazării, prepararea şi servirea mesei pentru personalul şi echipele
de constructori din subordinea acestei Direcţii.
În 1962, Administrarea Grupului de Cantine - Cazare s-a defalcat în Sectorul Grupuri Sociale
care preia activităţile de cazare a muncitorilor şi militarilor constructori, creşele şi grădiniţele; şi
în Administraţia Grupului de Cantine ce preia activitatea cantinelor, a sălilor de mese şi a
bufetelor din şantierele de construcţii. Ambele unităţi au fost subordonate Direcţiei Generale de
Construcţii Montaj - Bucureşti.
În 1973, prin Decizia nr. 1654/14.12.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al
Municipiului, cele două unităţi sunt reunificate, luând fiinţă Întreprinderea de Administrare a
Grupurilor Sociale şi Cantinelor, în subordinea Centralei de Construcţii - Montaj din Bucureşti,
formă în care va funcţiiona pâna în decembrie 1990.
În 1990 ia fiinţă S.C. Administrare Cazare Cantine S.A. (pe scurt SC ACC SA), în baza deciziei
Primăriei Municipiului Bucureşti, nr.1190/10.10.1990, prin preluarea patrimoniului Intreprinderii
de Administrare a Grupurilor Sociale şi Cantinelor din subordinea Centrului de Construcţii -
Montaj Bucureşti.

Societatea Administrare Cazare Cantine S.A. este o companie românească, cu


capital privat care şi-a început activitatea în anul 1959, în Bucureşti în domeniul
asigurării atât a cazării muncitorilor, cât şi a preparării şi servirii meselor pentru
personalul şi pentru echipele de muncitori constructori cazate ce au contribuit la
crearea imaginii Bucureştiului de azi.
În prezent, activitatea companiei Administrare Cazare Cantine S.A. se desfasoară
pe două direcţii principale de cazare: cazarea muncitorilor şi cazarea studenţilor.
Astfel, societatea Administrare Cazare Cantine S.A. se mândrește cu faptul că
poate continua tradiţia de contributori la susţinerea forţei de muncă, care permanent

24
modelează Bucureştiul. Şi mai mult decât atât, contribuie chiar şi la dezvoltarea
României, prin susţinerea tinerilor intelectuali, respectiv a studenţilor, răspunzând cu
promptitudine la nevoile acestora, de cazare şi spaţii locative, pe toată durata
studiilor desfăşurate în Bucureşti.
Datorită cunoştinţelor şi a vastei experienţe acumulate în decursul anilor,
societatea ACC S.A. este astăzi una din cele mai importante companii româneşti din
acest sector economic de cazare, şi cea mai mare din Bucureşti.
În prezent compania deţine şi administrează locuri de cazare în căminele proprii
din majoritatea zonelor din Bucureşti, punând la dispoziţie peste 5000 de locuri de
cazare, din care peste 300 fiind destinate exclusiv cazării studenţilor şi cadrelor
didactice.
Societatea Administrare Cazare Cantine S.A. are ca și date de identificare CUI
361331 și cod Registrul Comerțului J40/216/1991.

2.2. EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI


ECONOMICO-FINANCIARI PE ULTIMII TREI ANI

 ABO FARM S.A. ZALĂU (NUDA)

Informații financiare anuale ( Indicatori principali)

2014 2013 2012


Active imobilizate – Total 14.159.372,00 21.988.832,00 20.770.004,00
Active circulante - Total 3.888.347,00 7.963.888,00 15.997.676,00

25
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de un an –
47.993.924,00 58.833.739,00 61.382.167,00
Total
Active circulante,
respectiv datorii curente
- 44.105.576,00 - 50.869.851,00 -45.384.491,00
nete
Total active minus datorii -29.946.204,00 -28.881.019,00 -24.614.487,00
curente
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă mai mare - 564.650,00 677.488,00
de un an – Total
- 1.506.844,00 1.556.576,00
Venituri în avans

Capital subscris vărsat 5.869.425,00 5.869.425,00 5.869.425,00


Total capitaluri proprii -29.946.204,00 -30.952.513,00 -26.848.551,00

Creanțe – Total 3.262.264,00 4.229.414,00 10.271.426,00


Datorii - Total 47.993.924,00 59.398.389,00 62.059.655,00
Cifra de afaceri netă 421.002,00 2.657.146,00 48.897.568,00
Venituri din exploatare –
Total 1.819.693,00 2.839.222,00 76.158.992,00
Cheltuieli din exploatare
– Total 3.167.954,00 8.151.177,00 90.837.432,00
Rezultat din exploatare -1.348.261,00 -5.311.955,00 -14.678.440,00

Venituri financiare 1.781.031,00 1.369.022,00 13.109.078,00


Cheltuieli financiare 1.997.193,00 1.674.649,00 13.960.071,00
Rezultat financiar -216.162,00 -305.627,00 -850.993,00
Rezultat curent -1.564.423,00 -5.617.582,00 -15.529.433,00

Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 3.600.724,00 4.208.244,00 89.268.070,00
Cheltuieli totale 5.165.147,00 9.825.826,00 104.797.503,00

Rezultat brut -1.564.423,00 -5.617.582,00 -15.529.433,00


Rezultat net -1.564.423,00 -5.617.582,00 -15.545.933,00
Rezultat/acțiune - - -
Plăți restante – Total 34.227.560,00 45.403.912,00 42.821.753,00
Furnizori restanți – Total 34.202.240,00 44.514.311,00 42.255.597,00
Obligații restante față de 25.322,00 692.565,00 377.565,00
bugetul asigurărilor
sociale
26
Impozite și taxe neplătite - 101.974,00 86.432,00
la termen la bugetul de
stat
Nr.mediu angajați
( numai angajați
12 53 173
permanenți)

Total active curente în anul 2014 se ridică la 3.888.347,00 ron, în anul 2013
valoarea acestora era de 7.963.888,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
15.997.676,00 ron.
Total pasive curente în anul 2014 se ridică la 47.993.924,00 ron, în timp ce anul
trecut valoarea acestora era de 58.833.739,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
61.382.167,00 ron.
Analizând contul de profit şi pierdere pe baza tabelului de mai sus se constată
următoarele:
o Cifră de afaceri netă 2014= 421.002,00 ron;
o Cifră de afaceri netă 2013= 2.657.146,00 ron;
o Cifră de afaceri netă 2012= 48.897.568,00 ron.
Cifră de afaceri netă a avut o evoluţie descrescătoare.
 Total venituri 2014= 3.600.724,00 ron
 Total venituri 2013= 4.208.244,00 ron
 Total venituri 2012= 89.268.070,00 ron
Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare.
 Numărul de angajați a avut, de asemenea, o evoluție descrescătoare, de la un
număr de 173 de angajați în anul 2012, la 53 de angajați în anul 2013, pentru ca în
anul 2014, numărul angajaților să ajungă la 12.

27
 ADMET S.A. GALAȚI (ADMY)

Informații financiare anuale ( Indicatori principali)

2014 2013 2012


Active imobilizate – Total 5.129.883,00 5.422.936,00 5.927.720,00
Active circulante - Total 503.180,00 119.682,00 1.313.865,00
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de un an –
Total 1.037.232,00 877.447,00 115.950,00
Active circulante,
respectiv datorii curente
nete -534.052,00 -757.765,00 1.198.042,00
Total active minus datorii 4.595.831,00 4.665.171,00 7.125.762,00
curente
Datorii ce trebuie plătite - - -
într-o perioadă mai mare
de un an – Total
Venituri în avans - - -

Capital subscris vărsat 1.314.908,00 1.314.908,00 1.314.908,00


Total capitaluri proprii 4.595.831,00 4.624.724,00 5.488.382,00
Creanțe – Total 104.777,00 65.486,00 1.218.566,00
Datorii - Total 1.037.232,00 877.447,00 115.950,00
Cifra de afaceri netă 447.318,00 12.000,00 1.644.035,00
Venituri din exploatare –
Total 514.375,00 19.299,00 1.669.549,00
Cheltuieli din exploatare 756.840,00 876.560,00 4.951.329,00
– Total
Rezultat din exploatare -242.465,00 -857.261,00 -3.281.780,00

Venituri financiare 31,00 135,00 182,00


Cheltuieli financiare - 82,00 -
Rezultat financiar 31,00 53,00 182,00
Rezultat curent -242.434,00 -857.208,00 -3.281.598,00
Venituri extraordinare - - -
Cheltuieli extraordinare - - -
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 514.406,00 19.434,00 1.669.731,00
Cheltuieli totale 756.840,00 876.642,00 4.951.329,00
28
Rezultat brut -242.434,00 -857.208,00 -3.281.598,00
Rezultat net -242.434,00 -863.658,00 -3.285.898,00
Rezultat/acțiune - - -

Plăți restante – Total - - -


Furnizori restanți – Total - - -
Obligații restante față de - - -
bugetul asigurărilor
sociale
Impozite și taxe neplătite - - -
la termen la bugetul de
stat
Nr.mediu angajați
( numai angajați
5 6 48
permanenți)

Total active curente în anul 2014 se ridică la 503.180,00 ron, în anul 2013
valoarea acestora era de 119.682,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
1.313.865,00 ron.
Total pasive curente în anul 2014 se ridică la 1.037.232,00 ron, în timp ce anul
trecut valoarea acestora era de 877.447,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
115.950,00 ron.
Analizând contul de profit şi pierdere pe baza tabelului de mai sus se constată
următoarele:
o Cifră de afaceri netă 2014= 447.318,00 ron;
o Cifră de afaceri netă 2013= 12.000,00 ron
o Cifră de afaceri netă 2012= 1.644.035,00 ron
 Total venituri 2014= 514.406,00 ron
 Total venituri 2013= 19.434,00 ron
 Total venituri 2012= 1.669.731,00 ron
Veniturile totale au cunoscut o evoluţie descrescătoare.
Numărul angajaților a înregistrat o evoluție descrescătoare în perioada 2012-2014.
29
 ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A.
BUCUREȘTI (ADCA)

Informații financiare anuale ( Indicatori principali)

2014 2013 2012


Active imobilizate – Total 7.643.254,00 663.098,00 709.745,70
Active circulante - Total 3.588.973,00 1.290.437,00 1.496.869,80
Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de un an – 2.905.401,00 920.495,00 1.714.625,70
Total
Active circulante, 669.462,00 369.729,00 -218.133,50
respectiv datorii curente
nete
Total active minus datorii 8.312.716,00 1.032.827,00 491.612,20
curente
Datorii ce trebuie plătite - 0,00 0,00
într-o perioadă mai mare
de un an – Total
Venituri în avans 19.451,00 213,00 377,60

Capital subscris vărsat 876.805,00 876.805,00 876.805,00


Total capitaluri proprii 8.312.716,00 1.032.827,00 491.612,20
Creanțe – Total 659.311,00 1.019.900,00 1.334.898,60
Datorii - Total 2.905.401,00 920.495,00 1.714.625,70
Cifra de afaceri netă 2.746.574,00 3.733.067,00 3.365.129,90
Venituri din exploatare – 5.859.919,00 4.116.423,00 3.439.901,80
Total
Cheltuieli din exploatare 3.439.219,00 3.487.799,00 3.990.848,60
– Total
Rezultat din exploatare 2.420.700,00 628.624,00 -550.946,80

Venituri financiare 19.438,00 99.280,00 112.471,70


Cheltuieli financiare 3.220,00 0,00 0,00
Rezultat financiar 16.218,00 99.280,00 112.471,70
Rezultat curent 2.436.918,00 727.904,00 438.475,10

30
Venituri extraordinare - 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare - 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 5.879.357,00 4.215.703,00 3.552.373,50
Cheltuieli totale 3.442.439,00 3.487.799,00 3.990.848,60
Rezultat brut 2.436.918,00 727.904,00 -438.475,10
Rezultat net 2.396.632,00 558.679,00 -487.357,30
Rezultat/acțiune - - -
Plăți restante – Total - 582.532,00 1.375.421,50
Furnizori restanți – Total - - -
Obligații restante față de
bugetul asigurărilor - - -
sociale
Impozite și taxe neplătite - - -
la termen la bugetul de
stat
Nr.mediu angajați
( numai angajați
30 149 181
permanenți)

Total active curente în anul 2014 se ridică la 3.588.973,00 ron, în anul 2013
valoarea acestora era de 1.290.437,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
1.496.869,80 ron.
Total pasive curente în anul 2014 se ridică la 2.905.401,00 ron, în timp ce anul
trecut valoarea acestora era de 920.495,00 ron, în timp ce în anul 2012 se cifrau la
1.714.625,70 ron.
Analizând contul de profit şi pierdere pe baza tabelului de mai sus se constată
următoarele:
o Cifră de afaceri netă 2014= 2.746.574,00 ron;
o Cifră de afaceri netă 2013= 3.733.067,00 ron
o Cifră de afaceri netă 2012= 3.365.129,90 ron
 Total venituri 2014= 5.879.357,00 ron
 Total venituri 2013= 4.215.703,00 ron

31
 Total venituri 2012= 3.552.373,50 ron
Veniturile totale au cunoscut o evoluţie crescătoare.
Numărul angajaților a înregistrat o evoluție descrescătoare în perioada 2012-2014.

2.3. TRANZACȚIONAREA VALORILOR MOBILIARE


APARȚINÂND PORTOFOLIULUI AAA PE BVB

ABO FARM S.A. ZALĂU (NUDA)

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de


societatea comercială se negociază pe Bursa de valori Bucureşti - piaţa RASDAQ.
Capital social subscris şi vărsat al companiei ABO FARM S.A. la 31.12.2013 se
prezintă în valoare de 5.869.425,00 ron.
32
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: societate pe
acţiuni, cu un număr total de 2.347.770 acţiuni, la valoarea nominală de 2,5000/
acţiune. Acţiunile la ABO FARM S.A. se tranzacţionează pe piaţa alternativă cu
simbolul NUDA.
La începutul exerciţiului financiar cu data de 02.12.2014, acţiunile au avut
următoarea înregistrare: deschidere 0,0400, închidere 0,0400, minim 0,0400, maxim
0,0400, volum 6.064.
Informații despre emisiune
Număr total acțiuni 2.347.770
Valoare Nominală 2,5000
Capital Social 5.869.425,00

Prețuri*
Bid (Vol.) 0,0500 (20)
Ask (Vol.) 1,0000 (65)
Data/ora 02.12.2014
02:00:00

Ultimul 0,0400
preț
Var 0,0100
Var (%) 33,33
Preț 0,0400
deschidere
Preț 0,0400
maxim
Preț 0,0400
minim
Preț 0,0400
mediu
Data/ora 30.10.2014
15:05:29

Max. 52 0,0400
33
săptămâni
Min. 52 0,0100
saptămâni

Totaluri 52
saptămâni
Tranzacții 19
Volum 6.064
Valoare 122,6400

În ultimul an, ABO FARM S.A. a avut o creştere semnificativă a volumului


tranzacţiilor, preţul pe acţiune urcând de la 0,02 la 0,04, într-un an, acest fapt
datorându-se renumelui firmei.

ADMET S.A. GALAȚI (ADMY)

34
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de
societatea comercială se negociază pe Bursa de valori Bucureşti - piaţa RASDAQ.
Capital social subscris şi vărsat al companiei ADMET S.A. la 31.12.2013 se
prezintă în valoare de 1.314.907,50 ron.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: societate pe
acţiuni, cu un număr total de 525.963 acţiuni, la valoarea nominală de 2,5000/
acţiune. Acţiunile la ADMET S.A. se tranzacţionează pe piaţa alternativă cu simbolul
ADMY.
La începutul exerciţiului financiar cu data de 02.12.2014, acţiunile au avut
următoarea înregistrare: deschidere 1,8300, închidere 1,8300, minim 1,8300, maxim
1,8300, volum 104.
Informații despre emisiune
Număr total acțiuni 525.963
Valoare Nominală 2,5000
Capital Social 1.314.907,50

Prețuri*
Bid (Vol.) -
Ask (Vol.) 15,0000 (642)
Data/ora 02.12.2014 02:00:00

Ultimul preț 1,8300


Var 0,0300
Var (%) 1,67
Preț deschidere 1,8300
Preț maxim 1,8300
Preț minim 1,8300
Preț mediu 1,8300
Data/ora 06.08.2014 11:07:01

Max. 52
1,8300
saptămâni
Min. 52 saptămâni 1,8000

Totaluri 52 saptămâni
Tranzacții 2
Volum 104
Valoare 188,7600

35
În ultimul an, ADMET S.A. a avut o creştere semnificativă a volumului
tranzacţiilor, preţul pe acţiune urcând de la 1,8 la 1,83, într-un an, acest fapt
datorându-se renumelui firmei.

ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A.


BUCUREȘTI (ADCA)

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de


societatea comercială se negociază pe Bursa de valori Bucureşti - piaţa RASDAQ.
Capital social subscris şi vărsat al companiei ACC S.A. la 31.12.2013 se
prezintă în valoare de 2.105.347,50 ron.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: societate pe
acţiuni, cu un număr total de 842.139 acţiuni, la valoarea nominală de 2,5000/

36
acţiune. Acţiunile la ACC S.A. se tranzacţionează pe piaţa alternativă cu simbolul
ADCA.
La începutul exerciţiului financiar cu data de 02.12.2014, acţiunile au avut
următoarea înregistrare: deschidere 6,9000, închidere 6,9000, minim 6,9000, maxim
6,9000, volum 8.989.
Informații despre emisiune
Număr total acțiuni 842.139
Valoare Nominală 2,5000
Capital Social 2.105.347,50

Preturi*
Bid (Vol.) 2,1100 (120)
Ask (Vol.) 7,0000 (21)
Data/ora 02.12.2014 15:07:07

Ultimul pret 6,9000


Var -0,1000
Var (%) -1,43
Pret deschidere 6,9000
Pret maxim 6,9000
Pret minim 6,9000
Pret mediu 6,9000
Data/ora 26.11.2014 12:44:21

Max. 52
7,8000
saptamani
Min. 52 saptamani 6,9000

Totaluri 52 saptămâni
Tranzacții 37
Volum 8.989
Valoare 62.843,8000

În ultimul an, ACC S.A. a avut o creştere semnificativă a volumului


tranzacţiilor, preţul pe acţiune urcând de la 7 la 7,8, într-un an, pentru ca mai apoi
să scadă la 6,8.

37
CONCLUZII

Piaţa financiară are atât un rol economic, cât şi unul social. Din punct de
vedere economic acestea contribuie la dezvoltarea procesului investiţional, iar
din punct de vedere social, asigură protecţia veniturilor economisite. Piaţa financiară
are două componente ale căror funcţiuni sunt diferite şi complementare şi anume
piaţa financiară primară specializată în colectarea veniturilor economisite şi piaţa
financiară secundară care asigură mobilitatea şi lichiditatea economiilor plasate.
Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanţă, care confirmă
titularului dreptul său patrimonial, de o anumită mărime şi asupra unei entităţi bine
stabilite, precum şi posibilitatea de a le transforma oricând în bani, pe piaţă secundară
de capital. În sens restrâns, valorile mobiliare sunt hârtii de valoare sau titluri –
acţiuni şi obligaţiuni – emise de o anumită societate comercială sau altă entitate
juridică care are, prin lege, dreptul de a le emite.
Un activ financiar poate fi inclus între activele unui investitor. Ca urmare,
pentru a stabili valoarea totală a activelor deţinute de investitor, trebuie determinată
valoarea activelor financiare ale acestuia. Sau un investitor doreşte să îşi vândă
participaţia sa sau aceasta este moştenită, valoarea ei fiind necesară pentru stabilirea
impozitului aferent sau pentru luarea unei hotărâri judecătoreşti. De asemenea, un
asociat doreşte să cumpere un activ financiar, inclusiv pentru aport la capital.
Valorile mobiliare – sunt deci instrumente negociabile, emise în formă
materializată sau dematerializată, evidenţiate prin înscrisuri purtând diferite denumiri
(hârtii de valoare, titluri de valoare etc) şi care conferă titularului anumite drepturi:
patrimoniale; nepatrimoniale: dreptul la vot, dreptul de preempţiune, dreptul de
control şi informare, dreptul de a încasa dividende; de creanţa.

38
BIBLIOGRAFIE

1. Anghelache, G. ( 2012 ), Bursa şi piaţa extrabursieră, Editura Economică,


Bucureşti.
2. Anghelache G., Dardac N. (2012), Pieţe de capital şi burse de valori, Editura
Economică, Bucureşti.
3. Dragotă, V. ( 2014), Gestiunea portofoliului de valori mobiliare, Editura
Economică, București.
4. Vanghele, C. ( 2014), Piețe financiare, suport de curs în format electronic
5. Vrejba, I. ( 2012), Primii pași ca investitor la bursă, Editura Ch Beck, București
6. www.bvb.ro

39