Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU

CAIET DE PRACTICĂ
O componentă semnificativă a procesului de învățământ o constituie activitatea practică,
aceasta fiind desfășurată de studenți, în conformitate cu planul de învățământ, în scopul
verificării aplicabilității cunoștințelor teoretice însușite de către aceștia în cadrul programului
de instruire.
Pe parcursul stagiului de practică, studentul desfășoară activități practice, în vederea
consolidării cunoștințelor teoretice și a formării abilităților practice, în concordanță cu
programul de studii/specializarea pentru care se instruiește, sub îndrumarea directă a unui
tutore din organizația gazdă.
Scopul stagiului de practică constă în corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate
de către student cu activitatea practică aferentă programului de studii/specializării, ca o primă
etapă în procesul prin care studentul se confruntă cu cerințele practice ale domeniului de
activitate spre care se va îndrepta după absolvire, în vederea inserției pe piața muncii.
Pe parcursul stagiilor de practică, tutorele va asigura studenților atingerea următoarelor
obiective generale:
• cunoașterea modului de organizare, a competențelor și a activităților derulate în structurile
funcționale în care se desfășoară practica;
• cunoașterea legislației și a normelor în vigoare care vizează activitatea organizației, pe baza
cărora se desfășoară operațiunile specifice.

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


Practicant

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

Programul de studii/specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

Anul de studii II

Cadrul didactic supervizor Lect. univ. dr. POPA ELENA-VIOLETA

Organizaţia gazdă Biblioteca Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Tutore Cecilia Anghel, șef Serviciu Bibliotecă

Perioada stagiului de practică 01.10.2018- 11.01. 2019

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


ACTIVITATEA PRACTICANTULUI

1. Descrierea organizației gazdă

Practicantul are obligația de a realiza o descriere a organizației care găzduiește stagiul de


practică, în conformitate cu itemii orientativi indicați mai jos.

Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii

Biblioteca Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău face parte din sistemul
naţional de biblioteci, fiind o bibliotecă de drept public înființată în anul 1961,
odată cu Institutul Pedagogic de 3 ani din localitate.
Este o instituție de învățământ superior cu profil academic şi caracter enciclopedic
aflată prioritar in serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor din
universitate dar și din alte instituţii de învățământ superior şi de cercetare care, in
limitele prevăzute de regulamentul propriu de organizare, poate funcţiona şi ca
bibliotecă publică.
La începutul anului universitar 2018-2019, Biblioteca Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău deținea în colecții un număr de 237191 volume de publicații
pe diferite suporturi de informație.
După natura publicațiilor, avem: 173540 volume cărţi (173381cărți tipărite și 159
cărţi electronice), 49317 volume seriale (48968 periodice pe suport de hârtie și 349
periodice electronice), 14054 volume standarde, 127 volume documente
audiovizuale (casete audio, casete video, discuri audio, diapozitive) și 153 volume
colecţii speciale (broşuri, fotocopii, microfilme).
Fondul bibliotecii este organizat pe depozite destinate împrumutului la domiciliu și
săli de lectură cu acces liber la raft. Ținând cont de acest aspect, așezarea
publicațiilor în depozite și rafturi depinde de destinația și de natura fiecărui volum
de bibliotecă. Organizarea colecţiilor respectă atât principiile formale de aşezare a
publicaţiilor în depozite şi rafturi, cât şi principiile logice (structurale), în funcţie
de regimul de împrumut al fiecărui volum de bibliotecă
Organizarea publicațiilor este unul din serviciile de bază ale unei biblioteci. Pe
lângă acest serviciu, personalul de specialitate al Bibliotecii Universității ”Vasile
Alecsandri” din Bacău desfăşoară toate activităţile caracteristice principalelor
servicii dintr-o bibliotecă de profilul şi mărimea instituţiei noastre: achiziţii,
evidenţa colecţiilor, catalogare, clasificare-indexare, comunicarea colecţiilor şi a
documentelor, schimb intern şi internaţional, împrumut interbibliotecar,
conservarea şi prezervarea documentelor.

Prezentarea generală a misiunii, a obiectivelor departamentului unde este efectuat stagiul de


practică
Ca parte integrantă a sistemului informațional naţional și a sistemului național de
învățământ, Biblioteca Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău are ca obiectiv
principal realizarea unitară a activităţilor specifice domeniului şi dezvoltarea
F 610.18/Ed.01 Document de uz intern
serviciilor de lectură publică, participând activ la procesul de instruire, formare,
educație și de cercetare din cadrul universității.
Misiunea bibliotecii se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective:
constituirea și dezvoltarea colecțiilor în acord cu programele de învățământ,
organizarea și prelucrarea documentelor după norme și standarde biblioteconomice
actuale, organizarea activităților de lectură și de studiu potrivit nevoilor de
informare ale utilizatorilor și prin păstrarea și restaurarea documentelor din
colecțiile proprii.
Alte aspecte considerate interesante de către student
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


2. Activități desfășurate pe perioada stagiului de practică
Practicantul va menționa activitățile desfășurate pe perioada stagiului de practică și
echipamentele/instrumentele utilizate în cadrul organizației gazdă.

Perioada de practică la bibliotecă s-a axat pe reorganizarea colecțiilor după norme


specifice domeniului în depozite și rafturi noi, urmărindu-se gruparea publicațiilor
după natura lor, economisirea spațiului de depozitare și identificarea și regăsirea cu
ușurință a fiecărui document în parte.
Cunoștințele teoretice de biblioteconomie specifice acestei activități le-am
dobândit în primele 8 ore de practică și m-au ajutat ulterior să-mi desfășor
activitatea.
Am participat inițial la colectarea cărților în regim de împrumut pe formate:
formatul I, formatul II și formatul III, după care am așezat cărțile pe rafturi, fiecare
format după noua locație. Organizarea acestor publicații în depozite și rafturi s-a
făcut după principiul formal, adică după înălțimea documentului respectiv. În
cadrul fiecărui format ordinea este dată de intrarea documentului de bibliotecă în
colecții iar numerotarea începe de la cifra 1 (unu) la infinit în cadrul fiecărui
format (cotarea pe formate, specifică așezării pe formate a publicațiilor).
Astfel, așezarea formatului I s-a făcut de la cota I 1 până la cota I 10700, formatul
II de la cota II 1 la cota II 38863 și formatul III de la I 1 la 16961.
În același timp am participat la activitatea de igienă și conservare a publicațiilor.

3. Observaţii personale ale studentului (experienţă dobândită, atitudini/valori etc.)

De completat cu observațiile personale (aveți mai jos câteva sugestii):

Pe parcursul practicii la Biblioteca Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău am


aprofundat cunoștințele teoretice de identificare și regăsire a publicațiilor.
Aplicarea în practică a acestor noțiuni s-a dovedit a fi peste așteptările mele, căci,
așezarea cărților în depozitele și rafturile corespunzătoare necesită cunoștințe de
specialitate solide, atenție sporită, efort și analiză perspectivă.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


4. Feed-back pentru organizaţia gazdă şi organizatorul de practică

Scopul acestei secțiuni este de a colecta opiniile practicanţilor, referitoare la calitatea stagiului de
practică efectuat. Aceste opinii vor contribui la îmbunătăţirea continuă a organizării şi
desfăşurării activităţii de practică.

De completat cu observațiile personale:


……………..

++ + +/- - --
Date despre plasamentul de practică

Fişa de practică/obiectivele

Posibilitatea de a aplica cunoştinţe teoretice

Posibilitatea de a aplica cunoştinţe practice

Dobândirea de noi competenţe

Posibile avantaje pentru perioada de studii următoare

Posibile avantaje pentru angajări ulterioare

Tutorele din organizaţia gazdă

Contacte sociale în timpul stagiului de practică

Cu colegii/ persoane din organizația gazdă (în timpul muncii)

Cu colegii/persoane din organizația gazdă (în timpul liber)

Cu alți studenţi care efectuează stagiul de practică in


organizația gazdă (dacă este cazul)

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


ACTIVITATEA TUTORELUI
Fişă de monitorizare și evaluare

Pe baza activităţii de monitorizare zilnică a studentului, tutorele evaluează performanța


studentului din timpul stagiului de practică.

ABILITĂŢI/COMPETENŢE Începător Mediu Avansat

Abilităţi specifice

Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese

Demonstrează deprinderi de documentare

Se raportează corespunzător la cunoştinţele teoretice/


aplică cunoştinţele teoretice

Selectează şi utilizează instrumente adecvate

Realizarea corectă a lucrărilor specifice, corespunzătoare


profilului partenerului

Abilitatea de a urma instrucţiunile

Abilitatea de a lucra nesupravegheat

Abilitatea de a lucra cu alte persoane

Abilităţi generale

Cunoaşte activităţile şi produsele principale ale


organizației

Comunică adecvat cu colegii, angajaţii, tutorele

Comunică adecvat cu clienţii (NU este cazul)

Demonstrează conduită etică

Se raportează adecvat la cultura organizaţională şi la


contextul mai larg al organizației

Analizează experienţele de învăţare şi le relaţionează cu


oportunităţile de carieră

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern


Calitatea muncii studentului pe perioada stagiului de practică (competenţe conforme cu fişa
disciplinei):

Notă propusă:

Numele şi prenumele tutorelui


Cecilia Anghel

Data

Semnătura

F 610.18/Ed.01 Document de uz intern