Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT

_____________________
Valeriu Poiata,
Primar al oraşului Sîngera

L.Ş. „_02_”__ianaurie _ 2019

FIŞA POSTULUI Nr. ____

Capitolul I.
Dispoziţii generale

Autoritatea publică: Primăria oraşului Sîngera


Compartimentul: Direcţia Administrativă
Adresa: mun. Chişinău, or. Sîngera str. 31 August, nr. 22
Denumirea funcţiei: JURIST
Nivelul funcţiei: funcţionar public
Nivelul de salarizare: _______________________________________________________

Capitolul II.
Descrierea funcţiei

Scopul general al funcţiei:


Implementarea politicilor şi procedurilor moderne, reglementate de legislaţia în vigoare în vederea
realizării optime a obiectivelor Primăriei oraşului Sîngera.

Sarcinile de bază:
1. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera în toate instanţele.
2. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi promovarea
politicii în domeniu;
3. Participarea nemijlocită la elaborarea politicilor şi concepţiilor ce ţin de gestionarea şi
administrarea bunurilor organului administrativ-teritorial.
4. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera.

Atribuţiile de serviciu:
1. Reprezentarea intereselor Primăriei or. Sîngera, colaboratorilor Primăriei în toate instanţele de
judecată, organele administraţiei publice, organele de forţă (poliţie, procuratură) şi în alte
organizaţii, să se folosească de toate drepturile prevăzute de art. 81 al CPC al RM, inclusiv de
dreptul:
- De a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune;
- De a modifica temeiul şi obiectul acţiunii;
- De a încheia tranzacţii de împăcare;
- De a ataca hotărîrea instanţei de judecată;
- De a prezenta titlul executoriu spre urmărire;
- De a transmite împuternicirile altei persoane;
- De a reprezenta interesele Primăriei or.Sîngera şi ale colaboratorilor ei în organele de forţă
(poliţie, procuratură).
- De a semna din numele Primăriei or.Sîngera toate actele legate cu această împuternicire
(cereri, acţiuni civile, apel, recurs).
2. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici şi
promovarea politicii în domeniu:
- Participă, în colaborare cu secretarul Consiliului local, la procesul de intervievare şi testare
a candidaţilor propuşi pentru funcţia publică vacantă;
1
- Coordonează procesul de elaborare/revizuire a Regulamentelor subdiviziunilor structurale
ale primăriei, precum şi procesul de elaborare/revizuire a fişelor de post pentru toate
funcţiile publice.
- Examinarea petiţiilor cetăţenilor în domeniul ce ţine de încălcarea drepturilor şi obligaţiunilor
lor conform legislaţiei în vigoare.
- Propune, la solicitarea primarului modul de întocmire a contractelor de muncă, contractelor de
antrepriză, de arendă şi alte contracte ce reglementează relaţiile dintre primărie şi agenţii economici –
personae juridice şi fizice.

3. Participarea nemijlocită la elaborarea politicilor şi concepţiilor ce ţin de gestionarea şi


administrarea bunurilor organului administrativ-teritorial:
- Examinarea materialelor şi prezentarea, conducerii Primăriei, propuneri privind casarea,
conservarea, gajarea, darea de arendă, transmiterea de la balanţ la balanţ a bunurilor
administraţiei publice locale.
- Asigurarea evidenţei şi eliberării orderelor de repartiţie a spaţiului locativ în blocurile
locative.
- Asigură controlul şi eliberarea autorizaţiilor de activitate a unităţilor comerciale, amplasate în
teritoriul gestionat de Primărie.

4. Conlucrarea cu Consiliul orăşenesc Sîngera.


- Participarea la elaborarea, în modul stabilit, a propunerilor şi avizelor la proiectele actelor
legislative şi normative, proiectele deciziilor ce ţin de domeniul de activitate a Primăriei.
- Avizarea proiectelor de decizii, dispoziţii emise în cadrul activităţii primăriei şi Consiliului
orăşenesc Sîngera.

Responsabilităţile:
- Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în
vigoare şi Regulamentul intern al Primăriei;
- Răspunde de organizarea raţională a activităţii sale conform planului de activitate a primăriei şi
a indicaţiilor primarului;
- Răspunde de calitatea materialelor elaborate şi prezentarea lor în termenele stabilite;
- Răspunde de realizarea consecventă a politicii şi a procedurilor de personal în baza principiilor
de stabilitate în funcţia publică, obiectivitate, transparenţă, apreciere după merit;
- Răspunde de depistarea la timp a lacunelor existente în fluxul corespondenţei şi actelor
administrative de nivel local şi elaborarea propunerilor de înlăturare ale acestora;
- Răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor în baza cărora se înainteaz proiecte la
adoptarea decizilor;
- Răspunde de asigurarea consultării corecte a populaţiei, organizaţiilor, instituţiilor şi
întreprinderilor din subordinea primăriei în domeniul său de competenţă;
- Răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate;
- Răspunde de promovarea insistentă în cadrul primăriei a unei culturi organizaţionale bazate pe
valori general umane, responsabilitate socială şi relaţii de muncă armonioase;
- Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Împuternicirile:
- Propune metodologia de evaluare lunară a performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici în vederea oferirii sporului pentru înaltă competenţă profesională şi
aprobă listele de rigoare;
- Propune lista funcţionarilor publici supuşi atestării şi participă la procesul de atestare a
funcţionarilor publici;
- Participă la activităţile de instruire (şedinţe, conferinţe, mese rotunde, seminare, stagii, etc.)
organizate în ţară şi peste hotare, pe tematici ce ţin de domeniul de activitate;

2
- Reprezintă, în domeniul său de competenţă, Primaria or. Singera în relaţiile cu alte structuri
statale, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii
internaţionale şi nonguvernamentale în domeniul său de competenţă.

Cui îi raportează titularul funcţiei: Specialistul Jurist îi raportează, în domeniul său de competenţă,
primarului oraşului Sîngera.

Cine îl substituie: Specialistul Juristul poate fi substituit de Secretarul Consiliului orăşenesc Sîngera.

Cooperare internă:
- Cu şefii şi colaboratorii subdiviziunilor structurale ale primăriei;
- Cu consultanţii locali şi internaţionali care asistă primăria.

Cooperare externă:
- Cu autorităţilor publice, cu alţi colaboratori din cadrul autorităţilor publice;
- Cu diferite proiecte şi programe internaţionale, relevante domeniului său de competenţă;
- Cu organizaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare.

Mijloace de lucru/echipamentul utilizat:


- Monitorul Oficial al Republicii Moldova, culegeri de acte normative;
- Codul Muncii al Republicii Moldova;
- Computer, imprimantă, telefon, fax;
- Internet;
- Manuale, materiale metodice şi informative în domeniul administraţiei publice;
- Presă periodică în domeniu;
- Dicţionare, etc.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în
zilele de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
- Activitate preponderent de birou; deplasări de serviciu în ţară şi peste hotare.

Capitolul III.
Cerinţele funcţiei faţă de persoană

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul dreptului.

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniul dreptului.

Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
- Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana, spaniola) la
nivel, cel puţin, intermediar (citit, scris, vorbit);
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a


documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,


flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

3
Întocmită de:
Nume, prenume – Valeriu Poiata
Funcţia publică de conducere - Primar
Semnătura _______________
Data întocmirii _______________

Vizată de:
Nume, prenume –
Serviciul resurse umane/funcţia publică – Secretarul Consiliului local, responsabil de Serviciului resurse umane
Semnătura _______________
Data ________________

Luat la cunoştinţă de către titularul funcţiei:


Nume, prenume –
Semnătura _______________
Data ________________