Sunteți pe pagina 1din 144

651

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, DOMENIILE ŞI
SPECIALIZĂRILE, PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI
DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2018
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

ŞI
PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ
652
Aria curriculară: TEHNOLOGII,
Discipline tehnologice
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul Programa -
Învăţământ preuniversitar candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la probă de concurs/
examenul naţional de definitivare în învăţământ Disciplina pentru
examenul naţional de
Nivel de
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Nr. Învăţământ universitar de scurtă definitivare în
învăţământ lungă învăţământ
principală de încadrare) domeniul crt. Specializarea durată
preuniversitar durată
1. Tehnologia construcţiilor de maşini x
2. Maşini-unelte şi scule x
3. Mecanică fină x
4. Maşini hidraulice şi pneumatice x
5. Utilajul şi tehnologia sudării x
6. Motoare termice x
7. Mecatronică x
8. Utilaje şi instalaţii de proces x
9. Echipamente de proces x
10. Utilaj tehnologic chimic x
11. Utilaj chimic şi petrochimic x
12. Utilaje şi instalaţii portuare x
13. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x
14. Utilaj petrolier x
15. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
MECANICĂ
16. Utilaj chimic x
(programa aprobată prin ordinul
17. Utilaj pentru industria lemnului x ministrului educaţiei, cercetării,
1. Mecanică / Mecanică
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 18. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x tineretului şi sportului nr. 5620 /
19. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x 2010)
2. Mecanică/Metalurgie 20. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 21. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic)* x
22. Utilaj tehnologic petrolier x /
3. Mecanică/Mecanică agricolă Utilaj tehnologic petrolier de schelă
Învăţământ liceal / 23. x
(Anexa 1 / Anexa 1.3)
Învăţământ 24. Instalaţii frigorifice x
1.1 Mecanică MECANICĂ
profesional
4. Mecanică/ Mecanică în 25. Roboţi industriali x
(SPECIALITATE ŞI
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 26. Utilaj tehnologic x DIDACTICA
27. Maşini şi instalaţii miniere x SPECIALITĂŢII),
5. Mecanică / Mecanică nave 28. Mecanică şi inginerie mecanică x ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 29. Construcţii aerospaţiale x PEDAGOGIE ŞI
30. Sisteme de propulsie x PSIHOLOGIE
6. Mecanică / Petrol şi gaze 31. Tribologie x
(programele pentru examenul
(Anexa 1 / Anexa 1.6) naţional de definitivare în
32. Maşini unelte x învăţământ aprobate prin ordinul
33. Aeronave x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
34. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
35. Ingineria sistemelor de producţie x
36. Inginerie economică în domeniul mecanic x
37. Maşini şi echipamente termice x
38. Maşini termice x
39. Tehnologia sudării x
40. Ingineria sudării x
41. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x
42. Productică x
43. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
44. Mecanică aplicată x
45. Utilaje pentru textile şi pielărie x
Autovehicule rutiere x
46. Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
Autovehicule rutiere (în limbi străine) x
*Specializarea „Inginerie chimică” din profilul „Mecano – chimic” se asimilează cu specializarea „Utilaje şi ingineria proceselor chimice”
653
47. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
48. Maşini şi echipamente miniere x
49. Inginerie mecanică x
50. Inginerie mecanică (în limbi străine) x
51. Maşini şi sisteme de producţie x
52. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
53. Automobile x
54. Aeronave şi motoare de aviaţie x
55. Utilaj tehnologic minier x
56. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x
1.1 Mecanică
57. Design industrial x
58. Design industrial – product design x
59. Ingineria şi managementul calităţii x
60. Frigotehnie x
61. Inginerie medicală x
62. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
63. Inginerie economică industrială x
64. Inginerie managerială x
65. Ingineria transporturilor x
66. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie x
67. Turnarea metalelor x
68. Prepararea substanţelor minerale utile x
69. Exploatări miniere subterane şi la zi x
70. Exploatări miniere subterane x
71. Deformări plastice şi tratamente termice x
72. Metalurgie extractivă x MECANICĂ
73. Ştiinţa şi ingineria materialelor x (programa aprobată prin
74. Ingineria proceselor siderurgice x ordinul ministrului educaţiei,
75. Prelucrări metalurgice x cercetării, tineretului şi
1. Mecanică / Mecanică
76. Elaborarea fontei şi a oţelului x sportului nr. 5620 / 2010)
(Anexa 1 /Anexa 1.1)
77. Metalurgie – turnătorie x
78. Turnătorie x
2. Mecanică/Metalurgie
79. Metalurgie neferoasă x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.)
80. Mine x /
81. Ştiinţa materialelor x
Învăţământ 3. Mecanică/Mecanică agricolă 1.2. Mecanică /
82. Furnale şi oţeluri x
liceal / (Anexa 1 / Anexa 1.3) Metalurgie
Învăţământ
83. Furnale şi oţelării x MECANICĂ
84. Prelucrări plastice şi tratamente termice x (SPECIALITATE ŞI
profesional 4. Mecanică/ Mecanică în
85. Inginerie minieră x DIDACTICA
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4)
86. Ingineria materialelor x
SPECIALITĂŢII),
87. Ingineria materialelor (în limbi străine) x
5. Mecanică / Mecanică nave (Anexa 1 88. Ingineria proceselor metalurgice x
ELEMENTE DE
/ Anexa 1.5) 89. Ingineria procesării materialelor x PEDAGOGIE ŞI
90. Exploatări miniere în subteran x PSIHOLOGIE
6. Mecanică / Petrol şi gaze 91. Exploatări miniere la zi x (programele pentru examenul
(Anexa 1 / Anexa 1.6) naţional de definitivare în
92. Siderurgie x
învăţământ aprobate prin
93. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
ordinul ministrului educaţiei
94. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x şi cercetării ştiinţifice nr.
95. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x 5558 / 2015)
96. Utilaje pentru prelucrări la cald x
97. Ingineria şi managementul procesării materialelor x
98. Tractoare x
99. Mecanică agricolă x
100. Maşini şi instalaţii agricole x
101. Construcţii de maşini agricole x
102. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
103. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
1.3. Mecanică /
104. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală şi zootehnică x
Mecanică agricolă
105. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi zootehnice x
106. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
107. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
108. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
109. Blindate, automobile şi tractoare x
110. Automobile şi tractoare x
111. Topografie minieră x
112. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x
113. Maşini şi utilaje pentru construcţii x
114. Utilaje pentru construcţii x
1.4. Mecanică /
115. Topografie x
Mecanică în
116. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
construcţii
117. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
118. Material rulant x
119. Material rulant de cale ferată x
120. Utilaj tehnologic pentru construcţii x
654
121. Mecanică nave x
122. Nave şi instalaţii de bord x
123. Mecanica aeronave şi motoare x
1. Mecanică / Mecanică 124. Nave - Construcţii corp nave x MECANICĂ
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 1.5. Mecanică / 125. Echipamente navale x
Mecanică nave 126. Instalaţii navale de bord x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
2. Mecanică/Metalurgie educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
127. Nave şi inginerie oceanică x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 128. Nave x nr. 5620 / 2010)
Construcţii navale
3. Mecanică/Mecanică agricolă
129.
130. Instalaţii şi echipamente navale
x
x
/
Învăţământ liceal / (Anexa 1 / Anexa 1.3)
131. Utilaj petrolier de foraj extracţie x MECANICĂ
Învăţământ profesional
4. Mecanică/ Mecanică în
132. Utilaj pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 133. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
134. Inginerie de petrol şi gaze x DE PEDAGOGIE ŞI
5. Mecanică / Mecanică nave 135. Forajul sondelor şi exploatarea x PSIHOLOGIE
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1.6. Mecanică / Petrol şi 136. Zăcăminte de petrol şi gaze x (programele pentru examenul naţional de
gaze 137. Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x definitivare în învăţământ aprobate prin
6. Mecanică / Petrol şi gaze 138. Maşini şi utilaje pentru schelă x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 139. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
140. Utilaje petroliere şi petrochimice x
141. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
142. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
143. Maşini electrice x
144. Aparate electrice x
145. Acţionări electrice x
146. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
147. Electrotehnică x ELECTROTEHNICĂ,
148. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x ELECTROMECANICĂ
149. Construcţii electrotehnice x (programa aprobată prin ordinul ministrului
150. Electrotehnică generală x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
1. Electrotehnică, 151. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / 152. Instalaţii şi echipamente navale x
Electrotehnică 153. Metrologie şi sisteme de măsurare x /
Învăţământ liceal / (Anexa 2 / Anexa 2.1) 2.1. Electrotehnică, 154. Inginerie electrică şi calculatoare x ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ profesional Electromecanică / 155. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x ELECTROMECANICĂ
2. Electrotehnică, Electrotehnică 156. Echipamente şi instalaţii de bord x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Electromecanică / 157. Inginerie economică în domeniul electric x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Electromecanică Inginerie matematică
(Anexa 2 / Anexa 2.2)
158. x DE PEDAGOGIE ŞI
159. Instalaţii electrice x PSIHOLOGIE
160. Maşini şi aparate electrice x (programele pentru examenul naţional de
161. Reţele electrice x definitivare în învăţământ aprobate prin
162. Tehnologie electromagnetică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
163. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
164. Electrotehnologii x
165. Metrologie în industria electrică x
166. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
167. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
168. Electromecanică x
169. Electromecanică (în limbi străine) x
170. Electromecanică petrol şi gaze x
171. Electromecanică minieră x
172. Ingineria sistemelor electromecanice x
ELECTROTEHNICĂ,
173. Tracţiune electrică x ELECTROMECANICĂ
2.2. Electrotehnică, (programa aprobată prin ordinul ministrului
174. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
175. Electromecanică tehnologică x
1. Electrotehnică, Electromecanică
176. Electromecanică petrolieră x nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / 177. Electromecanică navală x
Electrotehnică /
178. Mecatronică x
Învăţământ liceal / (Anexa 2 / Anexa 2.1) ELECTROTEHNICĂ,
179. Roboţi industriali x
Învăţământ profesional ELECTROMECANICĂ
180. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
2. Electrotehnică, (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Electromecanică / 181. Sisteme electromecanice avansate** x
182. Electroenergetică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Electromecanică
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 183. Termoenergetică x DE PEDAGOGIE ŞI
184. Hidroenergetică x PSIHOLOGIE
3. Energetică / 185. Centrale termoelectrice x (programele pentru examenul naţional de
Electroenergetică, 186. Centrale hidroelectrice x definitivare în învăţământ aprobate prin
Termoenergetică, 187. Centrale nuclearoelectrice x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Hidroenergetică ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
188. Energetică industrială x
189. Energetică x
190. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
191. Energetică nucleară x
655
192. Maşini electrice x
193. Aparate electrice x
194. Acţionări electrice x
195. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
196. Electrotehnică x
197. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x
198. Construcţii electrotehnice x
199. Electrotehnică generală x
200. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
201. Instalaţii şi echipamente navale x
202. Metrologie şi sisteme de măsurare x
2.1. Electrotehnică, 203. Inginerie electrică şi calculatoare x
Electromecanică / 204. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
Electrotehnică 205. Echipamente şi instalaţii de bord x
206. Inginerie economică în domeniul electric x
207. Inginerie matematică x
208. Instalaţii electrice x
209. Maşini şi aparate electrice x
210. Reţele electrice x ENERGETICĂ
211. Tehnologie electromagnetică x (programa aprobată prin ordinul
212. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 /
213. Electrotehnologii x
2010)
214. Metrologie în industria electrică x
215. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
Energetică/ 216. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
/
Electroenergetică, ENERGETICĂ
Învăţământ liceal / 217. Electromecanică x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ profesional Termoenergetică,
218. Electromecanică (în limbi străine) x DIDACTICA
Hidroenergetică SPECIALITĂŢII),
(Anexa 3) 219. Electromecanică petrol şi gaze x
ELEMENTE DE
220. Electromecanică minieră x
PEDAGOGIE ŞI
221. Ingineria sistemelor electromecanice x PSIHOLOGIE
222. Tracţiune electrică x (programele pentru examenul
2.2. Electrotehnică, naţional de definitivare în
223. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică / învăţământ aprobate prin ordinul
224. Electromecanică tehnologică x ministrului educaţiei şi cercetării
Electromecanică
225. Electromecanică petrolieră x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
226. Electromecanică navală x
227. Mecatronică x
228. Roboţi industriali x
229. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
230. Sisteme electromecanice avansate** x
231. Electroenergetică x
232. Termoenergetică x
233. Hidroenergetică x
234. Centrale termoelectrice x
235. Centrale hidroelectrice x
3. Energetică /
236. Centrale nuclearoelectrice x
Electroenergetică,
237. Energetică industrială x
Termoenergetică,
238. Energetică x
Hidroenergetică
239. Reţele electrice x
240. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
241. Energetică nucleară x
242. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
243. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
656
244. Electronică x
245. Automatizări şi calculatoare x
246. Automatică şi informatică industrială x
247. Sisteme cu microprocesoare x
248. Electronică aplicată x ELECTRONICĂ,
249. Microelectronică x AUTOMATIZĂRI,
250. Automatică x TELECOMUNICAŢII
1. Electronică şi 251. Electronică şi informatică industrială x (programa aprobată prin ordinul
automatizări / 252. Radiotehnică x
ministrului educaţiei, cercetării,
Electronică şi 253. Echipamente şi sisteme electronice militare x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
automatizări 4.1. Electronică şi /
254. Microtehnologii x ELECTRONICĂ,
(Anexa 4 / Anexa 4.1) automatizări /
255. Automatică şi informatică aplicată x AUTOMATIZĂRI,
Electronică şi
256. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x TELECOMUNICAŢII
2. Electronică şi Automatizări (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
automatizări/ 257. Radioelectronică (militar) x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Telecomunicaţii 258. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
DE PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 4 / Anexa 4.2) 259. Automatizări x PSIHOLOGIE
260. Automatică şi informatică economică x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
261. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Învăţământ liceal /
262. Roboţi industriali x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ profesional
263. Calculatoare x
264. Automatică şi calculatoare x
265. Componenţi şi dispozitive electronice x
266. Inginerie economică în domeniul electric x
267. Telecomunicaţii x ELECTRONICĂ,
268. Electronică şi telecomunicaţii x AUTOMATIZĂRI,
269. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x TELECOMUNICAŢII
1. Electronică şi 270. Comunicaţii x (programa aprobată prin ordinul
automatizări / 271. Comunicaţii (în limbi străine) x ministrului educaţiei, cercetării,
Electronică şi 272. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
automatizări /
4.2. Electronică şi 273. Telefonie - telegrafie x ELECTRONICĂ,
(Anexa 4 / Anexa 4.1)
automatizări/ 274. Transmisiuni (militar) x AUTOMATIZĂRI,
Telecomunicaţii 275. Telecomenzi feroviare x TELECOMUNICAŢII
2. Electronică şi (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
automatizări/ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Telecomunicaţii DE PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 4 / Anexa 4.2) PSIHOLOGIE
276. Componenţi şi dispozitive electronice x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
657
277. Filatură x
278. Ţesătorie x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
279. Filatură - Ţesătorie x FINISAJ TEXTIL
280. Finisaj textil x (programa aprobată prin ordinul ministrului
281. Finisare chimică textilă x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
282. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x 5620 / 2010)
Textile/ Filatură /
Învăţământ liceal / 5.1. Textile/ Filatură 283. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x
şi ţesătorie, finisaj FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ
Învăţământ profesional şi ţesătorie, finisaj 284. Tehnologie chimică textilă x
textil (Anexa 5/ TEXTIL
textil 285. Tehnologii textile x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Anexa 5.1.)
286. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
287. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
288. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
289. Inginerie economică industrială x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
290. Ingineria sistemelor de producţie x 5558 / 2015)
291. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
292. Confecţii textile x
293. Tricotaje x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-
294. Finisaj textil x FINISAJ TEXTIL
295. Finisare chimică textilă x (programa aprobată prin ordinul ministrului
296. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
297. Ingineria confecţiilor textile x 5620 / 2010)
298. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
Textile/ Tricotaje 299. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x /
şi confecţii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje 300. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
finisaj textil şi confecţii textile, 301. Tricotaje – Confecţii x
(Anexa 5 / finisaj textil 302. Tricotaje – Confecţii textile x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-
Anexa 5.2.) 303. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x FINISAJ TEXTIL
304. Tricotaje, confecţii textile x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
305. Tehnologie chimică textilă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
306. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Învăţământ liceal / (programele pentru examenul naţional de
307. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
Învăţământ profesional
308. Inginerie economică industrială x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
309. Ingineria sistemelor de producţie x 5558 / 2015)
310. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
311. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
312. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x (programa aprobată prin ordinul ministrului
313. Confecţii din piele şi înlocuitori x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
314. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x 5620 / 2010)
315. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x
Pielărie / /
316. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
Confecţii piele 5.3. Pielărie / CONFECŢII PIELE
317. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x
(Anexa 5 / Confecţii piele (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
318. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x
Anexa 5.3.) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
319. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
320. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x (programele pentru examenul naţional de
321. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
322. Inginerie economică industrială x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
323. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x 5558 / 2015)

324. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x


325. Geodezie x
326. Construcţii civile, industriale şi agricole x CONSTRUCŢII
327. Construcţii hidrotehnice x (programa aprobată prin ordinul ministrului
328. Inginerie matematică x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
329. Cadastru x 5620 / 2010)
Construcţii şi 330. Topografie minieră x /
Învăţământ liceal / lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor
331. x CONSTRUCŢII
Învăţământ profesional Construcţii lucrări publice/ Construcţii miniere
332. x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcţii 333. Inginerie civilă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Anexa 6.1) Inginerie civilă (în limbi străine)
334. x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
335. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x (programele pentru examenul naţional de
336. Organizarea şi economia construcţiilor x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
337. Drumuri şi poduri x
5558 / 2015)
338. Îmbunătăţiri funciare x
339. Tehnica edilitară x
658
340. Tehnologia construcţiilor x CONSTRUCŢII
341. Căi ferate, drumuri şi poduri x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
342. Construcţii şi fortificaţii x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Construcţii şi 343. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
/
lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi 344. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x
CONSTRUCŢII
Construcţii lucrări publice/ 345. Inginerie economică în construcţii x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcţii 346. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
347. Hidrotehnică agricolă x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Anexa 6.1)
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Învăţământ (programele pentru examenul naţional de definitivare în
348. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
liceal /
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ
349. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
profesional
350. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Construcţii şi lucrări publice/ 6.2. Construcţii şi lucrări
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
Instalaţii pentru construcţii publice / (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 6 / Anexa 6.2) Instalaţii pentru construcţii 351. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
352. Chimie industrială – inginerie chimică x
353. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
354. Tehnologia substanţelor organice x
355. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
356. Petrochimie x
357. Petrochimie şi carbochimie x
358. Chimie alimentară x
359. Tehnologie chimică anorganică x
360. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
361. Inginerie chimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
362. Inginerie chimică (în limbi străine) x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
363. Tehnologie chimică x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
364. Tehnologia substanţelor anorganice x
365. Ingineria prelucrării produselor naturale x
Învăţământ /
Chimie industrială 366. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
liceal /
367. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x
Învăţământ (Anexa 7) 7. Chimie industrială
profesional 368. Inginerie biochimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
369. Tehnologia materialelor de construcţii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
370. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
371. Tehnologie chimică organică x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
372. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
373. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
374. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
375. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
376. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
377. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
378. Tehnologii carbochimice x
379. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
380. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
381. Informatica sistemelor chimice x
382. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
383. Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor x
659
384. Protecţia mediului x
385. Ecologie x
386. Ecologie şi protecţia mediului x
387. Biologie x
388. Biologie - Agricultură x
389. Biologie - Ştiinţe agricole x
390. Biologie – Chimie x
391. Chimie – Biologie x
392. Biologie – Geografie x
393. Geografie - Biologie x
394. Biologie - Ecologie x
395. Geografie – Ştiinţa mediului x
396. Ingineria mediului x
397. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x
398. Ingineria mediului agricol x
399. Ingineria mediului în energetică x
400. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x
401. Ingineria şi protecţia mediului x
402. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x
403. Ştiinţa mediului x
404. Tehnologia substanţelor anorganice x
405. Tehnologie chimică anorganică x
406. Tehnologie chimică organică x
407. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice** x
408. Resurse biologice şi productivitatea lor** x PROTECŢIA
409. Managementul mediului** x MEDIULUI
410. Tehnologia substanţelor organice x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
411. Tehnologia compuşilor macromoleculari x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
412. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x
Învăţământ
413. Inginerie biochimică x /
liceal /
Protecţia mediului 414. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
Învăţământ 8. Protecţia mediului
(Anexa 8) 415. Biologie – Geologie x PROTECŢIA
profesional
416. Geologie - Biologie x MEDIULUI
417. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
418. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
419. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
420. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
421. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
422. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
423. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
424. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
425. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
426. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
427. Ingineria mediului în spaţiul funciar x
428. Fizica mediului x
429. Fizica mediului ambiant x
430. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
431. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
432. Chimia mediului x
433. Geografia mediului x
434. Cercetarea mediului înconjurător x
435. Ingineria mediului în minerit x
436. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x
437. Ingineria mediului industrial x
438. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x
439. Chimie x
440. Chimie (în limbi străine) x
441. Biochimie x
442. Biochimie tehnologică x
443. Chimie - Fizică x
660
444. Fizică – Chimie x
445. Fizică x
446. Fizică (în limbi străine) x
447. Fizică tehnologică x
448. Geografie x
449. Biofizică x
PROTECŢIA
450. Hidrotehnică agricolă x
MEDIULUI
451. Geologie x
452. Geologie – Geografie x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
453. Geologie minieră x
Învăţământ 454. Geologie petrolieră x
455. Geologie tehnică x /
liceal /
Protecţia mediului 456. Geochimie x
Învăţământ 8. Protecţia mediului
(Anexa 8) 457. Geofizică x PROTECŢIA
profesional
458. Inginerie geologică şi geofizică x MEDIULUI
459. Inginer geolog - geofizician x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
460. Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene** x
ŞI PSIHOLOGIE
461. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
462. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
463. Inginerie chimică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
464. Inginerie chimică (în limbi străine) x
465. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
466. Protecţia mediului în industrie** x
467. Poluare şi protecţia mediului** x
468. Dezvoltare durabilă şi protecţia biodiversităţii** x
661
469. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
470. Chimie alimentară x
471. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
472. Extracte şi aditivi agroalimentari x
473. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
474. Industrii alimentare x
475. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
476. Ingineria produselor alimentare x
477. Ingineria prelucrării produselor naturale x
478. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
INDUSTRIE
479. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x
ALIMENTARĂ
480. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x (programa aprobată prin ordinul ministrului
481. Pescuit oceanic x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
482. Pescuit şi acvacultură x / 2010)
Învăţământ
483. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x /
liceal / Industrie
9. Industrie 484. Piscicultură x
Învăţământ alimentară INDUSTRIE
alimentară 485. Tehnică piscicolă x ALIMENTARĂ
profesional (Anexa 9)
486. Tehnologia compuşilor macromoleculari x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
487. Tehnologia prelucrării produselor agricole x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
488. Tehnologia produselor alimentare x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
489. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x (programele pentru examenul naţional de definitivare
490. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
491. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
492. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
493. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
494. Tehnologii alimentare x
495. Biotehnologie aplicată x
496. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
497. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
498. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
499. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
500. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
501. Agricultură
502. Horticultură x
503. Agromontanologie x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
504. Pedologie - Agrochimie x (programa aprobată prin ordinul ministrului
505. Inginerie genetică în agricultură x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
506. Biologie - Agricultură x / 2010)
507. Montanologie x
508. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x /
Agricultură,
10. Agricultură, 509. Agronomie x
Horticultură
Horticultură 510. Agricultură – Inginerie managerială x
(Anexa 10) AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
511. Ştiinţele solului x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
512. Inginerie economică în agricultură x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
513. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
Învăţământ
514. Inginerie managerială x (programele pentru examenul naţional de definitivare
liceal /
Învăţământ 515. Peisagistică x în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
516. Biotehnologii agricole x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
profesional
517. Biologie - Ştiinţe agricole x
518. Agricultură durabilă** x
519. Veterinar x VETERINAR
520. Medicină veterinară x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620
/ 2010)
/
Veterinar VETERINAR
11. Veterinar
(Anexa 11) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
521. Biotehnologii medical-veterinare x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
662
522. Zootehnie x
ZOOTEHNIE
523. Tehnică piscicolă x
524. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
525. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
526. Pescuit şi acvacultură x /
Zootehnie 527. Biotehnologii agricole x ZOOTEHNIE
12. Zootehnie (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 12) 528. Biotehnologii ( în agricultură) x
529. Biotehnologii în zootehnie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
530. Piscicultură x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
531. Creşterea animalelor mici x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
532. Pescuit oceanic x
533. Silvicultură x SILVICULTURĂ
534. Exploatări forestiere x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Învăţământ 535. Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
liceal / /
Învăţământ Silvicultură SILVICULTURĂ
13. Silvicultură
profesional (Anexa 13) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
536. Silvicultură şi exploatări forestiere x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
537. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
538. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
539. Mobilă şi produse finite din lemn x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
540. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x
541. Prelucrarea lemnului x /
Prelucrarea
14. Prelucrarea 542. Industrializarea lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului
lemnului 543. Tehnologia prelucrării lemnului x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 14)
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
544. Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului** x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
663
545. Finanţe – Contabilitate x
546. Finanţe şi bănci x
547. Contabilitate şi informatică de gestiune x
548. Gestiune, contabilitate şi control financiar x
549. Management x
550. Management** x
551. Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x
552. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
553. Administraţie publică x
554. Relaţii economice internaţionale x
555. Economia întreprinderii x
556. Cibernetică şi previziune economică x ECONOMIC,
557. Planificare şi cibernetică economică x ADMINISTRATIV,
558. Cibernetică economică x POŞTĂ
559. Cibernetică şi informatică economică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
560. Informatică economică x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
561. Marketing x
Învăţământ Economic, administrativ, 562. Comerţ x
/
15.1. Economic,
liceal / comerţ şi servicii / 563. Inginerie economică x
administrativ, comerţ
Învăţământ Economic, 564. Merceologie x
şi servicii / Economic, ECONOMIC,
profesional administrativ, poştă 565. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
administrativ, poştă ADMINISTRATIV,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 566. Economie agrară şi contabilitate x
567. Economie agroalimentară x POŞTĂ
568. Economia agroalimentară şi a mediului x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
569. Finanţe şi asigurări x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
570. Gestiunea afacerilor x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
571. Bănci şi burse de valori x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
572. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
573. Contabilitate x
574. Contabilitate şi economie agrară x
575. Economia producţiei agricole şi silvice x
576. Economia producţiei alimentare x
577. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
578. Economia turismului x
579. Financiar contabil şi administrativ x
580. Finanţe x
581. Merceologia produselor industriale x
582. Afaceri europene şi management de programe** x
583. Management industrial** x
664
584. Finanţe, bănci, contabilitate x
585. Finanţele şi contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale** x
586. Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole x
587. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
588. Inginerie economică în domeniul electric x
589. Inginerie economică în domeniul mecanic x
590. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
591. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
592. Inginerie economică şi managementul agroturistic x
593. Inginerie managerială x
594. Management financiar - contabil x
595. Management financiar bancar x
596. Management public european** x ECONOMIC,
597. Management în industrie x ADMINISTRATIV,
598. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x POŞTĂ
599. Managementul firmei x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
600. Managementul sistemelor tehnico economice x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
601. Marketing şi economia serviciilor x
Învăţământ Economic, administrativ, 602. Turism - Servicii x
/
15.1. Economic, Turism şi Servicii
liceal / comerţ şi servicii / 603. x
administrativ, comerţ
Învăţământ Economic, 604. Economia întreprinderii (în limbi străine) x
şi servicii / Economic, ECONOMIC,
profesional administrativ, poştă 605. Agricultură – Inginerie managerială x
administrativ, poştă ADMINISTRATIV,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 606. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x
POŞTĂ
607. Contabilitatea şi gestiunea întreprinderii** x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
608. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
609. Fiscalitatea în context comunitar** x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
610. Strategii şi politici economice europene** x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
611. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
612. Marketingul serviciilor** x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
613. Managementul producţiei agroalimentare şi economia mediului x
614. Sisteme informaţionale pentru afaceri** x
615. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
616. Managementul sistemelor calităţii** x
617. Administrarea afacerilor** x
618. Turism internaţional** x
619. Marketing şi management în afaceri** x
620. Sisteme de marketing** x
621. Turism şi amenajare turistică** x
622. Executive master of business administration** x
623. Expertiză contabilă şi evaluări*
624. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
665
625. Inginerie economică în agricultură x
626. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
627. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
628. Inginerie şi management agroturistic x
629. Managementul afacerilor x
630. Administrarea afacerilor x
631. Asistenţă managerială x
632. Management economico – financiar (militar) x
633. Managementul organizaţiei (militar) x
634. Management social x
635. Management financiar contabil şi administrativ x
636. Statistică social-economică x
637. Statistică şi previziune economică x
638. Finanţe, contabilitate, informatică x
639. Finanţe, contabilitate şi informatică x
640. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
641. Inginerie economică în construcţii x
642. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
643. Inginerie economică industrială x
644. Finanţe şi gestiunea afacerilor x
645. Finanţe şi contabilitate x
646. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
647. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
648. Gestiunea financiară a întreprinderii x
649. Marketing şi economia afacerilor x
650. Management – Marketing x
651. Management şi marketing x
652. Informatică şi contabilitate x
653. Expertize contabile şi control financiar x ECONOMIC,
654. Economie generală x ADMINISTRATIV,
655. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x POŞTĂ
656. Economia mediului x
657. Economie şi sociologie rurală x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
658. Ştiinţe economice x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
659. Politici economice x
Învăţământ Economic, administrativ, 660. Tranzacţii internaţionale x /
15.1. Economic,
liceal / comerţ şi servicii / 661. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
administrativ, comerţ
Învăţământ Economic,
şi servicii / Economic,
662. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
administrativ, poştă 663. Comerţ exterior x ECONOMIC,
profesional administrativ, poştă
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 664. Managementul afacerilor economice x ADMINISTRATIV,
665. Management şi marketing în afaceri economice x POŞTĂ
666. Marketing şi comerţ exterior x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
667. Management şi turism x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
668. Management - Turism x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
669. Economia turismului intern şi internaţional x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
670. Economia industriei x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
671. Relaţii internaţionale şi studii europene x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
672. Managementul instituţiilor europene x
673. Management turistic şi comercial x
674. Management turistic, hotelier şi comercial x
675. Management turistic şi hotelier x
676. Management în industrie, construcţii şi transporturi x
677. Management în comerţ şi turism x
678. Audit şi control de gestiune x
679. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
680. Management economic** x
681. Finanţe - Credit x
682. Managementul întreprinderii x
683. Management industrial x
684. Ştiinţe administrative** x
685. Merceologie şi managementul calităţii x
686. Economia agroalimentară x
687. Ingineria sistemelor de producţie x
688. Economie şi gestiune financiar – bancară** x
689. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
690. Economia şi dreptul afacerilor x
691. Economie mondială x
692. Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
693. Studii comerciale şi financiar-bancare x
694. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
695. Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
696. Economie matematică x
697. Economie - Pedagogie x
698. Management în administraţie şi servicii publice** x
699. Managementul producției alimentare şi economia mediului x
666
700. Marketing x
701. Comerţ x COMERŢ
702. Merceologie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
703. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
704. Relaţii economice internaţionale x
15.2. Economic,
705. Management x
Învăţământ administrativ, /
15.2. Economic, 706. Management** x
liceal / comerţ şi
administrativ, comerţ 707. Gestiunea afacerilor x
Învăţământ servicii / Comerţ
şi servicii / Comerţ şi 708. Management - Marketing x COMERŢ
profesional şi servicii 709. Management - Turism x
(Anexa 15 / Anexa 15.2.)
servicii (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
710. Management financiar - contabil x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
711. Management financiar contabil şi administrativ x
712. Management financiar bancar x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
713. Management turistic şi comercial x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
714. Management turistic, hotelier şi comercial x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
715. Managementul firmei x
716. Merceologie şi managementul calităţii x
717. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
718. Management şi marketing x
719. Comerţ exterior x
720. Marketing şi comerţ exterior x
721. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
722. Managementul comerţului şi turismului x
723. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
724. Tranzacţii internaţionale x
725. Managementul afacerilor x
726. Managementul afacerilor economice x
727. Management şi marketing în afaceri economice x
728. Management economico – financiar (militar) x
COMERŢ
729. Managementul organizaţiei (militar) x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
730. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
15.2. Economic, 731. Administrarea afacerilor x
administrativ, 732. Marketing şi economia afacerilor x
15.2. Economic, Management şi turism
/
comerţ şi 733. x
administrativ, comerţ Management în comerţ şi turism
servicii / Comerţ 734. x
şi servicii / Comerţ şi 735. Management economic** x COMERŢ
şi servicii
(Anexa 15 / Anexa 15.2.)
servicii 736. Management în administraţie şi servicii publice** x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
737. Marketing şi economia serviciilor x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ 738. Managementul întreprinderii x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
liceal / 739. Studii comerciale şi financiar-bancare x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
Învăţământ 740. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
741. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
profesional
742. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
743. Marketingul serviciilor** x
744. Merceologia produselor industriale x
745. Management în industrie x
746. Economia producției agricole şi silvice x
747. Managementul sistemelor calităţii** x
748. Administrarea afacerilor** x
749. Marketing şi management în afaceri** x
750. Sisteme de marketing** x
751. Executive master of business administration** x
752. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
753. Drept x DREPT
754. Ştiinţe juridice şi administrative x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
755. Ştiinţe juridice x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
756. Drept comunitar x
757. Economia şi dreptul afacerilor x /
Economic, administrativ, 15.3. Economic,
DREPT
comerţ şi servicii / Drept administrativ, comerţ şi
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) servicii / Drept
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
758. Drept şi relaţii internaţionale x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
667
759. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
760. Chimie alimentară x
761. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
762. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
763. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
764. Economia agroalimentară x
765. Economie agroalimentară x
766. Economia agroalimentară şi a mediului x
767. Economia producţiei alimentare x
768. Extracte şi aditivi agroalimentari x
769. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
770. Industrii alimentare x
771. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
772. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
773. Inginerie şi management agroturistic x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
774. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
775. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
776. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
Învăţământ /
777. Pescuit oceanic x
liceal / Alimentaţie publică şi 16.1. Alimentaţie publică
778. Pescuit şi acvacultură x
Învăţământ turism / Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui
profesional (Anexa 16 / Anexa 16.1.) publică
779. x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
780. Piscicultură x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
781. Tehnică piscicolă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
782. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
783. Tehnologia produselor alimentare x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
784. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
785. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
786. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
787. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
788. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
789. Tehnologii alimentare x
790. Biotehnologii industriale x
791. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia
792. x
consumatorului**
793. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
794. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a
795. x
mediului**
796. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
668
797. Turism şi servicii x
798. Marketing x
799. Management x
800. Management** x
801. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
802. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
803. Gestiunea afacerilor x
804. Management financiar - contabil x
805. Management turistic şi hotelier x
806. Managementul comerţului şi turismului x
807. Turism - Servicii x
808. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
809. Management turistic şi comercial x
810. Management turistic, hotelier şi comercial x
811. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
812. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
813. Managementul afacerilor în industria hotelieră x
814. Management şi turism x
815. Management – Turism x
816. Management şi marketing x
817. Management – Marketing x TURISM ŞI SERVICII
818. Marketing şi economia serviciilor x (programa aprobată prin ordinul ministrului
819. Inginerie şi management agroturistic x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
820. Inginerie economică şi managementul agroturistic x 5620 / 2010)
821. Managementul afacerilor x
822. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
Învăţământ /
liceal / Alimentaţie publică 16.2. Alimentaţie 823. Management financiar contabil şi administrativ x
Învăţământ şi turism / Turism publică şi turism / 824. Marketing şi economia afacerilor x
profesional (Anexa 16 / Anexa 16.2.) Turism 825. Managementul afacerilor economice x TURISM ŞI SERVICII
826. Management şi marketing în afaceri economice x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
827. Marketing şi comerţ exterior x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
828. Turism x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
829. Economia turismului x (programele pentru examenul naţional de
830. Economia turismului intern şi internaţional x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
831. Management în comerţ şi turism x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
832. Geografia turismului x 5558 / 2015)
833. Management economic** x
834. Managementul întreprinderii x
835. Dezvoltare şi promovare turistică** x
836. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
837. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
838. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
839. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
840. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
841. Managementul firmei x
842. Organizarea şi amenajarea spaţiului turistic** x
843. Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului** x
844. Geografia turismului, turism şi integrare regională** x
845. Managementul sistemelor calităţii** x
846. Turism internaţional** x
847. Administrarea afacerilor** x
848. Sisteme de marketing** x
849. Marketing şi management în afaceri** x
850. Turism şi amenajare turistică** x
851. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
852. Ingineria autovehiculelor x TRANSPORTURI
853. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x RUTIERE
854. Tehnica transporturilor x
(programa aprobată prin ordinul ministrului
Automobile x
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
Autovehicule rutiere x
Învăţământ 855. 5620 / 2010)
Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
liceal / Transporturi / Autovehicule rutiere în limbi străine) x /
17.1 Transporturi/
Învăţământ Transporturi rutiere 856. Automobile şi tractoare x TRANSPORTURI RUTIERE
Transporturi rutiere
profesional (Anexa 17 / Anexa 17.1) 857. Blindate, automobile şi tractoare x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
858. Ingineria sistemelor de circulaţie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
859. Ingineria transporturilor x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
860. Maşini şi echipamente termice x (programele pentru examenul naţional de
861. Mecanică agricolă x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
862. Construcţii de maşini agricole x
5558 / 2015)
669
863. Material rulant de cale ferată x TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ /
17.2 Transporturi/
Transporturi feroviare TRANSPORTURI FEROVIARE
Transporturi feroviare 864. Material rulant x
(Anexa 17 / Anexa 17.2)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
865. Exploatarea porturilor şi a navelor x TRANSPORTURI NAVALE
866. Mecanică nave x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
867. Navigaţie şi transport fluvial x şi sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ 868. Navigaţie şi transport maritim x
17.3. Transporturi / /
Transporturi navale 869. Transporturi navale x
Transporturi navale TRANSPORTURI NAVALE
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 870. Navigaţie x
871. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
872. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
873. Exploatări portuare x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
874. Aeronautică x TRANSPORTURI AERONAUTICE
875. Aeronave x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
876. Inginerie şi management aeronautic x şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ
Transporturi/ 877. Aeronave şi armament, rachete (militar) x
liceal / 17.4 Transporturi/ /
Învăţământ Transporturi aeronautice TRANSPORTURI AERONAUTICE
Transporturi aeronautice
(Anexa 17 / Anexa 17.4)
profesional (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
878. Aeronave şi motoare de aviaţie x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
879. Tehnici poligrafice x TEHNICI POLIGRAFICE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 / 2010)
Media şi poligrafie/Tehnici /
18.1 Media şi poligrafie /
poligrafice
Tehnici poligrafice 880. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x TEHNICI POLIGRAFICE
(Anexa 18 / Anexa 18.1)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
881. Tehnici cinematografice şi de televiziune x TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE TELEVIZIUNE
882. Operatorie de film şi televiziune x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
883. Imagine film şi T.V. x şi sportului nr. 5620 / 2010)
Media şi poligrafie/Tehnici 18.2 Media şi
cinematografice şi de poligrafie/Tehnici /
televiziune cinematografice şi de TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE TELEVIZIUNE
(Anexa 18 / Anexa 18.2) televiziune 884. Imagine film şi televiziune x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

885. Biologie x
886. Biologie - Ştiinţe agricole x
887. Biologie - Chimie x
888. Biologie – Geografie x
889. Biologie - Agricultură x
890. Chimie - Biologie x ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC
891. Geografie - Biologie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
Învăţământ 892. Tehnologia substanţelor organice x şi sportului nr. 5620 / 2010)
liceal / Estetica şi igiena corpului 893. Tehnologie chimică organică x /
19. Estetica şi igiena corpului
Învăţământ omenesc 894. Ingineria şi chimia substanţelor organice x ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC
omenesc
profesional (Anexa 19) 895. Biologie - Geologie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
896. Biologie aplicată în agricultură x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
897. Geologie - Biologie x pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
898. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
899. Inginerie biochimică x
900. Biochimie x
901. Biochimie tehnologică x
902. Biofizică x
903. Chimia compușilor biologic activi* x
670
904. Medicină generală x MEDICINĂ GENERALĂ
905. Pediatrie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
906. Asistenţă medicală x şi sportului nr. 5620 / 2010)
20.1. Sănătate şi asistenţă 907. Moaşe x
Medicină generală /
pedagogică / Medicină 908. Stomatologie x
(Anexa 20 / Anexa 20.1) MEDICINĂ GENERALĂ
generală 909. Medicină naturistă x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
910. Kinetoterapie x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
911. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
Învăţământ 912. Biomateriale şi tehnologie protetică x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
postliceal 913. Farmacie x FARMACIE
914. Biologie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
915. Chimie x şi sportului nr. 5620 / 2010)
916. Biologie - Chimie x
Farmacie 20.2. Sănătate şi asistenţă /
917. Chimie - Biologie x
(Anexa 20 / Anexa 20.2) pedagogică / Farmacie 918. Biochimie x
FARMACIE
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
919. Inginerie biochimică x
920. Biochimie tehnologică x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele
pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul
921. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
671
1. Medicină generală / 922. Biologie x
Anatomia şi fiziologia 923. Biochimie x
omului 924. Ecologie x
925. Ecologie şi protecţia mediului x
2. Medicină generală / 926. Biologie - Ştiinţe agricole x
Educaţie pentru 927. Biologie - Chimie x
sănătate BIOLOGIE 928. Biologie – Geografie x BIOLOGIE
929. Biologie - Agricultură x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
3. Medicină generală /
930. Biologie - Geologie x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Anatomia şi fiziologia
931. Biologie aplicată în agricultură x /
omului – Educaţie
Învăţământ pentru sănătate 932. Protecţia mediului x BIOLOGIE
postliceal 933. Biochimie tehnologică x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
4. Farmacie / Elemente 934. Biologie - Ecologie x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
de botanică FIZICĂ 935. Biofizică x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru
936. Chimie - Biologie x examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin
CHIMIE ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
5. Farmacie / Noţiuni 937. Biochimie tehnologică x 2015)
de anatomie şi GEOGRAFIE 938. Geografie - Biologie x
fiziologie umană

6. Farmacie /
GEOLOGIE 939. Geologie - Biologie x
Elemente de botanică
– Noţiuni de anatomie
şi fiziologie umană
940. Biochimie x BIOLOGIE
1. Medicină generală / BIOLOGIE
941. Biologie - Chimie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
Biochimie 942. Biochimie tehnologică x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
2. Medicină generală / BIOLOGIE
Învăţământ
Educaţie pentru (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
postliceal
sănătate - Biochimie CHIMIE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
943. Chimie - Biologie x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru
3. Farmacie / examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin
Biochimie ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
944. Fizică x
945. Fizică (în limbi străine) x
946. Fizică medicală x
947. Fizica materialelor x
948. Fizica mediului x
949. Fizica mediului ambiant x FIZICĂ
FIZICĂ 950. Biofizică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
951. Fizică – Chimie x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
952. Fizică informatică x
Medicină generală / 953. Fizică tehnologică x /
Învăţământ 954. Fizică - Informatică x FIZICĂ
Biofizică şi imagistică
postliceal Fizică - Matematică (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
medicală 955. x
956. Fizica teoretică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE APLICATE 957. Inginerie fizică x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin
MATEMATICĂ 958. Matematică – Fizică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
959. Chimie – Fizică x 2015)
CHIMIE
960. Chimie – Fizică (+ militar) x
CHIMIE
961. Chimie – Fizică x
UNIVERSITARI
962. Biomateriale şi tehnologie protetică x
MEDICINĂ
963. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x
672
964. Marketing x
965. Comerţ x
966. Merceologie x
967. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
968. Relaţii economice internaţionale x
969. Management x
970. Management** x
971. Gestiunea afacerilor x
972. Management - Marketing x
973. Management - Turism x
974. Management financiar - contabil x
975. Management financiar contabil şi administrativ x
976. Management financiar bancar x
977. Management turistic şi comercial x
978. Management turistic, hotelier şi comercial x
979. Managementul firmei x
980. Merceologie şi managementul calităţii x
981. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x ECONOMIC,
982. Management şi marketing x ADMINISTRATIV,
983. Comerţ exterior x POŞTĂ
984. Marketing şi comerţ exterior x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
1. Medicină generală / 985. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Management şi 986. Managementul comerţului şi turismului x
legislaţie sanitară 987. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x /
Economic, administrativ,
Învăţământ
comerţ şi servicii / 988. Tranzacţii internaţionale x
postliceal Economic, administrativ, 989. Managementul afacerilor x ECONOMIC,
2. Farmacie / poştă
Managementul 990. Managementul afacerilor economice x ADMINISTRATIV,
financiar farmaceutic şi 991. Management şi marketing în afaceri economice x POŞTĂ
legislaţie 992. Management economico – financiar (militar) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
993. Managementul organizaţiei (militar) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
994. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
995. Administrarea afacerilor x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
996. Administraţie publică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
997. Marketing şi economia afacerilor x
998. Management şi turism x
999. Management în comerţ şi turism x
1000. Management economic** x
1001. Marketing şi economia serviciilor x
1002. Managementul întreprinderii x
1003. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1004. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1005. Marketingul serviciilor** x
1006. Afaceri europene şi management de programe** x
1007. Managementul sistemelor calităţii** x
1008. Administrarea afacerilor** x
1009. Management în industrie x
1010. Turism internaţional** x
1011. Sisteme de marketing** x
1012. Marketing şi management în afaceri** x
1013. Executive master of business administration** x
673
1014. Marketing x
1015. Comerţ x
1016. Merceologie x
1017. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1018. Relaţii economice internaţionale x
1019. Management x
1020. Management** x
1021. Gestiunea afacerilor x
1022. Management - Marketing x
1023. Management - Turism x
1024. Management financiar - contabil x
1025. Management financiar contabil şi administrativ x
1026. Management financiar bancar x
1027. Management turistic şi comercial x
1028. Management turistic, hotelier şi comercial x
1029. Managementul firmei x
1030. Merceologie şi managementul calităţii x
1031. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
1032. Management şi marketing x COMERŢ
1033. Comerţ exterior x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Medicină generală / 1034. Marketing şi comerţ exterior x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Managementul proiectelor 1035. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
de sănătate 1036. Managementul comerţului şi turismului x
15.2. Economic, /
1037. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
Învăţământ postliceal administrativ, comerţ
2. Farmacie / 1038. Tranzacţii internaţionale x
şi servicii / Comerţ şi COMERŢ
Managementul calităţii 1039. Managementul afacerilor x
servicii (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1040. Managementul afacerilor economice x
3. Farmacie / SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1041. Management şi marketing în afaceri economice x ŞI PSIHOLOGIE
Managementul proiectelor 1042. Management economico – financiar (militar) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1043. Managementul organizaţiei (militar) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1044. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1045. Administrarea afacerilor x
1046. Marketing şi economia afacerilor x
1047. Management şi turism x
1048. Management în comerţ şi turism x
1049. Management economic** x
1050. Marketing şi economia serviciilor x
1051. Managementul întreprinderii x
1052. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1053. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1054. Marketingul serviciilor** x
1055. Merceologia produselor industriale x
1056. Management în industrie x
1057. Economia producției agricole şi silvice x
1058. Managementul sistemelor calităţii** x
1059. Administrarea afacerilor** x
1060. Sisteme de marketing** x
1061. Marketing şi management în afaceri** x
1062. Executive master of business administration** x
674
1063. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1064. Maşini-unelte şi scule x
1065. Mecanică fină x
1066. Maşini hidraulice şi pneumatice x
1. Mecanică / Mecanică 1067. Utilaj tehnologic x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 1068. Maşini şi instalaţii miniere x
1069. Tehnologia sudării x
2. Mecanică/Metalurgie 1070. Tehnologia prelucrării la rece x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1071. Tehnologia prelucrării materialelor x
1.1 Mecanică MECANICĂ
1072. Tehnologia prelucrării metalelor x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
3. Mecanică / Mecanică 1073. Tehnologii de mecanică fină x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
agricolă 1074. Utilaj pentru industria lemnului x
(Anexa 1/Anexa 1.3) 1075. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
1076. Exploatarea maşinilor textile x
Învăţământ 1077. Autovehicule rutiere x /
4. Mecanică / Mecanică 1078. Automobile x
profesional
în 1079. Exploatarea echipamentelor turistice x
construcţii (Anexa 1 / MECANICĂ
1080. Design industrial x
Anexa 1.4) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1081. Tehnologia construcţiilor de maşini de grele x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1082. Turnarea metalelor x ŞI PSIHOLOGIE
5. Mecanică / Mecanică 1083. Turnătorie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
nave 1084. Deformări plastice şi tratamente termice x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1085. Controlul proceselor metalurgice x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1.2. Mecanică / 1086. Furnale şi oţelării x
6. Mecanică / Petrol şi Metalurgie 1087. Tehnologii metalurgice x
gaze 1088. Tehnologii în industria extractivă x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1089. Materiale şi defectoscopie x
1090. Mine x
1091. Metalurgie neferoasă x
1.3. Mecanică /
1092. Exploatarea fermelor agricole x
Mecanică agricolă
1. Mecanică / Mecanică 1.4. Mecanică/ 1093. Utilaj tehnologic pentru construcţii x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) Mecanică în 1094. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
construcţii 1095. Maşini şi utilaje pentru construcţii x MECANICĂ
2. Mecanică/Metalurgie 1096. Topografie x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1.4. Mecanică/ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Mecanică în 1097. Topografie minieră x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
3. Mecanică / Mecanică construcţii
agricolă 1098. Mecanizarea construcţiilor x
(Anexa 1/Anexa 1.3) 1099. Construcţii şi montaje nave x /
Învăţământ 1.5. Mecanică / 1100. Construcţii şi montaj de nave x
profesional 4. Mecanică / Mecanică în Mecanică nave 1101. Instalaţii navale de bord x
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1102. Construcţia corpului de navă x MECANICĂ
1.4) 1103. Utilaj chimic şi petrochimic x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1.6. Mecanică /
1104. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Petrol şi gaze
5. Mecanică / Mecanică 1105. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x ŞI PSIHOLOGIE
nave 1106. Foraj şi extracţie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
(Anexa 1 / Anexa 1.5) învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1.6. Mecanică / 1107. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Petrol şi gaze 1108. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
6. Mecanică / Petrol şi gaze
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1109. Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x

1110. Maşini electrice x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ


1. Electrotehnică, 1111. Aparate electrice x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Electromecanică / 2.1. Electrotehnică,
1112. Acţionări electrice x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Electrotehnică Electromecanică /
1113. Instalaţii electrice x /
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnică
Învăţământ 1114. Electrotehnică x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
profesional 1115. Controlul calităţii şi metrologie x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electromecanică
1116. x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Electromecanică / 2.2. Electrotehnică, 1117. Electromecanică minieră x ŞI PSIHOLOGIE
Electromecanică Electromecanică / (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1118. Electromecanică navală x
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1119. Echipamente electrocasnice x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
675
2.2. Electrotehnică, 1120. Electromecanică tehnologică x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică, Electromecanică /
Electromecanică / 1121. Exploatare maşini şi utilaje x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa 2.2)
Electromecanică 1122. Tehnica medicală x şi sportului nr. 5620 / 2010)
1123. Maşini şi aparate electrice x /
1. Electrotehnică, Electromecanică /
Electrotehnică (Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnică, 1124. Reţele electrice x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
Electromecanică / (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
2. Electrotehnică, Electromecanică / Electrotehnică ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1125. Tehnica medicală x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa 2.2)
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1126. Hidroenergetică x ENERGETICĂ


1127. Electroenergetică x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
Energetică/ 1128. Termoenergetică x şi sportului nr. 5620 / 2010)
3. Energetică / Energetică industrială
Electroenergetică, 1129. x
/
Electroenergetică,
Învăţământ Termoenergetică, 1130. Centrale termice şi hidroelectrice x
Termoenergetică, ENERGETICĂ
profesional Hidroenergetică 1131. Reţele electrice x
Hidroenergetică (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
(Anexa 3) 1132. Transportul şi distribuţia energiei electrice x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1133. Centrale termo- şi hidroelectrice x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
1134. Centrale termoelectrice x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1135. Electronică x ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI,


4.1. Electronică şi
Electronică şi 1136. Electronică aplicată x TELECOMUNICAŢII
automatizări /
automatizări / Electronică şi automatizări 1137. Automatizări şi calculatoare x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
Electronică şi
(Anexa 4 / Anexa 4.1) 1138. Automatizări x
Automatizări şi sportului nr. 5620 / 2010)
1139. Automatizări industriale x /
1140. Telecomunicaţii x ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII
Electronică şi 4.2. Electronică şi 1141. Electronică şi telecomunicaţii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
automatizări/ Telecomunicaţii automatizări / ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(Anexa 4 / Anexa 4.2) Telecomunicaţii 1142. Telefonie - telegrafie x (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

1143. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ TEXTIL


1144. Finisare chimică textilă x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 / 2010)
Textile/ Filatură 5.1. Textile/ Filatură /
Învăţământ
şi ţesătorie, finisaj şi ţesătorie, finisaj
profesional FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ TEXTIL
textil (Anexa 5 /Anexa 5.1.) textil 1145. Finisarea produselor textile x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1146. Tehnologia tricoturilor x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1147. Confecţii - Textile x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
Textile/ Tricotaje şi sportului nr. 5620 / 2010)
5.2. Textile/
şi confecţii textile, 1148. Finisare chimică textilă x /
Tricotaje
finisaj textil CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
şi confecţii textile, 1149. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x
(Anexa 5 / (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
finisaj textil
Anexa 5.2.) 1150. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
1151. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ
profesional 1152. Tehnologia confecţiilor din piele x CONFECŢII PIELE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5620 / 2010)
Pielărie / /
5.3. Pielărie /
Confecţii piele CONFECŢII PIELE
Confecţii piele 1153. Tăbăcărie x
(Anexa 5 / Anexa 5.3.) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
676
1154. Construcţii civile, industriale şi agricole x
1155. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x
1156. Construcţii hidrotehnice x
1157. Drumuri şi poduri x
CONSTRUCŢII
1158. Îmbunătăţiri funciare x
1159. Organizarea şi economia construcţiilor x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Construcţii şi 1160. Topografie x
1161. Topografie minieră x /
lucrări publice/ 6.1 Construcţii şi
Învăţământ profesional 1162. Cadastru x CONSTRUCŢII
Construcţii lucrări publice/
1163. Tehnica edilitară x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 6/ Construcţii SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Anexa 6.1) 1164. Tehnologia construcţiilor x
ŞI PSIHOLOGIE
1165. Lucrări edilitare x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1166. Căi ferate şi lucrări de artă x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1167. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1168. Amenajarea teritoriului agricol x
1169. Construcţii şi întreţinere feroviară x
1170. Construcţii civile şi industriale x
1171. Instalaţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Construcţii şi lucrări /
6.2. Construcţii şi
publice/
lucrări publice / INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
Instalaţii pentru Instalaţii în construcţii
Învăţământ profesional Instalaţii pentru 1172. x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
construcţii
construcţii SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
(Anexa 6 / Anexa 6.2)
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1173. Tehnologie chimică organică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
1174. Tehnologia substanţelor organice x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1175. Tehnologia compuşilor macromoleculari x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1176. Chimie alimentară x
1177. Tehnologie chimică anorganică x
1178. Tehnologia substanţelor anorganice x /
Chimie industrială 1179. Tehnologie chimică x
Învăţământ profesional 7. Chimie industrială
(Anexa 7) 1180. Tehnologia materialelor de construcţii x CHIMIE INDUSTRIALĂ
1181. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1182. Tehnologia maselor plastice x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
1183. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1184. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x INDUSTRIE
1185. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x ALIMENTARĂ
1186. Chimie alimentară x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1187. Tehnologii alimentare x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1188. Tehnologia produselor alimentare x
1189. Morărit şi panificaţie x
1190. Tehnologii extractive în industria alimentară x /
Industrie
8. Industrie Managementul prelucrării produselor alimentare
Învăţământ profesional alimentară 1191. x
alimentară 1192. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x INDUSTRIE
(Anexa 9)
1193. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x ALIMENTARĂ
1194. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1195. Tehnologia vinului şi produselor derivate x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1196. Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare x ŞI PSIHOLOGIE
1197. Industrii alimentare de origine animală x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1198. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
677
1199. Protecţia plantelor x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
1200. Legumicultură şi floricultură x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1201. Pomicultură şi viticultură x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1202. Legumicultură - Floricultură x
1203. Viticultură - Pomicultură x
1204. Peisagistică x /
Agricultură,
9. Agricultură,
Horticultură
Horticultură AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
(Anexa 10)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1205. Arhitectura peisajului x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1206. Veterinar x VETERINAR
1207. Igienă şi laborator veterinar x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1208. Clinică şi farmacie veterinară x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Veterinar VETERINAR
10. Veterinar (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 11)
1209. Tehnică veterinară x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1210. Tehnologii piscicole x ZOOTEHNIE
1211. Creşterea animalelor mici x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ profesional
/
Zootehnie ZOOTEHNIE
11. Zootehnie
(Anexa 12) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1212. Creşterea animalelor x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1213. Tehnologia exploatărilor forestiere x SILVICULTURĂ
1214. Tehnologii de exploatare forestieră x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1215. Tehnica culturilor silvice x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Silvicultură SILVICULTURĂ
12. Silvicultură
(Anexa 13) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1216. Cinegetică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1217. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
1218. Tehnologia prelucrării lemnului x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Prelucrarea
13. Prelucrarea PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului
lemnului (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 14) 1219. Industrializarea lemnului x
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
678
1220. Contabilitate şi gestiune financiară x
1221. Gestiune economică şi teritorială x
1222. Contabilitate x
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ
1223. Gestiune bancară x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Economic, administrativ, 14.1. Economic, 1224. Dezvoltare economică regională x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
comerţ şi servicii / administrativ, comerţ 1225. Management şi afaceri în agricultură x /
Economic, administrativ, şi servicii / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ
poştă Economic, 1226. Economia întreprinderii x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, poştă 1227. Economia comerţului x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1228. Comunicaţii şi exploatare poştală x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Învăţământ profesional 1229. Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie x
1230. Economia mediului x
1231. Organizarea şi gestiunea producţiei x

1232. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x COMERŢ


(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Economic, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
administrativ, 14.2. Economic, /
comerţ şi servicii / administrativ, comerţ
COMERŢ
Comerţ şi servicii / Comerţ şi
1233. Comerţ exterior x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
şi servicii servicii
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(Anexa 15 / Anexa 15.2) (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)

1234. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ


1235. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1236. Tehnologii alimentare x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Alimentaţie publică şi 1237. Tehnologia produselor alimentare x /
15.1. Alimentaţie
turism / 1238. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
publică şi turism / ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Alimentaţie publică Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
Alimentaţie publică 1239. x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
(Anexa 16 / Anexa 16.1) Morărit şi panificaţie
1240. x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1241. Tehnologii extractive în industria alimentară x aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Învăţământ profesional 1242. Agroturism x TURISM ŞI SERVICII
1243. Geografia activităţilor turistice x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Alimentaţie publică 15.2. Alimentaţie /
şi turism / Turism publică şi turism TURISM ŞI SERVICII (SPECIALITATE ŞI
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) /Turism DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1244. Turism x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)

1245. Transporturi auto x TRANSPORTURI


RUTIERE
1246. Autovehicule rutiere x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1247. Automobile x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi / 1248. Trafic urban x /
16.1 Transporturi /
Învăţământ profesional Transporturi rutiere
TRANSPORTURI RUTIERE
Transporturi rutiere
(Anexa 17 / Anexa 17.1)
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1249. Tehnologia transporturilor x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
679
1250. Navigaţie şi exploatarea navei x TRANSPORTURI NAVALE
1251. Navigaţie, transport fluvial şi maritim x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/
16..3. Transporturi / TRANSPORTURI NAVALE
Transporturi navale (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Transporturi navale
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 1252. Navigaţie şi transport fluvial x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Învăţământ profesional ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1253. Avioane şi motoare x TRANSPORTURI AERONAUTICE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Transporturi/ 16.4 Transporturi/ /
Transporturi aeronautice Transporturi TRANSPORTURI AERONAUTICE
1254. Aeronave şi armament, rachete (militar) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

TEHNICI POLIGRAFICE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Media şi /
17.1 Media şi
poligrafie/Tehnici TEHNICI POLIGRAFICE
poligrafie / Tehnici 1255. Tehnici poligrafice x
poligrafice (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
poligrafice
(Anexa 18 / Anexa 18.1) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ profesional TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE
1256. Tehnici cinematografice şi de televiziune x
TELEVIZIUNE
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Media şi tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
17.2 Media şi /
poligrafie/Tehnici
poligrafie/Tehnici TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE
cinematografice şi de
cinematografice şi de TELEVIZIUNE
televiziune 1257. Tehnologii audio, video şi multimedia x
televiziune (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 18 / Anexa 18.2)
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1258. Educaţie tehnologică ** x x
/
18. Educaţie
Învăţământ gimnazial Educaţie tehnologică
tehnologică
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1259. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator** x
ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
680
1260. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
1261. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
1262. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică
1263. x
(studii postuniversitare)
Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii
1264. x EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
postuniversitare)
Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1265. x
postuniversitare) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii
1266. x
postuniversitare) /
Educaţie tehnologică – Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii
Învăţământ gimnazial Biologie 1267. x
Biologie (*) postuniversitare) EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1268. x
postuniversitare) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
1269. x definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
(studii postuniversitare)
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii
1270. x
postuniversitare)
Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii
1271. x
postuniversitare)
Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii
1272. x
postuniversitare)

Fizică 1273. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x


EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1274. x
postuniversitare)
Chimie
/
Educaţie tehnologică – Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii
Învăţământ gimnazial 1275. x
Biologie (*) postuniversitare)
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Geografie 1276. x
postuniversitare) ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului
Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Geologie 1277. x
postuniversitare)

(*) Numai pentru mediul rural

** Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau
programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
*** Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările
şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de
a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate
cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
681
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Nivelul de studii Studii Disciplina pentru examenul
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile
Nivel Nr. crt. universitare naţional de definitivare în
principală de încadrare) domeniul fundamental universitare de licenţă
Specializarea de licenţă învăţământ
1278. Construcţii aerospaţiale x
IINGINERIE
1279. Sisteme de propulsie x
AEROSPAŢIALĂ
1280. Aeronave şi motoare de aviaţie x
1281. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1282. Maşini unelte şi sisteme de producţie x
1283. Ingineria sudării x
INGINERIE
1284. Design industrial x
INDUSTRIALĂ
1285. Ingineria şi managementul calităţii x
1286. Ingineria securităţii în industrie x
1287. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale x
1288. Sisteme şi echipamente termice x
1289. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
1290. Mecanică fină şi nanotehnologii x
1291. Maşini şi echipamente miniere x
1292. Inginerie mecanică x
1293. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară x
1294. Utilaje petroliere şi petrochimice x
1295. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
ŞTIINŢE INGINERIE MECANICĂ 1296. Echipamente pentru procese industriale x
Mecanică
INGINEREŞTI 1297. Utilaje tehnologice pentru construcţii x MECANICĂ
1. Mecanică / Mecanică 1298. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x (programa aprobată prin ordinul
(Anexa 1 / Anexa 1.1) ministrului educaţiei, cercetării,
1299. Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie x
tineretului şi sportului nr. 5620 /
2. Mecanică / Metalurgie 1300. Utilaje pentru textile şi pielărie x
2010)
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1301. Autovehicule rutiere x
1302. Vehicule pentru transportul feroviar x
3. Mecanică /
Mecanică agricolă 1303. Utilaje şi instalaţii portuare x /
(Anexa 1 / Anexa 1.3) 1304. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
Învăţământ INGINERIE ŞI 1305. Inginerie economică în domeniul mecanic x
4. Mecanică /
profesional
Mecanică în construcţii MANAGEMENT 1306. Inginerie economică industrială x MECANICĂ
(Anexa 1 / Anexa 1.4) MECATRONICĂ ŞI 1307. Mecatronică x (SPECIALITATE ŞI
ROBOTICĂ 1308. Robotică x DIDACTICA
5. Mecanică / SPECIALITĂŢII),
Mecanică nave 1309. Construcţii de autovehicule x
ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1310. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule x
INGINERIA PEDAGOGIE ŞI
1311. Autovehicule rutiere x PSIHOLOGIE
6. Mecanică / AUTOVEHICULELOR
Petrol şi gaze 1312. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x (programele pentru examenul naţional
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1313. Blindate, automobile şi tractoare x de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1314. Inginerie medicală x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
APLICATE
1315. Ştiinţa materialelor x
INGINERIA 1316. Ingineria elaborării materialelor metalice x
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR 1317. Ingineria procesării materialelor metalice x
Metalurgie INGINEREŞTI 1318. Ingineria biomaterialelor x
1319. Inginerie minieră x
MINE, PETROL ŞI GAZE
1320. Prepararea substanţelor minerale utile x
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/
SILVICE / AGRONOMIE 1321. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară x
Mecanică agricolă
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE 1322. Topografie minieră x
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI 1323. Sisteme şi echipamente navale x
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE 1324. Arhitectură navală x
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ 1325. Sisteme şi echipamente navale x
NAVALĂ 1326. Arhitectură navală x
Mecanică / ŞTIINŢE 1327. Inginerie de petrol şi gaze x
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze INGINEREŞTI 1328. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
682
IINGINERIE
1329. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
1330. Sisteme electrice x
1331. Electronică de putere şi acţionări electrice x
INGINERIE ELECTRICĂ 1332. Instrumentaţie şi achiziţii de date x
Electrotehnică, 1333. Inginerie electrică şi calculatoare x ELECTROTEHNICĂ,
ŞTIINŢE ELECTROMECANICĂ
Electromecanică / 1334. Electrotehnică x
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIE ŞI (programa aprobată prin ordinul
1335. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x ministrului educaţiei, cercetării,
MANAGEMENT
tineretului şi sportului nr. 5620 /
INGINERIA
1. Electrotehnică, 1336. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x 2010)
AUTOVEHICULELOR
Electromecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
Electrotehnică 1337. Inginerie medicală x ELECTROTEHNICĂ,
APLICATE
(Anexa 2 / Anexa 2.1) INGINERIE ELECTRICĂ 1338. Electromecanică x ELECTROMECANICĂ
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI
profesional Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1339. Mecatronică x
2. Electrotehnică, ŞTIINŢE DIDACTICA
Electromecanică / ROBOTICĂ 1340. Robotică x
Electromecanică / INGINEREŞTI SPECIALITĂŢII),
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică 1341. Electromecanică navală x ELEMENTE DE
ŞI NAVIGAŢIE
(Anexa 2 / Anexa 2.2) PEDAGOGIE ŞI
1342. Ingineria sistemelor electroenergetice x PSIHOLOGIE
1343. Hidroenergetică x (programele pentru examenul
INGINERIE 1344. Termoenergetică x naţional de definitivare în învăţământ
ENERGETICĂ aprobate prin ordinul ministrului
Energetică / 1345. Energetică şi tehnologii nucleare x
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Electroenergetică, ŞTIINŢE 1346. Managementul energiei x 5558 / 2015)
Termoenergetică, INGINEREŞTI 1347. Energetică industrială x
Hidroenergetică INGINERIE ŞI
1348. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE
1349. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
INDUSTRIALĂ
IINGINERIE
1350. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
1351. Sisteme electrice x
1352. Electronică de putere şi acţionări electrice x
INGINERIE ELECTRICĂ 1353. Instrumentaţie şi achiziţii de date x
Electrotehnică, 1354. Inginerie electrică şi calculatoare x ENERGETICĂ
ŞTIINŢE (programa aprobată prin ordinul
Electromecanică / 1355. Electrotehnică x
INGINEREŞTI ministrului educaţiei, cercetării,
Electrotehnică INGINERIE ŞI
1356. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x tineretului şi sportului nr. 5620 /
MANAGEMENT
2010)
INGINERIA
1357. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x
AUTOVEHICULELOR
ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
Energetică/ 1358. Inginerie medicală x
APLICATE
Electroenergetică, INGINERIE ELECTRICĂ 1359. Electromecanică x ENERGETICĂ
Învăţământ
Termoenergetică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1360. Mecatronică x (SPECIALITATE ŞI
profesional ŞTIINŢE
Hidroenergetică Electromecanică / ROBOTICĂ 1361. Robotică x DIDACTICA
(Anexa 3) INGINEREŞTI SPECIALITĂŢII),
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
1362. Electromecanică navală x ELEMENTE DE
ŞI NAVIGAŢIE
1363. Ingineria sistemelor electroenergetice x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
1364. Hidroenergetică x (programele pentru examenul
INGINERIE 1365. Termoenergetică x naţional de definitivare în învăţământ
Energetică / ENERGETICĂ 1366. Energetică şi tehnologii nucleare x aprobate prin ordinul ministrului
Electroenergetică, ŞTIINŢE educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
1367. Managementul energiei x
5558 / 2015)
Termoenergetică, INGINEREŞTI 1368. Energetică industrială x
Hidroenergetică INGINERIE ŞI
1369. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE
1370. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
INDUSTRIALĂ
683
1371. Electronică aplicată x ELECTRONICĂ,
INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI
TELECOMUNICAŢII
1372. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x AUTOMATIZĂRI,
1373. Echipamente şi sisteme electronice militare x TELECOMUNICAŢII
1. Electronică şi 1374. Automatică şi informatică aplicată x (programa aprobată prin ordinul
automatizări / Electronică şi Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere ministrului educaţiei, cercetării,
Electronică şi automatizări / ŞTIINŢE INGINERIA SISTEMELOR 1375.
informatizată a acţiunilor de luptă
x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
automatizări Electronică şi INGINEREŞTI
(Anexa 4 /
1376. Ingineria sistemelor multimedia x /
Automatizări Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi ELECTRONICĂ,
Învăţământ Anexa 4.1) INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1377. x
profesional energetic AUTOMATIZĂRI,
2. Electronică şi 1378. Calculatoare x TELECOMUNICAŢII
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA (SPECIALITATE ŞI
automatizări/ Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate
INFORMAŢIEI 1379. x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
Telecomunicaţii naţională
(Anexa 4 / 1380. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
Electronică şi ŞI PSIHOLOGIE
Anexa 4.2) 1381. Reţele şi software de telecomunicaţii x
automatizări/ ŞTIINŢE INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI (programele pentru examenul naţional de
Telecomunicaţii INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII 1382. Telecomenzi şi electronică în transporturi x definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1383. Transmisiuni x
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMICĂ 1384. Tehnologie chimică textilă x FILATURĂ – ŢESĂTORIE
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi –FINISAJ TEXTIL
1385. x
compozite (programa aprobată prin ordinul
1386. Design industrial x ministrului educaţiei, cercetării,
1387. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

Textile/ Filatură
/
Textile/ Filatură FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
şi ţesătorie, finisaj ŞTIINŢE
şi ţesătorie, finisaj FINISAJ TEXTIL
textil (Anexa 5/ INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
Anexa 5.1.)
textil (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1388. Tehnologia şi designul produselor textile x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMICĂ 1389. Tehnologie chimică textilă x CONFECŢII TEXTILE –
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1390. x
compozite (programa aprobată prin ordinul
1391. Design industrial x ministrului educaţiei, cercetării,
1392. Tehnologia şi designul produselor textile x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ Textile/ Tricotaje /


şi confecţii textile, Textile/ Tricotaje
profesional ŞTIINŢE
finisaj textil şi confecţii textile, CONFECŢII TEXTILE –
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
(Anexa 5 / finisaj textil TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
Anexa 5.2.) (SPECIALITATE ŞI
1393. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMICĂ 1394. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
1395. Design industrial x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Pielărie /
CONFECŢII PIELE
Confecţii piele Pielărie / ŞTIINŢE
(SPECIALITATE ŞI
(Anexa 5 / Confecţii piele INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ
1396. Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
Anexa 5.3.)
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
684
1397. Măsurători terestre şi cadastru x
GEODEZIE
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1398. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
1399. Măsurători terestre şi cadastru x
CONSTRUCŢII
INGINERIE GEODEZICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
1400. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
1401. Construcţii civile, industriale şi agricole x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Construcţii şi 1402. Căi ferate, drumuri şi poduri x /
lucrări publice/ Construcţii şi 1403. Amenajări şi construcţii hidrotehnice x CONSTRUCŢII
Construcţii lucrări publice/ 1404. Construcţii şi fortificaţii x
Construcţii (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 6/ INGINERIE CIVILĂ 1405. Construcţii miniere x
Anexa 6.1) Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1406. x
1407. Inginerie civilă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
Învăţământ 1408. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
profesional 1409. Infrastructura transporturilor metropolitane x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1410. Inginerie economică în construcţii x
MINE, PETROL ŞI GAZE 1411. Topografie minieră x
1412. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII

Construcţii şi INSTALAŢII 1413. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
lucrări publice/ Construcţii şi 1414. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) /
Instalaţii pentru lucrări publice / 1415. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
ŞTIINŢE INGINEREŞTI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
construcţii Instalaţii pentru
1416. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(Anexa 6 / construcţii
INGINERIA INSTALAŢIILOR (programele pentru examenul naţional de definitivare în
Anexa 6.2)
1417. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1418. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
1419. Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie x
1420. Chimie militară x
CHIMIE INDUSTRIALĂ
1421. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
1422. Ştiinţa şi ingineria polimerilor x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1423. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x
Chimie INGINERIE CHIMICĂ
industrială Chimie 1424. Inginerie chimică x /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
(Anexa 7) industrială 1425. Inginerie biochimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1426. Ingineria fabricaţiei hârtiei x
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1427. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1428. Prelucrarea petrolului şi petrochimie x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1429. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1430. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
INGINERIA MEDIULUI 1431. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
ŞTIINŢE EXACTE / CHIMIE 1432. Biochimie tehnologică x
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE
FIZICĂ 1433. Biofizică x
NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII / ŞTIINŢE 1434. Biochimie x
BIOLOGIE
BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE 1435. Biologie x
1436. Ecologie şi protecţia mediului x
1437. Chimia mediului x
Învăţământ
profesional ŞTIINŢA MEDIULUI 1438. Geografia mediului x
ŞTIINŢE ALE NATURII / 1439. Fizica mediului x
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 1440. Ştiinţa mediului x
NATURII
1441. Geologie x PROTECŢIA MEDIULUI
GEOLOGIE
1442. Geochimie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
GEOGRAFIE 1443. Hidrologie şi meteorologie x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Protecţia 1444. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x /
Protecţia
mediului
mediului INGINERIE CHIMICĂ 1445. Inginerie biochimică x PROTECŢIA MEDIULUI
(Anexa 8) 1446. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
INGINERIE CIVILĂ 1447. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1448. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1449. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1450. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIA MEDIULUI 1451. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
1452. Ingineria dezvoltării rurale durabile x
1453. Ingineria mediului x
1454. Ingineria valorificării deşeurilor x
1455. Inginerie geologică x
1456. Geologia resurselor miniere x
INGINERIE GEOLOGICĂ
1457. Geologia resurselor petroliere x
1458. Geofizică x
685
1459. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
1460. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
INGINERIE CHIMICĂ INDUSTRIE
1461. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
ALIMENTARĂ
1462. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE 1463. Pescuit şi industrializarea peştelui x
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ 1464. Ingineria produselor alimentare x
/
Industrie 1465. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Învăţământ Industrie INDUSTRIE
alimentară 1466. Ingineria produselor alimentare x
profesional alimentară ALIMENTARĂ
(Anexa 9) 1467. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1468. Controlul şi expertiza produselor alimentare x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1469. Pescuit şi industrializarea peştelui x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
AGRICOLE ŞI învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
SILVICE / BIOTEHNOLOGII 1470. Biotehnologii pentru industria alimentară x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
1471. Agricultură x
1472. Ştiinţele solului x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
AGRONOMIE
ŞTIINŢE
1473. Montanologie x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
AGRICOLE ŞI 1474. Protecţia plantelor x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
SILVICE / 1475. Horticultură x /
Agricultură, ŞTIINŢE HORTICULTURĂ
Agricultură, 1476. Peisagistică x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
Horticultură INGINEREŞTI
Horticultură 1477. Inginerie genetică în agricultură x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 10)
BIOTEHNOLOGII 1478. Inginerie genetică x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1479. Biotehnologii agricole x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1480. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
ŞTIINŢE învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1481. Tehnologia prelucrării produselor agricole x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINEREŞTI
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1482. Inginerie economică în agricultură x
VETERINAR
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE /
AGRICOLE ŞI VETERINAR
Veterinar
(Anexa 11)
Veterinar SILVICE / BIOTEHNOLOGII 1483. Biotehnologii medical - veterinare x
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE INGINERIE INDUSTRIALĂ 1484. Pescuit şi industrializarea peştelui x ZOOTEHNIE
Învăţământ
profesional INGINEREŞTI INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1485. Pescuit şi industrializarea peştelui x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
1486. Zootehnie x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ZOOTEHNIE
1487. Piscicultură şi acvacultură x /
Zootehnie ŞTIINŢE 1488. Biotehnologii agricole x ZOOTEHNIE
(Anexa 12)
Zootehnie AGRICOLE ŞI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SILVICE / SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE BIOTEHNOLOGII
Biotehnologii pentru industria alimentară
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI 1489. x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1490. Silvicultură x
AGRICOLE ŞI SILVICULTURĂ
Silvicultură 1491. Exploatări forestiere x
(Anexa 13)
Silvicultură SILVICE / SILVICULTURĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE 1492. Cinegetică x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
INGINEREŞTI
1493. Ingineria prelucrării lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
INGINERIE INDUSTRIALĂ
1494. Ingineria produselor finite din lemn x (programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
1495. Ingineria prelucrării lemnului x cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1496. Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză) x /
Prelucrarea
Prelucrarea ŞTIINŢE PRELUCRAREA LEMNULUI
lemnului (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
lemnului INGINEREŞTI
(Anexa 14) INGINERIE FORESTIERĂ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1497. Ingineria produselor finite din lemn x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
686
1498. Economie generală x
1499. Economie agroalimentară x
1500. Economia mediului x
ECONOMIE 1501. Economie şi comunicare economică în afaceri x
1502. Economie agroalimentară şi a mediului x
1503. Economie generală şi comunicare economică x
1504. Administrarea afacerilor x
ŞTIINŢE 1505. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
ECONOMICE /
ŞTIINŢE SOCIALE 1506. Economia întreprinderii x
1507. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1508. Merceologie şi managementul calităţii x
1509. Economia firmei x
ECONOMIC,
1510. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
ADMINISTRATIV,
1511. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x POŞTĂ
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul
1512.
calităţii
x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
FINANŢE 1513. Finanţe şi bănci x tineretului şi sportului nr. 5620 /
CONTABILITATE 1514. Contabilitate şi informatică de gestiune x 2010)
1515. Cibernetică economică x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 1516. Statistică şi previziune economică x
Economic,
/
1517. Informatică economică x
Economic, administrativ, administrativ,
1518. Cibernetică economică x
comerţ şi servicii / comerţ CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMIC,
Economic, şi servicii / ŞTIINŢE 1519. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICE / ECONOMICĂ ADMINISTRATIV,
administrativ, poştă Economic, 1520. Informatică economică x POŞTĂ
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, ŞTIINŢE SOCIALE
1521. Economie internaţională x (SPECIALITATE ŞI
poştă
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1522. Afaceri internaţionale x DIDACTICA
1523. Economie şi afaceri internaţionale x SPECIALITĂŢII),
1524. Management x ELEMENTE DE
MANAGEMENT PEDAGOGIE ŞI
1525. Managementul dezvoltării rurale durabile x
PSIHOLOGIE
Învăţământ MARKETING 1526. Marketing x (programele pentru examenul
profesional 1527. Administraţie publică x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE SOCIALE 1528. Administraţie europeană x învăţământ aprobate prin ordinul
ŞI POLITICE / ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE ministrului educaţiei şi cercetării
ŞTIINŢE SOCIALE 1529. Asistenţă managerială şi secretariat x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1530. Servicii şi politici de sănătate publică x
1531. Inginerie economică industrială x
1532. Inginerie economică în domeniul mecanic x
1533. Inginerie economică în construcţii x
ŞTIINŢE 1534. Inginerie şi management naval şi portuar x
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINEREŞTI 1535. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
1536. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
1537. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
1538. Inginerie economică în agricultură x
ŞTIINŢE MILITARE 1539. Management economico - financiar x
ŞI INFORMAŢII / ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII
ŞTIINŢE SOCIALE 1540. Managementul organizaţiei x
1541. Administrarea afacerilor x COMERŢ
1542. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x (programa aprobată prin ordinul
1543. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x ministrului educaţiei, cercetării,
1544. Merceologie şi managementul calităţii x tineretului şi sportului nr. 5620 /
ADMINISTRAREA AFACERILOR
1545. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x 2010) /
15.2. Economic,
ŞTIINŢE 1546. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
COMERŢ
Economic,
administrativ,
administrativ, ECONOMICE / Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi managementul
(SPECIALITATE ŞI
comerţ şi 1547. x DIDACTICA
comerţ ŞTIINŢE SOCIALE calităţii
servicii / Comerţ
şi servicii
şi servicii / MANAGEMENT 1548. Management x SPECIALITĂŢII),
Comerţ şi ELEMENTE DE
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) MARKETING 1549. Marketing x
servicii PEDAGOGIE ŞI
1550. Economie internaţională x
PSIHOLOGIE
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1551. Afaceri internaţionale x (programele pentru examenul
1552. Economie şi afaceri internaţionale x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE MILITARE 1553. Management economico - financiar x învăţământ aprobate prin ordinul
ŞI INFORMAŢII / ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII ministrului educaţiei şi cercetării
ŞTIINŢE SOCIALE 1554. Managementul organizaţiei x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
687
1555. Controlul şi expertiza produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
1556. Controlul şi securitatea produselor alimentare x (programa aprobată prin ordinul
INGINERIE CHIMICĂ ministrului educaţiei, cercetării,
1557. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
tineretului şi sportului nr. 5620 /
1558. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
2010)
1559. Ingineria produselor alimentare x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1560. Pescuit şi industrializarea peştelui x
ŞTIINŢE /
1561. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
INGINEREŞTI
Alimentaţie publică şi INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1562. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x
Învăţământ Alimentaţie 1563. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
turism /
profesional publică şi turism / (SPECIALITATE ŞI
Alimentaţie publică 1564. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Alimentaţie publică INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE DIDACTICA
(Anexa 16 / Anexa 16.1) 1565. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
SPECIALITĂŢII),
1566. Pescuit şi industrializarea peştelui x ELEMENTE DE
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE 1567. Biotehnologii industriale x PEDAGOGIE ŞI
1568. Economie agroalimentară x PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE (programele pentru examenul
ECONOMICE / ECONOMIE naţional de definitivare în
ŞTIINŢE SOCIALE 1569. Economie agroalimentară şi a mediului x învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1570. Drept x DREPT
1571. Drept comunitar x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
x
tineretului şi sportului nr. 5620 /
2010)
/
DREPT
Economic,
Economic, administrativ, (SPECIALITATE ŞI
administrativ, ŞTIINŢE JURIDICE/
comerţ şi servicii / Drept ŞTIINŢE SOCIALE DREPT DIDACTICA
comerţ şi servicii /
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) 1572. Ordine şi siguranţă publică SPECIALITĂŢII),
Drept
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Învăţământ 1573. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
profesional
1574. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
TURISM ŞI SERVICII
ADMINISTRAREA AFACERILOR (programa aprobată prin ordinul
1575. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x ministrului educaţiei, cercetării,
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi tineretului şi sportului nr. 5620 /
ŞTIINŢE 1576. managementul calităţii
x
2010)
ECONOMICE /
ŞTIINŢE SOCIALE
MANAGEMENT 1577. Management x /
Alimentaţie publică MARKETING 1578. Marketing x TURISM ŞI SERVICII
Alimentaţie 1579. Economie internaţională x (SPECIALITATE ŞI
şi turism / Turism
publică şi turism / ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1580. Afaceri internaţionale x DIDACTICA
(Anexa 16 / Anexa Turism SPECIALITĂŢII),
16.2.) 1581. Economie şi afaceri internaţionale x
ELEMENTE DE
ŞTIINŢE 1582. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x PEDAGOGIE ŞI
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINEREŞTI 1583. Inginerie şi management în industria turismului x PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE ALE (programele pentru examenul
NATURII / naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
MATEMATICĂ GEOGRAFIE 1584. Geografia turismului x
ministrului educaţiei şi cercetării
ŞI ŞTIINŢE ALE ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
NATURII
688
INGINERIA TRANSPORTURILOR 1585. Ingineria transporturilor şi a traficului x TRANSPORTURI
1586. Autovehicule rutiere x RUTIERE
INGINERIE MECANICĂ (programa aprobată prin ordinul ministrului
1587. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
Transporturi / Transporturi/ /
ŞTIINŢE
Transporturi rutiere Transporturi TRANSPORTURI RUTIERE
INGINEREŞTI
(Anexa 17 / Anexa 17.1) rutiere (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1588. Inginerie economică în domeniul transporturilor x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
Învăţământ ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
profesional ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/ Transporturi/
ŞTIINŢE TRANSPORTURI FEROVIARE
Transporturi feroviare Transporturi INGINERIE MECANICĂ 1589. Vehicule pentru transportul feroviar x
INGINEREŞTI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.2) feroviare
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1590. Navigaţie şi transport maritim şi fluvial x TRANSPORTURI NAVALE
INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGŢIE 1591. Hidrografie şi echipamente navale x (programa aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
1592. Sisteme şi echipamente navale x
nr. 5620 / 2010)
/
Transporturi/ Transporturi /
ŞTIINŢE TRANSPORTURI NAVALE
Transporturi navale Transporturi
INGINEREŞTI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
(Anexa 17 / Anexa 17.3) navale
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1593. Inginerie şi management naval şi portuar x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
Învăţământ ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
profesional
1594. Inginerie şi management aeronautic x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
1595. Navigaţie aeriană x
2010)
/
TRANSPORTURI
Transporturi/ Transporturi / AERONAUTICE
ŞTIINŢE
Transporturi aeronautice Transporturi IINGINERIE AEROSPAŢIALĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
INGINEREŞTI
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice 1596. Air Navigationa x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
689
TEHNICI
CINEMATOGRAFICE ŞI DE
TELEVIZIUNE
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
Media şi TEHNICI
Media şi
poligrafie/Tehnici CINEMATOGRAFICE ŞI DE
Învăţământ poligrafie / Tehnici ŞTIINŢE
cinematografice şi de INGINERIA SISTEMELOR 1597. Ingineria sistemelor multimedia x TELEVIZIUNE
profesional cinematografice şi INGINEREŞTI
televiziune (SPECIALITATE ŞI
de televiziune
(Anexa 18 / Anexa 18.2) DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE ALE
NATURII / 1598. Biochimie x ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA
ŞTIINŢE BIOLOGIE CORPULUI OMENESC
BIOLOGICE ŞI (programa aprobată prin ordinul
BIOMEDICALE 1599. Biologie x ministrului educaţiei, cercetării,
ŞTIINŢE tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
EXACTE / /
MATEMATICĂ CHIMIE 1600. Biochimie tehnologică x ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA
ŞI ŞTIINŢE ALE
Estetica şi igiena corpului Estetica şi CORPULUI OMENESC
Învăţământ NATURII
(SPECIALITATE ŞI
omenesc igiena corpului
profesional DIDACTICA
(Anexa 19) omenesc Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice
1601. x
SPECIALITĂŢII),
ŞTIINŢE
INGINERIE CHIMICĂ ELEMENTE DE
INGINEREŞTI PEDAGOGIE ŞI
1602. Inginerie biochimică x PSIHOLOGIE (programele pentru
examenul naţional de definitivare în
SĂNĂTATE/ învăţământ aprobate prin ordinul
ŞTIINŢE ministrului educaţiei şi cercetării
BIOLOGICE ŞI
SĂNĂTATE 1603. Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
BIOMEDICALE
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
690
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în Programa -
Învăţământ preuniversitar
învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Nivelul de Studii Disciplina pentru
Specializarea din cadrul domeniului pentru Domeniul de licenţă/
(Disciplina Domeniul Domeniul pentru studiile studii universitare de examenul naţional de
Nivel Profilul sau domeniul studiile Domeniul de studii
principală de fundamental universitare de licenţă masterat/ definitivare în
universitare de licenţă universitare de master
încadrare) Programul de studii de master acreditat master învăţământ
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică hidrocarburilor
INGINERIE MECANICĂ
(Anexa 1 / Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
ŞTIINŢE
Mecanică INGINEREŞTI Ingineria şi managementul resurselor ordinul ministrului
2. Mecanică/ tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje pentru textile şi pielărie nr. 5620 / 2010)
1. Avionică şi navigaţie aerospaţială
Anexa 1.2.) Autovehicule rutiere 2. Grafică inginerească şi design
Vehicule pentru transportul feroviar
3. Mecanică/ 3. Inginerie şi management
Utilaje şi instalaţii portuare
Mecanică Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
aerospaţial /
agricolă INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 4. Ingineria sistemelor aeronautice
(Anexa 1 / MANAGEMENT Inginerie economică industrială 5. Management aeronautic
Învăţământ
Anexa 1.3) MECATRONICĂ Mecatronică 6. Propulsie aerospaţială, zgomot şi MECANICĂ
liceal/ IINGINERIE
ŞI ROBOTICĂ Robotică
emisii poluante x (SPECIALITATE
Învăţământ AEROSPAŢIALĂ
4. Mecanică/ 7. Propulsie aerospaţială şi protecţia ŞI DIDACTICA
profesional Construcţii de autovehicule
Mecanică în mediului
Ingineria sistemelor de propulsie pentru SPECIALITĂŢII),
construcţii 8. Sisteme complexe pentru
autovehicule ELEMENTE DE
(Anexa 1 / INGINERIA inginerie aerospaţială
Anexa 1.4) Autovehicule rutiere PEDAGOGIE ŞI
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control 9. Structuri aeronautice şi spaţiale PSIHOLOGIE
pentru autovehicule 10. Software în ingineria aerospaţială (programele pentru
5. Mecanică /
Mecanică nave Blindate, automobile şi tractoare 11. Tehnologii spaţiale examenul naţional de
definitivare în
(Anexa 1 / Inginerie medicală
ŞTIINŢE INGINEREŞTI învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială ordinul ministrului
APLICATE
Informatică aplicată în ingineria materialelor educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Ştiinţa materialelor
2015)
(Anexa 1 / INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Anexa 1.6) Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze hidrocarburilor
691

Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini 1. Analiza structurilor mecanice
2. Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială
Maşini unelte şi sisteme de producţie
3. Calitate şi certificare în construcţiile sudate
Ingineria sudării
INGINERIE 4. Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
Design industrial 5. Conception intégrée des systèmes
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii technologiques
Ingineria securităţii în industrie 6. Conception intégrée des systèmes technologiques
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 7. Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
Sisteme şi echipamente termice 8. Concepţie, fabricaţie şi management, asistate de
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice calculator
Mecanică fină şi nanotehnologii 9. Concepţie şi fabricaţie integrate cu calculatorul
Maşini şi echipamente miniere 10. Concepţie şi management în productică
Inginerie mecanică 11. Design industrial şi produse inovative
12. Design industrial
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
13. Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
industrie alimentară
protecţia mediului
Utilaje petroliere şi petrochimice 14. Design industrial şi sisteme de producţie CNC
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea 15. Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie
Mecanică INGINERIE hidrocarburilor asistivă
(Anexa 1 / MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale 16. Echipamente pentru terapii de recuperare MECANICĂ
Anexa 1.1) 17. Evaluarea calităţii materialelor şi produselor (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii
Mecanică 18. Fabrică digitală
INGINEREŞTI Ingineria şi managementul resurselor ordinul ministrului
2. Mecanică/ 19. Digital factory educaţiei, cercetării,
tehnologice în construcţii
Metalurgie 20. Fabricaţie virtuală în procedee de deformare tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie plastică nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 21. Virtual Fabrication in Metal Forming (în limba
Autovehicule rutiere engleză)
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar 22. Grafică inginerească şi design
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare 23. Grafică inginerească şi desen /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 24. Grafică şi design industrial
Învăţământ (Anexa 1 / 25. Grafică şi modelare computerizată
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
liceal/
Anexa 1.3)
MANAGEMENT Inginerie economică industrială IINGINERIE
26. Ingineria calităţii MECANICĂ
27. Inginerie avansată asistată de calculator x (SPECIALITATE
Învăţământ MECATRONICĂ Mecatronică INDUSTRIALĂ
4. Mecanică/ 28. Ingineria calităţii sistemelor tehnologice ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică 29. Ingineria calităţii şi securitatea muncii
SPECIALITĂŢII),
construcţii Construcţii de autovehicule 30. Ingineria fabricaţiei inovative
ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 31. Ingineria produselor din materiale polimerice şi
Anexa 1.4) autovehicule compozite PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere 32. Ingineria proiectării şi fabricării produselor PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELO
(programele pentru
5. Mecanică / R Echipamente şi sisteme de comandă şi 33. Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie
examenul naţional de
Mecanică nave control pentru autovehicule 34. Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie definitivare în
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare 35. Ingineria sistemelor industriale învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) 36. Ingéinerie des systemes industriels ordinul ministrului
ŞTIINŢE Informatică industrială
37. Ingineria sudării materialelor avansate educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / INGINEREŞTI Informatică aplicată în ingineria materialelor 38. Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze APLICATE Inginerie medicală control 2015)
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor 39. Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 40. Ingineria si managementul sistemelor integrate de
fabricație
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
41. Ingineria şi managementul serviciilor
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
42. Inginerie integrată
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
43. Inginerie şi management în fabricaţia mecanică
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile 44. Ingineria nanostructurilor şi proceselor
ŞTIINŢE neconvenţionale
Mecanică/ AGRICOLE ŞI Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 45. Inginerie virtuală şi fabricație competitivă
AGRONOMIE
Mecanică agricolă SILVICE / ŞTIINŢE agricultură şi industria alimentară 46. Virtual Engineering for Competitive Manufacturing
INGINEREŞTI
(în limba engleză)
Mecanică/
ŞTIINŢE MINE, PETROL ŞI 47. Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
Mecanică în Topografie minieră
INGINEREŞTI GAZE 48. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice
construcţii
în industrie
INGINERIE Sisteme şi echipamente navale
49. Ingineria şi managementul proceselor de sudare
ŞTIINŢE NAVALĂ ŞI
Mecanică / Arhitectură navală şi control
INGINEREŞTI NAVIGŢIE
Mecanică nave 50. Logistică industrială
ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
51. Industrial logistics
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
692
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
52. Management în industria sudării
Maşini şi echipamente miniere 53. Managementul asigurării calităţii
Inginerie mecanică 54. Managementul calităţii
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 55. Managementul calității in inginerie industriala
industrie alimentară 56. Managementul şi ingineria calității
Utilaje petroliere şi petrochimice 57. Managementul ciclului de viaţă al produsului
Utilaje pentru transportul şi depozitarea 58. Managementul producţiei industriale
1. Mecanică /
59. Managementul şi tehnologia producţiei
Mecanică hidrocarburilor
INGINERIE MECANICĂ 60. Managementul şi ingineria întreprinderilor
(Anexa 1 / Echipamente pentru procese industriale
industriale virtuale MECANICĂ
Anexa 1.1) ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
Mecanică 61. Managementul întreprinderilor industriale virtuale
INGINEREŞTI Ingineria şi managementul resurselor 62. Maşini şi sisteme de producţie ordinul ministrului
2. Mecanică/ tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
63. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
Metalurgie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 64. Metode moderne de proiectare în ingineria
sistemelor şi tribosistemelor mecanice nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie
65. Metode şi tehnici avansate de proiectare a
Autovehicule rutiere
produselor
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
66. Optimizarea şi informatizarea proceselor şi /
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare echipamentelor de fabricaţie
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 67. Optimizarea proceselor şi echipamentelor
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
Învăţământ tehnologice
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economică industrială IINGINERIE 68. Procedee productive de sudare în mediu de gaze MECANICĂ
x (SPECIALITATE
Învăţământ MECATRONICĂ Mecatronică INDUSTRIALĂ protectoare
4. Mecanică/ ŞI DIDACTICA
profesional ŞI ROBOTICĂ Robotică 69. Procese de producţie inovative şi managementul
Mecanică în SPECIALITĂŢII),
Construcţii de autovehicule tehnologic
construcţii
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 70. Innovative Produktionsprozesse und ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
autovehicule Technologische Management (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
Anexa 1.4)
INGINERIA
Autovehicule rutiere 71. Producţia sistemelor industriale PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR 72. Productica sistemelor industriale (programele pentru
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi
73. Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator examenul naţional de
Mecanică nave control pentru autovehicule
74. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de definitivare în
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare fabricaţie învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială ordinul ministrului
75. Robotizarea proceselor de sudare
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 76. Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / Informatică aplicată în ingineria materialelor
APLICATE 77. CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Inginerie medicală 2015)
78. Sisteme micromecanice
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor 79. Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
Anexa 1.6) Ingineria biomaterialelor
INGINERIA 80. Intelligent manufacturing systems and technologies
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice 81. Siguranţa şi integritatea structurilor
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice 82. Strategii în asigurarea calităţii în industrie
Inginerie minieră 83. Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor
MINE, PETROL ŞI GAZE CNC
Prepararea substanţelor minerale utile
84. Tehnologii avansate de fabricaţie
ŞTIINŢE 85. Tehnologii moderne de fabricaţie
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 86. Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă ŞTIINŢE agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE
Mecanică / NAVIGŢIE Arhitectură navală
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
693
Construcţii aerospaţiale 1. Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor
IINGINERIE
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme de propulsie şi echipamentelor tehnologice
Aeronave şi motoare de aviaţie 2. Analiza structurilor mecanice
Tehnologia construcţiilor de maşini 3. Aplicaţii industriale prin simulare si expertiză
Maşini unelte şi sisteme de producţie 4. Concepţie integrată în ingineria mecanică
Ingineria sudării 5. Concepţii integrate în ingineria mecanică
INGINERIE 6. Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
Design industrial
INDUSTRIALĂ 7. Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice
Ingineria şi managementul calităţii
8. Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi
Ingineria securităţii în industrie
tehnologice agroalimentare şi turistice
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 9. Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
Sisteme şi echipamente termice 10. Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 11. Dinamica maşinilor şi structurilor mecanice
Mecanică fină şi nanotehnologii 12. Echipamente pentru dezafectarea/demolarea
Maşini şi echipamente miniere construcţiilor şi reciclarea materialelor
Inginerie mecanică 13. Echipamente tehnologice pentru
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea
industrie alimentară materialelor
Utilaje petroliere şi petrochimice 14. Echipamente şi instalaţii industriale
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea 15. Echipamente şi instalaţii pentru industria
Mecanică INGINERIE hidrocarburilor materialelor de construcţii
(Anexa 1 / MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale 16. Ecobiotehnologii agricole şi alimentare MECANICĂ
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii 17. Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor (programa aprobată prin
ŞTIINŢE
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor
de transport ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI 18. Energii regenerabile
tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie 19. Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria mecanică tineretului şi sportului
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
(Anexa 1 / 20. Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii nr. 5620 / 2010)
Utilaje pentru textile şi pielărie
Anexa 1.2.) echipamentelor sub presiune
Autovehicule rutiere 21. Fenomene de interacţiune vehicul - cale de rulare
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar 22. Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare hidromecanice /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 23. Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 24. Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
Învăţământ
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economică industrială
IINGINERIE
25. Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate MECANICĂ
MECATRONICĂ Mecatronică în muncă x (SPECIALITATE
Învăţământ MECANICĂ
4. Mecanică/ ŞI ROBOTICĂ Robotică 26. Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a ŞI DIDACTICA
profesional
Mecanică în Construcţii de autovehicule hidrocarburilor SPECIALITĂŢII),
construcţii 27. Ingineria şi managementul sistemelor şi
Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 / echipamentelor termice
Anexa 1.4)
autovehicule
28. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR produselor agroalimentare
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi 29. Ingineria biosistemelor mecanice pentru agricultură (programele pentru
control pentru autovehicule examenul naţional de
Mecanică nave şi industria alimentară
definitivare în
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare 30. Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială alimentară ordinul ministrului
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 31. Ingineria mediului şi managementul calităţii în
Informatică aplicată în ingineria materialelor educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / APLICATE domeniul feroviar ştiinţifice nr. 5558 /
Inginerie medicală
Petrol şi gaze 32. Ingineria resurselor regenerabile de energie 2015)
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor 33. Ingineria şi managementul calităţii şi mediului
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria biomaterialelor 34. Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice maşini şi structuri mecanice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice 35. Inginerie mecanică avansată
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră 36. Inginerie mecanică asistată de calculator
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile 37. Inginerie mecanică de precizie
ŞTIINŢE 38. Inginerie de precizie si managementul calităţii
Mecanică/
AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 39. Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară 40. Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
ŞTIINŢE 41. Managementul calităţii proceselor tehnologice
INGINEREŞTI 42. Managementul mentenanţei sistemelor mecanice
Mecanică/ 43. Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii
ŞTIINŢE MINE, PETROL ŞI
Mecanică în Topografie minieră utilajului petrolier şi petrochimic
INGINEREŞTI GAZE
construcţii 44. Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
INGINERIE NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale 45. Managementul şi optimizarea echipamentelor de
ŞTIINŢE
Mecanică / ŞI NAVIGŢIE Arhitectură navală proces
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale 46. Managementul energiei termice
NAVALĂ Arhitectură navală 47. Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze 48. Mecanica fluidelor aplicată
Mecanică / MINE, PETROL ŞI 49. Mecanică de precizie
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
694
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme
neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi
pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 50. Metode avansate de proiectare şi analiză în ingineria
industrie alimentară mecanică
Utilaje petroliere şi petrochimice 51. Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea petrochimic şi de rafinărie
Mecanică hidrocarburilor
INGINERIE 52. Metode numerice si experimentale in proiectarea
(Anexa 1 / Echipamente pentru procese industriale structurilor din industria de petrol şi gaze MECANICĂ
Anexa 1.1) MECANICĂ
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii 53. Modelare avansată şi informatică în inginerie (programa aprobată prin
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor mecanică ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI
tehnologice în construcţii 54. Modelare şi simulare în ingineria mecanică educaţiei, cercetării,
Metalurgie tineretului şi sportului
Utilaje tehnologice pentru textile şi 55. Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
pielărie 56. Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces
Anexa 1.2.)
Utilaje pentru textile şi pielărie 57. Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării
Autovehicule rutiere utilajelor
3. Mecanică/
Vehicule pentru transportul feroviar 58. Optimizarea sistemelor si echipamentelor termice şi /
Mecanică
Utilaje şi instalaţii portuare frigorifice
agricolă
Sisteme de blindate şi autovehicule 59. Proiectarea maşinilor şi echipamentelor
(Anexa 1 /
Învăţământ 60. Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului
liceal/
Anexa 1.3) rutiere
IINGINERIE 61. Siguranţa şi integritatea structurilor MECANICĂ
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic x (SPECIALITATE
Învăţământ MECANICĂ 62. Simulare şi testare în inginerie mecanică
4. Mecanică/ MANAGEMENT Inginerie economică industrială ŞI DIDACTICA
profesional 63. Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor
Mecanică în MECATRONICĂ Mecatronică feroviare SPECIALITĂŢII),
construcţii ŞI ROBOTICĂ Robotică 64. Sisteme feroviare moderne ELEMENTE DE
(Anexa 1 / Construcţii de autovehicule
Anexa 1.4)
65. Sisteme industriale pentru tehnologii moderne PEDAGOGIE ŞI
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 66. Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară PSIHOLOGIE
autovehicule 67. Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate (programele pentru
5. Mecanică / INGINERIA
Autovehicule rutiere 68. Sisteme hidro-pneumatice avansate examenul naţional de
Mecanică nave AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi 69. Sisteme mecanice avansate definitivare în
(Anexa 1 / învăţământ aprobate
control pentru autovehicule 70. Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
Anexa 1.5)
Blindate, automobile şi tractoare 71. Sisteme de transport pe calea ferată prin ordinul ministrului
72. Tehnici nepoluante în industria agroalimentară educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / Informatică industrială ştiinţifice nr. 5558 /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 73. Termomecanica echipamentelor pentru procese
Petrol şi gaze Informatică aplicată în ingineria materialelor 2015)
APLICATE industriale
(Anexa 1 /
Inginerie medicală 74. Tehnologii avansate de fabricare şi proiectare a
Anexa 1.6)
Ştiinţa materialelor utilajului petrolier de foraj-extractie
INGINERIA Ingineria biomaterialelor 75. Vehicule feroviare pentru mari viteze
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice 76. Vehicule feroviare de mare viteză
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă ŞTIINŢE pentru agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE MINE, PETROL ŞI
Mecanică în Topografie minieră
INGINEREŞTI GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE
Mecanică / ŞI NAVIGŢIE Arhitectură navală
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
695
Construcţii aerospaţiale 1. Analiza structurilor mecanice
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie 2. Consultanţă în proiectarea sistemelor
Tehnologia construcţiilor de maşini mecanice
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării 3. Ingineria sistemelor industriale
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii 4. Ingineria şi managementul sistemelor de
Ingineria securităţii în industrie producţie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice 5. Ingineria şi managementul calităţii
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii 6. Ingineria calităţii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică 7. Ingineria şi managementul sistemelor
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi calităţii
industrie alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
8. Ingineria şi managementul sistemelor de
Utilaje pentru transportul şi depozitarea
1. Mecanică / hidrocarburilor fabricaţie
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale
(Anexa 1 / 9. Ingineria şi managementul sistemelor MECANICĂ
Anexa 1.1) ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii
Mecanică logistice (programa aprobată prin
INGINEREŞTI Ingineria şi managementul resurselor
tehnologice în construcţii ordinul ministrului
2. Mecanică/ 10. Inginerie şi management în domeniul educaţiei, cercetării,
Metalurgie Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului
autovehiculelor
(Anexa 1 / Utilaje pentru textile şi pielărie nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Autovehicule rutiere 11. Ingineria şi managementul producţiei
Vehicule pentru transportul feroviar
3. Mecanică/ utilajului petrolier şi petrochimic
Utilaje şi instalaţii portuare
Mecanică Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere /
agricolă INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 12. Ingineria şi managementul sistemelor
(Anexa 1 / MANAGEMENT Inginerie economică industrială industriale de combustie
Învăţământ
liceal/
Anexa 1.3) MECATRONICĂ Mecatronică INGINERIE ŞI MECANICĂ
ŞI ROBOTICĂ Robotică 13. Ingineria şi managementul producţiei x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/
MANAGEMENT
Construcţii de autovehicule
materialelor metalice ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în
Ingineria sistemelor de propulsie pentru SPECIALITĂŢII),
construcţii 14. Ingineria şi managementul sistemelor
autovehicule ELEMENTE DE
(Anexa 1 / INGINERIA mecanice
Anexa 1.4) Autovehicule rutiere PEDAGOGIE ŞI
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi PSIHOLOGIE
control pentru autovehicule 15. Ingineria și managementul producerii (programele pentru
5. Mecanică /
Blindate, automobile şi tractoare materialelor metalice examenul naţional de
Mecanică nave
definitivare în
(Anexa 1 / Informatică industrială
ŞTIINŢE INGINEREŞTI învăţământ aprobate
Anexa 1.5) Informatică aplicată în ingineria materialelor prin ordinul ministrului
APLICATE 16. Inginerie şi management naval şi portuar educaţiei şi cercetării
Inginerie medicală
6. Mecanică / ştiinţifice nr. 5558 /
Ştiinţa materialelor 17. Inovare şi tehnologie integrativă
Petrol şi gaze 2015)
(Anexa 1 / INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Anexa 1.6) 18. Inovare şi tehnologie integrativă (în limba
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
engleză)
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile 19. Logistică
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 20. Managementul sistemelor industriale de
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară producţie şi servicii
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ 21. Managementul sistemelor logistice
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii 22. Managementul logisticii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE
Mecanică / NAVIGŢIE Arhitectură navală 23. Managementul producţiei şi al logisticii
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală 24. Managementul producţiei şi logisticii
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE
Mecanică / 25. Managementul securităţii şi condiţiilor de
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze asigurare a sănătăţii în muncă
hidrocarburilor
696
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 1. Comunicare organizaţională în
Sisteme şi echipamente termice mecatronică
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii 2. Ergoinginerie în mecatronică
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
3. Echipamente şi tehnici miniaturale
industrie alimentară avansate
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea 4. Informatica mediilor virtuale
Mecanică hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ MECANICĂ
Echipamente pentru procese industriale
Anexa 1.1) 5. Ingineria calităţii în mecatronică şi
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor
robotică ordinul ministrului
INGINEREŞTI
2. Mecanică/ tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 6. Ingineria mecatronică în optometrie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie
Autovehicule rutiere 7. Ingineria sistemelor mecatronice
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
8. Implanturi, proteze şi evaluare /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic biomecanică
Învăţământ Inginerie economică industrială
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT
MECATRONICĂ MECANICĂ
Învăţământ
MECATRONICĂ Mecatronică
ŞI ROBOTICĂ
9. Mecatronică avansată x (SPECIALITATE
4. Mecanică/ ŞI ROBOTICĂ Robotică ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în Construcţii de autovehicule 10. Mecatronică aplicată SPECIALITĂŢII),
construcţii Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 / autovehicule
Anexa 1.4) INGINERIA 11. Robotică PEDAGOGIE ŞI
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi (programele pentru
5. Mecanică / control pentru autovehicule 12. Sisteme mecatronice avansate examenul naţional de
Mecanică nave Blindate, automobile şi tractoare definitivare în
(Anexa 1 / învăţământ aprobate
Anexa 1.5) Informatică industrială 13. Sisteme mecatronice avansate (în
ŞTIINŢE INGINEREŞTI prin ordinul ministrului
Informatică aplicată în ingineria materialelor limba engleză) educaţiei şi cercetării
APLICATE
6. Mecanică / Inginerie medicală ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Ştiinţa materialelor 2015)
(Anexa 1 / 14. Sisteme mecatronice pentru industrie
Ingineria biomaterialelor
Anexa 1.6) INGINERIA
Ingineria elaborării materialelor metalice
şi medicină
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
15. Sisteme de conducere în robotică
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE 16. Sisteme robotizate
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară 17. Sisteme robotice cu inteligenţă
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI artificială
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE
Mecanică / Arhitectură navală
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
697
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii 1. Autovehiculul şi mediul
Ingineria securităţii în industrie 2. Automobilul şi mediul
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 3. Autovehiculul şi tehnologiile
Sisteme şi echipamente termice viitorului
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 4. Cercetare şi dezvoltare în ingineria
Mecanică fină şi nanotehnologii autovehiculelor
Maşini şi echipamente miniere 5. Concepţia şi managementul proiectării
Inginerie mecanică automobilului
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi 6. Concepţia şi proiectarea autovehiculelor
industrie alimentară moderne
Utilaje petroliere şi petrochimice 7. Construcţia şi exploatarea
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea autovehiculelor rutiere
Mecanică hidrocarburilor
8. Echipamente şi tehnologii în ingineria
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale autovehiculelor
MECANICĂ
Anexa 1.1) (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii 9. Exploatarea tehnică a autovehiculelor
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI rutiere
tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie 10. Ingineria sistemelor de propulsie pentru tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie autovehicule nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 11. Ingineria asistată pentru autoturisme
Autovehicule rutiere 12. Ingineria automobilelor pentru o
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar mobilitate durabilă
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare 13. Ingineria automobilelor pentru o /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere mobilitate durabilă (în limba engleză)
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
Învăţământ 14. Ingineria sistemelor de propulsie pentru
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economică industrială
INGINERIA autovehicule MECANICĂ
MECATRONICĂ Mecatronică x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/
AUTOVEHICULELOR 15. Inginerie virtuală în proiectarea
profesional ŞI ROBOTICĂ Robotică autovehiculelor ŞI DIDACTICA
Mecanică în
Construcţii de autovehicule 16. Logistica transporturilor rutiere SPECIALITĂŢII),
construcţii
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 17. Managementul calităţii în industria de ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4)
autovehicule automobile PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR 18. Optimizarea constructivă a
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi (programele pentru
autoturismelor
control pentru autovehicule examenul naţional de
Mecanică nave 19. Optimizarea sistemelor de transport
Blindate, automobile şi tractoare definitivare în
(Anexa 1 / 20. Optimizarea sistemelor de transport învăţământ aprobate
Anexa 1.5) Informatică industrială rutier
ŞTIINŢE INGINEREŞTI prin ordinul ministrului
Informatică aplicată în ingineria materialelor 21. Proiectarea modernă a autovehiculelor educaţiei şi cercetării
APLICATE
6. Mecanică / Inginerie medicală rutiere ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze 2015)
Ştiinţa materialelor 22. Securitate rutieră, transport şi
(Anexa 1 /
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria biomaterialelor interacţiunea cu mediul
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice 23. Siguranţa şi performanţele circulaţiei
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice rutiere
Inginerie minieră 24. Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile industria de autovehicule
ŞTIINŢE 25. Sistemica transporturilor autopropulsate
AGRICOLE ŞI 26. Sisteme şi tehnologii avansate in
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE domeniul autovehiculelor
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
27. Sistemul integrat om - autovehicul –
Mecanică/ mediu
ŞTIINŢE 28. Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii circulaţie
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE
Mecanică / Arhitectură navală
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURǍ Sisteme şi echipamente navale
NAVALǍ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
698
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industrie alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice 1. Tehnologia transportului, depozitării şi
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea distribuţiei hidrocarburilor
Mecanică hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Anexa 1.1) 2. Inginerie de zăcământ
Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Ingineria şi managementul resurselor
Mecanică ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI tehnologice în construcţii 3. Ingineria gazelor naturale educaţiei, cercetării,
Metalurgie tineretului şi sportului
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 4. Ingineria şi managementul gazelor
Autovehicule rutiere naturale
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
5. Forajul sondelor /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere

Învăţământ (Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic


Anexa 1.3) MANAGEMENT 6. Extracţia petrolului MECANICĂ
liceal/ Inginerie economică industrială MINE, PETROL ŞI
x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/ MECATRONICĂ Mecatronică GAZE
profesional ŞI ROBOTICĂ
7. Management în industria petrolieră ŞI DIDACTICA
Mecanică în Robotică
SPECIALITĂŢII),
construcţii Construcţii de autovehicule
(Anexa 1 / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 8. Managementul securităţii şi sănătăţii în ELEMENTE DE
Anexa 1.4) autovehicule muncă PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR (programele pentru
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi 9. Securitatea şi reabilitarea perimetrelor examenul naţional de
Mecanică nave control pentru autovehicule
miniere definitivare în
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare învăţământ aprobate
Anexa 1.5) Informatică industrială prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Informatică aplicată în ingineria materialelor
10. Tehnologia transportului, depozitării educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / APLICATE şi distribuţiei hidrocarburilor ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Inginerie medicală 2015)
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria biomaterialelor 11. Topografie minieră informatizată şi
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice cadastru
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE
Mecanică / NAVIGŢIE Arhitectură navală
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
699
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industrie alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică INGINERIE hidrocarburilor
(Anexa 1 / MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii
MECANICĂ
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor
2. Mecanică/ INGINEREŞTI ordinul ministrului
tehnologice în construcţii
Metalurgie educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului nr.
(Anexa 1 /
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
Autovehicule rutiere
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
/
Învăţământ (Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 1. Arhitectură navală
Anexa 1.3)
liceal/ MANAGEMENT Inginerie economică industrială INGINERIE NAVALĂ ŞI
x MECANICĂ
Învăţământ 4. Mecanică/ MECATRONICĂ Mecatronică NAVIGŢIE 2. Ingineria şi managementul sistemelor (SPECIALITATE ŞI
profesional Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică şi echipamentelor navale DIDACTICA
construcţii Construcţii de autovehicule SPECIALITĂŢII),
(Anexa 1 / Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
Anexa 1.4) autovehicule PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA PSIHOLOGIE
Autovehicule rutiere
5. Mecanică / AUTOVEHICULELOR (programele pentru
Echipamente şi sisteme de comandă şi
Mecanică nave examenul naţional de
control pentru autovehicule definitivare în învăţământ
(Anexa 1 /
Anexa 1.5) Blindate, automobile şi tractoare aprobate prin ordinul
Informatică industrială ministrului educaţiei şi
6. Mecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI cercetării ştiinţifice nr.
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Petrol şi gaze APLICATE 5558 / 2015)
Inginerie medicală
(Anexa 1 /
Ştiinţa materialelor
Anexa 1.6)
INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă ŞTIINŢE agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE MINE, PETROL ŞI
Mecanică în Topografie minieră
INGINEREŞTI GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE ŞI NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
700
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ
Anexa 1.1)
Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Utilaje tehnologice pentru construcţii
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor
2. Mecanică/ INGINEREŞTI tehnologice în construcţii
ordinul ministrului
Metalurgie educaţiei, cercetării,
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului nr.
(Anexa 1 /
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 5620 / 2010)
Autovehicule rutiere
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
1. Concepte moderne de inginerie mecanică /
navală
Învăţământ (Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 2. Inginerie şi management în domeniul
Anexa 1.3) MANAGEMENT
liceal/ Inginerie economică industrială INGINERIE MARINĂ ŞI maritim şi portuar MECANICĂ
x
Învăţământ 4. Mecanică/ MECATRONICĂ Mecatronică NAVIGŢIE 3. Transport maritim - aspecte economice şi (SPECIALITATE ŞI
profesional Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică juridice DIDACTICA
construcţii Construcţii de autovehicule 4. Transport maritim SPECIALITĂŢII),
(Anexa 1 / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 5. Ştiinţe nautice ELEMENTE DE
Anexa 1.4) autovehicule PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi control (programele pentru
Mecanică nave pentru autovehicule examenul naţional de
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare definitivare în învăţământ
Anexa 1.5) aprobate prin ordinul
Informatică industrială ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
6. Mecanică / Informatică aplicată în ingineria materialelor cercetării ştiinţifice nr.
APLICATE
Inginerie medicală 5558 / 2015)
Petrol şi gaze
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
701
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE
Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industrie alimentară
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / INGINERIE hidrocarburilor MECANICĂ
Anexa 1.1) MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii ordinul ministrului
2. Mecanică/ Mecanică Ingineria şi managementul resurselor educaţiei, cercetării,
INGINEREŞTI
Metalurgie tehnologice în construcţii tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie
1. Arhitectură navală
Autovehicule rutiere
3. Mecanică/
Mecanică
Vehicule pentru transportul feroviar
Utilaje şi instalaţii portuare 2. Arhitectură navală (în limba /
agricolă
(Anexa 1 / Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere engleză)
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
liceal/
Anexa 1.3)
ARHITECTURĂ MECANICĂ
Învăţământ
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
NAVALĂ
3. Tehnologii avansate în construcţii x (SPECIALITATE
4. Mecanică/ MECATRONICĂ Mecatronică navale (în limba engleză) ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în ŞI ROBOTICĂ Robotică SPECIALITĂŢII),
construcţii Construcţii de autovehicule
(Anexa 1 / 4. Ingineria şi managementul ELEMENTE DE
Anexa 1.4)
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
sistemelor şi echipamentelor navale PEDAGOGIE ŞI
autovehicule PSIHOLOGIE
INGINERIA
5. Mecanică / Autovehicule rutiere (programele pentru
AUTOVEHICULELOR examenul naţional de
Mecanică nave Echipamente şi sisteme de comandă şi
control pentru autovehicule definitivare în
(Anexa 1 / învăţământ aprobate
Anexa 1.5) Blindate, automobile şi tractoare
prin ordinul ministrului
Informatică industrială educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI ştiinţifice nr. 5558 /
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Petrol şi gaze APLICATE 2015)
Inginerie medicală
(Anexa 1 /
Anexa 1.6) Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
AGRICOLE ŞI AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
SILVICE
Mecanică/
ŞTIINŢE MINE, PETROL ŞI
Mecanică în Topografie minieră
INGINEREŞTI GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE ŞI NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică / MINE, PETROL ŞI
INGINEREŞTI Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze GAZE
hidrocarburilor
702
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industrie alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică hidrocarburilor
INGINERIE MECANICĂ
(Anexa 1 / Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Ingineria şi managementul resurselor
Mecanică ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje pentru textile şi pielărie nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Autovehicule rutiere
Vehicule pentru transportul feroviar
3. Mecanică/ Utilaje şi instalaţii portuare
Mecanică Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere /
agricolă
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 1. Logistica transporturilor
Învăţământ MANAGEMENT 2. Management în transporturi
liceal/
Anexa 1.3) Inginerie economică industrială INGINERIA MECANICĂ
Învăţământ MECATRONICĂ Mecatronică TRANSPORTURILOR
3. Transport şi trafic urban x (SPECIALITATE
4. Mecanică/ ŞI ROBOTICĂ Robotică 4. Tehnici avansate în transportul ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în
Construcţii de autovehicule rutier SPECIALITĂŢII),
construcţii
Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4)
autovehicule PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi (programele pentru
5. Mecanică /
control pentru autovehicule examenul naţional de
Mecanică nave
Blindate, automobile şi tractoare definitivare în
(Anexa 1 / învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială
ŞTIINŢE INGINEREŞTI ordinul ministrului
Informatică aplicată în ingineria materialelor educaţiei şi cercetării
APLICATE
6. Mecanică / Inginerie medicală ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze 2015)
Ştiinţa materialelor
(Anexa 1 /
INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Anexa 1.6)
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
703
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi
industrie alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Ingineria şi managementul resurselor
Mecanică ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie
Autovehicule rutiere
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
/
agricolă
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 1. Biomateriale metalice
Învăţământ
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economică industrială ŞTIINŢE INGINEREŞTI 2. Inginerie medicală MECANICĂ
x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/ MECATRONICĂ Mecatronică APLICATE 3. Optometrie avansată
profesional ŞI ROBOTICĂ Robotică ŞI DIDACTICA
Mecanică în 4. Tehnologii optice SPECIALITĂŢII),
construcţii Construcţii de autovehicule
Ingineria sistemelor de propulsie pentru ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4) autovehicule PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA PSIHOLOGIE
Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR (programele pentru
5. Mecanică / Echipamente şi sisteme de comandă şi
examenul naţional de
Mecanică nave control pentru autovehicule
definitivare în
(Anexa 1 / Blindate, automobile şi tractoare
învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială ordinul ministrului
ŞTIINŢE INGINEREŞTI educaţiei şi cercetării
Informatică aplicată în ingineria materialelor
6. Mecanică / APLICATE ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Inginerie medicală
2015)
(Anexa 1 / Ştiinţa materialelor
Anexa 1.6) INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/
ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
INGINEREŞTI
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
704
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini 1. Biomateriale
Maşini unelte şi sisteme de producţie 2. Cercetarea şi expertizarea materialelor
Ingineria sudării speciale
INGINERIE Design industrial 3. Controlul calităţii şi al procesării
INDUSTRIALĂ materialelor
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie 4. Ingineria şi managementul materialelor
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
avansate – metalice, ceramice şi compozite
Sisteme şi echipamente termice 5. Ingineria şi managementul fabricaţiei de
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice piese turnate
Mecanică fină şi nanotehnologii 6. Ingineria şi managementul procesării
Maşini şi echipamente miniere avansate a materialelor
Inginerie mecanică 7. Managementul laboratoarelor de încercări
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie şi evaluări ale materialelor
alimentară 8. Materiale avansate
Utilaje petroliere şi petrochimice 9. Materiale avansate şi tehnici de analiză
1. Mecanică / Utilaje pentru transportul şi depozitarea experimentală
Mecanică hidrocarburilor 10. Materiale metalice avansate
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale 11. Materiale şi tehnologii avansate
MECANICĂ
Anexa 1.1) (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Utilaje tehnologice pentru construcţii 12. Materiale şi tehnologii avansate pentru
Mecanică Ingineria şi managementul resurselor ordinul ministrului
2. Mecanică/ INGINEREŞTI industria autovehiculelor
tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie 13. Materiale pentru construcţii tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 14. Materiale, micro- şi nanotehnologii nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie 15. Metode şi procedee moderne în ingineria
Autovehicule rutiere materialelor
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar 16. Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare 17. Nanotehnologii şi materiale /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere multifuncţionale
Învăţământ (Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 18. Obținerea, procesarea și caracterizarea
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT Inginerie economică industrială INGINERIA nanomaterialelor metalice MECANICĂ
MECATRONICĂ Mecatronică x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/
MATERIALELOR 19. Procese performante pentru calitatea
ŞI ROBOTICĂ Robotică ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în materialelor şi a mediului în metalurgie
Construcţii de autovehicule 20. Procedee avansate de obţinere a SPECIALITĂŢII),
construcţii
Ingineria sistemelor de propulsie pentru materialelor metalice ELEMENTE DE
(Anexa 1 /
Anexa 1.4)
autovehicule
21. Procedee avansate de procesare a PEDAGOGIE ŞI
INGINERIA
Autovehicule rutiere PSIHOLOGIE
AUTOVEHICULELOR materialelor metalice
Echipamente şi sisteme de comandă şi control (programele pentru
5. Mecanică / 22. Procedee de obţinere a materialelor
pentru autovehicule examenul naţional de
Mecanică nave speciale
Blindate, automobile şi tractoare definitivare în
(Anexa 1 / 23. Procesarea materialelor metalice prin învăţământ aprobate prin
Anexa 1.5) Informatică industrială
ŞTIINŢE INGINEREŞTI procedee speciale ordinul ministrului
Informatică aplicată în ingineria materialelor 24. Sinteza și procesarea materialelor metalice educaţiei şi cercetării
APLICATE
6. Mecanică / Inginerie medicală speciale ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze 2015)
Ştiinţa materialelor 25. Structura fină a materialelor metalice
(Anexa 1 /
Anexa 1.6)
INGINERIA Ingineria biomaterialelor 26. Substanţe, materiale şi sisteme
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice biocompatibile
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice 27. Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor
Inginerie minieră 28. Ştiinţa şi managementul încercării
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile materialelor
ŞTIINŢE 29. Știința și expertizarea materialelor
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru metalice avansate
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă ŞTIINŢE
agricultură şi industria alimentară 30. Știința și managementul testării
INGINEREŞTI materialelor
Mecanică/ ŞTIINŢE 31. Tehnici avansate în ingineria procesării
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră materialelor
construcţii 32. Tehnici avansate de obţinere şi
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale caracterizare a nanomaterialelor
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 33. Tehnici avansate pentru procesarea
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală materialelor metalice
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze hidrocarburilor
705
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE
Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ
Aeronave şi motoare de aviaţie
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
INGINERIE Design industrial
INDUSTRIALĂ
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
1. Mecanică /
Utilaje pentru transportul şi depozitarea
Mecanică hidrocarburilor
(Anexa 1 / INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale MECANICĂ
Anexa 1.1) Utilaje tehnologice pentru construcţii (programa aprobată prin
ŞTIINŢE Ingineria şi managementul resurselor ordinul ministrului
Mecanică
2. Mecanică/ INGINEREŞTI tehnologice în construcţii educaţiei, cercetării,
Metalurgie tineretului şi sportului
(Anexa 1 / Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
nr. 5620 / 2010)
Anexa 1.2.) Utilaje pentru textile şi pielărie
Autovehicule rutiere
3. Mecanică/ Vehicule pentru transportul feroviar
Mecanică Utilaje şi instalaţii portuare /
agricolă Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere 1. Inginerie pentru sisteme mecanice
(Anexa 1 / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic speciale de apărare şi securitate
Învăţământ Inginerie economică industrială
INGINERIE DE
liceal/
Anexa 1.3) MANAGEMENT
ARMAMENT, MECANICĂ
MECATRONICĂ Mecatronică x (SPECIALITATE
Învăţământ 4. Mecanică/ ŞI ROBOTICĂ Robotică
RACHETE ŞI 2. Tehnologii şi management în
MUNIŢII ŞI DIDACTICA
profesional Mecanică în Construcţii de autovehicule structurile logistice pentru apărare şi SPECIALITĂŢII),
construcţii Ingineria sistemelor de propulsie pentru securitate ELEMENTE DE
(Anexa 1 / autovehicule
Anexa 1.4) INGINERIA PEDAGOGIE ŞI
Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR PSIHOLOGIE
Echipamente şi sisteme de comandă şi control (programele pentru
5. Mecanică / pentru autovehicule examenul naţional de
Mecanică nave Blindate, automobile şi tractoare definitivare în
(Anexa 1 / învăţământ aprobate prin
Informatică industrială
Anexa 1.5) ŞTIINŢE INGINEREŞTI ordinul ministrului
Informatică aplicată în ingineria materialelor
APLICATE educaţiei şi cercetării
6. Mecanică / Inginerie medicală ştiinţifice nr. 5558 /
Petrol şi gaze Ştiinţa materialelor 2015)
(Anexa 1 / INGINERIA Ingineria biomaterialelor
Anexa 1.6) Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria elaborării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria procesării materialelor metalice
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
Mecanică în INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
construcţii
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ Arhitectură navală
NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
706
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare ELECTROTEHNICĂ,
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică ELECTROMECANICĂ
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul (programa aprobată prin
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic ordinul ministrului educaţiei,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 1. Avionică şi navigaţie sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / ŞTIINŢE Informatică aplicată în inginerie
Electrotehnică electrică
aerospaţială /
INGINEREŞTI ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa APLICATE Inginerie medicală 2. Ingineria sistemelor aeronautice
Învăţământ 3. Sisteme complexe pentru ELECTROMECANICĂ
2.1) INGINERIE
liceal/ Electromecanică IINGINERIE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ELECTRICĂ
AEROSPAŢIALĂ
inginerie aerospaţială x
DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
profesional ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 5. Software în ingineria
Electromecanică INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE aerospaţială PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală
2.2) NAVIGAŢIE
6. Tehnologii spaţiale PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
Termoenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
707
IINGINERIE 1. Advanced electrical systems
Echipamente şi instalaţii de aviaţie 2. Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice 3. Auditul, expertizarea şi managementul proiectelor în
energetică
Electronică de putere şi acţionări
4. Conversia energiei şi controlul mișcării
INGINERIE electrice 5. Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date sisteme electrice
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare 6. Calitate şi compatibilitate electromagnetică în sisteme
ŞTIINŢE Electrotehnică şi acţionări electrice
Electromecanică /
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 7. Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică
Electrotehnică
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 8. Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi 9. Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie
10. Electrotehnică şi electronică de putere
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
11. Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
ŞTIINŢE Informatică aplicată în inginerie 12. Ingineria produselor electrotehnice ELECTROTEHNICĂ,
INGINEREŞTI electrică 13. Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică ELECTROMECANICĂ
APLICATE Inginerie medicală 14. Informatică în ingineria electrică (programa aprobată prin
INGINERIE 15. Inginerie electrică avansată ordinul ministrului educaţiei,
Electromecanică 16. Inginerie şi management în domeniul electric cercetării, tineretului şi
ELECTRICĂ
1. Electrotehnică, 17. Inginerie electrică aplicată în protecţia şi
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / ŞTIINŢE managementul mediului
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 18. Inginerie electrică și informatică aplicată /
Electrotehnică INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE 19. Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală 20. Managementul sistemelor electroenergetice moderne
Învăţământ ELECTROMECANICĂ
2.1) NAVIGAŢIE 21. Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice
liceal/ INGINERIE (SPECIALITATE ŞI
22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor x
Învăţământ Ingineria sistemelor electroenergetice ELECTRICĂ DIDACTICA
2. Electrotehnică, Hidroenergetică
electromecanice
profesional 23. Nano-şi microsisteme electromagnetice SPECIALITĂŢII),
Electromecanică /
INGINERIE Termoenergetică 24. Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică ELEMENTE DE
Electromecanică
ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 25. Sisteme de conversie a energiei PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa 26. Sisteme şi structuri electrice avansate
Managementul energiei PSIHOLOGIE
2.2) 27. Sisteme moderne în acţionări electromecanice (programele pentru examenul
Energetică industrială 28. Sisteme electrice avansate naţional de definitivare în
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 29. Sisteme electrice avansate (în limba engleză) învăţământ aprobate prin
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 30. Sisteme electromecanice ordinul ministrului educaţiei şi
31. Sisteme electromecanice complexe cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / 32. Sisteme informatice de monitorizare a mediului 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE 33. Sisteme avansate în inginerie electrică
Termoenergetică, INGINEREŞTI 34. Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei
electrice
Hidroenergetică
35. Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi
utilizarea energiei
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 36. Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare
INDUSTRIALĂ regenerabile 37. Tehnici avansate de inginerie electromecanică
38. Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
39. Tehnici informatice în ingineria electrică
40. Tehnici şi echipamente moderne în inginerie electrică
41. Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în
inginerie electrică
42. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile
43. Utilizarea raţională a energiei şi surse regenerabile
708
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare
ŞTIINŢE Electrotehnică ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică /
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic (programa aprobată prin
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă ordinul ministrului educaţiei,
AUTOVEHICULELOR şi control pentru autovehicule 1. Ingineria produselor cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, sportului nr. 5620 / 2010)
Informatică aplicată în inginerie electrotehnice
Electromecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Electrotehnică APLICATE
electrică 2. Management şi comunicare în /
Inginerie medicală inginerie ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa
Învăţământ INGINERIE 3. Ingineria şi managementul ELECTROMECANICĂ
2.1) Electromecanică
liceal/ ELECTRICĂ INGINERIE ŞI (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ MANAGEMENT
calităţii x
DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
profesional ŞTIINŢE 4. Ingineria calităţii SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
Electromecanică
INGINEREŞTI 5. Ingineria şi managementul ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală sistemelor calităţii PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa
2.2) NAVIGAŢIE 6. Managementul sistemelor PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor energetice naţional de definitivare în
electroenergetice învăţământ aprobate prin
Hidroenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ 2015)
Energetică şi tehnologii nucleare
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice 1. Comunicare organizaţională în
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date mecatronică
Inginerie electrică şi calculatoare 2. Ergoinginerie în mecatronică
Electrotehnică,
ŞTIINŢE Electrotehnică 3. Echipamente şi tehnici ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică /
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
miniaturale avansate ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică
electric, electronic şi energetic 4. Informatica mediilor virtuale
MANAGEMENT (programa aprobată prin
5. Ingineria calităţii în mecatronică ordinul ministrului educaţiei,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă
şi control pentru autovehicule
şi robotică cercetării, tineretului şi
AUTOVEHICULELOR
1. Electrotehnică, 6. Ingineria mecatronică în sportului nr. 5620 / 2010)
Informatică aplicată în inginerie
Electromecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI optometrie
electrică /
Electrotehnică APLICATE 7. Ingineria sistemelor mecatronice
Inginerie medicală ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa 8. Implanturi, proteze şi evaluare
Învăţământ INGINERIE ELECTROMECANICĂ
2.1) Electromecanică biomecanică
liceal/ ELECTRICĂ MECATRONICĂ ŞI (SPECIALITATE ŞI
9. Mecatronică avansată x
Învăţământ Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică ROBOTICĂ DIDACTICA
2. Electrotehnică, ŞTIINŢE 10. Mecatronică aplicată
profesional
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / INGINEREŞTI 11. Robotică
Electromecanică ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE 12. Sisteme mecatronice avansate
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa 13. Sisteme mecatronice avansate
NAVIGAŢIE PSIHOLOGIE
2.2) (în limba engleză) (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor 14. Sisteme mecatronice pentru naţional de definitivare în
electroenergetice industrie şi medicină învăţământ aprobate prin
Hidroenergetică 15. Sisteme de conducere în ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică robotică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ 16. Sisteme robotizate 2015)
Energetică şi tehnologii nucleare
Electroenergetică, ŞTIINŢE 17. Sisteme robotice cu inteligenţă
Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI artificială
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
709
IINGINERIE 1. Auditul sistemelor energetice
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ 2. Conducerea şi informatizarea
Sisteme electrice proceselor termo şi electroenergetice
Electronică de putere şi acţionări
electrice
3. Conducerea sistemelor
INGINERIE ELECTRICĂ electroenergetice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie electrică şi calculatoare 4. Echipamente şi tehnologii
Electrotehnică,
ŞTIINŢE Electrotehnică moderne în energetică
Electromecanică /
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 5. Energii regenerabile
Electrotehnică
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 6. Energii regenerabile – Energia ELECTROTEHNICĂ,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi solară ELECTROMECANICĂ
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 7. Energetică avansată
Informatică aplicată în inginerie (programa aprobată prin
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 8. Eficienţa energetică ordinul ministrului educaţiei,
electrică 9. Gestiunea proceselor energetice
APLICATE cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, Inginerie medicală 10. Hidraulică tehnică şi hidro- sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică energtică
Electrotehnică, Mecatronică /
Electrotehnică ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI 11. Ingineria sistemelor electro-
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa INGINEREŞTI energetice
Învăţământ Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ELECTROMECANICĂ
2.1) Electromecanică navală 12. Inginerie nucleară
liceal/ ŞI NAVIGAŢIE INGINERIE (SPECIALITATE ŞI
13. Inginerie şi management în x
Învăţământ Ingineria sistemelor electroenergetice ENERGETICĂ DIDACTICA
2. Electrotehnică, domeniul energetic
profesional Hidroenergetică SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / 14. Monitorizarea şi analiza
Termoenergetică ELEMENTE DE
Electromecanică funcţionării sistemelor
INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică şi tehnologii nucleare PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa electroenergetice
PSIHOLOGIE
2.2) Managementul energiei 15. Managementul sistemelor de (programele pentru examenul
Energetică industrială energie naţional de definitivare în
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 16. Management, energie, mediu învăţământ aprobate prin
Energetică / MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 17. Managementul sistemelor ordinul ministrului educaţiei şi
Electroenergetică, ŞTIINŢE electroenergetice moderne cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Termoenergetică, INGINEREŞTI 18. Sisteme energetice informatizate 2015)
Hidroenergetică 19. Sisteme electroenergetice
performante
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 20. Sisteme termoenergetice
INDUSTRIALĂ regenerabile 21. Sisteme moderne pentru
conducerea proceselor energetice
22. Surse regenerabile de energie
23. Tehnologii avansate de producere
a energiei
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
electrice
INGINERIE ELECTRICĂ ELECTROTEHNICĂ,
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare ELECTROMECANICĂ
ŞTIINŢE Electrotehnică (programa aprobată prin
Electromecanică /
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul ordinul ministrului educaţiei,
Electrotehnică
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
Informatică aplicată în inginerie
/
Electrotehnică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
electrică 1. Echipamente şi tehnologii în ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa
Învăţământ APLICATE ingineria autovehiculelor ELECTROMECANICĂ
2.1) Inginerie medicală
liceal/ INGINERIA (SPECIALITATE ŞI
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică x
Învăţământ AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme şi tehnologii avansate în DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
profesional ŞTIINŢE domeniul autovehiculelor SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa ŞI NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice PSIHOLOGIE
2.2) (programele pentru examenul
Hidroenergetică
naţional de definitivare în
Termoenergetică învăţământ aprobate prin
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică şi tehnologii nucleare ordinul ministrului educaţiei şi
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială
2015)
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
710
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare
ŞTIINŢE ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic (programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
Electrotehnică electrică
APLICATE 1. Sisteme încorporate pentru ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa Inginerie medicală
Învăţământ domeniul auto ELECTROMECANICĂ
2.1) INGINERIE INGINERIA
liceal/ Electromecanică (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ELECTRICĂ SISTEMELOR 2. Sisteme încorporate pentru x
DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică domeniul auto (în limba engleză)
profesional ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 3. Automotive embedded software
INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică Electromecanică INGINERIE PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală PSIHOLOGIE
2.2) NAVIGAŢIE (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare
ŞTIINŢE ELECTROTEHNICĂ,
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI ELECTROMECANICĂ
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic (programa aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei,
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi cercetării, tineretului şi
1. Electrotehnică, AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
sportului nr. 5620 / 2010)
Electromecanică / Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
Electrotehnică electrică
APLICATE ELECTROTEHNICĂ,
(Anexa 2 / Anexa Inginerie medicală
Învăţământ INGINERIE ELECTROMECANICĂ
2.1) INGINERIE
liceal/ Electromecanică MARINĂ ŞI (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ELECTRICĂ NAVIGAŢIE
Sisteme electromecanice navale x
DIDACTICA
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
profesional ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică Electromecanică INGINERIE PEDAGOGIE ŞI
(Anexa 2 / Anexa MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală PSIHOLOGIE
2.2) NAVIGAŢIE (programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
711
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electrotehnică, Inginerie electrică şi calculatoare ENERGETICĂ
ŞTIINŢE Electrotehnică
Electromecanică / (programa aprobată prin
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
Electrotehnică ordinul ministrului educaţiei,
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic cercetării, tineretului şi
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă sportului nr. 5620 / 2010)
AUTOVEHICULELOR şi control pentru autovehicule
1. Avionică şi navigaţie
ŞTIINŢE Informatică aplicată în inginerie
electrică
aerospaţială /
INGINEREŞTI
Energetică/ APLICATE Inginerie medicală
2. Ingineria sistemelor aeronautice
Învăţământ Electroenergetică, 3. Sisteme complexe pentru ENERGETICĂ
INGINERIE IINGINERIE
liceal/
Termoenergetică, ELECTRICĂ
Electromecanică inginerie aerospaţială x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ AEROSPAŢIALĂ DIDACTICA
profesional Hidroenergetică Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
(Anexa 3) ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 5. Software în ingineria
INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE aerospaţială PEDAGOGIE ŞI
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală
6. Tehnologii spaţiale PSIHOLOGIE
NAVIGAŢIE
(programele pentru examenul
Ingineria sistemelor electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
INGINERIE Termoenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
Energetică / ENERGETICĂ cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică şi tehnologii nucleare
2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
712
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de 1. Advanced electrical systems
AEROSPAŢIALĂ aviaţie 2. Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice
Sisteme electrice 3. Auditul, expertizarea şi managementul proiectelor
în energetică
Electronică de putere şi acţionări
4. Conversia energiei şi controlul mișcării
INGINERIE electrice 5. Calitatea energiei şi compatibilitate
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date electromagnetică în sisteme electrice
Inginerie electrică şi calculatoare 6. Calitate şi compatibilitate electromagnetică în
Electrotehnică, Electrotehnică sisteme şi acţionări electrice
ŞTIINŢE
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 7. Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică
INGINEREŞTI
Electrotehnică MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 8. Electronică de putere şi acţionări electrice
Echipamente şi sisteme de inteligente
INGINERIA 9. Electronică de putere şi sisteme avansate de
comandă şi control pentru
AUTOVEHICULELOR conversie
autovehicule 10. Electrotehnică şi electronică de putere
Informatică aplicată în 11. Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
inginerie electrică 12. Ingineria produselor electrotehnice ENERGETICĂ
APLICATE 13. Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică
Inginerie medicală (programa aprobată prin
14. Informatică în ingineria electrică
INGINERIE ordinul ministrului educaţiei,
Electromecanică 15. Inginerie electrică avansată
ELECTRICĂ 16. Inginerie şi management în domeniul electric cercetării, tineretului şi
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 17. Inginerie electrică aplicată în protecţia şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică managementul mediului
INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE 18. Inginerie electrică și informatică aplicată
/
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală 19. Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare
Energetică/ NAVIGAŢIE 20. Managementul sistemelor electroenergetice
Învăţământ Electroenergetică, Ingineria sistemelor
moderne ENERGETICĂ
liceal/ INGINERIE 21. Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice (SPECIALITATE ŞI
Termoenergetică, electroenergetice 22. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor x
Învăţământ ELECTRICĂ DIDACTICA
profesional Hidroenergetică Hidroenergetică electromecanice
(Anexa 3) INGINERIE 23. Nano-şi microsisteme electromagnetice SPECIALITĂŢII),
Termoenergetică
ENERGETICĂ 24. Sisteme de monitorizare şi control în inginerie ELEMENTE DE
Energetică şi tehnologii nucleare
electrică PEDAGOGIE ŞI
Managementul energiei 25. Sisteme de conversie a energiei PSIHOLOGIE
Energetică industrială 26. Sisteme şi structuri electrice avansate (programele pentru examenul
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 27. Sisteme moderne în acţionări electromecanice naţional de definitivare în
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 28. Sisteme electrice avansate învăţământ aprobate prin
29. Sisteme electrice avansate (în limba engleză) ordinul ministrului educaţiei şi
30. Sisteme electromecanice cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / 31. Sisteme electromecanice complexe 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE 32. Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Termoenergetică, INGINEREŞTI 33. Sisteme avansate în inginerie electrică
34. Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei
Hidroenergetică electrice
35. Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi
utilizarea energiei
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 36. Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare
INDUSTRIALĂ regenerabile 37. Tehnici avansate de inginerie electromecanică
38. Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
39. Tehnici informatice în ingineria electrică
40. Tehnici şi echipamente moderne în inginerie
electrică
41. Tehnici moderne de proiectare asistată de
calculator în inginerie electrică
42. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile
43. Utilizarea raţională a energiei şi surse regenerabile
713
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
electrice
INGINERIE ELECTRICĂ
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie electrică şi calculatoare ENERGETICĂ
Electrotehnică, Electrotehnică
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
INGINEREŞTI ordinul ministrului educaţiei,
Electrotehnică MANAGEMENT electric, electronic şi energetic cercetării, tineretului şi
Echipamente şi sisteme de sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIA
comandă şi control pentru
AUTOVEHICULELOR 1. Ingineria produselor electrotehnice
autovehicule
Informatică aplicată în inginerie 2. Management şi comunicare în /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie
Energetică/ electrică
Învăţământ Electroenergetică,
APLICATE
Inginerie medicală 3. Ingineria şi managementul calităţii ENERGETICĂ
liceal/ INGINERIE ŞI (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
Termoenergetică, INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică MANAGEMENT
4. Ingineria calităţii x
Hidroenergetică DIDACTICA
profesional Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 5. Ingineria şi managementul
(Anexa 3) ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică sistemelor calităţii
INGINEREŞTI ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ 6. Managementul sistemelor
Electromecanică navală PEDAGOGIE ŞI
ŞI NAVIGAŢIE
energetice PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor
(programele pentru examenul
electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
INGINERIE Termoenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
Energetică / ENERGETICĂ cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică şi tehnologii nucleare
Electroenergetică, ŞTIINŢE 2015)
Termoenergetică, INGINEREŞTI Managementul energiei
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
1. Comunicare organizaţională în
electrice mecatronică
INGINERIE ELECTRICĂ
Instrumentaţie şi achiziţii de date 2. Ergoinginerie în mecatronică
Electrotehnică,
Inginerie electrică şi calculatoare 3. Echipamente şi tehnici miniaturale ENERGETICĂ
ŞTIINŢE Electrotehnică avansate (programa aprobată prin
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
INGINEREŞTI 4. Informatica mediilor virtuale ordinul ministrului educaţiei,
Electrotehnică MANAGEMENT electric, electronic şi energetic cercetării, tineretului şi
Echipamente şi sisteme de 5. Ingineria calităţii în mecatronică şi
sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIA
comandă şi control pentru robotică
AUTOVEHICULELOR
autovehicule 6. Ingineria mecatronică în
Informatică aplicată în inginerie
/
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
optometrie
Energetică/ electrică 7. Ingineria sistemelor mecatronice
Învăţământ Electroenergetică,
APLICATE
Inginerie medicală ENERGETICĂ
liceal/ MECATRONICĂ 8. Implanturi, proteze şi evaluare (SPECIALITATE ŞI
Termoenergetică, INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică x
Învăţământ
Hidroenergetică
ŞI ROBOTICĂ biomecanică DIDACTICA
profesional Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
(Anexa 3) Electromecanică /
ŞTIINŢE
ROBOTICĂ Robotică
9. Mecatronică avansată SPECIALITĂŢII),
INGINEREŞTI 10. Mecatronică aplicată ELEMENTE DE
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală 11. Robotică PEDAGOGIE ŞI
ŞI NAVIGAŢIE
PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor 12. Sisteme mecatronice avansate (programele pentru examenul
electroenergetice 13. Sisteme mecatronice avansate (în naţional de definitivare în
Hidroenergetică limba engleză) învăţământ aprobate prin
INGINERIE Termoenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
Energetică / ENERGETICĂ 14. Sisteme mecatronice pentru cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică şi tehnologii nucleare industrie şi medicină
Electroenergetică, ŞTIINŢE 2015)
Termoenergetică, INGINEREŞTI Managementul energiei 15. Sisteme de conducere în robotică
Hidroenergetică Energetică industrială 16. Sisteme robotizate
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
17. Sisteme robotice cu inteligenţă
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii artificială
INDUSTRIALĂ regenerabile
714
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de 1. Auditul sistemelor energetice
AEROSPAŢIALĂ aviaţie 2. Conducerea şi informatizarea
Sisteme electrice 3. proceselor termo şi electroenergetice
Electronică de putere şi acţionări 4. Conducerea sistemelor
electrice electroenergetice
INGINERIE ELECTRICĂ
Instrumentaţie şi achiziţii de date 5. Echipamente şi tehnologii moderne în
Inginerie electrică şi calculatoare energetică
Electrotehnică, Electrotehnică ENERGETICĂ
ŞTIINŢE 6. Energii regenerabile
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
INGINEREŞTI 7. Energii regenerabile – Energia solară (programa aprobată prin
Electrotehnică MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 8. Energetică avansată ordinul ministrului educaţiei,
Echipamente şi sisteme de 9. Eficienţa energetică cercetării, tineretului şi
INGINERIA
comandă şi control pentru sportului nr. 5620 / 2010)
AUTOVEHICULELOR 10. Gestiunea proceselor energetice
autovehicule
11. Hidraulică tehnică şi hidro-energtică
Informatică aplicată în
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 12. Ingineria sistemelor electro- /
inginerie electrică energetice
APLICATE
Energetică/ Inginerie medicală
Învăţământ 13. Inginerie nucleară ENERGETICĂ
Electroenergetică, INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică
liceal/ INGINERIE 14. Inginerie şi management în domeniul (SPECIALITATE ŞI
Termoenergetică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică x
Învăţământ ŞTIINŢE ENERGETICĂ energetic DIDACTICA
Hidroenergetică Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
profesional
INGINEREŞTI 15. Informatică aplicată în energetică SPECIALITĂŢII),
(Anexa 3) Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală 16. Monitorizarea şi analiza funcţionării ELEMENTE DE
ŞI NAVIGAŢIE sistemelor electroenergetice PEDAGOGIE ŞI
Ingineria sistemelor 17. Managementul sistemelor de energie
electroenergetice
PSIHOLOGIE
18. Management, energie, mediu (programele pentru examenul
Hidroenergetică 19. Managementul sistemelor naţional de definitivare în
INGINERIE Termoenergetică învăţământ aprobate prin
electroenergetice moderne
ENERGETICĂ ordinul ministrului educaţiei şi
Energetică şi tehnologii nucleare 20. Sisteme energetice informatizate
Energetică / cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei 21. Sisteme electroenergetice 2015)
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică industrială performante
Hidroenergetică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 22. Sisteme termoenergetice
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 23. Sisteme moderne pentru conducerea
proceselor energetice
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 24. Surse regenerabile de energie
INDUSTRIALĂ regenerabile 25. Tehnologii avansate de producere a
energiei
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
electrice
INGINERIE ELECTRICĂ
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie electrică şi calculatoare
ENERGETICĂ
Electrotehnică, Electrotehnică
ŞTIINŢE (programa aprobată prin
Electromecanică / INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
INGINEREŞTI ordinul ministrului educaţiei,
Electrotehnică MANAGEMENT electric, electronic şi energetic cercetării, tineretului şi
Echipamente şi sisteme de
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comandă şi control pentru
AUTOVEHICULELOR
autovehicule
Informatică aplicată în /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie electrică 1. Echipamente şi tehnologii în ingineria
Energetică/
Învăţământ APLICATE autovehiculelor ENERGETICĂ
Electroenergetică, Inginerie medicală
liceal/ INGINERIA (SPECIALITATE ŞI
Termoenergetică, x
Învăţământ INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme şi tehnologii avansate în DIDACTICA
profesional Hidroenergetică
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică domeniul autovehiculelor SPECIALITĂŢII),
(Anexa 3) ŞTIINŢE
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică ELEMENTE DE
INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ PEDAGOGIE ŞI
Electromecanică navală
ŞI NAVIGAŢIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naţional de definitivare în
Hidroenergetică învăţământ aprobate prin
INGINERIE ordinul ministrului educaţiei şi
Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ
Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Termoenergetică, INGINEREŞTI Managementul energiei
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
715
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie electrică şi calculatoare
Electrotehnică, Electrotehnică ENERGETICĂ
ŞTIINŢE
Electromecanică / (programa aprobată prin
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
Electrotehnică electric, electronic şi energetic ordinul ministrului educaţiei,
MANAGEMENT
Echipamente şi sisteme de cercetării, tineretului şi
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comandă şi control pentru
AUTOVEHICULELOR autovehicule 1. Sisteme încorporate pentru
Informatică aplicată în domeniul auto /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
inginerie electrică
Energetică/ APLICATE
Învăţământ Inginerie medicală 2. Sisteme încorporate pentru ENERGETICĂ
Electroenergetică, INGINERIA
liceal/
Termoenergetică, INGINERIE
Electromecanică SISTEMELOR domeniul auto (în limba x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ELECTRICĂ DIDACTICA
profesional Hidroenergetică Electrotehnică, engleză)
(Anexa 3) ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică SPECIALITĂŢII),
Electromecanică /
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică ELEMENTE DE
Electromecanică 3. Automotive embedded
INGINERIE MARITIMĂ PEDAGOGIE ŞI
Electromecanică navală software
ŞI NAVIGAŢIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
Hidroenergetică
ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
IINGINERIE Echipamente şi instalaţii de
AEROSPAŢIALĂ aviaţie
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări
INGINERIE electrice
ELECTRICĂ Instrumentaţie şi achiziţii de date
Inginerie electrică şi calculatoare
Electrotehnică, Electrotehnică ENERGETICĂ
ŞTIINŢE
Electromecanică / (programa aprobată prin
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
Electrotehnică electric, electronic şi energetic ordinul ministrului educaţiei,
MANAGEMENT
Echipamente şi sisteme de cercetării, tineretului şi
INGINERIA sportului nr. 5620 / 2010)
comandă şi control pentru
AUTOVEHICULELOR autovehicule
Informatică aplicată în /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
inginerie electrică
Energetică/ APLICATE
Învăţământ Inginerie medicală ENERGETICĂ
Electroenergetică, INGINERIE MARINĂ ŞI
liceal/
Termoenergetică, INGINERIE
Electromecanică NAVIGAŢIE Sisteme electromecanice navale x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ELECTRICĂ DIDACTICA
profesional Hidroenergetică Electrotehnică,
(Anexa 3) ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Mecatronică SPECIALITĂŢII),
Electromecanică /
INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică ELEMENTE DE
Electromecanică
INGINERIE MARITIMĂ PEDAGOGIE ŞI
Electromecanică navală
ŞI NAVIGAŢIE PSIHOLOGIE
Ingineria sistemelor (programele pentru examenul
electroenergetice naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
Hidroenergetică
ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE Termoenergetică cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Energetică / ENERGETICĂ Energetică şi tehnologii nucleare 2015)
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Managementul energiei
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
716
Electronică aplicată 1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
INGINERIE Microelectronică, 2. Automatica sistemelor complexe
ELECTRONICĂ ŞI optoelectronică şi 3. Automatica şi informatica industrială
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii 4. Automatică avansată,
productică şi informatică industrială
Echipamente şi sisteme 5. Automatizări avansate
electronice militare 6. Automatizări şi sisteme inteligente
Automatică şi informatică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
aplicată conducerea automată şi managementul
Echipamente pentru întreprinderilor
INGINERIA
modelare, simulare şi 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
Electronică şi SISTEMELOR
conducere informatizată a întreprinderi
automatizări / 9. Comanda avansată a sistemelor
ŞTIINŢE acţiunilor de luptă
Electronică şi complexe
INGINEREŞTI Ingineria sistemelor
Automatizări 10. Comanda avansată a sistemelor
multimedia
complexe (în limba franceză)
Inginerie economică în 11. Conducerea avansată a proceselor
INGINERIE ŞI
domeniul electric, electronic industriale
MANAGEMENT
şi energetic 12. Control avansat şi sisteme în timp real
Calculatoare 13. Controlul avansat al proceselor
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme 14. Informatică aplicată
TEHNOLOGIA 15. Informatică aplicată în ingineria
informatice pentru apărare şi
INFORMAŢIEI
securitate naţională sistemelor complexe
Matematică şi informatică 16. Informatică aplicată în conducerea
ŞTIINŢE INGINEREŞTI avansată
ELECTRONICĂ,
aplicată în inginerie AUTOMATIZĂRI,
APLICATE 17. Ingineria sistemelor automate
Inginerie medicală 18. Ingineria conducerii avansate a TELECOMUNICAŢII
Tehnologii şi sisteme de fabricaţiei (programa aprobată prin ordinul
telecomunicaţii 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Electronică şi Reţele şi software de proceselor tineretului şi sportului nr. 5620 /
automatizări / telecomunicaţii 20. Ingineria şi managementul serviciilor 2010)
Electronică şi
Telecomenzi şi electronică 21. Service engineering and management /
automatizări 22. Ingineria şi managementul sistemelor
în transporturi ELECTRONICĂ,
Învăţământ (Anexa 4 / de afaceri
INGINERIA AUTOMATIZĂRI,
liceal/ Anexa 4.1) 23. Modele matematice în inginerie
SISTEMELOR x TELECOMUNICAŢII
Învăţământ 24. Managementul proiectelor tehnice şi
(SPECIALITATE ŞI
profesional 2. Electronică şi tehnologice
25. Managementul şi protecţia informaţiei DIDACTICA
automatizări/
26. Prelucrări complexe de semnal în SPECIALITĂŢII),
Telecomunicaţii
aplicaţii multimedia ELEMENTE DE
(Anexa 4 /
27. Tehnologii informatice în ingineria PEDAGOGIE ŞI
Anexa 4.2)
sistemelor PSIHOLOGIE
28. Sisteme informatice integrate (programele pentru examenul
29. Sisteme informatice de conducere naţional de definitivare în
avansată învăţământ aprobate prin ordinul
30. Sisteme informatice aplicate în ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE producţie şi servicii
Electronică şi 31. Sisteme de control încorporate
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI
automatizări/ 32. Sisteme şi control automat
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII
Telecomunicaţii 33. Sisteme şi control automat (în limba
engleză)
Transmisiuni 34. Systems and control
35. Sisteme informatice complexe
36. Sisteme informatice în îngrijirea
sănătăţii
37. Sisteme informatice în medicină
38. Sisteme inteligente de conducere
39. Sisteme automate avansate
40. Sisteme automate de conducere a
proceselor industriale
41. Sisteme avansate în automatică şi
tehnologii informatice
42. Sisteme şi tehnologii informatice
43. Sisteme încorporate pentru domeniul
auto
44. Sisteme încorporate pentru domeniul
auto (în limba engleză)
45. Automotive embedded software
46. Tehnici avansate in domeniul
sistemelor şi semnalelor
717
Electronică aplicată 1. Administrarea bazelor de date
INGINERIE Microelectronică, 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ELECTRONICĂ ŞI optoelectronică şi 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
TELECOMUNICAŢII nanotehnologii calculator
4. Calculatoare încorporate
Echipamente şi sisteme 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
electronice militare 6. e-Government
Automatică şi informatică 7. e-Guvernare
aplicată 8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
Echipamente pentru 9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
INGINERIA
modelare, simulare şi 10. Computer and comunication engineering
Electronică şi SISTEMELOR
conducere informatizată a 11. Inginerie software
automatizări / 12. Ingineria sistemelor de programe
ŞTIINŢE acţiunilor de luptă
Electronică şi 13. Software engineering
INGINEREŞTI Ingineria sistemelor
Automatizări 14. Ingineria calculatoarelor
multimedia
15. Computer engineering
Inginerie economică în 16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
INGINERIE ŞI
domeniul electric, 17. Ingineria sistemelor internet
MANAGEMENT
electronic şi energetic 18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
Calculatoare 19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme 20. Informatică biomedicală
TEHNOLOGIA
informatice pentru apărare 21. Biomedical informatics
INFORMAŢIEI 22. Inteligenţă artificială
şi securitate naţională ELECTRONICĂ,
ŞTIINŢE Matematică şi informatică 23. Inteligenţă şi viziune artificială
24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic AUTOMATIZĂRI,
INGINEREŞTI aplicată în inginerie TELECOMUNICAŢII
25. Information system for e-bussines
APLICATE Inginerie medicală 26. Management informatic în industrie şi administraţie (programa aprobată prin
Tehnologii şi sisteme de 27. Management în tehnologia informaţiei ordinul ministrului educaţiei,
1. Electronică şi telecomunicaţii 28. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor cercetării, tineretului şi
automatizări / Reţele şi software de colaborative sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică şi telecomunicaţii 29. Management, inovation et technologies des systemes /
automatizări Telecomenzi şi collaboritifs ELECTRONICĂ,
electronică în transporturi 30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite
Învăţământ (Anexa 4 / CALCULATOARE AUTOMATIZĂRI,
31. Reţele de calculatoare si comunicaţii
liceal/ Anexa 4.1) ŞI TEHNOLGIA TELECOMUNICAŢII
32. Computer and Communication Networks x
Învăţământ INFORMAŢIEI 33. Securitatea sistemelor de calcul (SPECIALITATE ŞI
profesional 2. Electronică şi 34. Securitatea tehnologiei informaţiei DIDACTICA
automatizări/ 35. Securitatea rețelelor informatice complexe SPECIALITĂŢII),
Telecomunicaţii 36. Servicii software avansate ELEMENTE DE
(Anexa 4 / 37. Sisteme inteligente PEDAGOGIE ŞI
Anexa 4.2) 38. Sisteme inteligente si vederea artificiala PSIHOLOGIE
39. Sisteme de calcul paralele si distribuite (programele pentru examenul
40. Parallel and distributed computer naţional de definitivare în
41. Sisteme distribuite şi tehnologii web învăţământ aprobate prin
42. Sisteme software avansate ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
43. Distributed systems and web technologies
INGINERIE 2015)
Electronică şi 44. Sisteme încorporate
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI 45. Sisteme de calcul avansate
automatizări/
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII 46. Sisteme înglobate avansate
Telecomunicaţii
47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
48. Information system for e-business
Transmisiuni 49. Știința şi ingineria calculatoarelor
50. Advanced Computing Systems
51. Embedded Systems
52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
53. Tehnologia informaţiei
54. Information technology
55. Tehnologia informaţiei în economie
56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
educaţie
57. Tehnologia informaţiei şi multimedia
58. Tehnologii şi aplicaţii informatice
59. Tehnologii informatice avansate
60. Tehnici avansate de grafică de calculator,
multimedia şi realitatea virtuală
61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
718
Electronică aplicată 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
INGINERIE 2. Circuite şi sisteme integrate
ELECTRONICĂ ŞI Microelectronică, optoelectronică
şi nanotehnologii 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
TELECOMUNICAŢII 4. Comunicaţii mobile
Echipamente şi sisteme electronice
militare 5. Comunicaţii multimedia
Automatică şi informatică aplicată 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
Echipamente pentru modelare, 7. Electronică şi informatică aplicată
INGINERIA
simulare şi conducere 8. Electronică şi informatică medicală
Electronică şi SISTEMELOR
informatizată a acţiunilor de luptă 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei
automatizări /
ŞTIINŢE medicale
Electronică şi Ingineria sistemelor multimedia
INGINEREŞTI 10. Electronică biomedicală
Automatizări INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 11. Electronica sistemelor inteligente
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 12. Heterotehnologii în industria electronică
Calculatoare 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
CALCULATOARE ŞI
Calculatoare şi sisteme informatice electronică şi telecomunicaţii
TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
INFORMAŢIEI
naţională 15. Inginerie electronică
ŞTIINŢE Matematică şi informatică 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
INGINEREŞTI aplicată în inginerie 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
APLICATE Inginerie medicală 18. Instrumentaţie electronică
Tehnologii şi sisteme de 19. Managementul serviciilor şi rețelelor
telecomunicaţii 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba
Reţele şi software de engleză)
telecomunicaţii 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru
Telecomenzi şi electronică în comunicaţii (în limba engleză)
22. Microsisteme
ELECTRONICĂ,
transporturi AUTOMATIZĂRI,
23. Microelectronica şi nanoelectronica
24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor TELECOMUNICAŢII
electromecanice (programa aprobată prin
25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile ordinul ministrului educaţiei,
26. Optoelectronica cercetării, tineretului şi
1. Electronică şi
27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate sportului nr. 5620 / 2010)
automatizări /
28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi /
Electronică şi
telecomunicaţii ELECTRONICĂ,
automatizări
29. Prelucrarea semnalelor AUTOMATIZĂRI,
Învăţământ (Anexa 4 / INGINERIE
30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
liceal/ Anexa 4.1) ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor x
Învăţământ TELECOMUNICAŢII (SPECIALITATE ŞI
32. Traitement du signal et des images (în limba
profesional 2. Electronică şi DIDACTICA
franceză)
automatizări/ SPECIALITĂŢII),
33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
Telecomunicaţii ELEMENTE DE
34. Traitement du signal
(Anexa 4 / PEDAGOGIE ŞI
35. Reţele de comunicaţii
Anexa 4.2)
36. Reţele integrate de telecomunicaţii PSIHOLOGIE
37. Radiocomunicaţii digitale (programele pentru examenul
38. Sisteme electronice avansate naţional de definitivare în
INGINERIE învăţământ aprobate prin
Electronică şi 39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
ŞTIINŢE ELECTRONICĂ ŞI 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică ordinul ministrului educaţiei şi
automatizări/
INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Telecomunicaţii industrială
2015)
41. Sisteme avansate în electronica aplicată
Transmisiuni 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi
transmisia informaţiei
43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
industriale
45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
teleconducere
46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
48. Sisteme inteligente pentru transporturi
49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
52. Tehnici avansate în electronică
53. Tehnici avansate de imagistică digitală
54. Tehnologii multimedia
55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
securitatea informaţiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut
în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
719
INGINERIE
Tehnologie chimică textilă FILATURĂ –
CHIMICĂ
Ingineria prelucrării
ŢESĂTORIE –
Textile/ Filatură materialelor polimerice, textile FINISAJ TEXTIL
şi ţesătorie, ŞTIINŢE şi compozite INGINERIE (programa aprobată prin
Ecodesign în finisarea textilelor x ordinul ministrului educaţiei,
finisaj INGINEREŞTI INGINERIE Design industrial CHIMICĂ
cercetării, tineretului şi
textil INDUSTRIALĂ Tehnologia tricotajelor şi
sportului nr. 5620 / 2010)
confecţiilor
Tehnologia şi designul /
Textile/ produselor textile FILATURĂ –
Învăţământ Filatură ŢESĂTORIE –
INGINERIE
Tehnologie chimică textilă
1. Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie
liceal/ şi ţesătorie, CHIMICĂ FINISAJ TEXTIL
2. Controlul şi expertiza produselor textile (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ finisaj Ingineria prelucrării 3. Design industrial textil
profesional textil (Anexa 5/ DIDACTICA
materialelor polimerice, textile 4. Design vestimentar
Anexa 5.1.) SPECIALITĂŢII),
şi compozite 5. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele
Textile/ Filatură ELEMENTE DE
Design industrial 6. Managementul calităţii şi protecţia PEDAGOGIE ŞI
şi ţesătorie, ŞTIINŢE Tehnologia tricotajelor şi INGINERIE
consumatorului în domeniul textile-pielărie x PSIHOLOGIE
finisaj INGINEREŞTI INGINERIE confecţiilor INDUSTRIALĂ
textil INDUSTRIALĂ
7. Optimizarea tehnologiilor textile (programele pentru
8. Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Tehnologia şi designul
9. Sisteme inovative de producţie în confecţii aprobate prin ordinul
produselor textile 10. Textile avansate ministrului educaţiei şi
11. Tehnologii performante de tricotare cercetării ştiinţifice nr. 5558
12. Tehnologia textilelor inteligente / 2015)
INGINERIE CONFECŢII
Tehnologie chimică textilă
CHIMICĂ TEXTILE –
Ingineria prelucrării TRICOTAJE-FINISAJ
Textile/ materialelor polimerice, textile TEXTIL
Tricotaje
ŞTIINŢE şi compozite INGINERIE (programa aprobată prin
şi confecţii Ecodesign în finisarea textilelor x
INGINEREŞTI INGINERIE Design industrial CHIMICĂ ordinul ministrului educaţiei,
textile, cercetării, tineretului şi
INDUSTRIALĂ Tehnologia şi designul
finisaj textil sportului nr. 5620 / 2010)
produselor textile
Tehnologia tricotajelor şi /
Textile/ confecţiilor CONFECŢII
Învăţământ
Tricotaje INGINERIE TEXTILE –
şi confecţii Tehnologie chimică textilă 1. Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie
liceal/ CHIMICĂ TRICOTAJE-FINISAJ
textile, 2. Controlul şi expertiza produselor textile TEXTIL
Învăţământ Ingineria prelucrării
finisaj textil materialelor polimerice, textile
3. Design industrial textil (SPECIALITATE ŞI
profesional 4. Design vestimentar
(Anexa 5 / şi compozite DIDACTICA
Anexa 5.2.) Textile/ Design industrial 5. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele SPECIALITĂŢII),
Tricotaje Tehnologia şi designul 6. Managementul calităţii şi protecţia consumatorului ELEMENTE DE
ŞTIINŢE INGINERIE PEDAGOGIE ŞI
şi confecţii în domeniul textile-pielărie x
INGINEREŞTI INGINERIE produselor textile INDUSTRIALĂ
textile, 7. Optimizarea tehnologiilor textile PSIHOLOGIE
INDUSTRIALĂ (programele pentru
finisaj textil 8. Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei
examenul naţional de
Tehnologia tricotajelor şi
9. Sisteme inovative de producţie în confecţii definitivare în învăţământ
confecţiilor 10. Textile avansate aprobate prin ordinul
11. Tehnologii performante de tricotare ministrului educaţiei şi
12. Tehnologia textilelor inteligente cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Tehnologia chimică a CONFECŢII PIELE
INGINERIE
produselor din piele şi (programa aprobată prin
CHIMICĂ
înlocuitori ordinul ministrului educaţiei,
Design industrial cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
1. Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie CONFECŢII PIELE
Pielărie / 2. Dezvoltări în proiectarea produselor de (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
Confecţii piele Pielărie / ŞTIINŢE INGINERIE încălţăminte şi marochinărie DIDACTICA
liceal/
x SPECIALITĂŢII),
Învăţământ (Anexa 5 / Confecţii piele INGINEREŞTI INDUSTRIALĂ 3. Ingineria şi designul produselor textile şi din piele
INGINERIE Tehnologia şi designul ELEMENTE DE
profesional Anexa 5.3.)
INDUSTRIALĂ confecţiilor din piele şi
4. Managementul calităţii şi protecţia consumatorului
PEDAGOGIE ŞI
înlocuitori în domeniul textile-pielărie PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul