Sunteți pe pagina 1din 372
VICTOR PAPILIAN ANATOMIA OMULUI Volumul If SPLANHNOLOGIA Editia a X-a revizuita de Prof. Dr. lon ALBU Membru Emerit al Academiei de Stiinte Medicale in colaborare cu| Prof. Dr. Alexandru VAIDA ANATOMIA OMULUI- Vol. II: Splanhnologia ‘Victor Papilian Copyright © 1993, 1998, 2001 Editura BIC ALL ANATOMIA OMULUL Volumul 1: Aparatul locomotor Volumul Ti: Splabnologia Volumul IH: Angiologia, Sistemul nervos, Organele de simt Autorii volumului IE Prof. Dr. lon Albu [Prof Dr. Alexandru Vaida| Toate drepturile rezervate Editurii BIC ALL, Nici o parte din acest volum nu poate fi copiati fra permisiunea serisi a Editurii BIC ALL, Drepturile de distribujie in straindtate aparjin in exclusivitate edituri All rights reserved, ‘The distribution of this book outside Romania, without the written permission of BIC ALL , is strictly prohibited, Copyright © 1993, 1998, 2001 by BIC ALL. Nationale PAPILIAN, VICTOR Anatomia omului / Victor Papilian, Ton Albu Bucuresti: BIC ALL, 2001 2 vol.; 29,7 em. (ALL Medicall) ISBN 973-571-368-3 Vol. 2: Splanhnologia - 2001; 376 p. ISBN 973-571-324-1 L Albu, Ton, jou Fuitura BIC ALL: Ba Timisoara nr. 58, sector 6, cod 76548 - Bucuresti Tel: 4022600 Fax: 40226 10 Departamentul distributie: Te: 402.26 20 Comenzi la comenzi@all.ro URL: hittp://wwwall.0 Redactor: dr. Bianca Vasilescu Coperta: —_Stelian Stanciu Tipiait ls INFOPRESS S.A. Odorheiv Secuese } Prefata la editia a V-a Inieresul si bundvointa cu care publicul medical y studenti au primit edigia a V-aa vohumulul I Aparatul locomotor) al Manuaduui dle Anatomie al prof, Papua, ne-au intdritconvingerea cf reeditareaintegrald a acestel lucrari este util $i necesaré, Anatomia a fost $1 va riméne una din disciplinele de bazé ale invdtdonéntului medical ! Baia a Vo volumui a -ea-Splanhnologi-repreindoprelucrare integrals profund a eel precedente, api {mn 1946 si demult epuizaté. Za rdspunde unel vechi si stirutoare dovinge a prof Pasian, pe care insd mu a mal ajuns sto realizeze. Acest volum apare acum, ca un pios omagiu pe care elevul il aduce memoriei Maestrului venerat si iubit, la implinirea 4 20 de ani de la disparitia sa, Viscerele constitute una din cele mai importante parti ale Anatomiei, Departe de a servi numa chirurgiei, notiunile de morfologie 4 viscerelor slujesc in malsurd cel pujin egala unui numer mare de discipline clinice. Progresele importante realizate de gttinfele biologice in general, de stinjele medicale in special, au infuenfatn mod evident st evolusia contemporand a stitnfelor morfologice. Dintre noile canostinfe morfologice $i functionale, o bund parte se refer tocmal la organele interne gi ele nu putea si fe omise dintr-un manual actual'de anatomie. Pentru acest motiv, unele capitole (ca de exemplu: aparatul dento-maxilar; segmentele bronkopulmonare, hepatice, renale; prostata, mamelele, perineu!; glandele endocrine; peritoneul) au fost in intregime elaborate din now, Celetalte capitole au fost fundamental prelucrate, Jn restructurarea materialului acestui volum, am dat o importanfé deasebitd considerentelor functionale si topografice, atét de necesare vitorilor medici, Din acest motiv, toate datele privitoare la structura organelor au fost scrise din nou, in spritul unei morfologit functionale si cu 0 permanent referire la fincfunile al ctiror suport il formeaza structurile anatoinice descrise. Aceste date vii sa inlocuiasca “Considerafiunile fianctionale” ale precedentei edit. Nofunile de histologie au fost reduse cat ‘mat mult, doar fa atat cat este necesar pentru a face legatura cu aceasta disiplind morjologica inrudita, Adesea a fost necesard ‘precizarea $i completarea datelor privind vaseularizasia st inervatia organelor interne. {n spirit unei anatomni sinetice, topografice, am cdutat sd relevéim datele privind raporturile organelor, cdile de acces asupra lor, protectiile lor la suprafata corpului, nosiunile de anatomie radiologica s.a. Aplicatite practice, clinice, au fost ardtate in permanen{a, ele decurgénd in mod logic 5 natural din expunerea datelor anatomice. $n prezenta edifie se regasesc capitolele de Anatomie aplicaia,atdt de utile side airdigitoare pentru tandrul student. Continutul lor «fost reftcut gt adus la curent cu stadiul actual al stlinfelor medicale. In felul acesta sperdim cit Anatomia cladeste o temeinicd temelie, pe care Ficiologia, Patologia si Clinica pot ridica mai departe dificil complex al Medicinit Casi in primul volum, am utilizat si fa Splanhne in mod conseevent si integral Nomenclatura Anatomicit de la Paris (PN.A.). Introducerea acestetterminologit a implicatserioase dificultdt. Depart de aio simpldt nlocuire a nei nomenclaturtraditionale cu cea international, a waui termen traditional cu cel international, operatiunea este mult mai complex. Uneori termenit tradifionali mu corespund cu cei international, alteori semmificatia lor este diferitd, ceea ce a dus frecvent la nevoia restructurdrii Insdi a prezentarit materiel noastre. Pentru o adaptare edt mai potrivitd a fermenilorfatini gi elini la spiritul limit roméne, a {est nevoie sd facem apel la spectalisul de limb romandi modernd, 1a etimolog, pentru a gas formularea cea mai adecvats ‘Aducem mulpunirile noastre D-lu prof univ. Rosaitus Tuooeay penire ajutorul competent pe caren a dat la aceasta operatiune In felul acesta, doringa exprimata inci din 1928 de prof Pspiisn privind introducerea Nomenclaturii Anatomice Iniernationale in limbajul medical roménese, I gasesterealizarea abia azi..Dacd atunci inifativa sa arf aptru cao tentative fort, artificial, asidel aceasté actiune rdspunde dorintei si nevoil unanime a medicilor si specialistilor nos. Desi att de profuund preluerat, tousi manuatul isi menfine caracterul initial, imprimat de creatorul sau. Credincios gandirit projesorulut Papilian, am edutat sa pastram stilul sdu clay, simply, lapidan, fara florituri inutile ss realiziim o fuerare moderna, care si corespundat cét mat bine nevotlor actuate ale studengilor st ale medicitor fn acest sens, ca gi la primul volun, am modifica formatul volumulut si tntreaga tehnoredactare. Sperdim ca prin aceasta lucrarea sd cdstige th accesibiltate. Inmanual textul este tiprit cu doud febwi de caractere.Textul imprimat cu caractere obiguite reprezintd notiunilefundamentale, care trebuiesc cunoscute $1 retinute cat mai complet. Partie scrise cu caractere mici (petit) cuprind nofiuni ce trebuiesc doar consultate yi mu resinute integral. Cunoscind importanta pe care 0 areo bund iconografie pentru o carte de Anatomie, am procedatlarefacerea tuturor ilustratilon Toate fgurile au fost desenate cu multa grid. O parie din ele au fost refticute dupa Ravasn-Korsc, Sosorts, Tesrut-Leanuer, TouDURt. Am adeiugat multe figuri noi, dintre care unele originale. Am anexat si cdteva planse colorate la sfisttul volumtul Cl, decembrie 1976, LALBU