Sunteți pe pagina 1din 32

REGULI CONSTRU

R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
REGULLI CON
R NSTRU
UCTIVEE PENTRU   

TIPUL DOC. 

ELEM
MENTEE DE BETON
N ARM MAT   
O F F

NR. DOC.  R
REV.  

  0 1 0
 
DATA
 
10.01.2016
6
   

BENEFICIAR
   

 
 

   

ARHITECTURA
 

 
 
 
 
 
ISO 9001

   
 

1 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

CURPINS 

1. REGULI GENERALE 
a. Stratul dee acoperire cu _________________________3 
u beton_________________
b. Lungimi d _________________________4 
de ancorare aale armaturilor___________  

PROIECT N R.
c. ___________________________6 
Elementee constructivee privind verificarea la SLS_
2. N ARMAT 
PEREETI DE BETON
01
a. Geometrrie si materialee______________________ 8 
_______________________8
/2016
b. Armare ____________________________________ 10 
_______________________1
CNA
3. GRIN ARE 
NZI DE CUPLA
a. _________________________14 
Armare ccu bare longitudinale_________________ COD PROIEC
CT

b. _________________________15 
Armare ccu carcase diagonale _________________
 
4. STALLPI  SPECIALITAT
TE  
a. Geometrrie_________________________________ 6 
______________________16 S T R
b. Armare ____________________________________ 6 
______________________16  

TIPUL DOC. 
5. NZI 
GRIN
O F F
a. Geometrrie   _______________________________ 0 
______________________20  
NR. DOC.  R
REV.  
b. Armare ____________________________________ 0 
______________________20
0 1 0
6. CI 
PLAC  

a. Planseu ccu grinzi____________________________ 27 
_______________________2 DATA

10.01.2016
6
b. Planseu d
dala________________________________ 8 
_____________________28
 
7. SCAR _____________________29 
RA ____________________________________________
BENEFICIAR
8. ELEM
MENTE NESTR
RUCTURALE D
DIN ZIDARIE  

a. Centuri d _________________________31 
de beton armaat______________________  
b. Buiandru
ugi_________________________________ 32 
_______________________3  

c. Stalpisori__________________________________ 2 
______________________32 ARHITECTURA
 

 
 

ISO 9001

2 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

REGULI GEENERALE

A. STRA
ATUL DE ACOPERIRE CU BEETON 

 reprezinta distantta dintre supraafata betonului si suprafataa exterioara a celei mai  PROIECT N R.
opiate armaturi ( indiferent daca este bara longitudinaala sau etrier )) 
apro
 se deefineste ca accoperirea miniima plus o toleranta de exeecutie si va fi sspecificata pe  01
planurile de armare 
/2016
 
CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

  TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA
 
10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

  
 psa unor norm
in lip me speciale se considera Δcc tot  = 10 mm

 

ISO 9001

3 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

B. LUNGIMI DE ANC
CORARE ALE A
ARMATURILOR

 

A. Lu
ungimi de ancorare pentru a
armaturile din
n grinzi si stalp
pi care contrib
buie la preluarea 
fortelorr seismice  
 

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
  NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

 
 
 Pentru stalpiii intinsi din fundatii lungimeea de ancoraj se mareste cu 25% 
 Lungimea min nima a ciocurilor ( incluzand zona dreaptta de 10ɸ si zoona de racord
dare ) 
pentru barelee longitudinalee si etrieri estte: 
 13ɸ peentru bare ɸ ≤≤ 16 mm 
 15ɸ peentru bare ɸ ≥≥ 16 mm 
 

4 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
R
REGULI C
CONSTRUCTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

B. Lun
ngimi de ancorrare pentru arrmaturile din g
grinzi si stalpii care nu contrribuie la prelu
uarea 
fortelor seissmice si arma
aturile din pereeti si plansee 

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 
  TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

 
 
 

 Pentru peretii se vor utiliza lungimile inddicate mai sus majorate cu 3
30 % in zona A
A  ISO 9001

pentru clasa d
de ductilitate DCH si 20 % in zona A penttru clasa de ductilitate DCMM   
 Lungimea min nima a ciocurilor ( incluzand zona dreaptta de 10ɸ si zo ona de racord
dare ) 
pentru barelee longitudinalee si etrieri estte: 
 8ɸ pen ntru bare ɸ ≤ 16 mm 
 10ɸ peentru bare ɸ ≥≥ 16 mm 
 

 
5 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
R
REGULI C
CONSTRUCTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

C. ELEMENTE C
CONSTRUCTIV
VE PRIVIND VERIFICAREA LLA STAREA LIM
MITA DE SERV
VICIU 
 

A. Controlu
ul fisurarii farra calcul directt 
 pentru placilee din beton arrmat nu sunt nnecesare masuri specifice d de control al 
fisurarii daca grosimea lor nu depasestee 200 mm si su unt luate masurile de alcatu uire   

constructiva  PROIECT N R.
 aparitia fisurilor de deschid
dere controlatta intre 0.1 ‐ 0
0.3 mm nu estte de natura ssa 
prejudicieze ddurabilitatea, functionalitattea sau aspectul structurii
01
 valorile maximme recomand date pentru deeschiderea fisurilor sunt date in tabelul d de 
mai jos 
/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  
 
S T R
 verificarea fissurilor se poatte face fara un
n calcul directt daca se respeecta conditiilee   
privind diameetrul maxim al armaturilor ssi distanta maaxima intre baare  TIPUL DOC. 
 
O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

 
 

NOTTA: Pentru a see citi datele in
n tabelele de mmai sus este nnecesar sa se ccunoasca eforrtul 
unitaar in armaturaa σs, care se ccalculeaza cu aajutorul progrramului Mathccad, insa cest efort 
depinde de: 

 valoareaa coeficientulu
ui de curgere lenta, coeficie
ent care se callculeaza confo
orm 
anexa B SR EN 1992 ( exista program Mathcad ) 
6 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
R
REGULI C
CONSTRUCTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

 valoareaa momentului din combinattia cvasipermaanenta de incarcari 
n m

 G  
j 1
kj
i 1
2 ,i  Qk ,i  
 

B. Conttrolul sagetii ffara calcul direect 

 
valoaarea adimisibila a deschideerii sagetilor pentru elemen nte de beton aarmat este 
PROIECT N R.
descchiderea/250 
 la veerificarea la saageata se conssidera incarcarile din combinatia de incarcari 
cvasipermanenta  01
 in sittuatii normalee este suficiennt sa se limitezze raportul de
eschidere/inalltime utila la 
valorile din tabel  stabilite in functie de procentul de armaaturi intinse necesar la mijlocul  /2016
descchiderii ( sau p pe reazeme in cazul consoleelor ) pentru p preluarea mom mentului dat d de 
CNA
incarrcarile de calccul ( ρ in tabel ) 
  COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

NOTA: Vaalorile din tab
bel trebuiesc ccorectate cu d
diferiti coeficie
enti de corectie, astfel:   

ARHITECTURA


 

valorile din taabel au fost co
onsiderate admitand fyk = 5 500 Mpa ; pen ntru alte valorri ale 
efortului unittar se aplica un factor de co orectie ( vezi  SSR EN 1992 ‐ rrel. 7.17 )   
 pentru sectiuni T la care raaportul dintre latimea placiii si latimea neervurii depaseeste 
valoarea 3, faactorul de coreectie este 0.8
 pentru grinzi sau placi ( altele decat plan nseele dala ) ccu deschideri peste 7m , care   

suporta peretti despartitotii susceptibili laa deteriorare datorita sageetilor excesive,,  ISO 9001


factorul de co orectie este 7//leff ( leff in m
metri ) 
 la planseele ddala cu deschiderea cea maai mare peste 8.5 m, care su uporta aceeassi 
 
pereti  de com mpartimentarre, factorul dee coretie este 8.5/leff 
 

 
7 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PEREETI 

A. GEO
OMETRIE SI MA
ATERIALE 
 clasaa minima de b beton pentru D DCH = C20/25 5 
 grosimea minima a peretilor structurali va fi cel putin 150 0 mm si cel putin hs/20   

 la peeretii structuraali izolati sau cuplati se con
nsidera zona ccritica, zona dee la baza acesstora  PROIECT N R.

avannd inaltimea: 
01

/2016
 
CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 
 

 este necesara preevederea de bulbi la capetele peretilor in
n situatia in caare nu sunt  BENEFICIAR
respectate conditiile   

 
 

ARHITECTURA
   

 in caazul in care co
onditiile de maai jos nu sunt indeplinite esste este necesara o verificarre   
explicita  a conditiilor de ductiliitate locale ale peretilor ( aanexa A ‐ CR2‐‐1‐1/2013) 

ISO 9001

8 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA
 
COD PROIEC
CT
 la dimensionarea sectiunii bulb
bilor se vor resspecta conditiiile 

SPECIALITAT
TE  

S T R
 
 

TIPUL DOC. 
 in sittuatiile in caree se impune oobtinerea unor elemente structurale cu ccapacitati sporite 
de reezistenta si riggiditate ( ex. n
nuclee de pereeti) se recomaanda decalareea golurilor pee  O F F
 
inalttimea cladirii aastfel incat pliinul dintre golurile de la 2 n
nivele succesivve sa fie min. 60 
NR. DOC.  R
REV.  
cm 
0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

   

 se vaa evita amplassarea golurilor pentru usi sau ferestre in apropierea capetelor liberre ale 
 
mitatea pereteelui structural lamelar pana la marginea 
pereetilor; distantaa de la extrem
ISO 9001
prim
mului gol sa fiee mai mare dee 120 cm; in caaz contrar se vvor prevedea bulbi 
 

9 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

 se ad
dmite inglobarea in peretii structurali a ttuburilor vertiicale de instalatii electrice, 
repsectand condittia ca in grosim
mea pereteluii sa nu se afle mai mult de un tub, iar disstanta 
minima intre douaa tuburi in lun
ngul peretelui sa nu fie mai mica de 200 mm; tuburile vor 
aveaa diametrul maxim 1/8 din ggrosimea pereetelui si se vor poza intre doua plase de 
armaatura 
 

PROIECT N R.
 
B. ARM
MARE 
01
 
/2016
a) Armarea in caamp  CNA
 
COD PROIEC
CT

 in caazul in care se realizeaza plaase formate d
din bare indep
pendente, bareele orizontalee se 
vor ddispune spre ffata exterioara a peretelui  

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
   
DATA
 de reegula nu se ad
dmit innadiri aale armaturilo
or verticale in zona A pentruu armaturile dde 
10.01.2016
6
diam
metru mare din bulbi; daca nu se poate eevita innadireaa se recomand da ca  acesta ssa se   
faca cu sudura capp la cap sau prin mansonarre; innadirea p prin sudura a b
barelor suprapuse 
BENEFICIAR
este interzisa   

 
 

ARHITECTURA
 

   

 imbinarea armatu n suprapunere 
urilor verticalee din inima peeretelui se poaate realiza prin
chiarr si in zona A   

 bareele verticale dee rezistenta see ancoreaza in n fundatie pe min. lbd dar n nu mai putin d


de  ISO 9001

50dbbl   
 bareele orizontale din centuri si cele din armaarea in camp aa peretelui se vor ancora cu u o 
lungime minima d de 40dbl 

10 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT
 

 la inttersectia intree centuri si plaansee se realizeaza o centu
ura in care se d
dispune armatura   

formmata din cel pu utin 4 ɸ12   SPECIALITAT


TE  
 plaseele care formeeaza armarea continua a peeretilor se vorr lega cu agraffe care sa le 
S T R
asiguure pozitia in ttimpul turnarrii astfel:   

 4 agrafe ɸ6/mp in n cazul bd,max ≤ 10 mm  TIPUL DOC. 

 6 agrafe ɸ6/mp in n cazul bd,max >10 mm   O F F
 proccentul minim p pentru armareea de pe ambele fete ale pe eretelui, valab
bile pentru claasa   
NR. DOC.  R
REV.  
de ductilitate DCH H 
0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

 armaarea orizontalla minima preevazuta in zona A se va prevvedea pe inca un etaj deasu upra   

acesstei zone la claadiri cu 5‐9 etaaje si pe inca doua la cladirri mai inalte  ARHITECTURA
 

 diam
metrul minim sse va lua 8 mm m pentru armaturile orizontale si 10 mm m pentru armaaturile 
vertiicale   
 distaantele maximee intre bare see vor lua 350 mm pe orizon ntala si 250 mm pe verticalaa 
 penttru bordarea ggolurilor, canttitatea de arm matura ce trebbuie dispusa vaa fi egala cu   
cantitatea de arm matura intrerupta si pot contine si armatu ura din centurra planseului  ISO 9001

11 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  
a) Armarea in b
bulbi 
  S T R
 

TIPUL DOC. 
 armaarea bulbilor sse realizeaza ccu carcase de tipul celor utilizate pentru armarea stalpilor 
 diam
metrul minim eeste ɸ12 mm  O F F
 
 proccentele minim
me de armare p pentru DCH 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

  BENEFICIAR
 

 
  
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

 
12 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

           SPECIALITAT
TE  
 
S T R
 
 metrul minim aal etrierilor ɸ6
diam 6 mm sau dbl//3 ( dbl = diam
metrul maxim al barelor  TIPUL DOC. 
vertiicale ) 
O F F
 aria etrierilor treb
buie sa respeccte cel putin acceeasi capacittate de rezisteenta cu armattura   
orizoontala din cammp  NR. DOC.  R
REV.  
 distaantele maximee admise intree etrieri si agrrafe sunt: 
0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
   

BENEFICIAR
 armaarea verticala minima a zon
nelor de interssectie va fi de
e 12ɸ12 pentrru zona A si 
 
4ɸ122+8ɸ10 pentrru zona B; disttanta maximaa intre etrieri e
este de 200 m
mm 
 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

13 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

GR
RINZI DE C
CUPLAREE 

A. ARM
MARE CU BARE LONGITUDINALE   

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

   

SPECIALITAT
TE  
 bareele longitudinaale sunt rezulttate din dimen nsionarea la m
moment incovvoietor si suntt 
S T R
dispuse la partea inferioara si ssuperioara a sectiunii   
 in caazul utilizarii u
unor armaturi longitudinalee cu diametrull mai mare sau u egal cu 22 m
mm se  TIPUL DOC. 
recoomanda ca exttremitatile grinzilor safie cu urbare si inadite prin suduraa 
O F F
 diammetrul minim ɸ ɸ12 mm   

 bareele longitudinaale intermediaare se vor con ncetra spreaxuul grinzii si vorr respecta  NR. DOC.  R


REV.  

proccentele de arm mare  0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 
 etrieerii vor avea diametrul miniim de ɸ6 mm  

 proccentul minim d de armare transversala estee de 0.20 %  ARHITECTURA


 

distaanta maxima iintre etrieri esste de: 
 
 
 

ISO 9001

14 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

B. ARM
MARE CU CARC
CASE DIAGON
NALE 

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

   

SPECIALITAT
TE  
 in locul carcaselorr inclinate din bare de armaatura se pot fo olosi si profilee metalice 
S T R
 carcaasa diagonala se realizeaza din min. 4 baare avand latim mea min. 0.5b bw   

 diammetrul minim aal armaturii in nclinate ɸ12 m mm  TIPUL DOC. 

 lungimea de anco orare a barelorr inclinate 60 dbl  O F F
 etrieerii folositi la rrealizarea carccaselor inclinaate vor avea p
pasul max 6ɸ (( diametrul   
NR. DOC.  R
REV.  
armaaturii inclinatee ) 
 armaaturile orizonttale si etrierii se vor dispun ne constructiv 0 1 0
 
 distaanta dintre etrieri va fi mai mica sau egala cu min  {100 mm; 6dbi; 0 0.3* distanta  DATA
interrax a armaturii longitudinalle a carcasei d diagonale } 
10.01.2016
6
 diammetrul minim aal etrierilor db bw ≥  max{8m mm; dbi/3 ) 
 
 proccentul de armaare transversaala va fi cel pu utin 0.20 % 
BENEFICIAR
 armaatura longitud dinala se va anncora pe o lun ngime de 20 d dbl pentru a nu u mari eforturrile   
capaabile de incovo oiere 
 
 proccentul tutror aarmaturilor longitudinale vaa fi cel putin 0 0.25 % 
 
 

ARHITECTURA
   

 
 

 
 
ISO 9001

   

15 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

STALLPI 

A. GEO
OMETRIE 
 
 

 dimeensiunile miniime ale sectiunii transversaale sunt de 25x25 cm pentru stalpii cu  PROIECT N R.
soliccitari reduse/ sstalpisorii de cconfinare penntru zidarie si de 30x30 cm in restul cazurilor 
 la staalpii cu dimen nsiunea circulaara diametrul sectiunii tran nsversale de b beton se  01
recoomanda sa fie min. 25 cm iaar cel al sambu urelui fretate 20 cm; se disp pun min. 6 baare de 
armaatura  /2016
 se reecomanda ca raportul laturrilor sectiunilo or dreptunghiu ulare sa fie dee regula h/b ≤ 2.5 ;  CNA
in caazul stalpilor ccu sectiune L ssau T limitareaa se refera la raportul dimeensiunilor maxxime 
pe ceele doua direcctii  COD PROIEC
CT

 
 

B. ARM
MARE  SPECIALITAT
TE  

  S T R
 

TIPUL DOC. 
  coefficientul de arrmare longitudinala totala vva fi de cel pu utin 0.01 si maaxim 0.04 
 intree armaturile de la colturi see va prevedea,, pe fiecare lattura, cel putinn o bara  O F F
 
interrmediara  NR. DOC.  R
REV.  
 zoneele de la extreemitatile stalpilor, la fiecaree nivel, se vor considera zonne critice pe o

0 1 0
distaanta   
DATA

   10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

 
16 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
  DATA

 dacaa lcl/hc < 3 intreaga lungimee a stalpului sse va considera zona critica   10.01.2016
6
 distaanta dintre etrieri in zonelee critice nu va depasi   

BENEFICIAR
   

in care b0
0 = latura min
nima a sectiun
nii iar dbl = diaametrul minim
m al barelor lo
ongitudinale 
 

 proccentul minim d
de armare cu etrieri va fi:   

ARHITECTURA
 

 
 
 distaanta in sectiun
ne intre barelee consecutivee aflat la colt d prinse de agrafe nu 
de etrier sau p
va deepasi 200 mm m 
 
 lungimea de anco oraj de majoreeaza cu 50 % d daca stalpul esste supus la effort axial de 
ISO 9001
intin
ndere 
 fiecaare bare longittudinala va fi la colt de etrier sau agrafa  
 nu sunt admise im mbinari prin suuprapunere in n zonele critice
e; cu toate acestea din 
conssiderente tehn nologice se realizeaza imbin narea barelor longitudinalee in zonele crittice 
de laa baza fiecarui etaj; in acestt sens lungimeea de inadire se calculeaza cu expresia 

17 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

 
 

 aria sectiunii unei ramuri a arm
maturii transveersale in zona de innadire vva fi cel putin  PROIECT N R.

01
 
/2016
 bareele longitudinaale se duc conntinue pe inalttimea primulu ui nivel in cazu
ul cladirilor farra 
CNA
subssol; nu se admmit innadiri prin mustati lasaate din fundattii 
 bareele longitudinaale se duc conntinue pe cele doua nivele (( subsol + partter ) in cazul  COD PROIEC
CT
ol; se admit innadiri prin mu
cladiirilor su subso ustati lasate in
n fundatii 
 

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR

   

 
 fasonarea armatu uperioare se face dupa figura de mai jos 
urilor stalpilor la nodurile su
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

 
 
 la prrimele doua niveluri ale clad
dirilor cu pestte 5 niveluri sii la primul niveel in cazul clad
dirilor 
mai jjoase se vor p
prevedea la baaza etrieri indesiti si dincoloo de zona critiica pe o distan nta 
egalaa cu jumatatee din lungimeaa acesteia 
 indesirea numarului de etrieri sse va face si dincolo de zona critica consiiderata  in cazzul 
identificarii unor m
mecanisme dee tip stalp scurt cum este caazul panourilo or de zidarie 
inrammate in cadree de beton 

18 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016
 
CNA
 in affara zonelor crritice se va preevedea o canttitate de armaatura transverrsala cel putin

egalaa cu cea din zona critica   COD PROIEC
CT

 armaarea stalpilor la nodurile intermediare alle cadrelor etaajate se va facce respectand d: 
 

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA
 
10.01.2016
6
   

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

19 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

GRIN
NZI 

A. GEO
OMETRIE 
 se reecomanda urm
matoarele dim
mensiuni in fun
nctie de desch
hidere: 
 

PROIECT N R.

01
 
/2016
 grinzzile solicitate la incovoiere cu torsiune, ccand momentu ul de torsiunee este cel putin 1/3 
momentul de incovoiere, see recomanda sa aibe raporttul h/b ≤ 2 
din m CNA

 latim
mea minima a grinzilor va fi cel putin 20 ccm 
COD PROIEC
CT
 dimeensiunile sectiunii trebuie ssa respecte co onditia: b/h ≥ 1/4 
 proccentul optim d de armare pen ntru grinzi 0.8 ‐1.0 % 
 
 
SPECIALITAT
TE  

B. ARM
MARE  S T R
 

 zoneele de la extreemitatile grinzilor cu lungim
mea lcr=1.5 hww masurate dee la fata stalpilor,  TIPUL DOC. 

preccum si zonele cu aceasta lun ngime, situatee de o parte sii de alta a uneei sectiuni din  O F F
campul grinzii, unde poate inteerveni curgereea, se considerra zone criticee   
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

   
 cel p
putin jumatatee din sectiuneea de armatura intinsa se prrevede si in zo
ona comprimaata 
 

 coefficientul de armare longituddinala din zona intinsa; coeficientul trebu
uie respectat pe 
ARHITECTURA
toataa lungimea grrinzii   

 
 

ISO 9001
 se prrevede armatura continua pe toata descchiderea grinzii astfel: 
 la partea ssuperioara si iinferioara a grrinzilor se pre evad cel putin 2 bare ɸ ≥ 144 mm   
 cel putin u un sfert din arrmatura maxim ea superioara a grinzilor se 
ma de la parte
prevede continua pe to oata lungimea grinzii 
 etrieerii prevazuti iin zona critica trebuie sa respecte condittiile: 
 diametrul  etrierilor dbw w ≥ 6 mm 
 distanta d dintre etrieri vva fi astfel incaat  

20 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

 in affara zonelor crritice se va preevedea o canttitate de etrie
eri cel putin eggala cu jumataate 
din ccea din zona ccritica 
 se reecomanda ca distanta maxima intre axele barelor de rrezistenta in sectiune sa nu 
depaaseasca 200 m mm 
 candd grinzile sunt mai inalte dee 700 mm pe ffetele laterale e se dispun arm maturi 
longitudinale consstructive la distanta maxim ma de 400 mm intre ele; se rrecomanda caa aria 
totala a armaturilor longitudinaale laterale sa reprezinte ce el putin procentul minim din aria   

de beton hasurataa  PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 
 
TIPUL DOC. 

 lungimea de anco orarea a armatturii inferioaree la un reazem
m marginal se masoara de la  O F F
5dbl fata de linia d
de contact din
ntre grinda si reazemul ei   

 dacaa lungimea de ancorare nu se poate realiiza din cauza d dimensiunilorr insuficiente aale  NR. DOC.  R


REV.  
noduurilor cadrelorr, ancorarea p
poate fi imbun natatita prin ssudarea unor b bare transversale  0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
   

 la grinzile structurrilor din zone seismice bareele de la parteea inferioara sse vor intoarcee cu   
cioc pe fiecare deschidere 
 armaaturile longituundinale din ggrinda, indoitaa in noduri penntru ancoraree, trebuie sa fie 
 
plasaata intotdeauna inauntrul eetrierirlor inchhisi ai stalpulu
ui 
ISO 9001

21 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 

  NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 masu erioara ‐ stalp, in situatia in care 
uri aditionale pentru ancorrare in nodurille grinda exte  
nu este respectataa lungimea dee ancoraj  DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

  ISO 9001

 diam ul grinda ‐ stalp trebuie sa  
metrul armaturilor longitudinale care travverseaza nodu
 
respecte conditiilee: 

 
22 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

   

PROIECT N R.

01
 valoaarea coeficien
ntului efectiv d
de armare traansversala trebuie sa fie maai mare decat 
valoaarea minima oobtinuta cu reelatia  /2016

CNA

  COD PROIEC
CT

 la grinzile late b ≥ 600 mm se prevad etrieri ssuplimentari
 
 diammetrul maxim folosit este ɸ ≤ 25 mm 
SPECIALITAT
TE  
 se reecomanda ca armaturile sa se alea astfel incat sa fie dispuse pe cel mult 2 randurri, 
atat la partea infeerioara cat si laa partea supeerioara; daca ssunt necesare armaturi si pe  S T R
randdul al treilea acestea se disppun la distantee interax dublle fata de celee admise penttru   

bareele de pe primmele doua rand duri  TIPUL DOC. 


 armaaturile se plasseaza pe aceeasi verticala ; nu este perm misa intercalarea lor deoarcee 
O F F
impiedica patrund derea betonullui   
 dispunerea in secttiune transversala a barelor de armaturaa va respecta conditiile:  NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

   

ISO 9001
  
 in caazul grinzilor ssolicitate la torsiune  etrieriii vor fi inchisi si ancorati prrin suprapuneeri sau   
cu caarlige la capette si vor formaa unghi de 90 cu axa eleme entului structuural; acestia see 
dispun suplimentaar fata de etrierii dispusi peentru preluare ea fortei taietoare 

23 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01
 
/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

  O F F
 

 golurile in grinzi se pot prevedeea in zone cu fforte taietoare mari numai in conditia in
n care  NR. DOC.  R
REV.  
u se intrerupaa bielele comp
sa nu primate; golurrile rotunde su unt mai avanttajoase decat cele 
0 1 0
drepptunghiulare; la cele dreptuunghiulare dacca este posibil colturile se rrotunjesc   
  DATA

10.01.2016
6
   
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

24 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRUCTIVE
R C PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

  CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

25 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRUCTIVE
R C PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

26 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PLACI 

 diammetrul maxim al armaturii fo olosite in arm
marea placii se ia 0.1hf + 2 mmm 
 nummarul maxim de bare in cam mp si pe reazemm este de 12 b bare/metru 
 nummarul minim dee bare in camp si pe reazem m este de 5 baare / metru 
 se co
onsidera placaa simplu rezem mata atunci caand placa nu fface corp com mun cu grinda sau   

PROIECT N R.
centtura pe care reeazema sau daca reazema d direct pe zidarie ( fara centturi ) precum ssi 
atunnci cand grosimmea pereteluii pe care reazeema este mai mica de 250 mm, respectivv 
latim
mea pe care reeazema este m mai mica de 1.5hp; in rest se considera in ncastrare elasstica a  01
placiii pe reazem 
 proccentul minim d de armare ρ ≥≥ 0.26 fctm/fyk  /2016
 candd dimensiunilee golurilor sun
nt mai mici deecat 1/5 din de eschiderea plaacii armatura 
CNA
echivvalenta cu ceaa care intersecteaza golul sse aseaza la mmarginile acesttuia, prelunginndu‐
se cu
u lungimea dee ancorare 
COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA
 
10.01.2016
6
 la go
olurile mari, arrmaturile suplimentare carre marginesc ggolul se dispunn pe toata   
lungimea deschiderii de la reazzem la reazem m; marginile se e armeaza longitudinal, la p
partea 
inferrioara si superrioara realizan
ndu‐se grinzi aavand inaltimea egala sau m
mai mare cu  BENEFICIAR
 
grosimea placii 
 
NSEU CU GRIN
A. PLAN NZI   

  ARHITECTURA


 

relattia de predimeensionare  hpl = P/180 + 2..3 cm 
 grosimea minima din conditii de izolare fonicca hpl = 13 cm
m   
 
A. PLAN
NSEU CU DESC
CARCARE UNIDIRECTIONALA   

ISO 9001
 suntt placile la caree lmax/lmin << 2  
 proccent optim de armare 0.5%   

B. PLAN
NSEU CU DESC
CARCARE BIDIIRECTIONALA
 suntt placile la caree lmax/lmin >> 2  
 armaatura de rezistenta este disspusa pe o singura directie, insa perpend
dicular pe acessta se 
dispune o armatura de repartittie reprezentaand 20 % din aarmatura de reezistenta atatt pe 
reazem cat si in caamp; minim 4 4 ɸ 6/ml 

27 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

 in caazul placilor cu
u deschideri in
negale locul de oprire al calaretilor se calculeaza in functie 
de luumina cea mai mare aferen nta reazemulu ui respectiv =  lmax/4 
 proccent optim de armare 0.8% 
 

NSEU DALA 
B. PLAN
 

 penttru asigurareaa conditiilor dee rigiditate se recomanda cca grosimea pllacii sa respeccte  PROIECT N R.
cond
ditiile: 

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  
 
S T R
 in lungul marginiloor libere placaa va contine aarmatura supliimentara longgitudinala si   

transsversala ( arm
maturile proprii pot juca rol de armatura de margine saau se pot disp pune  TIPUL DOC. 
baree suplimentaree ) 
O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 
 

 armaatura de strap pungere sub fo orma de etrieeri se va aseza perimetral, p


pe cel putin dooua  BENEFICIAR
randduri, iar distan
nta dintre acesstea nu trebuiie sa depaseasca 0.75d; la ffel in cazul utiilizarii   
dornnurilor speciale 
 distaanta intre etrieri nu trebuiee sa depaseascca 1.5d 
 
 armaatura de strap pungere se preevede in placii cu h ≥ 20 mm m 
   

ARHITECTURA
 

ISO 9001

28 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

PROIECT N R.

01
 
/2016
 
CNA

 in interiorul perim
metrului de control de strap
pungere se admite sa existee cel mult un ggol in 
COD PROIEC
CT
placaa , iar dimensiunea maximaa a acestuia saa respecte con
nditiile: 

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 
 
O F F

 
utia de ingrosaare locala a placii pentru a vverifica rezistenta la 
dacaa se alege solu
NR. DOC.  R
REV.  
strap
pungere, capittelul va respecta urmatoarele conditii: 
0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

 
 
 

ISO 9001

29 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRUCTIVE
R C PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

SCAR
RA 

PROIECT N R.

01

/2016

CNA

COD PROIEC
CT

SPECIALITAT
TE  

S T R
 

TIPUL DOC. 

O F F
 
NR. DOC.  R
REV.  

0 1 0
 
DATA

10.01.2016
6
 

BENEFICIAR
 

 
 

ARHITECTURA
 

ISO 9001

30 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

ELEM
MENTE NESTRUCTTURALE D
DIN ZIDAR
RIE 

PROIECT N R.

  01

/2016
 stabilitatea elemeentelor de zidaarie pentru effectul actiunii seismice perp pendiculara pe 
plan va fi asiguratta prin dispuneerea de stalpiisori sau centu
uri in situatia in care nu se  CNA
respecte raportul h / t ≤1 / 8 
 onele seismicee cu ag ≥ 0.24gg legatura perretilor interiorri nestructurali cu peretii de 
in zo COD PROIEC
CT

zidarrie transversali sau cu stalp
pii/peretii de b
beton armat vva cu armata ccu cel putin 2 bare 
ɸ 6 m
mm OB37/ 50 00 mm   
 penttru reducerea eforturilor daatorate variatiilor de tempe eratura lungim mile aticelor d
din  SPECIALITAT
TE  
zidarrie cu grosimee ≤ 15 cm se vvor limita la 20
0 m 
S T R
   

TIPUL DOC. 

A. CENTTURI DE BETO
ON ARMAT  O F F
 
 dimeensiuni minimme (b x h) =  255x20 cm  NR. DOC.  R
REV.  
 proccentul minim dde armare 1% % 
0 1 0
 diam
metrul barelorr longitudinalee min ɸ12 mm m 
 
 diam
metrul etrierilo
or min ɸ 6 mm m  DATA
 distaanta maxima aa etrierilor estte de 150 mm
m in camp si 10 00 mm in zonaa de innadire a 
10.01.2016
6
bareelor longitudin
nale 
 innadirea barelor longitudinalee din centuri see va face prin suprapunere, fara carlige, pe o   

lungime ≥ 60d; sectiunile de inaadire vor fi deecalate cu cel putin 1.0 m; intr‐o sectiunee se  BENEFICIAR
vor innadi cel mullt 50% din barrele longitudinnale   

 
 

ARHITECTURA
 

 
 

 vor ffi continue pe toata lungimea peretelui ssi vor forma co ontururi inchise  ISO 9001


 in caazul cladirilor ccu sarpanta, in centurile dee la ultimul nivvel se vor prevvedea piese 
metaalice pentru ancorarea coso oroabelor sarpantei 
 
 
 

31 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE
 
REGULI CONSTRU
R C CTIVE PE
ENTRU EL
LEMENTE DE BETO
ON ARMA
AT

B. BUIA
ANDRUGI 

 pe caat posibil estee recomandat ca buiandruggii sa fie legati monolit cu ceentura planseeului 
 lungimea de rezem mare a buianddrugilor pe peeretii de zidariie va fi ≥ 40 cm

 armaatura de la paartea superioaara din centura va fi continu ua in buiandru ug   

 la paartea inferioarra, procentul d
de armare va fi de 0.1 % raporta la sectiu unea de beton
n  PROIECT N R.

C. STALLPISORI  01

/2016

 sectiiunea transversala a stalpissorilor de betoon armat va saatisface urmatoarele conditii:  CNA

 aria sectiu unii transversaale ≥ 625 cm2 2 
COD PROIEC
CT
 latura min nima ≥ 25 cm 
 bili prin calcul cu urmatoare
armaarea stalpisorilor se va stab ele conditii miinime: 
 procentul de armare longitudinala    

SPECIALITAT
TE  

S T R
   

TIPUL DOC. 
 diametrul  armaturilor lo
ongitudinale ɸ
ɸ ≥ 12 mm 
O F F
 armare traansversala: 
 
NR. DOC.  R
REV.  

  0 1 0
 
DATA
 bareele longitudinaale ale stalpisoorilor de la ulttimul nivel vor fi ancorate in centurile 
ultim
mului nivel  10.01.2016
6
 innadirea barelor longitudinalee ale stalpisorilor se va face prin suprapunere, fara carrlige,   

pe o lungime ≥ 50 0d; in sectiuneea de la baza (( sectiunea de e incastrare ), suprapunereaa 


BENEFICIAR
bareelor longitudinnale ale stalpissorilor din sup
prastrucvtura cu mustatile d din socluri sau
u din   
pereetii de subsol sse va face pe oo lungime ≥ 60d 
 se voor lega stalpisorii de beton armat cu centuri intermediare in conditiile in care zid daria 
 
are oo inaltime mai mare de 2.0 m 
 borddarea golurilorr de fatada cuu stalpisori se va face pentru goluri cu suprafata ≥ 2.5 mp   

penttru zone cu agg ≤ 0.25g si ≥1.5 mp pentru zone cu ag ≥ 0.30g  ARHITECTURA
 

 
 
 

   

ISO 9001
 
 
 

Into
ocmit, 

Ing. Radu Geangus 

32 / 32

creat de
d CONCEPT ST TRUCTURE | CS--OFF-01-REGUL LI GENERALE BE ETON ARMAT- ROM
R
continutul acestui docum
ment este clasific
cat cu drept de proprietate CONCEPT STRUCT
TURE