Sunteți pe pagina 1din 9

TEZA DE DOCTORAT

- REZUMAT-

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ADJUDECARII


LUCRARILOR DE INVESTITII ÎN CONSTRUCTII

CUPRINS
Capitolul I. Constructiile –vector primordial în procesul de dezvoltare si modernizare economico sociala
1.1 Rolul si locul activitatii de constructii în sistemul economico-social al României
1.1.1. Particularitatile productiei de constructii
1.1.2.Rolul constructiilor
1.1.3 Delimitarea constructiilor de investitii
1.2.Piata constructiilor
1.2.1. Conceptul de piata externa in general si a constructiilor
1.2.2.Cererea si oferta pe piata constructiilor
1.2.3.Conjunctura economica externa –concept,necesitate si caracteristici
1.2.4.Indicatori folositi în analiza pietei interne si externe
1.2.5.Metode si tehnici de studiu a pietei
1.2.6 Prognoza dezvoltarii constructiilor
Capitolul II Afacerea în contextul adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii
2.1 Conceptul de afacere
2.2 Rolul afacerilor si al omului de afaceri în economia de piata
2.3 Marketingul afacerilor
2.4 Abordarea unei afaceri
2.5 Diagnosticarea activitatii întreprinzatorilor în constructii
2.5.1 Criterii cantitative de evaluare a activitatii în constructii
2.5.2 Criterii calitative de evaluare a activitatii în constructii
2.6 Prospectarea unor noi afaceri
2.7 Managementul unei afaceri
Capitolul III Modalitati de abordare a activitatii în constructii
3.1 Abordarea analitica
3.2.Abordarea functionala
3.2.1 Continutul functiunilor întreprinderiide constructii
3.2.2 Interdepe ndenta si dinamica functiunilor
3.3.Abordarea sistemica
Capitolul IV. Riscul în investitii si constructii
4.1 Conceptul de risc
4.2 Analiza riscului în constructii
4.2.1 Analiza riscului economic
4.2.2 Analiza riscului financiar
4.3.Particularitati de diminuare si prevenire a riscului
Capitolul V.Auditul -atribut al managementului strategic
5.1.Conceptul de audit
5.1.1 Scurt istoric al auditului
5.1.2 Delimitari conceptuale si obiective ale auditului
5.2.Tipologia auditului
5.3.Rolul auditului în prevenirea abuzurilor,erorilor si în diminuarea coruptiei
Capitolul VI. Consideratii privind pregatirea, conturarea gândirii si
formularii etapelor sau fazelor adjudecarii deciziei pentru efectuarea lucrarilor de investitii în constructii
6.1 Participantii la realizarea lucrarilor de constructii
6.2.Continutul cadru al studiului de prefezabilitate
6.3.Studiul de fezabilitate al proiectelor de investitii la nivelul societatilor de constructii
6.3.1 Necesitatea întocmirii studiilor de fezabilitate
6.3.2 Continutul studiului de fezabilitate al proiectului de constructii
6.4. Continutul cadru al proiectului tehnic
6.5. Puncte forte puncte slabe, oportunitati, riscuri si recomandari privind etapele sau fazele adjudecarii deciziei
pentru efectuarea lucrarilor de investitii în constructii
Capitolul VII. Managementul strategic al adjudecarii, contractarii, planificarii si prognozei lucrarilor de
investitii în constructii
7.1.Conceptul de management si evolutia acestuia
7.2.Abordarea sistemica a managementului
7.3.Continutul si importanta managementului strategic
7.4.Diagnoza activitatii de constructii-etapa premergatoare în formularea strategiei
7.4.1. Conceptul de diagnoza si importanta acestuia
7.4.2. Abordarea sistemica a diagnosticului firmei
7.4.3. Organizarea activitatii de diagnosticare a firmei de constructii
7.4.4. Puncte forte si puncte slabe rezultate din analiza diagnostic privind activitatea de constructii României
7.5. Strategia –calea asigurarii performantei
7.5.1. Conceptul de strategie
7.5.2. Caracteristicile strategiei
7.5.3. Rolul strategiei adjudecarii lucrarilor de investitii
7.5.4.Procesul de fundamentare – elaborare si implementare a strategiei întreprinderii de constructii
7.5.5. Fundamentarea strategiei
7.6. Faza de ofertare a lucrarilor de investitii în constructii
7.6.1. Selectia proiectelor lucrarilor de constructii
7.6.2. Procesul de elaborare a ofertelor
7.6.3. Determinarea valoarii ofertei,volumului lucrarilor de executat, consumului de resurse pe unitate de
lucrare, cheltuielilor indirecte si a profitului asteptat
7.6.4. Devizul oferta (devizul pe categorii de lucrari
7.7. Faza de licitare a lucrarilor de investitii în constructii
7.7.1 Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica
7.7.2. Procedura de negociere
7.7.3 Concursul de solutii
7.7.4. Cererea de oferte
7.7.5. Principii si reguli în achizitiile publice de lucrari
7.7.6. Achizitia publica de lucrari prin licitatii electronice
7.7.6.1. Principii care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica în procedura on –line
7.7.6.2. Conditii de participare la procedura de licitatie electronica
7.7.6.3.Procedura de licitatie electronica
7.7.6.4.Proceduri si norme necesare desfasurarii licitatiei electronice
7.7.6.5. Dosarul procedurii licitatiei
7.7.6.6. Anularea aplicarii procedurii licitatiei electronice
7.8.Strategii tehnologice de succes specifice managementului strategic al adjudecarii de investitii în constructii
7.9. Puncte forte, puncte slabe, oportunitati, riscuri si recomandari privind starea
actuala a managementului adjudecarii lucrarilor de investitii în România.
7.10. Managementul strategic al contractarii lucrarilor de investitii în constructii
7.10.1 Cauze ale cautarii unor noi angajamente contractuale
7.10.2 Tipologia contractelor
7.10.3 Selectia unui tip de contract
7.10.4 Încheierea, îndeplinirea si finalizarea contractelor de achizitie publica
7.11 Recomandari pentru succesul contractarii în constructii
7.12.Starea actuala a managementului adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii
Concluzii finale
Bibliografie

2
CUVINTE-CHEIE

Achizitie publica = dobândirea,definitiva sau temporara, de o persoana juridica definita


ca autoritate contractanta, a unor produse , lucrari sau servicii prin atribuirea unui
contract de achizitie publica;

Adjudecarea unei oferte = manifestarea vointei persoanei juridice achizitoare de a încredinta investitia
contractantului, a carui oferta a fost declarata câstigatoare si de a semna contractul cu acesta;

Afacerea = orice initiativa a unui întreprinzator concretizata într-o relatie contractuala si având o finalitate
economico- financiara precizata, corespunzatoare unui anumit scop;

Ciclul de viata al constructiei = succesiunea etapelor parcurse pentru realizarea unui proiect de
constructie;

Contractant = ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica în urma aplicarii uneia dintre
procedurile legale;

Contract de achizitie publica = contract cu titlu oneros, încheiat în forma scrisa, între autoritatea
contractanta si contractant ;

Contract de lucrari = contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atât
proiectarea, cât si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în
clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de
constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa
îndeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico economica ;

Devizul general = documentatie economica prin care se stabileste valoarea totala estimativa a cheltuielilor
necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizarii
lucrarilor de interventie la constructii, instalatii, în fazele de proiectare , studiul de fezabilitate si proiect
tehnic ;

Investitii = totalitatea fondurilor banesti necesare crear ii si punerii în functiune a unor noi fonduri fixe ;

3
Lucrari de constructii = ansamblul de activitati desfasurate în scopul producerii de bunuri imobiliare
concretizte în cladiri si constructii civile noi, precum si restaurarea, repararea si întretinerea celor
existente ;

Lucrarile de constructii noi = activitatile de constructii ce determina direct crearea de noi spatii de locuit
sau alte spatii utilizabile precum si crearea de noi structuri la constructiile civile existente ;

Lucrarile de reparatii capitale = complexul de lucrari care se executa dupa expirarea fiecarui ciclu de
functionare prevazut în normativele tehnice si care au ca scop asigurarea mentinerii caracteristicilor
tehnico-economice ale constructiilor pe întreaga durata de serviciu normata;

Obiectul de constructie =o constructie delimitata spatial, independenta din punct de vedere al utilizarii ei,
având o alcatuire constructiva definitiva, corespunzatoare unei anumite destinatii functionale ;

Oferta = angajamentul ferm al contractantului în conformitate cu documentele licitatiei ; este secreta si se


se depune, în vederea participarii la licitatie , la organizatorul acesteia ;

Ofertant = oricare furnizor, executantsau prestator, persona fizica sau juridica., care a depus oferta ;

Procedura on-line de achizitii publice = utilizarea în totalitate sau în parte a facilitatilor tehnice oferite
de Sistemul electronic de achizitii publice în cadrul atribuirii unui contract de achizitie publica ;

Prognoza lucrarilor de constructii = prevederea, previziunea lucrarilor de constructii bazate pe date


stiintifice;

Propunere tehnica = document al ofertei elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de
autoritatea contractanta;

Propunere financiara = document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret,tarif, alte conditii financiare si comerciale;

Riscul = nesiguranta asociata oricarui rezultat ;

Sistemul electronic de achizitii publice = sistemul informatic de utilitate publica accesibil prin Internet ;

4
Managementul lucrarilor de investitii, s-a impus ca domeniu specializat de management,
raspunzând necesitatii de a acoperi cerintele concrete ale practicii privind coordonarea unitara si eficienta
a unor activitati de mare amploare si complexitate din toate domeniile economico-sociale. Activitatea de
constructii are un caracter de pionierat putând deveni un adevarat motor pentru relansarea întregii
economii, acesta fiind motivul pentru care nu se poate lasa neexploatata o asemenea oportunitate.
Datorita faptului ca, constructiile reprezinta vector primordial în procesul de dezvoltare si
modernizare economico- sociala, am considerat necesara dezvoltarea acestor componente pentru a pune
în evidenta mai pregnant diferentele între aceasta importanta sectiune economico-sociala fata de industrie,
transporturi sau alte ramuri ale economiei nationale.
Astfel pe baza datelor din Anuarul Statistic al României s-a efectuat o prognoza a valorii lucrarilo r
de constructii pe anii 2004, 2005, 2006.Aceasta prognoza a fost realizata considerând valoarea lucrarilor
de constructii o variabila dependenta si având în vedere doua functii de trend: trendul exponential si
parabolic.
Aceasta prognoza a condus la conc luzia ca evolutia activitatii de constructii în România este un
fenomen necontrolabil, numerosi factori precum : politici, economici , influentând si imprimând aceasta
tendinta necontrolabila.
În cadrul activitatii de constructii, afacerea este important a fi cunoscuta dat fiind specificul
acestui domeniu de activitate pus în evidenta de caracteristicile sale.
Pentru întreprinderile de constructii, o importanta majora o are cunoasterea modalitatilor de
abordare cele mai eficiente a activitatii în constructii: abordarea analitica, mai putin utilizata în prezent,
abordarea functionala si abordarea sistemica.
Dat fiind faptul ca, riscul împreuna cu tipologia sa nu a fost tratat decât într-o mica masura de
specialistii din cercetare-dezvoltare a constructiilor, s-a efectuat o analiza a riscului folosind un
instrumentar matematic divers, mergând de la analiza probabilistica la analiza Monte-Carlo. Astfel s- a
efectuat un studiu de caz pe modelul unei firma de constructii, determinând pragul de rentabilitate în
unitati fizice în conditiile în care firma produce si comercializeaza un singur produs sau o gama variata de
produse. S-a observat faptul ca la un anumit volum de activitate profitul este nul si orice unitate de
productie realizata în plus va aduce profit, dar si o productie mai mica va reprezenta o pierdere.
În practica economica deciziile în domeniul exploatarii situeaza întreprinderile de constructii pe
pozitii diferite în privinta riscului economic ce poate fi generat de expansiune, recesiune, inflatie.
Desfasurarea activitatii cu cheltuieli fixe reduse asigura flexibilitatea operationala si diminuarea riscului
de exploatare.
Pornind de la faptul ca, riscul poate fi diminuat, redus sau chiar eliminat în conditiile în care
actioneaza în plan larg managementul auditarii a rezultat necesitatea tratarii auditului ca modalitate de
prevenire a riscului. Astfel au fost puse în evidenta elementele care trebuie avute în vedere la definirea
si implementarea unui mecanism de control sau a unei proceduri de auditare a procesului de achizitie
publica: separarea atributiunilor si instituirea sistemului de verificare „în cruce”; acuratetea raportarilor;
efectuarea auditarii în timp real; audit ex-ante si audit ex-post; Evitarea posibilelor conflicte de interes.
Necesitatea pregatirii si adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii, în fond luarea
deciziilor în acest domeniu a fost pusa în evidenta prin prezentarea punctelor forte si slabe, a riscurilor si
prezentarea anumitor recomandari.
În context punctele forte, rezultat al analizei diagnostic constau în: managementul procesului de
adjudecare a lucrarilor de investitii în constructii a aderat la strategia generala a firmei; intensificarea unor
relatii de parteneriat cu ofertantii; implicarea într-o mai mare masura a personalului de conducere;
maleabilitatea unei structuri organizatorice; definirea concisa si clara a responsabilitatilor privind
activitatea de constructii; realizarea estimarilor privind partea financiara si a termenelor, corecta si în timp
cert; realizarea unui program al calitatii aliniat la standardele europene, etc.
Punctele slabe se refera indubitabil la : utilizarea abuziva de catre o persoana cu functie de
conducere a autoritatii pe care o exercita, întocmirea unei documentatii tehnice si financiare de catre
conducatorul respectiv în favoarea unui anumit ofertant; derularea defectuoasa a procedurii de licitatie
5
astfel încât sa se creeze doar impresia unei competitii, inexistenta unor proceduri standard în fazele
procesului de adjudecare; inexistenta unor planuri de pregatire profesionala a personalului implicat în
managementul adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii; nu exista tehnici si metode adecvate pentru
analiza riscului; lipsa unei baze informatice sau a unor programe informatice în acest domeniu; etc.
Sursele de risc care genereaza un comportament inadecvat în planificarea
procesului de adjudecare constau în supraâncarcarea bugetului cu anumite cheltuieli care nu se justifica
prin inventarea unor nevoi fictive inexistente în realitate, favorizarea unui anumit ofertant care a mai
participat si la alte licitatii organizate de aceeasi firma.Este ideal pentru aceasta perioada respectarea
cerintelor conform acquis-ului comunitar în ceea ce priveste întocmirea documentatiei pentru elaborarea si
prezentarea ofertei prin alinierea indicatorilor economici industriali la cerintele standardelor europene;
Analizând punctele slabe si având în vedere riscurile existente în planificarea procesul de adjudecare a
lucrarilor de investitii în constructii pot formula urmatoarele recomandari cu caracter general: studierea si
chiar încercarea de a se alinia la metodologiile studiilor de prefezabilitate si fezabilitate utilizate de alte
state membre CE; justificarea fiecarui element de cheltuieli din buget si verificarea amanuntita a acestora;
auditarea activitatii cât de des este posibil chiar trimestrial, acolo unde riscul este ridicat; verificarea
tuturor documentelor tehnice si financiare de catre o persoana neimplicata în întocmirea initiala a
documentatiei în scopul evitarii înscrierii în aceste documente a unor amanunte care ar influenta într-un
anumit fel ofertantul, luarea tuturor masurilor necesare de a simplifica aceasta documentatie depusa, care
de cele mai multe ori este excesiva si de prisos, determinând o pierdere de timp atât pentru ofertanti cât si
pentru specialistii care verifica amanuntit documentatia depusa în vederea sustinerii licitatiei; introducerea
unor proceduri de achizitie publica standardizate, fara hârtii. Adjudecarea este o etapa de mare importanta
si ea trebuie sa faca obiectul managementului strategic al activitatii de constructii.
În succesiunea logica de tratare a problemelor s-a tratat: managementul strategic al adjudecarii,
contractarii, planificarii si progno zei lucrarilor de investitii în constructii.
Având în vedere etapele procesului de ofertare în vederea adjudecarii unei lucrari de executie reparatii
în constructii s-a efectuat un studiu de caz privind licitatia organizata de o autoritate contractanta în scopul
adjudecarii si contractarii unei lucrari de executie de reparatii la un imobil.
Studiul de caz efectuat, pune în evidenta faptul ca desi etapele procesului de achizitie publica au fost
bine identificate si planificate exista riscuri în ceea ce priveste: planificarea, initierea si lansarea,
derularea, finalizarea procedurii si în final administrarea contractului.
Etapa de planificare a achizitiilor publice comporta urmatoarele riscuri: în bugetul de venituri si
cheltuieli pot fi cuprinse cheltuieli pentru reparatii care sa nu aiba acoperire în realitate si pe care de fapt
conducerea institutiei le planifica pentru utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care au fost create;
partea tehnica a caietului de sarcini sa fie de asa maniera formulata încât sa influenteze într-un anumit fel
un anumit ofertant, ofertant care sa nu fie sub nici o forma „ strain ” de aceasta situatie.
În scopul prevenirii unor astfel de situatii s-au formulat urmatoarele recomandari: verificarea
amanuntita în contabilitatea firmei achizitoare, de catre organele de specialitate (audit, control financiar) a
fiecarui element de cheltuiala planificat în bugetul de venituri si cheltuieli; analizarea cu deosebita
responsabilitate a documentatiei tehnice de mai multe persoane cu sarc ini în acest sens, astfel încât aceasta
sa nu permita influentarea ofertantilor.
Referitor la etapa de derulare a procedurii de achizitie publica studiata, si nu numai este foarte
important ca anunturile de participare la licitatie sa fie publicate prin cât mai multe mijloace mass- media
pentru a se elimina suspiciunea ca aceste anunturi ar putea fi transmise de fiecare data unor firme stabilite
anticipat.
Exista însa riscul ca: datorita faptului ca legislatia în vigoare privind procedura de achizitie publica este
perimata, neperfectata de foarte mult timp, greoaie, sa se permita a se solicita în exces dar si în mod
abuziv documente de calitate, calificare, etc. care de altfel nu fac altceva decât sa limiteze participarea
altor ofertanti la licitatie; în activitatea de negociere, activitate foarte putin detaliata în normele legale in
vigoare privind achizitiile publice de lucrari sa apara probleme care constau în selectarea ofertantilor pe
criterii mai putin obiective, favorizati prin furnizarea unor informatii benefice.
Ca urmare a riscurilor inevitabile mentionate mai pot fi facute urmatoarele recomandari :
îmbunatatirea legislativa a procedurilor de achizitie publica de lucrari si simplificarea pe cât posibil a
partii inutile care de fapt este si cea mai stufoasa si anume cea de detaliere a documentiei care necesita un
6
volum mare de munca si care datorita atentiei acordate ar putea implica neglijarea elementelor
esentiale.Procedurile ar putea fi simplificate printr-un sistem informational, astfel încât acestea sa fie usor
de accesat prin intermediul calculatorului în orice moment si de oricine doreste.Referitor la criteriile de
evaluare este necesara prezentarea clara si amanuntita a unui algoritm de calcul astfel incât sa nu mai fie
posibila modificarea acestora pe parcursul desfasurarii procesul de achizitie.
Ultima etapa, cea de atribuire si administrare a contractului prezinta riscul ca unele clauze
contractuale sa fie negociate sau chiar modificate în favoarea contractantului.
În aces sens s-ar putea recomanda, respectarea metodologiei de întocmire a contractului si chiar
numerotarea si personalizarea paginilor acestuia astfel încât sa nu fie creata posibilitatea înlocuirii acestora.
În concluzie, se poate considera ideal pentru aceasta perioada respectarea stricta a principiilor
general acceptate în Europa în domeniul achizitiilor publice si anume: liberei concurente; utilizarii
eficiente a fondurilor publice; transparentei; tratamentului egal; confidentialitatii.
Problemele importante în managementul adjudecarii lucrarilor de constructii se refera la:
supraîncarcarea managerilor de proiect, atragerea si pregatirea managerilor de proiect, managementul
informatiilor si insuficienta unor baze de date si soft pentru managementul proiectelor, programarea
defectuoasa a lucrarilor de investitii în constructii si ineficienta sistemului de management în ansamblul
sau, sprijinul din partea personalului din compartimentele functionale ale firmei si insuficienta cursurilor
de specialitate din cadrul programelor universitare, ineficienta utilizare a subcontractantilor si acceptarea
unor lucrari cu un grad mare sau necunoscut de risc, insuficienta resurselor datorata mediului „ostil” de
afaceri; cresterea complexitatii proceselor de constructii; existenta unor instrumente de procesare a datelor
insuficient integrate; dominatia gândirii tehnice asupra celei „de afaceri”; calificarea insuficienta în
domeniul managementului; estimarile nefavorabile privind relatia dintre costurile si beneficiile
managementului adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii; managementul nu este convins de
necesitatea managementului adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii.
Riscurile legate de aceste puncte slabe se refera la: câstigarea licitatiilor de catre firme care nu
îndeplinesc conditiile necesare si mai mult decât atât atribuirea contractelor unor firme neserioase;
favorizarea anumitor ofertanti prin transmiterea unor informatii utile procesului de adjudecare;
documentatia depusa fiind exagerat de „stufoasa” determina riscul ca datorita amanuntelor care nu sunt
necesare sa fie trecute neobservate gresile grave de fond.
Oportunitatile unui management corespunzator al adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii
o reprezinta calculul si diseminarea indicatorilor „comenzi noi în constructii”, a indicilor de cost în
constructii, pe categorii de constructii conform acquis-ului comunitar; studierea metodologiilor calculului
indicelui de pret în constructii, utilizate de alte state membre UE; colaborarea cu institute specializate în
constructii (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului; Comisia Nationala de Prognoza;
Institutul National de Cercetare, Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor) în vederea
implementarii unei anchete statistice specifice.
Analizând punctele slabe identificate mai sus se pot formula urmatoarele recomandari cu caracter
general: recurgerea la structura organizatorica pe proiecte (constituirea de echipe de proiect dedicate) în
locul structurii functionale si implicarea echipelor de proiect înca din stadiile timpurii ale acestuia;
perfectionarea sistemului de management al proiectelor de constructii prin stabilirea unor structuri,
proceduri, responsabilitati si cerinte minime pentru procesele cheie, cu caracter obligatoriu; întarirea si
dezvoltarea competentelor personalului în domeniul managementului proiectelor prin intermediul unor
programe de training; profesionalizarea managerilor de proiect prin introducerea certificarii profesionale a
acestora de catre un organism sau consortiu specializat (organizatie profesionala si institutie universitara);
introducerea unui sistem uniform si eficient, inclusiv la nivelul subcontractantilor, de monitorizare si
interventie asupra proiectelor de investitii în constructii prin intermediul evenimentelor critice; instalarea
unui soft de management al proiectelor adecvat complexitatii activitatii curente si viitoare a organizatiei si
constituirea unui sistem de baze de date standardizate; perfectionarea sistemului de contabilitate astfe l
încât sa permita urmarirea costurilor pe obiective si agregarea datelor de la nivelul santierelor, necesare în
executarea unui control proactiv asupra proceselor, în cadrul sistemului global de contabilitate a firmei;
implementarea unui sistem de management al costurilor la nivelul activitatilor din cadrul proiectelor care
sa permita optimizarea utilizarii proceselor indirecte cum ar fi: procesarea comenzilor,
proiectarea,ofertarea; introducerea unui sistem de recompensare a personalului bazat pe performa nta pâna
7
la nivelul sefilor de formatii de lucru; derularea unor activitati de marketing si comert electronic în
vederea cresterii eficientei acestor procese si îmbunatatirii legaturilor informationale; introducerea
contractelelor de management de proiect; utilizarea unor metode adecvate pentru managementul riscurilor;
îmbunatatirea managementului informatiilor.
Starea actuala a managementului adjudecarii lucrarilor de investitii în constructii pune în
evidenta faptul ca desii atât lucrarile de constructii, investitiile brute si cifra de afaceri înregistreaza o
tentinta de crestere în anul 2002 fata de anul 1998, totusi ramura constructiilor care reprezinta un vector
primordial în procesul de dezvoltare si modernizare economico sociala progreseaza într-un ritm destul de
lent fata de alte ramuri ale economiei nationale unul dintre motive fiind si faptul ca adjudecarea
lucrarilor de investitii se efectueaza dupa o procedura greoaie, care presupune întocmirea unui numar
extrem de mare de formalitati si documente care ar putea fi simplificate printr-un procedeu informatic
usor de accesat de orice institutie interesata

8
CURRICULUM VITAE

NUMELE SI PRENUMELE : ANGHELACHE DOINITA DANIELA


DATA SI LOCUL NASTERII: 17 IULIE 1967, CRAIOVA
STAREA CIVILA: CASATORITA
DOMICILIUL ACTUAL: Dolj,Craiova Str. Traian Lalescu nr.12, Bl. G15, Ap.9
TELEFON: 0744.154781
STUDII : 1. Liceul de matematica –fizica „NicolaeBalcescu” din Craiova, promotia 1986
2.Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice, sectia finante –contabilitate,
promotia 1994;
STUDII POSTUNIVERSITARE : Studii aprofundate -Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte
Economice, Specializarea: Managementul resurselor firmei , promotia 1995;

DOCTORAT- doctorand înmatriculata în anul 2001 în cadrul Universitatii din Craiova, Facultatea de
Stiinte Economice, Domeniul fundamental: Stiinte Economice, Domeniul: Management.
LIMBI STRAINE CUNOSCUTE: Franceza:foarte bine scris si vorbit; Engleza: foarte bine scris si
vorbit
PROFESIA SOTULUI CU INDICAREA ACTUALULUI LOC DE MUNCA:CONTABIL –SC ROBEST
SRL CRAIOVA
ACTIVITATEA PROFESIONALA DESFASURATA:
1.DIRECTIA REGIONALA VAMALA CRAIOVA:
*Inspector vamal in cadrul Serviciului „Inspectie Vamala si Control Ulterior” din noiembrie 1994 -
decembrie 2002;
*Inspector de specialitate / auditor în cadrul Compartimentului Control si Audit Intern din decembrie
2002 pâna în prezent.
2.SCOALA POSTLICEALA ECOLOGICA CRAIOVA:
Profesor la specializarea „Agenti Vamali”, activitate desfasurata anii 2002-2005.
Data: Semnatura: