Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul „Vasile Conta” Avizat,

Profesor………………………………………………………. Director, prof.


Disciplina Educaţie socială - Educație interculturală
Clasa a V-a
An şcolar 2018-2019 Şef de catedră,
34 de săptămâni (18/semestrul I; 16/semestrul II)
1 oră/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
-elaborată în conformitate cu Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017-

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Număr de Săptămâna Observaţii/ Semestrul


specifice* ore
Introducere Introducere 1 10-14 sept. 2018 I
Evaluare iniţială Prezentarea manualului şi
a conţinuturilor
Caracteristici ale societății 1.1. Identitate și diversitate culturală 7 17-21 sept. 2018 I
contemporane 1.2.  Diversitatea culturală - o 24-28 sept. 2018
1.3. caracteristică a societății 1-5 oct. 2018
2.3. contemporane 8-12 oct. 2018
3.1.  Complexitatea identității personale în 15-19 oct. 2018*
prezent. Identitatea culturală proprie 22-26 oct.2018
și identitatea culturală a celorlalți 30 oct.-2 nov. 2018
patrimoniul cultural/moștenirea
culturală
tradiții și obiceiuri comune/diferite
ale culturilor
patriotismul și manifestările sale
 Raportul „eu” – „ceilalți”, „noi” –
„ceilalți” în societatea multiculturală
și în societatea interculturală
Recapitulare/evaluare 1 5-9 nov. 2018 I
Persoana şi societatea 1.1. Principii și valori ale societății 8 12-16 nov. 2018 I
interculturală 1.2. interculturale 19-23 nov. 2018
1.3.  Principiile și valorile unei societăți 26-30 nov. 2018
2.3. interculturale (dezvoltarea identității 3-7 dec. 2018
3.1. culturale proprii, acceptarea și 10-14 dec. 2018
respectarea diversității, valorizarea 17-21 dec. 2018
pozitivă a diferențelor, tratamentul 14-19 ian. 2019
egal al persoanelor, solidaritate, 21-25 ian. 2019
promovarea incluziunii sociale,
dialogul intercultural)
 Abateri de la valorile și principiile
societății interculturale:
forme de intoleranță (discriminare,
segregare, rasism, xenofobie)
manifestări și efecte ale lipsei de
solidaritate (marginalizare,
excludere, izolare)
Recapitulare/evaluare 1 28 ian.-1 febr. 2019 I
Persoana şi societatea 1.1. Persoana în societatea interculturală 6 11-15 febr. 2019 II
interculturală 1.2.  Trăsături ale persoanei în societatea 18-22 febr. 2019
1.3. interculturală (spirit deschis, 25 febr.-1 mart. 2019
2.3. flexibilitate, cooperare, abilități 4-8 mart. 2019
3.1. relaționale și comunicaționale) 11-15 mart. 2019
 Comunicarea interculturală 18-22 mart. 2019
specificul comunicării interculturale
bariere ale comunicării
interculturale (stereotipuri și
prejudecăți)
- reguli și principii pentru facilitarea
comunicării interculturale
Recapitulare/evaluare 1 25-28 mart. 2019 II
Proiectul educaţional 1.1. Elaborarea și derularea proiectului 8 1-5 apr. 2019 II
intercultural 1.2. educațional intercultural 8-12 apr. 2019
1.3.  Alegerea temei 15-19 apr. 2019
2.1.  Elaborarea fișei de proiect 6-10 mai 2019
2.2.  Derularea proiectului propus 13-17 mai 2019
2.3.  Evaluarea proiectului propus 20-24 mai 2019
3.1. 27-31 mai 2019
3.2. 2-7 iun. 2019
1.1 - 3.2. Evaluare finală 1 10-14 iun. 2019 II
-
- 15-19 oct. 2018* - Programul „Şcoala altfel”
- Competențe specifice vizate:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea
unor achiziții specifice domeniului social
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea contemporană.
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate.
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale.
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități,
prin asumarea unor valori și norme sociale și civice
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural.
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural.
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală.
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin
manifestarea unui comportament social, civic și economic activ
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite.
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite.