Sunteți pe pagina 1din 20

ROMÂNIA

JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA TITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
LEGISLATURA 2016 – 2020

H O T Ă R Â R E A N R. 31

Privitor la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și


personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor
din subordinea Consiliului Local al comunei Titești

Consiliul Local al comunei Titeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă


ordinară în data de 31.07.2017, la care participă un număr de 7 consilieri din
totalul de 9 consilieri aleşi în funcţie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Titeşti nr.25 din
30.05.2017 domnul consilier Niculescu Mihai a fost ales preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privitor la
stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Titești, ale serviciilor și
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Titești prezentată de
domnul primar înregistrată la nr.1965 din 25.07.2017 și raportul de specialitate
întocmit de secretarul comunei prin care propune stabilirea salariilor de bază
pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești, familia ocupațională ”Administrație”,
începând cu data de 01 iulie 2017;
Având în vedere referatul înregistrat la nr.1966/25.07.2017 prin care
secretarul comunei propune stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și
contractuale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Titești, ale
serviciilor și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Titești,
familia ocupațională ”Administrație”, începând cu data de 01 iulie 2017;
Văzând procesul-verbal înregistrat sub nr.1961/24.07.2017 din care rezultă
îndeplinirea condiției de consultare a reprezentanților salariaților care nu fac
parte din nici un sindicat, cu privire la stabilirea salariilor de bază din familia
ocupațională ”Administrație” pentru funcțiile publice și personalul contractual
din aparatul de specialitate al Primarului comunei Titești, ale serviciilor și
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Titești;
Ţinând cont de raportul de avizare întocmit de comisia pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public si
privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, înregistrat la nr.1998 din 26.07.2017 şi al comisiei pentru
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor înregistrat la nr.1999 din 26.07.2017 prin care se acordă
aviz favorabil proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de
secretarul comunei, înregistrat la nr.1967 din 25.07.2017, prin care se avizează
favorabil proiectul de hotărâre;
Ținând cont de Nota de fundamentare înregistrată sub nr.1962/24.07.2017,
întocmită de compartimentul financiar-contabilitate din care rezultă condiția
încadrării în sumele aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu
al comunei Titești, pentru anul bugetar în curs, buget aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Titești nr.11 din 31.03.2017;
Vâzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare
a proiectelor actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
În conformitate cu prevederile art.11 și art.38 alin.1 și alin.2 lit.b coroborat
cu Anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.4 din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu
prevederile art.36 alin.2 lit.a și lit.b, alin.3 lit.b și alin.4 lit a din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.2 lit.a şi a art.115 alin.1 lit.b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cu un număr de 7 voturi „pentru”, - vot „împotrivă” şi - „abţineri” adoptă
următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Începând cu data de 01 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază


aferent gradației 0, pentru funcțiile publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești, conform Anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data de 01 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază
aferent gradației 0, pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești, conform Anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Începând cu data de 01 iulie 2017 se stabilesc salariile de bază
aferente gradației 0, pentru asistenții personali însoțitori ai persoanelor cu

2
handicap grav din subordinea consiliului local, conform Anexei nr.3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Drepturile salariale lunare brute ale personalului prevăzut la art.1 și
art.2 și alin.3 se stabilesc prin dispoziția primarului comunei Titești privind
reîncadrarea personalului.
Art.4. Se actualizează Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești, conform Anexei nr.4 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul
comunei Titești prin intermediul compartimentului financiar-contabilitate și al
secretarului comunei, iar secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri Instituției Prefectului – Județul Vâlcea în vederea exercitării controlului
de legalitate, primarului comunei, compartimentelor responsabile cu punerea în
executare și aducerea la cunoștință publică prin afişare la sediul consiliului local
și pe site-ul instituției.

Titeşti la 31.07.2017
Contrasemnează,

Președinte de ședință, Secretar al comunei,


Niculescu Mihai Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

3
JUDEŢUL VÂLCEA Anexa nr.1 la HCL
COMUNA TITEŞTI nr.31 din 31.07.2017
CONSILIUL LOCAL

TABEL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

Nr. Funcția Grad Nivel studii Salariu de bază Obs.


crt.
Secretar comună II S 4345

TABEL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

Nr. Funcția publică de Grad Nivel Salariu de bază Obs.


crt. execuție profesional studii gradația
0
1. Inspector Superior S 2758
2. Referent Superior M 1617
3. Referent Superior M 1617
4. Referent Principal M 1600

Titeşti la 31.07.2017
Contrasemnează,

Președinte de ședință, Secretar al comunei,


Niculescu Mihai Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

4
JUDEŢUL VÂLCEA Anexa nr.2 la HCL
COMUNA TITEŞTI nr.31 din 31.07.2017
CONSILIUL LOCAL

TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.


crt. execuție studii gradația
0
1. Consilier Personal al IA S 3100
Primarului
2. Bibliotecar II M 1820
3. Șofer I M 1549
4. Guard G 1395
5. Paznic G 1395

Titeşti la 31.07.2017
Contrasemnează,

Președinte de ședință, Secretar al comunei,


Niculescu Mihai Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

5
JUDEŢUL VÂLCEA Anexa nr.3 la HCL
COMUNA TITEŞTI nr.31 din 01.07.2017
CONSILIUL LOCAL

TABEL POSTURI CONTRACTUALE SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ


SOCIALĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL

Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.


crt. execuție studii gradația
0
1. Asistent personal M/G 1450

Titeşti la 31.07.2017
Contrasemnează,

Președinte de ședință, Secretar al comunei,


Niculescu Mihai Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

6
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA TITEŞTI
CONSILIUL LOCAL Anexa nr.4 la H.C.L.
nr.31 din 31.07.2017

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL


PRIMARULUI ȘI AL SERVICIILOR DE SUBORDONARE LOCALĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IULIE 2017
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE”

Nr. Funcția publică conform Anexei Gradul Nivelul Gradul/treapta Gradația Salariul de bază la
crt. nr.VIII cap.I lit.A pct.III din Legea studiilor profesională gradația 0 conf.
nr.153/2017 Legii nr.153/2017
De conducere De execuție
1 Secretar comună S 4345
2 consilier, S superior 0 2758
inspector
3 referent M superior 0 1617
4 referent M principal 0 1600

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL


PRIMARULUI ȘI AL SERVICIILOR DE SUBORDONARE LOCALĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IULIE 2017
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE”
Nr. Funcția publică conform Anexei Gradul Nivelul Gradul/treapta Gradația Salariul de bază la
crt. nr.VIII cap.II lit.A pct.IV din studiilor profesională gradația 0 conf.
Legea nr.153/2017 Legii nr.153/2017
De conducere De execuție
1 Consilier S IA 0 3100
personal al
primarului
2 bibliotecar M II 0 1820
3 șofer M I 0 1549
4 guard G 0 1395
5 paznic G 0 1395

Titești la 31.07.2017
Contrasemnează,

Președinte de ședință, Secretar al comunei,


Niculescu Mihai Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

8
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr.1965 din 25.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din
subordinea Consiliului Local al comunei Titești

În conformitate cu prevederile art.11 și a art.38 alin.2 lit.b din Legea-cadru


nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate
cu prevederile art.36 alin.9 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Față de actele normative-cadru enunțate anterior, acre au avut ca obiect de
reglementare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru
nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
aduce ca un element de noutate, excepția care vizează principiul legalității
drepturilor de natură salarială, în sensul că ”pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din
aparatul de specialitate al consiliilor județene, primării și consilii locale și din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al
minicipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”.
Astfel, conform acestei prevederi, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalului plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale, județene,
precum și din cadrul serviciilor publice subordonate (indiferent de forma de
organizare și funcționare), respectiv hotărârile consiliului local pentru stabilirea
salariilor de bază și Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și actele normative subsecvente
acesteia, pentru stabilirea și acordarea celorlalte drepturi salariale de natură
salarială și asimilate acesora.
Prin proiectul de hotărâre se respectă condiția încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei Titești
nr.11 din martie 2017
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor la
stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Titești, ale serviciilor și
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Titești, majorate față de
cele din luna iunie 2017, în ședința ordinară aferentă lunii iulie 2017, după cum
urmează:
TABEL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
Nr. Funcția Grad Nivel studii Salariu de bază Obs.
crt.
Secretar comună II S
TABEL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE
Nr. Funcția publică de Grad Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție profesional studii gradația
0
1. Inspector Superior S 2758
2. Referent Superior M 1617
3. Referent Superior M 1617
4. Referent Principal M 1600
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE
Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție studii gradația
0
1. Consilier Personal al IA S 3100
Primarului
2. Bibliotecar II M 1820
3. Șofer I M 1549
4. Guard G 1395
5. Paznic G 1395
TABEL POSTURI CONTRACTUALE SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție studii gradația
0
1. Asistent personal M/G 1450

Întocmit,
Primar,

Daneş Cătălin Nicuşor

10
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr.1966 din 25.07.2017

Se aprobă,
PRIMAR,
Daneș Cătălin Nicușor

REFERAT,

În conformitate cu prevederile art.11 și a art.38 alin.2 lit.b din Legea-cadru


nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate
cu prevederile art.36 alin.9 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Față de actele normative-cadru enunțate anterior, acre au avut ca obiect de
reglementare salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Legea-cadru
nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
aduce ca un element de noutate, excepția care vizează principiul legalității
drepturilor de natură salarială, în sensul că ”pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din
aparatul de specialitate al consiliilor județene, primării și consilii locale și din
serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al
minicipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”.
Astfel, conform acestei prevederi, devin aplicabile două categorii de acte
normative în materia salarizării personalului plătit din fonduri publice din cadrul
aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale, județene,
precum și din cadrul serviciilor publice subordonate (indiferent de forma de
organizare și funcționare), respectiv hotărârile consiliului local pentru stabilirea
salariilor de bază și Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, precum și actele normative subsecvente
acesteia, pentru stabilirea și acordarea celorlalte drepturi salariale de natură
salarială și asimilate acesora.
Prin proiectul de hotărâre se respectă condiția încadrării în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu al comunei Titești
nr.11 din martie 2017
Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privitor la
stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din
aparatul de specialitate al primarului comunei Titești, ale serviciilor și
instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Titești, majorate față de

11
cele din luna iunie 2017, în ședința ordinară aferentă lunii iulie 2017, după cum
urmează:
TABEL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
Nr. Funcția Grad Nivel studii Salariu de bază Obs.
crt.
Secretar comună II S
TABEL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE
Nr. Funcția publică de Grad Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție profesional studii gradația
0
1. Inspector Superior S 2758
2. Referent Superior M 1617
3. Referent Superior M 1617
4. Referent Principal M 1600
TABEL POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE
Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție studii gradația
0
1. Consilier Personal al IA S 3100
Primarului
2. Bibliotecar II M 1820
3. Șofer I M 1549
4. Guard G 1395
5. Paznic G 1395
TABEL POSTURI CONTRACTUALE SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
Nr. Funcția publică de Grad /Treaptă Nivel Salariu de bază Obs.
crt. execuție studii gradația
0
1. Asistent personal M/G 1450

Secretar al comunei,
Rouă Petru

12
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr........... din ........07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești

Prin expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de primarul


comunei Titești se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Titești și din serviciile de subordonare locală – familia ocupațională
”Administrație”.
Proiectul de hotărâre respectă prevederile art.11 și art.38 alin.1 și alin.2
lit.b coroborat cu Anexa VIII, cap.I lit.A pct.III și cap.II lit.A pct.4 din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a și lit.b, alin.3 lit.b și alin.4 lit a din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și cu cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările ulterioare.
Față de cele expuse și în conformitate cu prevederile art.44 din Legea
administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, propun spre aprobare în ședința ordinară din luna iulie
2017, proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Titești și din serviciile de subordonare locală – familia
ocupațională ”Administrație”, majorate față de cele din luna iunie 2017.

Secretar al comunei,
Rouă Petru

13
PRIMĂRIA COMUNEI TITEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Nr........... din ........07.2017
Aprob,
PRIMAR,
Daneș Cătălin Nicușor

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privitor la stabilirea salariilor de bază pentru
funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Titești, ale serviciilor și instituțiilor din subordinea
Consiliului Local al comunei Titești

Prin aplicarea prevederilor din Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind


salarizarea personalului plătit din fonduri publice, gestionarea sistemului de
salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare
ordonator de credite.
Astfel, începând cu luna iulie 2017, potrivit art.11 din Legea-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, respectiv
din aparatul de specialitate al primarului comunei Titești, precum și din serviciile
și instituțiile de subordonare locală, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel
de unitate.
Potrivit art.36 alin.1 și alin.2 din Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, la data de 1 iulie 2017,
reîncadrarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Titești, precum și din serviciile și instituțiile de subordonare locală, se
face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii
în muncă și vechimii în specialitate avute, cu stabilirea salariilor de bază lunare
corespunzătoare funcțiilor existente în nomenclatorul și ierarhia funcțiilor
publice și contractuale din administrația publică locală din anexa VIII, cap.I lit.A
pct.III și cap.II lit.A pct.IV la legea-cadru.
Veniturile salariale, stabilite conform prevederilor de la art.11 alin.1 și 3
din legea-cadru, nu trebuie să depășească nivelul indemnizației lunare a
viceprimarului comunei, fără a lua în calcul majorările prevăzute la art.16 alin.2
din legea-cadru.
La nivelul comunei Titești, indemnizația primarului se stabilește prin
înmulțirea coeficientului de 3,00 aferent funcției de demnitate publică cu salariul
minim brut pe țară garantat în plată de 1450 lei, rezultând o indemnizație de 4350
lei.

14
Ierarhizarea posturilor și stabilirea salariilor de bază au avut în vedere
criteriile de performanță prevăzute la art.8 din Legea-cadru nr.153/28.0.62017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv:
a) cunoștințe și experiență;
b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
c) judecata și impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare și supervizare;
e) dialog social și comunicare;
f) condiții de muncă;
g) incompatibilități și regimuri speciale.
Printre principiile care au stat la baza stabilirii salariilor de bază se află
principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și
instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care
prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție, adică
pentru funcții similare salarii egale, respectiv principiul egalității, prin asigurarea
de salarii de bază egale pentru munca cu valoare egală, care fundamentează
diferențierea între grade/trepte de salarizare.
La nivelul funcțiilor de execuție salariile de bază se stabilesc la gradația 0,
iar salariile de bază ale funcțiilor de conducere conțin gradația la nivel maxim.
Veniturile salariale includ și toate celelalte drepturi salariale care se acordă
direct prin aplicarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, potrivit dispozițiilor acesteia, precum și prin aplicarea
actelor normative subsecvente prevăzute de aceeași lege-cadru.
Având în vedere prevederile legale menționate, la nivelul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Titești, precum și din serviciile și instituțiile
de subordonare locală, salariile de bază lunare se vor stabili de către ordonatorul
principal de credite, prin acte administrative individuale, cu încadrarea în sumele
aprobate la capitolul cheltuieli de personal în bugetul propriu și cu respectarea
prevederilor art.25 din legea-cadru, respectiv suma sporurilor, compensațiilor
adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și
vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu
poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de
funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a
soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a
indemnizațiilor lunare, după caz.
Astfel, la capitolul cheltuieli de personal, bugetul aprobat este de 417700
lei, plăți efectuate conform execuției bugetare la data de 30 iunie 2017 sunt de
190508 lei, iar suma rămasă de utilizat este de 227192 lei.
În prealabil, s-a procedat la consultarea funcționarilor publici și
personalului contractual care nu fac parte din sindicat, conform procesului-verbal
încheiat cu această ocazie.
Întocmit,
Inspector superior (contabil) cu delegație,
Nicu Eugenia

15
ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI TITEȘTI
Nr.1961 din 24.07.2017
PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 24.07.2017
Între:
DANEȘ CĂTĂLIN NICUȘOR în calitate de ordonator principal de credite
și
ALBUȘEL NICOLAIE – viceprimar, ROUĂ PETRU – secretar al comunei, NICU
EUGENIA - consilier personal cabinet primar, NATE ADINA ELENA – referent
superior compartiment Asistență socială, ROUĂ ELENA – bibliotecar, POPESCU
DĂNUȚ CONSTANTIN – referent principal compartiment registrul agricol, LUNGU
GHEORGHE DOREA – sofer, BOLOVAN ANA – guard, LAZĂR ION – paznic,
În conformitate cu art.3 alin.4 din Legea 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice”
,,Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de
funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut,
gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de
încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură
prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte
profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în
sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
Obiectul prezentului proces verbal îl constituie consultarea noilor grile de
salarizare propuse de ordonatorul principal de credite astfel:
Nr. crt. Funcția Grad Studii Gradația Salariu de
conform profesional/treaptă bază
nomenclator
1. Secretar superioare 0 4345
2. Consilier superior superioare 0 2758
3. Consilier IA superioare 0 3100
4. Referent superior medii 0 1617
5. Refrent principal medii 0 1600
6. Bibliotecar grad II medii 0 1820
7. Guard generale 0 1395
8. Șofer I medii 0 1549
9. Paznic generale 0 1395

16
La stabilirea salariilor s-a avut în vedere încadrarea în bugetul propriu dar și
următoarele principii:
a) principiul legalităţii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin
norme juridice de forţa legii, cu excepţia hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1),
conform principiilor enunţate de art. 120 din Constituţia României, republicată, dar cu
încadrare între limitele minime şi maxime prevăzute prin prezenta lege;
b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare şi
instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează
aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie;
c) principiul egalităţii, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu
valoare egală;
d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului
din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile
activităţii şi nivelul studiilor;
e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul
recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale obţinute, pe baza criteriilor
stabilite potrivit legii şi regulamentelor proprii;
f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, în cadrul aceluiaşi
domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate;
g) principiul transparenţei mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în
sensul asigurării predictibilităţii salariale pentru personalul din sectorul bugetar;
h) principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare
pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor
de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii;
i) principiul publicităţii în sensul transparenţei veniturilor de natură salarială,
precum şi a altor drepturi în bani şi/sau în natură pentru toate funcţiile din sectorul
bugetar.
În urma consultărilor a fost stabilit ca salariile de bază să rămână așa cum a
propus ordonatorul principal de credite.

Semnătura:
Daneș Cătălin Nicușor - ordonator principal de credite ……………..
Albușel Nicolaie –viceprimar ……………….
Rouă Petru – secretar al comunei ……………
Nicu Eugenia – consilier personal cabinet primar ……………….
Nate Adina Elena - referent superior compartiment Asistență socială ………..
Rouă Elena – bibliotecar …………..
Popescu Dănuț Constantin - referent principal compartiment registrul agricol …….
Lungu Gheorghe Dorea - șofer ………………
Bolovan Ana – guard ………………
Lazăr Ion – paznic …………………

17
18
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA TITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr.4 la H.C.L.

nr.31 din 31.07.2017

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DIN CADRUL


APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI AL SERVICIILOR DE
SUBORDONARE LOCALĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IULIE 2017 FAMILIA
OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE”

Nr. Funcția publică conform Anexei Gradul Nivelul Gradul/treapta Gr


crt. nr.VIII cap.I lit.A pct.III din Legea studiilor profesională
nr.153/2017
De conducere De execuție
1 Secretar comună S
2 consilier, S superior
inspector
3 referent M superior
4 referent M principal

SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL


APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI AL SERVICIILOR DE
SUBORDONARE LOCALĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IULIE 2017
FAMILIA OCUPAȚIONALĂ ”ADMINISTRAȚIE”
Nr. Funcția publică conform Anexei Gradul Nivelul Gradul/treapta Gr
crt. nr.VIII cap.II lit.A pct.IV din studiilor profesională
Legea nr.153/2017
De conducere De execuție
1 Consilier S IA
personal al
primarului
2 bibliotecar M II
3 șofer M I
4 guard G
5 paznic G

Titești la 31.07.2017
C
o
n
t
r
a
s
e
m
n
e
a
z
ă
,

Președinte de ședință,
Secretar al comunei,
Niculescu Mihai
Rouă Petru

Nr.ex.6
Red/Dact.P.R.

20