Sunteți pe pagina 1din 23

POIM 2014-2020 ANEXA 1.3 Ghidul Solicitantului OS 3.2.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE



Axa Prioritară 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Obiectivul Specific 3.2


Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a
gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Titlul Proiectului
ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICATIEI DE FINANȚARE ȘI A
DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA


DIN
JUDETUL / REGIUNEA .........., IN PERIOADA 2014-2020

Solicitant

......................................................................

(NOTĂ: textul scris în culoare roşie (în paranteză, în italic) este pentru explicarea cerinţelor cererii de finanţare şi
constituie instrucţiuni pentru completarea formularului Cererii de Finanţare şi se va şterge în momentul completării
acestuia cu datele privind proiectul)

0
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

CUPRINS

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL ...................................................................................................... 2


A.1. Informații privind Cererea de Propuneri de Proiecte .................................................................................. 2
A.2. Informații privind Solicitantul .................................................................................................................... 3
A.3. Informații privind întreprinderea și membrii unui grup pentru întreprinderi legate ................................... 4
A.4. Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea Instituţiilor Financiare
Internaţionale (IFI) ............................................................................................................................................. 4
B. DESCRIEREA PROIECTULUI ........................................................................................................................................ 6
B.1. Localizarea proiectului ............................................................................................................................... 6
B.2. Obiectivele proiectului ............................................................................................................................... 6
B.3. Contextul și descrierea proiectului ............................................................................................................. 6
B4. Proiect fazat ................................................................................................................................................. 8
B5. justificare ..................................................................................................................................................... 9
B.6. Durata proiectului ....................................................................................................................................... 9
B.7. Descrierea componentelor proiectului ........................................................................................................ 9
B.7.1 Descrierea detaliată a activităților propuse și rezultatele așteptate .................................................................. 10
B.7.2. Planul de achiziţii ................................................................................................................................................ 0
B.8. Metodologia de implementare a proiectului şi resursele alocate ................................................................ 0
B.8.1. Resurse umane implicate ..................................................................................................................................... 0
B.8.2. Resurse materiale alocate .................................................................................................................................... 0
B.9. Proiect generator de venit ........................................................................................................................... 0
B.10. Impactul asupra mediului ......................................................................................................................... 1
B.11. Sustenabilitatea Proiectului ...................................................................................................................... 1
B.12. Indicatori .................................................................................................................................................. 3
C.PROPUNEREA FINANCIARĂ ......................................................................................................................................... 5
C.1. Detalierea Costurilor Proiectului Pe Categorii De Cheltuieli Şi Componente ........................................... 5
C.1.1. Costurile proiectului (instituţionale şi operaţionale) - Document MS Office EXCEL separat ............................ 5
C.2. Bugetul Proiectului ..................................................................................................................................... 5
C.2.1. Încadrarea activităţilor şi a costurilor pe obiective ............................................................................................ 0
C.3. Planul Financiar .......................................................................................................................................... 0
C.4. Defalcarea bugetului pe Categorii de intervenție ....................................................................................... 0
ANEXE LA CEREREA DE FINANȚARE ............................................................................................................................ 1

1
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


(se completează de către Organismul Intermediar –OI / Autoritatea de Management, conform prevederilor din ghidul
solicitantului)
Instituţia: (Organismul Intermediar (Regional)/Autoritatea de Management) ....................

Data înregistrării: ………………… Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:


…………………………..
(se completează cu numele persoanei responsabile din
cadrul OI, dacă depunerea nu se face electronic )
Număr de înregistrare: …………….... Semnătura: ……………………………
(se completează numărul de înregistrare de la registratura,
dacă este cazul)
Cod SMIS ..................
Număr cerere de propuneri de proiecte: ………..
Cod MySMIS.............

NUMELE PROIECTULUI: (se completează cu litere de tipar dacă , maxim 120 de caractere)

ACRONIMUL PROIECTULUI Maxim 25 de caractere

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

A.1. INFORMAȚII PRIVIND CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

Număr cerere de propuneri de Se completează cu denumirea completă a cererii de propuneri proiecte în cadrul
proiecte: ……….. căruia se solicită finanțarea, disponibilă în Ghidul Solicitantului

Axa prioritară 2014-2020 Se selectează Axa Prioritară în cadrul căruia este publicată cererea de propuneri
de proiecte (din meniul de Axe Prioritare al POIM dinsponibil în MySMIS)
Obiectiv Tematic Se selectează Obiectvul Tematic în cadrul căruia este publicată cererea de
propuneri de proiecte (din meniul de Axe Prioritare al POIM disponibil în
MySMIS
Prioritatea de investiții POIM Se selectează prioritatea de investiții în cadrul căreia este lansată cererea de
2014-2020 propuneri de proiecte (din meniul de priorități de investiții disponibil în MySMIS)
Obiectiv specific Se selectează Obiectivul Specific în cadrul căruia este lansată cererea de
propuneri de proiecte (din meniul de obiective specifice disponibil în MySMIS)
Tipul asistenţei financiare Selectați fondul UE pentru care se solicită finanțare:
nerambursabile solicitate  Fondul European pentru Dezoltare Regională
 Fondul de Coeziune

2
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

A.2. INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL

Denumirea solicitantului1: .............................................................................................................................................

Denumirea solicitantului Se completează denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în actele
constitutive

Adresa sediului solicitantului Se completează cu adresa poştală a sediului principal (stradă, număr, cod poștal,
localitate, județ)
Pagina web a solicitantului
Numele persoanei de contact Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu
Organismul Intermediar / Autoritatea de Management în procesul de evaluare şi
selecţie a Cererii de finanţare, și care coordonează implementarea proiectului –
Managerul de Proiect
Persoana de contac poate fi acceași cu reprezentantul legal
Poziția persoanei de contact
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail Se completează cu adresa de poştă electronică generală a organizaţiei sau a
reprezentantului legal sau a persoanei de contact
Codul de înregistrare fiscală
Codul unic de înregistrare NA
Nr. registru asociații și fundații Se completează doar pentru solicitanții pentru care se aplică
(dacă este cazul)
Cod CAEN principal NA
Cod CAEN relevant NA
Obiect de activitate
TVA recuperabil Da/ Nu
Tipul solicitantului Se selectează din meniul My SMIS, conform prevederilor Ghidului solicitantului
pentru OS 4.1.
Reprezentantul legal al Se completează datele persoanei care are dreptul, conform actelor de constituire, să
solicitantului reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia
Nume şi prenume
Funcţie
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Persoana responsabilă cu Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare este persoana care are dreptul de
operaţiunile financiar bancare semnătură în cadrul operaţiunilor financiar bancare.
Se completează cu prenumele şi numele complet al persoanei responsabile cu
operaţiunile financiare, inclusiv iniţiala tatălui, aşa cum apare în cartea de identitate
Funcţie
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Informaţii privind conturile bancare
Banca/ Sucursală:
Adresa:
Cod IBAN:

1 În cazul în care propunerea de proiect va fi aprobată, „Solicitantul” va deveni în mod automat Beneficiar.
3
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

A.3. INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARUL

Anul înfiinţării:

Anul n*-2 Anul n*-1 Anul n*


Numărul total de salariaţi
Cifra de afaceri anuală(lei)
Profit net (lei)
Profitul din exploatare (lei)
Active totale (lei)
*) n = anul fiscal pentru care au fost depuse situaţiile financiare la cererea de finanţare (vezi și Secţiunea Completarea cererii de finanţare, din ghidul
solicitantului).
**) conform datelor din situaţiile financiare corespunzătoare

A.4. SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN
PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea unei IFI în
ultimii 5 ani, înainte de data depunerii prezentei cereri de finanţare?
Da
Nu

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 3 proiecte

Cele 3 proiecte vor fi enumerate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat
contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect, completaţi tabelul de mai jos.

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului


Se completează, cu titlul şi numărul de referinţă complete ale proiectului, aşa cum apar în contractul de finanţare.
Numărul de referinţă poate să fie reprezentat de codul proiectului sau numărul contractului, aşa cum a fost el stabilit de
către organizaţia finanţatoare.
Data semnare Se completează cu data semnării
Data finalizării Se completează, cu valoarea totală a proiectului, menţionându-se separat
cuantumul finanţării nerambursabile
Valoarea totală a proiectului (lei) Se completează, cu valoarea totală a proiectului, menţionându-se separat
cuantumul finanţării nerambursabile
Cheltuieli eligibile ale proiectului
(lei)
Contribuția beneficiarului la
cheltuielile eligibile (lei)
Grantul acordat beneficiarului (lei)
Schema de ajutor de stat NA
Baza legală națională NA
Baza legală comunitară NA
Stadiul implementării proiectului Se completează, după caz, cu: „finalizat”, „în curs de implementare”
Pentru proiectele care nu au fost încă finalizate, estimaţi procentul de realizare a
proiectului şi termenul de finalizare
Obiectivul proiectului finanțat Se completează, cu o scurtă descriere a proiectului, a activităţilor realizate/în
anterior curs de realizare
Rezultate obţinute Se completează, cu rezultatele obţinute, atât pentru proiectele finalizate, cât şi
pentru cele în curs de implementare
Activități finațate anterior Se completează cu principalele activități finanțate anterior

4
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

Sursa de finanţare Se indică sursa de finanţare (ex: buget de stat, buget local, surse externe
nerambursabile) şi completaţi cu denumirea organizaţiei finanţatoare şi a
autorităţii contractante

Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice, alte programe operaționale sau împrumuturi
din partea IFI, pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare?

Da
Nu

Dacă da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii

Denumirea programului, titlul şi


numărul de înregistrare a proiectului
Data depunere
Valoarea totală a proiectului (lei)
Cheltuieli eligibile ale proiectului (lei)
Sursa de finanţare
Obiectivul proiectului finanțat anterior Se completează, cu o scurtă descriere a proiectului, a activităţilor realizate/în
curs de realizare
Rezultate obţinute Se completează, cu rezultatele obţinute, atât pentru proiectele finalizate, cât şi
pentru cele în curs de implementare
Activități finațate anterior Se completează cu principalele activități finanțate anterior
Stadiul la data depunerii Cererii de Completaţi, după caz, cu: „în curs de evaluare”, „în curs de finanţare”,
finanţare Activităţi finanţate „respins” etc

5
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

B. DESCRIEREA PROIECTULUI

B.1. LOCALIZAREA PROIECTULUI

Proiectul va fi implementat în:

 Regiunea:

 Judeţul:

 Localitatea (inclusiv adresa):

Se va descrie aria de operare curentă și viitoare, după cum urmează:


Se va descrie succint aria de operare actuală/viitoare (preconizată de OR și AL) prin prezentarea de hărți la o scara
relevantă pentru a se incadra pe cate o pagina format A4 pentru:
 Zonele de alimentare cu apa aflate/preconizate a intra in aria de operare a Operatorului Regional (OR);
 Aglomerarile aflate/preconizate a intra în aria de operare a Operatorului Regional.
Se va prezenta nivelul de asigurare a serviciilor in format tabelar, dupa cum urmeaza:
 Pentru zonele de alimentare cu apa:
o numarul de locuitori deserviti/care vor fi deserviți, precum si procentul din numarul total de
locuitori din zona de operare;
 Pentru aglomerări:
o numarul de locuitori echivalenti carora li se asigura colectarea si respectiv epurarea apelor
uzate/li se va asigura colectarea și respectiv epurarea, precum si procentul total din numarul total
de locuitori echivalenti carora li se asigura colectarea, si respectiv epurarea apelor uzate din zona
de operare.

B.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta obiectivul general (scopul) şi obiectivele specifice ale proiectului; de
asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelui specific pentru care proiectul este promovat,
precum şi contribuția la realizarea obiectivului general al POIM.

Obiectivele trebuie să fie SMART, respectiv formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile şi
rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine.

B.3. CONTEXTUL ȘI DESCRIEREA PROIECTULUI

În cadrul acestei secțiuni se vor detalia pe scurt următoarele:


 Cadrul institutional (punandu-se accent pe zona care va fi inclusa in proiect):
 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (documente de infiintare, membri, personal executiv, etc);
 Operator Regional (documente de infiintare, actionari, personal executiv, cifra de afaceri, numar de angajati);
 Contractul de Delegare (cand a fost semnat, daca acopera deja si zonele care vor fi incluse in proiect, prevederi
esentiale etc);
 Unitatea de Implementare a Proiectului (data infiintarii, structura, personal, experienta in gestionarea
proiectelor, etc).
6
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

 Situația actuală a sistemelor de alimentare cu apa


Se va prezenta succint situatia actuala a fiecaruia dintre sistemele de alimentare cu apa din localitatile / zonele de
aprovizionare, care fac obiectul cererii de finantare.
Descrierea va cuprinde elemente sintetice privind:
 Acoperirea sistemului de alimentare cu apa (numarul de locuitori deserviti si procent din numarul total estimat al
localitatii / zonei);
 Debite specifice (litri/pers,zi) pentru populatie estimate sau masurate (se va preciza);
 Nivelul de pierderi in aductiuni si/sau retele de distributie; se va preciza daca este masurat sau estimat;
 Gradul de contorizare;
 Sursa/sursele de apa bruta (amplasament, tip, capacitate, caracteristici, protectie sanitara, vulnerabilitate,
categoria conform NTPA 013, probleme de cantitate/calitate a apei brute, alte informatii, daca e cazul);
 Aductiuni de apa bruta (amplasament, lungime, material, varsta, probleme in exploatare, nivelul de pierderi
estimat);
 Statii de tratare (amplasament, debit, tehnologia de tratare, anul punerii in functiune / reabilitarii, reactivi
utilizati, lipsuri, probleme in exploatare, calitate apa bruta, calitate apa tratata);
 Aductiuni apa tratata (amplasament, lungime, material, varsta, probleme in exploatare, nivelul de pierderi
estimat);
 Rezervoare (amplasament, volum, stare, probleme in explotare, anul punerii in functiune / reabilitarii);
 Statii de pompare (amplasament, tip, caracteristici utilaje: debit, inaltime de pompare, putere);
 Retele de distributie; se vor prezenta tabele cu:
o lungimi pe diametre;
o lungimi pe varsta.
Se vor sintetiza deficientele sistemului de alimentare cu apa (de exemplu):
 Capacitate insuficienta;
 Grad de acoperire insuficient;
 Statia de tratare opereaza cu dificultate si calitatea apei potabile nu este conforma cu Legea privind Calitatea
Apei Potabile;
 Pierderi mari de apa;
 Risc asupra sanatatii umane;
 Avarii;
 Intreruperi in furnizarea serviciului;
 Alte probleme – precizati.
Descrierea se va particulariza pentru fiecare sistem de alimentare cu apa / zona de aprovizionare care se ia in calcul in
cererea de finantare.

Se vor prezenta succint investitiile in curs de realizare in aria de operare prin diverse instrumente de finantare (ex: Phare,
SAMTID, ISPA, CNI-MDRT, Ord. 7/2006, Fondul de Coeziune, PNDR - Masura 322, Fondul de Mediu, Programe
Multianuale, etc.) precum si data estimata de finalizare. Se va prezenta o analiza succinta a Master Planului precum si a
modului in care investitiile de mai sus se incadreaza ca prioritati in Master Planul revizuit.
Se vor prezenta (daca este cazul) informatii privind alte proiecte preconizate sau pentru care s-au depus aplicatii pentru
alte finantari, in vederea evitarii dublei finantari.

 Situatia actuala a sistemelor de canalizare

Se va prezenta succint situatia actuala a fiecaruia dintre sistemele de canalizare-epurare din aglomerarile, care fac
obiectul cererii de finantare.
Descrierea va cuprinde elemente sintetice privind:
 Acoperirea sistemului de canalizare-epurare (numarul de locuitori deserviti si procent din numarul total estimat
al aglomerarii / clusterului);
 Debite de ape uzate estimate sau masurate (se va preciza);
 Tipul de sistem de canalizare: (unitar, divizor sau mixt);
 Retele de canalizare; se vor prezenta tabele cu:
o lungimi pe dimensiuni ale canalelor (circulare, ovoidale, clopot, etc.);
7
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

o lungimi pe varsta;
 Nivelul de infiltratii / exfiltratii in retelele de canalizare; se va preciza daca este masurat sau estimat;
 Numar de incidente inregistrate in sistem (blocaje, prabusiri);
 Statii de pompare in reteaua de canalizare (amplasament, tip, caracteristici utilaje: debit, inaltime de pompare,
putere);
 Statii de epurare (amplasament, capacitate ca populatie echivalenta (1 p.e. = 60 gO2/zi ca CBO5), debit,
tehnologia de epurare pe linia apei si pe linia namolului, anul punerii in functiune / reabilitarii, reactivi utilizati,
lipsuri, probleme in exploatare, calitate apa bruta, calitate apa epurata);
 Emisarul statiei de epurare (denumire, caracteristici generale, influenta descarcarii apelor uzate / epurate
vulnerabilitate, categoria conform NTPA 013, alte informatii, daca e cazul);
Se vor sintetiza deficientele sistemului de canalizare (de exemplu):
 Capacitate insuficienta;
 Grad de acoperire insuficient;
 Statia de epurare opereaza cu dificultate si calitatea apei epurata nu este conforma cu legislatia in vigoare; se va
specifica daca dilutia datorata infiltratiilor reprezinta o problema de exploatare
 Infiltratii / Exfiltratii mari in / din reteaua de canalizare;
 Risc asupra sanatatii umane;
 Conformarea cu planurile de management bazinal
 Alte probleme – precizati.
Descrierea se va particulariza pentru fiecare aglomerare / cluster care se ia in calcul in cererea de finantare.
2. Se vor prezenta succint investitiile in curs de realizare in aria de operare prin diverse instrumente de finantare (ex:
Phare, SAMTID, ISPA, CNI-MDRT, Ord. 7/2006, Fondul de Coeziune, PNDR - Masura 322, Fondul de Mediu, Programe
Multianuale, etc.) precum si data estimata de finalizare. Se va prezenta o analiza succinta a Master Planului si a modului
in care investitiile de mai sus se incadreaza ca prioritati in Master Planul revizuit.
Se vor prezenta (daca este cazul) informatii privind alte proiecte preconizate sau pentru care s-au depus aplicatii pentru
alte finantari, in vederea evitarii dublei finantari.

B4. PROIECT FAZAT2

Prezentul proiect este un proiect fazat, care se defășoară în mai multe etape?

Da
Nu

Dacă da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii

1. Dacă acest proiect este o parte a unui proiect cu mai multe etape a cărui primă etapă s-a desfășurat în perioada
2007-2013, se va fruniza o descriere a obiectivelor fizice și financiare ale etapei precedente, inclusiv o descriere a
implementării primei faze, și se va confirma că proiectul este sau va fi finalizat pentru a fi folosit în conformitate cu
obiectivul propus.

2. In cazul în care proiectul reprezintă o etapă a unui proiect de ansamblu, oferiți o descriere concisă a etapelor
prevăzute pentru implementare, arătând în ce mod aceste etape sunt independente una de alta din punct de vedere
tehnic și financiar.

Se vor indica care au fost criteriile utilizate pentru divizarea proiectului în etape. Se va indica partea din proiectul de
ansamblu (sub formă de procente) care este acoperită de această fază. În cazul în care proiectul este cofinanțat din
mai multe programe operaționale, se vor indica programele operaționale corespunzătoare diverselor părți și
alocarea proporțională.

2
Pentru proiectele de asistență tehnică din cadrul OS 3.2 se va preciza dacă proiectul a fost finanțat și din POS Mediu
2007-2013
8
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

B5. JUSTIFICARE

Proiecetele de asistență tehnică din cadrul OS 3.2 vor fi justificate ca etapa de pregătire a proiectului de investiții (din
punct de vedere al necesarului de expertiză privind elaborarea documentelor suport ale aplicației de finanțare) care va
conduce la atingerea ţintelor din Tratatul de Aderare.
Se va prezenta de asemenea contributia estimata a investițiilor propuse la atingerea obiectivelor legislatiei specifice
nationale si europene. Se vor aborda legile si directivele majore in domeniu. Exemplu:
- Directiva cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE);
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si adaugita prin Legea 311/2004, OG nr. 1/2011;
- Directiva apei potabile (Directiva 98/83/EC);
- Directiva privind epurarea apelor uzate orasenesti (Directiva 91/271/EEC);
- HG nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata
utilizate pentru potabilizare –NTPA 013 aprobate prin HG 100/2002;
- Alte legi, reglementari si directive la respectarea carora proiectul are contributii importante.

B.6. DURATA PROIECTULUI

Precizați durata implementării proectului, exprimată în luni


Data începerii:

Data finalizării:

B.7. DESCRIEREA COMPONENTELOR PROIECTULUI3

Beneficiarul Proiecutului va prezenta în Cererea de Finantare componentele majore ale asistentei tehnice pentru
elaborarea aplicaţiei de finanţare pentru proiectul de investiţii, cu respectarea legislatia nationala (HG 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008, cu modificarile si completarile ulterioare):
o Studiul de fezabilitate;
Studii preliminare:
 Studiu geotehnic – se va estima numarul de foraje geotehnice care trebuie realizate;
 Studiu hidrogeologic – se va estima numarul de captari subterane care necesita studii;
 Studiu de inundabilitate – se va estima numarul de zone cu risc de indundabilitate in care se vor amplasa
obiecte ale sistemului de alimentare cu apa si implicit numarul de studii necesare, precum si masurile de
protectie necesare;
 Studiu topografic – se va estima suprafata totala a amplasamentelor in care sunt obiecte ale sistemului de
alimentare cu apa si canalizare care trebuie ridicate (hectare) dar si lungimea de retele si aductiuni pentru
care se vor intocmi ridicari topografice (plan banda);
 Studiu de tratabilitate (daca este cazul);
 Studiu privind calitatea apei potabile;
 Studiu privind balanta apei;
 Studiu privind calitatea apei uzate;

3
Pentru proiectele care au fost finanțate și din POS Mediu 2007-2013, și pentru care o parte din componente au fost
finalizate, pentru această secțiune se vor completa doar componentele ce vor fi finanțate din 2014-2020
9
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

Expertize:
 Tehnologice;
 Structuri;
 Fundatii;
 Altele;
o Plan de coordonare cu alte retele/constructii din amplasamentul lucrarilor;
o Analiza cost-beneficiu;
o Strategia de Achizitii;
o Evaluarea impactului asupra mediului;
o Analiza institutionala;
o Aplicatia de finantare (formularul standard).
Notă: Întrucât scrierea formularului de aplicaţie nu constituie o activitate eligibilă, acesta va fi completat de către
Beneficiar, cu sprijinul experţilor consultantului care au participat la elaborarea documentelor suport ale aplicaţiei
de finanţare
Suplimentar, asistenta tehnica pentru realizarea Aplicatiei de Finantare va acorda sprijin in activitatea de evaluare a
Aplicatiei de Finantare pana la aprobarea finala a acesteia, inclusiv orice revizuiri si clarificari necesare pe parcursul
procesului de aprobare a Aplicatiei de Finantare.
Asistenta tehnica va elabora de asemenea si documentatia/documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii de
asistenta tehnica de management de proiect si/sau supervizare si documentatiile de atribuire pentru contractele de
furnizare si lucrari (inclusiv proiectele tehnice, verificate de verificatorii atestati, acolo unde este cazul). Activitatea va
include si acordarea de sprijin pentru beneficiar pe parcursul procesului de atribuire a contractelor.
Asistenta tehnica va include si:
- cel putin unui seminari (workshop) de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire,
- activitatea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.
Documentele / activitatile anterior mentionate sunt precizate mai detaliat in cadrul modelului de caiet de sarcini anexat
prezentei cereri de finantare.

B.7.1 Descrierea detaliată a activităților propuse și rezultatele așteptate4

Această secțiune va include o descriere succintă a fiecărei activităţi care urmează a fi finanțată, precum și calendarul
activităților.
Calendarul activitatilor va fi realist si va cuprinde toate activitatile estimate de beneficiar ca fiind necesare. Activitatile se
vor centraliza intr-un tabel similar cu cel prezentat in continuare.
Activitatile specifice se vor programa in functie de anotimp (nu se vor programa spre exemplu studii geotehnice sau
topografice in lunile de iarna) dar si in durate realiste de timp.
Daca beneficiarul si/sau autoritatile locale dispun de documentatii deja intocmite, acestea vor fi prezentate in tabel si se
va mentiona ca acestea sunt realizate.

Nr. Activitate Descriere Data estimată de Data estimată de


crt. succintă incepere finalizare
Revizuire Master Plan (daca este cazul si nu face
obiectul unei alte finantari)
Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborare studiu geotehnic
Elaborare studiu hidrogeologic
Elaborare studiu de inundabilitate
Elaborare studiu topografic
Elaborare expertize lucrari edilitare
Elaborare expertize structuri
Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari
Elaborare analiza cost-beneficiu
Elaborare analiza institutionala

4
Pentru proiectele care au fost finanțate și din POS Mediu 2007-2013, și pentru care o parte din activități au fost
finalizate, pentru această secțiune se vor completa doar activitățile ce vor fi finanțate din 2014-2020
10
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

Elaborare strategie gestionare namol


Elaborare evaluare impact asupra mediului
Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate
industriale
Elaborare strategie achizitii
Sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de
finantare până la aprobarea finală (inclusiv prin
finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare)
Elaborare plan de coordonare
Elaborare documentaţii de atribuire, inclusiv sprijin
pe parcursul procesului de atribuire.
Elaborare alte documentatii necesare, specificati
Sprijin in aprobarea Aplicatiei de Finantare
Organizare seminarii
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe
parcursul executiei lucrarilor, conform Legii
10/1995.

11
POIM 2014-2020 ANEXA 1.3 Ghidul Solicitantului OS 3.2.

B.7.2. Planul de achiziţii

Nr. Obiectul Activitatea(tă Detaliu Tip de Valoare Tip procedură Data Dată publicare Data Data Durata
crt. contractului ţile) pentru contract contract contract publicare rezultat semnare trasmitere contractului
care se face procedură contract JOUE
achiziţia
(codul CPV)

0
POIM 2014-2020 ANEXA 1.3 Ghidul Solicitantului OS 3.2.

B.8. METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ŞI RESURSELE ALOCATE

Vor fi descrise/detaliate următoarele:


- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuţiilor, rolurile
persoanelor implicate etc.

B.8.1. Resurse umane implicate

Se vor identifica resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare) şi concluzii cu privire la suficienţa/insuficienţa
acestora; menţionarea asistenţei tehnice necesare pentru implementarea proiectului – dacă este cazul, se vor descrie
relatiile functionale intre organizatia beneficiara și Unitatea de Implementare a Proiectului.)

B.8.2. Resurse materiale alocate

NA

B.9. PROIECT GENERATOR DE VENIT

NA

0
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

B.10. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

NA

B.11. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Se va preciza modul de continuare a proiectului prin prezentarea investițiilor ce urmează a fi propuse în cadrul
proiectului major, după cum urmează:

 Lucrari in sistemele de alimentare cu apa


Se vor prezenta în linii mari lucrările care vor fi incluse în proiectul care va fi propus pentru finantare în perioada 2014-
2020. Această listă este orientativă şi va putea fi ajustată ulterior, pe parcursul elaborării Studiului de Fezabilitate.
Lucrarile care vor face subiectul asistentei tehnice realizate de CAT pot fi urmatoarele (lista nu este exhaustiva si poate
fi completata cu alte lucrari specifice sistemelor de alimentare cu apa):
 Lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu furnizare intermitenta a apei;
acestea pot cuprinde printre altele reţele de apă, staţii de tratare, aducţiuni, staţii de pompare etc. După caz, pot fi
incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de apă.
 Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra
sistemului si implicit asupra sanatatii umane;
 Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apa determinate de:
o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra
sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator, pierderi de apa excesive;
o Depasirea duratei de viata a componentelor propuse pentru inlocuire;
o Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apa determinata de calitatea precara a apei sau
insuficienta acesteia;
o Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale
sistemului de alimentare cu apa, SCADA.
Ca indicatie generala, lucrarile se vor adresa sistemelor de alimentare cu apa care deservesc localitati cu un numar
minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si zone / localitati/sisteme care
deservesc mai putin de 50 locuitori. În ambele situaţii, investitiile trebuie să se incadreze in valoarea specifica maximă
de 1000 Euro/locuitor. Pentru calcularea acesteia, se va raporta valoarea investitiei la populatia care va beneficia de
aceste investitii, si nu la intreaga populatie a localitatii ori a sistemului. Valoarea de investitie specifica, anterior
mentionata, poate fi depasita numai in cazuri exceptionale cu o justificare tehnica si economica foarte bine argumentata,
orice depăşire a acestei valori urmând a face obiectul aprobarii prealabile scrise a MFE – AM POIM, anterior
depunerii variantei preliminare a Studiului de Fezabilitate.
Solutiile care se vor propune pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa vor fi bazate pe normele
si legislatia nationala in domeniu si pe Directivele UE relevante. Solutiile propuse vor tine cont de particularitatile
sistemului de alimentare cu apa:
 Marimea sistemului de alimentare cu apa, exprimata prin, populatia deservita, lungimile de retele, alti indicatori
relevanti;
 Tipul de sursa si calitatea apei brute;
 Modul de indepartare a contaminantilor – tehnologia de tratare;
 Siguranta proceselor din cadrul sistemului (siguranta proceselor de tratare, a aductiunilor de transport, a
inmagazinarii apei – inclusiv rezerva de incendiu - si a furnizarii acesteia catre consumatori);
 Flexibilitatea proceselor de tratare, insemnand modul in care acestea pot raspunde la schimbarile de calitate ale
apei brute;
 Conditiile existente (hidrogeologice, topografice, regim pluviometric, etc.);
 Capabilitatea personalului de operare (pentru sisteme mici, izolate se prefera scheme si tehnologii cu grad mare
de automatizare);
 Dimensiunea proceselor (scheme adaptate la marimea debitelor si implicit a sistemelor);
 Compatibilitatea cu mediul inconjurator.
Beneficiarul va prezenta succint:
 propunerile de investitii;

1
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

 justificarile pentru care au fost propuse investitiile respective, in corelare cu deficientele sistemului actual; modul
in care investitiile se incadreaza in prevederile Master Planului revizuit/actualizat.

 Lucrari in sistemele de canalizare


Se vor prezenta în linii mari lucrările care vor fi incluse în proiectul care va fi propus pentru finanţare în perioada 2014-
2020. Această listă este orientativă şi va putea fi ajustată ulterior, pe parcursul elaborării Studiului de Fezabilitate.
Lucrarile care vor face subiectul asistentei tehnice realizate de CAT pot fi urmatoarele (lista nu este exhaustiva si poate
fi completata cu alte lucrari specifice sistemelor de canalizare):
 Lucrari de extindere a sistemelor de canalizare in zone fara acoperire sau cu acoperire insuficienta; acestea pot
cuprinde printre altele reţele de canalizare, staţii de epurare, facilităţi pentru geetionarea nămolurilor, colectoare,
staţii de pompare etc. După caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a
sistemelor de canalizare.
 Lucrari de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important asupra sistemului,
asupra sanatatii umane sau asupra mediului;
 Lucrari de inlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:
o Depasirea duratei de viata a componentei propuse pentru inlocuire;
o Starea proasta, degradarea componentelor propuse spre inlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra
sistemului si / sau asupra populatiei sau mediului inconjurator;
o Nivel de infiltratii mare;
o Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prabusiri);
o Inundarea unor proprietati sau zone din aglomerare cluster datorita lipsei de capacitate hidraulica a
sistemului de canalizare;
o Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinata de ratiuni functionale, energetice, etc.;
o Optimizarea consumurilor de energie si / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale
sistemului de canalizare.
Ca indicatie generala, lucrarile se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerari cu un numar minim de
2000 locuitori echivalenti, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare si aglomerari/clustere care
deservesc mai putin de 2000 locuitori, daca acestea sunt motivate temeinic. În ambele situaţii, investitiile trebuie sa se
incadreze in valoarea specifica maxima de 2000 Euro/locuitor echivalent. Pentru calcularea acesteia, se va raporta
valoarea investitiei la populatia echivalenta care va beneficia de aceste investitii si nu la intreaga populatie a
aglomerarii ori a clusterului. Valoarea de investitie specifica, anterior mentionata, poate fi depasita numai in cazuri
exceptionale cu o justificare tehnica si economica foarte bine argumentata, orice depăşire a acestei valori urmând a face
obiectul aprobarii prealabile scrise a MFE – AM POIM, anterior depunerii variantei preliminare a Studiului de
Fezabilitate.
Solutiile care se vor propune pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de canalizare vor fi bazate pe normele si
legislatia nationala in domeniu si Directivele UE relevante. Solutiile propuse vor tine cont de particularitatile sistemului
de canalizare:
 Marimea sistemului de canalizare (populatie deservita, populatie echivalenta, lungimi retele canalizare);
 Tipul emisarului;
 Tehnologia de epurare;
 Siguranta proceselor din cadrul sistemului (inundatii generate de ploi masive descarcate in sistemul de canalizare
sub-dimensionat, siguranta in functionare a statiei de epurare);
 Deversarile de apa pluviala in sistemele de canalizare combinate
 Flexibilitatea proceselor de epurare, insemnand modul in care acestea pot raspunde la schimbarile de calitate ale
apei uzate influenta in statie;
 Conditiile existente;
 Capabilitatea personalului de operare (pentru sisteme mici, izolate se prefera scheme si tehnologii cu grad mare
de automatizare);
 Dimensiunea proceselor (scheme adaptate la marimea debitelor si implicit a aglomerarilor);
 Compatibilitatea cu mediul inconjurator.
Beneficiarul va prezenta succint:

2
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

 propunerile de investitii;
 justificarile pentru care au fost propuse investitiile respective, in corelare cu deficientele sistemului actua/nivelul
infiltratiilorl;
 modul in care investitiile se incadreaza in prevederile Master Planului revizuit/actualizat.
Atentie! Investitiile in retelele de canalizare pluviala nu sunt eligibile!
 Costurile estimative ale investitiilor propuse
Valoarea de investitie va preciza sumele reprezentând:
 Cheltuieli eligibile;
 Cheltuieli altele decat cele eligibile.
Se vor prezenta liste orientative cu obiectele de investitii propuse, dupa cum urmează:
Investitii estimative in sistemul de alimentare cu apă (preturi curente, fără TVA)

Descriere componenta Cost unitar Nr. buc U.M Cost total


(Euro/buc) (Euro)

TOTAL (Euro)
Investitii estimative in sistemul de canalizare (preturi curente, fără TVA)
Descriere componenta Cost unitar Nr. buc U.M Cost total
(Euro/buc) (Euro)

TOTAL (Euro)
Investitii estimative total (preturi curente, fără TVA)
Descriere componenta Cost total
(Euro)
INVESTITII DIRECTE
Investitii estimative directe in sistemul de alimentare cu apa
Investitii estimative directe in sistemul de canalizare
Total investitii directe (Euro)
INVESTITII INDIRECTE
Cheltuieli de proiectare
Cheltuieli de asistenta tehnica suplimentara (ex: asistenta tehnica acordata de proiectant pe
perioada de executie, verificari tehnice conform legii 10/1995 privind calitatea in
constructii)
Cheltuieli de supervizare a contractelor de lucrari
Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli cu taxe, avize, acorduri si autorizatii
Alte cheltuieli (specificati)
Total investitii indirecte (Euro)
TOTAL GENERAL ESTIMAT (inv. directe+indirecte) (Euro)
Listele se vor prezenta pentru fiecare localitate/sistem/aglomerare in parte precum si un centralizator general.
Notă 1: Se va specifica daca estimarea este in conformitate cu Master Planul revizuit sau cu alte studii mai detaliate
disponibile la nivelul beneficiarului.
Notă 2: Valorile si componentele de investitii care vor fi incluse in proiect sunt orientative şi vor fi confirmate dupa
finalizarea Master Planului, respectiv elaborarea Studiului de Fezabilitate, fără depăşirea valorii stabilite prin lista
prioritară de investiţii avizată de către MMSC.
Nota 3: Din totalul investiţiilor directe, se va accepta ca maxim 10% din acestea să reprezinte investiţii care să
contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptare.

B.12. INDICATORI

3
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

De completat indicatorii proiectului

B.13. RISCURI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

(Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri pentru implementarea proiectului şi măsurile de
diminuare/remediere; vă rugăm precizaţi impactul pentru fiecare risc identificat – semnificativ/mediu/mic)

B.14. CONCORDANŢA CU POLITICILE ORIZONTALE ALE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ


NA

B.15. INFORMARE ŞI PUBLICITATE


Se vor prezenta succint masurile de informare si publicitate pe care le va realiza beneficiarul prezentei cereri de
finantare, pe parcursul derularii activitatii de pregătire a Aplicatiei de Finantare cu documentele suport (mai jos sunt
cateva exemple):
 Conferinte de presa – minim doua;
 Informari pe site-ul beneficiarului – minim cinci;
 Comunicate de presa – minim doua;
 Etc.

4
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

C. PROPUNEREA FINANCIARĂ

C.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE CATEGORII DE CHELTUIELI ŞI COMPONENTE

* în completarea categoriilor de cheltuieli vor fi avute în vedere prevederile HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate
naţionale, și a listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Infrastructură Mare şi prevederile HG nr. 28/ 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

C.1.1. Costurile proiectului

Beneficiarul va prezenta o defalcare a bugetului pe activitati dupa modelul urmator:

Nr. Activitate Valoare estimata


crt. (lei)
Revizuire Master Plan (daca este cazul)
Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborare studiu geotehnic
Elaborare studiu hidrogeologic
Elaborare studiu de inundabilitate
Elaborare studiu topografic
Elaborare expertize lucrari edilitare
Elaborare expertize structuri
Elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari
Elaborare analiza cost-beneficiu
Elaborare analiza institutionala
Elaborare strategie gestionare namol
Elaborare evaluare impact asupra mediului
Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate
industriale
Elaborare strategie achizitii
Sprijin în procesul de evaluare a aplicatiei de
finantare până la aprobarea finală (inclusiv prin
finalizarea formularului aplicaţiei de finanţare)
Elaborare plan de coordonare
Elaborare documentatii de atribuire1 (inclusiv sprijin
in procesul de licitare-contractare)
Elaborare alte documentatii necesare, specificati
Organizare seminarii de prezentare a Studiului de
Fezabilitate, respectiv a Documentatiilor de
Atribuire
Acordarea de AT din partea proiectantului pe
parcursul executie lucrarilor, conform Legii 10/1995

C.2. BUGETUL PROIECTULUI

Prezentaţi sursele de finanţare a proiectului, conform tabelului următor:

NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)


CRT.

1 Inclusiv studiile si investigatiile aferente, prevazute in Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si alte masuratori si determinari
necesare fundamentarii parametrilor de proiectare.
5
POIM 2014-2020 Ghidul solicitantului_OS 4.1.

Valoarea totală a proiectului, din care:


I
I.1. Valoarea eligibilă a proiectului, inclusiv TVA,
din care:
I.1.1. Contribuţie comunitară (FC)

I.1.2. Contribuţie naţională (buget de stat)

I.1.3 Contribuție locală (buget local)

I.2. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

6
POIM 2014-2020 ANEXA 1.3 Ghidul Solicitantului OS 3.2.

C.2.1. Încadrarea activităţilor şi a costurilor pe obiective

Rezult / obiectiv Activitatea Subactivitate Categorie Sucategorie Buget eligibil, inclusiv TVA aferenta TVA eligibil Buget neeligibil Indicatori
specific cheltuielilor eligibile (lei) (lei) măsurabili

0
C.3. PLANUL FINANCIAR

Sursa de finanţare Anul I Anul II Anul III ....

Valoare totală, din care:

lei % lei % lei % lei %

I. Valoarea eligibilă,
inclusiv TVA aferenta
cheltuielilor eligible

FEDR

Buget de stat

II. Contribuţie
solicitant/partener
(cheltuieli neeligibile)

C.4. DEFALCAREA BUGETULUI PE CATEGORII DE INTERVENȚIE

Câmpurile privind categoriile de intervenție vor fi completate cu sume privind contribuția UE la cheltuielile eligibile ale
proiectului

Localizare Se va defalca bugetul proiectului la nivel de NUTS2


Câmp de intervenție Se va defalca bugetul pe codurile identificate în POIM

Tip finanțare
01 Grant nerambursabil
Tip teritoriu
07 Nu se aplică
Activitate economică Codurile se vor selecta din meniul prestabilit în MySMIS

Mecanism de livrare teritorială


03 Investiții teritoriale integrate
07 Nu se aplică
Obiectiv tematic
OT 6

0
ANEXE LA CEREREA DE FINANȚARE
Lista de investitii semnata de autoritatile locale, CJ, ADI si OR

LIP_centralizator.do
cx

Declarația de Eligibilitate (model)


Declarația de Angajament (model)
Declarație pivind TVA
Declarație privind conflictul de interese (model)
Documente UIP (CV-uri/Fise de post, organigramă)
HCJ/HCL-uri privind cofinantarea proiectului de asistenta tehnica

S-ar putea să vă placă și