Sunteți pe pagina 1din 9

ÎNTREPRINZĂTORI DE SUCCES PRIN CALITATEA

PRODUSELOR.
Produse de calitate, satisfacţie garantată!
Prof. Popescu Mihaela - Minela, Colegiul Comercial „Virgil Madgearu”, Tg - Jiu

INTRODUCERE determină atitudinea lui de a cumpăra şi în


Calitatea reprezintă un important element viitor de la aceeaşi firmă.
strategic în managementul unei organizaţii, Succesul afacerilor unei firme este
determinând competitivitatea produselor sau dependent de modul în care clientul percepe
serviciilor pe piaţă. calitatea produselor sau serviciilor pentru
Importanţa calităţii produselor sau care a plătit o sumă de bani.
serviciilor este cu atât mai mare în perioada În obţinerea produselor dorite de client rolul
actuală cu cât clientul face din calitate decisiv îl are respectarea acţiunii anumitor
principalul criteriu de cumpărare, fiind un factori care influenţează calitatea mărfurilor
factor important de reglare a pieţei. şi care presupun ca lucrurile să fie făcute
Nevoia de calitate este determinată de bine de prima dată şi de fiecare dată.
mondializarea pieţelor, de complexitatea
tehnologică a produselor, de evoluţiile OBIECTIVE
culturale, de criza energetică. Elevii vor:
În condiţiile concurenţei puternice existentă 1. identifica factorii care contribuie la
pe piaţă, firmele trebuie să se adapteze, să obţinerea unor produse de calitate, în situaţii
abordeze o politică a calităţii care să le concrete de producţie;
permită să vândă mai mult pe baza unei 2. exemplifica relaţia dintre diferiţi factori
producţii de calitate superioară, adaptată la şi calitatea produselor.
nevoile clienţilor. 3. evalua produsele realizate din punct de
În condiţiile concurenţei globale, multe vedere al îndeplinirii normelor de calitate.
firme au trecut la obţinerea calităţii totale, ca
singurul mod de supravieţuire. DESCRIEREA LECŢIEI
Lucrând în grupe de câte 4 elevii vor simula
NIVELUL DE VÂRSTA activitatea din cadrul unei tipografii
Liceu, clasa a IX-a, 15 ani realizând o „carte”, fiind puşi în situaţia de a
descoperi factorii care influenţează calitatea
CONCEPTE produsului şi modul în care fiecare dintre
 calitate totală aceştia contribuie la realizarea unor produse
de calitate.
 cercetare şi proiectare
 proces tehnologic
 resursa umană
TIMPUL NECESAR
1 oră
 asigurarea şi controlul calităţii
 standarde şi norme tehnice.
MATERIALE
Fişa de lucru Nr.1: Elementele
STANDARDE DE CONŢINUT 
necesare realizării produsului;
Întreaga activitate a firmei trebuie să fie
dirijată de dorinţele consumatorilor deoarece  Folia transparentă Nr.1: Factorii
percepţia consumatorului asupra calităţii care determină calitatea
bunurilor şi serviciilor oferite este cea care produselor;
 Fişa de lucru nr. 2 - Evaluare - câte
un exemplar pentru fiecare elev;
 Coli de format A4, de culoare albă; atinge calitatea totală pe care şi-ar dori-o
 ace de cusut, aţă, potenţialii clienţi.
 foarfeci;
 rigle; 4. Alcătuiţi grupe de câte 4 elevi şi precizaţi
 „cărticică” model. că fiecare grup reprezintă un atelier de lucru
din cadrul întreprinderii S.C.TIPOGRAFIA
SRL.
PROCEDURI
Explicaţi-le că au de realizat o „carte”din
1. Reamintiţi elevilor că eficienţa activităţii cinci foi, pe care trebuie să le coase cu o
producătorului depinde de modul în care cusătură în formă de spirală, la 1 cm. de
produsele realizate răspund aşteptărilor, margine, cu distanţa de ½ între cusături, de
nevoilor consumatorilor. dimensiunea de 10/10, coperta constând într-
În alegerea produsului dorit consumatorul se o foaie , de altă culoare. Precizaţi că aceste
orientează după calitatea produsului, cerinţe în realizarea produsului reprezintă
alegând produsul acelei firme care, prin standarde de calitate pentru acest produs.
calitatea sa, îi satisface cel mai bine nevoile.
5. Pentru prima rundă a simulării distribuiţi
2. Întrebaţi elevii ce înseamnă pentru ei fiecărui grup numai următoarele materiale:
calitatea unui produs sau serviciu. cinci coli de culoare albă, format A4, una de
(Răspunsurile vor fi variate.) altă culoare, ac, aţă..
Subliniaţi că existenţa mai multor răspunsuri Instruiţi, separat, un elev, (care va fi
este rezultatul diversităţii percepţiei controlorul de calitate), asupra modului în
individuale asupra calităţii şi că luarea în care trebuie să aprecieze lucrările fiecărei
considerare a acesteia a condus la un nou grupe. Explicaţi-i că trebuie să măsoare cu
concept şi o practică, în economia mondială: rigla dimensiunea paginilor „cărţii” şi să
calitatea totală. urmărească cu atenţie dacă foile sunt
Caracterizaţi calitatea totală ca o strategie asamblate prin cusătură în formă de spirală
globală, prin care o întreprindere împreună cu ½ între cusături şi la 1 cm de margine.
cu partenerii săi, face totul pentru a satisface
cerinţele clienţilor săi, în ceea ce priveşte 6. Precizaţi elevilor că au la dispoziţie
calitatea, costurile şi termenele, prin ţinerea numai 5 minute pentru realizarea produsului
sub control a proceselor şi prin implicarea şi daţi semnalul de începere a primei runde
conducerii şi a personalului. Subliniaţi că de lucru.
acest concept desemnează ansamblul
caracteristicilor unui produs sau serviciu 7. După expirarea timpului cereţi
care, în urma utilizării conduc la obţinerea controlorului de calitate să analizeze
unei satisfacţii maxime a consumatorului şi lucrările realizate de fiecare grupă şi să
care presupune existenţa a zero defecte. comunice concluziile. Probabil se va
Accentuaţi faptul că, în condiţiile constata că nici o grupă nu a realizat un
contemporane, pentru întreprinzător produs corespunzător standardelor şi
calitatea totală este o nouă filosofie de normelor tehnice precizate, că toate grupele
conducere a afacerilor, o cale de au rebuturi.
supravieţuire şi de succes în lupta
concurenţială. 8. Pentru runda a doua distribuiţi fiecărei
grupe aceleaşi materiale (cinci coli de
3. Precizaţi elevilor că în această lecţie vor culoare albă, format A4, una de altă culoare,
cunoaşte factorii care influenţeză calitatea, ac, aţă) şi în plus foarfecă şi riglă şi cereţi să
prin simularea unui proces de producţie. realizeze o nouă „carte” în timpul precizat
În rolul de producători trebuie să realizeze anterior, folosind şi noile materiale. Daţi
produse din ce în ce mai bune, care să
corespundă cerinţelor de calitate, pentru a
semnalul de începere a rundei a doua şi fi existat un control al calităţii? ( Nu ar fi
acordaţi-le timpul stabilit. respectat toate cerinţele pentru că s-ar fi
considerat că defectele sunt minore, fără
9. Cereţi controlorului de calitate să verifice să se acorde importanţă respectării stricte a
produsele realizate. Probabil acesta va cerinţelor de construcţie, a standardelor.)
constata că paginile cărţii corespund, de data  Ce credeţi că s-ar fi întâmplat dacă ar
aceasta, dimensiunilor cerute, dar există alte fi fost puse în vânzare produsele din primele
defecte ( nu e bine realizată cusătura spirală, două runde? (Consumatorii nu le-ar fi
iar paginile sunt aşezate asimetric). cumpărat sau preţul ar fi trebuit redus
Precizaţi că produsele sunt mai bune decât foarte mult; firma ar fi înregistrat pierderi
cele precedente, dar nu îndeplinesc, în şi ar fi fost exclusă de pe piaţă)
totalitate standardele de calitate.
14. Proiectaţi Folia transparentă nr.1 şi
10. Arătaţi elevilor un exemplar de carte explicaţi elevilor particularităţile acţiunii
care respectă standardele de calitate. fiecărui factor asupra calităţii produselor:
Explicaţi şi demonstraţi în faţa întregii clase 1. Cercetarea şi proiectarea – este factorul
cum trebuie realizată „cartea”. care facilitează stabilirea caracteristicilor de
Convingeţi-vă că fiecare elev a înţeles calitate ale unui produs şi adaptarea sa la
procedeul de lucru şi acordaţi-le timp să cerinţele clienţilor.
exerseze. 2. Materiile prime şi materialele - determină
în mod hotărâtor calitatea mărfurilor, deoarece
11. Daţi semnalul pentru desfăşurarea rundei proprietăţile lor se transferă în mare parte în
a treia. După expirarea timpului cereţi valorile principalelor caracteristici de calitate
controlorului de calitate să analizeze ale produselor.
produsele. Probabil va constata că acum 3. Procesul tehnologic este ansamblu de
majoritatea produselor îndeplinesc operaţii logic succedate, pe baza unui proiect
standardele de calitate. sau reţetă de fabricaţie.Are rol hotărâtor în
determinarea calităţii mărfurilor prin:
12. Distribuiţi fiecărui elev Fişa de lucru - calitatea utilajelor,
nr.1. Cereţi-le să noteze elementele pe care - organizarea fluxului tehnologic
le-au avut la dispoziţie în fiecare etapă de - respectarea disciplinei tehnologice
lucru ca să realizeze un produs de calitate. 4. Resursa umană – prezintă importanţă
Acordaţi-le timp pentru completarea fişei. pentru calitate prin calificarea profesională.
De aceea, întregul personal, începând cu
13. Discutaţi cu elevii despre activitatea conducerea, trebuie cuprins într-un program
desfăşurată folosind următoarele întrebări: de instruire. Totodată, instruirea şi
 De ce nu aţi reuşit să realizaţi perfecţionarea personalului este o necesitate
produse de calitate în prima rundă? (Au determinată de modernizarea permanentă a
lipsit unele din instrumentele necesare, nu bazei materiale care numai astfel poate fi pusă
s-a ştiut care este ordinea operaţiilor, nu s- în valoare.
a făcut o instruire privind modul concret 5. Asigurarea şi controlul calităţii
de lucru.) produselor – are ca obiectiv prevenirea
 Ce elemente v-au lipsit pentru a defectelor, prin:
realiza un produs de calitate în a doua - asigurarea calităţii prin control (orientare
rundă? (Deşi au existat materialele şi spre produs);
uneltele necesare nu a existat o instruire - asigurarea calităţii prin metode statistice
corespunzătoare şi precisă asupra modului (orientare spre proces);
de execuţie a produsului) - asigurarea calităţii prin motivarea
 Cum ar fi arătat „cartea” dacă nu ar personalului (orientare spre lucrător)
- concepte integratoare de asigurare a influenţează calitatea? (materii prime şi
calităţii (orientare spre client). materiale, proces tehnologic, resursa umană,
6. Standarde şi norme tehnice precizează : asigurarea şi controlul calităţii, standardele
- nivelul caracteristicilor de calitate ale şi normele tehnice)
produselor,  De ce sunt materiile prime şi
- metode de verificare a calităţii; materialele factori determinanţi ai calităţii
- modalităţi de efectuare a recepţiei produselor?(Proprietăţile lor se transferă în
calitative; mare parte în valorile principalelor
- condiţii de ambalare, transport, depozitare. caracteristici de calitate ale produselor).
 Cum determină procesul tehnologic
15. Subliniaţi că între aceştia factori nu calitatea unui produs? (Deoarece numai prin
acţionează separat, ci între ei există o respectarea ansamblului de operaţii logic
legătură indestructibilă care preîntâmpină succedate, pe baza unui proiect sau reţetă de
apariţia non-calităţii( dacă unul din factori fabricaţie se poate obţine un produs
nu este respectat produsul este considerat un corespunzător din punct de vedere al
rebut şi nu poate fi introdus în sfera calităţii)
consumului). Totodată, calitatea  Ce factor de calitate precizează
produselor/serviciilor este determinată nu metodele de verificare a calităţii,
doar de factori care acţionează în procesul modalităţile de efectuare a recepţiei
producţiei ci şi în procesul circulaţiei calitative, condiţii de ambalare, transport,
mărfurilor, în toate etapele traiectoriei depozitare şi nivelul caracteristicilor de
produsului, de la identificarea cerinţelor calitate ale produselor? (standardele şi
clienţilor, până la satisfacerea acestora şi normele tehnice)
evaluarea gradului de satisfacere a lor.  Ce obiectiv are asigurarea şi
controlul calităţii produselor? (prevenirea
INCHEIEREA defectelor bunurilor sau serviciilor).
Fixaţi împreună cu elevii conţinutul
conceptul de calitate şi factorii de care EVALUARE
depinde aceasta, adresându-le următoarele Distribuiţi elevilor Fişa de lucru nr. 2 -
întrebări: Evaluare şi acordaţi-le 10 minute pentru
 Ce este calitatea totală? (Ansamblul rezolvarea cerinţei. Verificaţi dacă au
caracteristicilor unui produs sau serviciu răspuns corect numind, pe rând, elevi care să
care, în urma utilizării conduc la obţinerea prezinte răspunsurile.
unei satisfacţii maxime a consumatorului
şi care presupune existenţa a zero defecte.)
 Care sunt principalii factori ce
Fişa de lucru nr. 1

Elementele necesare realizării produsului

Marcaţi cu „X” elementele pe care le-aţi avut la dispoziţie în fiecare etapă


pentru realizarea unui produs de calitate.

Factori Runda I Runda II Runda III


Materii prime,
materiale şi uneltele
necesare
(Aţi avut tot ceea ce v-a
trebuit?)

Procesul tehnologic
(Aţi înţeles cum trebuie să
faceţi?)

Resursa umană
(Aţi fost suficient de informaţi
şi pregătiţi pentru ceea ce aveţi
de făcut?)

Asigurarea şi controlul
calităţii
(A fost verificat produsul
vostru?)

Standarde şi norme
tehnice
(Aţi ştiut care sunt cerinţele
pe care trebuie să le
îndeplinească produsul?)
Fişa de lucru nr. 1- bis

Elementele necesare realizării produsului


-rezolvare-

Marcaţi cu „X” elementele pe care le-aţi avut la dispoziţie în fiecare etapă


pentru realizarea unui produs de calitate.

Factori Etapa I Etapa II Etapa III


Materii prime,
materiale şi uneltele X X
necesare
(Aţi avut tot ceea ce v-a
trebuit?)

Procesul tehnologic X
(Aţi înţeles cum trebuie să
faceţi?)

Resursa umană X
(Aţi fost suficient de
informaţi şi pregătiţi pentru
ceea ce aveţi de făcut?)

Asigurarea şi
controlul calităţii X X X
(A fost verificat produsul
vostru?)

Standarde şi norme
tehnice X X X
(Aţi ştiut care sunt cerinţele
pe care trebuie să le
îndeplinească produsul?)
Folia transparentă nr.1

Factorii
care determină calitatea bunurilor şi serviciilor realizate

1. Cercetarea şi proiectarea:

2. Materiile prime şi materialele

3. Procesul tehnologic

4. Resursa umană

5. Asigurarea şi controlul calităţii produselor

6. Standarde şi norme tehnice


Fişa de lucru nr. 2

Numele elevului ...............................................................................

EVALUARE

1. Completaţi punctele cu termenii corespunzători:

a) Cercetarea şi proiectarea facilitează adaptarea produsului la ...........clienţilor.


b) Personalul, începând cu conducerea, trebuie cuprins într-un ..........de instruire.
c) Asigurarea calităţii prin control presupune orientarea spre ................

2. In coloana A sunt indicaţi factorii de asigurare a calităţii iar in coloana B


caracterizarea acestora. Scrieţi pe fişă, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B .

A. Factori de calitate B. Caracterizare


1. cercetare şi proiectare a. ansamblu de operaţiuni logic succedate

2. materii prime şi b. proprietăţile lor se transferă în caracteristicile de


materiale calitate ale produsului

3. procesul tehnologic c. determină calitatea mărfurilor

4. resurse umane d. are ca scop prevenirea defectelor

5. asigurarea şi controlul e. facilitează stabilirea caracteristicilor de calitate


calităţii

6. standarde şi norme f. presupun calificare profesională


tehnice
Fişa de lucru nr. 2- bis

Numele elevului ........................................................................

EVALUARE
- rezolvare-

1. Completaţi punctele cu termenii corespunzători:

a) Cercetarea şi proiectarea facilitează adaptarea produsului la cerinţele clienţilor.


b) Personalul, începând cu conducerea trebuie cuprins într-un program de
instruire.
c) Asigurarea calităţii prin control presupune orientarea spre produs.

2. In coloana A sunt indicaţi factorii de asigurare a calităţii iar in coloana B


caracterizarea acestora. Scrieţi pe fişă, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B .

A. Factori de calitate B. Caracterizare


1cercetare şi proiectare a. ansamblu de operaţiuni logic succedate

2.materii prime şi b. proprietăţile lor se transferă în caracteristicile de


materiale calitate ale produsului

3. proces tehnologic c. determină calitatea mărfurilor

4. resurse umane d. are ca scop prevenirea defectelor

5. asigurarea şi controlul e. facilitează stabilirea caracteristicilor de calitate


calităţii
6. standarde şi norme f. presupun calificare profesională
tehnice

1-e
2-c
3-a
4-f
5-d
6-b