Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI

1.Selectaţi din variantele de mai jos pe aceea care nu reprezintă o funcţie a managementului:
a) antrenare
b) control-evaluare
c) previziune
d) recrutare

2. Exercitarea funcţiei de antrenare atinge un punct maxim:


a) pe tot parcursul perioadei;
b) înaintea inceperii unei noi perioade de activitate;
c) în prima parte a perioadei de plan;
d) la mijlocul anului;

3. Abordată ca sistem, organizaţia prezintă mai multe trăsături definitorii. Astfel, organizaţia
este:
a) un sistem deschis
b) un sistem socio-economic
c) un sistem complex
d) un sistem organic-adaptiv
e) un sistem tehnico-material
f) un sistem operațional

4. “Sistemul bancar” şi “mentalitatea” fac parte din următoarele categorii de factori ai mediului
ambiant:
a) factori de management – factori economici
b) factori economici – factori socio-culturali
c) factori economici-factori demografici
d) factori ecologici-factori politici

5.Organizaţia poate fi definită, cel mai corect, ca fiind reprezentată de:


a) un sistem organizat în care se produc bunuri, se elaborează lucrări sau se prestează servicii
destinate vânzării;
b) un sistem nonguvernamental creat cu scopul realizării diferitelor obiective cu caracter socio-
cultural;
c) două sau mai multe persoane care desfăşoară activităţi în vederea realizării unor
obiective comune;
d) societate comercială ce are ca scop obţinerea de profit.

6. Care din următoarele afirmaţii este falsă?


a) managerul este persoana care realizează noi combinaţii economice, identificând şi valorificând
oportunităţi de afaceri;
b) dupa nivelul ierarhic, managerii sunt: de nivel inferior, mediu si superior.
c) managerul este persoana care în virtutea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor
deţinute exercită procese de management;
d) activitatea managerilor se caracterizează prin nevoia unei duble profesionalizări şi prin
caracterul inedit.
7. Expresia “Reprezintă abordările sau modalităţile strategice care stabilesc cum este
posibilă şi ratională indeplinirea obiectivelor strategice” se refera la:
a) opţiunile strategice;
b) avantajul competitiv;
c) strategia organizaţiei;
d) misiunea organizaţiei.

8. Identificaţi care dintre următoarele variante de răspuns cuprinde toate componentele


strategiei organizaţiei:
a) misiune-obiective strategice-decizie-termene-resurse-oameni-informaţii;
b) misiune-obiective staregice-termene-organizare-informaţii-avantaj competitiv;
c) misiune- obiective strategice -opţiuni strategice-resurse-organizare-avantaj competitiv;
d) misiune-obiective strategice-opţiuni strategice-resurse-termene-avantaj competitiv.

9. Care dintre elementele prezentate mai jos reprezintă numai componente ale structurii
organizatorice?
a. ponderea ierarhică, nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice;
b. selecţia, funcţiunile, funcţia;
c. sarcinile, atribuţiile, obiectivele individuale
d. nivelul ierarhic, relaţiile organizatorice şi atribuţiile.

10. Între componentele sistemului informaţional nu se pot include:


a) datele;
b) nivelurile ierarhice;
c) fluxurile informationale;
d) procedurile informationale.

11. Spre deosebire de definiţia deciziei în general, decizia de management trebuie să cuprindă,
în plus, următoarea precizare:
a) a cărei aplicare influenţează activitatea şi/sau comportamentul a cel puţin unei alte
persoane decât decidentul;
b) care să fie luată de către o persoană care ocupă o funcţie de manager din cadrul organizaţiei;
c) care să fie cuprinsă în strategia de ansamblu a organizaţiei;
d) stabilite de către un centru de decizie din cadrul organizaţiei.

12. Care dintre caracteristicile enumerate este comuna relaţiilor ierarhice si celor funcţionale?
a) sunt relaţii de autoritate;
b) se stabilesc între şefi şi subordonaţi;
c) sunt relaţii de colaborare;
d) sunt relaţii de reprezentare

13.Care dintre elementele prezentate mai jos reprezintă principalele componente ale sistemului
de management al organizaţiei:
a. managementul prin obiective, subsistemul informaţional, decizia si subsistemul motivaţional;
b. subsistemul organizatoric, subsistemul metodologic, subsistemul decizional, subsistemul
informaţional.
c. subsistemul informaţional, decizia, subsistemul metodologic, structura organizatorică;
d. comunicarea, subsistemul organizaţional, subsistemul decizional, metodele si tehnicile de
stimulare a creativităţii.

14. Din scara motivaţională a lui Maslow nu fac parte:


a) nevoile fiziologice (elementare);
b) nevoile de securitate;
c) nevoile de autorealizare;
d) nevoile de existenţă.

15. “Dimensiunea afectivă, strict umană a salariatului, concetrându-se asupra satisfacerii


nevoilor sale de ordin sentimental în cadrul firmei” reprezintă esenţa:
a) motivării cognitive;
b) motivării afective;
c) motivării economice;
d) motivării moral-spirituale.

???16. Afirmaţiile “componenţii organizaţiei se concentrează asupra activităţilor de realizat în


sine şi asupra mijloacelor utilizate, eforturile şi riscurile asumate sunt limitate, deoarece se
consideră că ziua de azi este la fel cu cea de ieri şi de mâine” şi “salariaţii îşi axează munca pe
realizarea anumitor obiective, depunând eforturi deosebite în acest scop, bazate pe iniţierea şi
realizarea de schimbări cu asumarea riscurilor implicate” sunt caracteristici ale:
a. orientarea de tip sistem deschis în raport cu cea de sistem închis;
b. orientarea spre un control redus în raport cu cea spre un control intens;
c. orientarea spre proces în raport cu orientarea spre rezultate;
d. orientarea pragmatică în raport cu orientarea normativă.

17. Comunicarea şi motivarea constituie suportul:


a.subsistemului metodologic şi decizional
b.funcţiei de personaj de cercetare/dezvoltare
c.funcţiei de coordonare şi antrenare

18.”Organizarea este o componentă a numeroase alte sisteme cu care se află în relaţii


continue”. Acest aspect specific este caracteristic unui sistem prezentat mai jos:
a.sistem socio-economic
b.sistem complex
c.sistem deschis
d.sistem organic-adaptiv
AICI TRASATURI FIRMA! ^
19. Care dintre variantele prezentate în continuare exprimă cel mai bine factorii de management
ai mediului ambiant?:
a.strategii naţional-economice,.piaţa, mentalitatea populaţiei, modalităţile de
coordonare,mecanismele de motivare
b.strategii economice naţionale,sisteme de organizare a economiei, nivelul veniturilor salariale,
resursele naturale, modalităţile de control.
c.strategii economice naţionale, sistemul de organizare a economiei,mecanismele de
coordonare, mecanismele motivaţionale, mecanismele de control

20.Care din variantele de mai jos exprimă cel mai bine caracteristici, trăsături ale strategiei
organizaţiei:
a.urmăreşte realizarea unor scopuri bine precizate sub formă de misiuni şi obiective
b.are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv
c.vizează perioade viitoare din viaţa organizaţiei
d. se bazează pe abordarea corelativă a organizaţiei şi mediului său ambiant
e.reflectă interesele cel puţin ale unei părţi a stakeholder-ilor
f.abordarea strategiei are la bază principiul echifinalităţii

21.Ce elemente definesc un post:


a.sarcini, atribuţii, lucrări
b.sarcini, atribuţii, responsabilităţi
c.sarcini, activităţi, competenţe
d.sarcini, competenţe, responsabilităţi

22.Directorul economic transmite fiecărui compartiment elementele metodologice cu privire la


elaborarea, executarea şi urmărirea bugetelor, determinarea şi urmărirea cheltuielilor,
înregistrarea lor în documentele justificative. Arătaţi ce tip de relaţii există între directorul
economic şi şefii compartimentelor operaţionale şî funcţionale:
a.autoritate ierarhică
b.control
c.autoritate funcţională
d.reprezentare

23.Postul/compartimentul şi ponderea ierarhică sunt componente structurale ale firmei. Ce


alte subdiviziuni organizatorice cunoaşteţi din cele prezentate în continuare:
a.sarcinile, funcţiunile, funcţia
b.sarcinile, atribuţiile, obiectivele individuale
c.funcţiile,nivelul ierarhic şi competenţele
d.funcţiile, nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice

24. Deciziile de management sunt adoptate la nivelul unei organizaţii numai de :


a.Adunarea acţionarilor şi Consiliul de administraţie
b.Directorul general şi directorul executiv
c.practic de orice manager, individual şî de grup, indiferent de poziţia ierarhică

25. Ansamblul fazelor prin intermediul cărora se pregăteşte, se adoptă, aplică şi evaluează
decizia managerială, defineşte:
a.actul decizional
b.procesul decizional
c.procesul de management
d.toate variantele

26.Care din informaţiile de mai jos sunt adevărate:


a.informaţia este o materie primă implicată în toate activităţile organizaţiei
b.informaţia reprezintă un produs inevitabil al oricărui proces de muncă
c.informaţia conferă putere celui care o posedă
d.informaţia are valoare economică, valoare de piaţă.

27.Dimensiunea intelectuală a salariatului, axată pe satisfacerea nevoilor individuale de a fi


informat, de a cunoaşte, învăţa şi inova, reprezintă esenţa:
a.motivării productive
b.motivării afective
c.motivării intrinseci
d.motivării extrinseci

28.Elementul hotărâtor în selecţia şi incadrarea personalului este:


a.vechimea în muncă
b.cunoştinţe, calităţi, aptitudini, comportamente
c.postul deţinut anterior
d.studiile

29.Notaţia este:
a.o metodă de selecţie şi incadrare
b.o metodă de evaluare generală
c.o metodă de formare a personalului
d.o metodă de creativitate

30.Arătaţi care din variantele de mai jos influenţează cultura organizaţională prin mărimea şi
accesibilitatea resurselor pentru salariaţi, prin restricţii şi facilităţi economice practicate:
a.mărimea firmei
b.proprietarii firmei
c.faza ciclului de viaţă
d.situaţia economică a organizaţiei

31.Arătaţi care din elementele prezentate nu constituie modalitate de manifestare a culturii


organizaţionale:
a.istorioare si mituri
b.simbolurile
c.ritualurile şi ceremoniile
d.scopul şi obiectivele organizaţiei

32. Manager este:


a.numai directorul general al firmei
b. orice persoană din eşalonul superior al firmei care adoptă decizii
c. orice persoană care adoptă decizii ce influenţează comportamentul decizional şi acţional
al altor persoane
33.Stilurile de management se caracterizează prin:
a.solidă pregătire managerială şi profesională
b.folosirea pe scară largă a delegării şi consultării subordonaţilor
c.folosirea pe scară redusă a delegării şî consultării
d.asigurarea unui climat de muncă distins, favorabil dezvoltării personale a subordonaţilor
e.situarea pe prim plan a relaţiilor de autoritate de tip ierarhic

34.Arătaţi care din cele de mai sus (pct.33) caracterizează stilul participativ de management:
a.125
b.124
c.345
d.245

35. Expresia: „ Se referă la unul sau mai multe elemente de importanță pentru consumator,
ceea ce îl determină să cumpere produse/servicii.” este un element de caracterizare a:
a. obiectivelor strategice
b. opțiunilor strategice
c. avantajului competitiv
d. misiunea organizației