Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole

“COORDONAT” “APROBAT”
Metodist________ Director adjunct__________
________ L. Iurcișin

PROIECT DIDACTIC
de lungă durată
la disciplina “Tehnologii informationale”
pentru grupa 45-T
anul de studii 2018 – 2019
Profesor BALICA CRISTIAN
Numărul de ore Semestrul I Semestrul II Anual
Numărul total de ore + - 60
NUmărul de laboratoare 20
Evaluare 2

Proiectul este elaborat conform programei analitice la disciplina “Tehnologii informaționale”.

Examinat la ședința
Catedrei “Discipline reale”
proces verbal nr. 1
din_____________
Șef catedră_________Zabolotnîi S.
Nr. competente denumirea temei nr.de ore Forma
specifice Total CD teorie CD lab SI si tipul
disciplinei lctiei
Sisteme de operare 4 2 2
1 Functiile sistemului de operare 2 F2
2 Fisiere si directoare. Interfete grafice. Gestiunea datelor. Gestiunea 2 F1
dispozitivelor de stocare a datelor.
Sistemul Windous. Procesorul MS Word 14 2 4 8
3 Însuşirea Structura formularelor şi operaţiei cu ferestre în OS Windows. 2 F2
principiilor de Editarea textelor.Mecanismele de formare a unui document MS
bază ale Word
4 procesoarelor de Introducerea textului si simbolurilor. Stergerea textului. Anularea si 2 F4
texte şi utilizarea refacerea comenzilor. Crearea unui paragraf. Selectarea si copierea
eficientă a textului. Cautarea si inlocuirea textului. Moduri de vizualizare a unui
principalelor document. Functia Zoom.
instrumente
5 pentru Copierea formatului unui text. Exponent si indice. Transformarea 1(CI)
tehnoredactarea textului in litere mari, mici, titlu, propozitie.
6 textelor; Formatarea textelor. Dimensiunile si tipul fonturilor. Caractere aldine, 2 F2
Înţelegerea cursive si sublinierea. Culoarea textului. Probă de evaluare.
noţiunilor de
7 baze de date şi SI Tabele, imagini si forme automate.Creare tabel si iserare date. 2 F4
sisteme pentru Selectare, chenare si culori de fundal in tabel. Inserarea si stergerea
gestiunea rindurilor si coloanelor.
bazelor de date,
cu particularităţi
legate de datele
sub formă de
text;
8 . Dimensiunea rindurilor si coloanelor. Inserare imagini. Inserare 2
forme automate. Redimensionarea, copierea, mutarea si stergerea
obiectelor.
9 SI Caracterele neimprimabile. Liste cu marcatori si numerotate. 1(CI) F4
Folosirea tabulatorilor. Intreruperi de linie sau de pagina. Aplicarea
unui stil

10 SI Corectarea, setarea si imprimarea paginii.1.6 SI Despartirea in 2 F4


silabe. Verificare ortografica. Orientarea paginilor si setarea
marginilor. Editarea antet si subsol. Previzualizarea inainte de
imprimare. Imprimarea unui document

Initiere in Power Point 9 2 4 3


11 Dezvoltarea Prezentare de folosire Power Point 2007.Utilizarea aplicatiei. 2 F2
12 capacităților de PowerPoint Lucrul cu slide-uri. Introducere pagini text vizualizare 2 F2
prelucrare și pagina.
transpunerea
13 unor proiecte în SI Inserare caseta text. Formatare text. Inserare subsol. Modificare 2
reprezentări dupa caz. Spatierea rindurilor.
14 grafice; Tabele si imagini. Creare si formatare tabele. Inserare copiere, 2 F4
Cunoașterea redimensionare, stergere imagine. Grafice si organigrame. Inserare si
principalelor formatare grafic. SmartArt – creare si formatare.
comenzi de
15 reprezentare Forme automate (Shapes– creare si formatare. Animatii. Efecte 1(CI) F4
grafică a de animatie textului si imaginilor unui diapozitiv. Efecte de tranzitie
pieselor, aplicate diapozitivelor. Corectareanortografica si gramatica.
subansamblelor Imprimarea diapozitivelor. SLIDE SHOW – Expunerea unei
și ansamblelor, prezentari.
conform
regulilor.
Initiere in MS Excel 26 2 10 14
16 Utilizarea foilor Prezentare interfața. Noțiuni generale de calcul tabelar. 2 F2
17 de calcul in MS SI Deschiderea unui document existent. 2 F2
Excel.
18 SI Crearea unui document nou. Salvarea documentului. 2 F2
19 Operarea cu Lucrul cu celulele. Identificarea celulelor si inserarea datelor in 2 F2
instrumentele celule. Completarea automata a seriilor de date.
din meniurile
MS Excel
20 Indeplinirea Formule simple cu operatori aritmetici. Crearea formulei. Editarea 2 F2
registrelor cu foi formulei. Copiere. Rrelative/absolute. Proba de evaluare.
21 de calcul SI Selectarea și înserarea unei foi noi 1(CI) F4
22 Manipularea cu Cautare, sortare si filtrare 2 F3
23 instrumente Lucrul cu foi de calcul 2 F4
auxili-are de
24 operare. SI Alte funcții: ROUND, IF. Scrierea manuală. 1(CI) F4

25 Crearea Grafice. Crearea graficelor de diferite tipuri. Copierea si mutarea 2 F4


graficelor, graficului.
organigramelor,
26 diagramelor, Modificarea unui grafic: tip, etichete, modificarea culorii de fundal. 2
histogramelor de Copierea și mutarea graficului. Redimensionarea, ștergerea și
diferite tipuri. deplasarea graficelor.Adăugarea, modificarea și ștergerea titlului unui
grafic

27 SI Setare pagina si imprimare. Orientarea si dimensiunile foii de 4 F4


calcul. Marginile de pagină. Editarea antetului și subsolului.
Încadrarea conținutului unei foi pe un anumit număr de pagini.
Afișarea titlurilor și a liniilor de grilă.
28 Repetarea unor rânduri sau coloane pe fiecare pagină. Previzualizarea 2
înainte de imprimare. Imprimarea foilor de calcul.

25 Servicii de retea 7 2 2 3
29 Dezvoltarea Internet. Transferul de fisiere. Serviciul de cautare si vizualizare a 2 F2
capacitatilor informatiei. Serviciul WWW (Word Wide Web)
30 Navigare in Posta electronica Navigarea prin Gmail.com, mail.ru. Aplicatiile 2 F3
internet si de gmail. Crearea unui cont in gmail
administrare a
31 aplicatiilor Partajarea, fisierelor, dosarelor, foilor de calcul Google, documentelor 2 F4
oferite de Google in Drive.
32 operatorii de Partajarea Google calendarelor. Importari de Google calendare. 1(CI) F4
posta
electronica.
Total ore 60 10 20 30

Metode
utilizate: 1. Expunerea
2. Problematizarea
3. Lectura (studiul cărţii)
4. Demonstraţia
5. Convesraţia euristică
6. Asalt de idei
7. Învăţarea pe grupe mici
8. Modelarea
9. Exerciţiul (creative, logic)

Forma şi tipul
lecţiilor 1. Lecţii mixtă sau combinată
2. Lecţii de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
a) Întroductivă
b) prelegere
c) seminar
3. Lecţii de formare de priceperi şi deprinderi
a) lecţii de formare de deprinderi de acţiune intelectuală
b) lecţii de laborator
c) lecţii practică de formare a unor deprinderi tehnice
4. Lecţii de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare

Referinţe 1 Bolun I., Covalenco I., Bazele informaticii aplicate,


bibliografice Chişinău , Editura ASEM 2001. ISBN 9975-75-117-2
2 https://www.youtube.com/watch?v=AQpi-hvJrQg
3 https://www.youtube.com/watch?v=nHFL9_NEKKM
4 https://www.youtube.com/watch?v=uK-3IkXcJQY
5 https://www.youtube.com/watch?v=VKEs1y4vSk8
6 https://www.youtube.com/watch?v=LYCGPdq7m0E
7 https://www.youtube.com/watch?v=Wz_b6KmF9EE
8 https://www.youtube.com/watch?v=XnV_T8C6bgM
9 https://www.youtube.com/watch?v=5nqC1JO7jbQ
10 http://asis.licee.edu.ro/elev/microsoft_excel_2007.pdf