Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI

- CONTABIL -

1. DENUMIREA POSTULUI: Contabil

2. RELATII IN FIRMA - subordonat administratorului, nu are persoane in subordine

3. CERINTE :
- Experienta – cel putin 2 ani in domeniu
- Studii de specialitate si abilitare, finalizate cu atestat
- Abilitati : cunostinte operare PC, receptivitate si disponibilitate la informatii noi,
rezistenta la program prelungit, capacitate de munca in conditii de stres, integrare
usoara in colectiv nou de munca, aptitudini de calcul matematic.

4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI :
Contabilul din cadrul S.C. MIRASTAR S.R.L. are urmatoarele atributii si responsabilitati :
- Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta
veniturilor si cheltuielilor:
- Contabilizeaza facturile emise pentru clientii;
- Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extraselor de cont;
- Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa;
- Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor;
- Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni;
- Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la administrator (facturi
interne, facturi externe, DVI si NIR).
- Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora:
- Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in
lei;
- Intocmeste balante de verificare pentru clienti;
- Intocmeste liste de avansuri din trezorerie
- Intocmeste rapoarte financiare anuale pentru conducerea societatii si solduri de cont
pentru clientii societatii
- Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- operarea facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans;
- operarea facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia;
- verificarea soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei;
- incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieliș
- utilizarea sistemului informational si a programelor de software specializate pentru
realizarea operatiunilor financiar-contabile
- Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
- pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
- utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
- respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul
sau.

Autoritate : are autoritatea de a emite, semna si stampila in numele si pentru societate,


are acces la date financiare ale firmei, solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele
puse la dispozitie de firma

5. OBLIGATII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

Conform legislatiei in vigoare (Legea 319/2006), salariatul are urmatoarele obligatii


- să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi
cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte
persoane care pot fi afectate de afecţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă.
- să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să-l
înapoieze sau să-l pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de
protecţie;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
- să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi,
pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de
lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de
activitate;
- să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
- să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

La locul de muncă fiecare angajat are următoarele atributii :


- Să respecte cu stricteţe prevederile regulamentului intern al societăţii
- Să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale instalaţiilor şi
echipamentelor tehnice la care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare
şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor;
- Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în
bune condiţii sarcinile ce le revin;
- Să respecte cerinţele de securitate a muncii în timpul executării sarcinii de muncă;
- Să nu permită ridicarea, deplasarea, distrugerea unui dispozitiv de securitate sau să
nu o facă el însuşi, şi să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedurilor adoptate
în vederea reducerii sau eliminării factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăviri
profesionale;
- Să menţină locul de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare
corespunzătoare cerinţelor de securitate (inclusiv de igienă);
- Să semnaleze imediat conducătorului direct al locului de muncă orice neregulă,
defecţiune, anomalie, sau altă situaţie de natură să constituie un pericol, pe care le
constată la locul de muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţie a
muncii;
- Să anunţe imediat conducătorul locului de muncă în cazul producerii unui accident
de muncă şi să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilizarea situaţie,
astfel încât pericolul să nu se extindă;
- Să întrerupă activitatea şi să refuze să o continue, dacă nu sunt respectate cerinţele
de securitate, fără să fie sancţionat pentru aceasta, cu condiţia ca astfel să nu dea
naştere unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi să-şi
anunţe conducătorul direct;
- Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă,
- Să nu consume în unitate băuturi alcoolice ori să faciliteze săvârşirea acestor fapte;
- Să nu practice în timpul programului jocuri, şi să nu execute alte acţiuni în afara
procesului de muncă.

6. OBLIGATII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA


In baza legii nr. 307/2006, art. 22, fiecare salariat, la locul de munca, are urmatoarele
obligatii principale:
- Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa
caz ;
- Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor ;
- Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de muna, orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si la instalatiile de aparare impotriva incendiilor ;
- Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator
sau de conducatorul institutiei dupa caz ;
- Sa coopereze cu salariatii, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor ;
- Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor;
- Sa actioneze in conformitate cu procedurile abilitate toate datele si informatiile de
care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
- Sa participe la instructaje si la actiunile instructive-educative pentru P.S.I., precum si
la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor si de evacuare a persoanelor si a
bunurilor ;
- Sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele de P.S.I. generale pentru unitate si
ale celor specifice locului de munca, a regulilor de P.S.I. prevazute in instructiunile
de lucru (exploatare sau de operare) si a modului de functionare si utilizare a
instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva
incendiilor din dotarea locului de munca, precum si indeplinirea la termen a
masurilor ce le sunt stabilite ;
- Sa anunte imediat sefii ierarhici despre existenta unor imprejurari de natura sa
provoace incendii ;
- Sa respecte in unitate regulile stabilite privind fumatul si introducerea de tigari,
chibrituri, brichete, etc. in locurile interzise si a celor referitoare la executarea unor
operatiuni ori lucrari cu foc deschis ;
- Sa verifice obligatoriu locul de munca la inceperea programului, precum si la
terminarea acestuia, in vederea depistarii si inlaturarii unor pericole si cauze de
incendii, sa mentina permanent curatenia si ordinea la locul de munca ;
- Sa intretina si sa mentina in buna stare de functionare mijloacele tehnice P.S.I. de la
locul de munca si sa nu permita utilizarea lor in alte scopuri ;
- Sa respecte regulamentul de ordine interioara si de disciplina a muncii ;
- Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare ;
- Sa ia toate masurile pe care le considera necesare, la terminarea programului, in
vederea prevenirii izbucnirii oricarui incendiu.

Prezenta fisa face parte integranta din contractul individual de munca si a fost redactata in
3 (trei) exemplare.

LUAT LA CUNOSTINTA LUAT LA CUNOSTINTA

ANGAJATOR ANGAJAT
____________________________ ___________________________