Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECłIE

Data: 13.11.2012
Clasa: a X- a A
Profesor: Balica Cristian
Disciplina: MATEMATICĂ
Unitatea de învățare: Funcția putere și funția radical. Ecuații iraționale
Titlul lecției: Funcția radical
Tipul lecției: Formarea de priceperi și deprinderi

Competențe specifice:
1. Dobîndirea cunoştinţelor matematice fundamentale, necesare continuării studiilor şi/sau inserţiei
sociale. 2. Utilizarea conceptelor matematice, a metodelor, algoritmilor, proprietăţilor, teoremelor
studiate în contexte variate de aplicare.
6. Justificarea unui demers sau rezultat matematic obţinut sau indicat, recurgînd la argumentări.
7. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achiziţiile matematice dobîndite, a
modelelor matematice studiate şi tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale adecvate.

Subcompetențe:
3.1. Recunoaşterea unor dependenţe funcţionale în situaţii reale şi/sau modelate.
3.2. Reprezentarea în diverse moduri (analitic, grafic, tabelar, prin diagrame) a unor dependenţe
funcţionale, inclusiv cotidiene.
3.3. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor numerice prin lectură grafică şi/sau analitică.
3.4. Aplicarea algoritmului de studiu al funcţiei în rezolvări de probleme, situaţii-problemă, în
studiul unor procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice modelate prin funcţii.

Strategii didactice :
• principii didactice
O principiul participării active a elevilor
O principiul conexiunii inverse (feedback-ului)
• metode:
O conversația euristică, problematizarea, explicația, exemplificarea, exercițiul, observația,
descoperirea dirijată, instruirea asistată de calculator, conversația de consolidare
• forme de organizare a activității instructive: frontală, individuală și pe grupe câte 2 elevi
• forme de dirijare a activității: dirijată de profesor și independentă
• resurse materiale: tabla, creta, fiẟe de lucru.

Metode de evaluare: evaluare continuă pe parcursul lecției.

Bibliografie:
[1] Mircea Ganga, Matematică. Manual pentru clasa a X-a: trunchi comun + curriculum
diferențiat. Editura Mathpress – Ploieẟti – 2005
[2] Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică. Manual pentru clasa a X-a: trunchi comun +
curriculum diferențiat. Editura Carminis Educațional – Pite ẟti – 2005
[3] Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică. Culegere de exerciȚii și probleme pentru
clasa a X-a: : trunchi comun + curriculum diferenȚiat. Editura Carminis Educațional – Pite ẟti –
2005

DESFĂẞURAREA LECłIEI
Strategii didactice
Etapele
lecției ConȚinutul lecției Metode și Procedee de
procedee evaluare
1. Moment
Asigurarea condițiilor optime pentru desfăẟurarea lecției
conversația în grup
organizatoric (curăȚenie, lumină, Ținută…). Verificarea prezentei elevilor.
2. Captarea atenției conversația
în grup și
și verificarea Verificarea frontală a temei, calitativ și cantitativ (prin euristică
sondaj). individual
cunoẟtinȚelor exemplul
3. Precizarea temei Funcția radical conversația în grup
Împart fiẟele de lucru (Fiẟa de lucru – vezi Anexa 1) și
4. Actualizarea urmăresc rezolvarea problemelor atât la tablă cât și în metoda
caiete.
cunoẟtințelor și exercițiului
în grup și
antrenarea elevilor Elevii vor rezolva la tablă și pe caiete (sub îndrumarea problematizarea
profesorului) problemele aplicând partea teoretică. individual
în realizarea conversația
activității Voi urmări ca rezolvarea fiecărei probleme la tablă să fie euristică
însoțită de explicațiile și argumentele matematice ale
elevilor vis-a-vis de problema propusă.
5. Evaluarea conversația individual
Apreciez cunoẟtințele elevilor, notez elevii care s-au
progresului realizat evidențiat. discuția libera

6. Tema pentru
Problemele care nu au fost abordate în clasă de pe fiẟa de
acasă lucru.

Anexa 1
Fiẟa de lucru . Funcția radical. Clasa a X-a A
1. Să se reprezinte grafic funcțiile f : D → R, D domeniul maxim de definiție, în cazurile:
a) f x = x − 2; c) f x = x − 2; e) f x  = − x ;
3 3 3

b) f x = x + 2; d) f x =x + 2; f) f x =x + 3;


2. Să se determine mulțimea Im f pentru funcȚiile f : D → R, D domeniul maxim de
definiȚie, în cazurile:
a) f x = x − 2; b) f x = 2 − x ; c) f x = 2 − 3 x ; d) f x = x + 2.
3. Să se studieze monotonia funcțiilor f : D → R, D domeniul maxim de definiție, în cazurile:
a) f x = c) f x = x + x;
3
x + x;
b) f x = x + x ; d) f x  = x + x + x.
4 6 3

4. Folosind monotonia funcției radical să se determine mulțimea valorilor lui x ∈ R , în


cazurile:
2
a) x ≤ 4; b) x + 2 x ≥ 2 2; c) 3
2x − 1 ≥ 1.
5. StabiliȚi semnul funcȚiei f : D → R, D domeniul maxim de definiȚie, în cazurile:
a) f x  = x − x ; 4
b) f x = x − 1 − 3 x − 1; c) f x  = 3 x − 5 x .
6. Să se determine cea mai mică și cea mai mare valoare a funcției:
a) f x  = 3 x pe intervalul:
i) − 1;1; ii) 1;27; iii) − 8; ∞ ; iv) − 27; ∞.
b) f x = 4 x pe intervalul:
i) 0;16; ii) 1;64; iii) 81; ∞ ; iv) 256; ∞ .

7. Să se studieze injectivitatea funcție f : D → R, D domeniul maxim de definiție, în


cazurile:
a) f x = x + x; b) f x = 2 x + x 2 ; c) f x = x−3 x; d)
f x = 5 x+x .3

8. Să se arate că următoarele funcții sunt bijective și să se determine f −1 :


a) f : R+ → R+ , f x  = x + c) f : R+ → R+ , f x  = x + x ;
3 6
x;
b) f : 0;+∞  → 0;+∞ , f x = x d) f : R+ → R+ , f x = 2 x.
4
x ;