Sunteți pe pagina 1din 10

ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ “FEG”

AMG ANUL III

REFERAT
PEDAGOGIE

OBIECTIVELE EDUCAȚIEI

CRISTEA STELUȚA

1
CUPRINS
CAPITOLUL I Educația și obiectivele educaționale.
1.1. Educația
1.2. Obiectivele educaționale
CAPITOLUL II Clasificarea obiectivelor educaționale
2.1. După gradul de generalitate
2.2. Din perspectivă curriculară
2.3. După domeniul la care se referă
CAPITOLUL III Taxonomii ale obiectivelor educaționale
3.1. Obiectivele cadru
3.2. Obiectivele de referință
3.3. Obiective generale
3.4. Obiective specifice
3.5. Obiective operaționale
Considerații finale
Bibliografie

2
CAPITOLUL I
Educația și obiectivele educaționale.
1.1. Educația este o activitate socială complexă care se realizează
printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic,
organizat, în cadrul căreia înfiecare moment un subiect, individual sau
colectiv, acționează asupra unui obiect, individual sau colectiv, în vederea
transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și creatoare,
corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale prezente și de perspectivă,
cât și potențialului său biopsihic individual1.
A educa înseamnă a conduce pe om spre stadiul de persoană
formată. În fapt, educația reprezintă un sistem de acțiuni exercitate în mod
conștient și sistematic asupraunor persoane în vederea transform rii
acestora potrivit unor finalități care, la rândul lor, exprimă orientările
asumate la nivel de politică a educației în vederea dezvoltării personalității
umane conform valorilor instituite în societate. În acest mod se
justificăcaracterul tehnologic și axiologic al educației. În func ie de gradul
de generalitate, finalitățile educației se exprimă prin idealul,scopurile și
obiectivele educaționale.
1.2. Obiectivul educațional reprezintă ipostaza cea mai concretă a
finalităților, desemnează tipul de schimbări pe care procesul de învățământ
îl a şteaptă şi/sau îl realizează și are în vedere achiziții concrete,
detectabile, măsurabile și observabile în mod direct. Scopul educativ
vizează evoluții şi schimbări mai extinse din punct de vedere cognitiv,
afectiv, comportamental. Obiectivele educaționale se deduc din scopurile
educației şi poartă amprenta idealului educativ.

1
https://www.scribd.com/doc/57202505/obiective-educationale

3
Finalitățile care concretizează idealul şi scopurile educaționale, la
nivelul diferitelor discipline de învățământ sau al diferitelor forme ale
activității instructiv-educative. Obiectivele educaționale sunt enunțuri cu
caracter finalist prin care se intenționează provocarea unei schimbări în
personalitatea elevului, ca urmare a implicării sale în activitatea de predare
şi învățare.
Obiectivele educaționale sunt așadar finalitățile care concretizează
idealul și scopurile educaționale, la nivelul diferitelor discipline de
învățământ sau al diferitelor forme de activități instructiv-educative.
Obiectivele operaționale sunt enunțuri cu character finalist prin care
se intenționează provocarea unei schimbări în personalitatea elevului,
caurmare a implicării sale în activitatea de predare și învățare.
Obiectivele educaționale sunt enunțuri cu caracter anticipativ, care
descriu o intenție pedagogică, un rezultat așteptat lafinalul procesului de
instruire,concretizat într-o schimbare la nivelul personalității elevilor,
studenților.
În limbaj pedagogic, termenii de ideal, scop și obiectiv desemnează
grade diferite degeneralitate a intenționalităților educaționale, care derivă
unele din altele.
Obiectivele educaționale sunt relative numeroase, după cum reiese și
din schema, ceea ce a determina tnumeroase încercări de a le clasifica și
explica criteriile de clasificare fiind diverse.
Obiectivele reprezintă rațiunea de a exista a procesului instructiv-
educativ întrucât precizează direcția în care el se va îndrepta, pentru a
satisface cerințele de formare.Totodată, au rol primordial în organizarea
rațională și funcționarea procesului, cu consecințe asupra celorlalte

4
componente ale sale: conținuturi selectate, strategii depredare, procedee
de evaluare etc.

CAPITOLUL II
Clasificarea obiectivelor educaționale2
2.1. După gradul de generalitate: obiective generale, valabile pe
toată perioada şcolarității; obiective de generalitate medie (specifice),
valabile pentru unele nivele, forme, discipline de învățământ; obiective
operaționale, valabile pentru o activitate didactică:
2.2. Din perspectivă curriculară se pot distinge: obiectivele cadru –
capacități şi atitudini specifice unei discipline de învățământ, realizabile de-
a lungul mai multor ani de studiu exemplu: „dezvoltarea capacităților de a
recepta şi de a produce texte scrise şi orale de diverse tipuri”, este un
obiectiv-cadru la Limba şi literatura române; obiectivele de referință –
specifică rezultatele aşteptate ale învățării pe fiecare an de studiu şi
urmăresc progresul în achiziția de capacități şi cunoştințe de la un an de
studiu la altul exemplu: „la sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să
exprime oral sau în scris reacțiile proprii la receptarea textelor literare”.
2.3. După domeniul la care se referă distingem: obiective cognitive
- se referă la asimilarea de cunoştințe, la formarea de capacități
intelectuale; obiective afective - vizează formarea convingerilor,
sentimentelor, atitudinilor; obiective psihomotorii - se referă la operații
manuale, la formarea de conduite motrice, practice.

CAPITOLUL III
Taxonomii ale obiectivelor educaționale
2
Conf.univ.dr. Adriana NICU, Curs de pedagogie

5
I.Din perspectivă curriculară se pot distinge:
3.1. Obiectivele cadru ± capacități și atitudini specific unei discipline
de învățământ, realizate de-a lungul mai multor ani de studiu.
Exemplu:dezvoltarea capacităților de a recepta și de a produce texte
scrise și orale de diverse tipuri, este un obiectiv-cadru la Limba și literatura
română.
3.2. Obiectivele de referință ± specifică rezultatele așteptate ale
învățării pe fiecare an de studio și urmăresc progresul în achiziția de
capacități și cunoștințe de la un an de studiu la altul.
Exemplu: la sfârșitul clasei a VII-a elevul va fi capabil să exprime oral
sau înscris reacțiile proprii la receptarea textelor literare.
II. După gradul de generalitate, obiectivele educaționale pot fi ierarhizate
pe trei niveluri:
3.3. Obiective generale ale sistemului de învățământ ± care indică
domeniile și tipurile de schimbări preconizate a fi produse.
Se identifică cu scopurile educației și prezintă următoarele
particularități (dup R.Dottrens):
- orientează întreaga activitate didactică, pe toată perioada
școlarității, fiind nominalizate în preambulul planurilor de învățământ; sunt
obiective de dezvoltare (de macrosistem);
- au caracter global și abstract;
- vizează anumite laturi ale personalității (îndeosebi componenta
intelectuală, afectiv ±atitudinală și acțională).
3.4. Obiective specifice / de generalitate medie ± care realizează o
explicare a obiectivelor generale în termeni specifici și sunt caracterisitice
îndeosebidiferitelor discipline școlare, fiind asociate cu conținutul acestora,
dar și tipului de școală sau profilul de formare.
6
Ele au două componente: prima indică domeniul de
conținut (informa ii, reguli etc.), iar cealaltă modul de abordare a
conținutului de către elev/student/cursant (procesele psihice).
3.5. Obiective operaționale sunt obiective concrete, vizând sarcini
precise care sunt realizabile într-un interval de timp relative scurt (lecție,
secvență de lecție). Ele indică rezultatele observabile și imediate ale
instruirii.
Pornind de la obiectivele generale, specifice unei anumite discipline,
se pot stabili cu ajutorul procedurilor deopera ionalizare obiectivele
concrete, imediat observabile și măsurabile, pentru fiecare lecție care se
predă elevilor.
Operaționalizarea obiectivelor reprezint o transpunere aobiectivelor
generale în obiective concrete, precizându-se comportamentele
cognitive,afective și psihomotorii ce urmează a fi dobândite în cadrul unei
activități didactice, casemn că învățarea dorită a avut loc.
Obiectivul operațional este acel obiectiv definit în mod concret și
relativ precis, care peplan educativ declanșează acele acțiuni a căror
înfăptuire duce la progres în cunoaștere, la dezvoltarea deprinderilor și
aptitudinilor, deci la dezvoltarea cognitivă în general, precum și la
dezvoltarea afectiv-emoțională și caracterial-acțională a personalității
elevului.
III. O altă clasificare a obiectivelor, frecvent folosit în proiectarea
activităț iididactice, este cea realizată în funcție de domeniul activității
psihiceimplicate în învățare.

Au fost delimitate trei categorii de obiective:

7
Obiective cognitive ± care vizează asimilarea de cunoștințe,
formarea de deprinderi și capacități intelectuale
Obiective afective - care au în vedere formarea sentimentelor,
atitudinilor, convingerilor;
Obiective psihomotorii ± care vizează formarea unor deprinderi
motorii, a unor abilități manuale.
Cele mai cunoscute taxonomii sunt:
-pentru domeniul cognitiv: taxonomiile lui Bloom, Guilford, Gagne-Marille,
DHainaut;
-pentru domeniul afectiv: taxonomiile lui Krathwohl, Landsheere;
-pentru domeniul psihomotor: taxonomiile lui Simpson, Harrow, Kiblet.
Taxonomia domeniului cognitiv elaborată de B.S.Bloom ordonează
ierarhic două categorii de obiective: cele care vizează cunoașterea,
indicând tipurile de cunoaștere decare trebuie să dispună elevul și sunt prin
excelență obiective de factură informativă;cea de-a doua categorie se
referă la obiective formative, care au în vederemodurile încare se utilizează
sau se operează cu informa iile dobândite (înțelegere, aplicare, analiză,
sinteză, evaluare).
De asemenea, unul și acelați conținut poate fi convertit în diferite
tipuri de obiective,care după Franz E. Williams se integrează în modul
specificat în schema de mai jos.
Evaluare - formularea judecăților de valoare în legătură cu o anumită
problemă
Sinteză - producerea unei lucrări personale, elaborarea unui plan de
acțiune.
Analiză - descompunerea unui material în părŃile sale, relevarea
relațiilor dintre acestea.
8
Aplicare - utilizarea cunoştințelor pentru a rezolva situații noi.
Comprehensiune - reformulare, înțelegere, rezumarea unei
comunicări, interpretare.
Cunoaștere - asimilarea terminologiei, datelor factuale, definițiilor,
teoriilor.

Considerații finale
Obiectivele educaționale reprezintă forma cea mai concretă a
finalitîților educației, fără de care idealul ar fi imposibil de atins. Ele sunt
stabilite de către educatoare, învățător sau profesor la începutul proiectării
didactice, având rol de aghida activitatea / lecția în întregime.
În niciun domeniu de activitate nu putem obține performanțe decât
dacă operăm cuconcepte concrete, care se pot pune în practică și care
ajung la un rezultat vizibil.
Pedagogia nu face excepție din rândul acestor științe, obiectivele fiind
considerate mijlocitorul principal între general și particular. Ele au grade
diferite de cuprindere, unelesunt concrete, altele abstracte, dar care pot
genera la rândul lor mai multe obiective cuun nivel de cuprindere mai
scăzut, însă importanța lor este dată de puterea acestora dea putea fi puse
în practică și de a ajunge prin intermediul acestora la rezultatele dorite.
Ce ar fi dacă nu ar fi obiectivele?
Oricât de greu ne-ar fi să ne imaginîm învățământul fără obiective
educaționale, am putea spune că lipsa acestora ar produce haosul în
cadrul întregului sistem. Nu s-ar ști ce se urmărește nici ca formarea
omului ca personalitate (idealul educa ional), nici ca finalitate imediată,
care conduce către conturarea întregului (obiective educa ionale).

9
Dacă majoritatea oamenilor consideră că succesul deplin este atins
cu ajutorul pașilor mici și siguri, acest lucru este valabil și aici; obiectivele
operaționale, care au sarcina de a se ocupa de o mică parte a activității
didactice și de a asigura un minim de cunoștințe dintr-o mică parte a unei
discipline (informații asimilate în cadrul unei secvențe dintr-o lecție) intră în
componența scopului educațional, care se referă la
cunoștințele, capacitățile, deprinderile dobândite pe parcursul întregii lecții,
acestea fiind incluse la rândul lor în cadrul idealului vizat de o societate
prezentă, dar ăi deperspectiv .
Așadar această incluziune care merge de la particular la general, de
la concret la abstract, ar fi imposibil de realizat fără existența obiectivelor
educaționale.

BIBLIOGRAFIE
Chiş, V., Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
Chiş, V., Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe,
Editura Casa Cărții de Știin ță, Cluj-Napoca, 2005
Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2001
Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1996
https://www.scribd.com/doc/57202505/obiective-educationale

10

S-ar putea să vă placă și