Sunteți pe pagina 1din 13

S.C. MOLDOCOR S.A.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04


PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 1 DIN 13

NUMAI PENTRU UZ INTERN

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE MECANICE

Ex. controlat Nr. din

APROBAT : VIZAT: ELABORAT :


Director General RMI SIPP

Mihai BĂTRÂNU Gabriel CIOSU Cosmina MECLEA


Claudiu PINZARU

Acest document este proprietatea SC MOLDOCOR SA si nu poate fi reprodus sau transmis unei terte persoane fara
consimtamantul scris al PDG. Caracterul procedurii este confidential, intra in vigoare incepand cu data aprobarii ei de PDG
SC MOLDOCOR SA si este cuprinsa in lista documentelor SMI in vigoare, iar originalul se pastreaza la RMI.

Preambul

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 2 DIN 13

 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă stabilesc reglementări cu aplicabilitate restrânsă


la nivelul emitentului acesteia, cuprinzând prevederi minimal obligatorii în vederea desfăşurării activităţii
pentru care au fost întocmite, în condiţii de securitate a muncii şi au rolul de a detalia şi particulariza
prevederile legislaţiei în vigoare la condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de muncă. Respectarea
conţinutului acestor prevederi nu absolvă unitatea de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor
măsuri de securitate şi sănătate în muncă, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la care
acestea se referă.
 Structura instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă are la bază abordarea sistemică a
aspectelor de securitate şi sănătate în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare, conform căreia procesul de
muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează
reciproc:
o Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;
o Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi
în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
o Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive,
unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă;
o Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul sau mai
mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
 Reglementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în cadrul instrucţiunilor proprii de securitate
şi sănătate în muncă, vizând global desfăşurarea activităţii pentru care a fost emisă, în condiţii de securitate şi
sănătate în muncă, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii şi sănătăţii muncii la
nivelul fiecărui element component al sistemului (executant - sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediul
de muncă), propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiectul prezentelor reglementări.
 În acest context, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă au fost elaborate ţinând cont de
reglementările existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru această activitate, precum şi pe baza
studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, instrucţiunea
proprie să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de
muncă.
 Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare categorie de lucrare, prevederile
urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.
 Pe lângă prevederile specifice de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunile proprii cuprind şi un
capitol cu Prevederi de proiectare privind echipamentele de muncă utilizate.
o Prevederi generale
o Conţinut, scop
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă şi/sau a îmbolnăvirilor profesionale specifice acestei activităţi, în vederea completării şi/sau aplicării
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţii şi ale unităţii,
precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea şi/sau diminuarea factorilor de
risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant - sarcină de
muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă).
o Domeniu de aplicare
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 3 DIN 13

Măsurile prevăzute în prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicabile în
cadrul entităţii care a emis-o.
 Cadrul legal de referinta
 Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca;
 H.G. nr. 1.425/2006 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
In functie de specificul locului de munca si/sau postului de lucru, instructiunea de lucru poate sa mai cuprinda
si:
 H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau
mobile;
 H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca;
 H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 H.G. nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
 H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
 H.G. nr. 1.092 /2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti
biologici in munca;
 H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia
lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni in munca;
 H.G. nr. 1.036/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
 H.G. nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate
expunerii la azbest;
 H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
 alte H.G.-uri, in functie de complexitatea activitatii desfasurate si a mijloacelor de productie
utilizate;
 instructiuni proprii specifice activitatilor colaterale desfasurate (ex. activitate de curatenie),
conditiilor de munca etc.;
 instructiuni proprii privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 4 DIN 13

A. CONDITII GENERALE PENTRU MASINI - UNELTE

1. Toate transmisiile (roti dinţate, curele , lanţuri) se vor proteja cu carcase


metalice rezistente , turnate sau confecţionate din tabla , plasa de sarma si mase
plastice rezistente la soc. Toate organele de transmisie in mişcare ( axe, arbori cuplaje ) prevăzute cu canale pe
apa, nuturi sau parţi proeminente, vor fi acoperite cu carcase metalice de protecţie.

2. Maşinile unelte aşchietoare vor fi prevăzute cu dispozitive de protecţie


împotriva aşchiilor ( ecrane cu geam de sticla securizata)
La operaţiile unde nu se pot folosi ecrane de protecţie se vor utiliza ochelari sau viziere de
protecţie corespunzătoare operaţiei efectuate. Se va da o deosebita atenţie curatiri lentilelor ochelarilor
de protecţie, vizierelor sau ecranelor si schimbării lor imediat , in cazul in care prezintă zgârieturi in
regiunea câmpului vizual.

3. Înlăturarea aşchiilor de pe maşinile unelte, se va face cu ajutorul periilor speciale, cârligelor sau pe cale
magnetica. Înlăturarea aşchiilor cu mana este interzisa.

4. La prelucrarea pieselor , a căror latime sau lungime depaseste limitele


maşinilor unelte , trebuie luate masuri pentru îngrădirea acestora cu ajutorul unor dispozitive de protecţie
demontabile , suficient de rezistente. Dispozitivele de
protecţie trebuie sa se manevreze uşor si sa nu îngreuneze munca. Se interzice
lucrul la maşinile care nu sunt prevăzute cu dispozitivele de protecţie necesare si
corespunzătoare.

5. Ridicarea si montarea la maşinile unelte a universalelor , plansaibelor, matriţelor precum si a


pieselor care depăşesc 20 kg , in vederea prelucrării lor,
se recomanda a se face numai cu ajutorul instalaţiilor sau dispozitivelor de
ridicat si anume:
a) fixe si legate de locul de munca in cazul manipulărilor de greutati
foarte frecvente;
b) mobile, in cazul in care greutăţile de manipulat sunt mai puţin frecvente.
6. Înainte de începerea lucrului la o maşina, seful de echipa si lucrătorul vor controla starea ei,
dispozitivele de pornire, oprire si schimbarea sensului miscarii, starea grătarelor de lemn.
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 5 DIN 13

7. In mod obligatoriu o maşina trebuie oprita in următoarele cazuri la fixarea sau scoaterea pieselor de
prelucrat din dispozitivele de prindere , atunci când maşina nu este dotata cu un dispozitiv special care sa
permită executarea acestor operaţii in timpul funcţionarii maşinii;

a) la măsurarea manuala a pieselor ce se prelucrează,


b) la schimbarea sculelor si a dispozitivelor
c) la oprirea motorului transmisiei comune, in cazul in care maşina
este acţionata de la aceasta transmisie
d) in cazul in care in timpul funcţionarii se produc vibraţii puternice.
8. In mod obligatoriu , se va opri maşina prin deconectarea motorului electric , in următoarele cazuri:
a) la parasirea locului de munca , chiar si pentru un timp scurt
b) la orice întrerupere a curentului electric
c) la curăţirea de aşchii si ungerea maşinii
d) la constatarea oricărei defecţiuni in funcţionarea maşinii
9. Imbracamintea de lucru trebuie sa fie bine strânsa pe corp. Mânicile vor fi bine strânse, iar
hainele se vor purta încheiate la toţi nasturii si nu vor prezenta parţi care flutura , pentru a se evita
prinderea acestor parţi de elemente in mişcare si accidentarea lucrătorului,, respectiv. Imbracarea si
dezbrăcarea nu se vor face in apropierea maşinilor.

B. FERASTRAIE, PENTRU METALE

l. Ferăstraiele circulare trebuie sa fie prevăzute cu aparatori, atât la partea superioara cat si la cea
inferioara lăsând libera numai porţiunea necesara tăierii. Se interzice lucrul cu pânze circulare de ferăstrău
care au crăpături sau dinţi lipsa ( doi dinţi alăturaţi sau trei dinţi pe întreaga circumferinţa). La maşinile pentru
debitarea metalelor prin taiere cu discuri abrazive , acestea trebuie sa aibă inserţii fibroase, in cazul in care nu se
pot prinde rigid cele doua bucati ale materialului care sa debiteze.

2. Ferăstraiele cu panglica trebuie sa fie prevăzute cu aparatori. Fixarea aparatorilor trebuie astfel
făcuta, incat sa se lase deschisa numai partea din ferăstrău necesara pentru taiere . Volanţii trebuie sa fie
complet acoperiţi cu aparatori. Este interzisa utilizarea pânzelor de ferăstrău - panglica , la care lipsesc
mai mult de trei dinţi pe metru liniar sau doi alăturaţi.

3. Ferăstraiele circulare sau cu panglica trebuie prevăzute cu dispozitive speciale, pentru alimentare , avans
si sprijinirea pieselor ce se prelucrează in vederea evitării accidentelor. Se interzice strângerea aşchiilor de
sub ferăstraiele circulare sau panglica , in timpul funcţionarii lor. Curăţirea unui ferăstrău este
admisa numai după oprirea completa a acestuia.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 6 DIN 13

C. NORME DE PROTECTIE A MUNCII LA STRUNGURI SI UTILAJE


ANEXE

1. Toate dispozitivele de prindere si fixare a pieselor de prelucrat care sunt in mişcare de rotaţie,
trebuie sa fie prevăzute cu suprafeţe periferice netede. In cazul in care pe dispozitive exista proeminente,
se vor prevedea aparatori circulare netede.

2. Universalele si platourile de prindere trebuie sa fie bine fixate pe axul principal si asigurate împotriva
deşurubării, la inversarea sensului de rotaţie a axului principal. In cazul utilizării dispozitivelor de
prindere cu acţionare pneumatica hidraulica , se vor prevedea blocaje , care sa împiedice desprinderea piesei
in caz de întrerupere a alimentarii cu aer sau lichid. Totodată se recomanda ca, in măsura posibilităţilor, aceste
dispozitive sa lucreze prin autoblocare.

3. In cazul folosirii universalului de prindere cu fălci si nefolosirii vârfului păpuşii mobile, se vor
prelucra numai piese scurte. La strunjirea exterioara a pieselor lungi se vor utiliza linete cu role.

4. La prelucrarea pieselor lungi si grele pe strungurile revolver si


automate , porţiunea din bara care iese din arborele principal , trebuie protejata. la strungurile mici, aceasta
protecţie trebuie sa se facă printr-un dispozitiv in forma de ţeava. La strungurile destinate prelucrării
pieselor mari si lungi se vor utiliza aparatori din tabla de forma cilindrica , fixate pe suporturi. Capacul unei
astfel de aparatori trebuie conceput in aşa fel , incat in timpul funcţionarii , deschiderea capacului sa fie blocata.

5. La strungurile carusel, in cazul eliberării traversei si a suportului cu contragreutati, acestea trebuie sa fie
îngrădite. In cazul in care in jurul acestora exista platforme metalice , ele trebuie sa fie nealunecoase'

6. Fixarea cuţitelor in suport trebuie sa se facă astfel, incat inaltimea vârfului cuţitului sa corespunda
procesului de aşchiere respectiv ' Porţiunea de cuţit ieşita in consola nu trebuie sa fie mai mare de l '5 ori
inaltimea corpului cuţitului pentru strunjirea normala . Cuţitele se vor ascuţi astfel, incat înclinarea fetei de
degajare sa asigure sfărmarea aşchiilor sau formarea de aşchii elicoidale. Fixarea cuţitului in suport se va face
cu cel puţin doua şuruburi care vor fi bine strânse, pentru a evita desprinderea cuţitului in timpul
prelucrării.

7. Avansarea cutitutui se va face treptat, după punerea in mişcarea de rotaţie a piesei. In caz contrar ,
exista pericolul smulgerii piesei din universal sau ruperii cuţitului. La oprire , se va decupla intai avansul si

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 7 DIN 13

apoi se va opri axul principal al maşinii.

8. In cazul in care in timpul strunjii se produc vibraţii puternice, maşina se va opri imediat si se va
proceda la constatarea si înlăturarea cauzei.

NORME DE PROTECTIE A MUNCII LA MASINI DE GAURIT SI DE ALEZAT

1. Axa principala a maşinii trebuie sa fie prevăzuta cu un dispozitiv de protecţie. In cazul in care mandrina
de prindere a burghiului sau alezorului prezintă elemente proeminente, ea se va proteja cu o aparatoare
circulara neteda din tabla , de forma unui manşon , care trebuie sa permită schimbarea comoda a sculei.
2. Burghiul sau alezorul, introdus in capul axului principal sau in mandrina , trebuie sa fie centrat
corect si bine fixat . Strângerea mandrinei se va face numai cu chei potrivite acestui scop. Se interzice
folosirea burghielor sau alezoarelor cu cozi uzate sau care prezintă crestături, urme de ciocan .

3. In vederea evitării pericolului de accidentare datorita aşchiilor in forma de banda , muchiile tăietoare
ale burghiului vor fi prevăzute cu crestături de forma semicirculara, care ajuta Ia sfărmarea aşchiilor.

4. Este interzisa frânarea cu mana a axului portmandrina sau portburghiu , la oprirea maşinii. De
asemenea , se interzice frânarea cu mana a mandrinei in timpul funcţionarii maşinii, pentru strângerea
sculei.

5.Piesa de găurit sau de alezat va fi fixata rigid pe masa maşinii cu ajutorul unui dispozitiv de prindere sau a
unei menghine, in vederea evitării pericolului piesei de către burghiu sau alezor, care poate accidenta
persoanele ce deservesc maşina sau care lucrează in apropierea zonei respective de munca ' Tinerea piesei
cu mana este cu desavarsire interzisa.

UTILAJE SI SCULE, PRESE

1. Pentru lucrul la prese , se pun următoarele condiţii iniţiale :


a) presele trebuie sa fie deservite numai de lucrător in vârsta de peste 18 ani, calificaţi si instruiţi
asupra modului de lucru pentru fiecare operaţie
b) toate presele trebuie prevăzute cu dispozitive de protecţie privind limitarea cursei si a sarcinei
maxime.
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 8 DIN 13

c) presele precum si dispozitivele de protecţie trebuie sa fie întreţinute in stare buna, sa fie reglate
corect si sa fie verificate la începerea lucrului,
d) dispozitivele de cuplare si decuplare a presei trebuie sa prezinte siguranţa in exploatare.

2. Pentru prevenirea accidentelor , ce pot fi provocate prin repetarea necomandata a cursei de lucru , fiecare
presa trebuie sa fie prevăzuta cu un dispozitiv de siguranţa eficace contra repetării loviturilor.

3. Operaţiile de presare , la care semifabricatele se introduc in matriţa , se pot efectua numai la prese care
funcţionează intermitent. Se interzice efectuarea acestor operaţii la prese cu funcţionare continua.

4. Presele acţionate prin curele de transmisie trebuie sa fie prevăzute cu roata libera si cu dispozitive pentru
mutarea curelei sau cu dispozitiv de cuplare,

5. La presele cu excentric , la care excentricul se afla la o inaltime mai mica de 2 metri deasupra
pardoselei , acesta trebuie sa fie acoperit cu o aparatoare demontabila.
Pedala dispozitivului mecanic sau electric de comanda trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult l20
mm deasupra pardoselii.

6. Pentru eliminarea oscilaţiilor berbecului, presele cu fricţiune trebuie sa fie prevăzute cu frâne
corespunzătoare , bine reglate'

7. In timpul reglajelor sau la reparaţii, berbecul va fi asigurat împotriva căderii, prin sprijinire
suplimentara.

8. Presele cu fricţiune trebuie sa fie prevăzute cu limitare de cursa, care sa comande decuplarea automata
a arborelui de acţionare si frânarea volanului.

9. Pentru protecţia mâinilor lucrătorului împotriva accidentării la


manipularea materialelor ascuţite, a pieselor presate care au muchii
ascuţite, a deşeurilor, se vor utiliza mănuşi sau palmare de protecţie, adecvate lucrărilor respective, conform
normativului in vigoare.

10. Lucrătorii sunt obligaţi sa execute operaţiile de lucru ce le-au


fost repartizate, numai prin metoda de lucru indicata de maistru-

11. In cazul in care presa este cu d u b l a c o m a n d a , trebuie ca s istemul de declanş are sa


REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 9 DIN 13

intre in funcţiune, numai daca sunt date simultan ambele comenzi.

12. Este permisa alimentarea manuala piesa cu piesa la presele cu


fricţiune continua,daca acestea sunt prevăzute cu dispozitive de alimentare de la distanta.

13. In cazul alimentarii manuale a presei, trebuie sa se folosească


dispozitive de protecţie corespunzătoare, care sa nu permită accidentarea mâinilor muncitorilor.

Aceste dispozitive pot fi:


a) aparatori de protecţie mobile care sa acopere zona de lucru a piesei , construite astfel incat
maşina sa nu poată fi oprita decât după îngrădirea zonei periculoase; aparatoarea va ramane in
poziţia de protecţie pana la terminarea operaţiei;
b) declanşatoare bimanuale care declanşează cursa de lucru numai la acţionarea simultana cu
ambele mâini,
c) dispozitive de protecţie cu calota fotoelectrica
d) alte dispozitive si masuri prin care se realizează protecţia lucrătorului.

14. Presele manuale cu şurub trebuie sa fie îngrădite in zona in


care se rotesc greutăţile braţului de acţionare.

15. La presele hidraulice se vor respecta normele de protecţie prevăzute pentru prese mecanice.
Pompele si acumulatorii se vor monta in încăperi separate, in care este interzis accesul persoanelor
străine.

16.Acolo unde zona de lucru a presei nu este complet vizibila trebuie sa se instaleze in fata
operatorului un sistem de oglinzi pentru a-i permite sa urmărească operaţia ce se efectuează.

17. Toate defecţiunile constatate si sesizate de lucrători trebuie sa fie imediat remediate. Nu este permisa
continuarea lucrului la o maşina care este defecta.

MASINI DE INDOIT , FASONAT SI FALTUIT TABLE

1. Maşinile de îndoit , fasonat si fălţuit table, atât cele cu acţionare manuala cat si cele cu acţionare
mecanica, vor avea aparatori de protecţie la angrenaje si cuple.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 10 DIN 13

2. Este interzis ca punerea in funcţiune a maşinii sau introducerea , scoaterea sau măsurarea tablelor sa se
facă cu aparatorile de protecţie scoase sau cu rola mobila insuficient fixata'

3. Maşina de îndoit tabla va fi acţionata numai de muncitorul care a fost însărcinat cu aceasta operaţie.
Acţionarea maşinii se va face numai după asigurarea ca lucrătorii care susţin materialul sunt in afara de orice
pericol de accidentare.

4. Montarea si întoarcerea matriţelor la abkant se va face cu un mijloc de ridicare.

5. La maşinile de îndreptat profile se vor respecta următoarele :

a) inainte de începerea lucrului se va descongestiona locul de munca de materiale si se vor îndrepta din
jurul maşinii muncitorii ce nu fac parte din echipa.
b) manevrarea profilelor se face cu mare atenţie , iar introducerea nu se face oblic;
c) este interzisa introducerea mâinii intre berbec si profil in timpul funcţionarii maşinii
d)in timpul îndreptării , profilele vor fi sprijinite pe capre metalice, rezistente
e) acţionarea comenzilor maşinii se face numai de către lucrătorul însărcinat cu aceasta operaţie.

BANCURI SI UNELTE DE MANA

l. Bancurile de lucru trebuie sa fie stabile , bine fixate pe pardoseala si sa aibă dimensiunile
corespunzătoare operaţiilor care se executa , la inaltimea adecvata poziţiei comode de lucru a
muncitorului( 750-800mm)
Totodată menghinele vor fi bine fixate pe banc, la o inaltime care sa
asigure lucrătorului o poziţie corecta de lucru.

2. Uneltele de mana trebuie sa aibă mânere de lemn din esenţa tare ,


fara noduri si crăpături, fara a fi prinse in cuie sau legate cu sârme sau
sfoara si vor fi bine fixate in mânerele lor. utilizarea aceluiaşi mâner la
mai multe unelte prin scoaterea si fixarea lui, după necesitate, la fiecare
este interzisa.

3. Ciocanele de lemn trebuie sa fie confecţionate din lemn de esenţa tare


iar corpul ciocanului trebuie sa fie strâns cu cate un inel metalic la
capetele de lovire. Ciocanele de lacatuserie trebuie sa aibă suprafaţa
capacului uşor bombata si trebuie sa fie fixate pe o coada de lemn de esenţa tare, cu secţiune ovala .

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 11 DIN 13

4. Se interzice lucrul cu dalti simple si dalti in cruce , care au taisuri


oblice sau cu scobituri. Dalta trebuie sa aibă o lungime de cel puţin
l50mm, iar partea ieşita trebuie sa fie de 3-5mm. Dalta simpla sau dalta
in cruce trebuie sa aibă o muchie ascuţita sub un unghi de 64-70 grade '
iar muchia de taiere a daltii trebuie sa reprezinte o linie dreapta sau uşor curbat in afara.

5. La lucrul cu dalta simpla sau cu dalti cruce muncitorii sunt


obligaţi sa utilizeze ochelari de protecţie si vizoare incasabile.

6. Toate sculele utilizate pentru prelucrări manuale trebuie sa satisfacă


condiţiile de rezistenta si de securitate impuse la utilizarea lor ' Se interzice utilizarea sculelor manuale
care sunt crăpate sau au profilul deformat

7. Este interzis ca in timpul lucrului sa se aşeze uneltele pe treptele


scărilor mobile, pe schele, tablouri. Lucrătorul ce executa asemenea lucrări, este obligat a lasa sculele din
mana trebuie sa aibă buzunare speciale sau truse pentru păstrarea uneltelor.

8. La lucrul cu lampa de benzina se vor respecta următoarele condiţii:

a) lampa de benzina trebuie sa fie controlata inainte de începerea


3
lucrului , ea se va umple numai la /4 din capacitatea rezervorului
b) dopul orificiului de alimentare va fi tine înşurubat si prevăzut
cu garnitura corespunzătoare
c) se interzice reducerea presiunii, prin deşurubarea capacului de
la orificiul de alimentare
e) se interzice alimentarea lămpii cu benzina , inainte de răcirea arzătorului; de asemenea se
interzice alimentarea ei in apropierea unei surse de foc
f) lămpile de benzina vor fi prevăzuţe cu supape de siguranţa
reglate la presiunea de lucru , iar cele de peste 3 litri capacitate vor avea si manometru
g) este interzis sa se lucreze cu lampa de benzina care prezintă defecte de funcţionare.

MASINI ROTATIVE ( DE POLIZAT , GAURIT , UNELTE DE


MONTAJ, RODAJ, AJUSTAJ)

l. Uneltele utilizate de echipele de montaj, precum si dispozitivele de ridicat trebuie sa fie in perfecta

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 12 DIN 13

stare. Ele vor fi controlate ori de cate ori au fost transportate de la un loc la altul.

2. Înainte de demontarea unei maşini , se vor lua masuri ca


maşina sa nu se poată pune in mişcare accidental ' . In acest scop se vor
scoate siguranţele electrice sau organele de transmisie si se va pune la
maşina o tablita cu inscripţia < NU CUPLAM! SE LUCREAZA >
La maşinile ale căror parţi componente pot aluneca pe ghidaje verticale trebuie luate masuri de
siguranţa ca ele sa nu cada peste muncitorii care lucrează sub ele.

3. Nici un mecanism , dispozitiv , maşina nu se va pune in


funcţiune, inainte de a li se monta toate dispozitivele de siguranţa respective.
De asemenea inainte de punerea in funcţiune a unor maşini sau a unei instalaţii nou montate sau
reparate , ele vor fi controlate cu atenţie daca toate uneltele care au servit la montaj sau la reparaţie au fost
înlăturate,daca toate dispozitivele de protecţie (carcase, aparitori) aplicate la maşini si echipamente sunt
vopsite in galben, daca locurile periculoase care nu pot fi protejate cu aparitori au fost îngrădite cu balustrade
sau paravane de protecţie montate la distante corespunzătoare , daca au fost legate la centura de
impamantare.

4. La mesele de spălat piese, la maşinile de rodat si in toata secţia de montai , este interzis fumatul ,
atunci când se folosesc lichide inflamabile sau cu pericol de explozie

5. Polizoarele manuale acţionate electric se pot utiliza la operaţiile de polarizare exterioara numai
daca discurile abrazive sunt protejate cu o carcasa de protecţie corespunzătoare.

6. Inainte de începerea lucrului cu polizorul manual, se va verifica daca discul abraziv este montat corect '
apoi se va verifica si starea lui prin pornire in gol, la turaţia de regim , timp de cel puţin un minut'

7. Polizoarele manuale se vor porni numai daca discul abraziv nu este in contact cu un alt corp care
împiedica rotirea lui libera'

8. Polizorul manual nu se va lasă din mana la întreruperea lucrului decât după oprirea completa a discului
abraziv'

9. Pentru reducerea efortului fizic, polizoarele manuale grele vor fi echilibrate de o contragreutate.

10. Locul de munca va fi prevăzut cu paravane pentru a proteja pe cei care lucrează in împrejurimi.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018
S.C. MOLDOCOR S.A. INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI COD : IP-SSM -04
PIATRA NEAMT EDITIA :1 REVIZIA
SANATATE IN MUNCA PENTRU ATELIERE 0
MECANICE PAGINA 13 DIN 13

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.2018