Sunteți pe pagina 1din 19

NUMAI PENTRU UZ INTERN

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA PENTRU CONSTRUCTII SI
CONFECTII METALICE

Ex. controlat Nr. din

APROBAT : VIZAT: ELABORAT :


Director General RMI SIPP

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Cuprins
Preambul
1. Prevederi generale
2. Prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice
2.1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă
2.2. Instruirea personalului
2.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie
2.4. Repartizarea sarcinii de muncă
2.5. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
3. Încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul şi depozitarea materialelor
specifice lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice
3.1. Încărcarea, descărcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice
3.2. Încărcarea şi descărcarea pieselor grele
4. Activităţi desfăşurate în atelierele pentru construcţii metalice
4.1. Condiţii generale
4.2. Confecţionarea elementelor construcţiilor metalice
5. Executarea podurilor metalice
6. Executarea turnurilor şi pilonilor metalici
7. Prevederi de proiectare

Anexa 1 Lista instructiunilor de securitate si sanatate in munca complementare


prezentei instructiuni şi a prescripţiilor ISCIR
Anexa 2 Standarde conexe
Anexa 3 Ghid de terminologie de securitate a muncii

Preambul
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă stabilesc reglementări cu
aplicabilitate restrânsă la nivelul emitentului acesteia, cuprinzând prevederi minimal obligatorii în
vederea desfăşurării activităţii pentru care au fost întocmite, în condiţii de securitate a muncii şi au
rolul de a detalia şi particulariza prevederile legislaţiei în vigoare la condiţiile concrete în care se
desfăşoară procesul de muncă. Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă unitatea de
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate şi sănătate în
muncă, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la care acestea se referă.
 Structura instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă are la bază abordarea
sistemică a aspectelor de securitate şi sănătate în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare, conform
căreia procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele
elemente care interacţionează reciproc:
o Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;
o Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de
producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
o Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate,
dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în
procesul de muncă;
o Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care
unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
 Reglementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în cadrul instrucţiunilor proprii
de securitate şi sănătate în muncă, vizând global desfăşurarea activităţii pentru care a fost emisă, în
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare
a securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului (executant -
sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediul de muncă), propriu proceselor de muncă din
cadrul activităţii care face obiectul prezentelor reglementări.
 În acest context, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă au fost elaborate
ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru această
activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel
încât, pentru fiecare pericol, instrucţiunea proprie să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la
nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
 Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare categorie de
lucrare, prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al
executantului în procesul de lucru.
 Pe lângă prevederile specifice de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunile proprii
cuprind şi un capitol cu Prevederi de proiectare privind echipamentele de muncă utilizate.
o Prevederi generale
o Conţinut, scop
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, cuprind măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor profesionale specifice acestei activităţi, în vederea
completării şi/sau aplicării reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de
particularităţile activităţii şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea şi/sau diminuarea
factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia
(executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă).
o Domeniu de aplicare
Măsurile prevăzute în prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt
aplicabile în cadrul entităţii care a emis-o.
 Cadrul legal de referinta
 Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca;
 H.G. nr. 1.425/2006 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
In functie de specificul locului de munca si/sau postului de lucru, instructiunea de lucru
poate sa mai cuprinda si:
 H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare sau mobile;

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
 H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 H.G. nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;
 H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;
 H.G. nr. 1.092 /2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca;
 H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru
protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni in
munca;
 H.G. nr. 1.036/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
 H.G. nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile
datorate expunerii la azbest;
 H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
 alte H.G.-uri, in functie de complexitatea activitatii desfasurate si a mijloacelor de
productie utilizate;
 instructiuni proprii specifice activitatilor colaterale desfasurate (ex. activitate de
curatenie), conditiilor de munca etc.;
instructiuni proprii privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

1. Prevederi generale

 Conţinut
Art.1Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru constructii si confectii
metalice cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor
de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale în activităţile de construcţii şi confecţii metalice.
 Scop
Art.2Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instructiuni au ca scop eliminarea
sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă proprii fiecărui element
component al acestuia (executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de
muncă).

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
 Domeniu de aplicare
Art.3Prezentele instructiuni specifice se aplică persoanelor juridice precum şi
persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi de construcţii şi confecţii metalice, indiferent
de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

 Relaţii cu alte acte normative


Art.4Prevederile prezentelor instructiuni se aplică cumulativ cu prevederile Legii
319/2006 a H.G.-urilor si. Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.
Art.5Pentru activităţi nespecifice sau auxiliare activităţilor de construcţii şi confecţii
metalice, desfăşurate de persoanele juridice sau fizice, se vor aplica prevederile
instructiunilor de securitate si sanatate in munca prezentate în anexa 1.
 Revizuirea normelor
Art.6Prezentele instructiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori
este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la
nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de muncă.

2. Prevederi comune tuturor lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice

2.1. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


Art.7Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se va face conform
prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.
Art.8Activităţile de construcţii şi confecţii metalice se vor executa numai de către
personal calificat şi instruit special pentru aceste activităţi.
Art.9Examinarea şi avizul medical sunt obligatorii pentru exercitarea meseriilor legate
de construcţii şi confecţii metalice atât la angajare cât şi periodic.
Art.10Examenul medical în vederea încadrării în muncă se efectuează, obligatoriu,
înainte de proba practică, examen, concurs sau termen de încercare,următoarelor
categorii de persoane:
-celor care urmează să fie angajaţi şi celor care-şi reiau activitatea după o întrerupere
mai mare de 6 luni calendaristice;
-ucenicilor, practicanţilor, elevilor şi studenţilor care urmează să fie instruiţi pe meserii
şi profesiuni, precum şi în cazul schimbării meseriei pe parcursul instruirii;
-celor care sunt transferaţi sau detaşaţi în alte locuri de muncă sau activităţi care pot fi
ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerinţele legale de ordin sanitar.
Art.11Efectuarea controalelor medicale în vederea angajării în funcţii legate de
siguranţa circulaţiei, periodicitatea acestora, investigaţiile clinice şi de laborator se
stabilesc de către Ministerul Sănătăţii.
Art.12La conducerea mijloacelor de transport vor fi admise numai persoane în vârstă
de peste 18 ani, special instruiţi şi autorizaţi, supuşi unui examen medical special.

2.2. Instruirea personalului


REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.13Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze, în conformitate cu
prevederile Normelor generale de protecţie a muncii.
2.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie
Art.14Toţi lucrătorii din activităţile de construcţii şi confecţii metalice sunt obligaţi să
utilizeze echipament individual de protecţie adecvat acordat conform "Normativului-cadru
de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie" aprobat prin Ordinul
MMPS nr.225/27-07-95.
Art.15Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protecţie specific activităţii pe
care o desfăşoară, pe care e obligat să-l poarte până la părăsirea incintei în care îşi
desfăşoară activitatea.
Art.16La nituirea pieselor casetate lucrătorii vor fi dotaţi cu antifoane.
2.4. Repartizarea sarcinii de muncă
Art.17Repartizarea sarcinii de muncă se va face numai în baza unui instructaj specific
activităţii şi locului de muncă unde urmează să se desfăşoare activitatea.
Art.18Este interzisă utilizarea lucrătorilor în activităţi pentru care nu li s-a făcut un
instructaj special.
2.5. Organizarea locului de muncă şi a activităţilor
Art.19Este obligatorie împrejmuirea zonei de lucru în raza de acţiune a utilajelor de
ridicat, precum şi a zonelor în care se desfăşoară activităţi cu risc ridicat de accidentare.
Pasarelele, scările şi platformele de lucru de lângă utilajele de construcţii trebuie să fie
prevăzute cu balustrade şi menţinute în stare de curăţenie.
Art.20Pentru lucrări executate la înălţimi, se vor utiliza schele conform indicaţiilor din
proiectele tehnologice.
Schelele vor fi prevăzute cu balustrade şi vor fi executate astfel încât să corespundă
sarcinilor pe care le vor avea de suportat.
Se interzice utilizarea de schele improvizate şi circulaţia personalului muncitor sub
schelele pe care se lucrează. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform
prevederilor standardelor în vigoare.
Art.21La toate locurile de muncă vor fi utilizate indicatoare de securitate, vizibile atât
ziua cât şi noaptea.
Art.22Dacă în timpul transportului elementelor de construcţie utilajul se defectează
sau dacă una din prinderi cedează, elementul va fi coborât; dacă acest lucru nu e posibil,
până la înlăturarea defecţiunii locul de sub încărcătură va fi împrejmuit şi se vor organiza
posturi de pază pentru interzicerea pătrunderii lucrătorilor în zona respectivă. Locul
respectiv va fi marcat cu indicatoare de avertizare.
Aceste măsuri vor fi îndepărtate numai după intrarea în normal.
Art.23Primirea încărcăturilor pe construcţie se va face numai după oprirea completă a
instalaţiilor de ridicat.
Art.24Se interzice aplecarea lucrătorilor în afara construcţiei pentru a desprinde
elementele din cârligul instalaţiei de ridicat. Apropierea încărcăturii se va face cu cârlige
de tragere sau frânghii ajutătoare.
Art.25Ridicarea încărcăturilor se va face pe verticală. Nu se admite poziţia oblică a
dispozitivelor de prindere sau a încărcăturilor.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.26Se interzice executarea lucrărilor la înălţime în perioade de timp nefavorabil -
vânt puternic de peste 11 m/s, ninsori, polei, vizibilitate redusă etc.
Art.27Este interzis a se executa lucrări de sudură sub temperaturile minim admise de
prescripţiile tehnice, atât în exterior cât şi în interior.
Art.28Orice lucrare de construcţii metalice va putea începe numai în baza unui ordin
scris, emis de conducerea şantierului. Această obligaţie trebuie respectată şi la
terminarea lucrării. În cazul în care lucrarea se execută în mai multe etape, prin ordin,
persoana cu atribuţii de organizare şi conducere va stabili atât data începerii cât şi a
reînceperii ei.
Art.29În cazul în care lucrările de construcţii metalice se execută în zone poluate sau
cu obiective în exploatare se vor stabili căile de acces atât pentru circulaţia muncitorilor
cât şi pentru circulaţia publicului.
Art.30Lucrările de construcţii metalice vor fi conduse şi supravegheate numai de către
persoane care posedă pregătire tehnică corespunzătoare şi numai dacă au fost numite
prin decizie de conducerea şantierului.
Art.31Conducerea tehnică a şantierului şi lotului este răspunzătoare (fiecare la nivelul
respectiv) pentru respectarea prevederilor din proiectul de execuţie, tehnologie de lucru şi
a prevederilor din normele de protecţie a muncii.
Art.32Se interzice intrarea în zona de activitate precum şi accesul pe construcţie a
personalului fără sarcini de serviciu şi neinstruit în acest scop. Organele de îndrumare şi
control vor putea să-şi desfăşoare activitatea numai însoţite de conducătorul lucrării, care
trebuie să fie cel puţin în grad de maistru.
Art.33Se consideră zonă periculoasă spaţiul din jurul construcţiei metalice pe o rază
egală cu cel puţin înălţimea definitivă a construcţiei care va fi împrejmuită cu gard de
sârmă. Zona periculoasă va fi semnalizată cu indicatoare de securitate care să avertizeze
asupra pericolelor şi să interzică accesul în zonă. Materialele şi utilajele vor fi depozitate
în afara zonei periculoase.
Art.34Împrejmuirea zonei cât şi a locurilor periculoase şi luarea măsurilor pentru
prevenirea accidentelor trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de construcţii
metalice.
Art.35Transportul pe verticală al persoanelor se poate face pe scările metalice ale
construcţiei definitive care se montează odată cu tronsoanele sau cu instalaţiile mecanice
de ridicat persoane.
Art.36În cazul în care ridicarea elementelor de construcţii metalice se face
concomitent cu două trolii, acestea trebuie astfel alese, încât viteza lor de ridicare să
corespundă. Conducătorul lucrării va coordona personal mişcarea celor două trolii pentru
a nu se produce diferenţe de nivel la ridicare.

3. Încărcarea, descărcarea, manipularea, transportul şi depozitarea materialelor


specifice lucrărilor de construcţii şi confecţii metalice

Art.37Operaţiile de încărcare, descărcare, transport, manipulare şi depozitare se vor


executa numai sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă, instruit
special în acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos pentru operaţia
respectivă, cu respectarea prescripţiilor ISCIR.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.38Responsabilul cu conducerea lucrărilor pentru încărcarea, descărcarea şi
transportul materialelor este obligat să instruiască personalul muncitor asupra metodelor
de lucru, pentru ca operaţiile respective să nu genereze riscuri de accidentare.
Art.39Căile de circulaţie vor fi amenajate în aşa fel încât lăţimea, declivitatea, curbele,
ramificaţiile etc. să permită circulaţia mijloacelor de transport în condiţii de siguranţă. Căile
de circulaţie vor fi marcate vizibil pe margini şi vor fi menţinute în bună stare şi libere.

3.1. Încărcarea, descărcarea şi manipularea grinzilor şi ansamblurilor metalice


Art.40Încărcarea şi descărcarea grinzilor metalice trebuie să se facă pe grinzi sau pe
bârne înclinate, cu ajutorul frânghiilor trase manual sau cu trolii. Capetele grinzilor
înclinate trebuie să fie bine fixate şi asigurate împotriva deplasării. Împotriva balansării se
vor folosi frânghii de siguranţă legate în centrul de greutate.
Art.41La descărcarea riglelor, laminatelor, ansamblurilor metalice, fiecare piesă se
împinge cu ajutorul lomurilor, spre marginea platformei şi se coboară pe grinzile înclinate.
Nu se începe descărcarea piesei următoare decât după ce piesa, care a fost
descărcată anterior, a ajuns pe sol şi s-a oprit.
Art.42Este interzisă staţionarea lucrătorilor în faţa încărcăturii, inclusiv a celor ce iau
marfa şi o aşează în stive.
Art.43La transportul pieselor lungi, manipularea acestora se face cu cleşti speciali, iar
operaţiile de ridicare, de coborâre şi de transport se vor face în acelaşi timp de către toţi
lucrătorii. La fel se va proceda şi la ridicarea pieselor, folosind răngi de fier cu rezistenţă
adecvată. În cazul în care unele dintre aceste piese, mai uşoare, se transportă pe umăr,
toţi lucrătorii vor fi aşezaţi de aceeaşi parte a piesei şi vor folosi simultan acelaşi umăr.
Deplasarea lucrătorilor în aceste cazuri se va face cu paşi dirijaţi de către persoana care
dirijează activitatea. Descărcarea se va face la comandă, în acelaşi timp, prin luarea
piesei sub braţ şi apoi ducerea ei pe teren la locul indicat.
Art.44Este interzisă aruncarea pieselor transportate, de pe umăr, direct pe sol.
Art.45La operaţiile de descărcare-încărcare a grinzilor, laminatelor, ansamblurilor etc.,
cu mijloace mecanizate, maşini şi instalaţii de ridicat, se vor respecta prevederile
prescripţiilor ISCIR.
3.2. Încărcarea şi descărcarea pieselor grele
Art.46Încărcarea, descărcarea şi celelalte operaţii de deplasare a pieselor grele se vor
executa de către echipaje instruite în mod special, sub conducerea directă a unei
persoane competente.
Art.47Operaţiile de încărcare şi descărcare a pieselor grele trebuie să se facă cu
ajutorul instalaţiilor de ridicat.
Art.48În cazul lipsei maşinilor sau a instalaţiilor de ridicat, încărcarea şi descărcarea
trebuie să se facă cu ajutorul cricurilor, al troliilor sau al rolelor.
La încărcarea şi descărcarea pieselor grele se vor respecta următoarele condiţii :
a)terenul pe care se prevede a se efectua transportul pieselor grele trebuie să fie
eliberat de toate obiectele străine care ar putea împiedica operaţia de transport;
b)În cazul În care rezistenţa terenului este slabă sau suprafaţa nu este netedă,
deplasarea se va face pe scânduri sau pe grinzi.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.49Deplasarea pieselor grele trebuie să se facă cu respectarea următoarelor
condiţii:
a)în cazul deplasării pieselor grele pe role, lungimea acestora trebuie în aşa fel
aleasă încât capetele lor să nu iasă mai mult de 30 cm de sub încărcătură;
b)în timpul deplasării pieselor, lucrătorii trebuie să păstreze o distanţă suficientă de
la piesă la locul de tragere, pentru a nu fi surprinşi de piese, în cazul scăpării sau al
deplasării accidentale a acestora;
c)pentru urcarea şi coborârea pieselor grele pe plan înclinat se vor folosi trolii, iar
muncitorii trebuie să stea la distanţă suficientă, pentru a nu fi surprinşi de piese în cazul
scăpării, răsturnării sau deplasării accidentale a acestora;
d)este interzisă îndepărtarea rolelor de sub încărcături. Îndepărtarea acestora se va
face numai după ce rolele se vor elibera complet de încărcătură.

4. Activităţi desfăşurate în atelierele pentru construcţii metalice

4.1. Condiţii generale


Art.50.Iluminatul atelierelor de construcţii metalice va corespunde prevederilor
Normelor generale de protecţie a muncii.
Pentru iluminatul suplimentar la locurile de muncă se vor folosi lămpi alimentate la
tensiunea de 24 V.
Art.51.Toate atelierele de construcţii metalice vor fi prevăzute cu instalaţii de ventilare
naturală sau mecanică, respectându-se prevederile Normelor generale de protecţie a
muncii.
Art.52.Amplasarea utilajelor din atelierele de construcţii metalice se va face conform
prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii şi a standardelor în vigoare.
4.2. Confecţionarea elementelor construcţiilor metalice
 Îndreptare, debitare
Art.53.Profilele şi tablele care urmează a se introduce în procesul tehnologic de
execuţie se vor îndrepta în funcţie de dimensiuni, manual, pe prese sau maşini de
îndreptat.
Art.54La operaţiile de îndreptare manuală se va urmări ca sculele cu care se lucrează
să fie în stare tehnică corespunzătoare pentru a nu pune în pericol lucrătorii care execută
operaţia şi nici pe cei de la locurile de muncă învecinate.
Art.55În cazul în care îndreptarea profilelor şi tablelor se execută pe maşini de
îndreptat se vor respecta următoarele:
1)manevrarea materialului se va face astfel încât introducerea să nu se facă oblic;
2)este interzisă introducerea mâinii în zona organelor active ale maşinii, precum şi
înlăturarea deşeurilor sau a pieselor în timpul funcţionării maşinii;
3)în timpul îndreptării, profilele şi tablele vor fi sprijinite pe mese cu role sau capre
metalice;
4)acţionarea comenzilor maşinii se va face numai de către lucrătorul special
desemnat pentru executarea acestei operaţii.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.56Operaţia de trasare se va executa pe mese de trasaj.
Înălţimea mesei împreună cu înălţimea pachetului de tablă va fi astfel stabilită încât să
asigure lucrătorului o poziţie de lucru comodă. Se va urmări ca greutatea foilor de tablă să
fie uniform distribuită pe suprafaţa mesei de trasaj.
Art.57La debitarea cu flacără oxigaz, prin metoda arc-aer se vor respecta prevederile
"Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor".
Art.58La debitarea profilelor şi tablelor cu maşini de debitat se interzice susţinerea cu
mâna a materialului. Susţinerea se va face cu dispozitive de prindere pe mese cu role sau
cu bile, care uşurează mişcarea în avans.
Art.59Operaţia de tăiere se va executa numai după ce s-a verificat fixarea materialului
şi îndepărtarea lucrătorilor din zona de lucru.
Art.60Accesul în spatele maşinilor de debitat în timpul funcţionării acestora este
interzis; locul se va îngrădi cu o balustradă demontabilă de protecţie.
Art.61Se interzice tăierea mai multor table suprapuse sau a tablelor cu o grosime mai
mare decât cea înscrisă în caracteristicile maşinii.
Art.62Îndepărtarea deşeurilor sau a pieselor tăiate se va face numai după oprirea
maşinii. Aceasta se va face numai cu ajutorul cârligelor metalice folosind echipamentul
individual de protecţie adecvat.
Art.63La maşinile de îndoit table sau profile (abkant, prese), acţionarea se va face
numai de către lucrătorii instruiţi în vederea executării unor astfel de operaţii.
Acţionarea maşinii se va face numai după asigurarea că lucrătorii care susţin
materialul sunt în afara oricărui pericol de accidentare.
Art.64În timpul vălţuirii nu sunt permise:
- atingerea cu mana a valţurilor în rotaţie;
- ungerea sau curăţarea valţurilor în timpul rotirii;
- urcarea lucrătorilor pe tablă.
Art.65În cazul operaţiilor de tăiere, decupare, îndoire, ştanţare, vălţuire, personalul
muncitor va respecta prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru
prelucrarea materialelor prin deformare plastică la rece şi ştanţare".
Art.66Dacă în procesul tehnologic de execuţie a elementelor construcţiilor se prevăd şi
operaţii de prelucrare prin aşchiere (frezări, şanfrenări, găuriri, alezări, filetări) se vor
respecta "Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin
aşchiere".
 Paturi de lucru
Art.67Paturile de lucru vor fi aşezate în flux şi cât mai aproape de liniile de transport.
Art.68Amplasarea paturilor de lucru şi a sub-ansamblurilor ce se confecţionează se va
face în aşa fel încât să nu blocheze căile de acces sau trecerea de la un loc de muncă la
altul.
Art.69În cazul în care gabaritul subansamblurilor metalice este mai mare decât al
paturilor de lucru, colţurile sau muchiile confecţiilor vor fi prevăzute cu platbande de
protecţie vopsite în alb.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.70Dacă în cazul subansamblurilor metalice cu gabarite mari sunt necesare două
instalaţii de ridicat în vederea aşezării subansamblurilor în poziţii noi de lucru, se vor lua
următoarele măsuri :
1)se va interzice accesul persoanelor in zona de lucru;
2)coordonatorul lucrării va comanda ambele instalaţii de ridicat;
3) dispozitivele de legare vor fi în prealabil verificate şi vor fi în număr suficient;
4)în cazurile necesare se vor executa consolidări provizorii cu ajutorul unor plăci,
scânduri, rigle etc.;
5)sarcina de ridicat se va repartiza egal celor două instalaţii de ridicat.
 Montarea subansamblurilor
Art.71Montarea subansamblurilor elementelor de construcţii metalice se va face
conform fişei procesului tehnologic, respectându-se numărul de prinderi prin puncte de
sudură, nituri, şuruburi, evitând fixarea forţată a elementelor.
Art.72Dispozitivele folosite la asamblare (balansoare rotative, dispozitive cu role,
dispozitive pentru aducere cap la cap sau alinierea generatoarelor etc.) vor fi executate în
baza unui proiect de execuţie obligatoriu, omologat.
Art.73Este interzisă folosirea dispozitivelor care prezintă defecte precum şi a celor
improvizate.
Art.74În funcţie de condiţiile locale, de dotarea cu mijloace de ridicat, de suprafaţa
productivă, ca şi de procesul tehnologic folosit, se vor stabili instrucţiuni proprii.
 Scule, dispozitive, bancuri de lucru
Art.75Sculele, uneltele şi dispozitivele de orice categorie şi pentru orice întrebuinţare
trebuie să fie în perfectă stare şi să corespundă specificului lucrării.
Art.76Zilnic, înainte de începerea lucrului, fiecare lucrător va controla dacă uneltele şi
sculele din dotare sunt în stare tehnică corespunzătoare. Cele care nu corespund din
punctul de vedere al tehnicii securităţii muncii se vor scoate din uz, repara (cele care se
pot recondiţiona) sau casa.
Art.77Menghinele şi nicovalele trebuie să fie bine fixate de bancul de lucru şi montate
astfel încât lucrătorii care le utilizează să poată avea în timpul lucrului o poziţie corectă,
normală şi neobositoare. La menghine se va verifica paralelismul fălcilor, continuitatea
şpinglului şi modul de fixare a pieselor.
Art.78Sculele şi uneltele de mână vor fi confecţionate conform standardelor în vigoare,
din materiale corespunzătoare operaţiilor care se execută, fără a se permită deformări,
fisuri sau desprinderi de aşchii, bavuri.
Art.79Este interzisă folosirea sculelor şi uneltelor fără mâner, precum şi folosirea
aceluiaşi mâner la mai multe scule.
Art.80Este interzisă folosirea uneltelor de mână cu suprafeţe de percuţie deformate,
înflorite sau ştirbite, precum şi a uneltelor de mână improvizate.
Art.81În timpul transportului, părţile periculoase ale sculelor sau uneltelor de mână cu
tăişuri, vârfuri etc. vor fi protejate cu apărători sau teci adecvate.
Art.82Sculele şi uneltele de tăiat vor fi verificate dacă sunt bine ascuţite şi dacă au
profilul corect în raport cu operaţia de executat.
Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
-să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite;
-foarfecele pentru tăiat vor avea lamele strânse astfel încât să preseze una pe alta,
fără joc în axul de fixare;
-dălţile vor avea o lungime de cel puţin 150 mm şi vor fi bine ascuţite.
Art.83În cazul strângerilor controlate se vor folosi chei dinamometrice, respectându-se
instrucţiunile prevăzute în fişa tehnologică întocmită de proiectant.
Art.84Cheile mecanice vor fi calibrate astfel încât să corespundă exact dimensiunilor
piuliţelor. Suprafeţele de lucru ale acestora nu vor prezenta fisuri sau rupturi, iar lăcaşurile
de prindere nu vor fi deformate. Este interzisă strângerea sau deşurubarea piuliţelor prin
interpunerea între piuliţe şi cheie de plăcuţe metalice, precum şi prelungirea cheilor.
Art.85Sculele şi uneltele de mână vor fi păstrate - după caz - în dulapuri, lăzi, rastele
sau suporturi speciale şi orientate spre exterior pentru a putea exclude contactul cu părţile
active ale acestora.
Art.86Uneltele acţionate electric sau pneumatic vor fi folosite numai de lucrătorii care
cunosc bine atât metodele de lucru cât şi pe cele de protecţie a muncii.
Art.87Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze unelte pe treptele scărilor mobile,
schele, tablouri etc.
Art.88Conductele flexibile de aer comprimat trebuie să corespundă debitului de
presiuni de lucru, iar fixarea lor pe racorduri se va face cu coliere metalice.
 Forjarea, nituirea
Art.89La executarea lucrărilor de forjare şi de nituire, personalul muncitor va avea
calificarea profesională corespunzătoare acestei meserii.
Art.90În cazul în care operaţia de nituire se execută în atelierul de forjă, acesta va fi
prevăzut cu instalaţii locale de ventilaţie.
Art.91Rezervorul de motorină trebuie bine fixat pe corpul forjei şi se va încărca numai
atunci când forja este oprită. În cazul în care forja se opreşte accidental, se vor închide
robinetele de admisie ale combustibilului şi aerului, iar reaprinderea se va face numai
după înlăturarea defectului.
Robinetele de admisie se vor verifica zilnic inaintea inceperii lucrului.
Art.92La oprirea cuptorului se va inchide mai intai robinetul de admisie a
combustibilului şi apoi cel de întreţinere a arderii.
Art.93Distanţa dintre forjă şi locul de muncă al nituitorului va fi astfel aleasă încât
transportul niturilor să se poată face cât mai uşor, asigurându-se panta corespunzătoare.
Transportul la distanţă se va face cu ajutorul unei ţevi metalice prevăzută la partea
superioară cu o pâlnie, iar la cea inferioară cu o cutie metalică în care vor cădea niturile.
Art.94Scoaterea şi manipularea niturilor din forjă se va face numai cu cleşti speciali,
fiind interzisă aruncarea acestora, chiar şi neîncălzite.
Art.95Nituirea pieselor metalice se va face numai de pe schele executate în mod
corespunzător şi recepţionate de comisia şantierului, iar lucrătorii vor fi dotaţi cu
echipamentul de protecţie adecvat.
Art.96Dacă în apropierea forjei lucrează şi alţi lucrători sau sunt locuri de trecere, zona
din jurul forjei va fi protejată cu paravane de protecţie.
Art.97Uneltele de lucru (buterole, dălţi, dornuri etc.) se vor monta în dispozitivul
ciocanului pneumatic numai când acesta nu este alimentat cu aer comprimat.
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.98Ridicarea ciocanului de pe piesa metalică se va face numai după oprirea
alimentării cu aer comprimat.
Art.99Pornirea ciocanului de nituit se va face numai când acesta este pus în poziţie de
lucru şi când capătul opus al nitului este bine sprijinit în contrabuterolă.
Contrabuterolele se vor fixa şi centra cu multă atenţie pe construcţia metalică cu
ajutorul unui dispozitiv mecanic.
Art.100Nituitorul şi ajutorul lui vor avea spaţiu suficient pentru a se executa operaţia
de nituire, nestânjeniţi şi în deplină siguranţă.
Art.101Dalta pentru tăiat nituri şi dalta pentru crăiţuit se vor prinde în dispozitive
speciale care să împiedice proiectarea lor atunci când ciocanul pneumatic este ridicat de
pe piesă, sau capul de nit s-a rupt şi din greşeală nu a fost oprită alimentarea cu aer
comprimat.
Art.102Tăierea capetelor de nit şi a bavurilor se va face în aşa fel, încât capul de nit
dislocat sau aşchiile să nu accidenteze muncitorii din apropiere.
Este indicat ca operaţia să nu se facă în imediata apropiere a locurilor de montaj.
Dacă acest lucru nu este posibil, se vor lua măsuri de protecţie a lucrătorilor care lucrează
în apropierea locurilor de nituire, prin împrejmuirea acestora din urmă cu paravane,
îngrădiri de plasă cu ochiuri mărunte etc.
Art.103Având în vedere zgomotul de mare intensitate de la locul de nituire, se va
stabili un cod de semnale acustice cu ajutorul căruia să se poată comunica.
Este indicat să se folosească sirene cu aer comprimat.
Art.104Înainte de începerea lucrului, lucrătorii vor verifica starea uneltelor, sculelor,
dispozitivelor de nituit şi crăiţuit, fiind interzisă folosirea lor dacă nu sunt în stare tehnică
corespunzătoare.
Art.105Se interzice staţionarea lucrătorilor în planul de lovire a ciocanului pneumatic,
când se execută lucrarea de nituire.
Art.106În cazul în care găurile pieselor care trebuie nituite nu sunt coaxiale şi nituirea
nu se poate executa, acestea se vor recondiţiona prin operaţii de găurire şi alezare.
 5. Executarea podurilor metalice
Art.107La executarea lucrărilor la înălţime se vor respecta prevederile "Normelor
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime".
Art.108Rampele de montaj fixe sau mobile, inclusiv calajele din lemn vor fi rezistente
şi vor avea asigurată stabilitatea. Ele trebuie să asigure o aşezare orizontală a pieselor şi
a subansamblurilor.
Art.109Piesele mărunte vor fi depozitate pe rafturi sau în containere, aşezate la
locurile stabilite. Este interzisă depozitarea pieselor sub rampe sau pe căile de acces.
Art.110Dispozitivele utilizate la prinderea şi ridicarea pieselor grele trebuie verificate şi
autorizate din punct de vedere ISCIR, fiind interzisă folosirea celor deteriorate sau
folosirea unor improvizaţii.
Art.111Cablurile de ridicat care vin în contact cu muchiile ascuţite ale pieselor se vor
proteja împotriva degradării.
Art.112La manipularea pieselor grele cu instalaţii şi maşini de ridicat, lucrătorii vor fi
instruiţi şi vor respecta prevederile privind exploatarea acestora.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.113Ridicarea pieselor cu instalaţii şi maşini de ridicat se va face cu cablurile
palanului (cârligului) în poziţie verticală fiind interzisă executarea concomitentă a două
mişcări.
Art.114La manipularea pieselor cu instalaţiile şi maşinile de ridicat, se va respecta o
distanţă corespunzătoare de siguranţă faţă de celelalte piese, instalaţii, construcţii fixe
sau mobile, fiind interzisă balansarea sau rotirea acestora.
Art.115Mecanicii care lucrează la instalaţiile şi maşinile de ridicat, au obligaţia să
avertizeze prin semnal acustic sau optic atât la începerea manipulării, cât şi pe parcursul
operaţiei, în scopul retragerii lucrătorilor din zona periculoasă.
Art.116Se interzice manipularea sau ridicarea pieselor la înălţime până când nu au
fost înlăturate sculele, obiectele mărunte etc. de pe acestea.
Art.117La operaţiile de montaj este interzisă desprinderea sarcinii din cârligul
instalaţiei de ridicat, înainte de fixarea piesei în ansamblul construcţiei sau de aşezarea ei
într-o poziţie stabilită.
Art.118Pentru executarea lucrărilor la înălţime cu unelte portative acţionate electric
sau pneumatic, numărul lucrătorilor se va stabili în funcţie de condiţiile de muncă, de
către conducătorul lucrării.
Art.119Găurirea sau alezarea de jos în sus se va face luând măsurile de protecţie
corespunzătoare.
 6. Executarea turnurilor şi pilonilor metalici
Art.120Este interzis a se executa lucrări de montaj şi orice alt gen de lucrări la înălţime
în timp ce se efectuează transport de piese şi materiale pe verticală.
Art.121Este interzisă staţionarea sub construcţia metalică (pilon) în timpul ridicării unei
piese. Orice piesă care va fi ridicată pe pilon sau turn cu ajutorul macaralei, granicului etc.
va fi fixată cu grijă de responsabilul echipei sau înlocuitorul acestuia.
Art.122Fiecare punct de lucru va fi dotat cu aparatura necesară pentru:
-determinarea temperaturii mediului înconjurător;
-determinarea vitezei vantului;
-alarmă în caz de pericol
-realizarea comunicaţiilor între sol şi punctul de lucru de pe pilon sau turn.
Art.123Zilnic inainte de inceperea lucrului, conducătorul lucrării, formaţiei va verifica
dispozitivele de legare cabluri, lanţuri pentru fiecare tip de produs sau container, fiind
interzisă folosirea acestora dacă nu corespund prevederilor ISCIR.
Art.124Este interzisă cu desăvârşire executarea de lucrări la înălţime fără
echipamentul de protecţie corespunzător. Înaintea oricărei lucrări pe turn, pilon etc.
muncitorii vor verifica centurile de siguranţă şi modul lor de prindere.
Art.125Este interzis muncitorilor să execute alte operaţii în afara celor stabilite prin
program.
În cazul în care este nevoie să se execute şi alte lucrări (operaţii), se va înştiinţa
conducătorul lucrării.
Art.126Muncitorii care lucrează la înălţime vor transporta sculele numai în saci, special
confecţionaţi, fiind interzis a se arunca sculele sau alte piese de la un muncitor la altul.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.127Toate sculele mari care nu pot fi introduse in sacul de scule vor fi prevăzute cu
cârlige pentru a fi legate de centura de siguranţă sau urcate cu ajutorul instalaţiilor de
ridicat.
Este interzis să se lase sculele după terminarea lucrului pe construcţia metalică.
Art.128Aşezarea materialelor, sculelor sau altor piese pe elementele de construcţii
care nu sunt montate definitiv, este interzisă.
Art.129La executarea lucrărilor de construcţii-montaj la înălţime - turnuri şi piloni -
formaţia va avea minimum doi muncitori care în cursul operaţiilor de montaj se vor ajuta şi
controla reciproc.
La asamblarea pieselor la care este necesar să lucreze concomitent mai mult de doi
muncitori, se vor lua măsuri de asigurare a sincronizării mişcărilor şi manevrelor ce se
impun a fi făcute pentru a se evita accidentele.
Unul din muncitorii formaţiei trebuie să coordoneze operaţiile de montaj.
Art.130În locurile periculoase, vor fi fixate indicatoare de securitate corespunzătoare
pericolelor. Acestea se vor planta atât în zonele de la sol cât şi pe construcţia metalică.
Art.131Platformele de lucru se vor realiza astfel încât să permită accesul lipsit de
pericole, la toate subansamblurile de la nivelul respectiv.
Art.132Platformele de lucru, podinele, schelele, scările vor fi curăţate de materialele
rezultate în timpul lucrului de către cei care le folosesc.
Acestea trebuie să fie în permanenţă libere de orice materiale.
Art.133Urcarea şi coborârea persoanelor pe platformele de lucru se vor face numai pe
scările de acces, iar numărul de persoane va fi stabilit prin documentaţia de construcţie a
acesteia, fiind interzisă depăşirea sarcinii admise.
Art.134Prin proiect vor fi prevăzute pe montant trepte din metal pentru urcarea şi
coborârea muncitorilor ce execută montarea şi întreţinerea elementelor. Acestea vor fi
uzinate odată cu construcţia metalică.
Art.135În cazul în care este necesară intervenţia montatorilor pentru dezlegarea
cablului de prindere, aceştia vor urca şi coborî numai pe treptele de metal ale
montantului.
Această operaţie se va executa numai sub supravegherea unei persoane cu atribuţii in
acest sens.
Art.136Este interzisă folosirea de dispozitive, legături şi cabluri necorespunzătoare
elementelor ce se ridică.
Art.137Elementul de construcţie (montant, stâlp etc.) trebuie verificat înainte de
ridicare pentru a constata eventualele deformări la sarcină sau alte defecţiuni de execuţie,
care ar putea împiedica montajul în condiţii normale de lucru, inclusiv curăţarea lui.
Art.138Este interzis a se executa dezlegarea montantului (elementului) până când
acesta nu a fost fixat definitiv în buloane sau şuruburi. De asemenea, este interzisă
executarea altor operaţii la montanţi şi elementele de construcţii, dacă acestea nu au fost
montate definitiv.
Art.139Pentru evitarea oricărui pericol din cauza aglomerării de piese pe platforme şi
schele, la locurile de montaj la înălţime transportul acestora se face treptat, în funcţie de
succesiunea montajului. Înainte de a fi transportate la înălţime, toate elementele
componente ale pilonului turnului, etc. se vor revizui şi aranja la sol în ordinea montării lor.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
Art.140Se interzice ridicarea lucrătorilor pe elementele de construcţii sau utilaje în
timpul transportului acestora la locul de montaj.
Art.141Dacă după ridicarea sa din diferite cauze, elementul de construcţie nu poate fi
montat, el va fi coborât în poziţia iniţială, pentru îndepărtarea cauzelor care au împiedicat
montajul şi apoi repus în poziţia iniţială.
Nu este permisă ţinerea sarcinii în cârligul macaralei sau sprijinirea ei pe alte elemente
de construcţie până la înlăturarea defecţiunilor.
Art.142La prinderea elementelor de construcţii cu buloane sau şuruburi, verificarea
coincidenţei găurilor pentru buloane sau şuruburi se va face numai cu dornuri speciale.
Se interzice efectuarea acestei verificări prin introducerea degetelor în găurile
respective.
Art.143Lucrul se consideră terminat numai după montarea elementului în poziţie
definitivă.
Art.144Este interzis a se sprijini scări, schele etc. de elementul metalic aflat în curs de
montare.
Art.145În cazul în care montatorii se găsesc în situaţii de echilibru periculoase sau
grele la nivelul acestui loc de muncă, precum şi la acele locuri de muncă unde se produc
zgomote, sunete etc. se va opri temporar orice activitate pentru a nu distrage atenţia
montatorilor de la menţinerea echilibrului.
Dispoziţiile de serviciu vor fi date către conducătorul lucrării în mod calm şi fără sunete
stridente pentru evitarea emoţiilor, distragerea atenţiei şi a oricărei situaţii care ar putea
pune în pericol securitatea montatorului.
Art.146Se interzice urcarea sau aplecarea muncitorilor în afara parapetelor pentru a
prinde elementele din cârligul macaralei sau alte operaţii.
Art.147Vopsirea turnurilor şi pilonilor se va face de regulă pe elemente, la sol.
În cazul în care vopsirea se execută după montare, această operaţie se va executa
respectându-se tehnologia de montaj, fiind interzisă executarea lucrării de pe platforme
improvizate şi fără centuri de siguranţă.
Art.148Pardoselile locurilor de muncă vor fi plane, nealunecoase şi în bună stare, fără
gropi sau denivelări.
Art.149Platformele de lucru pentru persoane vor fi executate in baza unei
documentaţii tehnice întocmite de proiectant. În acest scop se va avea în vedere tipul
construcţiei metalice.
Art.150Pentru prinderea montanţilor, stâlpilor etc., în vederea ridicării, trebuie să se
utilizeze un sistem de agăţare prevăzut cu dispozitive care să permită desprinderea
ochiurilor din cârligul macaralei, fără ca montatorii să fie nevoiţi să se urce pe cârlig.
Art.151Maşinile de vălţuit vor fi prevăzute cu role sau alte dispozitive de susţinere şi
de asigurare a avansului tablei.
Art.152Bancurile de lucru trebuie să fie bine fixate pe pardoseală, stabile, să aibă
dimensiunile corespunzătoare operaţiilor care se execută. Distanţele minime dintre
bancuri, pentru locurile de lucru, vor fi cuprinse între 400-1200 mm.
Art.153Sculele de mână vor avea mânerele confecţionate din lemn de esenţă tare
(carpen, frasin, arţar, fag etc.) fără noduri sau crăpături. Dimensiunile mânerelor trebuie

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
să fie corespunzătoare pentru a rezista eforturilor mari şi continue la care sunt supuse şi
să permită prinderea lor sigură şi comodă.
Art.154Uneltele de mână acţionate electric sau pneumatic vor fi prevăzute cu
dispozitive sigure pentru fixarea sculei.
 7. Prevederi de proiectare
Art.155Sculele şi uneltele de mână prevăzute cu articulaţii (foarfece, cleşti, patent etc.)
vor avea o construcţie robustă, care să nu prezinte frecări mari sau joc, în articulaţii, fapt
care ar conduce la un efort suplimentar pentru acţionare.
Art.156Fălcile de prindere vor avea forme şi dimensiuni corespunzătoare operaţiilor ce
se execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.).
Art.157Dispozitivele de comandă vor fi astfel concepute încât după oprirea acţionării
lor, acţionarea uneltei să se oprească imediat.
Art.158Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu
scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze de ferăstrău, dălţi
etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii.
Art.159Uneltele de mână cu acţionare pneumatică vor fi dotate cu supape de reglare
şi limitare a presiunii şi debitului în vederea limitării turaţiei.
Art.160Prin proiect va fi prevăzut modul de semnalizare, care va asigura securitatea.

ANEXA 1
Lista normelor de securitate a muncii complementare prezentei norme şi a
prescripţiilor iscir
1. Norme generale de protecţie a muncii.
2. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea şi tăierea metalelor.
3. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorie.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălţime.
5. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare
şi cu mijloace mecanizate şi depozitarea materialelor.
6. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.
7. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare
plastică la rece şi ştanţare.
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aşchiere.
9. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare
plastică la cald prin forjare.
10. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.
11. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi pe cale ferată.
12. Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentelor individuale de protecţie.
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de montaj utilaje tehnologice
şi construcţii metalice.
14. Prescripţii ISCIR C4-90.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
ANEXA 2
Standarde conexe

1.STAS 6131-79 Construcţii civile, industriale şi agricole. Înălţimi de siguranţă şi


alcătuirea parapetelor

2.STAS 6726-85 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea


oţelurilor sub strat de flux

3.STAS 9559-82 Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea


electrică în baie de zgură

4.STAS 7918/1-83 Chei dinamometrice cu element elastic. Condiţii tehnice


generale de calitate

5.STAS 1450/1-89 Organe de asamblare filetate. Elemente constructive.


Terminologie

6.STAS 796-89 Nituri . Condiţii tehnice generale de calitate.

7.STAS 297/1-88 Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale

8.STAS 297/2-92 Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări

9.STAS 11336/2-80 Acustica psihofiziologică. Evaluarea încadrării în limita


admisibilă a nivelului de zgomot pentru activităţi cu diferite
grade de solicitare a atenţiei.

ANEXA 3
Ghid de terminologie de securitate a muncii
Noţiuni de bază
1. Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută
profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de
serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară
activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile,
invaliditate sau deces.
2. Dispozitiv de protecţie: dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu
un protector, riscul de accidentare.
3. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le
acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei persoanele în timpul
procesului de muncă.
4. Echipament individual de protecţie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare
participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de
accidentare şi îmbolnăvire profesională.
REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8
5. Echipament tehnic: orice maşină, aparat, dispozitiv, mecanism, unealtă sau
instalaţie etc., utilizate in timpul muncii.
6. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire în domeniul securităţii
muncii care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activităţii
pe care o realizează sau urmează a o realiza.
7. Instrucţiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de
reglementări în domeniul securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru
activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor, de către unităţi (prin efort
propriu sau în colaborare cu institute specializate) este obligatorie, atunci când normele
generale şi specifice de securitate a muncii nu acoperă totalitatea activităţilor desfăşurate
în unitate sau voluntare atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea
securităţii muncii detalierea şi completarea normelor cu unele prevederi specifice unităţii.
8. Instrucţiuni de utilizare: instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin
care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în
conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii muncii.
9. Mijloc individual de protecţie: mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui
singur executant şi care i se aplică acestuia.
10. Noxă (sinonim : factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune
dăunătoare asupra organismului.
11. Prevenire: ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile
de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
12. Risc: probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a
sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.
13. Risc profesional: risc în procesul de muncă.
14. Situaţie periculoasă: orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai
multor pericole.
15. Substanţă periculoasă: o substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau
fizico-chimice, poate constitui un pericol.
16. Zonă periculoasă a unui echipament de muncă: orice zonă situată în interiorul sau
în jurul echipamentului de muncă în care o persoană este expusă riscului de accidentare
sau îmbolnăvire profesională.

REVIZIA 0 1 2 3 4 5
DATA 02.04.201
8