Sunteți pe pagina 1din 8

NUMAI PENTRU UZ INTERN

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI


SANATATE IN MUNCA PRIVIND ACTIVITATEA DE
IZOLATII SI PROTECTII ANTICOROZIVE

Ex. controlat Nr. din

APROBAT : VIZAT: ELABORAT :


Director General RMI SIPP

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 1
DATA
Preambul
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă stabilesc reglementări cu
aplicabilitate restrânsă la nivelul emitentului acesteia, cuprinzând prevederi minimal obligatorii
în vederea desfăşurării activităţii pentru care au fost întocmite, în condiţii de securitate a muncii
şi au rolul de a detalia şi particulariza prevederile legislaţiei în vigoare la condiţiile concrete în
care se desfăşoară procesul de muncă. Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă
unitatea de răspunderea pentru prevederea şi asigurarea oricăror altor măsuri de securitate şi
sănătate în muncă, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la care acestea se
referă.
 Structura instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă are la bază abordarea
sistemică a aspectelor de securitate şi sănătate în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare,
conform căreia procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din
următoarele elemente care interacţionează reciproc:
o Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de muncă;
o Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor
de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;
o Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini,
aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se
utilizează în procesul de muncă;
o Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care
unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.
 Reglementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în cadrul instrucţiunilor
proprii de securitate şi sănătate în muncă, vizând global desfăşurarea activităţii pentru care a
fost emisă, în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, se realizează prin tratarea tuturor
aspectelor de asigurare a securităţii şi sănătăţii muncii la nivelul fiecărui element component al
sistemului (executant - sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediul de muncă), propriu
proceselor de muncă din cadrul activităţii care face obiectul prezentelor reglementări.
 În acest context, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă au fost elaborate
ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru
această activitate, precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor
specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, instrucţiunea proprie să cuprindă cel puţin o
măsură de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
 Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare categorie de
lucrare, prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al
executantului în procesul de lucru.
 Pe lângă prevederile specifice de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunile proprii
cuprind şi un capitol cu Prevederi de proiectare privind echipamentele de muncă utilizate.
o Prevederi generale
o Conţinut, scop
 Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, cuprind măsuri de prevenire a
accidentelor de muncă şi/sau a îmbolnăvirilor profesionale specifice acestei activităţi, în
vederea completării şi/sau aplicării reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând
seama de particularităţile activităţii şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de
lucru.
 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea şi/sau
diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component
al acestuia (executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă).
o Domeniu de aplicare
Măsurile prevăzute în prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt
aplicabile în cadrul entităţii care a emis-o.
 Cadrul legal de referinta
 Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca;
 H.G. nr. 1.425/2006 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
REVIZIA 0 1 2 3 4 5 2
DATA
In functie de specificul locului de munca si/sau postului de lucru, instructiunea de lucru poate sa
mai cuprinda si:
 H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere
temporare sau mobile;
 H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
 H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
 H.G. nr. 1.028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
 H.G. nr. 1.051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;
 H.G. nr. 1.091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;
 H.G. nr. 1.092 /2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca;
 H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau
mutageni in munca;
 H.G. nr. 1.036/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice;
 H.G. nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de
riscurile datorate expunerii la azbest;
 H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
 alte H.G.-uri, in functie de complexitatea activitatii desfasurate si a mijloacelor de
productie utilizate;
 instructiuni proprii specifice activitatilor colaterale desfasurate (ex. activitate de
curatenie), conditiilor de munca etc.;
 instructiuni proprii privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea
lucratorilor;

PREVEDERI GENERALE

 Continut:
Prezentele instructiuni cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si
bolilor profesionale specifice activitatii de izolatii şi protecţii anticorozive.
 Scop:

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 3
DATA
Eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici activitaţii izolaţii şi protecţii
anticorozive la conducte , proprii celor patru componente ale sistemului de munca –
(executant; sarcina de munca; mijloace de productie; mediul de munca).
 Domeniul de aplicare:
Prezentele instructiuni se aplica la toate punctele de lucru unde se executa
activitatea de izolatii şi protecţii anticorozive .
 Modul de revizuire si completare:
Prezentele instrucţiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă , tehnică, etc, survenite la nivel
naţional, al unitaţii sau proceselor de muncă.

IZOLAŢII ŞI PROTECŢII ANTICOROZIVE

GENERALITĂŢI
Pregatirea amorselor de bitum topit cu solventi organici existenti intr-o gama foarte
variata, trebuie sa se faca numai in conditiile prevazute prin fisele tehnologice de
executie si cu respectarea reglementarilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
Topirea bitumului se va realiza numai cu utilaje construite in acest scop (topitoare de
bitum, masini de topit si pompat), care sa fie certificate din punctul de vedere al
protectiei muncii si al reglementarilor PSI in vigoare;
Locul unde se desfasoara topirea bitumului va fi marcat cu indicatoare de avertizare
si interzicere a accesului persoanelor straine.
Se interzice amplasarea utilajelor pentru topit bitum in locuri unde exista posibilitatea
degajarii vaporilor de substante inflamabile sau unde sunt depozitate materiale
combustibile sau inflamabile;
Instalatiile si utilajele pentru topit bitum se amplaseaza pe platforme din pamant,
nivelate, acoperite cu un strat de balast sau nisip cu grosimea de minimum 10 cm.
Dimensiunile platformei trebuie sa depăşească în toate direcţiile dimensiunile
utilajului cu cel putin 1 m pe fiecare latură.
La topirea bitumului se vor utiliza numai sistemele de ardere si combustibilii
prevazuti in cartea tehnica a utilajului de topit.
Supravegherea topirii bitumului se face numai de personal instruit si care cunoaste
procesul tehnologic de topire a bitumului.
Se interzice lasarea nesupravegheata a utilajelor in tipul topirii bitumului.
Fiecare gospodarie de bitum trebuie sa fie prevazuta cu materiale de interventie
necesare pentru stingerea unui eventual incendiu (stingatoare, lazi cu nisip, lopeti ).
Se interzice stingere cu apa in cazanul de bitum fiebinte.
Pentru evitarea revarsarii bitumului in timpul topirii, cazanele de topit se vor umple la
capacitatea de ¾ din volumul lor.
Masa de bitum care se introduce in utilajele pentru topit bitum, se sparge in bucati
marunte si nu trebuie sa prezinte urme de umezeala.
In cazul incalzirii cazanelor cu combustibil lichid, rezervorul de alimentare al
injectoarelor se amplaseaza la minimum 1.5 m de focar.
Rezerva de combustibil necesar pentru alimentare se amplaseaza la cel putin 10 m
de orice sursa de foc.
Personalul care lucreaza la prepararea , incalzirea si topirea bitumului , trebuie sa fie
instruit sa respecte urmatoarele reguli:
- la incarcarea utilajului, materialul nu trebuie sa fie umed;
- deserventul sa fie deotat cu echipament individual de protectie si cu materiale
igienico-sanitare corespunzatoare riscurilor de arsuri cu bitum fierbinte;

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 4
DATA
- sa verifice ca la descarcarea bitumului topit vasele de prelucrare sa nu contina
apa;
- sa evacueze bitumul topit numai prin vanele cu care este prevazut utilajul, iar din
cazanele de topit numai cu vase destinate in acest scop prevazute cu maner lung;
Se interzice utilizarea galetilor la scoaterea bitumului topit direct din cuvele utilajelor
de topire.
La terminarea lucrului este obligatorie stingerea focului pentru topit bitum, astfel;
- la utilajele cu combustibil lichid sau gaz se inchide robinetul care alimenteaza
arzatorul;
- la utilajele care utilizeaza combustibil solid focul se stinge cu apa.
- La utilajele actionate electric, se intrerupe sursa de alimentare cu curent electric.
Dupa stingerea focurilor, cazanele pentru topit bitum se acopera cu capace metalice.

PREAPARAREA AMORSAJULUI BITUM-SOLVENT

Locul de preparare a bitumului taiat pentru amorsaje trebuie sa fie amplasat la


minimum 30 m de orice sursa de foc, inclusiv de cazanul de topit.
La alegerea amplasamentului se va tine cont de directia si intensitatea vantului,
pentru a nu antrena vaporii inflamabili spre sursele de foc.
Este interzisa prepararea bitumului taiat , in interiorul constructiilor sau in incaperi
inchise.
Operatia de efectuare a amorsajului bitum-solvent se face numai de personalul
instruit si cunoscator al procedeului de formare a amestecului.
In zona de lucru sunt interzise fumatul si orice surse de foc deschis.
La locul de efectuare a amorsajului se vor asigura mijloacele de interventie PSI
corespunzatoare.

TRANSPORTUL BITUMULUI TOPIT

Transportul bitumului topit de la utilajul de topire la locul de utilizare se va face


numai in vase de constructie speciala, prevazute cu capace si umplute la ¾ din
capacitate.
Este interzis transportul cu vase improvizate.
Ridicarea vaselor cu bitum pe cladiri la locul de utilizare, precum si coborarea
acestora, se va face numai cu mijloace mecanizate cu respectarea tuturor prevederilor
de protectie a muncii specifice instalaţiilor de ridicat.
Zonele de incarcare si descarcare a bitumului topit se vor delimita si marca cu
indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului si circulatiei personalului in
perioada de incarcare-ridicare si coborare.
Este in terzis transportul vaselor cu bitum topit pe scari, rampe de acces sau schele
improvizate.
In sapaturile pentru fundatie la cuve, rezervoare, santuri, coborarea vaselor cu bitum
topit se va efectua numai cu mijloace mecanizate.
Operatiile de incarcare a bitumului topit se vor face numai sub supravegherea
permanenta a unor persoane instruite si cunoscatoare a codului de semnalizare a
operatiilor de ridicare-coborare cu instalatiile de ridicat.
La organizarea , executarea lucrarilor de protectii anticorozive se va avea in vedere
urmatoarele:
- caracteristicile materialelor folosite (toxice, inflamabile, iritante, explozive)
- varietatea echipamentelor si mijloacelor tehnice folosite la realizarea lucrarilor;

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 5
DATA
- conditiile deosebite de lucru posibile; in spatii inchise sau in vase, recipiente,
rezervoare, subsoluri, canale, in conditii de mediu cu temperaturi reci sau calde;
- executia in conditii de exploatare sau de suprapunere cu alte categorii de lucrari.
Pentru realizarea lucrarilor in conditii de siguranta este obligatorie respectarea
cumulativa a tuturor prevederilor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor date de furnizori
de materiale, precum si a conditiilor locale de executie a lucrarilor, conform caietului de
sarcini si fisei tehnologice de xeceutie;
La lucrările cu bitum fierbinte se interzice a se lucra noaptea sau in condiţii de
vizibilitate redusă.
Se interzice a se lăsa utilajele de topit bitum nesupravegheate în timpul topirii
bitumului, precum şi utilizarea lor în alte scopuri.

EXECUTAREA IZOLAŢIILOR LA CUVE BAZINE, REZERVOARE

Executarea amorsajului la cuve se va executa cu emulsii bituminoase neinflamabile.


Se interzice fumatul în interiorul bazinelor şi rezervoarelor , în timpul executării
amorsajului, de asemenea în cuvele deschise.
Iluminatul în bazine şi rezervoare se face cu lămpi alimentate cu curent electric, la
tensiunea de 12 sau 24 volţi.
În cazul în care ritmul de desfăşurare a procesului de producţie impune să se lucreze pe
mai multe niveluri, se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor .
Se interzice aruncarea materialelor de la înălţime, acestea trebuind coborâte cu
mijloace mecanice sau jgheaburi şi dispozitive special amenajate.
Pentru execuţia hidroizolaţiilor la peretii cu o înălţime de pâna la 5 m se vor utiliza
platforme fixe sau mobile, iar la pereţii de peste 5 m se va asigura un spaţiu de lucru de cel
puţin 1 m laţime, iar malurile de pământ se vor sprijini, pentru evitarea alunecării lor sau
prăbuşirilor.
Conturul cuvelor va fi imprejmuit provizoriu şi se vor monta indicatoare avertizoare.
Se interzice topirea bitumului în interiorul puţurilor, şanţurilor, sau al altor spaţii înguste.
La izolarea căminelor sau a cuvelor cu suprafeţe mici, bitumul se va introduce numai cu
dispozitive speciale, care să asigure protecţia lucrătorilor din spaţiu de lucru.
În timpul executării lucrărilor de izolaţie cu mastic fierbinte, lucrătorii îşi vor unge
mîinile cu alifii speciale pentru a fi feriţi de iritarea pielii.

IZOLAŢII CU BANDA POLIETILENA ŞI GAZBAND


DISPOZITIVE DE APLICARE MANUALA A BENZILOR PE CONDUCTE

Dispozitivul este conceput pentru aplicarea pe conducte a benzii de izolatie, in


zonele de imbinare sau de reparatie locala.
Aplicarea izolatiei se face la tensiune si pas constant, reglabile.
Tensionarea se realizeaza prin actionarea franei derulatorului.
Stabilirea suprapunerii se face fie prin auto-copierea suprapunerii a izolatiei deja
realizate, fie prin reglare mecanica

DISPOZITIVE DE APLICARE MECANIZATA A BENZILOR PE CONDUCTE

Dispozitivul este conceput pentru aplicarea mecanizata a benzii de izolatie pe conducte


in statiile de izolare.
Caracteristici Tehnice

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 6
DATA
- Diametrul maxim al rolei 500mm
- Latime maxima banda 450mm
- Forta maxima de tensionare banda 100daN
- Blocare dispozitiv pe teava support mecanic cu pastila

Pentru utilizare se procedeaza astfel:


- Rola cu banda de izolatie A se introduce pe suportul corespunzator din dispozitiv (poz
2).
- Banda cu folia de izolatie B se trece peste rola de franare (poz 3) si rola colectoare
folie protectie (poz 4).
- Banda fara folia de izolatie D se trece peste rola de predare si capatul acesteia se
lipeste pe conducta.
- Se regleaza mecanismul de franare (poz 5) la cuplul corespunzator fortei de
tensionare din banda (valoarea fortei de tensionare se citeste pe un display atasat
dispozitivului)
- Se pornesc cele doua miscari (translatie si rotatie) pentru depunerea elicoidala a
benzii de izolatie (cu suprapunerea dorita)

LOGISTICA
 Organizarea activitatii de izolarea conductelor presupune de asemenea un
depozit de tevi neprotejate si protejate, sisteme de transport si depozitarea conductelor
precum si o statie de curatirea suprafetei conductelor prin sablare sau periere
mecanica;
 Este necesar sa se aiba in vedere mijloace de transport a conductelor spre
santierele unde se ingroapa;
 Dupa sudarea tronsoanelor de conducte izolate in santier sunt necesare scule si
dispozitive necesare completarii izolatiei in zona sudurilor si efectuarea eventualelor
reparatii ca rezultat al unor defecte aparute la un transport si manipulare neconforme si
a zonelor de unde s-au prelevat probele de verificare prin sondaj;
 Se recomanda asigurarea aparaturii de control operativ de acelasi tip in statiile
de izolare si pe traseul conductei in santier.
 Pentru realizarea lucrarilor in conditii de siguranta este obligatorie respectarea
cumulativa a tuturor prevederilor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor date de furnizori
de materiale, precum si a conditiilor locale de executie a lucrarilor, conform caietului de
sarcini si fisei tehnologice de xeceutie

1. BENZI MIXTE DE PROTECTIE ANTICOROZIVA AUTOADEZIVE SI MECANICE


EBPM 120, EBPM 150, EBPM 180
Recomandari: izolarea anticoroziva si mecanica a conductelor ingropate in soluri
dure, pentru a asigura protectie in timpul transportului si manipularii conductelor
izolate, cat si pentru a asigura rezistenta la agenti chimici si UV.

Compozitie:
-folie antiaderenta (polipropilena, polietilena)
-adeziv
-strat de protectie anticoroziva

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 7
DATA
-strat de protectie mecanica
-strat de protectie antisolara

Stratul de protectie anticoroziva este pe baza de poliolefine (copolimer etilena-


octena tip Engage), cu o foarte buna rezistenta la imbatranire, sarje, antioxidanti si
rasini.
Stratul de protectie mecanica este pe baza de polipropilena tip Typar SF. Typar SF
este un material izotropic cu un modul inalt de elasticitate, excelenta rezistenta la
microorganisme si medii chimice agresive, cat si o foarte buna rezistenta la UV.
Stratul de protectie antisolara UV este pe baza de rasini termoplastice, sarje,
plastifianti, antioxidanti si antidegradanti.
Pentru realizarea lucrarilor in conditii de siguranta este obligatorie respectarea
cumulativa a tuturor prevederilor, prescriptiilor tehnice si instructiunilor date de furnizori
de materiale, precum si a conditiilor locale de executie a lucrarilor, conform caietului de
sarcini si fisei tehnologice de xeceutie;

REVIZIA 0 1 2 3 4 5 8
DATA