Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania APA Brasov

Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Fatu - Dir. General, Tel. +40
268408602, In atentia: Doru Sopterean, Email: apabrasov@apabrasov.ro, Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http://www.apabrasov.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv
acordat de comunitatile locale.
Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
CL-10 Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata în Codlea si
Moieciu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Codlea si Moieciu

Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Lucrari în Codlea: Reabilitare/extindere retea de distributie apa potabila conducte PE cu diametre 110 la 200 mm aprox. 13,5 km, reabilitare
si extindere retea de canalizare conducte PVC-KG cu diametre 250 la 400 mm aprox. 13 km, din
care aprox.1,5 km reabilitare prin camasuire interioara, aprox. 650 bransamente
Lucrari în Moieciu: Reabilitare/extindere retea de distributie apa potabila conducte PE cu diametre 110 la 200 mm aprox. 12,5 km, reabilitare
si extindere retea de canalizare conducte PVC-KG cu diametre 250 la 400 mm aprox. 18,5 km, constructia a doua statii noi de pompare ape
uzate menajere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

45232151-5 Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)

45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

45232431-2 Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari în Codlea: Reabilitare/extindere retea de distributie apa potabila conducte PE cu diametre 110 la 200 mm aprox. 13,5 km, aprox. 500
bransamente, reabilitare si extindere retea de canalizare conducte PVC-KG cu diametre 250 la 400 mm aprox. 13 km, din care aprox .1,5
km reabilitare prin camasuire interioara, aprox. 650 bransamente
Lucrari în Moieciu: Reabilitare/extindere retea de distributie apa potabila conducte PE cu diametre 110 la 200 mm aprox. 12,5 km, aprox.
400 bransamente, reabilitare si extindere retea de canalizare conducte PVC-KG cu diametre 250 la 400 mm aprox. 18,5 km,aprox. 1400
bransamente, constructia a doua statii noi de pompare ape uzate menajere.
Valoarea estimata fara TVA: 32,850,858.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


30 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului este ajustat ca urmare a aplicarii formulei de ajustare a valorii fiecarei situatii de lucrari lunare.
Actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preturilor de consum total,
publicati de catre Institutul National deStatistica, intre luna semnarii contractului si luna anterioara emiterii facturii respective, sau ultima luna
pentru care a fost publicat acest indice de catre Institutul National de Statistica astfel
Sn = So*IPC/100
Unde:
Sn - reprezinta valoarea actualizata a situatiei lunare delucrari pentru luna de decontare "n"
So - reprezinta valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare "n", calculata in preturi valabile la data semnarii contractului.
IPC - este indicele preturilor de consum total, intre luna semnarii contractului si luna anterioara emiterii facturii conform situatiei lunare de
lucrari in luna de decontare "n", sau ultima luna pentru care a fost publicat acest indice de catre Institutul National de Statistica; Actualizarea
se aplica din prima luna dupa semnarea contractului. Avansul nu va fi supus actualizarii.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 2/8
Fisa de date
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare este de 500.000 lei si se va constitui in conformitate cu art.86 din HG 925/2006, actualizata. Cuantumul
penalitatilor în cazul unei contestatii respinse de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este de 10845.09 lei potrivit art. 278
indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 In cazul in care moneda in care se costituie garantia de participare este alta decat leul atunci
ofertantul va face conversia in lei a monedei respective la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Minimul de
cerinte care trebuie cuprinse in garantia de participare sunt cuprinse in Formularul 3 si Formularul 3.1 Valabilitate: 45 zile dupa expirarea
valabilitatii ofertei In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea Contractanta poate sa ceara ofertantilor sa
extinda perioada pentru un numar de zile care sa nu depaseasca 90 zile. Garantia de Participare va fi prezentata in original, in limba
romana. Garantia de participare, in original, prezentata in alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba
romana, legalizata la notariat. Garantia de participare poate fi prezentata impreuna cu oferta sau poate fi depusa personal inainte de
deschiderea ofertelor. Autoritatea Contractanta va respinge Garantia de participare daca ofertantul nu respecta minimul de cerinte din
Formularul 3 sau Formularul 3.1 In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va
fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertanul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentatea cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Aceasta
garantie va fi adaugata la oferta.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie, va
fi conform art.90 din HG 925/2006 si va cuprinde minimul de cerinte din Formular nr. 5 sau Formularul 5.1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul de Coeziune – reglementat prin prevederile Plan Operational Sectorial de Mediu:


- Fonduri Europene 82%
- Co-finantare nationala 18%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asoc cf OUG34/2006 In caz asoc-prez acord care ment ca asoc isi asuma rasp colect,solid pt indepl contr, ca lider asoc se oblig sa prim
instr in nume asoc, rasp in nume propr si al asoc pt indep contr

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
-OUG 94/2007 pt.modif.OUG 34/2006
-OUG 143/2008 priv.modif.OUG 34/2006
-OUG 19/2009 privind modif.OUG 34/2006
-HG 1337/2006 priv.compl. HG 925/2006
-HG 1660/2006 pt.aprob.Norme aplic.preved.refer. la atrib.contr.achiz.pub. prin mijl.elect.
-HG 198/2008 pt.modif.Norme aplic. preved.refer. la atrib.contr.achiz. pub. prin mijl.elect.
-OUG 72/2009 priv.modif.OUG 34/2006
-HG 834/2009 priv.modif.OUG 34/2006
-HG 167/2010 pt. modif.Norme.aplic.prev.refer.la atrib.contr.achiz.pub. prin mijl.elect.
-OUG 76/2010 priv.modif.OUG 34/2006
-Legea 278 / 2010 priv.aprob.OUG 76/2010 pt.modif.OUG nr.34 / 2006 priv.atrib.contr. de achiz.pub
-Ordin. 302/2011 al presed. A.N.R.M.A.P.
-Ordin. 509/2011 al presed. A.N.R.M.A.P.
-Dupa caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro )

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 3/8


Fisa de date
Doc.de mai jos vor fi prez. ca doc. orig. sau cop.legal.la notar sau cop. „CONF.CU ORIG.” semn. de
rep. leg., doc. val. la data lim. de dep. a of.
Doc.emise in alta lb decât rom, vor fi prez. ca doc. orig. sau cop, legal.notar.sau cop. „CONF. CU ORIG.” semn.de reprez. leg. si treb. sa fie
însot.de trad.autor.in lb rom.
Doc.vor fi semn. de reprez.legal al firm./suc. Cand aceste doc. sunt semn. de alta pers., aceasta va prez.o imput.notar.(Formular 4)
In caz. unei asoc./consor., doc.vor fi emise de fiec.oper. econ.
Doc. care nu au prev. per. de valab. stab. de lege, nu vor fi em. cu mai mult de 60 zile inainte de data desc.of.
- Form.20: Decl.priv.calit.de part. la proc.
- Form.7: Inf. gen. ofert.
- Form.8: Date soc. mixta/cons.
- Form.9: Decl.priv.elig.
- Form.10: Decl.priv. neîncad. art. 181 din OUG 34/2006
- Cert.atest. fisc. ( dat. la bug. cons. gen.) – elib. de org. fisc.comp.care sa prez.sit. oblig. scad.în luna ant.celei de dep.a of.
- Cert. plata CAS (pt. stat. in care aut. fisc. nu colect. si CAS) val. la data desch. of., care sa prez. sit. oblig. scad. în luna ant. celei de dep.a
of.
- Cert.plata imp. si tax. loc., ( datorii la bugetele locale) care sa prez. sit. oblig. scad. în luna ant. celei de dep.a of.
- Form.24 Cert.part.la lic. cu of. indep. (Ord.Pres. ANRMAP 314/2010),
- Decl.neincad. in prev.art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Pers. cu func. de dec.:
Dir.Gen. - Fatu Dorin
Dir.Ec. - Popa Teodor
Director Tehnic -Balan Ilie
Dir.Prog.Ext. – Sopterean Doru
Nota: In caz. in care op. ec.nu are indep.oblig. fata de bug. loc./ stat, va fi excl. din proc.de atrib.
În caz. în care în tara de orig. sau în tara în care este stab. op. ec., nu se emit astfel de doc. sau nu viz.toate sit., treb. accept. o decl. autent.
data in fata notar, aut. ad-tive sau jud., sau a unei asoc. prof. compet.
In caz. incert. refer.la sit. pers. a unui op.ec., aut. cont. poate sol. inf. dir. de la aut. compet.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Doc.de mai jos vor fi prez. ca doc. orig. sau cop.leg. notar sau cop. „CONF.CU ORIG.” semn. de rep. leg., doc. val. la data lim. de dep.of.
Doc.emise in alta lb decât rom, vor fi prez. ca doc. orig. sau cop, legal.notar.sau cop. „CONF. CU ORIG.” semn.de reprez. leg. si treb. sa fie
îns.de trad.autor.in lb rom.
Doc. vor fi semn. de reprez.legal al firm./suc. Cand doc. sunt semn. de alta pers. aceasta va prez.o imput.notar.(Formular 4)
In caz. unei asoc./consor., doc.vor fi emise de fiec.oper. econ.
Doc. care nu au prev. per. de valab. stab. de lege, nu vor fi em. cu mai mult de 60 zile inainte de data deschid of.
Cert.const.elib Min.Just. - Of.Nat.Reg.Com.sau echiv.din care sa rez.nume.,sediul, pers. autor./adm.
Se vor prez.doc. care dov.o forma de inreg./ atest.ori apart. d.p.d.v. prof., in conf.cu prev.leg. din tara de rezidenta a of.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Doc.vor fi emise pentru fiec.dintre oper. econ.in caz asocieri/consortiu. Prezentare formular:
Daca o asoc.de oper.econ.depune ofer.com., sit.econ/financ.se - Angajament ferm al persoanei tert sustinator
demonst.prin luarea în consid.resurse.tuturor memb.asoc. - Formular 9 si Formular 10 pct.a,c1 si d ptr. tertul sustinator
Capac.econ/fin.a ofert./grup.oper.econ.poate fi sustin.si de o alta pers.,
indif.de nat. relat.jurid.exist.intre ofert.si pers. resp. In acest caz ofert.isi
demonst.sit. econ./fin invoc.si sust.acord.de catre o alta pers. si are oblig.de
a dovedi sust.de care benef., prezentand un angajament ferm inch.in forma
autent., angaj.ce treb.sa prev. resurs. respect.si sa evid.faptul ca disponib.
acest. se va real.necond., in func.de necesit. care apar pe
parc.indep.contr.conf. art.186 din OUG 34/2006
Pers.care asig.sust.financ.nu treb.sa se afle în sit.care det.exclud.din
proc.de atrib., conf.prev.art.180 si 181 lit.a,c1 si d din OUG 34/2006.
Pers.care asig.sustinerea financiara nu treb.sa se afle în sit.care Prezentare formular:
det.exclud.din proc.de atrib.conf.prev.art.69 indice 1 din OUG 34/2006. -Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1
La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau în considerare datele ptr. tertul sustinator
subcontractantilor.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate
stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate inainte
de data deschiderii ofertelor.
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau Prezentare formular:
egala cu echivalentul in lei a 5.000.000 EURO -Formular 19: Declaratie privind cifra de afaceri si profitul
Se va utiliza cursul de schimb specificat in paragraful urmator.
Ofert.vor dep.Bilant.cont., Cont.prof.si pierd., toate anexe., la data de Prezentare formular:
31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, viz.spre inreg.la Dir.Fin.Publ. - Form.12 - Decl.fin.recapit.(bilant)
(autor.compet) - Bilant contabil aferent anilor solicitati
Preciz.:
Bilant.contab.afer.exerc.financ.2009,2010 si 2011 vor fi viz.si inreg.de
org.compet.în cond.art.185 din OUG nr.34/2006,insot.de raport.audit.fin.si
cont.autor.sau de cenz. soc., din care sa rez.conform.valori. reprez.
activ.circul, dator.curente si venit.din expl.reflect.in acestea.
Toate cert./doc.resp.treb.sa fie prez.în copie cert.pt.conf.cu originalul.
Ofert.nerezid.vor prez.trad.autor.in lb rom. ale doc.solic.mai sus.
Autor.Contr.isi rez.drept.de a solic.ofert.
prez.altor doc.in caz in care cele nomin.in al preced.nu sunt relev.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 4/8


Fisa de date
Val.vor fi exp.in lei,la curs lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Cursul de schimb:
Europeana pentru anul respectiv. ANUL CURS LEU/EURO 2009 4,2373
Pt.alte monede decât euro se va folosi pt. conversie rata medie anuala de 2010 4,2099 2011 4,2379
schimb comunic.de Banca Cent.Europ. (www.ecb.int) pt. anul respectiv
Daca, din motive obiect.,justif.coresp., oper. econ.nu are posib.de a
prez.doc.solic., acesta are drept de a dem.sit.econ.si fin. si prin prez.altor
doc.care sa refl.o imag. fid. a sit.econ/fin.
Nota:
In caz in care ofert.isi dem.capac.econ.
fin.invoc.si sust.acord.de o alta pers. prin prez.unui angaj.ferm al pers.resp.,
angaj. ferm prez.treb.sa garant.Autor.Contr.faptul ca, in cazul in care Contr.
int.dific., pers.sust.se oblig.sa asig. imdep. oblig. contr.prin implic.sa.dir.
Fiecare din documentele mentionate, vor fi prezentate ca documente Prezentare formular:
originale sau copii legalizate la notariat sau copii „CONFORM CU - Formular 4 Imputernicire notariala (dupa caz)
ORIGINALUL” semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data
limita de depunere a ofertelor.
Documentele emise in alta limba decât romana trebuie sa fie însotite de
traducerea autorizata in limba romana si prezentate in copie „CONFORM
CU ORIGINALUL” semnata de reprezentantul legal
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei.
In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o imputernicire notariala
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri/ consortiu, documentele vor fi emise pentru fiecare Prezentare documente:
dintre operatorii economici. - Angajament ferm al persoanei tert sustinator
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana prin
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, angajamentul
ferm prezentat trebuie sa garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in
cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea
completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa
directa.
Pers.care asig.sust.tehn/prof.nu treb.sa se afle în sit.care det.exclud.din Prezentare formulare:
proc.de atrib.conf.prev.art. 180 si 181 lit. a), c^1) si d)din OUG nr. 34/2006. - Form.9 si 10 punctele a),c^1) si d)
Pers.care asig.sustinerea tehnica si profesionala nu treb.sa se afle în - Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1
sit.care det.exclud.din proc.de atrib.conf.prev.art.69 indice 1 din OUG din OUG 34/2006.
34/2006
Doc.pt care nu este prev.o per.de valab. stab.de lege, nu vor emise cu mai
mult de 60 zile inainte de data desc. oferte.
Exp.ca antrep. Prezentare formular:
Nivel spec.minim neces. - Form.14 - Experienta in contracte similare
Exp.in contr.de luc.care sa cup.realiz.de luc.de cond.pt.transp.fluide in
lung.de cel putin 40 km , luc.exec.si final.in ult.5 ani. Exp.poate fi cumul.din
maxim trei contr.si va fi doved.cu proc.verb.de recep. sau alte
doc.echiv.semn.de Benef.
Doc.treb.sa fie prez.în copie certif.pt. conf.cu orig., semn.si stamp.de catre
pers. autor.
Nota : In sit. in care contr.au fost semn. inainte de per.de 5 ani,
autor.contr.va lua in consid.luc.exec.si duse la bun sfarsit in per.solic.si va
avea in ved.doar luc. exec. in aceasta per.
Per.de 5 ani se calc.de la data depun.ofert., cinci ani in urma
In caz in care exp.simil.este dob.in cal.de subcont., ofert.poate
prez.proc.verb.de recep.sau alte doc.echiv.semn.de Benef., caz in care
benef. este antrep.gen.al luc.
Personalul Contractorului implicat in proiect Prezentare formulare:
Se va completa: - Formular 15 Personalul cheie angajat in contract
-Nivel specific minim necesar: - Formular 16 Experienta profesionala a personalului cheie
1 - Manager de proiect
Calificare:
- Inginer
Experienta:
-Managementul unui contract de lucrari de constructie de retele/conducte
de transport fluide.
Se va prezenta CV din care sa reiasa experienta solicitata si copie dupa
Diploma de Studii
2 – Sef santier
Calificare:
-inginer/tehnician/maistru
Experienta:
- Conducerea unui santier de lucrari de constructie de retele/conducte de
transport fluide.
Se va prezenta CV din care sa reiasa si
copie dupa diploma de studii.
3 – Responsabil tehnic cu executia
Calificare:
- Responsabil Tehnic cu Executia atestat pentru lucrari din domeniu
contractului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 5/8


Fisa de date
Lista componentelor majore ale echipamentului de constructii propus pentru Prezentare formular:
executarea Contractului -Formular 18 - Declaratie privind utilajele, instalatiile,
Nivel specific minim necesar: echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
- Excavatoare cu cupa de minim 0,25 m³ – 4 buc pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
- Foreza – foraj orizontal conducte Dn50mm -Dn200mm– 2 buc.
- 5 tone < autobasculante < 10 tone masa totala autorizata -2 buc
- Autobasculante < 3,5 tone masa totala autorizata -2 buc
- Echipament de sudura cap la cap pentru conducte HDPE Dn<= 250 mmm
- 2 buc
Informatii privind subcontractantii Prezentare formulare:
- Formular 17 Declaratie privind partea/partile din contract care
sunt
indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora,va fi
completata de liderul Asocierii.
- Formular 9: Declaratia privind eligibilitatea pentru
subcontractant
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1
din
OUG nr. 34/2006, actualizata pentru subcontractanti.
- Formularul 20 - Declaratie privind calitatea de participant la
procedura.
Fiecare din documentele de mai jos, vor fi prezentate ca documente Prezentare formular:
originale sau copii legalizate la notariat sau copii „CONFORM CU - Formular 4 Imputernicire notariala (dupa caz)
ORIGINALUL” semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data
limita de depunere a ofertelor.
Documentele emise in alta limba decât romana vor fi prezentate ca
documente originale sau copii legalizate la notariat sau copii „CONFORM
CU ORIGINALUL” semnate de reprezentantul legal si trebuie sa fie însotite
de traducerea autorizata in limba romana.
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei.
In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va
prezenta o imputernicire notariala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Formular 13 - Sistemul de Asigurare a Calitatii Nivel specific minim necesar: Prezentare formulare si certificate.
-Certificatul ISO 9001: 2008 sau documente echivalente standardelor ISO
9001: 2008 transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului,
-Certificatul ISO 14001: 2005 sau documente echivalente standardelor ISO
14001:2005 transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului,valabile la
data depunerii ofertei. Certificatele solicitate, sau echivalentul acestora, vor
fi prezentate in copie “conform cu originalul”.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 6/8


Fisa de date

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Specificatii si ca oferta tehnica prezentata
indeplineste intru totul aceste specificatii. Deasemenea propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor oferite cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare. Propunerea Tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii
suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire adoptat. Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata
de cerintele prezentate in documentatia de atribuire. Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu va fi limitata la urmatoarele: 1.
Memoriu tehnic in care se vor descrie metodele de lucru propuse. Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrarile in zonele drumurilor
nationale si judetene precum si la traversarea acestora pentru a limita perturbarile in trafic. Se va descrie metoda de lucru adoptata la
lucrarile traversare a caii ferate si a cursurilor de apa. Se vor descrie metode de protejare a santierului/zonelor de lucru si de
deviere/asigurare a traficului auto si pietonal. Se vor descrie metodele de executare a sapaturilor la transee cu diferite adancimi. Se va
include de asemenea conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate. 2. Listele cu Informatiile Tehnice prevazute in Volumul 4,
completate conform instructiunilor prezentate. 3. Graficul de executie propus. 4. Formularul 23- Lista principalilor furnizori. 5. Orice desen
relevant din punctul de vedere al ofertantului 6. Proiectul pentru Organizare de santier si procesul tehnologic de executie pentru construire si
dezafectare, in baza experientei si tehnologiilor proprii ofertantului. Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare
care sa permita evaluarea ofertei in raport cu cerintele tehnice minime din Specificatiile Tehnice fara insa a livra cataloage tehnice generale
fara relevanta directa cu oferta. Un CD-Rom ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-
un plic separat. În cazul în care se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta financiara trebuie sa fie prezentata în LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprinda: - Lista de cantitati (Volumul 4-4.2) din
care sa rezulte pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul de oferta. - Nu se poate oferi un discount de catre ofertant. - Pretul
ofertei din Formularul de oferta (Formular 2) trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentatia de Licitatie si Documentele Ofertei. Nu
este acceptata ofertarea pentru o parte din lucrari. - Ofertantul va completa preturile si ratele pentru toate lucrarile descrise in Listele de
Cantitati (Volumul 4-4.2) tinand cont de indicatiile din preambulul la Listele de Cantitati (Volumul 4-4.1), de Specificatiile Tehnice din Volumul
3, de conditiile impuse in avize, autorizatii, studii (Volumul 5) si de continutul proiectului (Volumul 6). - In cazul in care exista componente in
Liste de Cantitati pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are valoarea zero. - Tarifele si preturile
introduse de catre ofertant fac subiectul actualizarii pe durata implementarii contractului potrivit sub-clauzei de mai jos Corectarea Erorilor si
a Viciilor de forma - Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice si viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care
ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma. - Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum
urmeaza: o Daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat
corespunzator. o Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in
cifre va fi corectata corespunzator. La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa ajustare.Un CD-Rom ce
va contine oferta financiara in format EXCEL trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat.
- Ofertantul va respecta cantitatile de lucrari si va utiliza doar doua zecimale.
- Toate preturile unitare vor avea doua zecimale (nu mai putin de doua zecimale si nici mai mult de doua zecimale)
- Valoarea rezultata din inmultitrea pretului unitar cu cantitatea, pentru fiecare pozitie din lista de cantitati, va avea doua zecimale (nu mai
putin de doua zecimale si nici mai mult de doua zecimale).
Se va folosi functia EXCEL „ROUND” cu rotunjire la doua zecimale (ROUND X,2).
- Totalurile si subtotalurile pe coloane vor fi calculate prin insumarea valorilor rotunjite la doua zecimale, rezultate din inmultitrea pretului
unitar cu cantitatea.
ATENTIE !
A nu se folosi din EXCEL proprietatea de afisare in celula cu doua zecimale „FORMAT CELLS / NUMBER / DECIMAL PLACES = 2, întrucât
aceasta nu face decât sa ascunda restul zecimalelor, dar le utilizeaza în calcule.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele trebuie depuse înaintea termenului limita specificat in Anuntul de participare. Ele trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie
înaintate: • SAU prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) catre: S.C. Compania Apa Brasov S.A –
Adresa: Str. Vlad Tepes, Nr. 13 Brasov • SAU livrate personal la aceeasi adresa, pe baza unei scrisori de înaintare completata conform
Formular nr.1 semnata si datata, direct catre Autoritatea Contractanta. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu
vor fi luate in considerare. Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si
netransparent care sa contina 3 (trei) plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar “ORIGINAL” si respectiv 2 exemplare “COPIE”, fiecare
sigilat si netransparent plus o varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va
contine cele trei plicuri separate, marcate corespunzator cu: "PLIC A – Documente de calificare", "PLIC B - Propunere Tehnica" , "PLIC C -
Propunere Financiara". Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat de cele trei plicuri (A, B si C) Garantia de participare
(completata conform Formular nr. 3 sau Formular 3.1) si Imputernicirea notariala -Formular nr.4 (dupa caz). Garantia de participare poate fi
prezentata impreuna cu oferta asa cum este descris mai sus sau poate fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor. Intreaga oferta
va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta
mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor depuse, cu pagina de referinta. Pe pachetul
exterior se vor scrie urmatoarele informatii: a) adresa unde trebuie depuse ofertele: S.C. Compania Apa Brasov S.A., Adresa: Str. Vlad
Tepes, Nr. 13 Brasov b) Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul
respectiv (numarul anuntului de participare din SEAP sau din JO al UE); c) Numele persoanei de contact indicata in Fisa de date a achizitiei
d) Numele ofertantului; e) cuvintele “A nu se deschide înainte de data precizata in anuntul de participare”; Autoritatea Contractanta nu isi
asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat
conform prevederilor de mai sus.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 7/8


Fisa de date
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata"
Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


În cazul în care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte care au acelasi pret, autoritanta contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in
plic inchis, contractul urmând a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic.
Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari (conform Formularului
21 - Sanatate si protectia muncii). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http ://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
Ofertantul castigator va completa:
Formularul 11 Identificare financiara inainte de semnarea contractului.
Formularul 22 Formular pentru Acord Contractual va fi completat de catre Autoritatea contractanta si semnat de ambele parti .

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de exercitare a cailor de atac - 10 zile incepand cu ziua urmatoare primirii comunicarii rezultatului procedurii.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat

Adresa postala: Str.Vlad Tepes nr.13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: juridic@apabrasov.ro, Fax: +40
268408632

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 08-02-2012 15:12 Pagina 8/8