Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania APA Brasov

Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dir. Gen. Ing. Dorin Fatu, Tel. +40
268408602, In atentia: Ing. Doru Sopterean - Dir. Programe Externe, Email: apabrasov@apabrasov.ro, Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL):
http://www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoriale care desfasoara activitati relevante în baza unui drept exclusiv
acordat de comunitatile locale.
Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
CL-7 Extinderea si reabilitarea conductei de alimentare cu apa potabila Brasov-Sacele

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Brasov si Sacele

Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Livrare, montaj, testare si punere in functiune de conducta aductiune de apa din fonta ductila, dupa cum urmeaza:
- DN=1000 mm, PN 10, cu o lungime L= 14.650 ml;
- Dn 600 mm, Pn 10 cu o lungime L = 5.600 ml;
- Dn 500 mm, Pn 10 cu o lungime L = 1.600 ml;
- Dn 250 mm, Pn 10 cu o lungime L = 560 ml;
Sunt deasemenea incluse subtraversari de cursuri de apa si drumuri nationale si judetene, care sunt propuse a se executa prin metode fara
sapatura si pentru care Antreprenorul este responsabil pentru proiectare si executie, inclusiv obtinerea avizelor necesare pentru executie.
De asemenea sunt incluse camine de vane din beton pentru care Antreprenorul este responsabil pentru proiectare si executie, inclusiv
obtinerea avizelor necesare pentru executie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

45232151-5 Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Livrare, montaj, testare si punere in functiune de conducta aductiune de apa din fonta ductila, dupa cum urmeaza:
-DN=1000 mm, PN 10, cu o lungime L= 14.650 ml;
-Dn 600 mm, Pn 10 cu o lungime L = 5.600 ml;
-Dn 500 mm, Pn 10 cu o lungime L = 1.600 ml;
-Dn 250 mm, Pn 10 cu o lungime L = 560 ml;
-19 camine de vane.
Valoarea estimata fara TVA: 91,523,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


30 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului este ajustat ca urmare a aplicarii formulei de ajustare a valorii fiecarei situatii de lucrari lunare.
Actualizarea sumelor care trebuie platite lunar, conform situatiilor de lucrari, se va realiza pe baza indicilor preturilor de consum total,
publicati de catre Institutul National deStatistica, intre luna semnarii contractului si luna anterioara emiterii facturii respective, sau ultima luna
pentru care a fost publicat acest indice de catre Institutul National de Statistica astfel:
Sn = So*IPC/100
Unde:
Sn - reprezinta valoarea actualizata a situatiei lunare delucrari pentru luna de decontare "n"
So - reprezinta valoarea situatiei lunare de lucrari in luna de decontare "n", calculata in preturi valabile la data semnarii contractului.
IPC - este indicele preturilor de consum total, intre luna semnarii contractului si luna anterioara emiterii facturii conform situatiei lunare de
lucrari in luna de decontare "n", sau ultima luna pentru care a fost publicat acest indice de catre Institutul National de Statistica; Actualizarea
se aplica din prima luna dupa semnarea contractului. Avansul nu va fi supus actualizarii.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 2/8


Fisa de date
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Cuantumul garantiei de participare este de 1.700.000 lei si se va constitui in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006, actualizata.
Cuantumul penalitatilor în cazul unei contestatii respinse de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este de 12.255,23 lei
potrivit art. 278 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006
In cazul in care moneda in care se costituie garantia de participare este alta decat leul atunci ofertantul va face conversia in lei a monedei
respective la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare.
Minimul de cerinte care trebuie cuprinse in garantia de participare sunt cuprinse in Formularul 3 si Formularul 3.1
Valabilitate: 45 zile dupa expirarea valabilitatii ofertei
In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea Contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada
pentru un numar de zile care sa nu depaseasca 90 zile.
Garantia de Participare va fi prezentata in original, in limba romana. Garantia de participare, in original, prezentata in alta limba decat limba
romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat.
Garantia de participare poate fi prezentata impreuna cu oferta sau poate fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor. Autoritatea
Contractanta va respinge Garantia de participare daca ofertantul nu respecta minimul de cerinte din Formularul 3 sau Formularul 3.1
In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod
corespunzator. In situatia in care ofertanul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentatea cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Aceasta garantie va fi adaugata la oferta.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie, va fi conform art.90 din HG 925/2006 si va cuprinde minimul de cerinte din Formular nr. 5
sau Formularul 5.1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fondul de Coeziune – reglementat prin prevederile Plan Operational Sectorial de Mediu:


Fonduri Europene 82%
Co-finantare nationala 18%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
- OUG 94/2007 pt.modif.OUG 34/2006
- OUG 143/2008 priv.modif.OUG 34/2006
- OUG 19/2009 privind modif.OUG 34/2006
- HG 1337/2006 priv.compl. HG 925/2006
- HG 1660/2006 pt.aprob.Norme aplic.preved.refer. la atrib.contr.achiz.pub. prin mijl.elect.
- HG 198/2008 pt.modif.Norme aplic. preved.refer. la atrib.contr.achiz. pub. prin mijl.elect.
- OUG 72/2009 priv.modif.OUG 34/2006
- HG 834/2009 priv.modif.OUG 34/2006
- HG 167/2010 pt. modif.Norme.aplic.prev.refer.la atrib.contr.achiz.pub. prin mijl.elect.
- OUG 76/2010 priv.modif.OUG 34/2006
- Legea 278 / 2010 priv.aprob.OUG 76/2010 pt.modif.OUG nr.34 / 2006 priv.atrib.contr. de achiz.pub
- Ordin. 302/2011 al presed. A.N.R.M.A.P. - Ordin. 509/2011 al presed. A.N.R.M.A.P.
- Legea 279/2011 ptr. modif si copletarea OUG 34/2006
- Dupa caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro )

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 3/8


Fisa de date
Doc. de mai jos vor fi prez. ca doc. orig. sau cop.legal.la notar sau cop. „CONF.CU ORIG.” semn. de
reprez. leg., docum. valab. la data lim. de dep. a of.
Doc.emise in alta lb decât rom, vor fi prez. ca doc. orig. sau cop, legal.notar.sau cop. „CONF. CU ORIG.” semn.de reprez. leg. si treb. sa fie
însot.de trad.autor.in lb rom.
Doc.vor fi semn. de reprez.legal al firm./suc. Cand aceste doc. sunt semn. de alta pers., aceasta va prez.o imput.notar.(Formular 4)
In caz. unei asoc./consor., doc.vor fi emise de fiec.oper. econ.
Doc. care nu au prev. per. de valab. stab. de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data desc.of.
- Form.20: Decl.priv.calit.de part. la proc.
- Form.7: Inf. gen. ofert.
- Form.8: Date soc. mixta/cons.
- Form.9: Decl.priv.elig.
- Form.10: Decl.priv. neîncad. art. 181 din OUG 34/2006
- Cert.atest. fisc. ( dat. la bug. cons. gen.) – elib. de org. fisc.comp.care sa prez.sit. oblig. scad.în luna anterioara celei de dep.a of.
- Cert. plata CAS (pt. stat. in care aut. fisc. nu colect. si CAS) val. la data desch. of., care sa prez. sit. oblig. scad. în luna anterioara celei de
dep.a of.
- Cert.plata imp. si taxe locale,( datorii la bugetele locale) care sa prez. sit. oblig. scadente în luna anterioara celei de dep.a of.
- Form.24 Cert.part.la lic. cu of. indep. (Ord.Pres. ANRMAP 314/2010),
- Decl.neincad. in prev.art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Pers. cu func. de dec.:
Dir.Gen. - Fatu Dorin
Dir.Ec. - Popa Teodor
Director Tehnic -Balan Ilie
Dir.Prog.Ext. – Sopterean Doru
Sef Serviciu Juridic – ec. jr. Olariu Bogdan
Sef Serviciu Achizitii Publice – ing. Hurghis Dorin
Nota: In caz. in care op. ec.nu are indep.oblig. fata de bug. loc./ stat, va fi excl. din proc.de atrib.
În caz. în care în tara de orig. sau în tara în care este stab. op. ec., nu se emit astfel de doc. sau nu vizeaza.toate sit., treb. accept. o decl.
autent. data in fata notar, aut. ad-tive sau jud., sau a unei asoc.prof.compet.
In caz. incert. refer.la sit. pers. a unui op.ec., aut. cont. poate solicita inf. dir. de la aut. compet.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Doc.de mai jos vor fi prez. ca doc. orig. sau cop.leg. notar sau cop. „CONF.CU ORIG.” semn. de rep. leg., doc. val. la data limita de dep.of.
Doc.emise in alta lb decât rom, vor fi prez. ca doc. orig. sau cop, legal.notar.sau cop. „CONF. CU ORIG.” semn.de reprez. leg. si treb. sa fie
însotite de trad.autor.in lb rom.
Doc. vor fi semn. de reprez.legal al firm./suc. Cand doc. sunt semn. de alta pers. aceasta va prez.o imput.notar.(Formular 4)
In caz. unei asoc./consor., doc.vor fi emise de fiec.oper. econ.
Doc. care nu au prev. per. de valab. stab. de lege, nu vor fi em. cu mai mult de 60 zile inainte de data deschid of.
Pers jurid romane vor prezenta Cert.const.elib Min.Just. - Of.Nat.Reg.Com.sau echiv.din care sa rezulta nume.,sediul, pers. autor./adm.
Pers jurid straine vor prez.doc. care dov.o forma de inreg./ atest.ori apart. d.p.d.v. prof., in conf.cu prev.leg. din tara de rezidenta a
ofertantului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Docum. vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei Angajament ferm al persoanei tert sustinator -- Formular 9 si
asocieri/consortiu. Formular 10 pct.a,c1 si d ptr. tertul sustinator
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci
situatia econ. si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor asocierii.
Capacit. economica si financiara a ofertantului/grupului de operatori
economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura
relatiilor juridice existente intre ofertanti si persoana respectiva. In cazul
acesta ofertantul isi demonstr. situatia economica si financ. invocand si
sustinerea acordata, de catre o alta pers. si are oblig. de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prez. unui angaj. ferm al pers. resp.,
incheiat in forma autentica, angaj. ce trebuie sa prevada care sunt resursele
resp. si sa evident. faptul ca disponib. acestora se va realiza neconditionat,
in functie de necesit. care apar pe parcursul indepl contractului in cauza,
conform art. 186 din OUG 34/2006.
Pers.care asig.sustinerea financiara nu treb.sa se afle în sit.care Prezentare formular:
det.exclud.din proc.de atrib.conf.prev.art.69 indice 1 din OUG 34/2006. La -Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1
evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau în considerare datele ptr. tertul sustinator
subcontractantilor. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada
de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile
calculate inainte de data deschiderii ofertelor.
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau Prezentare formular:
egala cu echivalentul in lei a 20.000.000 EURO Se va utiliza cursul de -Formular 19: Declaratie privind cifra de afaceri
schimb specificat in paragraful urmator.
Ofert.vor dep.Bilant.cont., Cont.prof.si pierd., toate anexe., la data de Prezentare formular:
31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, viz.spre inreg.la Dir.Fin.Publ. - Form.12 - Decl.fin.recapit.(bilant)
(autor.compet) Preciz.: Bilant.contab.afer.exerc.financ.2008,2009 si 2010 - Bilant contabil aferent anilor solicitati
vor fi viz.si inreg.de org.compet.în cond.art.185 din OUG nr.34/2006.
Se va permite oper.econ.care pot.dem.cifra de afac. pe 2011 sa demonst
indepl. cerintei pt.2009,2010,2011.
Toate cert./doc.resp.treb.sa fie prez.în copie cert.pt.conf.cu originalul.
Ofert.nerezid.vor prez.trad.autor.in lb rom. ale doc.solic.mai sus.
Autor.Contr.isi rez.drept.de a solic.ofert. prez.altor doc.in caz in care cele
nomin.in al preced.nu sunt relev.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 4/8


Fisa de date
Val.vor fi exp.in lei,la curs lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Cursul de schimb:
Europeana pentru anul respectiv. Pt.alte monede decât euro se va folosi pt. ANUL CURS LEU/EURO
conversie rata medie anuala de schimb comunic.de Banca Cent.Europ. 2008 3.6827
(www.ecb.int) pt. anul respectiv Daca, din motive obiect.,justif.coresp., oper. 2009 4,2373
econ.nu are posib.de a prez.doc.solic., acesta are drept de a dem.sit.econ.si 2010 4,2099
fin. si prin prez.altor doc.care sa refl.o imag. fid. a sit.econ/fin. Nota: In caz in 2011 4,2379
care ofert.isi dem.capac.econ. fin.invoc.si sust.acord.de o alta pers. prin
prez.unui angaj.ferm al pers.resp., angaj. ferm prez.treb.sa
garant.Autor.Contr.faptul ca, in cazul in care Contr. int.dific., pers.sust.se
oblig.sa asig. imdep. oblig. contr.prin implic.sa.dir.
Fiecare din documentele mentionate, vor fi prezentate ca documente Prezentare formular:
originale sau copii legalizate la notariat sau copii „CONFORM CU - Formular 4 Imputernicire notariala (dupa caz)
ORIGINALUL” semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba decât
romana trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana si
prezentate in copie „CONFORM CU ORIGINALUL” semnata de
reprezentantul legal Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal
al firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta
persoana, aceasta va prezenta o imputernicire notariala
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri/ consortiu, documentele vor fi emise pentru fiecare Prezentare documente: - Angajament ferm al persoanei tert
dintre operatorii economici. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza sustinator
capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre
o alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze Autoritatii
Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe
parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa.
Pers.care asig.sust.tehn/prof.nu treb.sa se afle în sit.care det.exclud.din Prezentare formulare:
proc.de atrib.conf.prev.art. 180 si 181 lit. a), c^1) si d)din OUG nr. 34/2006. - Form.9 si 10 punctele a),c^1) si d)
Pers.care asig.sustinerea tehnica si profesionala nu treb.sa se afle în - Declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1
sit.care det.exclud.din proc.de atrib.conf.prev.art.69 indice 1 din OUG din OUG 34/2006.
34/2006 Doc.pt care nu este prev.o per.de valab. stab.de lege, nu vor emise
cu mai mult de 60 zile inainte de data desc. oferte.
Exp.ca antrep. Nivel spec.minim neces. Exp.in contr.de luc.care sa Prezentare formular:
cup.realiz.de luc.de cond.pt.transp.fluide in lung.de cel putin 10 km , - Form.14 - Experienta in contracte similare
luc.exec.si final.in ult.5 ani. Exp.poate fi cumul.din maxim trei contr.si va fi
doved.cu proc.verb.de recep. sau alte doc.echiv.semn.de Benef.
Doc.treb.sa fie prez.în copie certif.pt. conf.cu orig., semn.si stamp.de catre
pers. autor. Nota : In sit. in care contr.au fost semn. inainte de per.de 5 ani,
autor.contr.va lua in consid.luc.exec.si duse la bun sfarsit in per.solic.si va
avea in ved.doar luc. exec. in aceasta per. Per.de 5 ani se calc.de la data
depun.ofert., cinci ani in urma In caz in care exp.simil.este dob.in cal.de
subcont., ofert.poate prez.proc.verb.de recep.sau alte doc.echiv.semn.de
Benef., caz in care benef. este antrep.gen.al luc.
Personal Contractorului implicat in proiect Se va completa: -Nivel specific Prezentare formulare: - Formular 15 Personalul cheie angajat in
minim necesar: 1 - Manager de proiect Calificare: - Inginer Experienta: - contract - Formular 16 Experienta profesionala a personalului
Managementul unui contract de lucrari de constructie de retele/conducte de cheie
transport fluide. Se va prezenta CV din care sa reiasa experienta solicit si
copie dupa Diploma de Studii 2 – Sef santier Calificare: -
inginer/tehnician/maistru Experienta: - Conduc unui santier de lucrari de
constructie de retele/conducte de transport fluide. Se va prez CV din care sa
reiasa exp solicit si copie dupa diploma de studii. 3 – Responsabil tehnic cu
executia Calificare: - RTE atestat pentru lucrari din domeniu contractului.
Experienta: Responsabil Tehnic cu Executia în cadrul unui contract de
lucrari de constructie de retele/conducte de transport fluide.
Se va prez, CV din care sa reiasa experienta solicitata.
Nivel specific minim necesar: Prezentare formular:
- Excavatoare cu cupa de minim 0,5 m³ – 2 buc -Formular 18 - Declaratie privind utilajele, instalatiile,
- 5 tone < autobasculante < 10 tone masa totala autorizata -1 buc echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
- Autobasculante < 3,5 tone masa totala autorizata -1 buc pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
- Automacara sarcina utila maxima – minim 16 t - 1 buc
Informatii priv subcontractantii Prezentare formulare:
- Formular 17 Declaratie privind partea/partile din contract care
sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora,va fi
completata de liderul Asocierii.
- Formular 9: Declaratia privind eligibilitatea pentru
subcontractant - Declaratie privind neincadrarea in prevederile
articolului 69^1 din OUG nr. 34/2006, actualizata pentru
subcontractanti. -- Formularul 20 - Declaratie privind calitatea de
participant la procedura.
Fiecare din documentele de mai jos, vor fi prezentate ca documente Prezentare formular: - Formular 4
originale sau copii legalizate la notariat sau copii „CONFORM CU Imputernicire notariala (dupa caz)
ORIGINALUL” semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data
limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba decât
romana vor fi prezentate ca documente originale sau copii legalizate la
notariat sau copii „CONFORM CU ORIGINALUL” semnate de
reprezentantul legal si trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in
limba romana. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al
firmei/sucursalei. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana,
aceasta va prezenta o imputernicire notariala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 5/8


Fisa de date
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Nivel specific minim necesar: Prezentrea certificatelor solicitate, sau echivalentul acestora, vor
-Certificatul ISO 9001: 2008 sau documente echivalente standardelor ISO fi prezentate in copie “conform cu originalul”.
9001: 2008 transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului,
-Certificatul ISO 14001: 2005 sau documente echivalente standardelor ISO
14001:2005 transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului,valabile la
data depunerii ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 6/8


Fisa de date
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Specificatii si ca oferta tehnica prezentata
indeplineste intru totul aceste specificatii. Deasemenea propunerea trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor oferite cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.
Propunerea Tehnica a ofertantului trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei potrivit criteriului de
atribuire adoptat.
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate in documentatia de atribuire.
Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu va fi limitata la urmatoarele:
1. Memoriu tehnic in care se vor descrie metodele de lucru propuse. Se va descrie metoda de lucru adoptata la lucrarile in zonele drumurilor
nationale si judetene precum si la traversarea acestora pentru a limita perturbarile in trafic. Se va descrie metoda de lucru adoptata la
lucrarile traversare a caii ferate si a cursurilor de apa. Se vor descrie metode de protejare a santierului/zonelor de lucru si de
deviere/asigurare a traficului auto si pietonal. Se vor descrie metodele de executare a sapaturilor la transee cu diferite adancimi. Se va
include de asemenea conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate.
2. Listele cu Informatiile Tehnice prevazute in Volumul 4, completate conform instructiunilor prezentate.
3. Graficul de executie propus.
4. Formularul 23- Lista principalilor furnizori.
5. Orice desen relevant din punctul de vedere al ofertantului
6. Proiectul pentru Organizare de santier si procesul tehnologic de executie pentru construire si dezafectare, in baza experientei si
tehnologiilor proprii ofertantului. Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei
in raport cu cerintele tehnice minime din Specificatiile Tehnice fara insa a livra cataloage tehnice generale fara relevanta directa cu oferta.
Un CD-Rom ce va contine oferta tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat. În cazul în care
se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Oferta financiara trebuie sa fie prezentata în LEI cu prezentarea TVA separat si trebuie sa cuprinda:
- Lista de cantitati (Volumul 4-4.2) din care sa rezulte pretul ofertei asa cum a fost prezentat in Formularul de oferta.
- Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.
- Pretul ofertei din Formularul de oferta (Formular 2) trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentatia de Licitatie si Documentele
Ofertei.
Nu este acceptata ofertarea pentru o parte din lucrari.
- Ofertantul va completa preturile si ratele pentru toate lucrarile descrise in Listele de Cantitati (Volumul 4-4.2) tinand cont de indicatiile din
preambulul la Listele de Cantitati (Volumul 4-4.1), de Specificatiile Tehnice din Volumul 3, de conditiile impuse in avize, autorizatii, studii
(Volumul 5) si de continutul proiectului (Volumul 6).
- In cazul in care exista componente in Liste de Cantitati pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are
valoarea zero.
- Tarifele si preturile introduse de catre ofertant fac subiectul actualizarii pe durata implementarii contractului potrivit sub-clauzei de mai jos
Corectarea Erorilor si a Viciilor de forma
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice si viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta
corectia acestor erori, atunci oferta va fi considerata neconforma.
- Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
o Daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat
corespunzator.
o Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata
in cifre va fi corectata corespunzator.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa ajustare.
Un CD-Rom ce va contine oferta financiara in format EXCEL trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic
separat.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Ofertele trebuie depuse înaintea termenului limita specificat in Anuntul de participare.
Ele trebuie sa contina documentele solicitate si sa fie înaintate:
• SAU prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (serviciu postal oficial) catre:
S.C. Compania Apa Brasov S.A – Adresa: Str. Vlad Tepes, Nr. 13 Brasov
• SAU livrate personal la aceeasi adresa, pe baza unei scrisori de înaintare completata conform Formular nr.1 semnata si datata, direct catre
Autoritatea Contractanta.
Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare.
Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic dublu, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 3
(trei) plicuri interioare marcate astfel: 1 exemplar “ORIGINAL” si respectiv 2 exemplare “COPIE”, fiecare sigilat si netransparent plus o
varianta electronica pe CD/DVD a propunerii tehnice si financiare. Fiecare oferta (originalul si copiile) va contine cele trei plicuri separate,
marcate corespunzator cu:
"PLIC A – Documente de calificare",
"PLIC B - Propunere Tehnica" ,
"PLIC C - Propunere Financiara".
Plicul cu exemplarul marcat “ORIGINAL” va contine, separat de cele trei plicuri (A, B si C) Garantia de participare (completata conform
Formular nr. 3 sau Formular 3.1) si Imputernicirea notariala -Formular nr.4 (dupa caz). Garantia de participare poate fi prezentata impreuna
cu oferta asa cum este descris mai sus sau poate fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor.
Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din urma
fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”.
Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor depuse, cu pagina de referinta.
Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii:
a) adresa unde trebuie depuse ofertele: S.C. Compania Apa Brasov S.A., Adresa: Str. Vlad Tepes, Nr. 13 Brasov
b) Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de selectie pentru proiectul respectiv (numarul
anuntului de participare din SEAP sau din JO al UE);
c) Numele persoanei de contact indicata in Fisa de date a achizitiei
d) Numele ofertantului;
e) cuvintele “A nu se deschide înainte de data precizata in anuntul de participare”;
Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care documentele de participare la licitatie nu sunt intacte, sigilate
sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
Ofertantii isi pot modifica sau retrage ofertele printr-o instiintare scrisa inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Dupa termenul
limita de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o oferta depusa.
Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate
de catre operatorul economic ofertant.
Ofertele depuse la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita, ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor sau
ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in forma si cuantumul prevazute se returneaza nedeschise.
Cu exceptia cazurilor mentionate, autoritatea contractanta retine toate ofertele primite pentru aceasta procedura de atribuire. În consecinta,
ofertantii nu au dreptul de a li se returna ofertele retinute.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 7/8
Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata"
Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul în care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte care au acelasi pret, autoritanta contractanta va solicita ofertantilor reofertarea in
plic inchis, contractul urmând a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic. Ofertantul va prezenta o declaratie
prin care sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt
la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari (conform Formularului 21 - Sanatate si protectia
muncii). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http ://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html
Ofertantul castigator va completa: Formularul 11 Identificare financiara inainte de semnarea contractului. Formularul 22 Formular pentru Acord
Contractual va fi completat de catre Autoritatea contractanta si semnat de ambele parti.
In cazul unei asocieri oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi
asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Persoana vatamata poate sesiza Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor in termen prev. de art. 256 indice 2 din OUG 34.2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 10-02-2012 11:41 Pagina 8/8