Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

UTILITATI
Tip anunt: Anunt de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
APA CTTA SA ALBA

Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO – 510007, Romania, Punct(e) de contact: Corina Luculescu,
Tel. +40 258834087 / +40 258401312, In atentia: Eugen Ionita – Manager de proiect, Email: office@apaalba.ro, Fax: +40 258834493, Adresa internet
(URL): www.apaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
alte institutii guvernate de legea publica

Activitate (Activitati)
$Să

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 1/11


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
AB-CL-7 - “Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Sebes, modernizarea si reabilitarea
sistemului de canalizare in aglomerarea Câmpeni”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Executarea

Locul principal de prestare: Localitatile Sebes si Câmpeni, Judetul Alba

Codul NUTS: RO121 - Alba

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul de lucrari AB-CL-7 cuprinde lucrari de modernizarea si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare
din aglomerarea Sebes, si lucrari de modernizare si reabilitare a sistemului de canalizare din aglomerarea Câmpeni.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)

45232151-5 Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)

45232152-2 Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)

45232431-2 Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract lucrari AB-CL-7 - “Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Sebes,
modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare in aglomerarea Câmpeni”
In Specificatiile Tehnice este detaliat scopul lucrarilor, acesta fiind in principal executarea tuturor lucrarilor necesare pentru reabilitarea si
extinderea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din aglomerarea Sebes, respectiv a lucrarilor necesare pentru extinderea si
reabilitarea sistemului de canalizare din aglomerarea Câmpeni, inclusiv procurarea materialelor necesare, elaborarea de detalii de executie
si alte documentatii tehnice, efectuarea tuturor testelor si punerea în functiune, astfel încât sa conduca la realizarea de sisteme complete si
functionale în conditii de exploatare normala si siguranta.
Observatie: desi volumele 3, 4, 5 si 6 au fost structurate în 2 seturi de documentatii – respectiv un set pentru Lot 7.1 – Modernizarea si
reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare in aglomerarea Sebes, si un set pentru Lot 7.2 - Modernizarea si reabilitarea
sistemului de canalizare in aglomerarea Câmpeni - atragem atentia ofertantilor ca aceasta licitatie nu este divizata pe loturi si ca este
obligatorie depunerea unei oferte tehnice si financiare care sa includa toate obiectivele descrise în aceste documentatii.
Valoarea estimata fara TVA: 22,473,379.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


20 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 2/11


Fisa de date
Cuantumul garantiei de participare: 445.000 lei
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este 165 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.
Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata:
- Scrisoare de garantie bancara conform Formularului III.1 în original; sau
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50%
va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria
IMM-urilor. In cazul unei asocieri, pentru a putea beneficia de prevederile legii 346/2004 fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada
ca se incadreaza în categoria IMM-urilor.
Conform art. 278^1 alin(1) lit. d) din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 9.807,33 lei, în
cazul în care CNSC va respinge contestatia ca nefondata.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

10% din pretul contractului, fara TVA


Garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la contract si care va fi valabila pe o durata de 32 luni calendaristice. Garantia de buna executie se va
constitui si se va depune (în original) de prestator la sediul achizitorului, în perioada de valabilitate a ofertei si înainte de data stabilita pentru
semnarea contractului.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

-Fonduri europene=78,41%; Cofinantare nationala=21,59%


Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1 – Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)OUG 30/2006; HG 942/2006; OMEF 2181/2007; Ordin ANRMAP 107/2009; Legea 10/1995; Ordinul 34/N/2000; Legea 587/2002; HG
766/1997; HG 925/1995; Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu; Ordin Min Dezv Lucr Pub si Loc 234/2008; Legea
50/1991; HG 273/1994; HG 1303/2007; OUG 195/2005; Legea 107/1996; Legea 319/2006; HG 300/2006; HG 28/2008; Ordin 863/2008;
Ordin ANRMAP 302/2011; HG 801/2011; Ordin ANRMAP 509/2011; Legea 279/2011; Pentru situatiile neacoperite de prezenta
documentatie de atribuire se aplica legislatia in vigoare a Romaniei.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 3/11


Fisa de date
Cerinta nr. 1
Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formular III/a.1
Cerinta nr. 2
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formular III/a.2
Cerinta nr. 3
Acorduri/contracte de asociere (daca este cazul) - se va completa de ofertant Formular III/a.3
NOTA:
•autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare;
•se solicita nominalizarea liderului de asociatie;
•se solicita pastrarea asocierii pe toata durata executiei contractului de achizitie publica;
•acceptul ca decontarile se vor face catre liderul de asociatie.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 4/2006 - Formular III/a.4.
In cazul in care ofertantul prezinta sustinere economica si financiara, si/sau sustinere tehnica si profesionala, in conformitate cu art.186 si
art.190 din OUG 34/2006, tertul sustinator va completa Formularul III/a.4.
Cerinta nr. 5
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul III/a.5 - Declaratie privind eligibilitatea, prin care demonstreaza
faptul ca nu se încadreaza în nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
In cazul in care ofertantul prezinta sustinere economica si financiara, si/sau sustinere tehnica si profesionala, in conformitate cu art.186 si
art.190 din OUG 34/2006, tertul sustinator va completa Formularul III/a.5.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate mai
sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta va accepta
declaratia pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o
declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente în acest sens.
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular III/a.6. Aceasta va fi completata, dupa caz,
de catre ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator.
Persoanele cu functie de decizie, din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Viorel Lazar– Director general, Ioan Dreghiciu, Gheorghe Hategan, Eugen Ionita, Corina Florenta Luculescu, Vasile Ioan
Dreghiciu, Noiela Cristina Vieru, Maria Elena Monea, Ana Maria Miron, Ramona Lavinia Ciutrila, Constantin Cîra, Octavian Muntean, Marius
Nicolae Monea, Mircea Teodor Otoiu, Mihai Hategan, Grigore Muntean, Cristian Ioan Ciutrila.
Cerinta nr. 7
Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat - eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat
(buget consolidat) sau echivalent.
Cerinta nr. 8
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale - eliberat de Primarie sau echivalent, pentru punctele de lucru ale ofertantului implicate in
indeplinirea contractului.
Certificatele privind plata taxelor si impozitelor trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile de plata la data de 25 a lunii anterioare
celei de depunere a ofertelor.
In cazul in care se depune oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat.
OBSERVATII:
•Impozitele si taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plata (amânari, esalonari, rambursari de TVA etc.) de catre organele competente
nu se considera obligatii exigibile de plata, în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta
documente justificative.
•Certificatele constatatoare pot fi depuse in original sau copie lizibila semnata in conformitate cu originalul.
NOTA: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un
traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr. 1
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta (cu cel mult 30 de zile înainte de data limita
de depunere a ofertei) sau echivalent, în copie semnata pentru conformitate cu originalul, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al
ofertantului corespunde obiectului procedurii. Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, certificatul constatator (sau documentul echivalent) în original
sau în copie legalizata.
Pentru persoane juridice / fizice straine se vor depune:
-Documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in calitate de persoana
juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident;
-Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este
rezident), valabil la data deschiderii ofertei, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii si faptul ca
nu sunt înscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.
NOTA: Documentele solicitate mai sus vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un
traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Scrisoare de bonitate bancara (privind datele de identificare,
Scrisoare de bonitate bancara privind datele de identificare, indicatorii indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului
privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta
globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul). cu clientul).
Cerinta nr. 2 Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de
Acces la linii de credit, în valoare de minim 6.700.000 lei, pentru o perioada banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a
de 6 luni,suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6
luni, în valoare de minim 6.700.000 lei, suplimentar fata de
obligatiile contractuale in desfasurare.
Cerinta nr. 3 Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani financiari incheiati
Cifra medie anuala de afaceri în ultimii 3 ani financiari încheiati sa fie de sa fie de minim 44.000.000 lei (se vor lua in considerare anii
minim 44.000.000 lei (se vor lua in considerare anii 2008, 2009, 2010). In 2008, 2009, 2010).In cazul in care operatorul economic si-a
cazul in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate
anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului minim impus si prin dovedi indeplinirea nivelului minim impus si prin raportare la
raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati (respectiv 2009, 2010, 2011). ultimii 3 ani financiari incheiati (respectiv 2009, 2010, 2011).

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 4/11


Fisa de date
Cerinta nr. 4 Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti
Lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca beneficiari, daca exista – ofertantul va completa Formular III/b.1.
exista
Cerinta nr. 5 Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari incheiati (31.12.2008,
Bilantul contabil pe ultimii trei ani financiari incheiati,însotit de contul de 31.12.2009 si 31.12.2010), însotit de contul de profit si pierdere,
profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente, in copie vizat si inregistrat la organele competente, in copie semnata in
semnata in conf. cu originalul. conf. cu originalul.In cazul in care operatorul economic si-a
inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate
dovedi indeplinirea cerintei si prin raportare la ultimii 3 ani
financiari incheiati (respectiv 31.12.2009, 31.12.2010,
31.12.2011).
Cerinta nr. 6 “Angajament ferm” – in forma autentica - daca ofertantul este
Angajament privind sustinerea financiara (daca este cazul).“Angajament sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 – se va face dovada
ferm” – in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 resurselor invocate, prin depunerea de documente justificative -
din OUG 34/2006. Formular nr. III/b.2.
Cerinta nr. 7 Informatii generale - Formularul III/c.1.1.
Informatii generale
NOTA: 1.IMM-urile beneficiaza de 50% reducere pe baza declaratiei 1.IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere pe baza declaratiei
întocmite cf preved Legii 346/2004; 2.Documentele pentru care nu este întocmite conform prevederilor Legii 346/2004;
prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai 2.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de
mult de 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30
3.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economico- zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana prin 3.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea
prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, angajamentul economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o
ferm prezentat trebuie sa garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm al
cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii persoanei respective, angajamentul ferm prezentat trebuie sa
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care
completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii
directa. contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure
Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Pt. indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
conversia altor monede se va folosi rata de schimb medie anuala lei/valuta prin implicarea sa directa.
(2008,2009,2010, sau 2011) stabilita BCE (www.ecb.europa.eu). Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata a
documentelor solicitate mai sus.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor
utiliza ratele de schimb medii anuale lei/valuta(2008,2009,2010,
sau 2011) stabilite de catre Banca Centrala Europeana
(www.ecb.europa.eu).
Persoanele juridice straine vor atasa, în copie, însotite de
traducere autorizata în limba româna , documente relevante,
emise de autoritatile competente, care sa certifice îndeplinirea
cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. În cazul în care în tara
de origine sau în tara în care este stabilit operatorul nu se emit
astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile,
atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data în fata
unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei
asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de
catre traducatorul autorizat.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 O lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, conform
Principalele lucrari executate in ultimii 5 ani Formularului III/c.1.2.
Cerinta nr. 2 Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie
Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de indeplinite de catre subcontractanti – Formular III/c.1.3.
catre subcontractanti Acordul/acordurile de subcontractare (daca este cazul)
devine/devin anexa la contractul de achizitie publica cf. art. 96
din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
(modelul de acord de subcontractare – Formular III/a.3.1).
Cerinta nr. 3 “Angajament ferm” – in forma autentica – daca ofertantul este
Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala (daca este cazul). sustinut tehnic/ profesional in conformitate cu art. 190 din OUG
“Angajament ferm” – in forma autentica – daca ofertantul este sustinut 34/2006 – se va face dovada resurselor tehnice si/sau
tehnic/ profesional in conformitate cu art. 190 din OUG 34/2006. profesionale invocate, prin depunerea de documente
justificative - Formular nr. III/c.1.4, Formular nr. III/c.1.5,
Formular nr. III/c.1.6.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 5/11


Fisa de date
Cerinta nr. 4 Conditia minima de calificare pentru demonstrarea experientei
Experienta similara similare se considera îndeplinirea cerintelor pentru activitatile de
Ofert. trebuie sa fi realizat din cel mult trei contracte similare a unei valori executie de mai jos:
cumulate de minim 20.000.000 lei (fara TVA), care sa cuprinda lucrari de Realizarea din cel mult trei contracte similare a unei valori
canalizare si de alim cu apa,atestate prin copii dupa certificatul de receptie cumulate de minim 20.000.000 lei (fara TVA), care sa cuprinda
finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor. Se vor lua în lucrari de canalizare si de alimentari cu apa, atestate prin copii
considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer
ofertei. Ptr ofertantii care nu pot prezenta certificatele de receptie finala, se si Antreprenor. Se vor lua în considerare acele certificate
accepta si prezentarea certificatelor de receptie la terminarea lucr, insotite semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei.
de certificari de buna executie, semnate de reprez legal al Certificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare
beneficiarilor.Docum. doveditoare cerute ptr.exp. similara (formulare, PV-uri, referinta mentionata. Pentru ofertantii care nu pot prezenta
copii contr.,recomand) vor contine urmat.inf.:-Beneficiarul contr; -Obiect certificatele de receptie finala, se accepta si prezentarea
contr si tipul lucr. prevazute a se realiza, inclusiv cantitati; -Perioada de desf certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor, insotite de
a contr; -Val contr; -Val efectiv realizata de natura si complexit pr. supus certificari de buna executie. Respectivele certificari vor indica
procedurii. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante
sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor
si vor preciza daca aceste lucrari au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost
duse la bun sfarsit. Certificarile de buna executie vor fi semnate
de reprezentantul legal al beneficiarilor.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de mai sus se vor
prezenta:
-Formular III/d.2.1 - experienta similara;
-Formular III/d.2.2 - centralizator pentru experienta similara
pentru lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul);
-Copii ale partilor relevante din contractele nominalizate ca
experienta similara;
-Procese verbale (certificate) de receptie/procesul verbal de
predare primire;
-Recomandare (document constatator) - Formularul III/d.2.3 sau
documente echivalente pentru persoane juridice straine, pentru
contractele nominalizate ca experienta similara.
NOTA privind Cerinta nr. 4 - Experienta similara: 1.Documentele mai sus enuntate vor contine in mod obligatoriu
1.Cursul valutar la care se calculeaza echivalenta leu-euro pentru dovedirea urmatoarele informatii:
experientei similare este cursul mediu anual comunicat de Banca Centrala -Beneficiarul contractului;
Europeana pentru anii in care au fost executate lucrarile. -Obiectul contractului si tipul de lucrari prevazute a se realiza,
inclusiv cantitati;
-Perioada de desfasurare a contractului;
-Valoarea contractului;
-Valoarea efectiv realizata de natura si complexitatea proiectului
supus prezentei proceduri.
Toate documentele vor fi semnate de factorii implicati.
2.Cursul valutar la care se calculeaza echivalenta leu-euro
pentru dovedirea experientei similare este cursul mediu anual
comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anii in care au
fost executate lucrarile.
3.Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte valoarea
lucrarilor executate.
Cerinta nr. 5 Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta , asigurarea (din
Resurse tehnice dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere)
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca pe toata perioada de derulare a echipamentelor tehnice, utilajelor, mijloacelor de transport,
contractului are acces nerestrictionat la echipamentele si utilajele de mai laboratoare si alte mijloace fixe necesare pentru îndeplinirea
jos: contractului. Ofertantul va face dovada prin completarea unei
Vibrocompactoare – 3 buc;Excavator – 3 buc; declaratii pe propria raspundere - Formular III/d.3.1 - ca are
Foreza – foraj orizontal conducte – 1 buc; dotarea necesara indeplinirii contractului.
Sapatoare (mini excavatoare) – 3 buc;Camioane - 4 buc; Echipament de Ofertantul este obligat sa demonstreze ca pe toata perioada de
pozare a conductelor -2 buc; Mini-excavator pentru spatii înguste- 2 buc; derulare a contractului are acces nerestrictionat la
Utilaj de frezat cu disc diamantat – 3 buc; Statie de mixturi asfaltice echipamentele si utilajele de mai jos:
agrementata tehnic - 1 buc; Autobasculanta echipata pentru transport -Vibrocompactoare – 3 buc;
mixturi asfaltice – 1 buc; Autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase -Excavator – 3 buc;
– 1 buc; Repartitor asfalt – 1 buc; Laborator încercari minim gr. II, -Foreza – foraj orizontal conducte – 1 bucata;
agrementat tehnic, autorizat pentru incercari de betoane (dotare proprie, -Sapatoare (mini excavatoare) – 3 buc;
contract servicii, conventie, etc.) –1 buc; Pompe de turnare beton montate -Camioane - 4 buc;
pe sasiu –2 buc. Ofertantii vor stabili capacitatea utilajelor (acolo unde este -Echipament de pozare a conductelor -2 buc;
cazul),astfel incat sa indeplineasca in bune conditii contract -Mini-excavator pentru spatii înguste- 2 buc;
-Utilaj de frezat cu disc diamantat – 3 buc;
-Statie de mixturi asfaltice agrementata tehnic - 1 buc;
-Autobasculanta echipata pentru transport mixturi asfaltice – 1
buc;
-Autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase – 1 buc;
-Repartitor asfalt – 1 buc;
-Laborator încercari minim gr. II, agrementat tehnic, autorizat
pentru incercari de betoane (dotare proprie, contract servicii,
conventie, etc.) – 1 buc;
-Pompe de turnare beton montate pe sasiu – 2 buc;
NOTA: Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens
(contracte), iar pentru Statie de mixturi asfaltice si Laborator
încercari minim gr. II (contracte si autorizatii de functionare).
Ofertantii vor stabili capacitatea utilajelor (acolo unde este
cazul), astfel incat sa indeplineasca in bune conditii contractul.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 6/11


Fisa de date
Cerinta nr. 6 Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
Resurse umane calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor
Op ec trebuie sa puna la dispozitia aut contract RESPONSABILII CU responsabile pentru executia lucrarilor - Formularul III/d.4.1.
EXECUTIA: Fiecare operator economic din cadrul asocierii (daca e cazul) va
REPREZENTANT CONTRACTOR (MANAGER DE PROIECT):-Stud sup;- intocmi Formularul III/d.4.1.
Exp profes gen de min 5 ani; -Exp profes in poz similare de min 3 ani; Declaratie pe propria raspundere – Formularul III/d.4.2 – pentru
-Particip intr-o poz similara in min un contr similar; executia de lucrari – privind RESPONSABILII CU EXECUTIA:
RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII: Stud sup; •REPREZENTANT CONTRACTOR (MANAGER DE PROIECT):
-Exp profes gen de min 5 ani;Exp profes in poz similare de min 3 ani; Calificari si abilitati:
RESPONSABIL SSM:Stud sup;-Exp profes gen de min 5 ani;Exp profes in -Studii superioare;
poz similare de min 3 ani; -Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (RTE):Stud sup; Experienta profesionala relevanta:
-Exp profes in poz similare de min 3 ani; -Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
-Sa fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul IX - Constructii edilitare -Participarea intr-o pozitie similara in minim un contract similar;
si de gospodarie comunala, (angajat al ofertantului sau persoana •RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII:
fizica/juridica al carui angajament de participare a fost obtinut de catre Calificari si abilitati:
ofertant, care se va atasa ofertei). -Studii superioare;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
•RESPONSABIL SSM:
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
-Experienta profesionala generala de minim 5 ani;
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
•RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA (RTE):
Calificari si abilitati:
-Studii superioare;
Experienta profesionala relevanta:
-Experienta profesionala in pozitii similare de minim 3 ani;
-Sa fie atestat tehnico-profesional pentru domeniul IX -
Constructii edilitare si de gospodarie comunala, (angajat al
ofertantului sau persoana fizica/juridica al carui angajament de
participare a fost obtinut de catre ofertant, care se va atasa
ofertei).
NOTA privind cerinta nr. 6 Resurse Umane: 1.Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru
1.Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate pentru fiecare din fiecare din pozitiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor
pozitiile de mai sus. Ofertele în care nu se vor nominaliza persoane diferite nominaliza persoane diferite si specializate pentru fiecare post
si specializate pentru fiecare post vor fi respinse. vor fi respinse.
2.Se solicita personal de executie in numar suficient pentru indeplinirea 2.Se solicita personal de executie in numar suficient pentru
contractului. indeplinirea contractului de achizitie publica – se va completa
3.Se solicita personal de specialitate cu atestat valabil la data limita de Formularul III/d.4.1 cu informatiile solicitate.
depunere a ofertelor. 3.Se solicita personal de specialitate cu atestat valabil la data
4.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dispuna de limita de depunere a ofertelor.
resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune conditii a contractului 4.Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa
(personal de specialitate si experti responsabili pentru implementarea dispuna de resursele umane strict necesare îndeplinirii în bune
contractului). conditii a contractului (personal de specialitate si experti
responsabili pentru implementarea contractului).
5.Pentru toate persoanele care se solicita a fi nominalizate se
vor prezenta copii ale urmatoarelor documente:
-Declaratie de disponibilitate, în original – Formular III/d.4.3;
-CV-urile – conform Formularului III/d.4.4;
-Diplome de studii - in copie semnata in conf. cu originalul;
-Atestate, autorizatii, certificate necesare conform prevederilor
legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat,
valabile la data depunerii ofertei.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Certificarea sistemului de management al calitatii al Ofertantului,
Certificat ISO 9001 sau Certificari echivalente respectiv ISO 9001 sau Certificari echivalente transpuse in
legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data limita de
depunere a ofertei.
Operatorul economic ofertant (participantul în nume propriu,
liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte urmatoarele
documente:
•Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru
sistemul de management al calitatii, valabile la data limita de
depunere a ofertei, in domeniul lucrarii supuse prezentei
proceduri.
Documentele trebuie sa fie prezentate în copie certificata pentru
conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele
autorizate.
Nota: In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de
fiecare dintre membrii asocierii.
Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 7/11


Fisa de date
Cerinta nr. 2 Certificarea sistemului de management al mediului ISO 14001
Certificat ISO 14001 sau Certificari echivalente sau Certificari echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a
ofertantului valabile la data limita de depunere a ofertei.
Operatorul economic ofertant (participantul în nume propriu,
liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte urmatoarele
documente:
•Copii ale certificatelor emise de organisme de certificare pentru
sistemul de management al mediului, valabile la data limita de
depunere a ofertei, in domeniul lucrarii supuse prezentei
proceduri.
Documentele trebuie sa fie prezentate în copie certificata pentru
conformitate cu originalul, semnate si stampilate de persoanele
autorizate.
Nota: In cazul unei asocieri, aceste conditii trebuie indeplinite de
fiecare dintre membrii asocierii.
Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


AB-CL-7/ 515/ 27.01.2012

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
165 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 8/11


Fisa de date
Propunerea Tehnica – va fi inclusa într-un volum distinct, plic B.
Propunerea Tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a înteles corect cerintele din Documentatia de Atribuire si ca, în caz de atribuire,
ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente precum si de expertiza necesara pentru a asigura executia lucrarilor oferite cu
respectarea tuturor prevederilor legale nationale în vigoare.
Nu sunt acceptate limitari ale obligatiilor ofertantului fata de cerintele prezentate în documentatia de atribuire.
Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu va fi limitata la urmatoarele:
1.Memoriu tehnic în care se vor descrie metodele de lucru propuse pentru toate activitatile presupuse de contractul de lucrari, se va preciza
modul în care sunt considerate conditiile existente, si solutiile propuse pentru mentinerea traficului si serviciilor pe timpul executiei astfel
încât sa se limiteze perturbarile traficului si a proprietarilor în zonele de lucru. Se vor descrie procesele tehnologice si metodele de lucru
adoptate la executia statiilor de pompare si a lucrarilor speciale descrise în documentatia de atribuire. Se va include de asemenea conceptul
ofertantului privind testarea si punerea în functiune a lucrarilor executate.
2.Prezentarea sistemului de asigurare a calitatii care va fi implementat, a organizarii de santier, a masurilor de securitatea si sanatatea
muncii, a masurilor de management de mediu, proprii lucrarilor care urmeaza a fi executate si în baza experientei si tehnologiilor proprii
ofertantului.
3.Lista de utilaje si echipamente ce vor fi utilizate pentru executia lucrarilor si numarul acestora – Lista anexa a Formularului III/d.3.1.
4.Lista principalelor materiale si echipamente ce vor fi utilizate sau instalate, cu indicarea producatorilor si furnizorilor.
5.Fisele Tehnice prevazute în Volumul IV al documentatiei de atribuire, completate conform instructiunilor prezentate.
6.Graficul de executie propus care va cuprinde: esalonarea fizica a lucrarilor si activitatilor conexe, esalonarea valorica a lucrarilor,
programarea echipamentelor si utilajelor de lucru, programarea fortei de munca pe meserii.
7.Declaratie privind citirea si întelegerea cerintelor tehnice prezentate în Volumul III (Specificatii Tehnice) si Volumul V (Piese Desenate) al
documentatiei de atribuire, conform Formularului IV.4.
8.Orice alt desen si informatie tehnica relevante din punctul de vedere al ofertantului.
Ofertantul poate consolida propunerea tehnica cu informatii suplimentare care sa permita evaluarea ofertei în raport cu cerintele tehnice
minime din Specificatiile Tehnice fara însa a livra cataloage tehnice generale fara relevanta directa cu oferta.Cf. art.34, alin.(2) din OUG
34/2006, operatorii ec. vor indica in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile
de munca si protectia muncii. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si
protectia muncii se pot obtine de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Un CD-Rom ce va contine propunerea tehnica trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat. În cazul
în care se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara, plic C, va cuprinde:
1.Formularul de oferta (Formular nr. IV.5);
2.Anexa la Oferta (Volumul II, Sectiunea 1), completata si semnata;
3.Documentele de contract din Volumul II, Sectiunile 2 si 3, parafate pe fiecare pagina si semnate;
4.Preambulul Volumului IV al documentatiei de atribuire, parafat si semnat pe fiecare pagina;
5.Centralizatoarele Cheltuielilor pe Obiective pentru Lot 7.1 si Lot 7.2, conform modelului din Volumul IV al documentatiei de atribuire, si
care însumate vor da Pretul ofertei asa cum a fost prezentat în Formularul de Oferta.
6.Centralizatoarele pe obiecte si Listele de cantitati, pentru fiecare din cele doua obiective - Lot 7.1 si Lot 7.2 - completate conform
instructiunilor din documentatia de atribuire.
Oferta financiara trebuie sa fie prezentata în LEI, exclusiv TVA.
Nu se poate oferi un discount de catre ofertant.
Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere lucrarile descrise in Documentele Ofertei. Nu este acceptata ofertarea pentru o
parte din lucrari.
Ofertantul va completa preturile si ratele pentru toate lucrarile descrise in Listele de Cantitati, (Volumul IV) tinând cont de indicatiile din
preambulul la Listele de Cantitati.
Ofertantii vor prezenta listele completate atat in versiune tiparita cat si in versiune electronica. Ofertantii vor completa fisierele (tip Microsoft
Excel) puse la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire cu preturile unitare corespunzatoare fiecarui articol de lucrari sau categorii de
lucrari, tinând cont de indicatiile din preambulul la Listele de Cantitati.
In cazul in care exista componente in Liste de Cantitati pentru care Antreprenorul nu a introdus o valoare, se va considera ca acel pret are
valoarea zero.
Tarifele si preturile introduse de catre ofertant nu fac subiectul actualizarii pe durata implementarii contractului.
Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare realizarii contractului supus prezentei proceduri. Nu este
acceptata ofertarea numai pentru o parte din lucrari.
Preturile unitare specificate in Listele de cantitati reprezinta sume forfetare incluzand absolut toate activitatile care trebuie intreprinse de
Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului.
Corectarea Erorilor:
- Comisia de evaluare va corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor
erori, atunci oferta va fi considerata neconforma.
- Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
•Daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, se ia in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator.
•Daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se ia in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata
corespunzator.
La analizarea ofertei, Comisia de Evaluare va statua pretul final al ofertei dupa ajustare.
Un CD-ROM ce va contine oferta financiara trebuie atasat versiunii tiparite si introdus împreuna cu aceasta într-un plic separat. În cazul în
care se constata discrepante între varianta electronica si cea tiparita, aceasta din urma va prevala.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 9/11


Fisa de date
1.Documentele de calificare vor fi introduse intr-un plic separat, plic A, care va contine:
-Împuternicire, întocmita conform Formularului IV.2;
-Toate documentele solicitate în Cap. III.2) – Conditii de participare din prezenta Fisa de date a achizitiei;
-Toate clarificarile aferente proiectului emise de catre Beneficiar (daca e cazul) – semnate si parafate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere,
semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia
de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a
cerintelor solicitate, inclusiv daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. (Formular nr. IV.3 – care se va introduce în
Plicul A).
2.Oferta trebuie sa contina: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara.
3.Oferta va fi insotita de:
- Scrisoarea de înaintare, întocmita conform Formularului IV.1;
-Dovada constituirii garantiei de participare in original;
4.Ofertantul trebuie sa prezinte 1 (un) exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original, si 3 (trei) exemplare în copie. În
eventualitatea unei discrepante intre original si copie, va prevala originalul.
5.Fiecare oferta (originalul si copiile) va contine cele trei plicuri separate, marcate corespunzator cu: "PLIC A – Documente de calificare",
"PLIC B - Propunere Tehnica" si "PLIC C - Propunere Financiara".
6.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si,
respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.
7.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in
cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare, se vor
introduce, in plicuri distincte, marcate corespunzator.
8.Intreaga oferta va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pana la ultima pagina, pe aceasta din
urma fiind trecuta mentiunea „ULTIMA PAGINA”. Ofertele vor fi indosariate si vor contine un OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul
paginii de referinta.
Pachetul exterior trebuie sa fie marcat cu:
-Adresa autoritatii contractante;
-Inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA __________ ora 12:00 ” (se va completa cu data deschiderii ofertelor mentionata in
anuntul de participare);
-Numele proiectului pentru care se depune oferta si codul de referinta al procedurii de atribuire pentru proiectul respectiv (numarul anuntului
de participare din SEAP sau din JO al UE);
-Numele persoanei de contact indicata în sectiunea 1.1 a Fisei de date;
-Numele si adresa ofertantului.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate
pentru ratacirea ofertei.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de catre autoritatea contractanta pâna la data si ora
limita stabilita in anuntul de participare.
Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct la sediul autoritatii contractante.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.
Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decât cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza
nedeschisa.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 10/11


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1-
Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata.
Tipul de finantare: Fonduri europene

Fond european: Programul Operational Sectorial Mediu

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Pretul contractului nu include „diverse si neprevazute”.
2.Perioada de Notificare a Defectelor este de 12 luni de la semnarea Procesului Verbal de receptie la Terminarea Lucrarilor.
3.Vizitarea amplasamentului: Operatorii economici pot vizita si inspecta locul viitorului santier de lucrari si imprejurimile acestuia in scopul
pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren; Persoana de contact este ing. Eugen Ionita – Manager de
proiect.
4.Oferta se va depune la : SC Apa CTTA SA Alba, Str. Vasile Goldis nr. 3, Alba Iulia, Judetul Alba, Cod postal: 510007.
5.Deschiderea ofertelor: SC Apa CTTA SA Alba, Str. Vasile Goldis nr. 3, Alba Iulia, Judetul Alba.
6.Participarea la sedinta de deschidere a ofertelor: Persoana împuternicita de ofertant de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor va
prezenta: Împuternicire – în original; B.I. / C.I. / pasaport – copie. Se recomanda ca numarul de participanti din partea aceluiasi ofertant in
cadrul sedintei de deschidere a ofertelor a nu fi mai mare de 2.
NOTA: Ofertantii straini vor prezenta documentele traduse in limba romana de un traducator autorizat. Traducerile vor fi semnate si stampilate
pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.
Operatorul economic va prezenta împuternicire notariala (Formular IV.2), semnata de catre administrator, sau un alt document legal
echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul firmei (in original). Prin împuternicire se va autoriza
semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in
vederea departajarii ofertelor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere al contestatiei este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care
acesta îl considera nelegal, in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CTTA SA Alba – Oficiul juridic

Adresa postala: Str. Vasile Goldis nr. 3, Localitatea: Alba Iulia, judetul Alba, Cod postal: RO - 510007, Romania, Tel. +40 258834087/ +40 258401312,
Email: office@apaalba.ro, Fax: +40 258834493, Adresa internet (URL): www.apaalba.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 13-02-2012 15:45 Pagina 11/11