Sunteți pe pagina 1din 4

SC AGRO HOLDING SRL

Forma juridică de constituire: S. R. L. -SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Adresa, telefon, fax : Mun. FETEŞTI, ALEEA ROZMARIN, VILA Z 29, AP. 1-
4,telefon 0243 363368, fax 0243 361880;Punct de lucru : Un sediu administrativ la adresa
menţionată mai susBirouri: - Director, secretariat;- Economic-contabilitate, casierie;-
Comercial-aprovizionări, transporturi, desfaceri;- Oficiu de calcul, organizarea muncii şi
salarizarea personalului;- Oficiu juridic.Conducerea tehnică îşi are birourile în două centre–
zone ale sferei directoare de producţie: cu sediul la Grădiştea FeteştiSecţia de producţie:
Activitatea de producţie se desfăşoară în cadrul subunităţilor de producţie organizate în secţii
şi ferme cu producţia agricolă vegetală (în număr de 6) şi secţii şisectoare de deservire privind
producerea produselor agricole, de reparaţii şi întreţinereamaşinilor şi utilajelor agricole,
transporturi auto, construcţii s. a.

Capitalul social la data înfiinţării societăţii a fost de 100 lei.Capitalul social, în prezent
este de 240.827 lei şi este constituit prin depuneri de numerar.

SCURT ISTORIC

SC AGRO HOLDING SRL a luat fiinţă la 29.12.1994, având un capital social de100
lei, lipsit de orice alta bază materială.Activitatea de început a constat în achiziţionarea de
produse agricole (cereale) de ladeţinătorii de teren persoane fizice şi apoi livrarea se făcea
către societăţile de creştereaanimalelor.Preluarea şi depozitarea cerealelor se făcea în spaţiile
şi capacităţile rămase disponibilede la fostele CEREAL COM pe care societatea le închiria în
sezonul colectării produselor agricole.Treptat, pe măsura acumulării de resurse financiare
proprii–care au fost orientate, cătredezvoltare – şi prin resurse atrase – constând din credite
bancare, societatea dispune de spaţii şicapacităţi moderne de preluare, depozitare şi procesare
a produselor agricole.Şi în ceea ce priveşte baza tehnico-materială a activităţii domeniului
producţiei agricole prin intermediul creditelor bancare s-au asigurat în timp numărul şi gama
de maşini agricolenecesare acoperirii întregului volum de lucrări mecanice.SC
AGROHOLDING SRL FETEŞTI a desfăşurat o activitate fără întrerupere,rentabilă şi în
continuă dezvoltare.Cifra de afaceri în anul de început a fost de 441.100 lei, s-a aflat într-o
continuă ascensiune,astfel că în anul 2000 a fost de 1.573.000 lei, în anul 2011 să atingă
nivelul de 61.849.583 leiiar numărul de angajaţi să fie de 341 persoane la 31. 12. 2011.

Structura organizatorică a acestei unităţi este de tip funcţional deoarece în


cadrulsectoarelor se realizează câte o funcţiune a unităţii agricole. În cadrul unei
subdiviziuniorganizatorice se cuprind în principal activităţi specifice unei anumite funcţiuni a
unităţiiagricole. În cadrul fermelor, a atelierelor predomină funcţia de producţie, în timp ce în
cadruldepartamentului funcţia financiar–contabilă. Pe lângă o funcţie care este predominantă,
într-uncompartiment sunt înglobate şi activităţi corespunzătoare altor funcţii cum ar fi: de
personal, decercetare-dezvoltare.

Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii

Potrivit şi obiectivelor prevăzute în statutul său, societatea îşi desfăşoară activitatea


avândla baza cele trei principale direcţii:

Cultivarea - exploatarea terenului arabil preluat în arendă de la proprietari


persoane fizice, concesionare de la Agenţia Domeniilor Statului şi asociere în
participaţiunecu persoane fizice şi juridice din judeţele limitrofe.
Cea de-a doua activitate o constituie comerţul intermediar cu ridicata de
produseagricole;
Export de produse agricole.În ceea ce priveşte exploatarea terenului arabil
preluat în arendă, în participaţiune şiconcesionat pentru realizări de producţie;

Societatea asigură aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare


cultivăriiterenului ( seminţe, îngrăşăminte chimice, pesticide, s. a. )Execută întreaga gamă de
lucrări ale solului cu mijloace mecanice aflate în dotareaunităţii, înfiinţarea, întreţinerea
culturilor şi recoltarea produselor obţinute.Din producţia obţinută se distribuie – plăteşte către
participanţi, cota parte ce li se cuvineacestora, conform contractelor încheiate (arendatori,
asociaţi şi renta), apoi diferenţa de producţie este valorificată de către societate.

Obiectul activităţii principale actualeActivitatea preponderentă începând cu anul 2003


o constituie exploatarea – cultivareaterenului arabil în suprafaţa totala de 17.800 ha, preluat:

 în arendă de la proprietari de teren persoane fizice din judeţele limitrofe;


 concesionarea cu Agenţia Domeniilor Statului;
 cu contracte în participaţiune cu terţe persoane fizice şi juridice;
 executarea de lucrări, servicii şi acordarea de asistenţă tehnică unităţilor
cuactivităţi în domeniul agricol.

Cea de a doua activitate o constituie comerţul intermediar cu ridicata de produse


agricole.Societatea are în dotare spaţii şi capacităţi de preluare, depozitare şi procesare-
condiţionare a produselor agricole precum şi personal calificat pentru efectuarea acestor
operaţiuni.

Pentru alte 1350 ha teren, ce aparţin altor persoane fizice şi juridice, societatea
noastrăefectuează întreg volumul de lucrări, servicii şi acordă asistenţa tehnică pentru
cultivareaterenului.În condiţiile pedoclimatice destul de vitrege ale anului agricol 2010,
rezultatele obţinuteîn ceea ce priveşte nivelele de producţie sunt satisfăcătoare.Seceta
prelungită pe întreg anul agricol 2009-2010 (de la înfiinţare – toamna an 2009, şi pe întreg
ciclul de dezvoltare şi maturare a producţiei, a dus la obţinerea unui nivel de producţiirelativ
scăzute pe unitatea de suprafaţa şi implicit a celei totale, la care s-a adăugat şi o diminuarea
indicatorilor calitativi ai produselor.La cele de mai sus trebuie arătat ca la influenţa negativă a
factorilor naturali societatea seconfruntă şi cu greutăţi în valorificarea producţiei. Lipsa unei
pieţe organizate a produselor agricole la nivel naţional face ca preţul aferent la livrarea
produselor să fie mai mic, departe de aacoperi cheltuielile efectuate, fără a mai vorbi şi de o
cotă de rentabilitate.

Din acesteconsiderente producţia s-a aflat în stoc, nevalorificată până la 31. 10.
2010.Dar, preţul produselor pe piaţa agricolă se va îmbunătăţii, dat fiind faptul că în acest
ancriza cerealelor s-a ridicat la nivelul economiei naţionale.Societatea va contrabalansa lipsa
de producţie cu nivelul mai scăzut al cheltuielilor realizate şi va obţine acel echilibru financiar
necesar continuării şi chiar dezvoltării activităţii de producţie agricolă.Cu referire la comerţul
intermediar cu ridicata, acesta constă în cele trei surse deasigurare a bazei materiale a
obiectivului sau de activitate:

În ceea ce priveşte imputurile:

 constă în asigurarea de produse agricole din producţie proprie prin


cultivareaterenului preluat în exploatare, care de altfel deţine rol preponderent;
 cea de a doua sursa constă în achiziţionarea directă de produse agricole de la
producătorii privaţi, persoane fizice, prin intermediul centrelor de achiziţii
organizate desocietate într-un număr de peste 24 localităţi rurale, în baza
borderourilor de preluare şi cu plata directă în numerar;
 cumpărarea de produse agricole de la agenţii economici cu capital de stat şi
privatîn baza contractelor economice încheiate urmate de documentele de
decontare respectare – factura, ordin de plată, ordin de plata prin virament şi
numerar.