Sunteți pe pagina 1din 6
ere ea ern Cute de Caney ations _ | ROMANIA rhe INALTA CURTE DE CASATIE §1 JUSTITIE y)\ wy? ‘Soctia Penal or JPPO php se rem boven semirant ‘esinga publica in 20 ianuario 2014 Deiberandasupra recursriorpnle deft, cons 3, pin senna penal. 89/0 in 10 mal 2012 a Tribu (i, a fost condarnatinculpatul PEA. a2 an 12 lun inchisore 92 a inlezcarea dep rev e a. 4 sn (1) 8e)C. pen, pony evga infoctuni da evazuna fal, pov deat 9 an. (1) Ib) dn Lagea ne 241/2005 9 la doua pedepse de céte 2 an Inciscare 12 an iteralereaerepulprevazt de art. 64 alin (t Ic) C pen. penta svirea inragunl de evenuine fiscal, pees de a. 9 alin (1) Rb) in Legea rr. 2472005,padepse caren Baza ‘at 33 9), ar. 34H 8), art 35 alin, (3) C. pan, au fost conlepte in pedeapsa cea mai yea, de 2 ang 2 ur ‘nchisoare 912 an intaraicrea cept provszut de at 6 ala. (1) e)C. pen ‘a fcutapcare at 71, 66) e288 IhC. pon In tmeil art. 348 atin. (1) rap. at 14 alin. (3) I a) C. proc. pon, 2 admis achunea cv a Statuli Roman, Mngt Finanlor, Agena Nafonal de Admire Fiscal, prin GP. a Judlu Cj i fost bia incatl In solar cu partea responsabid civimente SC VD.P. SRL, i pateaea in favcarea pal cle suma de 1.622.080 FFON constind in TVA, dobdnz fi pena, urmand ca inculpaul In soldar ov parea resonsabalcivimente 38 plateascd gi major de naire pnd la data pi fective. Intemelul a 181 a, (1)C. proc. pen. fost obligtincupstu la pata cet uslre ce sat. Pent a pronunta aceast sont, prima insta rele, fat urmstowet: Ircupatl PFA. esto admiistvatore asoct un al SC V.0.P SRL din comuna Fd Ch, Sse ffi an 2008 61 avand ca pereipal obect do actviato comerul cu reat al material leno sl mater de construct ‘Asa cum rezut dn proces verbal da inspec fecla cn 31 mai 2011, in paioada 0% april 2011-31 mal 20, ‘socetatea menfionats organs da inspec fecalt cn cacrul Agen Najionie de Adminsrare Fsxalé -D GFP. Ci) ‘a0 eectat 0 Inspect sosle Vizard modu do Indopinre a cbigafelfecle de pad a TVA in petiosda 0 fnuate 2008 - 28 fetriae 2011, Cu acess ccaze, din veiicarea txei po valoare adaugaldeolects, nscis In facture tomiso do cite SC VIP. SRL in periods nolambra 2010 -februne 201, reprezentind vaszBr de auttursme In Romina sa decontulor de TVA norms panty proada vriets,precum qn documereepuse la lspoziio do Servic Pubie Comuntar Regim Permisa de Conducor i nmatrculrea Vehiculor, a consaatcaincupatul PFA, ‘cu cease vine unor auovehicus achisjonle do Ia eer vinta dn Germania, Aus, Beli i land, cate ‘vers persoane fee din Romania, a apeat cota do TVA doa asupa mare de prof, cu oats o8 acoast axa mu a {ost senate soit, raportat a valoaea autolurmelor, lia data schzonari acostora, Din facture prezentate de SC VO, SRL 8 rezutat ci furor socio au fost persone imsczabe nrglstate In ‘scope de TVA care au decarat vanzacile ca Burt inracomuiniare VLE. sa Sislemul de Schmo de lorma ‘rind TWA este un mic electronic de trnsrntre a informatie refertoare la lvegsrarea in scopu de TVA, ‘aidtatea numerelor de invita pentru TVA a companiornrgitate In UE gave nvacomuntareefetuste {e Renzo! in state membre. Inrucdt egelaa refateare la TVA esto armonzat pei tose stele membre ale UE, Free intacomuntare de Bunurt second hand, cao trebul «8 Indopsneasea anu condi nu ebulecupinse ‘eclraja reeaplatve prvind Wvénalacztvlprestrieinracomuntare, ines, in cazul dt‘, in decrati ‘lpuse de vinsitor de auttueme din UE de la caro SC VDP. SRL a achisiiont aulsursrcle revdndute In Reménia nu rec aoesta Bunun ar supuse regu special apleatbunuslr second ha 1 acest conto, a fete Tibunalo8 SC V.D.P. SAL, pn ncupatl PEA. a achizonat bunuile diner UE de Ie peraoane impozsble revénattoare care nu au aplcat resin specil 9 rn ware, bunute ru au fst taxa In Soul embru de unde au oat furizate, eat net soctnea Sin Romania vea dep la deducerea tax datrato ‘au aca par bunurl respective confer prevedtlr st. 1522 an, (6) (10) dn Loge we. §7172008 pind C ‘isc, cae stpulaané 8 persoana impazaiérevanfoare Ya aplica fginul spec! pent Ivars de bunut secon hand, opere de ana, ebiecte do cole aici alle decd operele de até Iwate de aur sau succesort de Crop a acetora, perry care exist obliga colelr axe, Dun pe care le-aachizibonat din intial Com {de snl dre urmstor mao 8) 0 persosns nelmpazabis; 8) 0 porsoand Impezabis, n mura In care rate lectats de rorpectva persoans impoxabla este aout do tax, conform art. 141 al. (2) 1 gh) © Inoprindere cS its BONS aly EONS ans SB eon el jest Cat Ce Rami ric, n mdourah caro acai respect se refer la bunur de capa 4) 0 persand inpozabérevénoare, tn Irsura tn ear area de cate aceasta a ost supusdtxel Tn rgim special. Pertoanamporablarevnastoare ru are ‘rept a dedicarea tel datorato sau achitte peneu bunurle prove laa, (2) s(n masre In eae rae aoesor bau se axoaz In regi special In spel, dn eile fecunte, -2 conta of, a vnzare autovehiusor second hand pe teri Roms, $C VDP. SRL sven cbigatla de a apes regimul normal de TVA in sensu oe a cleta taxa pe vloare adiugat la pretl {Ge vinzare 8! aovahiaile scone hand in sum de 1.437.887 RON. In ehimb, inp a ealeuat TVA doar la taj de pot del TVA ge pict a maja de pot la ahi inracemunitare oar acd soctaea gi achziia ‘ndepossesnumte condi, Or aga con rezuls én procesutvoral do inspec fiscal, sceaten menonata nu a ‘ndeplntaceste condi: nocesare apc ragimull special de taxare deoarec: a) furizr sci sunt persoane Impozableireitate in Soop de TVA cae au delarat conform datelor din pogramul VIE. acest anzaci ca $1 Iv nacomuntare i nu fac pari dine funizol review do art. 152 alin, (2). 3)-d)C. fsa; b) vance ‘ectuata de socetla dn Germania cve SC V.D.P. SRL au fost conidrato do operat in Germania opera! euler supueerogimuli special de achtare a TVA. Mal prods, numa veil dacumenilor conta, ‘organala de conrl au contaa e pent ahi tracomuntare de bur ~auotaisme second hand —furizors au ‘pleat ragimulfararoa ivr, at ce obilga beter, respect SC VDP. Sl, 88 ape aalglregim de taxare Socetea, Ins nu a aoea regime taxaroinverea cao imped colsctarea TVA asupra bazol de impose, la Preble vince a autluremor second hand aciifonate din UE, Inclptul PFA caland, cu oazi toons fecturor de vinzare TWh, doar asupra mare de poi uu ce se poate ese observa én leturarea factor emis Ge Inclpal. pe care ora rect stnet maja de prof, nvarall 100 RON, la cao fost calcula TVA. In aceasta Imodattate do pra, incall @ oma evidenyrea venture soe sale, pin neinduderea TVA in pret de ‘naar al vil Inet organele de inspec facals deineau date o8ncupatl PFA. nu gi inca actiates de evaine cal i ‘pd efocuarea corvoiu sal, comisarl Gz Financare- seta ly au elect un ne contol a SC VDP. SRL Prvind tnrgistares In eidefa cota 9 schlilo eracomuntare eectuate de socete, de aceasta fins Vieatsparioada 30 mart - OT spite 201, In uma acostul contol stabil, confor proces verbal nebeit ts tata Ge 27 ini 201, c nepal, cu deaiarevdnzar nul autem marca FF 14 TOC, cumpat cin Germans, five colactat TVA proj de vnzare al auioturismull ci dara maya de prof, susgandu-se asl del pleta TVA In sud ce 4.240 30 RON, ero, eprazentant Giz Financia Cj ou constatt epi aclag mod do opera, ncuipsil ua coletat i ‘itn peioeda 12 apie ~ 20 aprile 2011 TVA ta vanzsrea unui autoturism marca FF. 1,6 TOC! cumpérat din ‘Germania surges aso del plata sume! de 5.178 RON cate bugetul de stat Fécnd vino la Reraura de epecaltato,Tibunali ral. n canine, 8, n cszul eperajunorde tip achzile biracornuar do ganul calor derulata de incipat pin SC V0 P. SRL, persoane obliga I lala TVA ese cleat ‘iva in Romie, lo dour near rarea na fost ats noo stat mambru (as veea in acest sens. PO FCuciueanu: TVA iacomuntar.Frauda cast, Rembursarea TVA. Ed. CH. Bock. Bucur, 2008, pag. 17-27). In crept, s apreciat 8 fapta nadpatuld PFA, cate, n caltale de asocat sl adminislor al SC VDP. SRL, tn pod Ot inwarie 2008 - 28 februarie 201, n mod rpetat, darn baza sell! zai inforfoale, cu sopul de 1 a0 susrage do lo late txei pa valore adéugata In Remini, deg! in ura vinzis unor aucurismo ate, ‘choral dn Germania n valoare da :990.296 RON, ofe diverse persoane face, avea obigaj 8 cleceze [Tain preh de vanzre cleat aceest tax doar mac de prof, als la adosul comercial practat la vanzare, cing evdenirea TViullcorect n facile omise,eaznd asl un proud do 1.437.657 RON bugeull ce ‘a nee elements const ale inacii de evaune fscala informa conus, prev. deat. 8 an. (1 1) in Legea we. 2412005, cu alc 41 an (2)C. pe. Ince prvst apa acehsay incuba cae, n periods 30 marke 2011-7 apie 2011, cu scopul dea se susrage de fa plata tae! pe valoare adaugets in Roménia, cu ooeziavinzlni und atutom uzstachionat din Gomania in ‘aloere ge 17.768 RON oie persoané fic, - custas dol lala TVA in sum de 4240.30 RON intucd, desi ‘vee obipaa 8 coleceze TVA la pol de vEnzare, acalcuataceasté tex doer mal de prot, aie fa adaosul ‘Comercial procicat a vinzare, ond eviserfres TVA-ub coroc in facture emis, acoaa fot incadrt in opt Indispose at al, (1) Hb) a Lopes. 2¢12005 pein inacfunoa de evazune ca “olodats, 2 opreciatc8inruneye elemanteleconttuv ele acl! nasi i aptainodpatal PFA. cae, in pevoada 12 aprile 2011-20 aprie 2011 cu scope ase sustrga dela pata taxol po vabace adaugta In Romani, ‘cu coi vind un autos weal achaljont cn Germania In valor de 21-550 RON cir o person fe, 3 Sustas do la pata TVA in sun de 8.178 RON, lnc, dog avea obigaa si colecteze “VA a pret de vanzare, a pena) psn ue/ASBORED Xt OE 2s oro al oir hatred Califo Ret ‘coleuat aoeast taxa door mate de prof, se le assosul comercial practcat a wénzare,omind evidanerea TVA lau corect in facture emis, Ls dozarea scusnifcarea sancjunlor pene, Tribunal a awt In veder ioe de pedsaps stablte I lege ‘special pert infacunlo pants care Ineuatl foe ini In udecata gradu de prea soca fpr, cone In urmarea preduss, modaltstea in care ncapatlaaclonat si porseverenta ea inrachonl, ca dato reertoare a perscana acostia (ra entecedenta penal, cu o abun relay sincera po parcel cetetiin). Sa aprec, Totodata fj do fovomenul quasienecalet de evazune fecal, numsipedespaaInchisos cu executor n reg de deter esto api 62 realizeze att prevenba specials, dar 9 a genera, prin crearea senior de eam fs o conscigapedopsal prin evtaea In acest fl 2 aco cy caracer acon. In ce prveste actunea cvid promovaté do parea cvié Aponiia Nafonale de Adminisvare Fiscal - O.G.FP. Cy instar de fond a apreciat este rtomelat fo de provedorle ar. 152 in Legea nr. 571/200 prvi C. se Iingotiva aoessi serine au decarat apel Parcetul de pe tings Tribunal Ci, ctiebndo sub aspectul grote called th rep a faptel comiso In peroada 01 laruarie 208 - 28 februare 2011 l soln schiraarea inet Juice acoteis in nracfunes de evazine fecal prev de a9 ain. (1) I) ln. 2) dn Leges nr, 241/200, cu ‘ple art 41 alin 2). pen, sinculpatul PFA, caro, Tn pnp. sola schimbarea Incadreri juice ia igure Inracune de evaziune flcath gi achitarea eo Tn tomeil art. 11 et 2 ta) rap. la a 10 oC. proc. pen, a, In subsitar,endvvalzarea pedepsei prin efeerea crcumstanflrateruanto provazuo de at 74 a) $1) sar 74 alin, 2). pen, Prin deca ponlé ne. 96 cin 30 apie 2013, Cutaa de Apel Ci, sacta panalé gl de minor, 2 admis spatula eclrate de Parchotl de pe lings Thbuncl Clg ncupatul PEA. detingt sent ponurata de prima sions 9 reludocand In fond cauze, a pus, in mou at. 334 C. proc. pan, schimbara Incas juice dn iach 4s evarune fiscal prow do a 9 alin. (1) Bb) din Logoa re. 24172005, cu ape. ar 4 an (2)C. pen. 2 infacfun 4 evaziune fiscal prev. 6 art. 8 ain. (1) tb) dn Logea rr. 24172005, wae eu apcarea art. 39 Ika) C. pen, rio Sngurdinactiune de wvazine ical prov. deat 8 ain (1b, alin. 2) in Legear. 25172038, cu apc, at 1 al @C.pen Tn temell a. 1 pet. 2) rapotat aa. 10 6) C. poo. pon. a fos achitat Inclpatul PFA. su aspect como inaction de evazine sala prev. dear. 9 ain (1) 6), an (2) an Lege. 25172005, cu Spe. a 4 alin. (2). pon, sa ost sat neslujonat tra cv cauza, 5-8 cepus rimnorea in sarin slau a chelilior juin avansate de acess Pentru a decide asl, Cua de pala constatat @ instar do fond a rout o sare de fap confor cu realate, pla pe snalza@ntrpretare judcionea a probeor administrate Th cureul mses penal ¢readninitate ec remit ir crs odecai,stabiind n mod corectc&incuptul PFA, in ealitste de asoaa i administrate al SC VDP. SRL. incepind cu 0 fanuare 2008, vndut in Romani, eve dente persoane face, mal mule auttureme zee, procurte dn Germania, Austra, Gosia i Olan dep avea obliga 88 exacteze TVA I pre de verzare, 2 calcula aceasta taxa dar asuora mare de prot, ati ia adaosu comercial practet la vanzare,omiéndevidenjrea TVA core In facture emis. Act nculpat au fos onsale pot proces verbal de inspect scald dn 31 mal 2011, de unde rezulté ca In pericada 01 ianuare 208 ~ 28 februari 201, acesta a achiiionst dn Germania, ‘mal musa autotureme second hand invloae de 6.990238 RON 9 omis coletavea une TVAin una do 1437-857 RON, a procosui verbal din 27 tune 201, de unde rez 3, a paioeda 30 marke 2011 -O epile 201, inculpatl a revindut un aulourtem marea FF, 14 TOCI, echzenat din Garmena si @ emis eolocareaunel TVA in sum do '4240,30 RON, pecum ql potMtprocesull verbal dn 22 august 201, de undo ezuta cn parioada 14 apie - 20 ‘pile 2017 vandut un autoturs marca FF 16 TDCI compara din Gemana gi @omis clecareaunei TVA Tn sunt de 5.178 RON, “Totodat, Cures de apts apreciat 8, nad core insania de ford stabil cf ncupatul aves ciao colectozs ‘TVA In pre de wincare 9 doar asupra marl de prof, a la adaosul comercial practice la vanzare, deoareco ‘2onsla 8 aciifonat bunt din inteorul UE oe fa porsoane Inpozabie revantteae care nu au aplcat rginul "special prin uae, bunurle mu a fos ate tau membru de unde au fost umizato,consecria fing aceea sooelatea in Reminia nu avea dept Ia deducorea taxa daorate sau acitste pony bunade respective, canform revedaror an. 152% al, (6) (10) ln Legea nr. 57112008 prvind C. sc In cova ce privet incacrarea junc a fptelor pent care sa dps tanterea in decal Inclpau, Cutea 2 rofl existena une zou inacionaleunie in coneres ctr rerun sarcna aces, determinant fn ‘modul de operace, dri persatena raionementullivocet I senslunel anumte narpretir dst stale neem fae reglomenteaza domenul de actviste aborat pn socetsioa sdminisrats de inculat.Procesole verble co e011 ueroaetancy B50 Kyler BONED ae 2