Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT

CĂTRE,

PRIMĂRIA COMUNEI

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI URBANE, REŢELE EDILITARE


ŞI TRANSPORT LOCAL

Subsemnata ................... în calitate de administrator al ........................... cu sediul/domiciliul în


ţara Romania, localitatea .........., nr. ...., judeţul ......, telefon ....................., având CUI ....................., CIF
.............., solicit acordarea autorizaţie de transport pentru TRANSPORT PERSOANE (regim de taxi). În
vederea aprobări anexez următoarele documente:

1. Certificat de înregistrare a firmei (copie).


2. Certificat constatator (copie).
3. Certificat furnizare informaţii extinse (copie).
4. Certificat de competenţă profesională a persoanei desemnate (copie).
5. Cazie judiciar persoana desemnată (original).
6. Aviz medico-psihologic (copie).
7. Cazier fiscal al SC ................ (original).
8. Trei declaraţii pe propria răspundere conform regulamentului în vigoare.
9. Cerere eliberare autorizaţie.

Data: ________________ Semnătura:____________________

Telefon:______________ Ştampila:______________________