Sunteți pe pagina 1din 148

GUVERNUL ROMANIEI

Departamentul pentru Relafii Interetniceo


MTNORTTAILE NATTONALE DIN ROMANh.
ASPECTE LEGTSLATTVE $t |NST|TUT|ONALE
cu sprijinul

'
Asociafiei de Promovare a Drepturilor omurui qi de
Luptr impotriva
Cristian Jura (coordonare qi ingri.jire) Discriminlrii

Bucures.ti 2004
300 p.; 21 cm.
rsBN 973-0-03748-9

Asociafia de Promovare a Drepturilor Omului gi de Lupti impotriva Discriminirii Minoritdyile nalionale din Romhnia.
Calea Plevnei nr. 26, sector 1 Aspecte legislative Si instit ulio nate
Tel.:0211 314.91.38
021/ 315.54.38
Fax:021t 314.91.37
E-mail: off ice@apdold. ro

Departamentul pentru Relalii lnteretnice

Str. Viitorului nr. 14, sector 2


Tel.:0211210.44 03
Fax'. A21l 211.05.95

Lucrarea a fost elaboratE de un corectiv din


cadrur Departarnentului pentru Relalii
Interetnice, coordonat de dr. cristian Jr.a,
s.c.etu. de stat, gi format din: Marko Attira.
subsecretar de stat, Rodica precup.lu,
Rd.irnu petraru. Alina Dodocioiu. cannen
Stanate, Liliana Birbulescu, Florina vinuler.r,
i;;;;z;;ffi;;;inil,ii lir.".
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

CUPRINS

r Cuvintinainte............ '.."'.'.. 9
. in loc tle prefa{d .................'. 13
Departanrcntul penlru Rela(ii lnleretnice Si sislemul institu\ional tlc
proleclie a dreptarilor persounelor apurlinfind ninorittililor nntionule tlitt
Romfrnia

I. DATE GENERALE 2{)

1.1 Statistici 20
l. l. I Structura populaliei dupa etnie lr
1.1.2 Structura populaliei dupi linrba malelni 2t
1. I .3 Structula popLrlaliei dupa religie
)1

1.2 Reprezentare ............. 23


1.2.1 Conrponcn{a grupurilor parlanrentarc ale minorit2ililor nationalc . , ... :)
1.2.2 Cotnponen!a Consiliului Minoritltilor Nationale organisnr consr"rltativ
al Cuvet'nulLri 21
1.2.3 Rezultate le oblinute de minoritdli la alegcrilc locale din 2004 . ...... )()

1.3 Educa{ie ............,.......... 19


1.3.1 Tipologia invatdmAntului pcntru minorititli nationale .... ........ ........... l9

1.4 Culturi ...........'.....,...... 41


1.4.1 Publicatii Ei activitatc editoriali 44
1.4.2 Tealrc,....................,. ...,. 41
1.4.3 Emisiuni dc radio qi televiziune 49

il. REGLEMENTART gTDOCUMENTE TNTERNE ...................,.... 52

cadru
2.1. Legislafie - 52
2.1.1 Constitutia.............. 52
..
2.1 .2 Codul pcnal 93
2.1.3 Ordonanta I 371 2000 privind prevenirea gi sancfionarea tuttrror
ibrnrelor de discrirninare, cu modific6rile gi cornpletlrile ulterioare ..... . 9-5

2.1.4 Ordonan{a 3l/ 2002 privind interziccrca organizaliilor;;i


simbolurilor fascistc I07
2.1.5 Ordonanla 261 2000 cu privirc la asocialii gi fundalii, cLr modificdrilc
;i courplctdrile ultcrioare .... I I0
2.i.6 HG 7491 2003 privind organizarea gi liuictionarea Departameutului
pentru Rela{ii Inteletnice 1 36
2.1.7 HG nr. 1095/ 2003 pentrucornplctarca HG nr. 749/200i ............... 140
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSI ITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.1.8 OUG 781 2001privind infiintarca Agcnlici Nalionalc pentru Rorni ..... l4l
2.1.9 HC 1 703/ 2004 privind organizarca gi func(ionarca Agcntici Nalionalc 2.7 Misuri lcgislative in sprijinul rontilor .................... ltlS
pentru Romi ..................... 143 2.7.1 HG nr. 430/ 200 I - Stratcgic pcntru imbunata[irca situalici ronlilor .. lltlJ
2.7.2 HG l5l4/ 200-l pcrriru aprobarL-l Mcmorandunrr"rlui dc intclcgcrc
2.2 Participarea nrinoritililor na(ionale la via{a publicl ......................... 149 releritol Ia cofinantarea Ei adnrinistrarea Progranrului ,4t:rivitirli tla
2.2.1 Lcgcapartidelorpolitice nr. 1412003 ..................... 149 intplcmenlure Si nrctnilorizare a Strategiei 1tcnlru inltunittdliru .silrrtrtici
2.2.2 Lcgc pcntru alcgerca Camerci Deputatilor gi a Seriatului nr, 3131 2004 romilor - 2004, inchcieat intrc Sccrctariatul Gcncral al Guvcrnului gi
r50 Progranrul Na{iunilor Unitc pcntru Dczvoltarc .... 2lx
2.2.3 Lege pentru alegerea autoritdlilor adrninistra{iei publice
centlale nr.6112004 ...........152 III. DOCUMENTE INTERNATIONALE........,...... ............ 225
2.2.4 Legea audiovizualLrltLi nr. 504/ 2002 cu rnodificdrile Ei
completdrilc ultcrioare ............. 153 3.1 Legisla{ie
- cadru ?7(
2.2.5 HC nr.58912001 privind organizarea gi funclionarca 3.1.I Convcntia intcrna{ionald privind climinarca tuturor lornrclor dc
Consiliului MinoritSlilor Nalionale, cu cornpletdrile ulterioare .,............,..... 156 discrirninarc rasiata (ON U) 2l-i
2.2.6 HG nr. I 175/ 2001 pentru modificarea si completarea 3.1.2 Convcnlia - cadru pcntru protectia nrinoritnlilor nalionalc. prccunl si
HG nr. 589/ 2001 ......... .... I 58 raportul explicativ la conven{ie (Consrliul Europci) l2-5
2.2.7 HG nr.88ll 1998 pentru declararea zilei de lti decernbrie Ziua 3.1.3 Carta sociald europeani revizuiti (Consiliul Europei) 25-s
Minoritirlilor Nalionale din Romdnia 159 3.i.4 Carta europeand a autonomiei locale (Cousiliul Europci) 2 58
1 60
2.2.8 ttc nr.6121 2004 privind declararea zilei dc 9 octombric 3.1.5 Conven{ia culturali curopcani (Consiliul Europci)
Ziua Holocaustului ........... ..................... 160 i.1.6 Carta curopeani a limbilor rcgionalc sau
minoritarc (Consiliul Europci) z6l
2.3 Educafia in limbile mingritifilor na(ionale 162
2.3.1 Legea invi{imintului nr. 84/ 1995, cu modificirile gi 3.2 Alte documente 278
conrplctdlilc ultcrioare t62 3.2.1 Dcclara[ie cu 1:r'ivire la drepturilc pcrsoarlclor apar'linand
2.3.2 lnstrucliuni ale MEC privind studiul limbii matcme dc citre elevii rninoritililornalionalc. chricc, rcligioase;i lingvisticc (ONU) ................. 178
aparlinind minoritililor nationale care lrecventeazd qcoli cu predare in limba 3.2.2 Rccomandarea nr. l20l (Consiliul Europci) ...... . .. lli4
rotndni 16l 3.2,3 Documcntul CSCE privind dirnensiunca unranf, ........ ........ 29 I

2.3.3 Notificare a MEC pentru combaterea segreglrii in gcoli 170


3.3 Tratate bilaterale ........... 291
2.4 Administra{ia publici locali ......... 174
2.4.1 Lcgca administrafici publice localc nr. 215l 2.001, cu modificarilc
gi cornpletbrile ulterioare 174
2.4.2 I{C nr. 1206/ 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
dispoziliilor privind dleptul cetalenilor apa4inAnd unei minoritdli nalionale de
a fblosi limba rnatem[ in adnrinistralia publicd local[, cuprinse in Legea
adniinistra{ici publice locale , cu modificirile ;i completdrile ulterioare ...... 176

2.5 Justi(ie ..... 182


2.5. I Legea de organizare judiciara 182

2.6 Acte normative reparatorii ............... 183


2.6.I Retroccdiri, restituiri de bunuri immobile 183
2.6.2 Acoldarea unor drcpturi persoanclor persccutate din motive entice ..... 184
Cuvint inainte

DepaftamentLtl pentru Relatii Inleretnice din cadrul Cuvernului Rontiniei se

pregatcgte sa inchcie anul 2004 $i. totodatA, patru ani dc activitatc (2001 - 2()0,1) cu o

lucrare de sintezd. Estc vorba dcspre o culegcrc dc tcxtc lcgislativc 5i documcntc prin

care ne propunem si realizdm o radiogra{ie actuald, adusi la zi. a cadrului gencral clc'

manifestare aflat la dispozilia persoanelor apartinend minoritatilor nalionale din


Rominia. Credcrn cA estc un detncrs neccsar duph patru ani dc activitatc in carrr

institulia s-a strlduit sd fie unul din pilonii plincipali ai br,rnelor rclalii intcrctnicc. ri
pluralisurului;i diversitltii ca falete ale norrnalilitii. Crcdcrn. de ascrncnca, cd cste un

demers util, avind in vedere faptul cd inl'orrnatiile, dupi ce au losl su1luse unui

exerciliu sever dc seleclic, au fbst sintetizatc logic, cocrcnt. facilir.ind acccsul rapicl al

cititonrlui la datele carc il intcreseaz[.


'Irebuie spus de la bun inceput cd lucrarea nu cste \n sutntnilm de date cle

specialitate. Dintr-Lrn volum inrens de reglernentari qi docunrente legale de tenratica

propusd, au I'ost selectate cele considerate escn{ialc pcnll'u o confi.oturarc corccth;t


statutului minoritalilor nalionalc in socictatea romiineasci dc astiizi.

Pe de o pafte, sc poatc constata cd nu cstc numai o culcgcre austcrl dc tcxtc


juridice. in prima parte sunl inserate - conslituilld un f-el tle introducele - date generale.

statistici, liste rnenite si ofere o idee despre viala nrinorititilor nationale diu Ron.rdnia.

Cu riscul alcituirii unui tcxt ecloctic, au fost inseratc ;i clclcuntcntc flira lbrta.juriclici'r.
ASpFCT TEGISLATIVE 9I MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MTNORITATILE NATIONALE DIN ROMAN|A.

dar care au fost considcratc rclcYalltc pcntru nllsurilc pl'acticc lrratc de


autoritirli in hrnclionari publici, scriitori 5i arli5ti dc notorictatc intcrlationali din rAndul

rpl tcirrcll ul)oI actc llorl llal i\c


minoritalilor nationale constituic tot atetea dovezi cir sistcnrul este iirncrional.
pc dc altti partc, rnai trr.buic spus cit lucrarca sc aclt'cscazd unui public divcrs - perrnildnd oric[rei persoane si sc'e.rprirre, si se dczvolte, si se allrure. Fapnrl cd nu se

nLl nc'apdrat avizat, ci nrai cttrand iutcrcsat tlc tcnratica intcrchlicil. Cci cc aplrlin ci iau la nivclul Exccutivului dccizii impoltantc cc privcsc nrinoritatile tiri consultarca

;i libcrtd[ilor dc ConsiliLrlui Minoritirtilor Nationalc' cstc o dovLldi cd dcnrocra{ia lunclioncazii gi pc


inqigi unqr ntintrritati nationillc scr llot ilocunrcnta asupra <lrcpturilor
care se bucuri in Rominir. cci intelesati de lenotrenul promovirii divct'sitalii acest scgment. Faptul ci relcaua invlllurintulr-ri cLr predare in lim'bile nrinorititilor

etnocultr-rrule in genorol i;i pot lace o idce despre nt'rrtncle legale interne 5i atinge perfomranle excep{ionale, cI se vorbesc aproximativ douirzeci de limbi ale

intcrnationalc cc ltrotcicazir accastil tlivcrsitatc ca pc tt valoarc a civilizatici


acttlalc' rninoritililor pc teritoriul (irii alati - ca Ei rnultc altc laptc concrctc ci s-a ajuns la o

pot face coltxiul'li cu tcndinlclc socictilii tnodcrnc, cu pl'occscle cc calaotcrizcazi dernocralie func{ionali qi cii Romiinia tindc, a;a cur1l estc fircsc. sprc o alti calitatc a

;i rigorilc proccsului de irltegrare etllopcalld' victii pcntnr tr:1i cctilcnii siri.


soclctatca contclllpol'allal. cu obiectivclc

Nu i1 ultiutul lincl, p;acticicirilor, activiqtilor socictatii civile interesa!i dc


tcmatica Culegerea, care ar putea li cu sigurantir inrbogititi yi completati chiar anul

din li sc punc la tlispozrlic un viitor cu date noi. este incE o dovadb c[ statutul cle carc se bucuri persoanele din
intcrcrnicl, clar qi lunc!ionarilo| ptrblici institLrtii
rdndul rninoriti{ilor nalionale cvolucazd pcnnancnt, ca gi societatca in carc tririm.
instrutttcnt dc cunoastcrc ;i dc lucnr util'
Coricluzia la carc spcrlur sir ajun.ud cititorii dupi parcurgcrca accstei lucrhri estc
in opinia.oitsrl.I, lucrarca oglindc;;te laptul ci in ultimii a,i, d,pd o pcrioadi dc
acumularc de stanclaltle gi practici. de racorclare in pagi repezi
Ia circuitul valorilor aceea ci intr-un timp relativ scurt, combinind cxpcrtiza .iuridicir europeani gi

curopclc in uratcric. tlc rnonitolizarc stlictal din partca organiSn')clor spccializatc,


interna!ionali in uraterie cu experien!a acumulirtri de secole pc propriul tcritoiiu,

in cal'c Rominia a rci,rqit sd conturczc cadru lcgislativ gi institulional urodcnr, pcrmisiv carc
rcla!iilc intcrctnice din Rominia au atins ull lnolllcnI dc maturitatc' u11 lllorl1cnt
Lrn

sistemul este cornpatibil cu olicc alt sistcln detlrocratic de traditie din


Europa Tot mai si ofere persoanclor aparlinand rninoritdtilor nationalc un statut dcmocratic. civilizat.
este citati Ei apreciati pe deptiu european.
dcs cxperienta t'otnatleascA itt gestionarca relaliilol interetnice

ca un cxcmplu pozitir,. coopcrarca cu altc Statc 9i cr'r organisrnclc


curopctlc in accasti in momentul aceste i aparitii, suntcur inch aproape tie un evenirncnl ce
fost gi cstc atcnt umririt. ntarchcazd o trcaptd in istoria contincntului: la 29 octonrbric 200-1 s-a scmnat Tralutrrl
aric a dcvcnit un lapt uonnal. Stalutul acordat tninorititilor a
llr[ dc cale estc de troconccput irltcgr0refl privincl stabilireo Constittr!iei Euroytena, in acelai;i Ioc. devcnit simbolic - in carc la
constituind rutul din critcriilc politice
aceasta dircclie au lost apreciali in mod realist 25 urartie 1957 s-a semnat Tratatul de la Roma. Personalitdtilc prezente au al'irmat cu
european(. PaSii liculi de l{onlinia in
prilejul senrnirii cd Europa va devcni
gi au atlus lnai aproapc pcrspcotiva inregrtrrii. Adcrarca tlrii noastl'c la Uniunea - prin adoptatea Constituliei unice - nrai sicuri,

ci o fintd rcalistd. mai prospcrd gi mai jLrsti. [)rin tot ccca ce rcalizirnr in Ronrania trcbuic si dovcdim cd
Eur.opcanl r.ru rriti CStc in accsl Inolllcnt o !intir grcu dc atins,

palprbilli. dc catc nc lploniclll pils cu pas'


suntern prcgdtili sI fim partc integrantl a accstci Europe. aflati ca insigi intr-o
dinamicd fdri
cadrul legislativ 5i institutional aflat la irtdemana persoaliclor apa(inand
precedent.

lulinorithliiol.nalionale. pe care il contu[eaz[ paginilc acestei lucriri, funclioneazd' Sperdm cd lucrarea pc carc o propunerr va oleri ur1 reper dcmn de retinut nu

judclcni, dctlnitari sau numai spccialistulLri, ci Ei cctatcanulLri ronrin obi;nuit. in dnrnrul siu cdtrc asumarea
Faptrrl ca avcr.n pallamcntari. plilnari, consilicri locali sau

l0
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
$I INSTITUTIONALE

deplini a valorilor derrocraticc etrropcne. Este intr-un tel o invitalie la csnoa$tere


Departnmentul pentrtt Rela{ii Interetnice
qisistemur""""'ff
docuntentare. r rnpl icare, parlicipue.
;ll;rt:'fit;"t1:TiJ'ix',HI',lanerorapar(inind
l. Structurarea institu(iilor

Dr. Cristian JURA Primul jalon cscnlial in contr-rralca unui sistcm institutional tnoclcm Ei coerent
carc si asigure puncrca in aplicarc a prcvcdcrilor lcgislativc cxtrcnt de gcncroase
Secretar de stat rcferitoare la statutul minoritililoL nationalc, adoptate in Rom&nia dupl 1989, a f,ost
Dcpartanrentul pentru Relatii Interetnice infiin[area - in 199] - a Consilitrh-ri pentru N{inoritalilc Nalionale (CMN)' Avind
statut de organism consultativ al Cuvernului, Consiliut a tbst prirrul partelter in luarea
GUVERNUL ROMANIEI deciziilor pe acest palier, in toate chestiunile ce aveau legituri cu dreptr-rrile
persoanelor din rinclul nrinoritililor na[ionalc. Intcrtitla dintrc acesl organism 9i
Secretariatul Gencral al Cuvemului cra Sccretariatul tehnic al CMN, care tunctiona
cu o scheml foarte restrinsi de personal, dar care a reu;it sa aduci to{i patenerii [a
masa dialogului, si creez,e un sistcm de consultare;;i negociere functional. S-ntt creat
astfel prernisele dezvoltirilor din anii unnitori.
La nivclul palicrului politic, dupd evolu{iilc dcmocratice ce s-au sLtcccdat rapid
inccpdnd cu deccrnbric 1989, la rnomentul iniiinlirii CMN cxistau deja fonnule dc
01,
reprezcntarc parlatnentard a acestci categorii carc louna pestc l0 din populatia,tdrii
- doud gnlpuri parlantentarc ale UDMR, unul in Senat ;i unul la Catnera Deputatilor,
precum ,.i gruput reprezentaniilor organiza,tiikrr cetafenilor aparlinind rninoritatilor
na{ionale, fonnat din l4 deputati. Dupi alegerile din 1996, Grtrpul parlarnentar al
rninoriti{ilor din Camcra Dcputafilor a crcscut la [-5 nrcmbri, iar dupd alegcrile din
2000 Ia l9 rncrtrbri.
Un al doilea jalon important pe plan institulional a lost infiintarea, in 1997, in
cadrr"rl Cuvernului Rominiei, a Departarncntnlui pentru Proteclia lvlinolititilol
Na{ionale (DPMN), condus de un niinistru delegat pe langi plimul ministlu. Pe plan
igtcm, era prima institu{ic guvernarrentall specializati irt domeniLr, cu atribLrlii 9i
structurd clare, era o inovalic cc a tbst posibila datoritd prezcntei UDMR in alianfa
aflatd la guvcrnarc. Pc plan rcgional ;i curopcan cla dc itscmenca o iniliativi ineditd.
existind puline oficii guvemameutale pentnr minoriGti conduse de inalt dernnitar le
acea dat6.
Conexiunea dintre guvernamental gi neguvemarrental a fost ref]ctltd i[tr-c
noud viziune, prin reorganizarea Consiliului pentru Minoritali Nalionale, in 1997, cz
alian!d in care erau reprezentate exclusiv olganizaliile cetlter.rilor apar-tindnc
minoritililor nationale, sub dcnunrirca clc Consiliu al MinoritAtilor Nationalc. Statltu
noului CMN, de organisur consultativ al DPMN, nu l-a irnpicdicat sd i;i indeplineasci
rolul in luarea deciziilor la. nivel guvemamental. Pragrnatismul Ei consecven{z
consultdrilor purtate in cadrul CMN au fhcut s[ se ia decizii irnporlante in acei
perioadS. Una dintre acestea s-a rnaterializat in prourovalea Ordonanfei l31l 200(
privind prevcnirea gi sanclionalca tutllror tbnlelor dc discriminalc. iar indclungilt

tl
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

consulteri cu organizatiile iomilor au pregatit tercnul pcrttru plolnovarca urlei strategii Din noiembrie 2003 DRI cstc condtts dc tttt sccrctlr dc stct. in persoana
guvcmarncntalc vizlind inrbundtd(irea sitLralici accstci calcgorii' domnului Cristian .lura.
Evolulia a continuat pr.in infiin{area. in 1998. a lnstitulici Avocatul Departameutul pentru Rcrlati i Intcretnice arc Lrrmarloarele atributi i princ ipale:
Poporului, o institulic care a acordat incl de la inccput atcnlia cuvenita plangcrilor a) elaboleazi qi supune Guvernului sple aprobat'e stratcgii pcntru pastrarea,
lormulate de diverse persoane din rdndul minoritirtilor nationale. dezvoltarea ;i exprimarea identitalii'persotnelor apa(inand r.ninorita!ilor natiollale;
La acecagi clatir funcfionau cu bunc rczultatc dircclii specializate pentru b) claboreazi proicctc dc lcgi gi altc actc nornrativc din ilorncniul siru dc activitatc;
nrinoritali nationalc ilt cadrul Minislcrului Educa(iei Naiionale qi Ministcrului Culturii, c) avizcazi proicctc de lcgc 5i altc actc norrntltivc, carc atl incidcntl asupra

aprcciatc ca structuri carc au stinrulat acccsul cfcctiv al pcrsoanclor din rdndul drcpturilor gi indatoririlor persoanclor aparlinind minolititilor nationale:
minoritdtilor la cducatic ai cultura in linlba propric. d) ntonitorizeazi aplicarca actclor normativc intcrnc ai irrtcrnalionitlc rc'fcritoarc la
in anul 200 I, DPMN a fost rcorganizat, dcvcnirtd o structur[ in cadrul protec{ia minoritati lor na!ionale:
Minislelrlui Infomratiilor Publice, cu dcnumirea de Departament pentru Rela!ii e) supune Guvcrnului spre adoptare. la propunelea fiuidaurcutatl a Consiliului
Interctnice (DI{l). Extrenr cle importanti pentru acest molltent a lbst rnenlionarea in Minorit[lilor Nalionale, in baza Lcgii nr. 500/2002 privind finanlcle publice pi a

programul cic guvcrnarc, capitolul X - Reluliilt, interatnice. a faptului cd nrinoritdlile lcgilor bugctarc anualc. proicctc dc hotlrari pcntru actrldarca clc asistcnti financiara
nalilnalc rcprczintd o rcsursa 5i ci un bun rranageurent al accstci resursc " cstc o cale organizaliilor pcrsoanclor apar(inand minorititilor natiottalc. tuctnbt'c alc Consiliului
6e a scrvi in cgald mltsurl clczvoltarea idcntitalii rninoritllilor, cit qi o calc dc a Minoritalilor Nalionale, gi pcntru aplobalea repartizilrii sumeitlr alocate prin bugetul
garauta cooperarea intelcLrlturali". O altA idee importantd a lbst aceca cI politica de de stat acestor organiza(ii;
t) gestioneazd concursuri de proiecte ale orgrnizatiilor. asocialiilor'. funda{iilor sau
dezvoltare a iniliativclor institutionale qi legislative din anii'90 va continua, asigurAnd
alc altor institulii din fbndurilc alocatc clc la bugctLrl dc stat in accst scoll sau din
consolidarea sistenrului rorrlincsc dc protcclic a pcrsoanelor apartinArrd minorithlilor
venihrri extrabugctarc;
na{ionalc. Rcorganizat din nou, Consiliul Minorititilor Nalionalc gi-a recapltat statutul
g) colaborcazd cu Cottsiliul Minoritalilor Nalionalc. irr condrliilc tcgii;
de organisnr consLrltativ al Guvcrnului, ranlanirnd principalul partcncr dc lucru al
i I ntcrctnice. h) urnriregte aplicarea prevedcrilor lc'gale privind protectia rninorititilor nalionale
DcpartantentLtlLri pcntrr-r Rc lati
A us1at. in 2002, intralca in atribirlii a unui nou orgauisrn - Consiliul Nafional de cltre, autoritltile pLrblice looale,
pentru Combalerea Discriminirii. organisrn spccializat creat in baza Ordouan(ei 137/
i) solicitd qi primeSte date 5i inibrnralii cle la autoritirtile publice, necesare
indeplinilii atribuliilor proprii, in condi[iilc lcgiI;
2000 pril ind prevonirca $i conlbatcrca tuluror lcrrnrelor de discrirninare. Una din ariile
j) stabilcqtc ;ii rncntinc relalii cu organizalii guvcrniurcntirlc 5i ncguvcrnamcntalc
urmirlitc dc accst nou organisrrr a fbst inca clc la inccput discrirninarea pc criterii
rasiaie sau ctlicc. Curn intrc cazurilc flagrantc dc discrinrinare inrcgistlatc dc Consiliu
din lara Ei din striiniitatc gi cLr organisnre intcrrrationale cu activitatc in clomeniLrl
au losl cele cc afcctau rninoritatca rolnilor, intrc priurclc sancliuni aplicatc s-ar'r minoritalilor na{ionale gi al corubaterii discrintinalii pc critclii ctrrice:
numirat cele care au vizat pedepsirea unor rnanilestiri de acest gen. k) prornoveazi gi organizeazl prograure privind grrantarea, pistrarea. exprinrarea.
Ei descura.iarea
promovarea gi dezvoltarea idcntitirlii ctnicc, culturalc, lingvisticc;i rcligioasr-'a
qi complenlentaritate persoanelor aparlinend minoritati lor nationale;
2. Sistem institutional bazat pe specializare
l) rncnlinc lcgituri pcmlancntc ;;i colaborcaza cu autoritntilc adrninistralici publicc
il. I)eltortomentrtl penltu Rela(ii Interclnice (DRI) locale, prir.r reprezentanli cu compctcntc te-r'itor:ialc, in vedcrea identitlclrii
i,'r u6na rcorganizirrii Cuvcrnului din anul 2003, Dcpartarrrcntul pcntru Rclafii
problcnrelot specilice ;i solulionirii acestora;
rn) sprijini cercetdrile gtiinlificc in domcniul relatiilor interetnice, prin menlinerea
lntcret6ice devine organism aflat in subclldinea prirnului tninistru 9i itl coordotiarea
de contacte gi colaboralea cu organizatii. institutii 5i personaiitirti din domeniu;
nrinistrului pentm coorclorrarca Secretariatului General al Guvernului, conlorm H-G.
n) participa la elaborarca Raportului cu privirc la aplicarca dc cltrc Rornania a
nr.7491 2003.
Dcparlarletitul a lcrst cr.-rntlus dc trci subsccrctari dc stat: Convcntiei-cadru pcntru protcc{ia minoritililor nationalc a Consiliului [lr"rropci.
- precum;i la claborarca capitolclor rclcritoarc la minorit5lilc nationalc din rapoartclc
Ovidiu Cant. rcltrczcntanl al Furunrului Dcnrocrat al Gcrrnanilor clin Romanial
- Rominiei citre alte institutii gi organisme internatiouale.
Attila Marko Uniunea Dcmocratd Magliiara din Rorninia:
- Gheorghe lvar. iar apoi Ilic Dinc[, din partca Partidci Rotnilor Social-Dernocrate,
Trebuie nren{ionata colaborarea foartc butii dintre Departancntul pentru
cu rncnliLrnca clr in scr.rrtc pcrioadc dc tirnp Oficir.rl pcntru Problemsle Rornilor nu
Relalii Interetnice gi dirccliile (gcnerale) pcntru mirtoritili nationalc din cadrul
l tlctrt partc din structura DRI. Ministcrului Educalici 5i Ccrcctirii qi Ministcrului Culturii ;;i Cultclor.

t4 l5
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLA

a lirst gestionata tlc Ofrciui pcntnr Problcmelc Rornilor,


Irroblcrrnaticrt rr>nrilor Asocialia Macedonenilor din Romdnia, Asocialia Liga Albanezilor din RomAnta,
cu'c l tirnctiouat cu intcrrnitcntc in cadnrl Dcpartanrcntului pcntnr Rclatii lnteretnicc Uniunea Elenl din RomAnia, Comunitatea Italiane din Rominia.
srtir in crtlrui Secretnliatr"rlui Gencral al Guvenruliri. Prin intermediul Departamentului pentru Relalii Interetnice, organizaliilor
Protectia nrinoritatilr-'rr nationale ;i irnbunlta{irea situatiei ronrilor se rcalizeazl CMN le sunt repartizate fonduri ce au ca destinafie sprijinirea activitdlilor lor.
pr in implicitrr-l pL'nnancntii gi activii a instituliilor publicc centrale . precunt ii 3 lnergand de la aclministrarea sodiilor pdn[ la editare dc cartc $i proiecte educafionale
iri.rt()rilalilor localc. rstt'el incat aceste obie'ctiYe sd dcvinlr parte inlegrantn a sau culturale intracomunitare. Aceste fonduri au crescut an de an. ln 2004, conform
lctivitllilor culclttc aie adrnirristra{ici pLrblice, la toatc nivelurilc. Un docunrcnt H.G. nr. 141, este alocate DRI suma totali de 255 miliarde lei, din care 240 miliarde
inrp()rtant l-a collstituit adoptarca Slrdtegiei Guyernttlui Romtiniei pentnt sunt alocate organiza(iilor minoritililor na{ionale.
irrrhrrtrtlritirr:u sittrttliai nntilor, claborrttr clc lllinistcrul lnl'On-a(iilol Publice cu Dintre atribuliile Consiliutui Minoritifilor Na!ionale amintim :
consrrltarca nrinistcrclor gi a CrupLrlui cic LLrcru al Asociatiilor Rornilor. Adoptarea a) coordoneazi gi sprijin[ activitatea organizaliilor cet5,tenilor apa(intrnd
stratcsiei ;;i validarea ci prin hotnrare a Guvcmului (H.G. nr..l-10/ 25.04.2001) a minoritIfilor na{ionale;
rirspuns impc'rativului cle lLrare a unor nrisuri bine coordonate pentnr inrbunitalirea b) propune sprc aprobare repartizarea fondurilor alocatc in bugetul de stat pentnl
situttici ronrilor. curc continirir sir flc o prir.rritatc pe tcnnen scurt.si nrciliu la nivel sprijinirea organizaliilor cetdleniior aparlin6nd minoritdlilor nalionale;
suvcrnamcntal. prccLrnt;i Lrnirl din angajamcntclc dc carc dcpinclc plocesLrl dc c) face propuneri de imbunita(ire a cadrului legislativ din dorneniul minoritltilor
aclcnrrc a Ronrrinici la Uniunca l:uropeani. Stratcgia cstc pusa in aplicarc pc urii nalionale;
sectoritrlc dc re'sponsabilitate: clczvoltare courunitari 5i adrninistralic, locuinle, d) inainteazl propuneri DRI in legaturd cu acloptarca unor mf,suri cu caractcr
asistenta sociaiir. slinirate. ecr)nor.nie, jLrstilie gi ordine publicd, protectia copilului, administrativ gi financiar in scopul solutionlrii mai cficicnte, in conditiilc lcgii, a
cdtrcuti r- cLrltur.'r. comunicare 5i participare civici. problemelor ce intrd in competenla sa.
Stratcqlir cstc conccputal pc o pcrittada clc l0 ani (?00 l-2010) 5i inclLrtle'un plan e) propune Guvernului mdsuri de imbunitElire a vielii sociale gi culturale a

tlc actiunc cr)ncrctli c$alonat pc primii 4 ani, cu responsabilitlli stabilite pc institutii. cet[lenilor apa(indnd minoritSlilor nalionale 9i reflectarea cAt mai fidela a

Dc nronitorizarca ;i inrplcrncntcrca stratcgiei rispundc un Comitct rnixt tbrmat din problematicii minorit6!ilor nalionale in mass-media;
rL-i)rr'zcntarlti rri rninistcrclor gi li agcntiilor guvcrnanrcntale, pre'cunr;;i ai asociafiilor f) analizeazd gi propune Guvemului rnlsurile necesare dcsflgurdrii in condilii
ronr ilor. optime a inv6[6m6ntului in limbile minoritl1ilor na[ionalc;
in prerent lirnctionazi. conlirrnr Orclonantei de Urgenta nr. 7itl 2004, Agenlia g) ini[iaz6 gi menline leglhri de cooperare cu societatea civild gi cu organisme
Nati r.rnal l-r pcntrlr Rotni. intema[ionale cu activitate in domeniul minoritElilor nafionale.

h. Consiliul illinorititilor Nulionnle (CiylN) c. Consiliul Nalional pentru Combalereq Discrimindrii (CNCD)

Consiliul Minoritati[rr Nationale lirnctioneazr in baza HG 5tt9/ 2001, cu Un moment deosebit de important in evolulia legislafiei romineEti in materia
corrrplctnrilo r"rltcrioure. 5i cste ltirrnat din clite trei lcprezentan!i ai organizaliilor minorit[1ilor nationale il constiruie adoptarea OrdonanSei Guvernului nr. 137 / 200U
cctlitcnrior irpartiniind minoritatilor nationale reprezcntatc in Parlamentul Rominiei. (aprobatd ulterior prin Legea nr, 48 / 2002) privind prevenirea $i sanctionarea tuturor
C'onsiliul ii;i clcsfiSoari aclivitiltca in plcn 5i pc comisii dc spccialitatc. formelor de discriminare. Cadrul institLrlional pentru aplicarea dispoziliilor sale a fost
Organizatiile rrembre alc CN4N in perioada 200 I - 2004 au fost: Uniunea stabilit prin HotirArea Guvernului nr. 11941 2001 privind crearea. organizarea ;i
Dcnrocratir Maghiari din Rorninia, Forumul Derlocrat al Gernranilor din Rorrinia, fiinc[ionarca Consiliului Nalional pentru Combatcrca Dtscrinrinlrii (CNCD).
I'artida Rornilor Social-Dcrnocrati. Uniunea SiLbilor clin Rorninia, Uniunea Consiliul este o strucfur[ executivA a adlrtinistraliei centrale, subordonati
Anncnilor din Rorninia. Uniunca Denrocrati a Titarilor Turco Musuhnani din Guvemului, ce are ca principal rol implementarea principiului egalitdlii intrc cctd{cni
Romania. LJniunea Dcrnocrati TLrrca din Rorniinia, Uniunca Ucrainenilor din prin propuneri de acte normative in materie, colaborarea cu autoritAlile publice.
ll-rnrania. Uniunca Culturali a Rutcnilor din Rom0nia, Uniunca Polonczilor din elaborarea de studii, primirea de cereri qi reclamalii etc. CNCD a inceput se

Ronrania Dont Pol.tki. [JniLrnca Dcmocratici a Slovacilor ;i Cehilor din Romfrnia, func{ioncze inccpAnd cu anul 2002. Adoptarca 9i apoi implcmcntarca accstui at't
Uniunca Bulgara din Banat Rominia, Comunitatea Ruqilor Lipoveni din Romdnia, normativ au fost apreciatc in rapoartele alluale asupla progrcsclor inregistratc dc
Fcdcralia ComLruitatilor Evreie;ti din Romania, Uniurrea C-'roatilor din RornAnia, Rom6nia in pregdtirea penlru aderarea la Uniunea Europeand.
ordonan[a a aliniat Romania la standardele internafionale in matcrie. dar
constituit gi o garan[ie a faptului c[ aplicarea legilor 9i a politicilor privind protec(ia
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE S, I INSTITUT, IONALE

e" Societalea civild


minoritatilornalionaleuflneaz[adevenimaiefrcient[.Prinintermediulacestuiact
excludere,
ca fiind "orice deosebire,
normativ este defi,it termenul de discriminare, Parteneriatul dintre Deparlamentul pentm Relafii lnteretnice qi societatea civili
preferinla p. u"'e de ras5' na{ionalitate' gdndire' etnie' limb[' religie'
;*r.t;;i. sau
din Rom6nia s-a concretizat mai ales prin cousultiri gi realizarea de prograrne
orientare sexuale' apartenenla la o categone
gi
categorie sociald, .oortnit'i. sex. sau proiecte cornu[e.
are ca scop sau efect.restrdngerea sau
defavorizatd sau orice aht criteriu care Societatea civili, activl in domeniul drepturilor omului in general qi al
folosirii sau exercit6r.ii, in condilii de egalitate, a.drepturilor
inllturarea recunoaEterii, -fundamentale minoritelilor naiionale in special, gi-a nuaniat preocupdrile, llrgindu-gi considerabil
omului qi a libertd{ilor sau a clrepturilor recunoscute de lege' in
paleta intervenliilor. Astfel, se poate observa o dinarnici speciald a ONG-Ior care se
domeniulpotitic,..ono*i.,socialqicultrrralsau-inoricedomeniialevieliipublice.''
al unor d'repturi preocupl de problematica romilor, iar eficienla lor este recunoscuti qi apreciatS. Ca
Ordonanla .uprirat aiffif i 'eferitou" la. exerciful efectiv
urrnare, aceste ONG-uri se constihlie in parteneri ai Guvernului in elaborarea
fundamentale:egalitateainactivitateaeconomic[,accesullaserviciilepublice strategiilor, programelor gi proiectelor care se adreseaz6 problematicii romilor.
tiustitic.adminislralic.sanatate).drcprullademnitatcpcrsonald.precumqi Parteneriatul DRI cu societatea civili nu const6 doar in schimb de pireri sau
i#iir"il. uf ticat'it" in cazul incdlcarii prevedcrilor accsteia' asisten{i tehnic6, ci se rnaterializeazd de cele mai multe ori prin finanlarea ttnor
manifestlti comune. Departamentul pentru Rela(ii Interetnice. ca structurA
d. Avocatul PoPorului guvemamental[ ce are ca atribufie generall promovarea unor programe pentru
inci din 1991' institulia pdstrarea, dezvoltarea qi exprirnarea identitdlii persoanelor apartinAnd minoritdlilor
Deqi stipulat6 prin prevederi constitu{ionale nafionale, are la dispozilie fondtiri alocate anual de la bugetui de stat pentru a sprijint
AvocatuluiPoporuluiufo'tinfiinlutdabiainmartielggTprinLegeanr'35/1997Ei proiecte interetnice. Forrdurile se acordd pe baza uuei metodologii inteme de seleclie.
qi_a intrat efectiv in ,mrrrtii in ioamna
anului 1997. Principala sa atribulie este
cethlenilor.inrpotriva abuzului sau ingerinlelor
in anul 2004 DRI a gestionat un buget de l5 miliarde lei. Coiaborarea cu segmentul
ap[rarea dreprurilor sr'iibenatitor specializat pe rrinoritdli al societifii civile romAneqti a fost dintre cele mai fiuctuoase,
publice. Institulia primegte gi solulioneaz6 plingen ldreslte.de persoane
iibert[filor cet'leneqti srvlrqite de organe intre parteneri numdrAndu-se Instifutul Interculfural Tiuriqoara, Centrul de Resurse
"x,".,,at1*
fizice, cu privire la in.ai.-urlt. ar"pturiloi 9i pentru Diversitate Etnocr-rlturala din Cluj, Institutul Rorndn pentru Drepturile Ornuliri,
in struitura acestei institu{ii existd,n Departament pentru
.-d.i"i"*1iei publice. Centnrl Euroregional pentru Democra{ie Timigoara. Organizatia Proiectc Rolne
"f"
probleure privind ,oinoiitalilt, cultele 9i
*ut*-**diu' in ciuda multor dificultdli'
cetdleni ca
romineascl, hind receptat de Efnoculturale din Bucureqti qi rnulte altele.
Avocatul Poporulur * l*pr""'i, societatea
o i*ri*ii. .a.ia i se adreseazi frecvent qi in care au tot mai
o institulie a speranlei.
mult[incredere.$timcaeficienlaombudsman-uluist[inmanieradelucruqiin
va pltea deveni
..ni a....ruiinaceasr[ funclie. Avocatul lopo3l]i
;;;1*;;; de proteclie a diepturilor omului dac[ se va bucura de Suntem de pdrere ci RomAnia atp*. la ora actualf, de un cadru legislativ qi
u.ul din pilonii sistemuiui institulional adecvat in dornenir.rl minoritdlilor nalionale, cd dialogLrl autoritdti -
cit 9i al cetl{enilor'.
i"t*a.rti qi sprijinul atAt al autoritililor publice' Poporului are calitatea de organizalii ale minorit5lilor na{ionale se realizeazd in bune condiliuni, aqa incAt in
Prin Legea rrr. eilt200l s-a statilit ca Avocatul situaliile punctuale unde se produc incElciri ale legii se poate interveni eficient pentru
autoritated.,upra,.ghe,.inao,n*,i,iproteclreidatelorpersonale.inaceastEcalitate, remedierea situafiei. in Rorninia nu existd o discriminare instirulionalizath pe criterii
Avocarul poporului iii a.rmqoura activitatea in condilii o::"ipl_.,3 independen![ 9i
etnice, excepliile fiind rezolvate de cdtre instituliile abilitate de lege. Toate aceste
impa(ialitategimonito,i,eaz6qicontroleaz[-subaspectullegalitllii-prelucr[rilede aspecte au fost constatate qi de cdtre Comisia Europeand. care in ultimcle rapoarte
date cu caracter p.t,oioL t're cud
sub incidenla iegii.nr'.6711 2001. sau a altor
anuale de lard arat[ cd Rominia indeplinegte criteriile politice de aderare la Uniunea
persoanelor cu privire la tratamentul datelor cu
dispozilii .ur. ..g1.,"."'itu- ptotttliu European6.
a acestor date'
.utu.t.i personall'i libera circuialie
Unuldintreual.,n.liiAvocatuluiPoporuluiafostdesemnats6coordoneze
donreniul protecf iei datelor personale' Departamentul pentru Reiatii Interetnice
Guvemul Rorniniei

t8
MTNORITAT|LE NATTONALE DtN ROMANtA. ASPECTE LEGTSLATTVE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

1.1.2 Popula(ia dupi limba maternl la recensimintele din anii 2002 qi 1992
I. DATE GENERALE
200? 1992 2002in Yo
Limba materni
l.l Statistici Persoane Persoane faqi
de 1992
Potrivit liberei declaralii a persoanelor recenzate, privind apafienenta la TOTAL 2169818r l 00, 228 l 003s 100.0 95,8
o 0
anumiti ehrie sau gmp etnic. strucrura populafiei dupi etnie, oupliimna maternr gs4
Romdni 1974 1356 9 r,0 20683406 90.7
gi dupr religie la recensirnantul din 2002, cornparativ cu cea de la recensrmantul
Mashiari 144't 544 6.1 16391-']5 7.2 8 ti.l
precedent, se prezintd astfel: Romanes (TisIneascl) 241611 o7
1.1 r 66615 r45,0
Germand 45129 0,2 98.510 0,4 45,8
1.1.1. Popula{ia dupl etnie la recensimintele din anii 2002 Ei 1992
Ucraineani 517 62 0.3 63585 0.3 90.8
RusI - liooveand 29890 0.1 31447 0.1 95,0
2002 in o/" Turcd 287 t4 0.1 21537 0.1 i 04.1
Etnia 20a2 t99Z 'l'dtar[
(grupul fat[ de
21182 0.1 227 54 0,1 94,4
etnic) Persoane o/
/o Persoane IJ Sdrbd ?.03'77 0.1 33664' 0.]. 60.5
1992
TOTAL 21698181 Slovacl t6108 0.1 l 8233 0.1 88. l
I 00, 228 I 0035 I00.0 95.8
Bulsari 6747 g42l 7 r,6
0
Rorn6ni
CroatI 6355
I 9409400 89.5 20408s42 89.5 95 I
Creaci 4146 260-s r 59.2
Maghiari 1434371 6,6 1624959 't
,t 88,3
Cehi 3339 4953 67.4
tuomi (Tigani) 53 s250 2.5 40 1 087 1,8 t33,4 Polonezl 27 55 3041 90.4
Gemani 60088 0,3 il9462 0,5 50.3 Evreiasch (idis I 100 964 114,1
Ucraineni-Rrrten i 61153 0.3 6s7 64 0l ql 1 AltI limbl maternl 18415 0.t 325 3 566. I
Ruyi-Lipoveni 36397 0.2 38606 0.2 94,3 Nedectaratl 5345 166 697.8
Turci 3tsg6 ') sub 0j%
0.2 29532 0. r09,3 ','!"in 1992 s-a inrtgistrnt sdrbr.t-crr.talq ca o singurd limbd maternii
T[tari 21t37 0.1 24s96 0 98, l ' tulcul e/ectttot in torulilii de comparubilitote
SArbi 22518 0.t 29408 0, 16,6
5lovacr t7 199 0.1 I 9594 0 8 7,8
Bulgari 8092 985 I 82, l
Croati 6786 4085 r 66,1
Greci 65t3 3940 165,1
Evrei 5 870 89s5 65,s
Cehi 1938 5791 67.9
Polonezi 367 | 4232 86.7
Italieni 111t I 356 245,6
Armeni r 780 t957 91.0
Altc etnii (grupuri t 89s0 0,1 7246 261,5
etnice)
Nedeclarati 5S3 5 766 774,8
sub 0,10,6
") calcul efectttat tn condilii de contparabilitate

20
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE

1.1.3 Populalia dupi religie la recenslmintele din anii 2002 qi 1992 1.2 Reprezentarein via{a publici

2002 1992 2002 in 1.2.I Reprezentare la nivelul Parlamentului


Religia Persoane o/
/o Persoane o/n Yo fa$i
de 1992
A. Componenl!4fxupurilor parlamentare ale minoritlfilor nationale in
TOTAL 2r698181 100.0 228 I 0035 100,0 9s,8
lesislatura 2000 - 2004
Ortodoxe 1 8806428 86,1 l 9802389 86,8 95,0
l i1 n61942 88,5
Romano-catolicd I 02840 5,1
Grupul parlamentar UDMR din Senat
Creco-catolici I 9s48 l 0,9 223327 1,0 87,5
1, Verest6y Attila
Reformati 698550 3.2 8024s4 3,5 87. I
220824 1,0 149,7
2. Szab6 K6roly Ferenc
PenticostalS 330486 1.5

0,6 t09462 os 118,7


3. Eckstein-Kovics P6ter
BaptistE 12993'l
0,4 77546 0,3 t25,1
4. Frunda Gyorgy
Adventistd de ziua a 7- 97041
1
5. Kereskdnyi Sdndor
Unitariand 66846 o1 76',108 01 87, I
6. Mark6 Bdla
Musulmani 67566 0,3 55928 0,2 120,8 7. Ndmeth Csaba
Creqtinl dupl 46029 0,2 49963 0? s2,1 8. Pete Isfvin
Evanghelie
9. Pusk6s B6lint
Cre5tini de tit vechi 39485 o? 28 l4l 0,1 r40,3 10.Seres D6nes
1 1.S6gor Csaba
Evanghelicd luterani
sinodo-presbiteriani 26194 0.1 2t221 0,1 t23,4 l2.Vajda Borbdla
Evanghelicd de 1 1203 0.1 391 19 0,2 28.6
confesiune augustane Grupul parlamentar UDMR din Camera Deputa(ilor
Mozarcd 6t79 9670 61 q 1. Kelemen Attila
Alta religie**8) I 06758 0,5 885 57 0,4 120,6 2. M6fion Ary6d
Fdrd relieie 5i atei 23105 0,1 34645 0,2 66,"1 3. Becsek-Carda Dezideriu
aa? 1
Nedeclaratd 18492 0,r 8 139 4. Borbdly L6szl6
'/ sub 0,1%o 5. Birtalan Akos
'*) t:alcttl eJechtat in condilii de comparabilitote
--*) 6. Bondi Gy0ngyike
lo alta religie s-au inchrs ;i persoanele care s-au declarat de religie 7. Erdei Doloczki Islvdn
ormeond (775 persoane) Ei evttnghelicd (18758 persoane).
8. Kedves Emeric
9. Antal Istv6n
10. KelemenHunor
Menliune: datele ststistice sunt cele comunicate oficial de Institutal Nalional de
Statisticd I l. Kerekes K6roly
12. K6nya-Hamar S6ndor
13. Nadudvary Gh. Augustin
14. Makkai Grigore
15. Asztalos Ferenc
16. Pataki Jirlia
I 7. Pdcsi Ferenc
18. Sarkady Zsolt
19. Winkler Iuliu
20. Szdkely Ervin
MINORITA
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE

21. Tam6s Srindor


22. Tokay Gy0rgy
Grupul parlamentar UDMR din Camera Deputafilor
23. Tor5 Tibor I. KIRALY ANDRASCYORGY
24. Varga Attila 2. r,ereros psrgR
25, Vckov Kdroly 3. SOKIBELA
26. Vida luliu 4. rovAcsATTrLA
5. KONYA-HAMARSANDOR
Grupul parlamentar al minoritllilor na{ionale din Caniera 6. lrArraxonasLEVENTE
Deputafilor
1. Asocialia Liga Albanezilor din Rom6nia - Oana Manolescu 7. ANTALARPAOINNNAS
2. Uniunea Armenilor din RomAnia - Varujan pambuccian 8. TAMASSANDOR
3. Comunitatea Bulgari din Banat - Romdnia - petru Mirciov 9. MARTONAR}ADFERENC
4. Uniunea Croalilor din Romdnia - Mihai Radan 10. SZEKELY LEVENTE CSABA
5. Unirlnea Elen5 din RomAnia - Sotiris Fotopolos 11. KELEMEN HUNOR
6. Federalia Comunitdlilor Evreieqti din Romania - Dorel Dorian 12. ANTAL ISTVAN
7. Forumul Democrat al Germanilor din Rominia - Eberhard wolfgang 13. BECSEK-GARDA DEZSO TAI,UAN
wittstock 14. ASZTAL0S FERENC
8. Comunitatea ltaliane din Rom6nia - Ileana Stana Ionescu
9' Asocialia Macedonenilor din Romdnia i s-a retras sprijinul 15. BONIS ISTVAN
- asocialiei
16. KTREK-ES TAROIY
10' Uniunea Polonezilor din Rominia Dom porski
-Ghervalen Longhei 17. BORBELY LASZLO
i l. Partida Romilor Social-Democrat6 - Nicolae p[un
12. Comunitatea Rugilor Lipoveni din RomAnia _ 18. KELEMEN ATILLA BELA TASZTO
Miron Ignat 19. SERTS DENES
13. Uniunea Culturali a Rutenilor din Rominia
- Gheorghe Firczak
14. Uniunea SArbilor din Romdnia - Slavomir 20. VARGAATTILA
Gvozdenovici 2I. ERDEI.DOLOCZKI ISTVAN
15. Uniunea Democrati a Slovacilor gi Cehilor
din Romdnia - Ana Florea 22. TORO TIBOR
16' uniunea Democr. a Titariror Turco-Musurmani
din Romania - Negiat Sali
lT Uniunea Democratd Turc6 din Romdnia
18. Uniunea Ucrainenilor din Rominia -
-
i s-a retras sprijinul orlanizaliei
Grupul ptrrlamentar al minoritifilor nafionale din Camera Deputa{ilor
$tefan Tcaciuc

Nr. Organiza{ii aparfinind Deputal


crt. minoritlfilor nafionale din
Grupul parlamentar UDMR din Senat Rominia
Forumul Democrat al Germanilor Ovidiu Can{
1. PETE ISTVAN
din RomAnia
2. ECKSTETN.KOVACS PETER 2. Partida Romilor Social Democratl Nicolae Piun
3. pusK,{s BALTNT zoLTAN din Romdnia
.I. NEMETH CSABA 3. Uniulea Bulgar[ din Banat - Nicolae Mircovici
5. VERESToYATTILA Romdnia
6. SoGoRCSABA 4. Comunitatea Rugilor Lipoveni din Miron Ignat
7. H,lamo ssr_,A, Rominia
8. FRIINDA GYORGY 5. Uniunea Croa{ilor din Romdnia Mihai Radan
9. FEKETE SZAB0 ANDRAS LEVENTE
6. Uniunea Ucrainenilor din RomAnia $tefan Tcaciuc
10. szABo rAnor_y
7. Asocia{ia Macedonenilor din Liana Dumitrescu
Romdnia

24
25
DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINORITA

i8l Uniunea Armenilor din Rom6nta Vanrjan Pambuccian 1.2.2 Reprezentare la nivel guvernamental
1t
iq I
ederatia ComuniEtilor Evreie$tl Aurel Vainer A. Componenta Corlsiliului Minoritifilor Nationale. orsanism consultativ al
il in R nminia Guvernului. in leqislatura 2000 - 2004
i10.i
i
Asocialia ltalienilor din Rominta Mircea Grosant
RO.AS.IT.
Ghervazen Longher
ORGANTZATIA PRE$EDTNTE
II Uniunea Polonezilor din RomAnia
Dom Polski"
t2 Uniunea Sdrbilor din Romdtrra Slavomir Gvozdenovici
l.Asocia\ia Liga Albsnezilor din Romfrnia Oqna fuIanolescu

13. Uniunea Elend din Romdnia Sotiris Fotopolos


2.Uniunea Armenilor din Romdnit L'arujan l/osgtnian

t4. Uniunea Denrocratici a Slovacilor Adrian-Miroslav Merka j,Unianea Bulgard din Banu - Romdnia Carol fvonciot,
si Cchilor din Romdnia
l5 Uniunea Denrocrata fl Tatarilor Amet Aledin 4.LIniuneu Croafilor din Romdnia Mihai Rsdan
Turco-Musulmani din Romdnia
l6 Unir-rnea Democrata Turcd din Ibram Iusein 5.Uniunea Elend din Ronfinit Sotiris Fontpolos
Romdnia
Gheorghe Firczak G.Federalia Comunitdsilor EvreieSti din Romin ia
11 Uninea Cr.rlturall a Rutenilor din Sorin Iulian
Rominia
T.Forumul Democrat al Germanilor din Rominiu Klaus Johunis
i t8 Asocialia Liga Albanezilor din Oana Manolescu
Rom6nia
8. Comunilalea Italiand din Romdnia Gito Navari

9.Uniunea Democratd Maghiard din Rominia Bila ilIarkd


1|.Uniunea Polonezilor din RomAnio "Dont Polski,' Ghenazen Longher

ll,Partida Ronilor Social - Demouatd Nicolae Pdan

I2.Cornunitatea Ruqilor Lipoveni din Romdnia Miron Ignat

I 3.Uniunea Sdrbilor din Romdnia Slavomir Cvozdenovici

I4.Uniunea Democraticd. a Sloyacilor Si Cehilar din RomAnia Andrei Stefanko

I5.Uniunea Democruld a Tdtarilor Turco-M usulnruni din Ronilnia Agiacai Saladin

I 6.Unianea Democratd Turcd din Rominio Osmun Fedhi

IT.Uninnea Ucruinenilor din Rominia $tefan Tcaciuc

IS,Asocialia Macedonenilor din Romdnia Conslanti na Damitrescu

19. Uniunea Cultarald a Ralenilor din Rominia Gheorghe Firciak

76 27
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE 9I INSTITUTIONALE
TIVE SI INSTITUTIONALE

ts. Componenta Consiliului Minoritltilor Nationale. orsanism consultativ al 1.2.3 Rezultatele ob{inute de minoritifi la alegerile locate din
2004
Guvernului. dupi alegerile din 2004 (sursa: date oficiale comrnunicate de Birour Electorar
centrar)

In urma alegerilor locale din 6 iunie 2004, rezultatele au fbst Lr.natoarcle:


ORGAh.IZATIA PRESEDINTE
A. Consilieri jude(eni
l.,1sot'irtia Liga Albanczihtr din Rotndnia Ouna *Itnolescu
Denumire organizatie apartiniud minoritstilor Numsrul Numar
). Llniunct.lrmettilor tlin Rontuniu l'urujan Vosgonian
uationale trlandate % volurr
/n

J,Uniunu Bulguri din Banat - Rotnffnia Carol hanciov


Uniunea Dernocrata Maghiara din Ronriinia
]I: 7,fi0 5t_t.165 5.67

'l.tlniunu Croutilor din RonAnit illihoi Radun Forumul Dcmocrat al Gernraniior din Ronrdnia ll 0,77 76.843 0.8-5

5.Uniuneu Elenu din Romfrnia Sotiris Fotopolos

h. I'ulerutirr Comunildlilor Evreiegti tlin Rondnia Soriq Iulian I)enumire organizatie aparfinind minoritatilor Numarul ol, Numar d" n,
mandrte voturi.
7.ltorumul Democrut ul Gernutrilor diu Ronfinia Klous Johannis
Uniunea Democrata lUaghiara din Ronrinia 2.181 6.20 455.625
8. Asocittriu ltulienilor din RomAniaRO.AS.IT. l{ircea Grosara
Ronlil:r Sociat din Ro:ndnia 189 0.47
lT:da 69.293 0.7,\
9. Uniuneu Denocrutd,llaghiuri din RomAnia Bila hlarki lernocrara
Forumul Democrat al Cennanilor din Romiinia 96 t).24 11.513
I0.L.tniunea Polonezilor din Ronfinia "Dom Polski" Ghervuzen Longher 0.tt.l

I I.l'urlidn Ronilor Sociol - Democrtttd Nicolae Pdun U1lmca Ucrarnenilor din Romiinia 29 0.07 5.448 0.06

1 2.(\tnunitstea Rnsilor Lipoveni ditt Rominia fuliron lgnat Comunttatea Rusilor. Lipoveni din Romdnia 2T 0.05 4.30e 0.05

I J.l!niunu SArbilor ilin Ronfinia Slavomir Gvozdenovici Uniunea Denrocr.atica a Sloi.acilor si Cehilor din
Roni6nia 0.05 3 048 0.01
l4.Llniunea Democralicu s Sktvac'ilor Si Cehilor din Ronfinia Andrei Stefunko
Uniunea S6rbilor din Rominia
0,01 0.01
lS.Uninneu Denocrati u Titarilor Turco-l'Iusulmani din RomAnia Salatlin Agiacai
Uniunea Croatilor din Ronrinia
l 6.IJniunea Denutcrald Tnrcd din RomAnia Osman Fedbi 0.01 0,0 i

I T.Uniuneu Ucrahtenilor din Romfrnia Uniunea Bulgaru din Banat-Rorninia


$tefan Tcaciuc 5 0.01 1.645 0.(12

I 8,,{socittlitt llfucedouenilor din RomAnia C o n sta n ti n a D um i tre scu Uniunea Denrocrata a Tatarilor Turco Musulnrarri din .
Romfuia J
19, Uniunea Cullurolq a Rutenilor din Ronfinia Gheorghe Firczak
Uniunea Polonezilor din Rom6nia -
DOM POLSKI 0.00 5 il

28
?9
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANlA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONA.LE
MINORITA

Jude(ul Alba
C. Primari

Numerul de mandrte 7o l

186 5.96%

Judeful Arad
9 0-29Y"

2 oroon
Dorobanti
I 0,03%

I 0.01%

I 0,03%
Jude{ul Bihor

I-rsrA rRIMARILoR DIN nAllnul utNonmAlILoR NATIoNALE


l. Uniunea Dcmocratl Maghiarl din Rorninia
.rua.tul f;ii -ruiz ----iffi;a
Albr
r'oilr
ffi.riqFl
I

Biho, 18 3 ilt I

pf*" ,, '2 ll--


cluj 4 s ^ '' fl_-i'.
i

covasna T3 D - I

flarghita fO ! 50 :
f\,!11amureE ll l0 il ]
Murcs zu P bz i

Sqlal l0 2. tt] ,
Satu Mare II
yurcsik Zoltrin
i8 ]t? ]
tlmll 'it
L e -
-- '- li86-
rofer- iiie 'ad----' I
Ferenc
BrIdeEti
3 independenti suslinuti de U.D.M.R K6roly
[ud. Harghita) __
Lajos
lp (ud. Silai)
Viile Satu Mare
Judeful Bistriga Nistrud
fiud. Satu Mare)

30 31
ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE
MINORITATILE NATIO]IAIE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

Jude{ul Braqov

Localitate
Po;* r!l1----lt4r,l*i;--qq'-
---fllcornuni
lipul Iocalit{tii Primar .Vice-primar Reci ]Drilnoki lajos

lOrmeni$
)omuna
)omuna
B<il6ni Gyula
J6nos
Turia

Esr:l_--E,;- -- lcomunh iKoviits Andrris

1i*o rqrrl
f,rlungeni :omuni
Gergely
Kiss J6zsef
_ Zdbala
Z.g* -
]comuna
_ _
iAo,l, ,quitu pot., -
Kis. Jozs.l
Jude{ul Cluj --;.;
Jude{ul Harghita
_-
l-*rltrrt. rr"rlttrtji-_--.C.il;--- -- ---_vi.*p.i*r,
llrprt -l
- -- t*,
Suit.fu;nuJ - ,Zoty.,tZotran
rt Kitmrin

C.!!U,, q:99,.1.
_lgf,I _, lBenyovszki Lalos

Vlahita lora; 4,,*. Eii. M.ri"


e,,a -- ;l,uoui e r*l - --
- ---l.o**.
Avrarnelti Zs'*; - (',.Uu --'
_ lconrLrnA ZotGl
C"paf"'f. _ - T.9.,1r1 I _ A"*a,,f C- lsrvin -
Ci4a icornurra r;oU,,i fiUu,
Judeful Covasna
_C_iucsingeorgiu
-- - lcornund
- - Cyrirg/Gri.i'
Igtra lcom,,ni ro,nn, virr.ry
Corn .ni --- -
Cozmeni l.oruri
comuni i;
ffini --T"n*r.ru,i
Uir,lJ
Uir UoOO

Ddrjiu icomunA lpal Ernti


- Ttornunt - -
.r_!,, :- _ Bclinr Elenrer Imrc
jS:indor j6zsef
Iqg, __.__,.. ]er-rrnund
E!.ni ].o,nuni .._. :Santl,,r iozscf
Frumoasa
..- lcomuna in"r.r,i Tiunl
Jol.rl icomrrrri .Cycirgy lsrvin
Llzarea tcomuni Gal l)etcr
_it".Jt' l.;;,,;- ,eirne,.,.
!E,r-_- -].**rra
l.u-rna lGiTE**z"na-n-----
-- --leoa-pi.rku
!gt1.:111 -liom;"a -1D.,*nrcdb",
G.,
vaai,fFci* l.orr* lruiilo, c.r^
ftaunNig
_ - lcon,rna irc"r.l"r et,",
*.r.I, _ _ lcomrra lRigo NlilaLi
,UIr"rI.l, comuni lnrA.. fi4,frafy
y!g9ry _-_-l$f* _-'---- liair,, H.ra**
Badi Ahnos Ocland i.";;;, lCser<e rviktos
Pl6"$ii d.l;r- f.o,n,,* - Inr.rraJuru,

32
JJ
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
ASPECTE LEGISLATIVE 9l INSTITUTIoNALE
MTNORITATILE N4ILONALE DIN ROMANIA

Porumbcnt
Praid
llacu
Retl. etca
Sacel
Sincr aien i

iind,-,minic
Siinnrarti n
Slrrsimion
Siintimbru
Satu Mare
Secutent
i icu le ni iligyi Sindor
$irnonegti
Suscn i

lulll's!l
Tgtnld
Viir;ag
Zetet

Jude(ul Maramureq

Judeful Sltaj
Jude{ul NIureq
Vice-Primar
l,ocalitatc
,,"-:::::_--::_ t rput localitflt'ii lPrimar

,"'-* - mr'rnicipium lE4l.f1a1 -_. ^ -r-A. I

- zlai Attila
Miecurea Nirajulur -
ora$ Pffrl]:llyl0
Sinrrr,rrru Llc PiLiurc nos .lil1 O:O'nt
S.vara f!re19 -
,oll\ -Percr -
Acitrri ,co*i,nl :qryat!
C!9bi

AdhLnr.r5 nu'a
!ol- iSiPos J6zsef
- iKocsis Albert
A.iuni5 .. , '!-y'tt''a -
lJrrcni ,9";;"t ---11111s,L
Bichis !";u1' -lP4!oLc-to$l4t!t" - -
B,:in.ove,r"qti icomuni - lt"nl'
-Ielq'on'tlr"qltr
-9-t469 B6his Zolt6n lstvrin
.;l-,r;.r4. '6';t- rDQr Sl4qr
--
chibed ,.omqa
I

t"1"1i ,-- 'NggY f41":


1

Corun.u
35
MINOETTATTLE NATTONALE DtN ROMANA. ASPECTE LEGTSLATTVE St tNST|TUT|ONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

,Iudc'tul Satu l\Iare


iLOCHLI MIHAI
Ciumegti
-"'r ---
iHEINRICH MIHAI-Y
Foicni
i-"-----
INAGY MARIA
letrerli i

iFEZER GABOR
Tiream

Cimin
c,,i.iu lDomokos Siindor
lconrunA ,Eqel!l-!rbis
lloroll :c9Jnun!
Giman Mihai Localitate lPrimar
Hrlrleu _ colnr']]l. _ IOHANNIS KLAiJS WERNER
Sibiu
Hodod icoTuln- . :93,!oet lgcnc
Lazuri corrune tLengyel Istvdn
- .-,.___._ THELLMANN DANIE,L
M**i; Dobos lstvrin Mediaq
H;t $ii co,lyll,i ,,,, i
_ -ftlev_!igi_
'Tempfli
_
iKRECH JOHANN
Pir comunA Mih;ily Cisnadie
Saciiqen comuna fercncz_Lcvente_.
i
_
Turulung colDUna ,Koczdn Levente
Uryiceni comuni S_vegler Albert I

3. Uniunea Ucrainenilor din Rominia


I
_

Veli; colnuna :Juhisz Lajos


I

*_l
Judeful Timiq .t

l-ocalitat* Mihdileni :Semciuc Victor


.limbolia iKaba Gribor
.Tudcful MARAMURE$
Dumbrava jlhrisz J6zsel
r-og!!q1e
n.y,"U,.irr: 1i ,Primal
U ivar
---]Eri!syr"ra Ruscova iRornan Sirnion
Y,r9gEi

2. Forumul Democrat al Germanilor din Rominia 4. Comunitatea RuEilor Lipoveni din Rom6nia

LANG STEFAN

37
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MTNORTTATTLE NATIONALE DIN ROMANA. ASPECTE LEGlSLATlVESLlNtIlliJllql{4lE*-

1.3 Educatie
5. Uniunea Bulgari din Banat din Banat
1.3.1 Tipologia invl{imf,ntului pentru nrinoritifi na(ionale

Potrivit organizdtii qi desflEurlrri inv[{IrnAntuiui din Romunra.


responsabilitalea principala in asigurarea dreptului de a invila in limba miiternd revine
Ministerului Educa{iei qi Cercetirii, inspectorat*lor'gcolare judetcne gi al Municipiului
Bucureqti, precum qi conducerilor unitdlilor de invd![rnAnt.
6. Uniunea Croafilor din Romflnia Invd{imir,tul de stat fiind gratuit. in conlonnitatc cu plevederrle legale. statul
romdn suporti cheltuielilc pcntm invS,farea limbii rnatcmc sau prcdarca in cadnrl
invd{imAntului preuniversitar gi supcrior dc stat in lirnba nlatcrnS.
Planurile de invd!irnint, programele Ecolare rrccesare in procesul didactic
des{Egurat in Iimba maternd, precum gi rnanualele l-olosile in invathnrintul obligatoriu
de stat (Ar1. 174 din Legea invd{amAntului) sunt asigurate de Ministerul Educaliei 5i
Cercetdrii.
Sistemul de invallnidnt cu predare in limbile rlinorithlilol nationalc bcneficiaza,
de asemcnca, dc cadrc didacticc calificate, pregdtitc Ai pcrfcctionatc in cadrul
inv6[6mAntului superior din RomAnia, provcnind in rnajoritatea lor din rAndul
persoanelor apar!indnd minoritilii respective.
Reperele rnai importante ale invdllmintului cu prcdare in lirrbile rninoritirlilor
nalionale se prezintl in fclul umritor:

[. Re(eaua qi gcolarizarea in anul Ecolar 2003 - 2004

in localitililc cu popula[ie din rindul difcritelor minolitili sau din olnia rourikrr.
statul asigurd, in conformital.e cu prevederile legale, organizarca Ei lunctionurca
invillmAntului cu predare in limbile minoritdlilor na{ionalc, cu Ttredttrea pur!iala a
disciplinelor de studiu sa:u shrdiul linthii materne, al istoriei qi tradiliilor rninoritdlilor.
Sistemul de inv6![rnint pentru minoritllile nafionale corespunde ou ccl gencral din
Rominia qi cuprinde gradinife, gcoli primarc Ai gimnazialc, liccc, gcoli dc artc 5i
meserii, invli[rnffntul postliccal qi dc maiEtri.
inv6![mintr-r1 preunivcrsitar cuprinde 17 890 gr[dinile, Ecoli. licee. dc artc- $i
meserii, postliceale Ei de mai;tri, din care funclioneazd ca unitdli sau sectii cu plcdalc
in limbile minorit6lilor nationale 2 629 (14,69%).
Din numfuul total al unitdiilor gi secliilor cu prcdare in limbilc minor-itltilor
nalionale, 87,44% funclioneaz[ cu predarc in limba maghiard.. ln anul qcolar 2003-
2004, in inv5(im6ntul preuniversital sunt cuprin$i 3 851 708 elevi (cca lSu,o din
populafia tArii). din care 205 744 copii gi elevi (5.34"/o) frecventeazi invltimintul in
limba maternd.
invildmAntul cu predare in limba matemal este organizat in unititi de sinc
stltitoare (1 319) gi in sec{ii rornino-r'naghiare, ronrino-germane, r.omiuo-silbe (l
310) etc.Atat in unitali, cat $i in scclii procesul dc invd[hmint sc desligoarii in lirnba
matemd. Incele I3l0seclii (unitd(i mixtc),bazamatcriald-shli declasd, laboratoarc.

39
l8
MINORITATILE NATIONALE OII.I ROIT,IAruIE. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

biblioteci l.a" - este folosiE in comun, conducerea gcolii este unica, se asiguri Pcntlu rninoritatilrr cLrm ar li: bulgar-a, c0hal. croatat. urcrtclt. poltrtti. u nt-.ilt,t
directori adjunc{i din r6ndul minorititilor nalionale din gcoala, in conlbrmitate cu liptrvcni, sirba. slovnca, ucririncanir. turcir yi ctuia rourilor sc usilltitri plrr,rirrc.r
pt'evederile art.i26 din Legea inval6mAntului, iar o scric de activitdli extragcolare se protcso^rilor dc limtr[ nratcrna 1a Bucr,rrcati. C'onstattta. Sitccar,a. Trnti5oitll.
organizeazi fie in limba romAnd, fie in limba romdud gi in limba maternl. 1n concluzic, in aur-rl qc:olar 2003-20(),1 in invirlarnirttul prcLrnrvclsitui . Lt
Pe cicluri de invltimAnt, situa{ia in anul qcolar 2003-2004 se prezintl astfcl: predarc in ccle 7Iimbi rnrtelnc linrctiouraz-i in I tr2!) tic Lrnitatr 5i scr:tii dc irrrrilinrirtl
-invi{[nrintul preqcolar cuprindc 7 616 unirafi cu 636 709 copii, din care in limbile .si studiaza 205 74-l dc copii qi clcvi. iar in inviturniintrrl srrqrclior puhlie :i pliilt
lj
minoritdlilor nationale 1 320 uniriti 9i seclii (11.33%) cu 46 988 copii (7,37%); 76x qlc 51ud('111i tlu tlil'critc rrrirrorititr.
-invifimintul primar (clasele I-IV) cuprinde 2 098 unitiri cu I 005 533 elevi, din
care 436 unitili gi scc(ii (20,78%) in limbile rninorititilor na{ionale cu 56 459 ll. Curriculum
elevi (5,6102i,)t
-invi{imintul gimnazial (clasclc v-vlll) cuprinde 6 616 unitdli cu 1 116 693 etevi, l)ocuntcntr-il f untlarlcntal in rcalizar-ca Ilnrlitiltiior L'stc ('tn it tltttntl.
din care 687 unit[ti Ei sec{ii (10.38%) in iimbile minorit[1ilor nafionale cu 58 040 elevi invdlirmantul cu prctlarc in linrbilc minolithtilor nationalc cstc o lirrttri clo.\..trial
(5,ie%); pentru etlucarea cetalteanuiui multicultural. Ntrua aboldalc cLrtriculalr'r i,tLc irt ictlctt'
-invi{imintul ticeal (clasele IX-xIy XIII) cuprinde 1 397 unititicu 758 917 elevi, pcntnr intrcgl.ll sistcrn dc invitiirnant dobandirca dc citrc clcr,i a ctrurpctcntclot ric
din care 168 unitili ;i sectii (i2,02%) in lirnbile minoritl1ilor nalionale cu 34 549 elevi bazi ca: deprindcLi in dorncniLrl tchnologici inlil'nilticc. linrbilc nratcntc 5i nuxiernc.
(4,55%): cnltula tchnologici, spiLrtLrl autrcprcnorial ;i conrpctrutci,,, stiriulc. prcc\n\l si iirrrrtiiLca
-qcoli de arte gi meserii. postliceale Ei de maiqtri sunt tiecventatc de 333 856 elevi, clcvilor pcntln inr'[tarc'.\ pc tot p'.rrt'ursul victii.
din care in limbile minoritalilor invatd 9 708 elevi (2,90%). Menlionlm c6 dezvoltarea Prin prclungircl dut'ttci invatamuntulr-ri obligatoLiLr lr l() clasc. sc pLcrorrrzc.iz;.r
invltdn.rAnnrlui tehnic profesional in lirnba lnaterna, in concordan[d cu solicitlrile atingerea Lrnuinivel supcriot de eclucare pentlLr intreaua popLrlatic 5colarii. ltr()nt(r\urcit
comunitililor locale qi judctene, corelate cu nevoile educa{ionale ale elevilor, cu unei politici tlc incluziLrnc sttcialii 1i cic suslincrc: a cducatici dc bazii ltcntru rr,1l
interesele pirintilor gi necesitatea asigur[rii for{ei de nrunci, constituie o prioritate a Proicctalca cttrricullri trcbLric sir asigLrrc un tnrnclii .()nlun dLr cdLrc.rrrc.r ,,
procesului dc formarc. Rczultatele accstor dcrncrsuri se pot constata flexibilizarc pi dilorcnticLc a o{crtci gcolalc. in lunctic dc aspiratiilc 5i 11c potcnrillLrl rlL'
Ei din datele
unndtoare: dacl in anul gcolar 1989-1990 au lost inscrigi in Ronr6nia in invdf[rnAntul invirlarc ai clcvilor, astlcl ineit ntta clc profi'sir-rnalizari.- 1-rloicctrutr sii sc incurllczc irr
profesional cu predare in Iimbile rninorit6lilor 125 de elevi, in anul gcolar contertttl asigrrt'Irii coeziunii econotttice ;i socralc. Acesl clcntcls l)rcslrpLine lsunralcil
200j-2004
numdml acestora dep[ge;te 9700 de elevi. unor mitsuri sporite dc protectie socialir prin cxtindcrcu clbrtunlor tlc nsr:ur'.rL'c a
Incepand cu anul gcolar lg90-t991 au fost introduse in inv6tdmantul c.ltrcatici llerrtltr trrti.
preuniversitar din Rominia mai multe altcrnative educationale lnvlitimintul pctrtttt uinoritirti sc vir aiinra
de tip Freiner, Iyatdorf,
step bv .rlep sau Nloiltesso.i atat in invdtf,mantul pr-euniversitar
in
conlcrtul inr,lrtanrantLrliri
na{ional, cit gi in ttlt-tlanc,sc 1a standardclc,-lc pcrfbrnrariln r,izatc tlc lluiunca [rur-opcnnl..\]inicrcu
limbile maghiara qi germani
Oalittllii la accstc standardc prcsllpunc. pc linga clrbomrca unui cr"rrlicrrlrur irdL:e\irl. in
Jrr anul acade,ric 2003-2004, in Romilnia
au fost inscrigi un nurnir de 620 7g5 caro lirlbilc llltltcrlte slr i;i gascascli locul binc clctelnrirut. 5i c.llibrltrlcl i[.nrirnLurlc ri
studenti din tarr in invd{im6nrul superior public
6i privat, din car.e 34 76g studenti au.riliare Scolat'c in Iinrbile nrinoritritilor. in i,eclcrea crcfrerii clicicntcr pr'oce\ului rl.
minoritari(28 805 maghiari, ? gr5 ge,nani 3 r4t
de r,* rrrt"r"irir]r."iii
invrtimdntur privat au fost cLrpringi un*numrr 9i pt-cdnrc-invatarc a lintbilor tltaternc. s-aLr claholat traitualLr lillcntaritc pcnLrrr clcrii
ai is"s,iq oro.rrt,'oltr'care 6 760 apat(inAnd llcciirci rnirrolitlrti gi ai ctnici rrrrnc. l\,lanualc noi sc t:laborclzir
(4,69%) din r6,durminoritrtir;r na(i.nare
(6 09i maghiari,,360
pur)rnr ir
minoritdli).
ge,r.rani, itig de alte disciplina lstttria .yi tt tdiriilt: mitrotit[rtilor nLttiott(t!(t.'in rcspcctiyc. l)cntr.Lr
r ur-ian{clc
In invi[[milntul celclaltc disciplirtc sc tracluc nranualc altcnrativc. apiohatc dc I\,1.l:cl('. tlip lrnrbir
sLrperior de stat sau privat, sunt organizate
lirnbile minoritrtiror nalionale, se sus{in .u..,,r1 linii de studii in lomani in I imbilc nrinolitiitilor'.
pentru studenlii de nagionaritate in urritalilc;i scctiilc crt ltrcriarc in linrbu Lrnci rrriuorituti. linrhl 5i lilclrrLrrrr
nraghiarr gi germand, ra cererea acesrora, in lirnbire resp..rir..
ccntrc universitarc p,blicc,
erir"iin peste 2o de ntatcrnil sc sltldiazi in clasclc I qi a il-a intr-un nuurhl dc 7-li olc: irr clasclc li ili u si lr
di, cci 2g g50 dc studenti
- -'--'-i'ev"!'.rrvr1q'1((turrrdErr
dc nalionariiui. ,ogi,inri irrru lV-a, intr-ult truntrir dc -5-7 orc: in ciasa a V-a. in -5 orc. ial iu cllsclc \il-\rlll irrrr.-Lrn
inlimbalorrnaterniccal0000dcstudcnli.
Incep,nd din anur academic 2001-2002 nuntir clc tl orc. irr trnitatilc 5i scctiilc: in calc lirnba nlatcurir sc sturiraztr ca 65rccl ric
f,ncfioneaza Universitatea particulard studiu. nurltitr-ul dc ore alocat cslc dc i-4 olc l)e toltl pcrioarla pcrriiiritiirii (clir:cle
"SAPIENTIA", c, predare in limba maghiar,, finantatd de Repubrica Ungari. I-XII). Progratllc trcolarc not pctttnr limba rnatelnii aLr lbsl cilrbtrrutc llcr)t;Lr t()irtd
ntinoriliiti ic intr-tt corrccp!ic ntorlcr na.
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE
MINORITA

Pentru imbun[td[irea formrrii profesorilor a tbst adoptatd in 2001 strategia


IstonaEitradiliilefiecIreiminorith(iinpartesestudiazdinclaseleVlqiVll'
Pentru Istoria $i traditiile privind formarea iniliald S^i continud a pro.fesorilor Si a ntanagerilor din tlonteniul
Religia se poate studia in tl*Uit. ,rinoriialiloi na{ionale.
rnaghiar'l, germand, slovac6, educaliei (2001 - 2004). ln aceste condifii, in domeniul invr[imantului in limbile
*i"J*urii au fost elaborate programe pentnr minorita{ile
german[ manualul a fost elaborat' rninoritililor nafionale, formarea ini[iald $i continul a cadrelor ditiactice reprezintd nu
turc[, romd etc., iar pentru liilba maghiarl qi
numai o necesitate, ci qi o cornponentb centralE a reformei.
*'--- Ei tiParit.
aprobat
Interetnice din cadrul Mentionim cd actul de predare in limbile minoritAtilor se reaiizeazd in alul
i*"parrd clin arul 200t, Departamentul ,pentru Relalii
proiectul ,,ltionuol, de liceu penlru ninoritdlile.natrionale"' gcolar 2003-2004 de cdtre un numdr de 12 085 de cadre didactice (2 128 educatoare; 2
Guvernului a larisat
contribuind in acest t-e I la dezvoiiarea invi!6mdntului
i, li,rba maternd gi la protejarea 778 invdfdtori qi7 179 profesori gimaiqrri instructori).
din RomAnia' Pregdtirea educatoarelor qi invdtitorilor se realizeazd in licee qi colegii
patrimoniuiui lingvistic
'- -- --ip".iutiqtildin inuala*antut destinat minoritdtilor na{ionale particip[ activ la pedagogice cu predare integral5 in limba materni pentru minoritilile maghiard,
d. i,rrp1.*.ntare a politicilor precum qi la elaborarea german6, precrulr qi in licee qi colegii pedagogice, in carc se rcalizeazd. studiul lirnbii
int egJpro.e. .educafionale'
qcolare gi auxiliarelor didactice' materne. Astfel de colegii pedagogice funclioneazr aproape pentru toare minoritatile
-*- -1;
ruttilufr*-ufui, manuilelor
baza legislaliei specif,rce se stipuleazi c[ disciplina
Limbt si literatura la: Braqov, Constanla, Sibiu, Odorhei, Satu Mare, Suceava, Tg. Secuiesc, Timigoara,
studiaza intr-un numdr de ore egal cu Aiud, Cluj g.a.
materndface parte din trunchiul comurqi se
cadrele didactice necesare in invd{Emantul gimnazial, liceal Ei profesional se
limba romin6.
AvAndinvederecosturileridicatealemanualelorpentruminoritdli,potrivit
pregitesc in institugiile de inv6!5mant superior din Rominia. Universitatile din
Orrlinului Ministrului Aar.^ii.i ll.fionale nr.
381li 1998, manualele alternative pot fi Romdnia organrzeazl. linii de studiu gi de specializare pentru limbile Ei liicraturile
qcolare din llrile de minoritSlilor nafionale, preculll qi pentru alte specializiri.
elaborate europeana sau pot fi preh-rate manuale
in colaborare
Pregltirea profesorilor pentru sistemul de inva![mAnt pentru minonti[i nationale
,f. minoritdlilor, ctr aprobarea Nfinisterului Educa[iei 9i Cercetdrii'
"riglr.programele g"oru.. f.rt.u limba gi literatura maternd vor face obiectul unei noi se realizeazr gi prin studii efecftlate in strf,indtate: Bulgaria, Croalia, Germania, Serbia.
Slovacia Ucraina, Ungaria, Turcia. in baza documentelor de colaborare bilateralc,
.- -- iin perspectiva pielungirii inv[!6mintului obligatoriu'
revizuiri,
in".ua*l invapmnntuiul i, pr.Oui. in lirnbile minorit6lilor
nalionale se acord6 cadrele didactice qr de conducere care igi desfEqoara acti-vitatea in fuvd{irnAntul
c61re tofi cetalenii Romaniei' avind in destinat minoritililor na{ionale, beneficiazd de stagii de formare continui in tdnle
o atenlie deosebita insuglrii limbii romdne. de
drepturile indatoririle constitufionale ale minoritalilor' enumerate mai sus.
vedere echilibrul dintre 9i
Predarea lirnbiiromane Pentru invElimantul cu predare in limba gemrani s-a infrinfat Centrul pentru
ffi; qirrorau.ru d. *unr. egale pentru toli cetdlenii 1[rii.
noi, specifice ;colilor cu predare in Formare continud in Limba Gennand din Medias, care preia atribufiile unei Case a
se realizeaz6 la clasele i-1y in iu.u'progru*elor
upii.ut" in procesul de predare, cat qi prin cerinfe coqpulni Didactic, cu deosebirea cd realizeazd la nivelul tdrii activilatea de
limba matem6 atit prin metodele
pentru clasele I-lV, cdt 9i cele pentru perfeclionare gi formare continud a personalului didactic care predi in limba gcrmana.
mai reduse. Au fbst reinnoite atit inanualele
In contextul opliunilor strategice ale Guvemului Rom6niei, Ministerul Educaliei
V-Viil.
-'--UnajutorltnanciarsubstanlialafostoblinutdinparteaCentruluideResurse
clasele
gi cercetirii abordeazi comprehensiv problematica invItdmantului obligatonu ca
neguverna-mental6 care ansamblu coerent, unitar, care include finalitdli, strucfur[, organizare, curiculum,
nentru Diversitate Etnocullurali drn Cluj-Napoca, organizalie
oo ooo de clotari editarea rnanualelor noi de timba romini specifice personal didactic, servicii in sprijinul gcolii, evaluare gi inspecfie.
; ;#;i;;;., plata pentru claseie I-IV qi vlI-vIII s-a
p.ritr-*i,ro.iti!i.
clasele V-VL manualelor
Dr. L{szl6 Murvai
asigurat de la buget.
Director general
resurse umane Direclia Generald pentru invdt6mAnt
III. Formare initiali qi continui -
in Limbile Minoritililor Nalionale
gi Accesul la Educafie,
CaracteruldemodelpecareRomAniailofer5Europeiinprivinla
inv[lamAntrrtuicupredareirrtimuiterninoritalilornalionaleareimpactgiasupraunuia Ministerul Educa!iei qi Cercetirii
rcspectiv formarea inifiala 9i continul
din lactorii dccisivi ui ,.fo,*.i inv6![mAntului,
a sistemului de invd![mint are in vedere
a cadrelor didactice. Relorma struiturald
profesionalizarea func!iei de manager Ecolar'

42 43
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

1.4 Culturl Publica(ii editate de organizafiile minorititilor na(ionale


,,Prieteneul albanezului" - Bucuregti, bilingv romffnd-albanezii
in limba romanh
1.4.1 Publica{ii qi activitate cditoriali ,,arurof, - Bucuregti, editat de Uniunea Anncllilor din Ronriinia
rle t]niunea Armenilor din RorniDia in limba
,,Nor Ghiank" - Bucuregti, editat
Ziare centrale in limbile nrinoritltilor na[ionale anneand
Rom'lnia
,,Ronrdniai Magyar 3z6" - apare la Bucuregti in lirnba rraghiarh ,,Llcaguri de cult"- publica{ie semcstriall editati de Uniunea Amrcnilor drn
editai de Uniunea ilulgarl 6in Ba.at - R.rni.ia. revist[ politici
..Kr6nika" - apare la Cluj in limba maghiari ,NaEa'Glass', -
Bulgar[ din l]anat,- Rominia
,.Allgemeine Deutsche Zeitung" --apare la BucureSti irr limba gennani ,,Literaturna Miseli" - revist5 liteLard editald de Uniunea
editatn de Unir"rnea
.,Hrvatska Grancica" - caragova, jur1. caraq Severin, tevisti
Ziare locale in limba maghiari Croa!ilol din Rominia
din Rominia
,,SzabadsAg'" - Cluj ,,Diaiog cu timpul" - Bucure;ti' editat de Uniunea Elenir
.,N6piris6g" - Tirg Mure; ,,ftpir;- Bucuicqiti, revisti bilingvl ctlitata lunar dc Uniunea Elena din Romania
din
,,Joiurile olimpice Atena 2004" - publicalie trimestriall editatS de uniunea F'lend
,.Hargita Ndpe" - Miercurea Ciuc
,,Hiirornszek" - SfAntu Glreorghe RomAnia
(r'ominli. idiE. englez6) cditata
..FLissUjsdg" - Saru Marc ,,Realitatea evreiasclf' - Bucuregti, publicalio trilingvn
,,Bihari Naplo" - Oradca de Federalia Comunitililor Evreieqti din RomAnia
,,Curier F.D.G. R. " - Sibiu, pJblicatie bilurrarl cditatir
6c Forumul Democrat al
,Nyugati Jelen" - Arad (pentrr.r judctcle Arad, Timig, Huncdoara)
.,Udvarhelyi Hirado" - Odorheiu Sccuiesc Gennanilor din Rorninia
din Romania
.,Coiumna" - laEi, revistl bilingva editati de Comltnitatea Italianh
de Asocia{ia Macedouenilor din Rominia
Siptiminale in linrlra maghiari ,,Macedoneanrli'- revista eclitata
Suceava. revisti bilingvl editati de Ulriunea Polonezilor din
Romir.ria
..B6nyavid€ki Ui 5z6" - Baia Marc ,,Polonus,' -
,,Brass6iLapok" - Bragov Dun Polski
,,Asul dc Trcfld" Bucurer;ti, rcvisti eclitati de Partida llomilor: Social - Democrati
.,Erdelyi Naplo" - Clui
,,rit.j crua" - Iagi, revist[ bilingv[ edilati de comunitatea Ru5ilor Lipoveni din
.,Erddlyi Riport" - Oraclca
Rominia
,,Uj 5z6" - Tirni;oara Lipoveni din
,,zorile,'-- Buctrreqti, revistd bilingva editata dc cornunitatca Rugilor
Slptiminaie in linrba gernrand Romiinia
,,Hemannstadter Zeitung - Sibiu ,,Na$a reci'' Timigoara, rcvistd cditat[ dc Unitrnea Sflrbilor.din Rominia
,,rn.j.r.ni jivot" - Tiurigoara, revisti literarii editati dc Uniunea Sirbilor
din
.,Banater Zeitung" - Tirniqoara
Rorniinia
,,Karpaterr Rundsclrau" - Bra;ov
,,NaEe Snahy" - publicalie editatd tunar cle Uniunea DemocratS a Slovacilor 9i cehilor
Reviste culturale in limtra maghiari din Rominia
,,Rovnobezne zrkaclla" pubtica{ie trimcstrialS
edrtati de uniunea Democrald a
.,Helikon" Cluj (sZrptdminal in limba maghiarir)
Slovacilor Ei Cehilor din Rominia
,.A Hdt" 'TArgu MurcE (saptdrnAnal in lirnba maghiara)
,,Dolnozcrnsky Slovak" - publicalic trimestriali editata
de uniunea Democrata a
,,Ldt6" -
TdrgLr Mureg (r'evista literard lunard in limba rnaghiara)
Slovacilor Ei Cehilor din Rorndnia
,,Korunk" - Clluj (revistl culturalb lunarh in limba nraghiald) de Uniunea Democrat[ a
,,Gernicky Zvonocek,, - publicalie trimestriali editatS
,,Szdkelytbld" -I\{iercurea Ciuc (revisid culturall lunard in liruba maghiari)
qi
Slovacilor Cehitor din Rorninia
.,Miivclodds" lunari in limba maghiard)
Clu.y (revistd culturallr a Tdtarilor'
,.Krjzoktat6s" - Bucuregti (revisti pedagogici lunar'5) ,,Karadenii'- Constanla, publicalie bilingvi editati ds Uniunca Dcmocratd
Turco-musulmani <!in Rom6nia
.,Geag" Constanla, publicagic bilingvn editatd de Uniunea Democratd
a T5tarilor
R.eviste culturalc in limba germanl -
..Echo der Vortragsreibe" - Reqila (revisti culturali lunar6 in liniba gerrnana) Turco-musulmani din Rominia
.,Der Punkt" - (revisti lunirri pentru tineri in limba gernrana).
LEqElAIlyE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
DrN RoMANIA. ASPECTE

Democrati Turc[ din Editura,,Hora" - Sibiu


,.Hakses" - Constanla, publicalie bilingv[ editatl de Uniunea
Editura ,,Aldus" - Bragov
RomAnia
din Romdnia
.,C.r. N.tif'- editatd de Uniunea Democrati Turcd in limba sloyacd
- de Uniunea Democrata Turc6 din Rominia
,,i;;; M.iaptari" editatd
in limba romAnd editatd de lJniunea Editura ,,Ivan Krasko" - Nddlac
,,iuri.*f ucrairleun" - Bucuregti' publicalie
Ucrainenilor din Rominia
in timba ucraineani
-ut.ulnsr.eiVisnek.'_Bucrrregti,publicalieeditati-deUniuneaUcrainenilordin Editura ,,Mustang" - Bucurepti
Romdnia
din Romanra
,i;; *.r", _ Bucureqti, publica(ie editata de_Uniunea ucrainenilor
din RomAnia' Despre romi
,,i;ifr.Sf*"" - publicalic editat5 de Uniunea Ucrainenilor Editura,,Aven Amentza" - Bucurcgti

Etlituri care publici in limbile minoritifilor nafionale


Despre et,rei

in limba maghiard
Editura ,.Hase[er'" - Bucuregti

Eclitura ,,At.t', Cluj - NaPoca


Despre armeni
Editura ,,Alutus", Miercurea Ciuc
Editura ,,Araral" - Brrcurcgti
Funcialia Aranka Gy0rgy, TArgu Mureq
Editura,,CE Koin6nia", Cluj - NaPoca
1.4.2 Teatrele minoritlfilor nafionale
Editura,,Corvina", Miercurea Ciuc
Editura ,,Conin Magazin", Deva
Teafie
Etlitura,,Charta", Sfintu Gheorghe
Egycsiilet"' Ciuj - Napoca Teatrul Maghiar de Stat din Cluj
Edirrlru Asocialiei Culturale ,,Erd6lyi Mirzeum
T6rgu Mureq Teatrul Na{ional din TArgu Mureq, Tnipa ,,Tompa Mikl6s"
Eilitura ,,Erddlyi Magyar Konyvklub",
Teatrul de Stat Oladea, Tmpa,,Szigligeti"
Editura "Erdelyi Gondolat",Odorheiu Secuiesc
Teatml de Nord din Satu Mare, Trupa,,Harag Gytirgy"
Editura ,,G16ria", Cluj - NaPoca
p.iitrru isociatiei Criiturale ,,Ha5z Rezso"' Odorheiu Secuiesc Teatrul ,,Csiky Gergely" din Timigoara
Teatml ,,Tarn6si Aron" din Sfdntu Gheorghe
Funda(ia,,Heltai", Cluj - NaPoca
Teatrul ,,Figura Stirdi6" din Gheorgheni
Editura,,Hungalibri", Miercurea Ciuc
Teatrul ,,Tomcsa SSndor" din Odorheiu Secuiesc
Editura,,lmPress",Tirgu Mureq
Teatrul Municipal din Miercurea Ciuc ,,Csiki Jdt6kszin"
Editura .,Komp-Press", Cluj - Napoca
Teatrul German de Stat din Timigoara
Edirura,,Kriterion". Bucuregli
Teatrul ,,Radu Stanca" din Sibiu, Seclia Germanl
Editura,,Liter6tor", Oradea
Teatrul Evreiesc de Stat din Bucuregti
Editura,IYra", TArgu Mureq
E,ditura ,,Mentof', Tirgu Mureq
Teatru liric
Fundalia,,Miivelod6s", Cluj - Napoca
Opera Maghiar6 de Stat din Cluj
Editura .,Pallas-Akademia", Miercurea Ciuc
Editura Fundaliei ,,Procardia", TArgu Mureq
Editura,,Polis". Cluj - NaPoca
Teotre de pdpusi
Editura,,Pro-Print", Miercurea Ciuc
Teatrul ,,Puck"din Cluj, Scclia Maghiari
Editura,,Rdser Antikvdrium", Cluj - Napoca
Teatrul ,,Ariel" din Tdrgu Mureq, Seclia Maghiard
Teatrul de P6pugi de Stat din Oradea
in limba germand Teatrul de Pipuqi ,,Cong" din Sibiu, Seclia Germani
Editura ,,Honterus" - Sibiu

4',7
J'>J.]. IJD Cr rJ.- ti l
e=aaI
!)UU,i eraa_
!a!E
q==: t-*Ll=
r++S +i c.a io
.:L=
===\ 'u.=ft ''
HAJ+i!
)x
i -, ; .i. lt 2 q' .i lt'
f+-z\ c P l l-J
=
3,fi; t
, E. ; ! t +* l=
N 2 'a
o. j -c"G 9' -Fo Vo, laJ
l^
-r!
J -.t tv
^ :z a:l r4l;
= i3,;
"aori .-1 i In
\.
;i!: c \
--l_\.

==<4
! ru - a
LJ^ai-
* ---'- )( ,r :!ha lz
tD
rrc
E d65
q - l>
lvr
^
Ca
d .=ra li
rj U@
-j\< lm
lr
a! a-o-Ylm
; lo
lr^
=, =
=o-
r, X+ li
i tm

r!
=*t'- ; $ t-
ECla
o? tr
+Ei-
t:
.o, a-.t=
^lL
6- l'-r
lo
t?
'7 t>
lr
:. lm
o-I I

1.4.3 Emisiuni de radio gi televiziune


(Sursa: date oficiale comunicate de consiliul Na{ional al Audiovizualului)

Emisiuni radio in limbile minorittrtilor nationale


SOCIETATE I ffAI,NATF F'RECV NUME F()sT LB.MINORIT.

SC SII,CO IMPFX SRI ACNITA 88 5(n RADIO ACNITA MACHIAM


SC SEMNAL MEDIA SRI, AI FXANDNIA 103.300 RADIO SEMNAL BULGARA
SC MDIOTELEVIZTUNEA ARAD SRI, ARAD stm RADIO ARAD cERMANA
SC FAN RADIOGAI.AXIA SRI BAIA MARE 92 r(S MDIOGALAXIA MACHIARA
SC RADIOTRANSII,VANIA I-BM SRI BAI MAPF l06.lm RADIO TRANSII VANIA I RM MACHIARA
SC RADIO TRANSILVANIA LBM SRI. BISTRITA 94 tm ](ADIO TRANSILVANIA LBM MAGHIARi
SC DINAMIC AIJDIO. SFRV SPI BMSOV 94-600 VOCEA SPEMNTEI MAcHIARA
SC VOCEA EVANCHELIEI SRL BRASOV 0d 6m VOCEA EYANCHELIEI MAcHIAR-A
5
SCNOVA PRFSS SRI BRASOV .4(Y) MDTOSTAR BRASOV MAGHIARA
SOCIETATEA ROMANA DE
PADIODIFIITtrNF BIJCIJRESTI STUDIOUL PTIBI-IC NE RADIO RFSTT MACHIARA. CERMAN,{ - sI,0VACA I ICRAINFANi sARRtr
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFI NF BIJCTJRESTT STUDIOTJL TF,RITORIAI CI I II. STATI' MAGHIARA, UCRAINEANA
SOCIETATEA'7IIRoMANA DE
p A htnnlFr t7[ [rE BUCURESTI STUDIOUL TERITORIAI, CI,I II . STATII FM MAGHTAR;.. ticRAtNEANA
SOCIETATEA ROMANA DE sIUDIOUL TEzuTORIAL CONSTANTA . RADIO
PADIODIFIIT]I NF BI I'I IRFSTI VACANTA. cREACA, RUSA. TURCA. TATARA. ARoMANA. ARMEANA: lo min.
SfrIE I A I'I]A ROMANA DE
R,ADIODIFI ]ZII NF BI,CI,IRESTI STUDIOUL TERITORIAI, CONSTAM^ . STATII CREACA- RI,SA. TI,RCA TATARA A RoMAN,{ AR MFAN,i. 10 *i^
SOCIETATEA ROMANA DE ^M
PANINNIFI ITTI NF BUCURESTI STUDIOUL TERTTORIAL CONSTANTA - STATII FM CREACA. RUSA. TURCA. TATARA. ARoMANA ARMFANA: ]o min
SOCIETATEA ROMANA DE
RANIONIFI ITII NF BIICI IRFSTI STUDIOIJI- TRRITOPiAI IA(t. UCMINEANA
SSISI A I EA ROMANA DE CERM.,
RADIODIFI NF BIJCT,RESTI STUDIOUL TERITORIAT, TIMISOAN MAcHtaDi ciaatr arr n^DI aFuI
SOCIETATEA'7IIROMANA DE
PADIONIFIITNNF BUCURESTI sTUDlouL TERtroRt.ql. TAncr r ur rn ps - srArt I aM MACHIARA. cERMANA. sLovACA. TJCnATNEANA. sARBA
SOCIETATEA ROMANA DE
R ANIONIFI ITII NF BUCURESTI STUDIoUL TERtToRIaL tAncu vUnes - srarrr FM MACHIARA. cERMANA. sLovAcA. UCRATNEANA- sARBA
SC MDIO T&ANSILVANIA LBM SRL CAREI 93.200 TRANSILV,ANIA I- B M retr
sc DrNAMrc Aupro - SERV sRL I CLUJ.NAPOCA 88.300 VOCEA SPERANTEI MACHIAR,I
R ANSI LVANIA

A' AMN IMPFY q? SRI TARGU MURES R8 000 RADIO CA GA MACHIARA


^I
]'AR(JU
SECUIESC RADIO SICIJI IJS MACHIARA
SC PRO-IMACINE SRL
sa Por rcr oT cRoIiP sRl- TARNAVFN t07 100 POLICLOT FM MACHIARA
VATRA DORNF,I 92.200 MDIO DORNA riF,R MANA
S' NORNACOM SA
ZIMNICEA 90.100 RADIO Z PI II CARA
SC TEL DRUM SA

Emisiuni TV in limbile r
LOCALITATE NI]MN POST I.R MINORIT.
SOCIET,ATE

ARAD TELEVIZIUNEA ARAD aFaMANA Rt il canA /


SC RADIOTFI-6V]ZIT]NEA ARAD SRL
SC ARD - SAT SA BISTR]TA
SC R ANIN T-MPA SRL IilIX 2 MAcHTARA
SC RADIOTELEVIZIUI'IEA lRANslLVANlA MAcl{rARA - 5s min /5.0d%- CERMANA - 58 min./5.0470
BRASOV
BRASOV MIX TV MACHIARA
SC CANARIS SRL
sffrETATEA RoMANA DE TELEvtzluNE RI ]'I JRFSTI STUDIOUL TERITORIAL CLUJ MACHIARA - l6OMiN,I CERI"'IANA - IOMiN.
BT]CURESTi STI ]I]IOI ]I, TERITORIAL TIMISOARA cFRM^Ni- rs -i. MACHIARA-:5 min,. SARBA-25min., RRoMA-4ilin.
SCTITTNTTN ROI, ANA DE TELEV]ZiTNE
nt lal IRFSTI TVR I MA(.)HTARA - l 50 min. CERMANA - 90 min. coNVlETUlRl - 60 min
sffrFT^TFA RoMANA DF- TEt-EvtzlLNE
iMIFTATFA ROMANA DE TEt,EV]ZIT'NE RI I'I ]RF,STI TVR 2 MAGHIARA - l2O min. CERMANA - 60 min, RROMA - 60 min. COIIVIETUIRI ' 60 m

StrIFT^TF,A ROM-ANA DE TELEVIZI{,1'']E .I,I JI.NAPOCA STI INIOI JI, 'TPR TIORIAI, CI,I MAGHIA
'J
S' FNTEI, SRL CHEORGIIENI (TV
MIFRC] ]PPA CII I' KTV MACHIARA
SC ENTEL SRL
ODORHEIU
SF'I ilFS' DIGI'I'AL ] MACHIARA
SC DIGITAL 3 SA
ODORHEIL
SF'I ]IFSC KTV MAGHIARA
SC ENTEL SRL
ORADEA IRANSII VANIA TV MACH]ARA
SC CI AS MEDIA SRL
PFTPOI ANI AI.PHA TV MAGHIARA
SC CLOBAL VIDEO MEDIA SRL
SC RANIOTAMPA SRI, SF CHF,ORGHE MIX T\ MACHIARA
SIGHETU
MARMATIE] qTII TV MACHIARA
S' ARCHET]S SA
ROII MIIRFq PRO TV MAGTIIARA

S(X]Ii'TATEA ROMANA DE TELEVIZIL]}..JE TARGI] MIJRF,S cri rnrol rr rFRrroRtAI: TARCII MltREs MACHIARA
IC FNTFI, SRI KTV
IMINURITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

lI. REGt,Ei\tENTARI $l DOCUN'IENTE lNTERNE AR't.2


prrrr
,r,,1iorrard aparli*c
2.I. l,egisl:rfie - c:rdru ililllllTli}ca
sulc rcprczc,r.ii".: .r]"iiuitc
To-":l*::,1:,#;:::J.:::]citi
prin llcgcri lihcrc" 1-rc.iodiuc 1t cttt'cctc'
orga'clc
relercndLrrll'
prfcurn 5i prin
2.1.1 CONST'l'f U'l'lA RONIANIEI republicatl nu pot t'xcrcita stt\rerarlltatca iu rrrrrrrr
(2) Nici ttn grull $l nici o pet'soirrlh
Ll\llTl:\ I: n I)UNn RIn CL)NSTITUA NTA propriu.
l)tjL:|LICA'TA iN, H,tClNttClRUL OFICIAL NR.767 rlin 3l ocrornbric 2003 ART.3
Teritoriul
inalienabt''
Cotrslittttitr tr.fit.rt ntodific't.tlti.Si c'onrytletatti 1tt'itt Legaa de ret;i:uit'e cr ftiierltotiut Ronraniei estc consfintite prirr
- -,.- lege tlrganicd' ctl respcttarea
L'rttt.sliltrliei Rotrrtittit,i nr.4:9/ 2()()3, pttblic:utti itt i\'ktttittLrtrl O.liciul al (2) Frontierele taLri sullt clr-cptultri internaliorlal.
aclinise ale
principiilor gi a celorlaltc.,..,," g..-l"l.al ()rirlc
llttttrdnici, Purteu /. ur'.75<\ din 29 ot'tombrie 2003, reltublitcrtlt cla Consiliul aspcct adllrilristratir..:.-']] tt""t"tt'
-sLltr ir
l-cgi.slutir'. itt tameiLrl urt. 152 din Con,slitttlie, tu reat'trtttlizctt'c'a dentrrnirilor Si (3) Tc[itoriul cstr' ()rlli'lllizat' llrtrrllclPlr'
oraic strllt dcclillirlc
lri t ttl - tt a.r t c r o il )t i il t tn L' t'(,1 (u'c. iui.* i,t lt,n(litiilc lcgii' LlltclL' fi sltr.t colt)rlizrtlc l)oILIlrtii
pc tcritorirrl r,ni ,'i,,i ro,nen nu pot
, t t t lt t t t t
slri-Unutalc
Lcgcu de rcvi=ttire t Cott.stitttliei Ronttitriei nr.4291 :00-1 u.fit.sl uprobatd prin 14)
rc.flrcncltrrnttl nalionctl tlin ll - l9 octombrie 2003 Si u itttrut iu vigoare lu tlata str'Iir.re.
de 29 oc'rombrie )003. tltr/a puhlic'cirii fu A4onitortrl OJiciul crl Rontdniei, Porteer ART.4
l. nr.758 clin 29 oc'tontbt'ie 200-l u Hotdt'drii Ctrrtii Constiltr{ionultt nr- 3 din 22 U,rlir*, poporului 9i egalitatca intrc ctrtirteni

<tt'tontltrie 20()-1 pentrtr tttnfirmoreu rcarltatttltri ref'cretrtlumului nalional din l8 (l)StatLrlarcczlitrttJanrcnttlllitatCapoporulttiron,ran5istllitlar.itatca


- l9 octontttria 2()03 privintl Lcgt:,tt de revizuire a Cottstittt!iai Romcitrici. *ffi1i';lliia a rurr.rror ccrarlc.iror shr, firrir
indi'izibiri
cstc patria cornuni qi
Ctttt.slittrtitt Rottrtiniei, itr.fitnna iniliolit, a.fbst o(l(,pt(ttii in Sedin{tt Atlundrii de origine etuie:[, dc limbi, de teligic. clc scx'
('on.\titttd)tte ditr 2l rtoicntbt'ie 199 1, u./itst ptrhlicutit itt ,l'h;ttitontl O./it:ial al deosebire c1c ra,,ir. a. ,r.ii",r^iit"te.
cle opinie. cle apartencnlir
politicS' clc averc sau dc origitlc social['
Rttnuittiai.'Put'teil l, nr. 2-i3 tlin I I noietnhric 199 I Si a intt'ctt in t,isoura itr trnnu
ttltrrthtlr'ii ei pritt re.ferendtrnttrl no{ionol din 8 dcc'cmht'ic 199 1. ART.5
Ceti{enia picrclc in conciiliilc
sc pistrcazi satt sc
irl"t,.,ui.-i. rotniui sc dobinclcEtc'
-fI"I'LUL prevazutc clc lcgca orgarrica'
I
(2) Cet[lenra romanit tltl poate fi retrasi aceluia care a dtibandit-o Prirr
I'rincipii generale
na$tere.
AR'I" I ART.6
Statul romffn Dreptul la identitatc ^ ci ,rino.itattil.r
pr: rsoiulclor tpllilT:
l) Rorninia cste stat national, suvcran pi inclepender.rt, unitar gi indivizibil. ( Statul recurroo$tc $i garantcazd
l) lor
Ei la exprinrarea idcntita{ii
(
(2) Forrna de gr"rvcmirrirrl a statului romen este republica. ,a!io,ale .rr"p,l',r"in-'p^.rrur.,i la .dezvolia'ea
(3) Ronraniii este stat dc drept, clernocratic Ai social, in care cierr-rnitatea ;i;ii..' c trlturalc' ngv ist ict- 9i rel gioese'
Ii i

ouullti, drepturilc pi libertulile cetirter.rilor, libcra dczvoltare a pcrsonalitirlii (2)Mrsurilc'['";;;J;l;;;;:statpentrup6^strarea'dczvoltarca;t


nrinoritzllilol na[iot.ralc trcbtric sit
trtrlartc. drcptutca gi pluralisn.rul politic reprcziutit vitlori suprcrre, in spiritul , cxprirrarca i.r"ntitarii p".s.)nr1clor.r',parlirrind in raport cu ceilalli
tradiIiilor clcnrocraticc alc poponrlui ronriin gi idcalurilor Revolu{ici din ; lie corlfonnc cu principiile de cgalitate ii'tit:ntalt"irrrinare
dcccnrbric 1989, ;;i sullt garitntatc. cctdteni rornarri'
(4) Statul se orsanizelza potrivit principiului separa!iei gi echilibrr"rlui i nnr.z
putclilor - legislativi. execr.rtivi qi judecitoreasce - in cadrul democragiei Rominii din striinitate ... ror.uinii
.-^,..a-ii .li,r lir
elara liontierclor
din ir1-ara t'rrr $r
cu
constitut ionale. ,, statul sprijinJ i"iarir., legdrLrrilor cxprirnarca identitatii lor ettrtcc'
ac(ion.uro p.,.,t},.r'prtit**"aezvoltarca
;i
i,\; in ltominia, rcspcctarr:a Constiruliei. a suprcnratiei salc;;i a legilor este
obligatoric.

53
l:
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINORITAIILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE 9l INSTITUTIONALE

al TI'I'LUL II
cultLlralc, lingvistice pi rcligioasc, ctt rcspcctarca lcgisla[ici statultri carul
Drepturile, liberti(ile gi indatoririle fundamentale
cctatcni sunt.
ART. tt
CAP. I
Pluralisnrul qi partidele politice Dispozi[ii comune
(l) Pluralisnrul in societatea totlAncascd L-sle o corrdilie qi Q garantie a

clcrnocrati ei corr sti ttrl iona I c.


ART.15
(2) Partidclc politicc sc constitr-ric ;;i i9i dcsfliioara activitatca in condiliilc
flniversalitatea
lc-gii. Elc coltribuic la clcfinirca;i la cxprirnarca voin[ci politicc a ccti[cnilor' (l) Ceti!c-nii bcncflciazd dc drcpturile Ei dc libcrtdlile cor.rsacratc prin
rcipectipd suvcralitntca nalionala. intcgritatca tcritorialir, orclinea dc drcpt 5i Constitulie qi prin alte Iegi gi au obligaliilc previzute de acestea.
principiile detnocratiei. (2) Legea dispunc nunrai pcntnr viitor. cu exceptia legii penale sarr
ART.9 contravenfionale ma i I'avorilbi le.
Sindicatele, patronatele 9i asocia{iile prol'esionale ART. I6
Sindicatelc. patronatclc qi asocia{iilc prot'csionalo sc constitLrie 9i i9i Egalitatca in tlreptu ri
qontribuic la
clcsfl;ioari activitirtca potrivit stattttclor lor, in condi!iilc lcgii. Elc (l) Cctatcnii sunt cgali in l'a[a lcgii gi a autoritalilor publicc, firra privilcgii qi
aplraica dlcpturilor 1i la llrontol'arca itrtcrcsclor proltsionalc, ccononrice- q;i
liri discrirr.rindri.
sociale ale rlentbrilor lor. (2) Nimeui nu cste mai prc-sus de lege.
AIiT. IO (3) FLurctiilc qi dcnrnitalile llublice, civilc sau militare. pot fi ocupatc. irl
Rela{ii internafionale concliliilc lcgii, clc pr:rsoanclc care au cctdlcnia rotnAnf, qi donriciliul in trrrir.
Ron1Ania intr-ctinc q;i clczvolta rclatii pagnice cu totrtc state-lc ;i, itl accst ctrdrtt,
Statr-rl ronriin garantcaza cgnlitatc.a de gansc intrc fcrnci ;i barba{i pcrrtrtr
rcla[ii dc blttiS vccinita(c, itrtcnrcialc pc principiile ;ii pc cclclaltc nomrc gcncral ocuparca accstor lirnclii gi clcmnitirli.
admise alc clrcptului intcrnalional. (4) in condiliile adcrarii I{onranici la [JniLrnea E,r-rropeana. cetalenii [.lniunii
ART. 1 I care indeplincsr-: ccrinfclc lc-eii orgauice au drcptul rlc- a ulcqc 5i dc ri fi alcSi in
Dreptul internafional qi dreptul intern
-statul autoritili lc adm i n istratiei publ icc localc-.
(l) rornan sc obligi si inclc'plincascl inlocnrai qi cu truni-cretlin!.1
ART.I7
obligaliilc cc-i rcvin din tratatclc- la carc cstc partc. Ceti(cnii romini in strlinitatc
(2) Tratatclc ratificatc dc Parlanrcnt, pcltrivit lcgii. lac partc din drcptul intcrn. Cctatcnii ronrini sc bucurl in strdinatatc dL'l)rolcctia statului ronritn si trctruic
i:) in cazut iu ctrrc un tratat la carc Rotninia urutcaz-i sd devini loc
partc
sd-gi indeplineasca obligaliile. cu exceplia acelora ce llr.l sunt conrpatibilc cu
cuprincle ciispozilii contt'are Cloustitufiei. ratificarca lui poate avea ntttuai
absenta lor din 1ar5.
dupi rcvizuirea ('orrs{ittrt ici. ART.18
ART.I2 CctI(enii strlini qi aprtrizii
Simboluri n:rfiotlalc (l ) Cctarlcnii straini 1i apatrizii calc krcuicsc in I{onrinia sc bncura 11c
(l) Drapclul Rorninici cstc- tricolor; culorilc sunt a$czalc vcrtical. in orclinca
protcctir eenerali a persoanclor'gi a averikrr'. galantati-l de Clonstitulie qi dc altc
unnStoare irrcepancl de la lanctr: altrastrtr' galberl- rogu' legi.
(2)Ziua nalionala a Romaniei cste I Decenibrie, (2) Dreptul cle azil sc- acurclit gi sc rctragc in contlitiilc lcgii. cu rcspcctarca
(3) lrurrul nafiorral al Rorranici c-ste "DegteaptS-lc rotrlitlc"'
tratatclor gi a convcntiilol intcrrnatiorralc la carc Ronriinilr cstL- parlc.
(4) Stcrna !arii $i sigiliul statului surlt stabilitc prin lc-ei organice'
ART. 19
ART. 13 Extrldarca qi crpulzarea
Limba oliciall (l) CetAteanul ronr6n nu poatc [i extlirdat sau cx1-lulzat din Ronrrinia.
in I(ominia, limba oficiala cstc: lirnba rot'uitra'
(2) Prin derogale dc- la prevederile alincatulLri ( l). cctartcnii ront.inr por ti
ART. 14 cxtrdda!i in baza convcnliilor inlcrna{ionalc la carc Ronilinia cstc parrc. irl
Capitala condiliilc lcgii 9i pc bazl dc rcciprocitatc.
Capi t;ila Rorniinici cstc nrurr icipi tll Buctrreqti'

)5
-s4
UII\ K\JIVIAI\IA- ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

(3) Cetalenii strdini ;i apatlizii pot fi extrddirti nur.nai in baza unci convenlii (6)inlazatlcjutlecatiinstarrlacsteobligatir.irrconclitiilclcgii.sarcr.itlet'
tcnrcinicitt irlcstitfrr
intcrnafionalc sau irr condifii dc rcciprocitatc. per.iodic, Ei nu nrar ,^rri""a. oi, a. ,il"]tcgalitatca 5i
(4) ExpLrlzarea sau extrA(iarca sc lrotirlgtc de iustilie. r.lreventivegisdcirsptrnir.dcirrclatlr'ptlllcrcai'ntibcrtatcairrcttlpatr'rltri.dac:t
lrcstarca plcventivri 11' i"t"l'11':'l:l''ltt::' "t*tn"t"
ART.20 terneiurile carc alt tf"*t'rri^ut privirii t1c
Tratatelc interna(ionale privind drepturile onrului constata ci nu existf i.r-r-r"lurl noi cai'e sir ir,rstilice nlcn-tincrca
(l) Dispozitiile constitutior.rale privir.rd drcpturile $i libertntilc cetltcnilor vor libertate.
fi
itrtc'rpretate qi aplicatc ht concorclanli cu Dcclara{ia Univcrsald tr Drepturilor (7)inchcicriicitrstatrtcipriv.irrtltrtirsurirar.cstirriiprcr,ctltivcsr'ttltsuptrscc..-rilor
Omultri, cu pactele Ei cr-r ccrlclaltc tratatc la carc Rornania cstc partc. dc atac Prcvitzutc dc lcgc' irr linrhir Pe cir|L:
aduc tlc.'1''_.]f',,,,'curroltinli.
(2) DacA cxistd ncconcorclaute intrc pactcle ;i tratatelc privitoare la drcpturilc (g) Ccltri rcfinur saulirlcslilt i sc in cel tilai sctrtl
ale are,stirii' iar inviuttirea'
fundatnentale ale omului, la care Rominia este parte, gi legile interne, au o irrlelege' motivele "ii""'ii 'ot' nurrtiri itt pl'ezcll(a r'ttrtti avocat' alcs
prioritate reglernentdrile interna!ionale, cu exceptia cazului in care Constitu[ia termen., itrviuuirea .a u.iuaa la cunoqtint;a
saLr legilc internc conlin dispozi{ii rnai thvorabile. sau numit din oliciu. .-. ..-,...i.,r
arcstat cstc..r,, obligalt
.hli,ut.r'ic. clacir
ART.2I (9) Puncrca in libr-:rtatc a cclui rclinrrt.'sau rltc situatii p'tlttll:'f: dc lcgc'
prccunr 1i in
Accesul libcr la justitie motivcle accstor mirsuri au dispr-rrut.
(l) Orice persoall.1 sc poatc adrcsa.iustilici pcntru ap6r;rrca drcpturilor', (10) Pcrsoana t't""ii""'[t"i"
tll:]]:it slt ccata Ptrrrclca sa irr litrcrtatc
a ^t"cautltltlL-'
libert5lilor gi a intercselor sale legitirne. provizorie, strh corltrol jLrdiciar sau Pe jutlccaturc5ti dc cUrttiittttttr'tte '
(2) Nici o lege nu poate iugridi exercitarea acestlri clrept. (l I ) pane r, l.iurn,,lir,-].-t.r.ruriri", a hotirarii
(3) PArtile au dreptr.rl la urr proccs cchitabil Ei la solulionarea cauzclor intr*un L-sle cOllsidcl'atrt trcv it roYali' in
sau aplicath dccat in conditiilc 5i
nL-rsoana
tcnlrell rezonabil. (12) Nici u ptat"pt:a""';t;;;;t;'bilitl
14) .lurisdicliile sl.rccialc adnririistrativc sunt lacultative 9i gratuitc. temciul lcgii' notllL- 1i dsc:irt clc uatttt'i pcnalh'
'- '-'i:''x clc lihrrtlic
'1" nr) po
libcrtatc mt
it:1 Snu.liutrca privativd
CAP.2 ARl'.24
Dreptgrile gi libertltile fundanrentale DrePtul la aPirare
e'lr'ocat' arcs
drcptur sd rrc asistatc crc uti
ART.22 []fli::li,'l:i;l:::il[fi#,llii",,
clin oficitr'
Dreptul la via[5 gi ln intcgritate lizicl qri psihici sau numit
(l) Dreptul la via[E, precurn gi drcptul la integritatc fizicd qi psihicd alc ART.25
persoanei sunt garantate. Libera circuln(ic .
i, slrainil*te. cste gara'tat. l-cuea
(2) Nirneni nu poate fi supus torturii gi nici Lrnui fel dc pedeapsl sau r ii Or"rrtut la libcrd cilcrrlatic'
in tara ;t
de
clrcpt'
tratament inuman ori degradant. ,tiii"it. condi t rilc c xcrc itriri i accsltti clonriciliul satt
clc a-$i stabili
(3) Pedeapsa cu lroartea este intcrzisir- (2) Fieclrui tt'a;;";;";;tt-u'lg"ut circpttrl prec,rlr qi dc a rcvcr.ri itr tarl'
au' r"''"it c'nigra'
ART.23 rcac<ii,(a in oricc "
Libertatea individuali ART.26 '":;iii";:
qi privati
(l) Libertatea individualS Ei siguranta persoanei sunt ir.rviolabilc. Viaqa intinr[, t:rmiliali irrtirrri' lanriliali;i privalrt'
(2) PercheziIionarea. re!inerea sarr ilrcstarca ulrei pe.rsoaue suut pe mrisc (l) Autoritltilt p;ii;t 9i ocrotesc viala
"'i"tta dc ca insaqi' daci ntt incalcn
trumai in cazurile gi cu procedura prevdzute de lcgc. (2) Pcrsoilra fi-;' ;;;ttpt'i 'a dispuni
(3) Re{inerea nu poate dep[gi 24 de ore. tlrcpturilc ii f ir'c*nilit orior."'
uitlintrl publici sar'r br'ruclc nlorttvrrn'
(4) Arestarea preventiv6 se dispune de judccltor ;i nunrai in cursul proccsului ART.27
penal.^ I nviolabilitatea donr
iciliului
tttt 1:oa1e' patrttncle satr
(,5) In cursul urmdririi penale arestarea preventivd se poate dispune pcntru cel (l) Dornicili,,r si '"+t'alnia"srtnt inuiolablle-'^Ninreni acustctr't'
unci pcrsoiurc lir|ir irrrtrirca
mult 30 de zile gi se poate prelungi cu cdte cel rnult 30 de zile, fbrd ca durata ,r,lrn1]I-,""'j",r.li.iri,,, ori irr rclcdinla sc clcroga 1l'in lcgc pcntt.tr
(2) Dc la ptev.ctlcril" t'tintuttitui )
( I poatc
totald si depl;easc5 un tennen rezor.rabil, ;;i rru mai mult de 180 de zile .

nnnitoarclc sitttatt t:

57
56
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINoRITAIILENATIONALEDINROMANIAASPECTELEGISLATIVEgIINSTITUTIONALE

a ttrtci hotlrrari iLrdccaloreSti: discrirninarc. la separatism teritorial stltl la violcntn prrblicir- llrccr-rrrt 5i
a)cxccularca tlttrti tttltttdal (lc llrt'starc satt
bunurilc unci rnarrifestdrile obsccnc, colltrarc bunelor lt'toral'ttLi.
u,r.i p.i*":tlii-privind viala' intcgritatca tlzicd sau
b) itrliturarca (8) Rnsptrndcrea civili pentru inforrna[ia satt l]ctrtr.ir ctcati;-t acir-rsit la
-"1
PCrsoallc; publicc; ctuioEtilla publici rcvinc cclitorului sau rcalizatonrlui. autorttltti. trrgatrizatorttlttl
' upiru.",r sectrritatii na!iontrlc satr a ordinii
manifestirii artislice, proprielarului mijlocului de mr:ltiplicat'e. al postrritrr tl.'
d) prevenirea r'Sspindirii Lrnei epiderlii'
radio sau de televiziune, in conclitiile legii. Delictelc dc llrcsd sc stabilcsc prirr
(3)Pcrchezi!iase<lispunedcjudccilorqiscct-ccttrcazt-iirlcorrd,itiilciiin
lege.
lorrnclc pt'cviizul-u- dt' lcgc' ART.3I
clc cazul infrac{iurlilor
(4) pcrclrcziliilc in tiilPul noPrii suut irrtcrzisc. irr athrir
Dreptul la intbrnta(ie
tlagrante. (l) Dreptul persoauei de a avea acces la orice irtlbrmatie de irlteres public nr-r
ART" 28 poate h ingr[dit.
Secretul coresPorlden!ei (2) ALrtorit[1ile publicc, llotrivit conrpcleuteloL cc le rcviti. sunt obligatc si
t'inritcri Po;t*lc. al convorbirilor
Secrctul scrisorilor. ui'i.i.gro,r.ror, al altor
,r.,iitiu.. lcgalc dc conrur]icarc cstc iuviolabil. asigure itrfortnarca corectir a cctltcnilor astlpra trcburilor publicu- 5i asupra
tclcibnice gi al cclor.lattc problcn'rclor dc itrtercs pcrsorial.
ART.29 (3) Drcptul la infomragic nu trcbuic sir prc,iudiciczc rridsttrilc clc prrrtcctit- a
Libertatca con Etiinfci tinerilor sau secttritatea uationali.
libertatea credintelor
( I ) Libeltate, ginaitil ;i a opiniilol ' ;rrcculrl 9i
formi' Ninreni ntr poul: fl.::"*trans sd (4) Mrjloacele i1e infornlare i11 mase. ptrblice;ii private. sunt oblisatc sit
reiigioase I1u pot fi ing'tti't" strb nici o
con'i.gcrilor sale' asigtu'e iufortnarca corecti a olliniei pLrblicc.
acloptc o opinic ori .n i.'r.,. r. . crcdintn
rcligioas[, colltrarc
(2)Liber.tateacon$tiintCicStL-gafi]Iltata;catrctrtricsf,scrrranifcstcinspiritdc i5) Scrviciile publice de raclio gi cic tclcviziulrc sLlrlt atltol.lorlc. Ilc tlcirLric sll
garanteze grqpr.rrilor socialc Ei politicc inrportarttc cxcrcitarca drcplrrltrr la
-"'iii 5i dc rcsl'rcct t'cci1'1'6c' sc orga,izcazi: potrivit
tolcrrnld statutclor prop.l'
-^,..:..;. -,,,,,,r^l intena. Organiz-arca accstor scrvicii gi controlul parlat'trcntar asr-tpra rtclir rtlitii
Ci,f ,.f. rcligioirse sunt liberc ai
lor se reglernenteaz.l prin lege organici'
in co,diliile legii' nrijloace' acte sau ART.32
(4) in relaliilc clintrc crtltc stttrt lrltcrzlse oricc tbrme' Dreptul la invl{iturI
ac{iuni de invriibirc rcligioasa' clc sprijinul (l) brcptul la .invir[dturd cstc asigurat prin itrvatirrtantr,rl scrrc|al obligatorirr.
(5) cultclc rcligioasJsunr auronotlrc ftrt6 cle srat gi sc bucurf, spitale, in
rcligioasc in ar'rat6, in prin invd{irrninlul liccal gi prin ccl profcsional. ltrin invitlinrirrttrl sLrl)L-rit)r.
acestuia. irrclusiv pri,., i,rt"rni..a asiste.lci preculn ;i prin alte: fonnc dc instrtrc{ic ai dc pcrfcclionarc.
pcnitcnciarc. ir.r azilc ;i in orfulirrate .....- .-^r-i..r+ .-.^,."iilnr,
(2) ilva15n.r6rrtul dc toatc graclele se deslirqoari in lirtrba rotnatli. ln conclitiilc
(6)Pdrirrtiisatrttrtor.iiauclrc;ltulcleaasigura,potrivitpropriilorconvlngerl'
le revitlc' legii, ilvliiurintul sc poatc desfiqura gi intr-o limbn dc circu]ntic itrtcrtratiotrall-t.
.ar"r1iu copiilor lninori a ciror riispunderc (3) Dreptul trlcrsoanelor apar!inAnd minoritililor nationalc tlc a itrvirta litlrba
ART.30
lor matcrnd 5i clrcptul dc a putca fi instruitc in accastit littlba sunt garalrlatc.
Libertatea de cxPrituare
sau a credin(elor 9i firodalitdlile de cxercitarc a accstor drcpturi se stabilcsc llrin lcgc.
(l) Libcrtarc^ ,1.'.;;;;arc _a gindurilor,grai'a opiniilor
piirr scris' pri,-imagini' prin (4) invalimintul de stat esre gratuit, potrivit lc'gii. Statul acordi br,trse sociale
libertatea crealiilor.**'otitt tel' frin viu
*uf"tt" at in public' strnt inviolabile' de studii copiilol qi tinerilor provenili din lanlilii delavorizatc 5i cclor
sunete sau prin alte "otrrltnicare institulionalizati. in condiliile legii.
(2) Cerrzura dc orice fcl este lnterzlsa'
publicalii' (5) invirfilriltul dc toatc gradclc sc dcsfl;oarir in unititi dc stat. particulalc 5i
(3) Libcrtatca presci imptici qi.libcrtatca dc a intiin(a
poatc ti suprirnatA' conl'esionalc, hr condiliilc lcgii.
(a) Nici o publica{ic rlr'r de (6) Autonorlia trnivcrsitara cstc garantati.
po",. i"1p,"li-n-,iiloacclor dc conrunicare iu r.nash obligalia
a
(5) Lcgca (7) Statul asigrrrd libertatea ir.rvf,lirnintului religios. potlilit cerirltclot.
lace prrbiici strrsl tlnlntarii' . r: ^:^ -r^.r--;,..,^d ^,1 fiec6rui cirlt. in $colile de stat. invitelrantul teligios estc orsatriz-lt $i
specifice
(6)I-iberlateadeexpt.irrrirrenupoateprejucliciacletrrnitatea'onoarea,vlala
propria irnagitrc' garalltat prin lcgc.
particulard a llcrsoanei $i nici drL-ptul la la riizboi de
(7) S*,t int".,i," i""l"gt:atfai"tutta t[rii $i a naliunii' indemnul
rasialir' clc clasd sau rcligioasir' irlcitarca
la
agrcsittllc' la r"rrir *tit"i"f''
-s9
v'
INSTITUTIONALE s
k rrrrNoRrrATrre NnTroNeLe otN ROn,tAtttR. nspectr LrctslntlvE $t tr.tstrruTtolteLe

ART.33 E
F
Acccsul la cutturi ART.38
(l) Accesul la cultura csrc garantat, ffi
Dreptul dc a fi ales in Parlamcntttl Europcan
in conditiilc Icgii.
(2) LibL'rrarca pcrsoanci &

in condiliile acJeririi Rorniniei la Uniunea Er.rropcanir. cetitenii romitri


iL a-;i
valori Ie ctrl ruri i nor i onale
;;;i;; spiritualitatea gi de a accc<ic la $,

s
au
i uni u...iule ;;."; ;;;,. li ingriilitri.
q dreptul de a alege qi de a li alegi in Parlamentul Europeatr.
ff.
pn.t,o.* icrJ,rtitilii spiritLrale, sprijinirea
asigure fl,
ART.39
culturii Libertatea intrunirilor
""1'J,:,tJ:''1,[::ifi:t protcJarca gi conscrurr.o ,",.',ogt.,iirii E.

dezv.ltarea .."r,;r,1,=ll'"lor' cultrralc, $


Mitingurile, dcmonstratiile, proce-siunile sar.r oricc altc intruniri sunt libere
6 9i
artisrice alc Ron.r6nieill]"rlrLllt"t""t"""t' t,ror,rovarL-a valorilor culturale li t','

se pot organiza gi dcstigura trut.nai in mod pagnic, lira rrici un f'cl dc anlc.
ART.34 F
ART.40
E'
Dreptul la ocrotirea slnitltii ti
F Dreptul de asociere
(1) Dreptul la ocrotirea sanitatii Il
(1) Cetalenii se pot asocia liber irr partide politice. in sindicate, in patronate 9i
este garantat.
cstc.bligat si ia nrisLrri;;;;, asigurarca l in alte fonne de asociere.
o,,fl,'":t"t" igic.ei si a si'ith{ii
fl (2) Partidelc sau organizatiilc care, prin scopLrrilc ori prin activitatea lor,
(3) orga,izarca asisten{ci il
militeazd impotriva plr"rralisrnuir"ri politic, a principiilor statultri de drcpt ori a
meaicare gi a sistcr.rurui cre asiguriri
boald' accicrente' rnarc*itare gi sociaie pentru I
rrredicale qi a acri'itirito,.
r..;G;;;, conrr-orur exercirf,rii pror-esiiror
suveranit[1ii, a integl'itafii sau a independentei Rorninic'i sunt neconstituqionale.
(3) Nu pot face parte din partide politice jLrdec[torii Cur{ii Constitufionale,
.rT[i: t-zice 5i rnurlatc n 1,.r.,.'.,.,rL1*ll.';;;.,,,r,5i
p"rru,,,r..i-..l,iUif
arre r,dsur.i de,roteclie a 1
avoca{ii poporului, magistra(ii, mertrbrii activi ai rtrtnatei, poli{i9tii ;i alte
potrivir tcgii. :.
".. i
i: categorii de func{ionari publici stabilitc prin lcge organicit.
Dreptul la mediu sinltos t (4) Asocialiilo cu caracter secret stlut interzise.
oricdrci persoanc ra un rncdiu inconiuriror i
I
ART.4I
'rlifi;[l,;[:;"J.tj;"-1,'.:pttrl
(2) Statul
Munca qi protec(ia sociall a nruncii
asigr-rr, cadrul regisrativ pentru
exer-citarca acestui crrept. (l) Drephrl la nruucI nu poate h ingradit. Aleger.'a ptolesiei- a treset-iei sau a

ei jlriclicc .., i,,a"i".i*a de a p,ot.1o-!i a ameriora ocupaliei, preculrl qi a locului de tnttnci este liberii.
-J;,),,',:,:T,ljl";Iu',"f1''.," (2) Salarialii au drcptrrl la rtrlsttri de protc0tic sociali. Acestca plivcsc
ART.36 securitatea gi sdnitatea salalia{ilor', r-cginrLrl dc nruucl-r al t'cmeilor;i al tinerilor.
Dreptul dc vot instituirea unui salariu r.ninir.n bnrt pe tarA. repausul saptirntiinal, concediul cle
o*ot <Ie vot de la viirsta de l8 ani, irnprinili odihna plStil, prcstarea rnuncii in conditii deosebitc sau speciale. lbn.natea
.,.t-'lrri""JiltlJ:,11 p6ni in ziua profesronall, preculn gi alte sitLralii specifice, stabilite llrin lege.
(2) Nu atr clrept cle vot dcbirii (3) Durata nonnalS a zilei dc lltcru estc, in medic. de cel mult ti ore.
sau arienalii ,,intar, puqi sub interdicgie,
pri, qi ,ici (4) La munci egali, f,emeile att salariu egal cLr bdrbatii.
::;:ffi:: .;::,l'::il: "' h.trrii.. 1.""i..a,o.",.,.i" ffi ; ;i',"i u''1, *.a.."o
i
(5) Drcptul la rrcgocicri colcctivc in matcric dc rlnr.rcir 9i caractcrul
ART.37 obligatoriu al conventiilor colective sunt garantatLr.
Dreptul deafiales ART.42 :

(l) Au dreptul cre a fi.are5i ceritcnii c, drept Interzicerea muncii for{ate


prcvizurc irr arricolrrl cre vot care
indeplinesc condiflile
l6 alirrcarirl (j)_dl,;',,, lc cslc inrcrzisA (i) Munca forlatl este intcrzisir.
partide politicc, potrivit 't: asocicrca in (2) Nu constituie tnuncl tbrlati:
urr oOlii,*rirf f .
icolul ui
(2) candidatii trebuie si fi irnprinit. a) activititilc pcntru inclcplirrirca indatoririlor r-nilitarc, prcculll gi cclc
cel pu[,23 de ari De]rt^r a ri fa* i,r'rir" alegcriror incrusiv, v^rsta dc desftEurate,potrivit Icgii, in locul acestora, diu motivc religioase sau de
alegi'i, c-'a,rera Deputalilor ru, in
adr,irrisl'ariei publice,::0,:.-ua,=to
i""..in,,fi,, :, de ani pe.rru a fiorgur"t.
aleqi in
congtiin(6;
de cct pulirr 35 rle ani perrtru
r.'i; ur"ei in [u,c1ia de preScdinte al b) rnunca unei persoane condatnnate, prestatd in condilii normale, in perioada
i:H;,:;"1".*a de deten[ie sau cie libertzrte condi{ionati;
c) prcsta{iile irnpuse in situaqia creati clc calarnitali ori de alt pericol. prccum
qi cclc- carc f'ac partc din obligatiilc civilc normalc stabilitc clc lcgc.

6t
MtNORtTATtLE NATTONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUTIONALE
ulonrmr. rLe nnrroru

ART.47
AITT. {3 Nivelul de trai
Drcptul la grcvil (l) Statul este obligat si ia ntisuri clc clczvolttrrc ecotrotlici $i de protcctic
( I ) SaLtriltii au rlrcptul la -ercvI pcl]trtt
apirarca inleresclor prot-esionale'
sociald, dc rlaturd si asigure cctf,tenilor urr trivcl tlc trai decent.
- si s,,eiltlC.
CC(rlt(,illir'C
acesttri drept, precul.n q;t (2) Cetlterrii au dreptul la pensie, la concediLr cle nlatet:titate pl5tit, la
(]) Lcgea stabilcste concliliile 5i lirnitele exercitirii
asistenti rnedicald in urritl.ililc satritat'c dc stat. la ajutor clc ;;orllaj ;i la alte lonrlc
u,,r",rtiiii=n*.cstrc'asigurirrii scrviciilor cscntialc pcntrtl socictatc'
de asigurdri socialc publicc satl privatc, prcvirztltc dc lcgu-. Cctifcnii au drepttrl
,\R'l-. -14 gi la rnhsuri dc asistenti socialir. potrivit lcgii.
f)rcptul dc proprictatc privati ART.48
asupra statului, surrt gararrtate.
ir"i-5..pr"r ac proprictatc. prccrllrl crcanlclc
qi
de lege' Familia
Cori{inutuj 1i linritcle accslor dtcpturi sunt stabilite (l) Familia se interneiazi pe cisitoria liber consirr.rtita intre soli, pe eqalitatea
(2) prtvati esle garantati ii ocrotiti in tlod egal
Proprietateil
de lege'
pirin{ilor dc a usigttra cre$tL-rL'rl. edtrcalia gi
pot doba'di.clreptul de acestora gi pe dreptul gi itrdatorirea
irrtliltrcnr trc tirurar. C.rrr.,rir itriini gi apatrizii instmirea copiilor.
ltr()prictittcpliVatiasugatcrcn'"lrilor.ttttlrtaiinconditiilcrczultatcdinadcrarca (2) Condiliile de incheicrc, dc deslhccrc 5i clc rrulitatc a cisatorici sc stabilesc
lltlrlirricilaUrritrllctlllrrropcan6lidinaltctratateirrtct.r]ationalClacare prin lege. C[sdtoria religioasl poate fi cclcbrati rttrtuai clttpll cirsltoria civili.
coDr-liliile prcvizute prin lege
[{onrinil csrc pirrtL.. pc bazi cle reciprocitate. irr (3) Copiii din alara ciisdtoriei sunl egaliirr lhla lcgiicLt cei din cishtoric.
orsittticri. prectllll 5i plir.r nrogtenire legald' ART.49
(.])NirlrenillIl]loiltcllcxpropriat'decit.pur-rtruocauzitcleLrtilitateprrblica, Protecfia copiilor qi a tinerilor
clcsplgubirc'
,,,,1'.,liit, potrivit lc-qii. cu tlreapllt ;i prealabili (1) Copiii qi tinerii se bucurh de urr reqinr spccial clc protcctic qi cic asistentd
(-l) Sunt in(crzisc,nalionaiizarca sau oricc lritc m5sr-rri tlc trcccrc silitd in
religioase'
cttricc, in realizarea drcpturilor lor.
urror buuttri pc baza apartcncute-i socialc,
ltrttprictatc publicir a (2) Statul acordi aloca[ii pentnr copii qi ajutoare 1lr'ntrtr ingrijirea copilului
altll nattrrir cliscrimirratorie a titularilor'
1-:li-,tiri." snr.t clc bolnav ori cu handic'ap. Alte fbrme de protectic sociali a copiilor 5i a tinetilor sc
(-j)PcntrLr t,,criri ,fc gcneral' artloritaten publici poate lblosi subsolul
"rtcres cle a clespIgubi proprietarul pentrtt stabik:sc prin lege.
oricurci prol.rrictiiti l,r1ri-,itior..iu obligalia (3) Ilxploatarea rninorilor, folosirca lor in activitirti cart lc-ar dirurta siinatirtii.
constrllctiilor. precr'illr qi pcntlti alte daune
tlaunclc aclirsc solrrlui, plantafiilor sau
moralitdlii sau care lc-ar pune in prinrcjdic viata ori dczvoltaren nonnalir sutrt
i i lc rltltoriti=lt ii'
rr ltLrtab
(5) s'"'stabilcsc de comun interzise.
(6) Dr-spiigtrlririlc previztrtc in trlincalelc,(3) li fi angajafi ca salarial,i-
(4) Minorii strb virsta de l5 ani nr'r pot
lucorcl cu prolirietartrl sat'. ir'' ct' clc clivergen!a' prin justilic'
privind protectla (5) Autoritifile ptrblice au obligalia s[ contribuie la asigurarea condiliilor
(7) Drepttrl clc proprictittc obligi la respectaret sarcinilor pentru parliciparea liberi a tiucrilor Ia via,ta politicri, sociald, cconomici.
prccur.t.r qi la respectarca celorlalte
trlcijiului gi asigrrrar.ca bunci veiinath!i. culturala gi sportivi a tarii.
revin proprietaruh"ri
..r.i,ri .rr.' potrivit lcgii sarr obiceiului' . .. ART.50
(.ruuir,rit?, iili, n,, poo* fi confiscati. caracteml licit
al dobandirii
(8) AYcrca Protectia persoanelor cu handicap
:e |rls'zl'lllli' r:-- :.-r..-^^r:,.,,; ^.i Persoanele cu handicap se bucuri de protcc{ic spccirla. Statul asiguri
(9}Brrrrtrriledcstinate.|olositcsatttczttltatedinirrliaclirrrlioricontraven[tt realizarea unei politici llationale de egalitate ir ;anselor, de prevenire ;i de
pot ll .oniisc.llc nill.!.ltri in condiliile legtt' tratament ale handicapulr-ri, in vcderca participirrii ctcctivc a persoauelor cu
\l{T. J5 handicap in viala cornLuritirtii, rcspecterld clrcpturilc ;ii inrlatoririle cc t'evir.t
l-ibcrfatea econonrici
cconotnici' libcra ini!iattvi qt pirinf ilor Ei tutori lor.
,'\cccsttl libcr al f"t'ot'''"i la o activitatc ART.5T
garantatc'
cxcrcitarca accstol-il irr condiliilc lcgii strnt Dreptul de petifionare
All'l'.46 (1) Ceti{enii au dreptul si se acit'eseze autorititilor ptrblice prin petilii
DrePtul ll Ino;lcnire
fonnulate numai in ttut'nc[c sentttatariIor.
DrcptLrl la nro;tcrlirc cstc garantat' (2) Organizatiilc lcgal corlstituitc au clrcptul sI adre-sczc pctilii cxclusiv in
numele colcctivclor pc carc lc rcplczint[.

63
62
IVINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGiSLATIVE SI INSTITUTIONALE

f -i) l'.xcrcitarea drcptului dc pctitionarc cstc scutiti dc taxir. AR't.56


(-l; Atrtoritirtilc publicc au obliga[ia sir r[spuntli la pctitii irr tr-rn.renelc q;i ir.r Cantribulii llnanciare
contlitiilc staLriIitc potlivir lcgii. ( l) Cetntenii au obligalia sri contribuic. prin impozite gi prin taxe, la
ART.52 cheltuielile pLrbl icc.
Dreptul persoanei r,:itiimate de o lutoritirte publici (2) Sister"nul legal de irnpuneli trebuie si asigurc aiezarea justa a sarcitrilor
( l ) Pcrsoana \,altalmatli intr-un dr-cpt al s5u ori intr-un intclcs lcgitim, fiscalc.
<le o
atrtoritatc publici. printr-un act adrninistrativ sau prin nu-solugionarea in (3) Orice altc prcstalii suut intcrzisc, in atirra cclor stabilitc prin legc, in
tcrtrlcttttl lcsal a unci ccrer-i, cstc inclrcptdtit[ si obtina rccurloa$tcrea dreptr"rlui situalii cxccp(ionalc.
prctins slrr il intcrcsului lc{itirn. anularca actului qi rc1:ralarca ART.57
llirgubci.
(l) c'onditiilc- 5i limircle crcrcitirrii rcestui drepr se stabilesc prin iege Exercitarea drepturilor qi a libertlfilor
orgun ic-ir. Cetn{enii ronrini, cctatenii striini ;;i apatrizii trebuie s[-qi excrcite drepturile
(3) Stattrl rilslttttttle patriurorrinl pentru prejudiciile cauzate prin erorile qi liberta!ile constitutionale cu buni-credin15, tlra sa incalce drepturile qi
.itrdiciarc. Rirspuudcrca statuhri cstc stabiliti in condi(iilc 1,,-gii qi nu inliturd liber tirfi lc cclorla]ti.
ftis1'[rnclcrca nragistratilor carc ;i-au crcrcitat functil cu rca-crcdinti sau gravi
ncglijenll. CAP- 4
,\tt't.53 Avocatul Poporului
llustriingeret ercrcitiului unor drepturi s:ru al unor litrertiti
(I) Exercitiul r-tnor tirepturi situ al unor libcrtirti 1;oatc fi rcstrins nunrai prin ART.58
lctc 5i nunrai tlaca sc inrpuue. dupir caz, pcntrul: aphlarca sccuritltii nationaie, a Nurnirea gi rolul
ortlinii- l sanlitittii ori a rnoralci publicc, a drepttrrilor gi a libcltitilor ccti{enilor; (l) Avocatul Poporului cstc numit pc o duratit dc 5 ani pentru apdrarr.-a
rlcstit;r-trarca insturc!ici penalc; prevenirea cor.rsccintclor ur.rci calar.r.ritlti drepturilor gi libcrtitilor persoanclor l'izice. Ad.junctii Avocatului Poporului sunt
I'tttut'alc. ale r,rnur dg-zastr.u ori ale lurui sinistru dc-oscbit de grav. specializali pe dornenii de activitate.
(l) I{cstnir.rgcrea poatc ti clispusa numai daci cste necesari intr-o societate (2) Avocatul Poporului qi adjLrnclii sai nu pot indeplini nici o altl lLrnctie
tletl-tocraticir. N{iisura trcbiric si tic propor{ionala cr-r situaliu ctre a dctcrminat-o, publicl sau privatS. cu cxccpfia lirnctiilor diclacticc dir.r invitar.nintul supcriot'.
sr1 lic a1:licrrt,l in lnod ncdiscrirninatoriu 9i lirir a aclucc fltinserc existeujei (3) Organizarca 5i hrnc{it'lnarca institr"rtici Avocatul Poporului sc stabilesc
drcptrrlrri strrr rr libcr.tatii. prin lege orgarrici.
ART.59
CAP.3 Exercitarea atributii lor
i ntl:rtori rilc lirndamentale (l) Avocatul Poporului iqi cxercitir atribufiilc din ofrciu sau la cererea
persoarlelor lczate in drcpturilc ai in Iibcrtalilc Ior. in lirnitcle stabilite de lege.
ARI'.54 (2) Autoritnlile publicc sunt obligatc sl=r asigulc Avocatului Poporului
liide litatca fatl de tarri sprijinul necesar in exercitarea atribugiilor salc.
( I ) Fidelitatca thtu de tarl c'ste sacrir. ART.60
(21 C-'etIlenii cirora le sunt iucredintate firnctii publice, precunt
9i rnilitarii, Raportul in fa(a Parlanrentului
rirspund cle indcplinirea cu crcdinth a obligatiilor cc lc rcvin 1i, in accst scoll, vor Avocatul Poporului prczintf, cclor doua Car.nerc arle Parlarnentului rapoarte,
clepr.rne jurirurirrtul cerut cle legc. anual sau la cererea accstora. Rapoartelc pot conlinc recomandlri privind
,\RT.55 lcgislalia sau nrdsuri tlc alta naturi, pcntru ocrotirca drepturilor gi a libertafilor
r\pirarca tirrii cet6{cnilor.
(I) Cietltenii rLr drcptul Si obligatia sd apere Rominia.
(2) Conditiile privind incleplinirea indatoririlor n.rilitare se stabilcsc prin lege
urgirn ie l'r.
(3) cctartcnii pot ti incorporati dc la varsta clc 20 clc ani gi pun[ la vdrsta clc 35
rlc' itui. cr.r cxccplia voluntlrilor, irr contlitiilc lcgii oreurricc.
tvt r trroRrtATt LE NnTtOUnLE O[rt ROl An tpr RSpeCtr LEGI SrRttVr 9t t trt St ttUttOrunLE

AITT.64
TI'II-UL III Organizarca intcrni
Autorititile Publice Organizarca Ei f,unctionarea ficcirei Carlere se stabilesc pritr regttlarnent
(t)
proprir-r. Resurselc t-inanciare alc Carlerelor sunt prcvdzute in bugetele aprobate
CAP. I de acestea.
Pnrlamenttrl (2) Ficcarc Carncrh iSi alege un birou pcruraucui. Pre-geclintele Carncrei
Dcputafilor ;ii prc;cdintcle Scnatului sc alcg pc rittrata niandatttlui Catncrelor.
sticlTluNEA I Ceitatli rncmbri ai birourilor pcnnancnte sunt alc;i la irtccptrtul fiecirei scsiuui.
Organizarc qi lirnc{ionrrre Mcmbrii biror.rrilor pcfln.utcutc pot fi rc-vocafi inaintc clc cxpirarea lnandatului.
(3) Deputalii qi scrrirtorii sc pot L)rgruliza in grupuri 1'rrtrlatttcltlarc. potrivit
,\tl]'. 61 regulamentului fi ecirrei Cantere.
Rolul 9i structurn al poporului roman 9i
(4) Fiecare Caurerl iqi constituie cornisii pcrnranente gi poate itrstiti-ri eotntsii
Parlar-nentttl este organul reprezentatlv
suprem
(I ) c1c anchetl sau altc cornisii spccialc. Canrcrclc i;i pot ctrnstitui cornrsii cotrlullr-.

runicltltttloritlrrc Icgitritoirrc a tarii' (5) Birourilc pcnlaltcntc qi conrisiilc parlillncr.]tarc sc alcitLriesc potrivrt
qi Scnat'
(2) Parlarrcntul cstc alcirtr'rit clin Can.rera Dcputalilor configLrratiei politice a tjecirei Catnere.
ARI'.62 ART.65
Alegerea Camerelor $edinfele Camerelor
(l) Carnera u.pu,uiitor 9i Senatul sunt alese
prin vot uttiversal' egal' direct'
(l) Camcra Dcputa[ilor;i Senatul Iucrcazd in lcdirrtc scparatc'
,..."t gi liber cxprimat. potrivit lcgii clectorale' (2) Carlcrele igi dcsfi;oara lucrarilc qi in 5edinfc cotllul.lc, potrivit trntri
ipar{inind.minoritililor nafionale' care nu
(2) Organizatiitt cctelenilor Lcgulamcnt adoptat cu votul rlajoritatii dcputa{ilgr 5i scnatorilor, pcntru:
intrunc,sc in nregeri '.,mrrur de vot*ri
pentru a fi reprezcntate in
a) primirea n.resaj r-rlui Pre ged intelLti Ronian ici ;
Parlament, au clreptul la cite un loc de
deputat' in condi(iile legii
b) aprobarea br.rgetr-rlli de stat gi a bggetuliti asiguririlor sr.lciale tle stat;
electorale. Cetifenii unei minoriti{i na{ionale pot fi reprezenta(i numai de
c) declararea rnobilizdrii totale sau partiale;
o singur[ organiza(ie' d) dcclararca stlrii cic razboi;
(j)NLrrrrirrula.pu,nlito,;ialscrratorilorsestabileEteprinlegcaclectoralf,.in e) suspendarca sau incctarca ostititalilor n.rilitarc;
rltporl (tl PoPullrtil turii' 11 aprobarea stratcgiei na!ionale dc aparare a Iarii:
ART.63 g) exanrinarca rapoartelor Cortsiliului Strprctn cle Apirare a Jarii:
Dttrata ntandattrlrti h) numirea, la propr-rnerea Preqedintelui Romiiniei. a dircctorilor serviciilor de
un- mandat de 4 ani' care
(l) Carnera U.pr.'totilo' qi Senatul sunt.alese pentrtt rizboi, de asecliu sau de infbnna{ii qi excrcitarea controlului asLrpra activitltii accstor scrvicii;
clc
sc prelungc$t. a. a..fi'ii uu.. clc mobilizare. i) nurrrirca Avocatului Poporr"rlui.
r-rrgcrl{i, pini la illcetarea acestora' j) stabilirca statr.rfttlui dcpr"rtalilor ;i al scnatorilor. stabilirca indcnrniza{iei ;i a
Scnat se dcsfigoari in cel
(2) Alcgcrilc pctrtrtt Cat.t.rcra Deputalilor;i pcntnr celorlalte drepiuri alc acestora;
la clizoivarea Parlamentului'
niult 3 luni rle la expirarea rnandattilLri sau de k) indeplinirea altor atribu!ii carc, potrivit Constitutici sarr regular.nentulni, se
(j)Parlanierltulnoltalesseitrtrut-teEte,laCollvocareaPregedinteluiRonriniei, exerciti irr gedirr[a cotttutlri.
'in cel rllult 20 de zile de la alegeri' ART.66
legali a noului
(4) Mandatul Camerelor si prelungeqte,p6n[ la intrunirea gi nu pot fi Sesiuni
parlamenr. fn o""n.r, p..io^Ja',r" po"ut" fi revizuitd Constitulia
(l) Carncra Dcpr.rta{ilor gi Scnatr,rl sc intruncsc iu doui scsittni ordinarc pc an.
atioptatc, moclificatc satt abtogate lcgi
organice' Prirna scsiunc inccpc in h-rna fcbnraric Ai nu poatc dcpeli siirgitul lunii itlnic. A
inscrisc pe ordinea de zi a
(5) proicctcle ,r. i;;i oru i.opu,r-..ilJlcgislativc doua sesiune incepe iu luna septernbrie gi nu poate depaqi stirEitul lunii
pr.tedeirt i9i continui procedura in noul Parlatnent'
Parlatrrentr-rlr"r, decembrie.
(2) Camcra Deputa{ilor gi Scnatul se intruncsc ;;i in sesiuni extr;iordinare, la
ccrerea Prcgcdintclui Romanici. a biroului pL-rmilrlcnt al ficcirci Cat.lrcre ori a

ccl pulin o trcitnc din nuttrirui clcptrtalilor sau al sctlatorilor.


rrraLe
ALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

(-l ) Convocar.cl Can.rcrclor. sc Iacc clc pregctlintii


accstora.
ART.67 inalta Curtc dc Casa!ic qi .lustitic. Conlpetcnta rlc-iLrdccatit apartirtc lnaltci
('trrti
.\ctele juritlice cvorumul lt,gal
;i de Casalic q;i .lustilic.
Scrrattrl aclopta leei, hotariiri (3) i1 caz tlc infracliLrnc f)agrant[, cir-pr-rtatii sau scnatorii pot li rctintrti ;i
.,,;;1lil|ll ,:-,:,l],.fli,.]:' 5i si ,roriuni, in prezenta
supgqi pcrchez,ilici. Ministml justiliei il va inlorrra trcintitlz-iat pc prc$c(lrntclc
,\Rl'. 6g Camerei astrpra re!inerii 5i tr percheziti.-'i. in cazul itr cat'e f'altrera su'sizatA
Caractenrl public al gedintelor
constatir ci nu existir tcnrci perrtru rc{inerc. va ctisltunc irucdiat re\'ocarcil eecslci
(|) $cciinrclc cclclr tloui Carir.-rc sunt publicc. mf,suri.
(l) Carnerclc por hotari cu anumitc
$.;iri;.i f.ic sccrcrc.
SECTIUNEA a 3-a
SEC'ilUNEA l2_l Legiferarca
Statutul deput:rtiklr 5i al senatorilor
ART.73
AR't-.69 Categorii de lcgi
N'latrdatuI rcprczclrtafiv (1) Parlanrcntul atlopti'r Icgi copstitu{iclnalc. lcgi orsatlict- ;;i lcgi orclirrlrc.
(l) In e.rcrcitarea rnarrdalurui. rleputatii gi se,atorii surt i. (2) Lcgilc constittrlionalc sullt cclc clc rcviztrirc I Cltlnstitutici.
po1rtuuILri. serviciur
(3) Prin lege organicA se regletttenleazir:
(l )ncc rrratrrllrl irnpcrirtiv r.slc r)ul.
)(
a) sistertrul eleclcrriil; olgarrizarea qi lunctionat'ea ALrtttrititlii I'llcctoralc
,\R"l'" 70 Perrlanculc;
r\landatul deputatilor qi al scnatorilor b) organi zar ca, ftttrc(i onalca pi linanlarca particlc-l trl poli ticc.
( il Dt'ptrtatii 5i senato|ii irrtra in c'xercitiul
ruanriatului la data inrr.unirii 1egale c) statutgl clcputa!ilor gi al scrratorilor, stabilircn inclcnrnizrrtici 5i a cclorlaltc
ru ('aruerer clirr carc firc
partc, t,,rr.on.rili,. r,arid.rii alegerii drcpturi alc accstora;
.i u rrinrii rr t u I Lr i. .l Lr njrrrlrr ru I rc ;i a clepuncrii d) orgau iza rca g i des lirgu rat'ea re fc'reud lrtlr ttl r-ri ;
(l) (illrlrlcil (ic (lcr)ttta1 satr sta bi lc,gtc
;ili;;. or.ra urci.
dc scnator iicctcazri la clata intrLrnirii e) organizat'ca Gttr,cntului ;i :r Consilir"rlni Suptcnl dc Aplirare a larii.
crttlterclor tlt-rtt ltlcsc satt irt caz clc lcgalc a
tlcrnisie. Jc picr,.lcrc a dl.cpturilor
clectoralc,
i) rcgirnLrl stdrii clc mobilizarc par{iak1 sar.r tolalir t fbrlclor arlttiltc 5i al stiirii
tl,.' inrtrrrrpr.rt ibiI itlrc ori tlc
cjcccs. tle rizboi:
.,\R't. 7l g) rcginrul stirrii dc ascditr qi al stnrii dc urgcnla:
I nconrpati bilitirli h) inlracfiunilc. pcdcpsclc 9i regimul cxcctrtir ii accstorit:
nu poarc Ii.
in accla;;i 1imp, clcpurat gi senaror. i) acorclalca anrnistiei sau a gratielii ctllective;
111 f]n]cni
(l) ('lrlitlrtclr. tlc tJcl'rtttltt
srtu tlc scnaror csrL. j) stntuttrl func[ionarilor publici;
inc()r.npatibilr
-'c.\ccpria cu cxer.citarea
p.bticr- etc aurorirarc, c, k.1 corrtcuciosul adnrilristlativ;
ijJi,.liil,,,ll,l,.,,, cclc.i clc rrrcnrbru at
(-i ) Alrc
l) orgarrizarca ;;i tirnc!ionitrca Consiliulrri Supcrior al I\4:rgistrirttrrii. rr
incontparibilirdti se srabilesc prin lege instanJclor.judecitore;ti, a Ministertrllri Public ;i a Citrr!ii cle Conttrri,
orgaurcir.
AR't'.72 rr.r) rcgin.rul juridic gerteral al proprietltii 9i al nro;itenirii:
I rn unitatea parlamentari r.r) organizarea generall a invititllantrrlui;
( l) Dcputatii ;ii sc,atorii nu pot li t.agi ra riisprndcrc.iuritlici o) organizarea adutinistratiei ptrblice localc. a telitoriultri. I)rcctrnl ;i lcgiintrl
saur)c' rr1l opi pent*r voturire
nii rc por iticc c.rprinrate- in cxcrc
itarca,ra,cratu lui. gcncral privintl alrtolloluia localii:
(2) Dcput.lii ;i scnatorii pot
f i urnririii i.r*ti in juiiccal. pcnard pcnr*r p) rcgimul _qcncral plivincl raporturilc rlc ntunct-t. sindicatclc. ltatrottalclc 5r
thpte.care nu au lc'giturA cLr voturil" i
.o, .,, protec{ia sociali;
n,ancraturiri, dar ,r.r n p..i,.;i,JXilli i:,X,"Jil'::,,.],lii[f;?l; r) statutul minoritSlilor nationale din Romania:
l.cLlvl,rtafcir Carncrci din,carcn9t
:.-.:i:li.i"^
fac^parte, <Jr,rpit ascurt*rea ror. s) regimul gencral al cLrltelor;
tri*itcrca in.iurrccata pcnalti sc pot facc,ri,,uoi u,-rne.irea gi
,r" cirtr.c parchctLrr clc pc Iangir t) cClclaltc dontcrrii pcntru carL- in C'onstitulic sc prcvctlc acloptatca tlc lcgi
organicc.
g
B
:li

MtNOR|TATTLE NATTONALE DIN ROMANtA. ASpECTE LEGTSLATTVE Sr tNSTtTUTtONALE ,ii


MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE ij
li:

ij
(-5)Dispoziliile alineatului (4) referitoarc la intoarccrca legii se aplici in rnocl l
ART.74 corespunzitor gi in ctrzr,rl itt care Car-ncra dercizionalI adoptd o llrcvcclcrc pcnhr-r :i
Initintiva legislativi care cornpetcnfa dccizional.'r apar(inc primci Camc:rc.
( I ) Iniliativa lcgislativl-r apartinc, dupit ca]., Guvernultti, deptrtalilor'
ART.76
sc-nalorilor sau unui trtrn.rht clc ccl pirlin 100.000 dc cctSleni cu drcpt dc vot.
Adoptarea legilor qi a hotlrArilor
Celd[enii ctrre iqi nrarrilesta <lreptul la iniliativI legislativa trebtrie sh provir.rd din (l)
ccl pulin up st-crt clin.itrcletclc tlrii, iar itl flecarc din acestc jtrdr'-{c, respcctiv irl
Lc:gile organice ;i hotar6rilc privind rcgularneutelc Canrcrc:lor sc adopti
cu votul majorithlii urcrnbrilor ficcirci Carncrc.
nruriicipitrl 13r-rcurcEti. trcbr-ric si fic inrcgistratc cQl pr"rtin 5.000 dc scrrrr.raturi in (2) Lcgilc ordinlrc;i lrotaririlc sc adopti cu votul majoritatii ltrcnrbrilor
sprijinul
' accstci initiativc-
prczcnti clin lic'carc Carrcri.
fit N'-, pot facc ohicctul inrtiitivci lcgislativc a cctdtcnilor problcrrclc flscalc- (3) La cererea Guvernului sau din proprie iniliativd. Parlanrentul poate a(lopta
cclc ctL cal'acter irrtcrnational. irttrnistia 9i gralicrea' proiecte de legi sau propuneri lcgislative cr.r proceduri de urgetrti. stabilita
(3) Guvernul i;i e.rcrcita iniliativa lcgislatrva prin translrriterea proicctului de potrivit regulanrentului ficcdrei Camere.
lege citr-c- Camcrlr coutpetentar sd il adoptc. ca prirlii Cat.ncrd sesizatd.
ART.77
l+t ncptrtalii. scnatctrii 5i cctagcnii carc cxcrcitir drcptul la initiativii lcgislativ6 Promulgarea legii
pot l.lrczonta prnltuncli lcgislativc nurtrai it-t firtrtta ccltttll pctrtnr proic-ctclc dc (l) Lcgca sc trimitc, sprc promulgarc, Pregedintclui Ronrinici. Prontulgarca
lcgi. lcgii se face in tennen dc cel nrult 20 de zilc de la prinrire.
1,5; Pr,-.11,r.,t.,.'"ilc legislative sc supuu clczbatcrii nrai intii Camerei compctcllte
(2) Inainte de promulgare, Prcgedintele poate cere Parlanrcntului. o singurE
si le adopte. ca prittrd Catrtct'it sesizatll.
dald, rcexarninarca lcgii.
ART.75 (3) Dacn Prcgcdintclc a ccrurt rccxar.trinarca lcgii ori daci s-a ccrut vcriflcarca
Sesizarca Camcrclor constitulionalitatii ci, prontulgarca lcgiisc- face in ccl mult l0 zilc dc la prirrrirca
(1) Sc sullun sprc tlczba{r-'rc ;i atlopttrrc Canrc.rci Dcputalilor, ca prin]d
lcgi qi propuncrilc lcgislativc pt-lrtru ratificarca
legii adoptatc dupl rccxanrinarc sau dc lii prinrirca clc-cizici C'urtii
[]ailcrir scsizatl. proicctclc c'lc
Constitulionale. prin care i s-a conllrurat constitutionalitatea.
tratatelor siru a altor acorcluri intcrna!ionale gi a mitstrrilor legislative ce rezLrltd ART.78
din aplicarea acL-stoI tratatc sau acordLlri. prgculll;;i proicctclc lcgilor orgarricc lntrarea in vigoare a lcgii
prcvizute la arlicolul 3l alincatul (-5)' articolul 40 alincatLrl (l)' articolul 5-5 Legea se publica in Monitorul Oficial al Ronrinici gi intri irr vigoarc la J zilc
alincatul (2), articolul 58 alincatLrl (3). articoh"rl 73 alincatul (3) litcrclc c)' k)' l)' de la data publicdrii sau la o clatli ultcrioard prcvizutd in tcxtr"rl ci.
n), o). articoltrl 79 alincatLrl (2). articolul 102 alincalr-rl (3). articolul 105 ART.79
aliucatul (2). irrticolul ll7 alincatul (3). articoltrl I lli alincatclc (2) lt (3)' Consiliul Lcgislativ
arricolui lf0 iriinc11tul (2), articoh-rl 126 alineatcle (4) ili (5) 9i articolul 142
alincatul (5)" Cclclaltc ltroicctc de lcgi salt plopupcri legislativer se supul.l
(I ) Consiliul Legislativ cste organ consr:ltativ de spccialitatc al
Parlarnentului, calr' avizcazl proiccte[e clc acte rrorurativc in r,cdcrca
clczbatcrii gi adoptlrrri. cn prirutr C'anlct'il scsizati. Scnatultri'
sistematizirii, unificirii ;i coordonirii intrcgri legislafii. El tinc cviclcnta oficialS
(2) prima Carirerir scsizatir sc 1'rlonurr(ir in tcrurcu dc 4.5 dc zilc. Pcrrtru coduri
a legislaliei Rominici.
zilc. irr caztrl
1i alic lcgi clc cornplcxitatc clcoschitit tcrttrcnttl cstc clc 60 clc (2) Infiinlarea, orgauizarea gi funclionarea Consilir"rlui Legrslativ se srabilc-sc
cicpi;irii acestor tcllltenc se cortsidcti-t ci proieclcle de lcgi satl propullerile
prin legc organici.
legislative att lost adr,lplate.
(:) oupa adoptare sau rcspingcrc dc citrc primir flattlet'd sesizatS, proicctul CAP.2
,^,i p.op.i,l.rea lcgislativi sc trirnitc c,clcilaltc Catrcrc calrc va clcctidc clcilnitiv. Preqedintele Ronrrinici
prcvcdcrc carc, potrivit
f.iy in cazul in carc prinra Carn,--rir scsizati adclpti o
alincatulLri (l). intLlr in cornpclcnta sa clccizionala, p|cvcdcrca estc dcfinitiv ART.80
adoptatat dacir ;ii cea tle-ir cltlua Cartlerf, este de acorcl. In caz colltlar.
nLullal
Rolul PreEedintelui
pentr1, prcvetierea rL-spcctivir, Icgca se- intoitrce la prinra Caltcri Scsizatd' care
(l) Pre;;cclir.rtele Rotldniei reprezinti statLrl roruan ;i cstc garautul
.,,a decicle de llnitiv in pr.occdr-rli dc urgcntir.
indepcndcn{ei nalionalc. al unitatii ;i al intcgrititii tc-ritorialc a tirrii.
LEGTSLATIVE SI INSTITUTIONALE
DIN ROMANIA ASPECTE
MINORITATILE NATIONALE

(2) Plegedintele Rorndniei vegheazl la respcctarea Constitugiei qi la buna ART.85


funcgionare a ar,rtorithtilor publicc. in accst scop, PreEcdintelc excrciti funclia de u' " "'
-

rncdicrc inh'e puterilc statului, prccullr 1;i inh'c stat Ei socictatc. i,l tffi .t li]i.'''il',1Xi,,,, "' .1
" :..l,ll.^.;:,:r,utrtui l Jl:H' :[]
t)o^ : ll, ; i,, :clc:,' linc|cdcfc
;
Jl,, clc"
acorclat l)rtt'-

ART.8I ministru gi llr,rmcarc "|.i;;1J;


Alegerea Prt';edintelu i lamcnt. -^....r.,1:, (rrr
qttvertlamentalll satt clc- vttclttrtn lt
rl,' vacanti a pr'lstr'rlr'ri'
1l

(1) Pregedintele RonrAnici cstc ales prin vot univel'sal, cgal, dircct, sccret yi (2) in caz tlc -rettatriere
- pc rrlrrl
rcvt)ca la propuncrca 1lt'inrtrltri-rtlittistru'
libcr cxprirrrat. Presedintcle Y'
'''u"'"Eit'
rnentbri ai Gttvcrtrullti' ..,.I.i,rrlrr-r (r'rctl.lrlt siltl e tlttt'.zitilt
sittt cor
(2) Este dcclarat alcs candiciatul care a inh'unit. in prinrul tur dc scrutin, rctnanicrc sc- schirtrbl stnlctttrl
(3) Dac[ prin plopr'rncrca clc L-xcrclia atr.ibtrti;'r
rurajor(atea dc voturi ale alegltorilor inpcriqi in listclc elcctoralc.
a Ctrvcrtrult"'"'""itoi"*"i"- n"*a''ti"'u 1""tt acortlala lrt
oolitiod
(,1) hr cazul in care nici unuI dintre candidati nu a iutrunit aceastA rnajoritate,
nrcvazuti la alirrcatul izi
,*,,r.i pc baza oprJrrii ro'latl]crltlrltti'
se organizeazd al doileu tur de scrutin, intre primii doi candidali stabilili in
ordinea nun'rirului dc vottrri oblinute in prinrul tur. Este dcclarat ales candidatul proprn"raa prinrultri-rrrinistrtt'
carc a oblinut ccl rnai rnarc nurnAr dc voturi. ART.86
(4) Nici o pcrsoani nu pl)atc indcplirri funclia dc Pre;;cdirrtc al Ronrinici cu privirc la .r.blc'rc
decit pentm cel mult dotri nrandate. AcestL-a pot li gi succcsivc. ;fi::[ffi: ?ilffll:l}"are.,co.s.lta Guvc.*rl
ART.82 r;i c1e inrpoltanll dcoscbitit'
Validarca nrandatului qi depunerea jurlmAntului
"t;;;i;
ART.87
Grtvcrntllui irt cat'c sc
(l)Rezultatul alegerilor pentrtr funclia de Pregedinte al Rorrdniei este validat ParticiParea la $edirltelc la 5cclinlclc Gtrvc'rnr-rlLri
1) PreEcdintclc
( Ronriirrici poatc lua partc ..P,Ira[cir r'
de Curtea Constitu!ionalh.
L,,ti,r,*r prir, r...r p.rlitica cxrcrnu.
-1arr

(2) Candidatul a cirLri alcgc'rc a tbst validati dcpturc in fa(a Carnerei dczbat Problcntc .i:",il;.:-
asigttrarca ordinii fur,ii.. ! :
r''"r
1'l';ll:: ll,lil i' l}'.lll il'|ll',,.',,,,
i
Deputa(ilor qii a Scnatulr-ri, in Sctlinlir cornun[, urtnitoluljuranrdnt: i1i 1-::Ix] i:,
"Jur sd-r.ni dirruiesc toatd puterea Ei priccperea pcntrtr prop[;iirea spiritualS Ei (2) Pregedintelc Ronrdnie i 1"lrcz'ttleazl 5e
rnateriali a poporr.rltri rornan, sl rcspect Constitu!ia gi lcgilc lirii. si apdr ART.88
dernocralia. drepturile gi libcrtalile fundarnentale ale cetdlenilor, suveranitatea, prrr.urcrr,lui urcs.ic etr lrr prirr-
indcpcndenta. unitatca 5i irrtc-uritatca tcritoriali a Ronrirrici. Aq;a sI-nri ajute H:::l:",",. Rouririci adrcscazi 'ririrc
Dumnczcu!". cipalcic problcrnc politicc alc lliltlrlnll'
ART.83 ART.89
Durata mandatului
(l) Mandatul Pregcdintclui Rorniiniei cstc dL'5 ani ;i sc exercitd de [a data i;'BI;;'::llffi'H'ilJi:lTi:t:t,.^:::::i'*:il$Jl,l,l::"Jli:':,i::'l::i:l
i n 1rc'l ) dc. r{
clcpuueri i jurirrldnttrlui. ,# tc 11

l ;:*:, :l :i:l'l l."J:.ff1'illii,|?ili',1!*


n rn u r'lr i

(2) Pre;;edintele Rorniniei ili cxcrcitd rrandatul pAnI la clcpunerea " " a ccl clotri solicitirr ',':1'['
nuilai ilupir r"rpl,1g.:** Pulin
jurimAntului de Pregcdintelc nou alcs. zilc dc la prima solicitorc-gi
(3) Mandatul Preqedintelui Rominiei poate fi prelungit. prin lege organici, in *,t;';nt::ll; f,r <lizolvat . s i n
gu.i dati'
caz de rizboi sau de catastloft.
l urtu i an, Parl.t.ucrttr'tl poatc 6 ltrrri ''rlt'tn;ttttlrtlrtlrti
(3) parlarncnrul nu l*,,,. ii ili2(}lvill i,r'u]ii,.l',.'it r.trbilizurr-' tlc t'r-tzl:oi' ''lc
ART.84 -,,,,tii''it
IncompatibilitS(i qi imunitS(i prcacdirrlclui Run.,i,,,"il',r"l"lit.i',r',',rr,,r
(l) In tiurpul rnandattrlui. Pre;;cdintclc Ron.rinici l.tu poatc fi rucmbru al unui asediut satt dc urgcn[i'
partid r;i nu poate indcplini nici o tlttr flunclic publicE sau privath. ART.90
(2) Pregedintele Ron.riniei se bucuri de imunitate. Prevederile trfiicolului 72 Ret'erendumul
de itrleres
alineatul ( I ) se aplici in r.nod corestr.runzdtor. voinla cu frivire la plobleme
PreqedirrteleRonranici'cltrp.iconsultareafar.lan-rentultri.poatecerepolltlrtrltli
s6-qi exprime, prlll referenclum'
naf ional.

72
MINORITAIILE NATIONALE OIN ROTT,IANIE, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONAL F
LEGISLATIVE 9I INSTITUTIONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE

ART.95
ART.91 Suspendarea din func{ie
Atribu(ii in dorncniul politicii externc ( 1) in cazul shviirgirii r:nor faptc gra'c prin care incarch prc'ctlcrilc

( i t trrcicdintele incheic tratate illtcrlr.l!iorralc


in ntttnelc Ror.ninici. llcgoclate Constittr(ici. Prc;icdintclc Ronrdnici poatc fi suspcrrtlat din functic clc Caprcra
qi lc supunc sprc ratificarc Pirrlanrcntttlui, intr-trn terlncn rezotrabil. DeputaIilor gi dc Sc-nat, in;cdinla conruni. cu votul nrajoritittii dcpr-rratilor
dc Gttvcrrr, 5i
Celelalte tral.ate $1 acor:duri internationzrle se
incheie' se aprobl sau se ratificd senatorilor, dupd consultarea C--urtii Constitr-rtionale. Prcq;eclintele poalc cla
notrivil utoccdtrrii stubilitc plin lcec' Parlarnentului explicatii cu privire la faptele cc- i sc inrptrla.
""i;;" il.$.,ilI;- la pr.p,nJr.o G'vcrnului, acrcditcazd 9i t'echcamd
(2) Propunerea de suspcntlare din functie poatc li irritiata de cc.l putip o trcirlrc
clcsfiin(area sau
t."pr"r.nt",i1ii ciiplonratici ai Rominici 5i aprob[ inliinfarca' ditt nuntirul dcl.luttitilor 5i scnatorilor'5i sc aciucc. ncintiirzial, Ia cspostinlr-r
scirir-nbarca ran gulu i n.r i s unil or di
i pl orr.rati cc' Prc;cdintclui.
"- acreditati pe l6ngd
irl ReprezJntanlii diplorlatici ai trlror state sr'rnt (3) Daca proptlttcrca dc suspcndarc dirr functic cstc aprotratir. irr ccl rlLrlt -10
Pregedirltele Roruaniei. dc zile sc organizeazir un rclcrcndull pcntru clcn.titcrca prcqcdinte lui.
ART.92 ART.96
Atribu{ii in domeniul aPir[rii Punerea sub acuzare
il I p..i.aintclc Ronianici csrc comnntlantul lbrlclor armatc qi indcplincate (l) Camr-ra Deputatilor qi Senatr.rl. in i;edinti cor.r.rurtrl. cu \rotlrl a ccl putin
dc prcqcdinte al C-'onsiliului Strprcrn de Apirarc Tarii'
a dottd lrcirni ditt trr-rnrirltl dcpLrtalilor 5i scnatorilrrr. pcrt hotari prrncr.ca sLrlr
fu,l.1io
"
gr cu prealabild a Parlarnentului, rnobilizarea
ii) pout. ,l..loru, aprobarea
hotirarea
acuzill-c a Prc;cditrtclLri Ronr6nici ltcntm inaltil tridar-c.
p.iti^f , *r, totala a t-ttio' otn.Iute' Numai. in cazuri e'rcc-ptionale' (2) Propunerca de puuere sub acuzare poate ll initiata de nrajor.iratcir
Parlanrcntului. in cel rr.rult 5 zile de la
PreEedintch,ri ,. aproblrii
.upun.'ulrcl'ior deputatilor Ei sctratorilor-qi sc aducc, ncinlirziat. la cLrnr)$tinta Prci;ccliptclui
Rouranici pcutnr a putc-a da explicatiicu privirc Ia hptclc cc i sc irlpLrta.
--iij..i,
adoptarc.
caz dc agrcsi,'c a'.atf, i,clrcptath i.rpot'iva !.rii, Prcqcdi^tclc (3) Dc la clata puncrii sub acuzarc gi piina la clata clcnritcrii l)rcScclintclc cslc
lc adlrce ncintArziat la
Rouriniei ia mdstrri pcrltrtl rL'spillgcrca agrcsiunii 9i afl6 in
sttspcndat dc drcpt.
cunoqtintd Parlan.rentitlui. ptintr-un mesaj' .Dac[,
fytameltlt- r1.1 (zl) Conrpctcnta dc .jr-rclccatd apartinc inaltci Curti tlc Casatic;i .lustiric.
::'
sesiut]c'elsccotrr,oaciicledrcptirr24deorcdeladcclanqareaagreslunll.
- Pregedintele este der.nis de drept la data riinirinerii clcl'initir e a liotitririi dr:
aj i;.o, d. ruobiliz.rc sau de nu rizboi Parlarrtentul iqii conti.ul activitatea pe condarnnare .

toirtd durirta accstor ,riri' ia, clacir sc afld in scsittne. Se convoacd de drcpt irr ART.97
24 dc ore de la dcclararca lor' Vacanta Iunctiei
ART.93 (l) Vacanla ftrncliei clc Prcgcdintc al Ronrinici intcn,iric in caz cic dcmisic. dc
Mlsuri excePfionale dernitere din lunctie. clc inrposibilitate dellnitivir a cxercitdrii arributiilqr.sau clc
potrivir lcgii. starea de asediu sau starea
i'i;;;;;Jt,.;le Rominiei insriruie. aclrninistrativ-tcritoriale 9i solicitf,
deces.
de r.rrgentl in intr.ngu'1ora ori in unclc unit.li (2) in tcrmeu de 3 luni dc la clata la carc a irrtervcnit vacauta l.r-rnctiei dc
Parlarrrerrtr'tlr:iincuviirrlarcarrrlstrriiildoptatc'irrcclrrtult5zilcdelaluarea Preqetlintc al RornAnici. Guvc:rnul va orqatriza alc{cri pcntru un noir prcpcclintc.
acesteia" ART.98
(2)Dac[Parlanrerrtrrlttttseafliitrsesiutre'elsecotrvoacldedreptirrcelmult Intcrinratrrl funcfiei
4tl de ore de la iristituirea stirii de aseciiu satr a
st[rii cle urger1ta qi functioneazS (l) Dacd funclia cle PreEediute devine vacirntd ori daci preSedinrele estc
pe toatf, drtrata acestora' suspendat din lirnctie sau daci sc aflr in irnposibilitate tenrporard clc a-5i
ART.94 exercita atribtlliile. irtterinratul sc'asi-quri, in or-ditrc, dc- prc;r-clirrtclc Scnatului
Alte atribu(ii sau cle prc;erlintcIe Clanterci DeputatiIor.
atribu{ii:
Pregedintelc RornAn ici inclcpl incqtc qi trrrnitoarclc (2) AtributiilL- prcvaz-utc la articolclc 88 - s0 nu Lror [l e'xcrcitalc pc tlurata
a) conl'eri clecoralii qi titluri cie onoare; . intcrintatuIui firncti ci prc-zidcntialc.
bi acorda gradele cle nlareqal' de genetal Ei de amiral:.
.j nunl.$J in funclii pr-rblice. in concli{iile prevdzute de lege;
cl) acorclh gra{icrca indiviclual['

7-s
AS PECTE LEGI SLATIYE-S!ryilU1!9I4IE _
MTNORTTATILE NAT|ONALE DtN ROMANtA. ASPECTE LEGTSLATTVE St |NST|TUTIONALE MI NORITATILE NATIONALE DIN ROMAN IA'

ART.99 AR'l'.104
Rispunderea prcgcdintclui intcrirnar Jurimflntul de credinli H
(t) primul_nri,istru, ,.,iinigtrii ;i ccitalli .tc.]bri ai (luvcrnultri vor tlcptltrc ffi
Dacd 1>crsoana carc asisuli intcrinrltul firuc[ici dc Plcqcdintc al Ronrdnic-i ${

sitvArqci;tc faptc qravc. prin carc sc incalcl prcvctlcrilr-- Constitutici, sc aplica irrdividtral,ir-rtalaPrcacclintcltriRor-rrirlici.jrrrarnirrtrrldclrr11rtiColtll[i2. d
{
articolul 95 qi articolul t)8. (2)Gtrv(3rnrrlinintregrrlslru;il-recare,.,rerrrt.,ruitlparteigiexercitlitlr:tttclatttl. T

ART. IOO
inccpincl dc la tlata dcptulcrii.iurimantr'rIr"ri' !
Actele Pregedintelui r\R't.105 ':
i

(I) ln crcrcitarca atributiilor salc, Prcgcdirrtclc l{ominici curitc dccrctc carc Incompatibiliti(i _ -...-..!..: csrc
.arca
....r.. iir.rc:on'rpatitrili cu cxclcrt altci l

se publicl in [Vlonitorul Oficjal al Rontdnir-.i. Ncltublicalc-a atragc incxistcnta iiiil.r,'*tl, dc mcrr.rtrru al cuvtrnrului Satl dc Sellato[. I)c
funclii public..r..ut.,l.itote, c[l cxccplia cclt-i clc- clepLltat I
dccretr.rlui.
(2) Du-cretelc cmisc cle Plc$edintcle RonrArrici in cxercitalc-a atributiilor sale ,.1i",,-,.,"n'eaestcincornpatibillrctlexcrCital.elutreitirrrc!iidcfepfeZotltare ti

scoll colllercittl'
prcvdzutc in articolul 9l alincatcle (l) li (2). articolul g2 alincatclc (2) +i (3), prof'esionall sal'ilrizate in cadrtrl orgxnizatiilor ctl i
' iZt ,ot," inconrparibilitir!i sc stubilcsc prirl lcgc orgltricir'
articolul 93 alincatul (l),si articolrrl 94 litr-rclr-- a). b) i;i d; sc contrascnllcaza de
prilnr,rl-min istrtr. ART. I06
(iuvcrnului
ART. IOI incctnrelr funcfiei dc membru al
Functia clc utembru al (lr,rvcrnttltti incetcazir it-t Ltt'ttll-t tlemisiei' a revocirti' a
Intlcmnizatia qi celelaltc drepturi
a starii de i*corllll.tibilitate-' a clecesului' l)recrtrll
Indemniztrtia gi celc'laltc cl'eptr.n'i aic Prc;iedintelui RornAr.riei se stabilesc plin Oi.ra.ril a*Oturilor elector.le,
lcge. gi in atte cazuri prcvf,ztrtc clc lcgc'
ART.IOT
CAP.3 Primul-ministru
Grrvernrrl (l)Prinrr-rl-mirristrrrcorldttce(luvcrntrl;icoor.ciorreazltactivitateamctllbrtlor
aceStuia.respectirrdatributiileCelefevin.Deascnrelrelr.prczitrtrrCtrttret.ci
cu privire la politica (.iuverntrlui,
ART. IO2 Deputa!ilor. .uu S.n"tl',iui-,.ifo.n. ;i declaralii
Rolul gi structura carc sc dczbut ctr Plitlritatc'
(2) Prclctlintclc Ronranie i ntr il poatc rcvocit pc
prinlttl-nlinistlrr'
(l) Guvcrnul. potrivit progranrului siiu clc'glrvcnrtrc acccptat dc Parlanrent, tli.lllc sittraliilc prcvizutc la articoltrl
asigurii rcalizarr-a politicii intclnc;ii cxtcrnc a !iirii pi cxcl'citil conduccrca (l) Dacn primLrl-,rinistrt, sc al'li irr trna dc a-ii exctcita atribr'rliilc'
l0(r, cu cxceplia rcvocdrii, sarr cstc in inlllosibilitatc
gcncrali a adntinistratici prubl icc. al GltVcrur'tllti ca pritil-
(2) 1n inde-pliuirea atrit'rLrtiilol salc. Crrvcrnul coopereazl cu orsanismele Pre;;edintelc Ronianie'i va clesemna ttn alt nlctrbnt piinll la
r.ninistru intcrimar. p.,-I,", , irrclcplini atributiile primultri-rni]listru'
sociale intcrcsatc.
Irrtcrimritul, pc pcrioacla inrposibilitilii excrcitirii
(3) Gtrvernul cstc alci'rtLrit din prinr-rtrinistru. nriniqitri 5i atti utcnr[rri stabilili fomrarea noului ciuvcrn.
prin lcge olganic.'r. atribtrliilor,incctcazecltcirpl.irrrtrl-ministruilir.ciaactivitateaitrGttvctrt.pi cclorlirlti
ART. I03 (4) prcvederil".li;":;;;i.,i (l) r. aplica in rnod colespunzitor pelloada tlc
mer.nbri ai Guvcrnr,rlui. Ia propunerca
pnnlului-trritristrtt, pclltrtl o
invcstitura
(l) Preqedinlele Romiinici descmncazi un canclidat pentnt hlnclia cle prim- cel mult 45 de zile.
tniuistrtr, itr urtna cclnsullarii partirlului ctre urc nrajoritalca absolutd in ART. I08
Parlar-ncnt tx'i. clacir ntr cxistit o ilscnrLrncil rnajoritatc, a partidclor rcprczcntatrr in Actcle Guvernultti
(t) Ciuvcmul adoptrl hotiiriiri 9i ordonan!c'
Parlaurcnt. cxcctttririi lcgilot'
(2) Candidatul pcntnr funclia dc prirr-nrinistru va ccrc, in tcnrlcrl dc l0 zilc iZi Uot:rreritc sc cnrit pcntrtt organizarca in Iirlitele
c,.'.,it irr ter-rreitll unei legi spcciale tle a[rilitarc,
5i
(3) Orclonarr!e le s"
de la dt:sctnnarc, votul clc incredcre al Parlarnentului asllpra ploglaniului ;i a
in condiiiile previzute de accastir'
intregii liste a GuvernLrlui. (iLrverrt st: scnlneitzrl- cle priurLrl-
(3) Prclgratnul gi lista (iLtvcruului sc- dcztrat rlc Clanrcra Dcputatilor 5i de (4) i-lotlririlc ai ordonarllcle adoptatc.dc
Sctrat. in ;;cclinta cotnur.tir. Parlartrcntril acordir incrc-de-rc Guvclnului cu votul mitristrtr,sc.ont,.arcnrncazlclcrlrilrigtriicllrcauobliga!iapr'rrrcriilorirt
cxccutarc 5i sc publicli irl Moriitorul ollcial
al Ronranici' Nellublicarca atragc
majoritalii dcputatilor iii scnatorilor.
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

irrcristerrta lrotaririi sau a orclorlanfci. Hotarhrilc carc au caractcr rrrilital sc ART. II2
comLrnicli nrrlnai insti tut i ilor intcrcsltc. intrclllri, intcrpcliri qi nrofiuni sirnplc
Alt'l'. 109 (l) ouvcrnur qi fiecarc crintrc ,icnrbrii sii au
Rirsprr nclcre:r ntenrbrilor CttvcrntlIui intrebirile sau la intcrpclirilc obrigatia sa rispuncri Ia
(l) lblnrulatc a.'J.pututi s:r. scrlaror.i, i, conditiile
(lL.
Cuveltrrrl rispundc 1lolilic uuulai in tirta ParlanrcntLrlui penlrLt intreaea sa previrzute de regurarre,terc ceror
croui canre rc are parra,reuturui.
lctivitatc. I:iccalc nrcrnbnr ai Ciuvcrnului rhspLrndc politic solitlal cr.r ccilalti (2) carncru Dcptrrutiror.srru Serratrrr
p.,Lt.: a.rr,pta. rn.tirr.u.sinrpra
rrrcnrbli llcntnr lctivitatca (juvc-rnului gi pcntlu actclc ilcestLlia. sr-;i expri,rc pozitia cu privirc l. o proli.,rri pri. curc
(l) Nurrrui ('arrcra [)cputatilor, Scnatul ;;i Pregcdintclc Ronrinir--i au drcptul dc politic. ,nr.rne.,,,l,--.*rcrrrij
Orlh?l:: privirc la o probtcrnti cej a ticur obicct,t ori,
sti ccatr Lrrniirrir-ca pL-lralar a rncr-lrbrilor CuvcrnLtlLri pcrltru Iilptclc sirv.lrgitc in urci inrcrpctirri.
crcrcitiul {irnctici lor. Dacir s-a ccrut urr.nllrirca pcnali, Prc;crlintcle Rornanir'i Mo(iunea de cenzuri
poltc clispr.rne suspenclarca ircestora tlin tirnctic. Trir-uitereir r'n.ir"rdecati a r"rnui (l) caurera Deputatiror";ii Sc,atur,
rrrcrubrLr al Ciuvcrnrrlui atragc sttspendarea lui din lirnc{ie. Cortlpeten[a de acordati Guvcrrrur.i prirr adoptarea
i, pcdint.
corrur.r,. pot rctragc iucrecrerea
jrrclccutri apurlmc inultci Curti dc Casalic 5i Juslitir--. ,,n.i" ,ruti,,ni de ce.zuri, cu votur
rnajoririrliidcputatilor 5i scnarori lor.
(l ) ('lzurilc ilc nispundcrc yi pcclcpselo aplicabilc urcrnLrrilor (lnvcttiultri sunt (2) Motiunca dc cc'rzuri poatc
rcglcnrcntutc prirrtr-o 1c-gc privind rcsponstrbilitatea lrinistcriali.
ii irriliati crc ccl
.utin o patrinrt- din nunrir.r
total al deputa{iror
9i scnatoriror gi sc cu"er.rului
,\ltT. I l0 (3) Mofiu,ea de cenzuri se crczbare ".,r,.rnica ".i;'i,
la data.epunerii.
inceta rea nr:rntlatu I ui
dupa -3 ,ii" u.u,"l',iro u *or,
pre-zcntat.i irr gu:dinta conruni
a cc-lor cloui Carnere.
1l) Cuvcrnrrl i;ir cxcrcitli rnanclatul piinir la data valicliirii alcgcrilor (4) Daci,roriurrca u forr,..fl,-,r:r.
parl lrrreutarc gctrcr-a Ic. 1];.,ccr1zurn
scmnat-o nlt nlai pot initia,
tlcputa(ii 5i scnarorii carc au
in acecagi scsiLinc, o,oui-r motiunc
(l) (iuvcrlrrl cstc rlcnris la ilata rctragcrii clc calre- Parlarncnt a irtclcdcrii cazul,i in carc Guvcrrrul ili'nngni.r,ri clc cc,zuri, cu
rucorclalc sarr clach plinrtrl-nrinistnr se alln in una dintre situaliile prcvdzutc Ia ri-lspurrdcrca porr.ivit articorur,i
;i;ott.
articolul l0(r" cu exceptir rcvochrii, ori e-ste irr irnposibilitatea dc a-gi exercita ART. II4
rrtributiile nrai rnult rlc 45 tlc zilc. Angajarea r:ispu nderii Gur,ernu lui
(l) in situaliilc l)r'cvrizr-rtc irr alincatul (2) sunt aplicabilc prcvcderilc (l) i5i poatc angaja rispundr-rca in llrta
articolului l(ll. - Gr"rvcrrrtrl
scnatului. in ;;cdintii comunii. tisupra'unr,ri progra.r, ci.r.rerci Dcputatilor pi a
(4) (iuvcnrul al cirrLri munclat a 'incctat potril'it alirrcatclor ( 1) li (2) gel^elal5 sau a unui proicct r--D a Lrnci crccrar.atii cre poriticd
de tcge.
inrlcplrrre 5tc nirurar actr.'lc r')e ccsalc pelltnl adluinistrur'ca trcburilor ptrblice, pini (2) cuvcr'ul cste cle,is daca-o
rno(ir.rrc dc r-,rzuri, iicptisi
il ttc,punerca jLrramintLrlLri cle rrtcntbrii noulr-ri (lttvent. zile de la prezcntarea progra,rurui, in tcrr-ncn cie j
a decraratiei dc poriticir generali
proicctului dc lcrgc, a fbst votatir s^u a
in conclitiilc articolr,rlui llj.
CAP.4 (3) Daci Gr-rvcrnur nu a rost.crerrri.
prczcrltat, ,rodifrcat sau, cornplctat, f"t,:*ii
Rapo rttr rilr Parlatttcntttltti ctt Guvernul ,ri.carului l2y, proiectur cre rcge
ctupa cilz, c. .rr.rcnclarncntc acccptate
Guvern, se consideri adop.tat, i., dc
opli.Irr.o'piogranrL,lr.ri sau a cleclaratiei
,,\tt'r'. I I I p"l,,t:.| gencrali devine obiigatoric de
p",l,ru C.,,l,"rn.
I ntitrm:rren ParlarnenttrIui (4) In cazul in care p.e5eriintere
(l) Ciuvcr"nLrl ;i celclaltc organc ale adnrinistra(ici publice, in cadrul no,rra,,r"l I.-r. .",--..r,,rrinarea regii
(3)' dczbaterca adoptare
cr.rurrotului parlanrcntar al activitiilii lor. sunt obligate si prczintc inlbrrna[iile gi il;;u1.',111::ttrlui ".'t.,'".*'* 1,;i;';;;;;,.r,;ill,,, ceror
tlocunrcntc:lc ccrtrtc dc Cattrcra Dcputatilor', dc Scnat sau clc cornisiilc ART. I 15
ltarliulcntarc-. prrn inlcrn'rccliul prcErcclintilor accstonr. in cazul itr carc o irriliativi Delegarea legislativi
Icgislltivl irnplica nrodillcarea prevederilor bugetulLri cle stat sau a bugctuh.ri (l) Parlamcnttrl poate adopta o lcge spcciala
cle abilirarc. e11ys11111ltri
asrgr-rrurrlor s,rcialc 11e stat. solicitarea inlirrn'rnriicste obligatorie. a emrte ordo'a'ic in cro,rc.ii
..r. ,,,i thc obiectLrr re-qil.r .;g.;;.. -^"'" pentru
(l) Mernbrii (luvcrnului au acces la lr,rcrirrilc Parlameutulr,ri. Daci li se stabiri' i"
solicitii prczcntl, pilrticiparca lor cstc obligatoric. -,til.T:;:,1;J:::ffiJ: "il ';;ii;'tuii.,, 'r,'nicnr,iii ,r.o p.nr ra

19
,,,trvr\r ln llLr I\AIIUNALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

organe dc
(l ) Drrcri lcsca tlc aL',ilitarc o cerc, or(lonalttcle sL. supun aproblrii cLl ilviztll Ctrnii r'lc Corlttrri' pot'infiinta accastit
(2) Guvcrirul ;i rninistcrclc'
l'urlrtrlctttului" potlivit proccdurii lcgislativc, piua la inrplinirca tcrnrcnului drt nu'''.toi tlacir le gca le rccurroa$te
spccialitate' in "'t'o'al"nJt'-'tn'-'
lbilitarc. Ncrcspectilrcir tcn}lcnulur irt[agL- itlcL-tarea et'cctclor ordonanlr.i. r"',l!tnt,lJr,,iti
(-l ) (iuvcntLrl poetr- aclol>ta ordonaulc dc urgentar nurniii in sitr"ralii sc p()r iuriirrta pri. lcgc o'qittici'
rrclrrrirrisrrrrivc .rrororrc
e\traoldinirrc n cinrr rL'qlcrur'ntare nu poate ll anrinatd, avirrd obliga{ia de a ART. II8
nrrltivlr urgcntl in ctrprinsul accstora. Fortclc arnrlte lott rtui q.roPorrrlLri pL.nltll uariltltorci-l
(-s) Orriunantr dc urgcrrtii irrtlll irr vigourc nurnai clupii clcpuncrca sa spre ,n'-rrr*,^ cstc stthordotrittl't crclttsiv
irl' tcritoriale a tlrtr
rluzbulcrc in proccduri clc urge-nlir la Camcrr cornpctentl si fic scsizatd +i dupl q, .1 uuital,ii st"tul,,i, u lntcgritotii
suvcranitartii, o in,r.p.J*ni.i lrtttutclor itrtcrnrtiollalr
lrrrbliearca u'i in ir,lonitolul Olicial al Ronrinici. Carricrclc, claca nu sc alla in t" itt tuntllliif " "ui' ii ulc
;i a tlcntt'critti"l tu""it''ti-""f
f

ii colL'ctiv0 itr sistemele


"'" JX:i::'l;;;; ";;i;il.J'
scsiurrc" sc ctrnl,rlitci in mod obligutoriu in 5 zilc tlc ln dcprnrerc sau, dtrp5 caz, la carc Rornti.ia '1"""i1
rlt ll tlirnitcr-e. Daca in ternren de cel rnult i0 de zilc'cle Ia depLurere, Calltera clealiarr!in]ilitalilqiparticipirlatrctittnlprrvirr.lnlentillcrcasaurcstabilil.c0
scsrzalii nu sc llrr)uLultir asul)l'a ord0nantei, aceastfl estl'- cousiderata adoptati gi plcii'
(2) Strr-rcttrra slstclnultli 11a!iorlal dc
apiirarc' prcgittlrca
sc trinritc cclcilultc Clanrcrc carc dccidc dc ascmcr.ru-tr in proccdurf, dc urgentd. 'lropula.tiei'sc'l
pcnt|u apll'arc, prccrllll qi stiiluttrl catlrclor trtilitarc'
Otlonunla cic urgcrrtli cuprirlzilld nolmc dc natura legii organicc sc aprobn cu cconomici ;i a tcr.itoriului
stat-rilesc prin lege organicir'
Inr.ioritiitca plcvirzuti la lrticolLrl 76 alineatul ( t ).
.-".!:.-x i,. ttroti
(2) se. aplici''in coresptrnzitor' qt
,rrrr, (:r)resor
(6) Ordr>nuntcle dc urgcnti ntl pot li tdoptate: in clorreniul legilor (-1) Prevecleril" uli;;;;iur (l) ti
constitutionirlc. nu pot atccta res.irnul institLrtiilor lirrrdamcntale ale statului, stabilite potrivit lcgii'
celorlaltc .ot]tpo'l"'tt'ti['ffi'-io"'i'1"tte pn''u]lltitarc in aiura Lillci autorit'ili
tlrcpturilc. libcrtutilc ;i indatoririlc prcvhzutc dc Constitu-tic, drcpturile (4) Organizarca tlc activitirti rnilitarc
'uu
clccloralc-;i nLr pot viza nir-tsuri tlc trcccrc siliti a unor burruri in proprictatc
""-'iil cstc interzisi'
statale: .
sta'trc)na, dcslii$r.rra rlpcrltiu.i
satl trccc
publica. O. tcritorir'rl Rornanici pot itl1ra' la care
(7) ()rclorrunlclc crr carc [)atltrrcntul a {bst scsizat sc aproba sau sc respinq tcgii s.. alc triltatclol intet'nalionalc
trr.rpe strii^c nu,nni ir,'-.orraliiite
iu cilre vol ti cuprinse 5i ordonantclc ale cdror et'ecte au incetat
1tt'irttr--o leuc Rotrrinia este Partc'
potrivit. alinelrtrrlLri ( 3)-
AR't. I l9
(li) l)rin a '[:1rii
legcu tlc ultrobarc sau clc rcspingcrc sc vor rcglctrtcnta, riacii cstc Consilirrl Sttprem de Apirare .-:-^..-/, ..; ,.,r,]rdo'r turttar
cuzul. uuisurile ncccsurc crr privirc la clcctclc juridicc prodLrsc pc perioadu cle Consiliul Suprcrt il'X;;;;"
a farii organizcazit 1i ctl3rc1olleaza la
,".lrl,"t"u 'a1io,ala' participtrretr
apl i clrrc il ordr)ltoulci.
activitltile care privesc u1rAro."n larii 5iltt t\;;"'ttL colcctivi sislctuelc de
ttrctr!ittcreit scctrritnli lilil''"tii()'t'irt
$i 'irt
at rncntirrete tlc rL.stiibilire a pictt'
siru
C.\P.5 alia.!i r.ilitari' o'tt";;il;';;ii'';
,\dnrinistratia puhlic:l
SECIIUNlJA a 2-:r
sltc'l'lt_iNEA I Atlnrinistralia publici locali
,,\ d nr i nis tratia Ptrblic:i ccntrir lI dc spccialitate

ART.120
Ari.T'. I l6 i rtc.rciazi'l
Structura pubrici :1i'
(I) Ministcrclc sc onianizeazlt nurnai in sr-rborclincir Guvcrnului.
[,1'T:l,lf:,:i'fi "]tlllll:,:',ul*l;:'11'";::li:J:ii:,:'
peprirrcipiileclesccntrzrIiz.rrii.atttclnor.rli"i.r".^L.Sideconccntrdr.liscrviciilor
(2) Altc orgiurL- dc spccialitatc sc pot organiza in subordinca Guvcmului ori a prrblicc'. .:...._rr.,-i,rt, itr carc cetlilcrrlr apltrlrrlirrtl utrei
rr i n istcrc lor satr ca lutori tat i adn-r i nish'at ivc autononrc.
12) ln unitit[ilc adlrrinistrativ-tcritoriitlc
ART. I I7
inliintarea rniuor.itllii nalionale rcspective
in ,"ri. ji oral in rcl-atiilc .cuinautoritirlile
minoritlrlina!ionaleauoponcleresenirriljctltivnseasigurd[olosirealinrbit
condiliilc
clc'cotrcctrttatc'
(l) Ministcrclc sc inlliritc-azrir, sc orgauizeazir 1i funclioncazi potrivit legii. p.,utl.'" i;.il;t'ILr scrviciilc'fublicc
adr-rinistr^{iei
prcvlzute de lcgca organicir'
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

MINORITATILE

ART.I25
l2l Statutul j udccitorilor
AR'I',.
comttnitlc r;i oraqencqti, (l) Judecitolii nurnitide PreScdintclc Romrirriei sunt inarnovibili. in condiliile
.iuroritiili ,. ---:.. ..,.,.., .,, r.ali/oxza il*1
legii.
(2) Propuncrilc de nurttire. preculn;ii prouroralerr. tnrrrslirarca 5i slnclrtrnarcl
,.li'iili:'li'I'11Hil::::"1'tH;,1:"i#i""..l:':'ll1:l'*':":H":;l judccitorilor sunt dc conlpctcnta Cousiliului Supcr-ior al Magistraturii, in
concliliile legii. i,. lcuii. ca aautoritdti
linrclioneazc' "nn,litiilt: lcgii'
^:^.^-^-; in condiliilc condrliiic lcqii slrlc orgirnicc.
(2) Consiliilc localc 1i prinraLii put,ti.. clin comunc;idin oraqe' (3) Functia dc _judcchtor este irrconrpatibila cu oricc altii functic publici sau
atJnrir.ristrativ" ulno,.on,l',;il";;i;a';;;urii. pot constitr'ti 9i in subdiviziunilc
(i) Autoritilir. p"'oi'L"l''' -ii"t""i ttl " privatir, cu cxccpfia tirncliilor didacticc din inv:i1:irr.rintul sLrpcrior.
alc mtrnicipiilor' ART.I26
..f ,.,ii,.r irtruti,-tcri torialc
ART.122
Instan{elejudecitoreqti
Consiliul jude{ean
(i) JLrstilia se realizcazir prin Inalta
^
Curte de Casa!ie;i Justilie qi prin celelalte
administratiei publice q:nj':l judcclitolc;ti stabilitc clc lcgc.
( l) L--onsiliul iudeteirn este autoritatea . oraicncqti' in vedcrca l'callzarll
instanlc

coorclotrarctr activitllii to"tif itf ot comutrale ;ii (2) Compcter.rla instantclor judccltorc5ti 1;i proccdura dc jLrdecatir sunt
pLrblicc clc intcrcsjudc{cart previz^ute nurnai prirT lcge.
lcrviciilor ..-,.-^..; legii.
l'ttnclioncazd in condiliile (3) Inalta Cr.rrte de Casa{ie qi Justilie asigLrrd interpretarea ;i aplicarea unitarh
(l) Consilitrl jtrclelean cste aies 9i
a legii de cdtre celelalte instanle judu-citorcgti, potrivit cornpetenqei sale.
ART.I23
(4) Cornpuncrca Inaltci CLrrli dc Casalic;i Justilic;i rcgulilc c1c Iunctiorlrrc a
,,.,ncrrc rrrr prcrcct t:ll'
'pc :,ll'..i:]l,Btrctrrclti acestcia sc stabiicsc prin Icgc organici.
l,';l;:l:l",,,' ':'il'.1,11:: plan Ioctt 9i condttce
(l) l'rclccttrl .r,. r.*"]""*"'i "l C'"tti.rutui ii ale cclorlaltc organe ale
(5) Estc intcrzisi inliinlarca dc instarr{c cxtraorclinarc. Prin lc-ee organica pot
scrviciilc publicc utt"';lt;"tt;':""" '*"i"*"rot
fi infiinlate irrstanfe spccializate iu anurlite matcrii, cu posibilitatea participirii,
unitalile administrativ-teritoriale'
lclurinistralici ptrblrce t";;;i;;"
dupi caz.:r unor pcrs():lr)L'din Jlarr lnagistrilturii.
orsauici'
prin lege (6) Controlul judecdtoresc al actelor adrninistrative ale autorititilor pLrblice.
(3) AtribLrliile preIectulrri sc stabilesc locale tri pri'uari, plecum $1
.onriri'r" pe calca contcnciosulni adrninistrativ, cstc gtu'i.rntat. cu cxcclttia cclor carc
1.{) intre prelec{i. d':i.;'";;;i., pe clc altd partc' nu existi raporturi
de
consiliilc judctcne ;i' ,'"r*"i' ;;;t;' privcsc raporlurilc cu Parlamentul, prccurn gi a actclor dc cotrarrdanreltt cu
caracter nrilitar. Instantelc dc contencios adnrirristrltir,sunt colrlpetente sA
sltborclotratc '
thta instanlei tlc contencios
administrativ' un act solutioneze cererile pcrsoanelor vitaulate prin orcionanle sau, dupl caz, prin iii

(51 Prc1'ectul pollle iltacir' irr in caztrl in care consideri


tt" ai primarului'
i"t^l dispozilii din orclonanle declarate neconstitu!ionale" iI

al consiliLrltri judefean, "it-e''i


,l

este sttspeudat de drept' ART.127


,,.u,f ii.g"f . Actul atacat
Caracterul public al dezbaterilor
CAP.6 $cdin{elc dcjudccat[ sllnt publicc, afhra dc cazurilc prcvizutc de lcgc.
ART. I28
Autoritatea j uclecitoreascl
Folosirea limbii materne gi a interpretului in justi(ie
I (l) Procedr.rra judiciara se desflgoiirl in limba ron'rinI.
SEC'TIUNIiA
(2) Cetdlenii rornAni apa(inind urinorititilor nalionale au drcptr.rl sh se
lnstan{ele judecitoregti
exprirne in limba matenl5 in fa{a instantelor dc juclecati, in condiliile legii
organicc.
AI{T'.124
(3) Modalitngilc dc cxcrcitarc a drcptului prcvdzut la alincarul (2), inclusiv
inflPtuirea justifiei
i.
ntrnrclc lcgii' prin folosirea de interpreli sarL traduceri, se vor stabili astt-el incAt si nu
;i;rilitt sc i,lipttric5tc pentru to{t' impiedice buna adrninistrare a .justitiei qi s[ nu irr-rplice cheltuieli suplimentare
(2) Jtrstilia este unlcc' irrpa4iala.Si.egala
9i ut tttp'-u-' numai legii' pentru cei interesa!i.
(3) Judeciitorii
'*t;;;;;ptnienli (4) Cctitcnii strdini ,si apatrizii carc uu in{clcg sau ltLt vorbesc limba romiud
au dreptul de a lua cuno;tintd dc toate actclc gi lucririlc dosarului, dc a vorbi in

ol
_rwruti-lAilLE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE
LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATTONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTI'IUTIONALE

Ilrslirrtal fr (le rr ll..c co.clrrzii, pri, interprct; i, p*rce.sclc pcnalc accst drept c) nrinistrul -jtrstilici. pre;cclintclc lnaltci Curti dc Casatic tri Justrrrt;:
ctte ltsir:trnrl irr nrotl gr.lrltrit.
ptocurortrl ucucrll al Plrclrctultridc pc lringt-r irralrt ('Lrrtc tlr'(rrs;.rtru qi .lrr:1rire
,\R'l'. 129
(3) Prc;eclintelc Consiliului Supcrior al Maeistraturii cstc alcs pcnlnr urr
l.'olosirca c:iilor dc atac
niandal clc un an, cc nLr poatc fi rcinnoit, dintrc uragislralii prcvaz-Lrti Ia alincalul
Inl;'ltlll'iva hotararilor jtrtlec'liloregti, pirtile
iilrcresare pi Ministerul public pot (2) litera a).
c.rure iIa crrilc clc arac. in eontliriilc
lcuii. (4) Durata nrantiatului rtrcnrirrilor Clonsiliului SLrpcrior-al MagistlatLrrii r:stc rlc
,,\R't'. n0
6 arii.
Politia instalttelor (5) Hotirtirilc Cortsiliului SLrpcrior al Maeistralurii sc rarr pnn \ ol sccrct.
Irrsrlrrrtclc j.crcclitorcati rris,urr tlc poritia
pusd irr scr'iciul lor. (6) Prcacdintclc Ronrinici prcziclcazi lucrirrilc ConsiliLrlui Supcrior ul
Magistraturii la care participi.
ShlC-f lUNti,\ rr 2_t (7) Hotiriirile ConsiliLrlLri Supcrior al I\4agistraturii sr.urt rlcllriti\ c
\linisterul public tr
irevocabile, cu cxccptia cclor prevlzute la arficolul 1 34 alincatul (2).
ART.I34
:\R-t" l3l
Atribufii
Itol^ul N,linistcrului public
(l) Consiliul Supcrior al Magistlaturii plopr-rnc l)rc;cciirrtcltri [(orrrllrrer
In.,ctivitaiea jutlicirtlli. illirrrsterul Ptrblic
(I)
rcprezinta interc'sele generale ale nuurirea in func{ic t judecatorilor gi a procurorilor, cu cxceptia cclor.stagiari. irr
socictnIii ,si apiirir orclinea de tlrept, precuur;i tirepturilt
5i libe.r.trilile cetifeniror. condi!iile legii.
(2) Ministcrur public i5i crcrcita atributiircj (2) ConsiliLrl Supcrior al Magistrtrturii indcplincptc rolul dc instarrtrl dc
! prin r/rv!\'!!'rr
t-"" procurqri r'rri ccrnstrnriti i,-'
pltrcltclc. in conciitii[. lcgii.
judccirtir, plirr scctiilc salc.in clorncniul riispunclcrii discil.rlinalc a.juclecirforilur'
(3) Parchctclc tirncri.ncirza pc ririgi i.stantclc
suprrvcghcrza acrivitatc. cle ccrcetare pe'alli
dc jucrccati, co,duc iii ;i a procurorilor, potrivit proccdurii stabilitc prin lt-gca sa trr'{nnici. in accslc
a poliliei lucliciar.-, in conciiliile situatii, nrinistrul justitici. prc;cdintr.'lc InaltL'i Cur(i rlc Cusatic 1i .lLrstrtic iii
lcu, ii.
plocurorul gcueral al Prrclrettrlui de pc linsir Inalta Curte dc Casalie yi .lustitic
"\R1-. t32
nu au clrcprt dc vot.
Statrrtul procurorilor
(3) Hotnririle ConsilitrlLri Supcrior al Magistratrrrii in rnatcric disciplinarir qrot
( l! ['r'ocu|orii ili crcsr:-rpourrr activitalca potrivit
principiLrlui lcgaritirlii, ar fi atacatc la Inalta Curtc clc Casatit- qi .lusti{ic.
ir,plrrtialitiitii 5i ltl c.ntt'olulrri icrarhic. sub
auioriratca mi^istr.uluijustitici. (4) Clonsiliul Supcrior al Magistraturii inclcyrlincStc 5i altc atributii slabilitc
tl_0,,n.t,,r de procuro. csre irrco,rpatibird cu
.-.,, clrice arti runctie prin lcgca sa organici, in rcalizarca rolulr-ri siiu ilc garartt al indcpurclcntci
rr'\'irtii. c. cxccptilr rirrrctiiror c'lidacticecrin i,virlimiintur s*p.-rior. Publicii sau jLrstitiei.

SHC']'IUNEA a 3-t
TITLUL IV
Consiliul Supcrior al Nlagistraturii
Economia qi linantelc publice
i\lt't. 133
AR't. r35
Rolul;i structura
Economia
(I) ('onsiliur Superior al Magistraturii
esle garanrur indcpendentei justilici. (l) Econonria Ronrdnit"-i r-stc cconontic dc piati'r. lrazatir pc Iibcra inililtirrl rr
(l)Consiliul Strpcrior al MagistratLrrii cste
.) l-l surt arc;;i in adu,ir.irc scncrarc alc ilcntuit din l9,re,rbri, di, care:
nragistraliror;i varidati dc sc,at;
concurcn [f,.
(2) Statul trcbuic sii lsigrrrc:
it(('sl*l lirc Prrrrc dirr crotra scctii. u.rr pc,tru judr:criru.i
pri,r,. su'ctie este'c..rpusii din 9 judecatori, 5i .,,,,, ;;il; pr.ocur'ri: a) libcltatca contcrtului. protLrc(ia corrctrrcutci ltlialc. crcarca caclr.ulLri
iar cea dc,-a d.ua di, s favorabil pentru valorificarea tutul'or lactorilor de prodrrctie:
I
b) reprcze,rarri ai soc.ietariicivire, speciali;ti rrr,r.uiori,""'
in clome,irLl ;il;;,r;;, care se
',,',o,.,,1., b) protejnrca interesclor nalionale in activital"ea ccouorrrici. lirraneirrrl yr
inalrii prortsion,,ti-, 1i
!:-::lll _U"
parlrcrpz'i .repuralic- ale;i dc Senat; acegtia valutarSl
nur.nai la lucr.arilc in plcn;
c) stintularca ccrcctltii gtiin{ificc gi tchnologicc nationale-. a artoi gi prolcctiir
drcptului dc uLrtor':

ri5
lrlt UORttAtt Lr runttOXare Ot rit ROtr,itnru ln. RSprCtE LrGtSLnttVE St ruSrttUttoNnLr
t

qI INSTITUTIONALE
ASPECTE LEGISLATIVE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA'

ART.I39
concordau{i cu intcrcstll "]lt"::",,------^.- Impozite, taxe gi alte contribufii
d) exploatarca resursclor naturalc' in
e) rcfacerca 9i otroti"t rncdiului irrconjuritor' prcctll.n 9i t'tretrtttrcrea (l) h.npozitele, taxelc ai orice altc vcnitttri alc' trugetului dc stat 5i alc
echilibrului ecologtc: bugetului asigurdrilor socialc dc stat se stabilesc numai prin lcge'
cal itir{ii vic:{i i : (2; tmpozitete gi taxele locale se stabilesc cle consiliile loczile sau jtrdctene. in
fl crearclr condiliilor nccesarc pcl'ltlu crc$tcrca it"t cotrcordauli ctr obiectivele
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regionali limitcle i;i in condiliile lcgii.
(3) Surnele replczcntind contributiile la constitr:irca ttnor littlduri sc firloscsc-
lJrriunii Euroilene'
ART.136 in condiliilc lcgii. nr,unai potrivit dcstirralici acc:stora.
ProPrietatea ART.I40
(l) Proprietatcir cstc prrblicA satr privatl' - Curtea de Conturi
ocrotith prin lege qi apariine statului (1) Curlea de Conturi exerciti controltrl asupra tt.toduh-ri de lbnlrare. de
(2) Proprietatea publice este galintati Ei
,ru,inital,tot adrninistrativ-teritoriale' adrnilistrare qi de intrcbuintare a re surse lor flnnnciarc alc statr.tlui $i alc
spa{itrl aeriau' apelc'cu poten[ial sectorului public. in condiliilc lcgii organice. litigiilc rczltltatc din activitrtca
(3) Bogatiile a. in,.'.et put'iit "it t'f-)Softrlui'
national, plaictc, nrarr--a tcritot'iala' rcsursele Curlii cle Conturi sc solutioncazi dc instanfclc juclccirtorcAti spccializatc.
er.rergctic valclrificabil.J..i,rt.r":i pIcctrr'r qi altc butruri
naturale alc zorci ..-r","i..'il-ol" 1it"tort,.,i
contincntirl. (2) Curtca dc Conturi prczilti anual Parlanlctrttrlui ul) Iaport asupra
pubiice' conturilot' de gestiur-re ale bugettrlui public rla{ional din exercitiul bugetar
otriccrul exclusiv al proprietSlii
stabilite de legca o.g"'itt, i"
(4) Bunurile prop.i.iur. pl',tii"a *un, inalienabile. in condiliile legii organtce' expirat, cuprinzind qi neregulile collstatate.
eiepotfidatein:rdrlirristraretegiiioraLllonolneoriinstitu(iilorpublicesaupot i:) f-u cererea Carrrcrei Dcputalilor sau a Setttrtr-rltri. Curtca tlc Cotrtr.rri
fi concesiona,. o'i tit'"t"'"nea' ele pot fi datc in folosin{f, gratuitl
inii'i"tt controleazi ntodul clc gcstionarc a rcsurselot' publicc 5i raportcazir clcsprc- cclc
instituliilor <1e r-rtili tate publ ici' constatatc.
(5) Proprietatea pnvata cste inviolabili'
in condiliilc lcgii orgarlrcc' (4) Consilicrii clc conturi sunt nun-rili dc Parlanrcnt pcntru ttlt nlanciat dc 9 ani.
ART" T37 care nu poate fi prelungit sau innoit. Mernbrii Ctrrlii de Cotltttri slttlt
Sistemul financiar indepeldeuli in excrcitarea rnandatului lor qi inarnovibili pc loatR duralir
(1)Formarea,adrninistrarca'intrebuin(arcaqicontrolulresurselortinanciare acestuia. Ei sunt supugi incompatibilitalilor prevdzute de lege pcntru judecirtori.
;ipublice stmt
alc instituliilor (5) Cyrtea clc Conturi sc inrroic;tc cu o trcitnc din consilicrii dc- conttrri nunriti
ale starului. or. unitatiio, aclrninisrr-ativ-tcritoriale
de Parlamcnt, din 3 in 3 ani, irr conditiile prevAzute dc legca organicir a Cur-1ii.
-?!llilt*:x::,[::i, csre lcur. iar subdiviziu,rea accstuia.
ba.ur. in condiliile (6) Revocalca rnct.nbrilor Cur{ii de Conturi sc lhcc de cirtrc Pirrlartrcrrt.. irr
cazurile gi condiliile prevazute de lege'
adcriililaUniutrcaBuropcilnlr,prirrlcgcorganicirSepoatcfcculloaitacirctrlalia
a unit,rii Europeue' ART.I4I
;;;i;;;"; ,;o,edei .aiio'ale ctt aceea Consiliul Econontic qi Social
ART.138
Bugetul Public na(ional Consiliul Ecolomic gi Social cstc orgall consultativ al Parll.rt.tlcutului ,si al
filg;'il"Xli,l:;iil' ;;;'r ii I c;iJup con'uncri'',u1"-::i::'"::'
r n d c oY'"':l'1:..
i
::*" :,.:;l ?*: :Y::*" "' Guvenrului i1 domqriilc dc spccialitatc stabilitc prin lcgca sa orgirttich dc
infiinlare, orgtrnizare gi lirnctionare.
";,il';;;;-;;';;r.-;';i'ctur- bus.eturui
'":iJ,."#il.'ti;;;;,.;;i;;;;i.. 3l.i,jil'f]"';", .,
ill'8:J:*:i ^1',,:'l:,ll,;,":,,,:ij TITLUL V
,.,fJ,#iJ'::lli^'l'il"-i"':;';;;l,-:;;::1.'""":
suranrur suur(t^',"."'"'l;";;o, ji
r.!.o brgetului :3.13,',,X'Ji:i'.ffl11:ll
asig,r.rilor.sociale de stat
F) ouca legea bugettrlu ^ : -.^ -r^ ^-^i.orna ..1:::,ll:T:.r,::rll
buscmr,
Curtea Constitufionali
,,,,i1?J;,""';iil" ""r'..i,ri,.': ,ir" inaintc-clc "*!ri.ol:i "*ernirirrhri
:i';,ilTil'::l;;:,;,:i;;il; ; il i-bJgctur asigurarl.r sociare dc stat are
ART.I42
pina la adoptarca
";#;;;;' noilor bugetc' Structura
.-riri
rlur p."."acnt,
prcusuutrt! r'(llro ru
-" oprobi 9i se executf, hr condiliile legii' este garantul supreulaliei Constittrtiei.
(4) Bugetele locale se eli r: aprobath r;ri stahirirea
( I) Curtea Cor.rstitulionali
poate- n crihilirea sursei
liii:::':;:iffiH il;;;;,,. ^--^lrari {bri sursei de (2) Cr"rrtea Constitutionali sc compunc din noud judcctrtori. trr,rtniti pcrltru
rnandat dc 9 ani, carc I'ltl poatc fi prclungit sau innort.
finan!ate.

87
l\0
.. . ._. -", - .LUroLA I rvb $I INSTITUT|oNALE r{
rr,rtr.tORttAttLe NATTONALE Otttl ROH,tArutA. ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUTIONALE Ii
]T
I

nurniti dc carrrcra Depurarilor, trei :i


r.J;l;fi,'."fl::,1:,::i""t dc Sc,ar ei trei cle 1) vegheazi 11 rcspectarea proccclurii pcntru alcgcrea Prc;cdintclLri Ilotttantct
i
ji
(4) Judecdtorii curtii co,stitutionarc qi confi rnrl rczultatclc sulragiultri;
arcg, pri, vot sccret,
accstc-ia, pentnr o pcrioacll
de I ani.
prc$caintelc
g) constata cxistcnla intprcjurdrilor carc.yLrstil.icit itttcrit.nair-ti itl crcrcttilt'cil
(5) curtca constirtrti,on^ri se- functici clc Pr-cEctlilte al Rontaniei gi courunicd cclc ct'rnstatatc Plrlartlcnt.trltri 5i
innoicqle cu o tr-eimc din judecatorii
, corxlitiile prevaizute cie legea organici ci. din 3 in Cuvernului:
",1::l a Curtii.
ART. I43 lr) da aviz cUrrsultativ pcltfnl proprrncruu rlc:Ilspul)tlillt. dltl ltltrt'ttr'.r
Condi(ii pentru numire Prcacdintclui RornAnici;
','rdecitorii curtii Constitulionalc trcbuic sa aibr pregirtirc juridicd sqrcrioari, i) vcghcaza lii rcspcctare-a proccciurii pcr.rtru orgallizal'ca 5i clcslillttt.arc;i
prorcsitirrara;;i rcfcrendr,t multri ;; i co n fi nni rczul tatel c ac i-:sttti it.
l::,'1r:"''r:rcrrrii '":i;;;r;- dc ccr prrtirr r8,rri i, ucrivirarca
ic"r,,p.rio,:.
Ju rrdrcl sarr in inviri lrtirrrLr I jtr r.id j) verillci inclcplinirea condiliilor pentru exercitarca initiativei lcgisllrtir'e dc
ART.I44 cdtre cetiteni;
Incomparibilitl{i k) hotarlStc asupra contcstatiilor cafc au ca obicct coustitirtionalitate rr r-Ltltri
Fr'rnctia dc juacchtor-11 c.Lrr.lii partid politic,
constitulio,arc cstc incorrpatibird
b l ic. sau pri vats, cu cu oricarc l) intlcplincqtc qi altc atribulii prcr,-zutc d'-: lcgca or-garlica a Cr"rrlii
,11|iJ:|.;HIu
cx c epli a fu ncti i t or rl id".ri
;;;; ;' i;,lfrrninhr l ART. I47
ART. 145 Deciziile Cur{ii Constitu(ionale
lndependen{a qi inanrovibili(atca (1) Dispozi{iile <Jin legile gi ordonan.tele in vigoa|r'. prcctlrlr 5i cclc- din
Judecrtorii curtii corr'stitu!ionale regulamente. constatate ca fiind nccor.rstitrrtionalc, ilri ittcctcitzit cftclclc .iuritlicc
su,t i,clepcncrcnti i, exercitarea mancratului
Ior gi inar.novibili pc d,,rrara
uccstuia. la 45 r1c zilc tlc la pr-rblicalca decizici Curtii Constitr-rtionalc dacii. itt itcc:.t
ART. 146 intcrval, Parlanrcntul sau Cltvertrul. dupn caz. llti putl tlc actlrci prcrctlcr-rlc
Atriburii necolstitulionalc cu riispoziliilc Cons,titulici. Pc tlttt'ltu rtt-csttri lcrrrlcrr.
Curtea Cor.rstitutionali are urrnitoarele
atribLrlii: dispoziliile corlstatate ca flind neconstitu!ionale srttll strspetlclnte de cirept'
a) se pronun[i asLpra c.rrstitulio*alitatii (2) in caztrrilc de nccor.rstitutionalitatc ca|r- privcsc lcgilc. inairrtr: t1t'
tegitc,r,. i,ainte cle pronrurgarea
acestora. Ia sesizarea pre;cdirtcrrri' pronulgarea accstora, Parlamc-rrluI estc obligat sa rccxatrlinczc clispozitiilc
Ro,na,ie,, a_ trnur.a crintre pregeclin(ii
dour carnerc, a GuvcrnLrrrr,, i,rut,.'i-cil;; ceror iespcctit,c pclttru pultcl'ca lol dc acord cu dccizia Curlii Constitt-ttiollalc.
Poporului, a unui nrrrnir_dc casatic qi .lustitic, a Avocaturui
i3) i1 cazut in carc- constitulionalitatca tratatulr.ti satt acot'tltlllri irltt-rnational
rt
ccl pLrlin SCf'ac tleputafi sau dc
senatori' prccum qi' din oficiu. ccl pLrlin 25 clc fost coustirlata pof|ivit articolului 146 litcla b). tlccsta l]rt ptlatc lacc obicctttl
asrpra ;ri1"t,u.ro.i. .t"L,,r*,
. b) se pronuntd asupra consiitulionalitatii
co,rliir"t,.,, tunei exceplii de necor.rstitu!ionalitate. Tratatul saLr acorclttl ittterrlatiotlal
rnterna{io,are, la sesizarca unLria tratateror sau artor acorduri
crirlrc pr.;..tintii cclor troui (_rarncre, constatat ca fiincl necortstitulional rlu poatc 1l ratillcal.
numdr de cel pu{in
-50 de tlcptrtati sau de ."f-prti, 2-5
de senatori;
a u,ui (4) Dcciziilc Cur(ii Constitulionalc sc lrutrlicii irr Mortitoltri Otlcial al
c) se pronu'rti asupra co,stitu{ionarititii RolrAniei. Dc la clirta publicarii, clcciziile sunt gcttcral obligatiirii $i ati plrtcrc
seslzarea unuia dintre prt_5ctiitrlii
reguramcrteror parrarnc,turui,
cclor. doui,r C
ra numai pctltrll viitor-
sau a unui nun,dr de ..ipriin
sd a" a"pr*i;'::'J."i;iill]lf;:'.Jl1,'J;"nru'
d) hotari$te asupra cxcepliiror de neconstitutior"rii"r" TITLUL VI
ordo.antcre' ridicntc in rara insrarrt.r,r- prri,ri r.gir" gi Integrarea euroatlanticI
;,la-i.rrrrcqri sau de. arbitr,j corncrciar;
;;"Jllilr,:t,ecoustitutionalitate'poo* t-',idicata ei Jr[""i"'Aro.utul ART.I48
e) solu[ioneazi conf-lictclc'-iuriclicc Integrarca in Uniunca EuroPeani
clc- naturi constituriorralr
publice' [a cererea presecrintelui dintrc autoritililc
no,rla,riei'a',,n,,ia arntre preqedinlii (l) Aderarea Romaniei la tratatele constitulive ale [JniLrnii [iuroPcnc. irt
celor r]ou5
-.; ; ;;:;;ii,,,.rui consitiutui Strpcri,r scopul tralsferarii unor atribrr(ii cf,tre instituliilc conrunitat'c. prccr'rrrt 5i al
[,1;:-l:;,;,,pritrtului-rti,ristru ar exercitf,rii i1r cog1ur cu cclelalte statc' r-ner-nbre a coltlpctentclor llrcvitzittc itr
(
aceste tratatc, sc l'acc prin lcgc adoptati in ;cclinla cotttttttit a itttrcte i
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
IVE SI INSTITUTIONALE

Deputatilor qi Srr.ratr"rltri, cr,r o rnajoritatc dc doud trcirni clin nutrrdrul dcputafilor


ART.I52
Ei scnatori lor.
Limitele revizuirii
(2) Ca rlnrarc a aclcrarij. plevcclcrilc tratatclor constitutive alc Uniunii ( I ) Dispozitiilc prezcntci
Europcnc. prccurn ;i celclaltc lcglcntcntdri contunitarc cu caracter obligatoriu. Constitulii pri'ind car-:rctcrul rrati.pal. inclcpcnclclrl.
trrritar gi indivizibil ll stattrlui rornii,r. lorrra
au prioritate la1[ de dispoziliile contrare din lcgile interne, cu respectarea rcprrblicani clc quvcrnir,a,t.
inlegritatea reriroriur.i,. irrcrerrenderIa j,,ri,tl.ii.
prevcdclilor actului dc aderarc. prurarisrnur poriric 5i rirrrba
oficiala nu pol forrna otricctLrl ie,,izLriiii.
(3) Pro,cdr--rilc alincatclor(l) Si (2) sc aplicn. in rncld corcspurrzhtor, gi pcntru
(2) Dc asclllcllcil' ni ci o t'r-'r'tzuirc
aclcrarca la actclc dcr rcvizrrirc a tratatclor constitutivc alc UniLrnii Europt-nc.
sup'inrarca clrcpturilor;i
fi
nr.l l)outc lircut, claci-r arc ca rczLrttur
(4) Parlanrcntul. Prcqcclintclc Ronriniei. Cuvcrnul Ei autoritatca a ritrc-r-ti:rtrtu. ti,r.iur.'.rrtarc iric cctiilc,iror
s,. ir
garantiilor accs(oruI.
judecirtolc-asci garanteazi aducelea la indeplinirc a obligaliilor rezultate din
(3) Constitutia nu
actul adcririi qii clin prevederile alineatului (2). 1:roate fi revizuiti pe durara stiirii rlc asediu sau a stalri
urgenti qi nici in tirnp cle rizboi. dc
(5) GirvclnLrl trtrusruite cclor clouii Carncrc alc Parlarncntulr-ri proicctele
actelor cu caractcr obligattlriu inair.rtc ca accstctr si {ic su1:rusc aprobirii
TITLUL VIII
iristituliilor Uniuni i Europcr.rc.
Dispozi(ii linale qi tranzirorii
ART. I49
Aderarea la Tratatul r\tlanticului dc Norcl
ART, I5.1
Aderarea RomAniei la Tratiitul Atlanticului de Nord se {ace prin lege adoptati
Intrarea in vigoare
ir.r;eclinfa conrr-u.rir a Canrcrc-i DcpLrtatilor;ii ScnatLrlui. cu o nta.joritate de doua
Prczenta Constitutic intrl in vi-qoarc
trcirni clin nunrirrul dcputalilor 5i scnatorilor. Ia data aprobrrrii ci pr.in rclcrcnclurrr. I.a
acecagi dati. Constitutia dirr f I augrrst
lg(r-5 cstc ;i nirrrrirrc i,,l i,r,,.*,,,,.
abrogatE.
TITLI.]L VII
/dRT. 154
Revizuirea Constitutiei
Conflictul tenrporal de lcgi
(l) Legile 5i tclalc cclclaltc- actc no,'.ativc
ART. I50 rirrn6, irr iu rnusura iir carc
ele nu contravin prczcntci Clonstitutii. 'isoarc.
Iniliativa rcvizuirii (2) c'onsili,l t'u'gislativ. itr tcrrncn
(l) Rcvizuirca Constitutici poatc fi initiatir dc Prc;cdintclc Rorninici la dc I2l*ni clc la
Icgii salc de.r'gatlizat'c. va cxitrnirur corrlolrrritlrtcrrdata intr-iirii i, r,i-uour-c rr
propuncrca (iuvcntului, cic cei pu[in o pirtrime din nuurirr-rl dcputalilor sau al lcgislrrtici e,,rezi.rrrrr
constitLr!ic 5i
senatorilor. preculrl Ei clc cel putin 500.000 de ceta[eni cu drept de vot. 'a thcc Parlanrcntului sau, drpir cuz. citrr,c.rului. yrr.,urc'
coresptrnziloat.e
(2) Cctatcnii carc initiazi rcvizuirca Constituliei trebuic sd provind din cel .

ART. I55
putin jumitatc din-iLrdclcle tririi. iar in f.iccarc din accste judete sau irr n.runicipiul
Dispozilii trirnzitorii
Buculcgti trcbuic sa lic inrcgistratc ccl pulin 20.000 dc scrnnhturi in sprijinul
accstci iniliativc.
(l) P,r'rlic.cte lc tJc lcgi pi pr.opLrnr-rilc
Icgisltrivc irr t.rrrs rle lcgi {clrrrc sc rlcz_hrrr
$l sc adol)ra potr i',il tlispozitiilor corrstitrrtiorralc arrlurro;rr.c
ART. I5I irrtriirii
in vigoare' ir
leSlt oe rL-\'lzutrc.
Procedura de' revizuire
(2) InstitLrliilc previzr'ltc clc c'onstitutic,
) Proiectul sau propr.lucrca de rcvizuirc. trcbuie adoptatd cle Camera
(.1 existcnte ll clata intriirii irr u
Iegii de rcvizuirc, rinrin in lirnctiLr,r- pina'ra .:,lnstrtuirca ccr.r n.i. 'rloar.c
Dcputa{ilor ;ii dc Scnat, cu o nta.jorilate dc ccl putin doui trcimi din nunrlrul
(3) Prcvcclcr-irc arincaturui ( l) al articorLrlLri
rncr.nbrilor trccarci Carlcrc. fi-'l sc aprrci irccpa,tr crr
urrritoru I ntanclat prczirlcntial.
(2) Daca prirr proccdurn dc ntrrdict'c l.tu se a.jungc la un acord. Camera ('1) Dispozitiilc ctt privi.c la irralra
Deputatilor Ei Senatul, irr qedin(a conruni, hotirisc cu votul a cel pulin trei crrrtc dc ('asirtic 5r .rtrsrrtic lj aclrrse
Iu
indt-pli.ire irr
cer rrurt 2 arri<ic Ia data inlrarii irr vigoar...rr
patrinri din nunrirul deputatilol Ei senatorilor. rer:ii tre 'rrr.
r.cr izurrc.
(5) Judecitorii ilt lLrnctic'ai.Ctrrfii
(3) Revizuirca cste dcfinitiva dupi aprobarca ei prin rcfcrcndunt, organizat irr Suprerne cle.lLrstitie qi co,silierii tlc
numili de Parlanrctrt i;i continua acrivitatca c.,tur.i
ccl nrult -10 ilc zilc dr-- la clata acloptiirii proicctulr.ri sau a propuncrii de rcvizuirc.
pclltru cal'c atr fost nurniti' Pcntru asigurarca
pini rn crata cxpirdrii nrarrtlatulLri
irrnoirii clurtiiclc Cclrrturi clin i in i
ONALE
MINORITATiLE NATIONALE DtN RoMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIoNALE

illl;lil iffllJT,,J1ili1,li'Jj,iilTlil?:,il:,.J,;T,1" co,,,, ri acestia vor purea n


(6) Pdna la corrsliltrir 2.I.2 CODUI, PENAI,
ain o.ti"itoi.;"'il.i,1'""tlctnstatr!e-lor.fuclccatorcqti
( oittu'i spc-cializatc, Irtigiiic
rezultate
judecitor.e;;ti ordirirr.l.
'or li solttIiorrarc .1" citir^ inst.rrrclc EX'TRAS
ART. I56
Republicarea Constitrr Publicat in MonitorLrl Olicial nr. -57,5 din 29 iLrnic 200-1
tici
Lcgca dc rs'izuirc u
^rr rcrrrcrr de curlt,tuli.i sc pubrici irr I\4.rritorul
'5 711. trc rr tiar. ,,r.,f ir,li."ii,l-ii,utiu. orrcial ar Rorrr,niei PAR]-EA SPECIAI,A
ttupa aprlrba'ea pri, rer'crcrdrrrn. ,,-,Jia,-r,,,.'rilolnplcrati,
react'alizarea de,u*iriror. .,. ,.,r,,uri*-dc cdrre consiriur TITLUL I
clancrr-r-se Lcsisrariv,cu cRtN'tE $I DELICTE CON:t-RA PERSOANI,tI
numcrorare.
",i;i;;;'ouir
CAP. I
CRIME CONTRA IIN,IANITA'[I I

ART. I72
Cenocidul
(l) Siivarqirca in scopul cle a distrugc in iritreginrc sau in partc o colcctivitatc
sau Lll.l grup national. etnic, rasial sau rcligios a vlcuncia dir.rtrc nmtitoarele
fapte:
a) uciderea membrilor colectivitatii saLr grupr-rlui;
b) vittirmarclt gravS a intcgrititii flzice sau rnintalr- u nrcntbrilor colcctivitirlii
sau -{rupului;
c) supuncrca colcctivitSlii ori a grupului la contli!ii dc cxistentd sau tratamcltt
de naturi si duci la clistrugere lizici;
d) lLrarea de triSsuri tinzanr-1 la impicclicarea na;tcrilor in s:inul colcctiritilii
sau al grupului;
c) transferarea for{ati a copiilor apartiniincl unci colc-ctivitaqi sau Lrur"ri srup in
alta colcctivitate sau in alt grtrlr, sc pcdcpsc;te cu clcterrfiune pc viati saLr t:Li
dctcn!iunc scvcri dc la l5 la 2-5 dc atri gi intcrziccrca unor circpturi.
(2) Intelegerea in vcderea slvirgirii infi-ac!iunli de gcnocid se peclcpsegte cu
deten(iune severd de Ia l 5 la 20 ani qi interzicerca unor drepturi.
ART. I74
Crime contrir umaniti(ii sivirsiite in timp de rizboi
Faptclc prcvhzutc in art. 172 q;i art. 173 sivir;;itc in tinip clc rirzboi se
pcdcpscsc cu dclcttliuncr pe virrta.
ART.I75
AIte crime contra unranitllii
(l) Savargirea, itr cadnrI unr-ri atac gencralizat sau sisternatic, lansat inrpotriva
populaliei civile, a vreuneia dintre urrniitoarele lrrpte:
a) ornorul,
b) vitimarca grav.I a intcgritilii fizicc sau sinita{ii fizicc ori rnintalc,
c) exte rrninarea; ,

d) suptrnerea ll sclavic;

92
ASPECTE LEGISLATIVE 9I INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI
IVINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA'

popuh!it'; 2.1.3 ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea 9i
c) tlcportarca satt transfbrat"cl tirr{atir dc
p'"ol'Uili clcctuati dc citrc o irlstanli sanc(ionarea tuturor Ibrrnelor de discriminarc
l-) privarca A" tit,c'tatc. t'-tti o 1'ittuti (actualizatl pffni la data de 07 noiembrie 2003)
nrorl tegrt gi .or. ,n ti
in jUcleiat cu rcspcctarca galantiilor jrrdiciarc
c()rlsrirr.rital
lirrrilrt-rtctltaie previztttc clc lcge: Emitent: Gr.rvenrul
prostitrtia 1br!arir, provocarca lbrlatir a
graviditirtii. stcrilizarca
i;itliliii;i. Texnl inilicrl ct litst ptrblir:at in II,|ONITORUL OFICI-4L ttr. 4-ll clin 2
tilltata oricc alta asclllcllcr't tonrra dc violcnla t:*ullt];, . ,.
satr
din r-notivc politice' septembrie 2000. auJitst aclu.se moclifit:uri Si c'otnplerciri pt'itt Legect nr. 18i 2002
i) riiscrinrinarca oricirui gl'Llp saLl a o1-lcalcl colcctivititi Ordononlu nr.77/ 2003.
sau scxua]c; Si
rasialc, rratiortalc, ctnicc, cttlttlratc, rcligiorsc . pe ..:--1
via!d satt cu
tortnt. i. pclsoalrL-. sc pe6cpse;;te cu detcntiu^c
t)clispariliilc
i,-ttetzice.ea unor drepturi. in temeiul prevederilor art. 107 alin. (l)si (3) din ConstitLrlia Rominiei ;i ale
dL.tenti,nc severi cle tn iS i. l5 tle lrri 5i sau a art. 1 lit. S pct.2 diu Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvenir,rlui de a
(l) CLr accea;i pcdeapsii se sanctloneaza il detonarea armelor nttcleare emitc ordorranfc, Cuvernul Rorlirlici adopti prczcllta ordonanta.
rrricfu'or clispozit ivc cxplozivc t'tttclcarc'
AR'I.289 CAP. I
fascist' rasist sau xenolotr
Constituiren dc organizltii cu caracter Principii detini(ii
caracter Iasc'isr' rasist satt xenotbb se Ei
(l) ConstitLrirL'a tlnci organizalii c-Ll
ART. I
ta 5 la l5 ani 5i interzicerea ttnor drepturi'
peclepse$te cL, inchisoare ,tlita a" (l) in Romania, stat dc clrcpt, dcmocratic;;i social. clcrnnitate"a ornului'
(.2)Adcrarcal"oo.gu,-,i,,liccttcaractcrlascist'rasistsatrxcrrolbb,prcc[1111$1sc drephrrile gi libcrtililc cctilerrilor. libcra dczvoltarc a pcrsonalitalii ulrlanc
organizatii itvind accst caractcr
si:rri.iinircii strb orlcc tormi a ttt'tu-i reprezintd valori suprclne gi sttnt garantate lcgc.
,l n.tin,r."ri cit ;rcclcapsa prcriiztttl in trlin'
(I )'
(2) Principiul egalitilii intre cetdler.ri, al excludcrii privilegiilor 5i discriniinarii
sunt garantate in special in exercitarea r,rnnitoarelor drepturi:
a) dreptul la un tratarnent egal in tala instanlelor judecdtoreEti 5i a oricirui alt
organ jurisdiclional;
b) dreptul la sccuritatca pcrsoauci Ei la clblincrca protcc[ici statultti inrpotriva
violentelor sau rraltratirilor din partea oricirui individ, grup sau institutie;
c) drepturile politice, qi anutle clrepturile elcctorale, dreptr-rl de a participa la
viata publicl ;i de a avea acces la firnclii 9i demnititi publice:
d) drepturile civile, in spccial:
(i) dreptul ta liberd circulalie ;i la alegcrea reqcdinlei;
(ii) dreptul dc a pirasi lartr 9i clc a sc intoarcc in tiirit;
(iii) dreptul de a obline Ei de a rer-runla la cetitenia rotnAnii
(iv) dreptul de a se c[satori qi de a-qi alege partenerul;
(v) dreptul de proprietate;
(vi) dreptul la rnoqtclrire ;
(vii) dreptul la libcrtatea de gAndirc, con,stiinl6 9i religic;
(viii) dreptul la libcrtatca dc opinic qi dc cxprimarc;
(ix) drcptul la libcrtatca dc intrurrirc ai dc asocicrc;
(x) dreptul de petilionare;
e) drepturile ecouourice, sociale Ei cultLrrale, ir.r special:
(i) dreptul [a muncd, Ia libera alegcre a ocupa{iei, la conditii de muncl echitabile
gi satisfEcdtoare, la protcclia irnpotriva gornajulr-ri, la r"rn salariu egal pcntru
muncd egal6, la o rcmuncratic cchitabila gi satisihcatoare;
_ rvirr,tuRllATlLE

UTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

I rr ) tl|L'1r111J rle u iltflitrr:r sirrtlielrtc


t iii t tlreptll llr Irrr-.Lri,rrt: ;i (rs
'iI tle a .sc
'r '\c
allllil
atilitr Llll()t'sirtrlit.atc:
(6) Prevedcrile prczentci ordonantc nu trrot fi intcrprctatc itt sctisul rcstranqcr-ir
n.rt-clicallr. la sccurrtate dreptului la libcrir cxprirrralc, a clreptului la opinic s;i a drcptLrlLri la inforruatic.
sociali ;ii la servicii (7) MdsLrrilc lLrate clc autorititile putrlicc sau c1c pcrsonncle .ir.rridicc dc clrcpt
u'tl uc,rric 5 i ra prega tir.e pro privat in litvoalca trrrt'i pcrsoanc. trntri erup dc Pelsoattc slu a tltlcl cotttttttitalt.
I I l,tj,.'ll:l::
tr t) tit'uPtrrl1".tie lt lttrr I.esiona
ta :
n,,.," itr
'xtrtc' ,.-.",.,*,1'r'rs5r('llillil:
corltlitii cic cgalitarc, vizind asigurarea dczvolt[rii lor fire;ti gi realizarea el-ectiva n egalitalii cle 6anse
)poi.rrVc: la culttiralc;ii a acestora in raporl cu celelalte pel'soaue, grLrpr.rri clc pct-soattc satt cctnrttttititi.
It tiri'Ptrri tle:rt.cei lil t()it1(. preculn ;i rndsurile pozitive cc vizcazl protectia grtrptrrilor dclhvorizatc tttr
l) ti\rrejr.rc,, r,u\rr,s ri ..,,,..,:.,::r
lot:rrr.il,,
it sct'vtcttJc (lcsli
r -i) l....,re irrrr",, ,i,.",,,,,,"'
u."n,,,rili,lt'i^}]],',1:.::.t:.i'iciilc.clcstrnalc torosinrciputrticc. constitr.ric cliscrinrirrare itt scnsul prezcntci orclot'ratrfc.
' il0r' clli'lnlalc irr crrprittsttl
l)et\()iutulc itllitlc ...
l)ets():il],.1,,,rr'1,,r ill .itrr, lrr.. currtlttrnttrilc. ltrr-zt-rrtului urticol prive;te (8) in inlclesul prczcutci ortlonante clinrinarca tutr.llor fontrelor dc discrinrinarc
; tr r r..: pr.rstxrrrii ";:,;'jffii:;
ll] ,1,:,,:: ,lrt;; are obli-r:atia sii respcctc sc realizcazd prin:
eltrnttilte la llirr. (2). principiilc a) prevcnirea ol'icaror tapte de cliscriurinare, prin institrrirca rlnor trtitsttt'i
speciale, inclusiv a uuor actiLuri afirnrative. in vedcrea protectiei persoattelttt'
| li,st t))()(lilicilt (le t-ECiIA dcfavorizatc c.lrc nu sc bucuri dc egalitatca \iau.iclor:
:\,,.,:. "
tOt(UL nr. 4g clin l(r ianuaric
r\r.(
}t ()Fl(.tAL rrr 6') 2002 publicarri b) mcdicrc prin solutionalca pc calc anriabilh a conflictclttr apirtutc itt ttttttrt
.\ Itl-. 2 clirr .l i iarruur.ic l()gl in
sdvirr;irii uuor actc/ faptc dc discrimitrarc;
(I)
,lrotrivit prezentci or.tlouarrte. prin
crcltrde'c. ctiscr.i se
c) sanclionarea cornportalllcntului ciiscrinrinatotiu previzr.rt in drspozitiile alin.
rcsrric!ic,",, prclc.irttir' infelcgc o'ice deosebire, (1)-(s).
,"ri"i. .ri"rr,l;;l::,;:"" n...n,iii,J.';:;:]::"llnir'e
l'rc hirzit.L:..ur,,. ,,,,i'",;;i;,,;.
.lr,ric. lnru,,,
r,,,,,r. ...,,,,,it. ;..,,,',1'*;,iXX]
l|,iil;,,i:l] AIin. (3) al trrt.2 a fost abrogat de LEGEA nr.48 din l6 ianrtaric 2002 ptrblicatri
rit'lrtt rit izrrtrl ;;,;,,:i::."*..i,,rr,
.ri rtPrtrlcncttla
",r,.*,i.",ri,,,uirit.rc,
ltt o
L'ir'L' irrL' -.,; .;:,::'::.*,:l:v crttcSo.ic in MONITORUL OFICIAL ur. (r9 din l.l iantraric 2002.
ti'i"';111''' "l'.;'l; irrrattrrarc,,','.'.,,,,n,,5t.,ii. Litcrcle a) si b) alc alin. (5) al art.2 au fost nroclificatc dc LUGEA nr.413 clin l(r
lrlr.r't;itil.r "',":'*JiJ,;;;,;i.';l'::Jiil':;;'".':'q:''"lr'rri ;r drePrrrrirr-ir .r,,,"i,,i''ji 'o
lirrr,iurrrrrrrulc ,,ri ;
;i;:;;,,,:;i,.,r'l*"""""- ianuaric 2002 pLrblicatar in MONITORUL OFICIAL nr. 69 din i I ianLrarie 1002.
j,l ('(()r).llrc. srrui;11 .i1 errlrrrrrrl tlc icgc. irr tl1rl11q,piul Ar1.2 a lirst rnodificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 atrgtrst 2()03 ptrblicata in
{l .,i,].
) Srrrrr t1i.cr.j1,.,,,,.,,,, ri,,, i,,,'.,,i.lt,rlloscr.rt.
clltc tlorllcrrii irlc vicIri prrblicc.
pott'ivit llrczc)ltei or MONITORUL OFICIAL nr.619 din 30 augtrst 2003.
l)r.cticilc .parc,t ,.,,t-il' ART.3
tri . iir,,r,,,.,,),,,"',,":l; i;'l
;;';il,,f,1i,.'.'11.,1i::XIJ ,"^Iii":i:"iX]X Dispozitiilc- prczcntci ordonan[c sc aplicir tutLrror pcrsoanclor llz-icc saLr .iuridicc,
il( t'\lc I)r'L'\ ('(ir.ri. c1.i1., l]-tlsoilllc, irl ulhru crzul,i in carc
sitLt Pt'itclici str,t justilica,..,r,i..ii"',i"',,,, publicc sau privatc, prcctrllt gi instituliilor ptrblicc cr,r alri['rtrtii itt ce:ca cc
ii, .rer{)(lelc.l",,,i,,f""' rt rtccltri ,.1", legitinr. ptiveEte:
sc()p sunl utlccv-rrrc
1-l 1 r.y, ;... .'.u,i;;|,.,;;,'t yi ncccsarc.
lrrr,,117g117i i:il; ,',:,,,r:"'
rtcli'.ri prrsiv crtrc, pr;,, .ri.r.]i];:]:r,r" a) condiliiic de incadrare iu r.nuuca, criteriilc :;i condiliilc clc rccrutat'c. sclcc:lare
rtr'iuslificrtt ot'i sttltrnc lc gercrcazir, gi prornovare, accesul la loate forllelc Ai nivclurilc clc orictttarc. iirrrrr;riL' si
,1.*.,,,i,,,,r ,,
;;",..:,;;ri' "rtzi ,,,,,,i'rn,.,r.ur ir.irsr sarr
n::i:": sa. .o co.n.r,it,,t.i-ji,ta de atre perfecIionarc proi'cs ional it ;
t)cfsoi.,c. gru1r,.,.i-"".'r"",, b) prolcc!ia gi securitatca sociali;
c()rllraventrolrati ,il,:l:,,:l:: ltragr-
pcrr:rle. ,,
contbr.nr prezer)tei
0,...],l,.li',.-,i'1t1,".^tul'u'.t,,r,i.
orclonanfe. ,iac,r ,r.-,
raspunde.rca
i,tn JJir in,-:i i"n1o ,.gir
c) scrviciilc publicc sau allc servicii, acccsul la buntrri Si ficilita{i;
d) sistemul etlucaliontrl:
e) asigurarea libertnlii de cilcLrlatic;
ii:iii l:l [i:l'"li::";:;]"'l;':,i;:'1;,;..:ll:il:"",,,ri
b.2,,. ,,c (,o, i sa, ,,,, i l) asigr"rrarca liniptii ;;i orclinii publicc:
strrhiii'crr risprrricicrii coritrlivcn(ionalc circtrttrslarrlrr agr.varrra
.,,,,i.,,"",r,'^:.'"i,,t:ll:]1.""c Ia g) altc donrcnri alc viclii socialc.
e orrlrrrrcnteic
ace steia r
claca u.a
(,i)c,,nstirui.r;;;;";i;.],l};:1,i,,;,:l;:iil.l.:,,pcnarc ._ .sau rnai rn,ltc crintrc " Litelc-le a) si b) ale art. 3 au lost moclitlcate clc LEGEA nr.48 tlin l6 ianirlrie
rctt.ir trr .crt'ric t,,;,rii;;",..".],:",1:]1.,f:,:',:"tet.ottlottnttre- ()rice l'irr..rcrrr
crr Pr.ivirc lrr incrircarcu advers 2002 publicattl in MONITORUL OFICIAL nr. 69 clin 3l iantraric 2()02.
cr.rrrl ri rrl ,;.iir:;;r;,|.-];.n!:crc prirrcipirrltri rrrrtarnc,nrrrlui
Litcra g) a art.3 a lost intlodusi de LEGEA nr.48 din 16 ianuaric 2002
publicath in MONITORUL OFICIAL nr. (;9 din 3l ianuaric 2002.
S'I INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE OIN ROIIIAI':IR. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
ROMANIA' ASPECTE LEGISLATIVE
MINORITATILE NATIONALE DIN

ARl'" 7
carcgorie de (1) Constitttic contrtrvcntic, conforr.n prczcntci ordonantc, rcfuzr-rl urrci pcrsoanc
catcgoric cicfavorizatl este acca
filr.1.*, prczentci ordoua,lc,pc'ziti"c in raport cu rnajoritatea fizicc sau jr"rridicc clc a artga.ja in nruncd o pcrsoanir pcntnl nlotrvul ca accasta
persoane care fic ; de^ incgalitate
apar{ine unei anun.titc rasc. llationalitati. ctnii, rcligii. catcgorii socialc sau unci
'" ^tr;";;
cetatcuilor datoritd
tatr dl majoritatc' fie sc cotrfntuta cu
.lif;t-I"; iicntito'" categorii detavorizate ori din cauza convingerilor. vdrstei. sexLrlui sau orrcntarii
un .f.pot"nrent de tespiugerc qi marginalizare '
sexuale a acesteia, cu excep{ia cazurilor prevdzutr: de lege.
dirr 16 ianr-rarie 2002 publicata in
(2) Constituie contravcntie, confornt prczcntei ordonan{c. couciitiouarca
Art.4 a fost modiflcat cie LEGE'A nr'48 ocuplrii r"rnui post prin anunt sau concurs, lansat clc anga jator. ori dc
,ON,tO*UL OFICIAL nr' 69 din 3l ianuatic
2002'
in reprezcntantul trcestuia, dc apartcncnta la o anr"u]liti rasd. nalionalitatc. ctnic.
it nr' 77 clin 28 august 2003 publicata
OROONANTA
Art. 4 a fost modilica' rcligie. catcgoric sociali sau la o catcgorie del'avorizati. de valsta. dc scxul sar,r
30 august 2003'
ftnONnOnUL OFICtAL nr' 619 tlin orientarea sexuali, respectiv de convingerile candidalilor. cir exceptia situatici
previzute la art. 2 alin. (4).
CAP.2 (3) Persoanclc fizice gi juriclice cu atribu{ii in nrcciicrca gi rctrrartizarea irr nrunclr
Dispozi[ii sPcciale vor aplica utt tratarrcnt cgal tuturor cclor al1a1i in clutarca trnr.ri loc dc rnuncir.
qi prot'esie vor asigura tuhlror pcrsoarrclor atlate in cdutarca unrri loc de rnuncd acccsul
activitarea cconomicd qi in materie trc angaiarc
ilt"fiffii, liber gi egal la consultarea cererii gi ofertei de pe piala rnuncii, ia cor.rsultanra cir
ART' 5 participarii privire la posibiliEtile de ocupare a unui loc de muncr pi cie obtinerc a unci
prezentel orrclonatrte' condilio.area
Constituie coutraven!ic, cotllortu sau exetcitirii libere a calificili qi vor refuza sprijitrirea ccrcrilor discriurinatorii alc anga.jatilor.
ori a alegerii
la o activitate eco.o,ricr a unei persoarre rcligie' Angajatorii vor asigr-rra confidentialr'tatea datclor privitoare ia rasir.
unei profesii dc- apartellcnla sa la
o anumita rasd'-nalionalitate' etnie' nalionalitatca, ctnia, rcligia, scxul, oricntarca scxuald sau a altor datc crr caractcr
oricntarca scxual6' de
clc scxul sau
categorie sociald' privat care privcsc pcrsoaucle aflatc in cdutarca unui loc dc ntuncd.
"';;;;;t;onvingcrilc'
vArsta sau dc apartctlcuta sa la o catcgoric
clclavorizath'

Art.7 a fost modificat de LEGEA nr.4li din 16 iar.rtrarie 2002 publicatir in


Art.5alostmo<lilicatdeLE,GEAnr.4tldin16ianuarie2002publicatdin MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuaric 2002.
nAONffOOUL OFICIAL nr' 69 rlin 3l
itrnuaric 2002'
ART.8
ART.6 .li.."irni, Constituie contravculic, confornr prczcntci ordonante, cliscrinrinarca angzriatilor
consti ie contraventic',':nfo'',..p'"1:l:1;:1i:"llk, Hi:'}iilffi: Jffil
tu de cltre anga.jatori, in raport cu plestaliilc socialc acorclatc, clin
persoane pcntrtt motivtrl cI aparltt1:
un-*,1 carrza

categorii defavorizate' respectlv di'


ca*za apartenenlei angajatilor Ia o auunritd rasi. nafionalitate. origine etnici, religie.
religii, categorll sociale sau uirei de categorie socialS sau Ia o categorie dctavorizath ori pe baza varslci, scxuir-ri.
sexuale a actesteia' intr-un raport
t""
cor.rvingerilor.
'*"tt,'"*''i "titlliirii
cazuriior prevAzt"tte rlc lege' manifestatd orient6rii sexuale sau cor.rvingcrilor prornovatc tlc e-i.
munci gi protec{ie sociald' cu cxccpfia
in ttrnrdtoalele dourcnii: , raportr'rlui .t- munci;
-...-.--+,.r.'i de rv Art' 8 a fost rnoc'lificat dc LEGEA nr.48 din 16 ianr-riiric 2002 pLrbticara i,
a) inchcierea' suspeudarea'
rnocliflcarca sau incctarea
sau a MONITORUL OFICIAL nr.69 din 3l iarrr.raric 1001.
b) stabilirca 5i ''oaintu'"a atribuliilor dc scrricitt' locului dc muucd ART.9
salariului; Prevederile art.5-8 nu pol fi interlrretate in sensul rcstrirrscrii clreptLrlui
c) acordarea altor dreptlrri socialc
dccit cele reprezentarld salariul; angajatorului dc a refuza angajarea unei pcrsoanc care nu c-orespurrdc ccrilttclor
t'ccotlvcrsia 5i prollrovarca prolcsionalAl
d) lormarca. perl'ecliotrart'a' ocupa{ionalc in dortrcttiul rcspcctiv, atiit tirnp cilt rcfuzul nu constitr.ric un act dc
cj aplicarea rnlstrrilor disciplinarc; acordate clc accsta; discrintinarc itr sensul prezentci ordonantc, iar accstc nrisuri sunt justificatc
9i acccsul la facilititile
I drepnrl a" uA.'utJt'iti'[t" potrivit legislalieiin vigoare' obiectiv de nl scop legitim Ei rnetodele de' atirrgere a acclui scop sunt adecvate
g) orice alte condilii de prestare a muncii' $r necesare.

art' modificate de LEGEA rrr' 48 din


Parlea introductivl 9i litera c) ale
9lt:foU OFiclAL nr. 69 din 3l ianuarie Art. 9 a fost r.nodi{lcat dc ORDONANTA nr. 77 <Iin 28 ar.rqlrst 2003 publicata in
l6 ianuarie zooz p.,uii."ta in MONITORUa MONITORUL OFICIAL nr. 6 t9 din 30 august 2003.
2002.
,,,,,""^' ,^,,,_a *Or,o*ora
o,, *orU*,o. o"oaaau
,ao,aaor,ra ,, ,*"r,rr,o*o,u MII.IORITATILE XNTIOT.IRLE OIU NOUAruIN. NSPECTE LTCISTRTIVT gI INSTITUTIONALE

Sectiunea a lI_a
Accesul la scrviciite publice ART. 11
to::.ii'bunuri atlrninistralivc - 9i juridicc. tle sdndrarc, ta
9i la.iiitari alre
Art. I I a lost abrogat dc LEGEA nr. .18 din l6 ianuaric 2002 publicati in
ART. IO MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 3l ianuarie 2002.
Con^stituie contravc ARl'.12
i".,a.^,,"r"I;i"il:l:: ;ilfllll,l;.;1.J,",1:::1,:]rc. traca r,pra rru irrtri sub Art. 12 a fost abrogat cle LECEA nr.48 din 16 ianuarie 2002 publicatl in
persoane din cauza flzicc, -J.
a]lartcllcntci acc'stora a urui g.up MONITORUL OFICIAL nr. 69 clin 3l ianutric 2002.
persoani juridicd o
"]r*r*",,t"i";:'.'"..]";:'tl_,oersoane
la ART.13
sa u a
"
sexurui sau J
"
. ;;;;.; ; i: iH
lll Jlir;:il"H
orierrtdrii r"^,,,..li,;a ilil:1;|,'.:i:.1tiil::} :ff
ll
.c,,,uingc,iro,.,a;tej,
m;j Art. 13 a fost abrogat cle LEGEA rrr.4ll din 16 ianuaric 2002 publicat[ in
MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 3l ianuaric 2002.
;;,:;l::::1
1.,]].
a, reluzarca acorc',rri.st'xtlltlc llcrsoanclor- in cauzd prirr: :,,1, ART. I4
ici i I or prrblice adtn'
uf *r-.u..] .sen'
;-.#i,l rrlt rstl?li ve qi juriciice;
Art. 14 a tbst abrogat de LEGEA nr.4li din 16 ianr.rarie 2002 publicata in
t""' o"*t]""j'"t''-t'
sanaitale publ icai o,:' MONITORUL OFICIAL nr. 69 din J I ianuarie 2002.
-
trc sdrrdrarc. *".ri.;ii.-'if.ca
rnr-riicurui ,," *
,iJ,,tltX,:t,|,:'H[.;;Xfi1.:,.1:
dc (rrgcnla satt altc
.1 .cti,zri-ctc",'';;; scrvre ii tlc sirrirarc: Sectiunca a III-a
r*,i,,d ;;;-..oiil'X,,ilX,.'l',,".:['::::.T ,o, i,,,Jtir cu crestinaric Accesul la educa(ie
de un scop tegirir,, lar -1".,r <re
ir;. ;;#;:':,:'"::::1_::ttrdngere
ttletodele este.iustiricard
-.*,ri'roecvate
obiectiv ART.15
necesare; - de atingcre a acel.i
.."r, gi
(l) Constituie contravenfie, confonn plczentei ordonanfe, r'ciirzalc-a accesului
d) refrrzul de a acor<Ja unei persoane sau unui grr"rp de pcrsoane la sistL'utlrl dc cducritie dc stat sau
cu exceplia .i,,,ur,"i1,,'".;.:L,jJ,ff':il;.:,1,J^i t,,.hcia o.icc art tip cre privat, la oricc fblnri, grad ;;i nivcl, din cauza apartcncn[r-'i accstora la o anumita
contract,
scop lcgitinr. rar nrcroctctc,ic
rin;;l;;;:;;,5* cstc jtrstificlti .,ticctiv
dc urr rasd, nationalitate , etnie, rcligic, categoric sociala sau la q c-ategorie
e) reluzarea accestrlu defavorizatd, rcspectiv clin catrza convingerilor', virstei, sexului sau orientdrii
pcrsoanc satr rrn ::nLtun,,adcclirlc l;i ncccsarc;
or",ir" J.-i";;'":":;;: :l"cr sexuale a persoanclor in cauza.
., t uuf
"
,

lar nrctodele
i li, ** ;J :1.;',: mig;tf * :iid:{,1 " .,-iU[ ;, Xil ]; (2) Prcvcdclilc alincatu[ri prcccrlcnt sc aplica tuturor tirzc:lor sau ctapclor din
tle atinser .,, *n sc()p rcgiiim, sistcnrul cducational, inclusiv la aduritcrca snu la inscricrca in unitatile ori
r) rcruzarca acccsui,,i ".J,;;;.;, ,,,,;l'l"il.',it1;ll:::Ll; instihr(iile cle invilarnflnt qi la evaluarca ori c.rarninarca cuno;tinlclor.
31t'1i.
J"-,,.r1i,,11",,1,'"i,1,,i:?:'i::jll..'';:l ct,p,.r.- p",,o,,,. r,r scrvicile (3) Constituic contravcnf ie, conlbrnr preze ntr-i ordonlrn(c, solicitarca unor
prestato.i de servicii. irr<ri[er.e,t sau <Jt' oricc al(i declaralii cloveditonrc a apartenenlei acelci persoanc sau acelr,ri grup la o
exc'epria siruariei irr ;;;;:;,,;;,..';]llli:,.1i:..,cci
carc ,.;;ri;;..;,^::::.]1,^l]_ot],,"11,,r. privara ori pubticn. anumith etnie, care si couclilioneze accesul unei persoane sau irnui urup de
legitinr, iar rnctodclc rcslrirrgcrc c.stc cu
u.l.ltt"t' lustil)cnri obiccriv dr t,l scop persoane la educalie in limba traterni-r. Exccplic f'acc situalia iu carc in
g) refuzarca acccsurui ,:t:'llc:* a acclui ttol., adecvate
;;;;;;.r[: invd(ir.nintr"rl liceal ;i universitar candidalii concurcazh pc locuri spccial
oreri te ;; ;;,;*, "',ig,'., p p"i.,",, "i,'ic
r;I ;:1:1,,U:..i';]: 9.
rvi
J:,.] Jl, :,-prilr ilvion, c i i re
acordatc pcntru o aur:rniti minoritatc gi sc irnpuuc clovcdirca, printr-un act din
autobrrz. trolcibuz. trall vilpor." lrcn. nr.,trou, partea unei organizalii legnl constituite a nrinoritatii rcspcctivc. a apartcnentei la
care.accasri,..,,,:u,*,.1'1.,'l; jilXli;ii,!,[il::,Ji1i].]:cc - c, i,,
aceastA rninoritate.
scop
legitirn. ia,'r,,eroier.i'
"*..p1io',;iu,1i"i (4) Prevederile alin. (l)-(3) nu pot fi interpretate in sensul restringerii dreptului
srnr
"""c quucville
adL.cvarc ,, ,,...*nf.'.:,trn
$l neccsarc';
ff,Xlillff::"".1.1.-l:]-::.,
h) tel'uzare-a
ol' I
unitdlii ori instituliei de inv[limdnt de a rcfuza inscricreil s^u achniterea unci
"aor,ririi Pentrlr o pcrsoanr sau u, g.rp cre pcrsoane
su, a.ifiiaii.*vvruqrlr a unor persoane alc circi cunogtintc ori rczultatc anterioarc nu corcspund standardclor
cirepturi
sau condiliilor de inscricrc ccr-utc pcntnr ucccsul in iustitulia rcspcctivir, atit
Art. I0 a lbst modificat rt,, r trr.rL-^ timp cat reltrzul r1u este detcrminat de apartencnta pelsoanei iu cauza la o
MoNtroRlit ffii:;:'i ttc !!c1r:a .r' 4ti di
r "ilffi anumita rasa, na[ionalitate, etnie, religie, categorie sociali-r sau la o categorie

l,xrJ; * ;[+ ,,.,,rrcilrr


2003. sji :: irr [:l:,1*i ihi i1";
MONrToRu,- Op,Crnl_r;:;:,;,;].,Hj0 ::'
augusr
; defavorizatl, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientdrii
sexuale a acesteia-
(5) Prcvcdcrile alin. (l) si (2) nu pot li intcrprctatc in scnsul restringcrii
dreptului unitdtii ori irrstitulici clc invdtarndrrt pcntru prcgitirca pclsonalului dc

100
l0l
r/TNoR|TAILE NATIONALE ptN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

cLrlr (1c l rctilza insclicrca unci ltcrsoatrc al circi statut cotlt'esional ntr dct'avorizata, respcctiv clin cauza conviugcrilor, valstci. sexullri sau orientirii
crrr.csl:rundc conclitiilor stabilitc pentru acccsul in inslittr!ia rcspcclival. sexualc a acestora.
(6) Constituic contraventie, con[onn prezc-ntci orclorlanlc, orice ingriciiri pc
crircrii clc apartcrrcn{it la o antrntita rasi, naliollalilat*--. etttic, rcligie, categorie Aft.
17 a fost r.nodificat de LEGEA nr.4it din 16 ianuarie 2002 publicat[ iu
sociali satr la o categorie cletavorizat[ in procesul de inliinlare 9i de acreditare a MONITORUL OFICIAL nr.69 din 3l ianLrarie 2002.
institLrtiik.rr dc ini,irtiutant inflintatc in cadrul lcgislativ ir.r vigoarc. ART.lI}
Constitr-ric contravcn{ic, confoml prczentci ordollarltc, interzicerea acccsului
AIin. {l). (3). (4) si (6) alc arr. l5 au fost nrodificatc clc LEGEA nr. 48 din 16 unei pcrsoanc sau al unui grup dc pcrsoar.re in locurile publice din cauza
iauLrrric 2002 pLrblicatn in MONITORI.jL OFICIAL nr. 69 din 3l iantraric' 2002. apartcnen-tei acestora la o anumiti rasi, nalionalitate, etnic, rcligic, categoric
socia16 sau la oricare alta categorie def avolizatd, respectiv dir-r cauza
scc{iunea a Iv-a l-ibcrtatea de cincula(ie, dreptul la libera alegcre a convingerilor, virstei. sexului sau orientirii sexuale a pe.rsoartelor in cauzi.
domiciliului $i accesul in locrrrile publice
ARl" l6 Art. l8 a lbst nroclificat dc LECEA nr.48 ciin 16 ianualic 2002 publicatd in
1 I ) CionsfitLric contra\rcnlic" coltfonrl
prczcutci ofdonantc, oricc ac{itrni constalld MONII'ORUL OFICIAL nr.69 din 3l iarruarie 2002.
i1 ameniltari, constratrgeri, lolosirea fbrlei satr oricc alte miiloace de asirnilare,
strirlrgtare sirLl cololizare de persoane, in scopul Inodificirrii conlpozi{iei cttrice, Sec{iunea a V-a
rtrsiale sau sttcitrle a rltrei zolle a lirii saLr a unei localita(i. Dreptul la demnitltea personalii
(2) Cionstituic contraveu{ic, contbrm prczentci ordonarr(c, orice colllpor?tn1cllt ART.19
constirn{ i1 clctcnlilarrca pirrhsirii clorniciliului, itr clcportarc satt itr itrgrcunarca Constituie contraven{ie, contbrnr prezcntci ordonantc. daci fapta nu intr[ sub
ctlrr6iriilor dc villii gi clc rrai cir scopul de a se ajunge la renttnlarea la domiciliLrl incidenla legii penale, orice comportaulcnt mallil-cstat irr public, avind caracter
rratlitionrl al ulci persoanc satt al utlt-ti grup de persoanc apar{inind unei de propa-eand[ na[ionalist-govini, de instigare la ura rasiall sau nationald, ori
lupurnite i-ase, itutiottltlitlli, etnii sau religii, respectiv al' trnei cornunitdli, liri acel cornportament care are ca scop sau vizeaz.l atingerea dcrnlnitAtii ori crealea
lu6rtlul lccstora. (-onstituic o inciilcarc a prcvcdcrilor prczcntci ordonan{c atdt unci attrrosfcrc dc irrtirnidarc. ostilc. clcgraclarrte. trr.uilitoarc sau o1'cnsatoare,
6irirgurca unui u.r'up tlc persoaue atlatc irr nlinoritatc dc a piirirsi localitatca, aria indrcptat inipotriva unei pcrsoanc. unui grup cic pcrsoauc sru uuci conrunitdti gi
sari zouclc in ctlc lttctricqtc, cit Ei obligarca ttnui grup clc persoalle apa(indnd lcgat dc apartenenta accstora la o anumitzr rasi, na-tionalitatc, ctnic, religie,
Dujoritalii clc ir sc stabili in localit.lti" arii sau zone locrlilc de o popula{ie categorie sociall sau la o categorie dclavorizatd ori dc convirrgerilc. sexul sau
apilrtirlerld nrino|ititilor nationale. orientarea scxuala a acesluia.

Alin. (2) al art. l6 a lbst rloclit-tcat dc LEGEA nr.48 din 16 ianuarie 2002 Art. 19 a fbst modificat clc LEGE,A nr'.48 din 16 ianuaric 2002 publicati in
publicat,r in MONITORUL OFICIAL nr' 69 din 3l ianuarie 2002' MONITORUL OFICIAL nr. 69 tlin 3l ianuarie 200?.
AR'I'. l7
Secfiunea a Vl-a
1l ) C'onstituic contt'iivct.ttie, cotrfornr prezentei ordolanle, orice cotnportament
clrre irrc cit sCop lnul-ilrea alLltlgarca tlnei persoane Satt utltti grup de persoane
SaLr Consiliul Na{ional pentru Combaterea Discrinrinlrii
dintr'-up carlier srlt-l clintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anttmita
r-asir. natii.inalitate, etnic, religie, categorie sociali siitl la o categorie Scctiunea a VI-a a fost introdush dc ORDONANTA nr. 77 din 2tl august 2003
tlcl6vorizata" rcspcctiv din cauza convingerilor, varstci, scxultli sar-r orient6rii publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 ar.rgr.rst 2003.
scxilillc a pct'stlatrclor iu caltza. ART.19'
(2) Prcvcclcrea alin. (l) nu poate li intcrpretati in setrsirl restrangcrii dreptului Consiliul Na-tional pentru Combalerea Discrirliuarii cstc lutoritate'a national[
auroltitilor dc pguere in aplicare a planurilor de sisternatizarc ai amenajare a care investigheazd 9i sanctioneazd contraven!ional laptcle sau actele de
teritoriglili, atet tilrp cat urLttarea se l'ace in condiliile legii, iar uisttra lttatd nu discrirninare previzute in prezeuta ordonan{i.
cstc clctcnninatir clc aparlcncrlla pcrsounei saLr a grupulr-ri dc persoarle in cauzA Ia
<t anurriti-t l'aSat, nationalitatc, ctnic, rcligic, catcgOric sociald satl la o categoric Art. l9' a fost introdus clc ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicat5
in MONITORUL OFICIIAL nr.6l9 din 30 august 2003.

103
_* *.!, ,\v,vi^,\rA. As.Ilgre
Lectslertve $r tN
ALe lrfftORITATtLe NnTtOtrtRLE oltl ROtvtAtrttR. RSprCle LrcrSrRttVe $t lltStttUTtOUnLr
ART. Ig,
in c'rcrcitarca atribuliilor
sale, co,siliul (5) I-a ccl.erca agcn{ilor constatittori, rcprczcntallii lcgali ai autoritalilor Ei
Discrinlinarii i'i clcsligoari.activitatea .Na1io,al pL-ntfu Courbaterea
in',roa lna.,.-rrde,t, institu!iilor publice Ei ai agcn(ilor ccononrici supu;i controlului, prcctrm qi
tl(- urcradira sau infltrcntati de citre Irri ca aceasta sI
,. iL*ui persoanele 1-rzice au obligalia, in condiliilc legii:
"f a) sir puni la dispozilie orice act care iir putea ajr.rla la claritlcarea obiectivtrltti
ri: -:;:,.:, i,,-,,,,. ;":;;il:;;::";;r," ;
oFrt'rAL .,.;,:, X pubricati
controlului;
b) sir dea intbnna[ii qi cxplica{ii vcrbalc;i in scris. dupi cirz, iu legiturii cu
l'#:lll]r-uL rs'dj,, ro'*ugu,r zoo:
,,,1. o
problcrncle carc lbrnrctrzi obicctul controItrIui;
('orrsilirrl Ntliorral
pcntr.u (.onrbaterea Disc c) sd elibereze copiile documetrtelor solicitate;
,plic..r'c'a pi .o,rt.orut',:";;.,:;"::::erea-.,Dtscriminirii este respo,sabil cu d) sd asigure sprijinul gi condiliile necesare burrei deslhqLrriri a controlLrlui qi sa-
gi dea concursul pentru claril'icarctr constatirile'rr.

rrc.liscrirrinirii.
dxit,;:*,;i,,;"..,n'.:I1,,:{iir;li**tli
.ru,rrrrlrraLlve carc corrtravin
principiului
(6) Nerespcctarea obligaliilor previzutc la alin. (5) constituic cttntlavenlic gi sc
=;;ii:'i:l:trJffi sanc{ioneaz5 cu atrrctrda intre 2.000.000 lci ;i 10.000.000 lei.

Arr' Ig' a rosr i,rrotrusde,oRD'NANTA (l) al art.20 a fost modilicat de LECiEA nr. "tu clin 16 iarruarie 2002
nr-. 77din_2g Alin.
in MoNtroRUL oFrcrAL j;at,gust augusr 2003 publicat,
publicald in MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 3l ianrrarie 2002.
AR'r. l9l ".e;;;; 200:.
Alin. (l) al art. 20 a fost rnodiflcat dc ORDONANTA nr. 77 din 28 arrgr-rst 2003
I, vi:clcr-ca courbatcrii publicatd hr MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.
( r'ttrl'rrrlercrt Diserir,irrnrii..faptcror cre discrinrinarc, Consiriur Nationar pentru
ip; It'(rtrl irr trrnriroarclc Alin. (3) al art. 20 a fost rnodificat de ORDONANTA nr. 77 clin 28 august 2003
ir) pre r.cnir.cr rlprrtor ".*.,.iii.,,lii,,riir"
,1" ,tir.,i;;;;;;;.(r'lr dor,c.ii: publicati in MONITORUL OFICIIAL nr. 619 din 30 augLrst 2003.
b I rrrctlic,r.ca lhprclor.
tlc tliscrirnirrare:- Alin. (4) al art. 20 a fost ntoclificat de ORDONANTA nr. 77 clin 2E aLrgust 2003
t') irrr <srigirrer. colrstilr.r'ea
gi sarrcti,.nr.ea fan de discrirni*are, publicati in MONITORUL OFICIAL nr.619 din 30 august 2003.
cr) r,o,rroi.iz;,r.,,, Ior.-u,ru,
ul o".ri,",,ru,-';,"u,.rot Alin. (5) si (6) ale art. 20 au lbst iutrodrtsc dc ORDONANIA rrr. 77 din 28
ttc asistcnrir a. .p".i,,riint"'ui.ti,u.ro. august 2003 publicatir in MON ITORU L OFIC IAL nr. (r I 9 dirr 30 atrgr'rst 2001.
:-i:::l]1i::] discrinrindrii.
ART.2I
Arl' lgr a lbst inrroci,strc.oRDoNANTA (l) in toate cazurilc cle discrirnrnarc prcvazutc in prczcnta ordonantd persoatrcle
irr MONtToRUL oFrcrAL nr. 17 dtn2gaug*st
,r,.i;;';;;, j;augusr 2003 pubricatd
zoo:. discrirninate ar.r dreptul sI pretind6 dcsllagurbiri propor{ional cu prejtrdicir"ri
suferit, precum qi restabilirea situaliei anterioale discriurinirii sau auttlarea
C'r\P. J
situaliei create prin discrinrinare, potrivit dreptultri corrLIn.
Sanc[iuni
(2) Ccrcrca de despdgLrbirc cstc scutitl dc taxa judiciald clc tir.nbru.
AR'r.20 (3) La ccrcrc, instan{a poatc disprurc rctragcrca, cic citrc autoritalilc ctritcntc, a
(J ) c-,nr.,ve'riire p'cvazurc
Ia arr. -5-g, 10, art. r5 alin.
(r), (3) si (6), art. I6, autorizatiei de funclionare a persoanelor jLu'idicc ciire. printr-o acliutte
art. discriminatorie, cauzeazi un prejudicitr sernnitlca(iv sau care, degi cauzeaz[ un
,J;iii;,o.iJ',.1]'ul.l.'l,f,,m::t;#r:, arnendi i,,,," zbrib 000 rei qi prejudiciu redus, incalci iu t:rod repetat prevederile prezentei ordonattte.
:il:i;il::#:"T:fi:;;;ffi dii[iH^1::::il?,,llif ].:::?Til.:; ART.22
(l)
Organizaliitc ncguvcn.ramcntalc czlre au ca scop protr--ctia drcpttrrilor oruului
tl ) SrrnctitrnilL- sc rplica in caz-ul in carc cliscrinrinarca sc rtranit-csti in
au calitatc procesuali activi
lil ff liX ;i]]: rr#? ..j. ,{,11- :,ji!i:.:li;*r,.o,,,..uu.ri,iio..'niruurra
u e rdona. c pre.vecieri, o 1ei
domeniul lor de activitate Ei aduce atingere unei cotnttnitati sau unui gmp de
persoane.
rrr.cri1rc.i1l ,; ..,rn,.,i,,il;''||*|'rlj]].iJJ;$.,.' (2) Organizafiile prevlzute la alin. (l) au calitate procestrald activa 9i in cazul in
(-l) Actualizureu cuantrr ",
previzute in prezenta ordorarlri care discrirninarea acluce atingcre ttnei pcrsoatte flzice, dacd aceasta din r"rnni
fircc prin hotiriiri
o#llil,anrenzilor se va mandateaz"l organiza!ia itr ttccst seus.
",.

It)4
105
MINORITATILE NATIONALE DIN RoMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.1.4 ORDONANT^ DE URGENT^ 3l/ 2002


Cl\P.'l privind interziceren orgrrnizafiilor gi sinrltolurilor cu clracter I'ascist, rasist
Dispoz-i(ii l'inalc sau xenofob $i n promovlrii cultului pcrsoanelor vinovate de siivflrqirea
ARl'.21 ordonan-te in unor infrac(iuni contra pricii qi onrenirii
( I ) ill terlrerl de 60 cic
zile de la data publicirii prezentei
-Jc'spccialitatc Eruitcnt: Cuvcruul
al ad'ri.istra(ici ptrblice
N4onitorul0lrcialall{orninici'Partcal'seconstitllicConsilitrlNationalpcntru
pi*.,.i,.,.,ini,lii,';;
C.o,rb*tcrca Publicat"l in Monitorul Oflcial nr. 214 din 2002
J.rr,,,,f.. itt subotditrca Ctrvcrrlului' ale Consilitrlui Na!io'al
pe.tru in teu.re iul art. I l4 alin.(4) din Corrstitutic,
(l) Strtrcrtrra o'*on'"u\"tt' ti'ttit't"t atribLrlii prill hotirarc a Grtvcrntrltti'
Guvcrnrrl Rorninici adoptl prczentil ortlonantd cle urgenti:
( r)tlltrilttrcil Dtscrtmtttat'ii vor li rcglcrnclltatc
r\ l{l'. 2'1 zile c1c la tlata public[rii
CAPITOLUL I
Prcz-cnla ordonallttl illtrtl
in vigoltrc in termcn dc 60 dc Dispozitii generale
l'
ci in N'lonitorLrl Oflcill ll Art.l - Pcntru prcvcuirca qi cr:nrbatclcir incitdrii la uri nationala. r'asiald
Ronrinici' Partca
sau religioasa. la discrinrinare;i la sltvirqire-a de intl'actitrni contra pacii gi
a prcz-cntei ord.tranle se
abrog[ orice alte dispozilii
atltJ,,,,.1',t,,,,rr,'ii in vigoare omenirii, prczr'nta ordonanli de urgcntii reglcrncntc:azit intcrz-icerea
cL)rlt rtlt c.
organizatiilor rsi simbolulilol'cu caractcr flrscist, rusist sau xcnofbb;i a
pronrovirii cultului pcrsoanclor vinovatc- clc savir;;irea Lrnor inlractiurri contra
A nt''l"l clirr ?8 attgttst 200-l publicata itt
Art. li u lbst intr.odus tlc ORDONANT pncii qi onrcnirii.
tt'lAL nr. 619 clin 30 august 2003' Art.2 * in
Nr( )Nl IOliul. oF scnsLrI plc'zentei ordonanto cle urgentii:
a) prirr ..organizalic t:u curacter Ja.rcr',s( ra.si.s/ sail xenqlbb" se intclege
PRllvl-MINISTRTJ orice grr.rp format din trei sau mai nrulte persoanc, care igi destigoara activitatea
ISARESCU
},,{UCU R CONSTANTIN temporar sau pcnnancr.rt, in scopul promovi-trii idcilor. concepliilor sau
doctrinclor lascistc, rasiste sau xcnofbbc. prccr.un ura 5i violcnta pc nrotivc
etnice, rasiale sau rcligioasc. supcrioritatcu nnor rasc ai int'crioritatca altora,
antiscmitismul, incitarea la xcnol'obic, rccurgcrL'a la vioicnta pentru schimbarca
ordinii constitutionale sau a institutiilor dcnrocratice, na{ionalisnrul extrc-mist. in
aceasti categoric pot fi incluse organizaliile cu silr.l fhrir personalitate juridica,
partidele gi migcirile politice, asocia{iile gi lundagiile, societatile con.rerciale,
prectlm gi oricc altc pcrsoanc .juriciicc carc indcplirrcsc ccrintclc prcvdzutc la
prczcnta Iitcrd;
b) prin ,,sintboluri Jirscistc, rasiste suu xeno/itbe" sc inlelcg drapelurile,
emblemele, insignele, unilbmcle, sloganurile. lbrrnulele dc salut, precurn qi
orice alte asenlellea insenrne, care pror]rovcazi ideile, concepliile sar-r cloctrinelc
previzute ia lit.a);
c) prirr ,persoand vinovatd cle sivArSireo unor infractiurri conlra pdcii Si
omenirif' se infclcge oricc pcrsoanl condartrnatd dcfinitiv dc o instan!d
judecltoreascir rom6ni sau strAilli pentrLr ulla sau mai n:rtrltc infractiuni contra
pacii gi ornenirii, preculn Ei oricc persoand condamnat5 de o instan![ penald
interna[ionali pentru crilne de rlzboi sau criure contra umanitdlii.

I07
106
TITUTIONALE
MtNORtTATtLE NATTONALE ptN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUTIONALE

CAPITOLT]L II
I nfractiuni qi contr:rvcn(ii
(4) DispoziliilcOrc|,rnan{ci Guventului nr.l/200 I plir irrtl lcginrrrl jtrriclic
.\rt.J - (l ) C.rrrstitrrir.err irnci organiza!ii al contravetr!iilor sunt aplicabilc, cu exccptia art.28 9i 29-
xcnotbb sc peclcpse5re cu inchisoa." cu car.acter fascist, rasist sau
al ir-J r" 15 ani gi interzicerea unor
CAPTTOLUL III
drcptu ri.
Dizolvarea persoanei juridice
(2) ('tr accca;i pc-dcapsti sc slnc{ionr-'aza Art.9 - (1) Pot 1l dizoh,ate prin hotirAre .juclecatoreasci ltet'soattele
g.i..atlcrarca Ia o organizatic
.l,ilLr('rrrrsr'rst. r'irsist slrtr rcrtolob. pr".:,,n,,si crr
juridice care desfigoari una siur rnai r.nulte clintre nnlirtoalclc activititi:
sprr.;rnr.ca strLr oricc lorttta a ttrtei
org.anizltii ai arrtl acest ctraclcr.
a) activitd!i spccificc olganizatici cu caractcr lirscist. t'asist satt xcnolbb ilr
(3) Tcntativa se pcrlepscr;tc.
scnsul art.2 lit.a),
z\rt"l - (l) Raspiinclirea. vanzarea sau corfecfionar.ea b) rdspinilirca. vinzarca satr corrlcclionarca clc- sinrbolr-rri lhscistc. rasistt'
lirscistc' rasisrc ori xe,otbbc, p.ccunl de sinrboluri
ori xenolbbe sau detinerea, in vederea rdspAndirii. ir r"tnor astli:l clc sirlrboltrli ori
astli'l dc sinrbolLrri sc pcrlcpscat. il';;il,";-.u, in vecrerea rispincririi, a ,nor
rttt'rzit elurr trrtor. tlr.cprtrr.i.
.,, i,i.liriruarc dc Ia 6 lu,i la 5 ani gi
utilizarea lor in public:
c) prortrovarca culttrlui persoanelor vinovate dc s:ivlirgirca unol irttr-actiuni
i

(2) cu aceeaSi pedcapsi se sa.cliore.za qi contra picii gi orncniriisau prolnovar-ca idcologici titsc:istt:. rasisto ori xcrlolirbc.
sirlbol "" utirizarea in pubric a
ri lor. I irsc
istr,. r,,rir," r,,,, *.,,otuU".-''
rr
prin propagandi. savArqiti prin oricc ntijloacc. in ptrlrlic.
(3) Nu corstiruic infi-actiunc fapra (2) Ccrcrca dc clizolvare poatc fi introciusri dt- Ministcrtrl PLrblic. tlirr
prcv,zLrtir ra alin.(l) sau (2), tlaci
sar"ir;itii in irrrcrcsur irrrci sau cste
;tiinrei,;.,;;.ii
Art'5 p*l*rovarc-a cultur,i persoareror sau educalici. ohciu sarr la solicitarea oticirei persoane itrteresate.
vinov^tc de srv6rgirca unei
(3) Conrpetcnla dc a judcca in prirII instantit ccrc|c;l clc dizolvar'.:
irli,c'tiLrni contra picii qi o,ieririi ..,,,;;;;;;;;.ea
'ori.. iclc.ologiei lasciste, rasiste ori apar{ine tribunalului in a clrui cilcunrscriplie sc nllh sccliul persoanei,irrriclicc.
\cir()t'ol)..' r)r'iri proprre,ncr.. ,avirSiin (4) Hotirirca tribunah-rlui este supusl cXrlor de' atac in conclitiilc Clttdtrlui
pctlcpselre crr rrrcrrisorre dc Ir rr r,,,,i f,in ,,,ujo;..i"-;;"pubric, sc
i,, i uiri'5i ,,,,.,.r,.erea .nor trr.epturi. de proceduri civil[-
,\rt.6 - Clontcsra Art.l0. * Dispoziliilc ref'critoarc la dizolvarc nu sc a;llic5 llct'soanelot'
:l:::::li1
.. p..*-;;..$;.-":I';ti,[:-:[:J',,ru'ii:,i il'",,:il,TiiilJJ,ffj:"1*; juritlice care clesfigoar6 activitA!i1e prrerrizute la ar1.9 alin.(l) lit,b) 1n itrtcrcsr-tl
rlIclllut'r.
artei sar"r \itiinlei, ccrcctirii sau cdtLcatiei.
Art.7 - i. cazur inliactiLrrriror previzllte Art.ll. - Dispoziliilc art.9 sc conrplctcazd. dupd caz. cu clispozitiilc L-cgii
cIcctucrza._in n'rocl obIigatoriu, cle
in art.3-6 urnrdrirca penard se
.i,.. pro.:uroi. 1r.31/ 1990 privind socicta{ile comcrcialc. rcpublicatir, cLr rrroditicarilc 5i
'\rl'8' - tlt t'orrsrilrlc eonrravcnric 5i se sarrc(io,erzi cu arneridr complctdrilc r.rltcrioarc, alc Ordonan[oi Guvcrnului nr.2(r/2000 cu llrivirr-- la
l-t.000.000 lei Ia 250.000.000 lei: de ra
asocia{ii gi fundalii Ei ale Legii partidelor polrtice nr-27 1996, ctr rrrociilicirrile
a) rltspandirca. vanzarca sau confccfio,trrc. ulterioare.
de simboluri fasciste, rasiste ori
xcnolbhc. p'cc,11 ;ii dcrincrca, in'
vcciere, rasp,ndirii, . uuor astfcr
sirnboluri de citre o persoani.iuridica: cle
CAPITOLUL IV
b) utiiizar-ca in
pLrblic a srnrbolurilor fasciste, rasiste sau xer.rofobe Oblig:r{iile autoriti{ilor ad nrinistra{ici publice
citre o Pe|soana jrrritlic:.1; de Art.l2. -' Se interzice ridicarea sau meutinerea in locr-rri prrblice. ctr
c) protl.tovarea culttrlui persoanelor
vinovate de sivirEirea r-uror 1rr cxceptia rrruzeelor. fl ullor statui, gruptrri stitluare. pllte i r'trtrte tttrtlltlir e
contra pircii qi onreniri sa1 nr()r.rov^..o;d-^r^;^,;.-^;^::'^""'.'.Ltrrur. infiactiuni referitoare la persoanele vinovate de s.lvirqirea unol inli-acfiutti cotttrit piicir;i
J];:,:;'";ii:?,il'::,1;1,1ffi l::lli,lff [:t:'[il.:T:.".?"'; omenirii.
ix*;ft Art.l3, - (l) Sc intclzice acordarca nurnclor pcrsoiine'lor vinovatc clc
(2) Nu co,stituie conrraventie faptaprevizuta siv6rgirea unor infrac{iuni contra pdcii gi ontcnirii uttot'stt'dzi. btrlcvat'tlc,
la alin.(l) lit.a) sau b), dacd
este sivlir5iti in inreresul aftei scuaruri, picle, parcuri sau altor locuri pr-rblice.
sau gtiiniei, sau educafiei.
(3) Const.rarea c^ontr-aven1i"i qi aplicarea
""...,a.ii sanc[iuirii (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor pet'soanelor viltoviltc (ic
pcrsonalLrl imputcr,icit i, accst se thc de cdtre s6virEirea unor irrtiac[iuni contra picii ;i omenirii urtor organizatri, cu saLr liirir
,.op .1.'.at." nrinistrur culturii gi cultelor,
prccu* ;;i dc citrc pcrsonaiul spcciar personalitate juridicd.
uoihtut din cacrrur Mi,istcnrrui dc Intenre. PRIM -MINISTRU
At]RIAN NAST'ASI]
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

b) untri gnrp clc pcrsoanc fizicc sau pcrsoanc .juritlicc carc ttrn.tlt'csc tttt
(actualizatl) obiectiv comun sau zru acclcagi opinii. accc-a$i cultura. olicntarc rcligioasii.
2.1.5 ORDONANTA nr.26 din 30 ianuarie 2000 sociali, prolcsionala si altclc asclncuca.
cu privire la asociafii si tunda{ii
Art. 1r a fost introdus de ORDONANTA Irr.37 din -10 iantrarie l()OJ
Frnilerrt: Gttvernttl publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din i f'ebruarie 2003.
ART.2
'textul iniliol in I.IONtToRUL oFIclAL nr. 39 tlin 3l itrrtuarie
tt.fbst publicut
Prezenla oldon:rn{5 are ca scop crearca cadrultLi pcntnr:
2()0().Llttet,ioratt'ftlsloLlttsemtlrlifit,drisit:ompletdriprinoRDoNAl't|Anr.37 a) exercitarca circptului [a libcra asocicrc;
dirt 30 ictnttat'ie 2003. b) prourovarea valorilor civice, ale derlocratiei yi statului de clrci.rt:
c) unndrirca realizf,rii uuui interes gcneral, local sau. dtrpi caz, dc grult:
in terrciul <lispozitiilor.arr. 107 alin. (l) si (l) din Constitulia Rominiei 9i ale
d) facilitarea accesului asocialiilor. fundaliilor;;i fu:dc-rafiilor la rcsursc prirate
art"llit.Spct'2clirlLegeanr.206/lgggprivirrdabilitareaGr'rvertrtrluidea qi publice;
cntitc orclotranlc. e) partencriatul dintre autorit[tilc publicc Ai lrcrscrancle .itrridicc clc drcpt
Guvernul Rominici ctlitc rtrlliltoarca ordonanli: privat lir[ scop patrinionial;
1) respectarea ordinii publice.
CAP. I DisPozi[ii generale
ART.1 Litera d) a art. 2 a fost modificati de ORDONANTA nr. 37 dirt 30 irnrraric
unor
(il p...oun"te fizice qi persoancle jLrridice care unillresc desfiSurarea
in inferesul 2003 publicat[ in MONITORUL OFlCln L nr. 62 din I lcbrualic 200-].
activitili clc i,tercs g"n.r,ii sau in intcrcs c.munitar ori, dupa caz,
ART.3
f", p.rlrrf ncpatrlmonial pot constitui asocia{ii ori funda!ii in condiliile Actelc juridice dc constituire a asociatiilor qi lundatiilor. inclre'iatt'irt
prezentei ordonan!c' condiliile prezer.rtei ordonar.r{e, slult guvemate rlc legca civila.
'.-ii) aro"iuliile si fundaliile constituite potrivit prcze,tei ordonanfe sunt
p"iro.n. juridicc dc drept privat taril scop.patl irnonial' CAP.2
' i:) ponia.lc politicc, sindicatclc si cultclc religioasc n, i.tri sub inciclenla
inliin{area asocia(iilor gi a funda{iilor
prezentci ordontrntc. Sectiunea I
din 3O ianuarte Constituirea ;i inscrierea asocia(iei
Aliu. (1) al art. I a lost nroclificat clc ORDONANTA nr' 37 ART.4
zooi-f"Hi.^ra in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I lebruarie 2003.
Asocialia este subiectul de drept collstituit dc trei sau rnai multc pcrsoanc
care, p$ baza unei in(clcgcri, pun in cornur.r gi f,rrir clrcpt clc rcstitLnlc contributia
ART.
'^ii;i,-,I material[, cruroqtinlelc sau aportul lor irr rluuca pcntm rcalizarca unor rrctivitrti
sensul prczcntci orclo,trntc, sc considcrf, a fi tlc
intcrcs gcncral domcnit
si. apirlrca in interes gcneral, comunitar sau, dupd caz. in intcrcsul lor. lrcrsottal
ca. dczvoltatca cconotlticil. crrlturalil ;;i sociali, prolrlovalca qriinlei, nepatrirnorlial.
sdn[16!ii, educa!iei,
;;;p*d"; si libertalitor omului, pr.orllovarea
culturale, ART.5
;;lJI",. rradiliilor. culrurii, prezernarea .ro'u*entelor asistenta
Asocialia dobAndegtc persorialitatc .lLrridica plin inscricrca 'in Rcgisti-ul
(l)
oamenilot'dczavantajaii
sociala, ajutorarea shracilor si dcfavoriza{ilor, asistcnta asociatiilor qi fundafiilor aflat la grela juclccatorici in a cirrci circunrscr iptir-
a copiiloL
{rlrz:ic, Eia pcrsoanclot itr varstl, activitatca dc tilrerct, sporirca teritoriald iqi arc scdiul.
'
.urongt"rii si paiticiplir.ii civicc, prorcjarca nrcdiului
si naturii, sprijinirca
sociale, spri.jinirea lucrhrilor (2) In tcmeiul clrcptului constitu{ional la asocicrc. pcrsoirr-rclc fizicc sc pot
,.lig;.1 ;i valoiilor un.,on., suslincica birnlstarii asocia lEri a constitui o persoani.turidicd atur.rci c,And realizarea scopulLri propus
puUlice si infrastt'ucturii. sprijrnirea sportului. pemrite accasta.
este spccific:
(2) Prin itrtctcs couunitat .tc irltclegc oricc iutcres carc
u)'un.i con1ur.ritili : cartier, l ocal itate, unitate adnr inistrativteritorial[;
,ffi
"ffi
I\A IIUI\ALh DIN RoMANIA. ASPECTE
LEGISLATIVE ,ffi
UII.IORITATITT NATIONALE OIru RON,IANIR. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

ART,6 :gi
(I ) in vcdcrea dobalrdi.ii asocialiilor gi funclatiilor nflat la grcfir juclecatorici in a c[rci circurnscrip{ic iii
Pcrsonalitdtii juritlicc.
i;1

qi statirtul asoeiatici" i,, ro.,,ru urterricd. asociatii incheic- actul teritoriald unneazi sa-gi aibi sediul.
rii
.:ti:

ilHil:j'" sLrh sancriunca nurird"tii (2) Cererca de inscriere va fi insolitd de urrnltoarele docunrettte: ' 'ij
(2) Actul corlstitutiv_cLrprinctc, a) actul corrstitutiv; T
:
sub sarctiunea nurititii absorute:
b) statutul asocialiei;
,":],"1ifii:j.,:iili,j:...11:,.a
asociatiror..,,,,,-r"r" .,* .r",,,"-ri,., ;i, crupd caz, c) acte dovcditoarc alc sccliulLri gi patlinrorritrliri inilial.
b) exprin'rarca vointci clt asocie-rc d) avizul nrinistenrlui sau organulr.ri de specialitatc al administraliei publice
;;i a scopuluipropus;
e) dL.nrilnirca ar,,ci"t,cr: centLalc in a c[rui sferi dc competcnti ii;i dcs{iqoali activitatca.
d) sediul asociatici:
e) durata cle funcrionare. asociatiei Litera d) a alin. (2) al art. 7 a l'ost introdusa cle ORDONANTA nr. 37 din 30
- pe terrlreil determinat. cu indicarea
expresi a tennenului sau, dupa ianuarie 2003 pirblicati in MONITORUL OFICIAL rrr. 62 din 1 f-ebrLrarie 2003.
caz. pe termc.tr necletenninat;
f) patrinronirrr irritiar al asocialici; ART.8
dublul salariului rtrinitrr [rrut pc ".,i".,ii",rrro'riar, in varoarc dc cer pr-rfin
cc,ono,.,',,f. 'ro ,loto co,stituirii
(l) Asociafia clcvinc pcrsoani juriclici din rnonrcntul irrscrierii ci in Registrul
alcituit din aportut in nirruri asociatici, este asocialii lor gi lundtliilor.
riir,,., i,, ;;;;i ii asociatilor;
a celor oinrei orgare de con<lucere, (2) in ternren dc 3 zile cle la clepunerea cc'rerii dc inscriere gi a docurnentelor
..S/,;ffi::[i','],'.11']"""'' adn.ri,istrare qi prevdzute la art. 7 alin. (2) judecitorul desernnat cle pr:egeclintele instantci
h) pgy5osns sarr r
ir,ltuternicitc- sa ciesrh;oa.e procedura verificd legalitatea acestora qi dispune, prin incheiere, inscrierea asocialiei in
d,;;,,;1;;;i,",..llii',1,]l]:il::.-., de Registrul asocialiilor 9i fundatiilor.
i) scnrnirturile asociatilor. (3) O datn cn cfectuarca inscricrii, inchcicrea prin carc s-a dispus inscrictct sc
(3) Staturul cuprirrclc-, sub sarrcIiunca cornunic.l, din oficir.r. organului financiar local in a cirui razi tcritorial6 se afli
nulitalii absolute:
a) elenrentele previzute ln alin. sediul asocia{ici, pentru evidenld fiscald, cu mentionarea nttmirului de inscriere
tZl,.r.*..r1ia
b) expJ ic i rarea scoprr I Lr i gr a obiecti
-r-r-J.iut;.i
celorcle la Iit. S) Si h);
in Registrul asocialiilor 9i tirnda!iilor.
veio.
c) rnodul de cJobAndirc clc pierclcrc, ;
ART.9
Ai crtimlii tjc asociat;
d) drepturile qi obligariilc asociatilor; (l) in cazul in care cerintclc lcgalc pentrLr constitr,Lirt-l lsociatici nu sunt
e) calcgoriiic clc rcsursc patrirnonialc indcplirritc, judecitorul, la cxpirarca tcrrncnului prcvazut clc art. 8 alin. (2), va
alc asociti[ici;
0 atributiirc orgarcro. cic conduccrc. oonrinrrt.u." cita, in carnera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, puniindu-i in vedere, in
..J"-.L0".,u."u
Ei contror alc asocialiei; scris, si rernedieze neregularitdtile constatate pini la ternlellul ttnn[tor, care nu
a,r'J"r,H:iilia,.,trunurilor'.
in "orrr Jiroluarit oso.tultei, va fi rnai mare de o sSptimani.
(4) La aute.tificarea act,rui constitrrtiv (2) Daca neregularitllile constatatc privesc dispoziliile art. 37 alin. (2) din
gi a statutului asocia[ici se
dovacla eliberatd de Ministc^rr va prezcnta Constitulie, pentru tennenul fixat va fi citat gi ptrchetul de pe lingi instarlla
.r,,r;iii;; ,liri".r disponibilitatca denumirii
asocialii. noii sesizatd, ciruia i sc vor conlurrictr, in copic, ccrcrca dc irtscricrc imprctrni cr't
(5) Estc interzish utirizarca in rlc,unrire. achtl constitutiv ii statutlrl asocialiei. ln accst caz, punerea conclr"rziilor de citre
asocialiiror a u,or sintagrnc sall procuror este obl igatorie.
cuvinte specifice aurorirartiror si institutiiioi
altor.activitdti. cu reslernentiri proprii. f,,iir"" o.i r_rnor profesii Iiberare sau ART.IO
(6) In cazul rrcrcsocctirii.rliipoziliilor (1) in situa{ia in care, Ia termenuI fixat, nercgularititile sunt inlErr.rrate,
alin. (5). Ministerul Justitici va retuza judccitorul, ascultAncl ,si concluziile procurorLrlui, daci este cazttl, va llta act
eliberalca rlovczii (lisl)onihiliralii
.i..i,,,,.rri.ii.'''
despre aceasta prin inchcicrc, dispunind inscrierca asociatici in Registrul
Alin' (5) si (6) ate arr. 6 tru lbsr i,rrod,se asociafi i lor tsi fr,rnclaliilor.
cle .RD.NANTA nr. 37 di,
t"'Xil;- 2003 pubricari i, MoNrronur-
oercrrAL nr. 62 din i-ii,.,,*i"
30 (2) in cazr,rl in care neregularitilile nu au fost ir.rliturate sau, degi tegal citat,
zoo:. reprezentantul asocialiei lipseEte in rnod nejustificat, judecitorul va respinge
(l) oricarc dintrc asociafi, pc baza irnputcrnicirii cererea cle inscriere prin inclreiere rnotivati.
(2) lit' li), poate lbnnura o..."r".i. datc irr condiliirc arr. 6 ari,.
i,-'...i.r" a asociatici i, Rcgistrur

ll3

iHEIle;e.E+€e***-'*.--- _
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

(3) lncheicrilc previzutc in accst articol se vor pronunta in cel mult 24 de ore adnrinistrativc prcalabile. accstc activitifi
nLr vor putca ti initiatc. sub sauctiunea
dc la inchidcrca dczbatcrilor qi se vor redacta in tcn.nen de cel rnult 48 de ore de dizolvirii pc calc.iudcciittl'c'asci. clecrit iupi.blirrcr,,-a
atrtorizarrilor rcs,cctrve.
la pronuularc.
ART. I I Sectiunea a 2-a
( l ) incheierile de adrnitere sau de respingele a cererii de inscriere sunt supuse Constituirea Ei inscrierea fundatiei
nunrrri rccursuIui. ART. 15
(2) in cazul in carc lrrocurorul nu a participat la solutiouarca ccrcrii, (l) Ftrnciatia cste subicctul clc drcpt inliinlat
dc una sau rrriri rpultc persoane
lingl instanla scsizatl i sc vor comunica gi copii dc pe actul
parche-tulLri pc dc care, pe baza unui act juridic intlc vii ori pc,.,t.,, cauza cie
rroarte. constituie un
corlstitutiv qi dc pc: statutul asociatici, irnpreun[ cu irrcheierea dc adrnitcre ori de patrimoniu afectat, in,rocr pL'rmancnt gi ir.evocabit. rcarizdrii un*i scop
interes generaI sau, dupir caz, con.runitar. de
lcspingerc a cererii de inscriere, dr.rpd caz.
(3) Iermcnul de rccurs cste clc 5 zile gi curgc dc la clata pronunlirii, pentru (2) Activul patrirnonial initial al firnclalici
rrcbr,ric si irrcluclti bunuri in naturd
cci care au lbst prczcnti, gi der la data comunicirii. pentru csi cars au lipsit. sat'iu nrrmcrar, a ciror varoarc totard sa frc tre
ccr putin 100 crc ori sarariul
(4) Rccursul sc solutioncirz.l cu citarca par{ilor, in canrcra dc consiliu, de tninim brut pe cconornic. la data corrstituirii
Iundatici.
urgent0 5i cLr prc'cddere. Dispoziliile art. l0 alin. (3) cu privire la pronunlarea gi (3) Prin derogare clc la pre'eclerile ali,.
(z). in .lr.ur lu..,clatiil.r al crror scop
redactalea hotararii se aplici in mod corespunzitor. exclusiv, -sub sancfiu,ea p. .ut" j;;;;;;;,'.I'*l'
.trizorvdrii
operaliunilor dc coleclare clc fonduri care :fecruarea
ART. I2 sd lie pusc: la dispozilia altor asociatii
sau fundalii, irr vcdcrc-a rcariz.riidc
(l ) inscricrca in Rcgistrul asocialiilor gi fundaliilor, in confbnuitatc cu art. 8, Programc- dc cirtrc accstea,ri,r r,,.,ri:;;;r.ii
sc cf'cctLrcazn in ziua ranrinerii ircvocabilc a inchcicrii dc adrnitcle, cliberAndu- pa.trinronial irrilial poate avcil o valoarc
totalii clc ccl putin 20 dc ori salariul
sc, la ccrcrc, reprezelrtantului asocia{iei sau mandatarulr,ri acesteia, un certificat minim brut pc cconornic.
dc inscriere care va cuprindc: dcnumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de ART. I6
Iunctionare, numarul i;i clata inscrierii in Registrul asocialiilor Ei fundaliilor. (l) i, vederea crobdrclirii juridicc, ibndatorur sau, dupi caz,
(l) In rclatiiic cu tcrlii dovacla personalitilii jr"rridicc sc f'acc cu ccrtificatul .per-sonalitalii
fondatorii inchcic actLrl constiiirtiv
de ;i staiLrtuL lirndatici. i. rbrma autcntici, sub
insclicrc sancfiunea nulitilii absolutc.
ART. I3 (2) Actul constitutiv al funda[ici
cuprirrde. sub sanctitrnca lr"rritalii abso]utc:
( I ) Asociatia iqi poatc constitui tllialc, ca structllri tcritorialc, cu un nnmdr a) datelc cle identificarc a rbncrato*rrui
sau, dLrpa caz. a ro,datoriror: ,urnere
rnininr dc 3 rncrnbri, orgaue de conducere proprii gi un patrinroniu distinct de sau denumirca gi, dupa caz.
crouriciliur sau sediur acesrora:
cel al asociatiei. b) scopul tiurdaf iei;
(2) Filialele sunt entiti(i cu personalitate juridici, putAnd incheia, in nune c) denurnirea lirudariei;
propriu. actc juridicc cle adrninistrare 9i dc cellservare, in condiliilc stabilite de d) sediul fundatiei;
asociatic plin actul constitutiv al filialei. Elc pot inchcia actc juridice de c) durata dc functionarc a funcralici - pc tcr.rc* dctcr.rinat, cu indicarca
dispozitic, 'in rrunrclc ;i pc scama asocialic-i, nurnai pc baza hotirdrii prealabilc a exprcsl a tcnnerrului siu, dupi caz, pc
ternrcn ncdctcrrninati
consiliLrlui clirector al asocialiei. f) parrimoniLrl ini!ial al luridatiei;
(3) Filiala se constituie prin hotdrirea autentif-icati a adunirii generale a g) componenta norni,ala a..celor cl.i,tai
organe de conducere, adnrinistrare qi
asociatiei. Personalitatea juridici se dobdndegte de la data inscrierii t'ilialei in control ale fu,dalici ori regulile pe,tru
deseninarea nrernbrilor acestor organe;
Rcgist^ru I asocialiilor qi fundali ilor.
,
h) pcrsoana sau pcrsoanc'rc irnputc.nicitc
si dcsfig.are procc-dnra
dob6ndirc a pcrsonaliralii juridicc; dc
(;l) In vccicrea inscricrii filialei, rcprezcntantul asocialici va dcpunc cercrea de
inscrierc. inipreuni ctr hotirirea de constituire a filialei gi cr.r actelc doveditoare i) sernniturile fondatorului sau, dupi
caz, ale Ibndatorilor.
alc scdiLrlui qi patrirnonir-rlui inilial, la judecdtoria in a cdrei circumscrip[ie (3) Stat,nrl cuprinde, sub sanctiu,,en
nuriiiirl absorute:
tcritoriali urureazi sa-;i aibn sediLrl tlliala. Dispoziliile art.9-l2 sunt aplicabile a) elernentele prevnzure ta alin- (2).
cu exccptio..tol. de la lit. g) h);
b) expIicitarea_scopului q;i a obiectivef Si
in nrod corcspunzirtor. o. frrr',f'nti.i.
ART. I4 c) categoriile de resirrse patrimoniale
ote funantiei;
Daca asociafia, prin natura scopr-lh.ri sau obicctivelor propusc, unncazd sI d) atributiile organeror clc concruccrc,
,dr"i;;;;;; 9i contror arc fundatiei;
clesli;ioare activitati pentru care, potrivit legii. sunt necesare autorizalii

lt4 il5
- . ., I t iVI !^Lg UII\ KUMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

c) proccdura dc cicscmnarc gi dc rnodificarc a col'nponcntei organclor de


CAP.3
concluccrc. administrarcqii control. pe parcursul cxistcnfci fundafici;
6r-["niru."u gi l'unc(ionarea asociafiilor qi a lunda{iilor
i) destinatia bunurilor. in cazul dizolvdrii fundaliei, cu respectarea
Sectiunea I
dispozitiilor rrt. 60. Oiluriru.*u qi func{ionarea asocia{iei
;\RT'. l7
( I ) Flrndatia dobiindcatc pcrsonalitate juridicd prin inscriL-rca sa in Registrul
ART.20
asociatiilor ;i firndatiilot allat la grcfa judecatorici in a circi circurnscriplie Organclc asocia{ici strrrt:
tcritoliall i;i arc scdiul. a) adunarctt gcncralS:
(2) Ccrerea cle inscriere va fi insoliti de urmdtoarele docunrente:
b) consiliul clircctor'
a) rrctr"rl constitutiv; .i ..r,rorul sau. cltrpd cuz' cotnisia dc cenzort'
b) statutul; ART.2T
cle cotrdttccrc' alcituit din totalitatca
c) actc dovetiitoarc ale sediului q;i patrinroniului initial; (l) Adunarea gcneralI cste organul
d) avizul ministcrului sau organului dc specialitatc al administratiei publice asocialilor'
ccntralc in a cinri sl'cri dc competenta igi des{Igoari aclivitatea. (2) ComPetcn{a adunErtr gcncrale
crtprinde:
(3) Dispoziliile ar1. 6 alin. (4)-(6), art. 7 alin. (l). an. 8-12 Ei 14 se aplicd in a) stabilirca a-obiectivelor gelleralL- alc asocialici;
stratcglcl $l ",L''r.nituri
9I cheltuicti qti a situaliilor
fiuatrciarc
ruod corespunzitor. h) aProbarca bugetulLri

Litcra il) a alirr. (2) al art. I 7 a fost introdusi dc ORDONANJA nr. 17 din 30
-
anuale;
consiliului dircctori
.i utag"."u 9i levocarea mcrnbrilor dc
ianuaric 200-j publicatn irr II{ONITORUL OFICIAL nr,62 clin I fcbruarie 2003. sitr' dupl caz" zt t'uctnbrilor comisici
d) alegcrea El l..uo"u''lu'tt'l'ot'tui
Alin. (3) al art. l7 a fbst modificat de ORDONANTA nr.37 din 30 iar-u.rarie cenzori;
2003 publicnt.l in NIONITORUL OFICIAL nr. 62 din I febrtrarie 2003. infiin[area de filiale;
e)
ART. 18 ;j;";ii;'*.., acttrltri constitlttiv 9i a statutului:
(l) Fundttia i9i pr-ratc constitui flliale, ca stnrcturi tcritoriale. pe baza lrotilririi clcstinatici brttrrtrilor
g) dizolvarea gi lichi<larca asocialiei. precurl'l 9i stabilirea
auteniiflcatc a consiliului dircctor, prin carc lc cstc alocat citc un patritnoniu. duPI lichidare;
12) Filiala cstc condusi dc un consiliu director propritr, alcatuit din ccl putin 3
'-'iri"ti."'"f"
rdmase
atribr-rlii prcvazute in lcge sau
in statttt'
dacit
r.ncrlbri. (3) SchimbaL.. tio,rra,u.c1c cdtre consiliul dircctor.
(i) Dispozitiile art. l-j atin. (2) si (4) se aplicl in mod corespunzator. '.dili;i';;L'r.
o..urtu atribulie este prevdzutd expres
il1 statil' d1g:pt de
cel pulin o dat"r pe at1 't arc
ART. I9 (4) Adunarea gellerald se intriueEte
(l) Mo;;tenitorii ;;i creditorii pcrsonali ai fondatorilor au fati de fundafie prcvizutc la art 20 lit' b) si c)'
control pcrmallcnt u"1"n oryun"lo' stabilcsc
funclionarca adtrnirrii gcttc'ralc sc
acclca;ii drcpturi ca ;i in cazul oricirci altc liberalitili fhcute clc tbndator. (5) Regulile privind ;;*;'i;;"' 9i
(2) Dupi inscricrca firndalici in Registrul asocia{iilor ;i fundafiilor, nici prin statut.
tbndatolii qii nici mogtenitorii lor nu pot revoca acttll constittrtiv. De asemenea,
hotararii adirnarii
dLrpi inscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de chtre creditorii
t11,1"'."*l care' intr-o auut.uita proble,ra suptrsa sau dcscctldcttttl
ascendcnlii
personlli ri lbndatorilor. seneratc, este intcrcsal pt'-""'flt' ptin sotul sdu'
saipdrril la gradul al Putruk'a irtclttsi'
rtu
(3) Daca firndalia dobArrdcatc pelsonalitate juridicd :;,fi;ililri"ir."i^r.r^li sau atruii
dupa dcccsul fondatorului. ctcctelc Iibcralitililor lhcute in favoarca fundaliei ;;;r;;" lua parte la clelibcrarc ;;i nici la vot'alin' (l i cslc..resPflr,i:l:::: clatttrclc
.rnterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru (2) Asociarul .rr" ir.rr.. dispoziliilc n'raloritrltca ccrtrti'
firnclaliile infiinlate pritr acte intre vii, gi de la data morlii testatorirlui, pentru cauzato asocialici ,r^.;';;; ;arr ,iu ,-,u s-ar Ii putur oblinc
tundaliile inf rinlate prin testament.
ge.erali' in limitcle rtslit .l]l "tctr.rlui
tltr3,'rrur,,e luate de aduuarea suut obiigatorii pciltrtr asoclatlr cilrc lltr
chiar
1i
Alin. (3) al art. l9 a fbst modificat de ORDONANTA nr.37 din 30 tanuarte cor.rstitutiv gi/sar.r alc.iutrrtut,,;
2003 publicatn in MONITORUL OFICIAL nr.62 din I f'ebmirrie 2003. gcncrald satt au votat irnpotliva'
ou tru, pon" la adunarca
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

a) verifica urodul in carc cstc aclurinistlat patrimoniul asociatici:


(2) Hotaririlc atlunhrii gcncra['. colltr'zrrc lcgii. acttrlui cotrstitutiv sau b) intocmegte rapoalte gi lc prczinta adundrii gcricrale;
ctisplziliilor cuprinse in statit, pot fi attrcatc in
jLrstilic dc c[trc oricare dintre
c) poate participa la Eedinlele consiliului director ftrdL drept de vot:
au votat impotriv[ 9i
asocialii carc ltu au ltrat parte la adutrarea ger-rerald satl care d) indeplincSte orice alte atribulii prev6zute in statut sau stabilite de atiunarca
insereze aceasta in procesul-verbal dc qeclinll. itl tenneu de 15 zile
au cerut sd sc generald.
cdncl a avut loc
clc la data caud au luat cunogtinfd d..pt. hotf,rirc
sau de la data
(4) Cornisia dc ccnzori cste alcatuitir dintr-un uunrir irnpar dc rnenrbri. din
$cdinta. duPI caz. care nrajoritateel cstc forrnatl din asocia{i. Mcnrbrii consiliului dircctor nu pot ti
(3) ccrcrca clc anularc sc solutiol'rcazd itt canrcr-a dc consilitl dc catl'c cenzori. Cel putin unul dintlc cenzori trebuie sa fic contabil autorizat sau cxpcrt
jui..ntoriu i. circ'.rsc,lip1ia carcia asocia{ia igi arc sediul. Hotirirca instanlci contabil, in conditiilc lcgii.
cstc silptlsi nttuai rccursultti. (5) Regulile generale de organizare si functionare ale courisiei de cc.nzori se
ART.24 aproba de adunarca gcnc-rala. Comisia dc cenzori iEi poate clabora un
(l) Consiliul dircctclr asigurf, putrerea in cxccLltare a hotd'ririlor
in
aclunirii
limita a cel
regulamcnt intcln dc fuuctionirrc.
generale. El poate ti alcatuit Ei din persoatle clin alara asocialiei,
nnr.rlto pdtrirlc din cornpollcllta sa' Alin. (a) al art.2'7 a lbst modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuanc
(2) in excrcitarca colllpctcntci sale, consilitrl dircctor: 2003 publicat.l in MONITORUL OFICIAL nr. (r2 din I febmarie 2003.
a)prezintiadr.uririig"n.rut.raportuldcactivitatepcpcrioadaanterioarI'
executalea bugetului d"e venituri 9i chcltuicli, situatiilc financiarc antlale' Sec(iunea a 2-a
p.oi..,uf bugct"utui clc verrituri ;i cheituieli ;i proicctul progratlclor
asociatiei;
Organizarea si func(ionarea lunda{iei
i;
b) inchciJactc juriclicc iu nutnclc si pc scanla asclcialie
si politica clt perso'al alc asocialici' claca pri. statut
ci aproba orgunig..n.,o ART.28
nu sc prcvcdc altfcl: Organele 1undafiei sunt:
stabilite dc adunarea
d) indeplinegte once alte atributii pfevizute in statut sau a) consiliul dircctorl
gencral6. b) ccnzorLrl siu, clupd caz. cornisia de ccnzori.
' (:) Regutile gcneralc privind orgauizarca si firnctionarca consiliului dircctor ART.29
rcgulamcnt i,tcrn
i.,nsiliul di.cctor igi poatc clabora ttn
se stabilesc pri, statr"rt. (l) Consiliul director al funda(iei cstc organul clc concluccrc si dc
cle firnclionarc. adrninistrare al acestcia.
r.ncmbru al consiliului dircctor, itrr dacd era,
li pierdc accasta
(+) rriu poatc (2) Consiliul director asigurd realizarea scopului si obicctivelor lirndalici.
cadrul r"rnei instittrtii
calitate orice pcrsoanu ..r. o.rpa o funclie de cotrclucct't-: irr
exercitiud urmitoarele atribu{ii :
puuri""'daclasocialiarespectivaarecascopsprijirrireaactivitaliiacelci a) stabilirca stratcgioi gcncralc si a programclor fundafiei;
institutii publicc. b) aprobarca bugctului dc venituri si chcltuicli si a situalilor firrarrciarc-
ART.25 anualc;
consiliului
Dispoziliilc arL. 22 sc aplica in mod corcspttt.tzitor 9i nrcrnbrilor c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz. a rnembrilor conrisiei de
Deciziile consiliirltri dilector, colltrare legii' trctultri collstitutiv Sau
director. cenzori;
statrrtr.rluiasocialieipotllatacatein.jrrstitie,inconcli!iilepreVazutclaart.23. d) infiintarca de filiale;
ART.26 e) inchcicrca dc acte juridice, iu nurnclc si pc scaura lirndatici:
pcrsoanc cu lunctii
Consiliul dircctol poatc imputcrrlici uua sau lnal rnultc f) cxccutarca bugctului dc vcnittrri si chcltuiclit
asociat ori stlllt strdine dc
cxccutivc, incir-isiv p"rs,,nt't. carc tltl au calitatca dc g) aprobarca organigramci si a stratcgici dc pcrsonal alc funda{ici:
atlibuliilc prcvizttte la art 24 alin. (2) lit. b) si d).
asociatie, pentru a cxcrcita h) nrodifi carea statutului fundaliei;
ART.27 i) indeplinirea oriciror altc atribulii prevazutc in lcgc saLl in statut.
( l) Controlul llnanciar ir.rtcrn al asocia{ici estc ttsigurat de utt cenzor' (3) Regulile gencrale privind organizarea si l'unctionarea consiliului clircctor
pana la
(2) Pentru asocia(iilc cu urai r.nult de 100 de lrlclnbri inscrili
data
se stabilesc prin statut. Consiliul director igi poate elabora uu regulanrcrrt irrtcnr
intern cxercitd de cdtre
inrruuirii ultirlrci adurliri generale, controlul llnanciar
se
dc funcfionarc.
o cotnisic dc cctrzori.
dc ccuzort:
(3) in rcalizarca conlpctenlci salc ccuzortll satl' dupir caz, cornisia

lt9
ll8
A I IUI\ALE LJIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

(4) Dispozitiilc art. 2f si 24 alin. (4) sc aplica in rnod corcspunzartor Ei in ccca (2) Ccrcrca tlc i'scricrc a nroclificarii f:
i:'J,:r",li'i"3:,il.].i.,]t:il:ii;] ;1
cc privcgc ntcn.rbrii consiliulLri dircctor. Dcciziilc contrarc lcgii, actului ,,i""iitii gcncralc. irr lbrrna atttctrtillcrtti' '" ':1.:':.il]]"':::::,,,;;;;,,,r.
in lbr.ra atttentific.ta' i,, in silr'trtttit
corlstitutiv sau statutului funcla[iei pot ll atacate in justitie, in conditii]e *f l.aint"i'."*iii"i,,iJtr-ector.
prevdzute la art. 23, tle lbndator sau dc oricare dintrc mcmbrii consiliului 'rocesul_ver.buf icre.
i,'..;i"SJ,1,lll;,1.'"11.1;lr.r a.rrc.rincarc,r
dircctor- care a lipsit sau a votat irnpotriva si a ccrut sil se iusL-rczc accasta in Il,::::'1,\:::;:l,l.l
clircctor'. ic.trr-r c{cctuarca
fcr,rtalitlttilor
,,,;;,,,i1''c'l la
procesul-verbal de qedinfa. rnodificdrii sc intrcprirri ,i""."*iii-, t]]ctnbrilot'
altor pcrsoatrc tlccit accca il
(-s) Schirnbarca scopuh-ri lirnda{ici sc thcc llutnai dc catrc londator suu dc notarttl public nu tt'" "ttt"" frczcnlar dc gcncralii ori cic
lnil.ioritatca ltlndatorilor in viatt-r. Daci nici unul dintrc fondatori r.ru utai cste ill consilir.rlui dircctor a.r,'^ ",l"r"
iint.. .i, dcscnrnali trdr'rtrarea

viati. schin.rbarca scopului funcla[ici s'e f'acc nunriri cu intrunirea votului a patnt ."Ul'$iffilii,*ii.i;11la schirnbar.ea seclitrlui se
opcra.dacir este c.1-rrl,
'a
iutlcc.tor ir'i itt
cincir.ni din nurnarul lnelnbrilor consil iul r.r i dircctor. la grclir ;t t'rtrct
(6) in toatc caztrrile schiurbarca scopului funda(iei se poiite tace numai dacir atat i' Regis,r.",, uro.i.",ii,,* ,i
i,".frfiilor tic ftrrrdrrtiiltrr
1i
accsta a fbst realizat irr totalitate sau in cea rnai rnarc pafie ori duca acesta nu circuurscriplic.. ,,i "..i.'i,,r
l..ii ,. Ji ti irr R.--gisrrrrl rts.cirrtii,'rr
notrl st-diu' ln itccst
ju<lccirtori.l in a odrei circr,nrscriltic sc '.rIla
mai poatc li inclcplinit. aflat la grcfa tiiipt'- scltirtibril'cil lctlitrlrri v r
l-
ptitr carc'
(7) Prcvcdcrile art.26 sc aplica ir.r rnod corcspl.lnz-itor in privinta atribufiilor scop, o copic clc p-c .irrclicicrca '-o circia asocialtir Lrrrrlc'rzrr
prevlzutc la alin. (2) lit. c) si i). .ri" .1,",;, j;;;;;;o'rl"i in circumscriPlin
courl'rnicatir,
sh-gi aibh notrl scdiu'
Alin. (6) al art. 29 a lbst modificat de ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie ART.34
2003 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. (r2 clin I fcbruaric 2003. Dispozi!iilcart.3Jscaplicain.noclcotcsptttrzittoriticazltlnlclclillcirriiacttrltri
furidalici'
ART.30 constitutiv 9i/sarr a stattrtultri
(l) Consiliul dircctor sc coulpunc din ccl putin 3 nrcntbri dcscrnnafi dc
lbndator sau. duph caz, de fondalori. la uroutentul constituirii funclaIiei. CAP.5
(2) In caztrl in carc, pc parcursul func(ionarii funcla{iei, conrponenta Federa{irt
consiliului director nLl sc lloate r.nodi[lca in conditiile stabilitc de statut. instarrta
prcvlzutir la art. l7 va dcscnrna, pc calc dc orclonanti prc;;cdinliali, Ia ccrcrea tlhii satt
'tai
t,trrtc asocial"'^'l,llll..''llll,::,:":.::::il"l"'il,iJilll]'
Fcclcraliil. ,tuUi,,l.lr. lr,_:iro,r,,tiror.
juridico prop|ic 5i titttctiottt'rtzit ttt
oricdrci pcrsoanc irttcrursatc, pcrsoanclc carc vor intra in colnponcnta consiliului t2) pcntnr asociutiilc litrr't
sc()1.
dircctor. condiliilc prcvilzLrtc d;";'t;";-^.ordonanlr'r ctr cxccptiilc
ART.3I oatrimonial, conciilii aara'li
sc aplicd in nrod corcspr.ttizhtor'
(l) Clourisiade cenzori este alcituitA dintr-un uutnir il.npar de tnen.rbri. stabilite itl pl cz-crltttl capitol' i. circr-rnrscripti. crtt'ttta
de tribunalrrl
(2) Dispoziliile art. 27 sc aplici in ruod corc-spunzitor. (3) cler.crca a" in*..i..""*. s.lu!io,cazi
ART.32 t i.ruti, trnncaztr sri i5i aibi scdiul'
in cazul in carc actul constitutiv nu cuprirrdc collrponcnta noruinala a cclor ART. 36 r: '
ttlot.tleutul inscucrtt salc
in
juridicn din
dintdi organe ale lirnda!iei, ci nunrni regulile stabilite de londatori perrtru ( l) Federalia devinu' Persoalla alt' l5 alin' (l)'
la
clesemnarea rrenlbrilor acL-slora gi dacd nici untrl dinlre fondatori nu mai este in Resistrtrl lt-tlcraliilor ''i"'i''gttoi'iUt"*tt'tl'''iprcvizul t''a""tit i5i pistrcltzlr 1tr,,ria
via{i la data constituirii hrndaliei, ciispozitiilc art.30 alin. (2) sc aplich in mod ir Asociatiilc sau furrdaliilc cirrc constlttllc,.}
patritntrtri tt'
l
corcspunzitor. ,.);i,,;i;i. l,',i.r,.u' i ncLtsiv plopriu
lcgc s.tr irt
ariilor,,-r'.1:.,"1,,,:,..:.ll,l:::l.'
l,TT,,'.'^r,,' tlizolvirii
rcdcr
CAP.4 cotc cgalc' c'rlrc
Moditicarea actului constitutiv qi a st:rtutului asocia(ici sau ftrnda{iei statrtt, bunurilc riuase l; ;; lichidarii sc transnrit' in J]'i:l,Jt
ART.33 r.l;ffi:'_',,,.,::'fi,'Jffrll'il"-g"g.^ prin asc,ri,.arc 5i in cazLrl rcrragcrii
tlin
(1) Modittcarca actului corlstitutiv gi/sau a statutrrlui asociatiei se face prin
inscrierea rnoditlcirrii ir.r Registrul asociatiilor 9i funda{iilor aflat la glela t .i.*ti" a unei asociatii sau lirrrda!ii'
iudccitorici in a cdrci circurnscriptic tcritoriall iqi arc scdir-rl asociaIia, cu
aplicarea corcspllrlzdtoarc a prcvctlcrilor art. 8-12.

ll0
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

Art. 37 a lost urodificat t'te OIiDONANTA nr. 37 din 30 ianuarie 2003 adrescazi o ccl'crc nrinistcrului sau or"ganului clc sllccialitatc al administraticr
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I t'ebruarie 2003.
publicc cctrtralc in a cirui sf'cri c1c colrpetcnti i;;i dcsligoarl activitatca.
(l') Ccrcrea prevhzutl la alin. (l) vtr fi insolita. pc liinga tlt'rvacla inclcplinirii
CAP.6
condiliilor previzute la art. 3il alin. (l ). de urnrdtoarele clocumcnte:
Asociatiilc. funda{iilc gi {'edcrafiilc recunoscutc ca tiind de utilitate a) copii de pe actul constitutiv;i de pc statutLrl asociatiei sar-r lirndatici:
publici b) copic clc pc- dovada dob6ndirii pcrsonalitaliijuridicc;
c) dovacla privind bonitalca asocialici sau tuntlalici. cniisil tlc banca la carc
Titlul cap. 6 a lbst modificat de ORDONANIA nr. 37 din 30 ianuarie 2003
are dcschis cor-rtul:
publicath in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I l'cbruaric 2003.
d) copie dc pc dovada privind situalia juriclicii a stdir.rlui asociatici pr
ART.38
ftrndatici;
(l) O asocialic sau hrndaiic poatc fi rccunoscutd dc cdtrc Guvcrnul RonrAniei
e) nunre.le;i adrcsa persoanelor fizice, rcspectiv clc-uurrrirca 5i secliul
ca fiincl dc utilitate pirblici, daci sunt intrunitc cumulativ urrldtoarelc condilii:
persoilnclor juridicc cr,l carc ast-rciatia sau fur.rtlatia coluborcazd in nrod liccvcnt
a) activitatea acesteia se dcsllgoarb in interes general sau cornunitar, dupd
iu vcdcrca rcalizarii obicctului siu clc actir,itatc pcutrul carc:rccastil solicitir
caz. gi funclioncazA ccl putin 3 ani, antcrior datei depunerii cererii privind
rccunoa$terca statulului dc utilitalc public[.
recuDoa$tel'ea statutului de utrlitate publica:
(2) Conflictcle dc conrpctcnli apArute intrc autorititilc putrlicc prcv,iziltc la
b) a rcalizat nrajoritatca obicctivclor stabilitc.
alin. (1) privind inrcgistrarca ccrcrii sc solulioncazi. Ia se-sizarctr oriclreia clintrc
c) prczinti un raport dc activita(c din carc sii rczultc dcslhgurarca unci pdrti, de citrc organul dc spccialitate din apalatul clc ltrcru al Guvc-rnulur carc
activitati anterioarc senrnificatrvc, prin derularea unol progranre ori proiecte
arc corxpctcnle- in dorncniul victii asclciativc. in tcnncn dc l-5 zilc dc la ciata
specifice scopului sau. insolit de situaliile financiare anuale gi de bugetele de
inlcgistrlrii scsizirii. in cazuI aparilici unui conflict dL- conrpctL-nta, pcrioada
vcnituri $i cheltuieli pe ultirnri i ani antcriori datci tlcpuncrii ccrerii privind prcvizuti pelltnr cxarninarca cclcrii dc rccunoa$lcrc a utilititii ltr"rblicc sc
rccunoa$tcrca statuhrlui dc utilitatc publici;
prelungeqte cu perioada nccesara soluliondrii acestui cttnllict.
d) valoarc-a activului patlimonial pe ficcarc dintlc cci 3 ani antcriori este ccl
(3) In vcdcrca solutiondrii conflictului autoritlrtilc publicc pr-c\razutc Ia alin.
pulin cgalI cu valoarctr patrirroniului ini[ial.
(l)sunt obligatc si puni la dispozilic or-ranului dc spccialitatc riin apraratLrl clc
(2) Guvernul Romaniei, prin organul slu de specialitate, poate, la propunerea
lucru al Gttvcmului toatc infornraliilc ncccsarc- rczolvirii accstr-ria. Ordirrul
autorititii adnrinistrative competerlte, si acorde o dispcnsl de la indeplinirea
conduc.ltoruh.ti orgattr-r1r.ri dc spccialitatc din cadrul aparatului dc lucru al
condiliilor prevazute la alin. ( l) tit. a) Ei b). daca:
Guvcmului cstc dc llnitiv.
a) asocialia sau hurdatia solicitantl a rczultat din tuziunca a cloui sau mai
rlultc asociatii ori lunclatii pIcL'xistcntc: $i Alin. (1') al art.39 a lost irrtrodr.rs de ORDONANTA rrr'. -17 din 30 iartr-rrric
b) fiecare dintre asocialiile sau l-undaliile preexistentc ar fi indeplinit cele 2003 publicata irr MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I tbbruaric 1001.
doua condilii. clacd ar fi lirrmulat solicitarea in nrotl independent.
Alin. (2) ;i (3) alc art. 39 au fost nrodificatc dc ORDONANTA nr. -17 clirr -i()
iauuarie 2003 publicatrl in MONITORUL OFICIIAL nr. 6l din I fcbruaric 100-3.
Art. 38 a fost moclifrcat dc ORDONANTA nr. 37 din 30 iarruaric 2003 ART.40
publicatl in MONITORUL OFlClAl- rrr.62 din I fcbruaric 2003.
(l) Atrtoritatca adnrinistrativi competer.rti este obligatd ca. in terntell cle 60 dc
ART" 38'
zile, sd examitrcze cererca ;i indcplinirca condiliilor prevarzute dc lcge, inclLrsiv
Prirr utilitate publici se inlelegc orice activitate care vizeazl- atingcrea unor
prin solicitarrra dc inlonrlatii dc Ia pcrsoanclc fizicc sau pcrsclanclcr juridicc cu
scopuri benefice in donrenii de intercs public gerrcral qiisau comunitar.
carc asocia{ia sau tundatia colaborcazd in tlod tl'r-.cvcr1I. lu cazul in cirrc
cottstatit indcplinirca acL-slor condilii, autoritatca adnrinistrativii coutpctcntat va
Art. 38r a fost introdus dc ORDONANTA nr. 37 din 30 iar-ruarie 2003
propunc CuvcrnLrlui Ronraniei rccunoa;tcrca. In caz contt'ilt-. accasta va
I fcbruaric 2003.
publicatd in MONITORUL OF-ICIAL nr. 62 din
transmite persoanelorjuridice solicitantcr un rispurls nrotivat. in tcrnten dc 30 cle
ART.39
zilc dc lu data ltrarii dccizici.
(l) Rccunoagterea unci asocialii sau a unci tunclalii dc utilitate publicl se face (2) in cel nrult 90 cle zile de la clata depuncrii cclcrii yrrevlzutc la alin. ( l ),
prin hotdriirc a Guvcrnului. in accst scop, asocia[ia sau fundafia interesatl prccttln gi a tuttrror docutnctrtclor rlcccsarc lruirii clccizici. Guvcrnului Rorlilici
decidc asupra plopuncrii dc rccunoagtcrc. Daci propuncrca sc rcsltingc. solutia

t22
123
.V,VI^I{IA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

i.![iY'i^..Y]'li
va fi
conrurlicatl asociatiu-i sau fundalici dc cdtre autoritatea adrninistrativd la
caro s-a inrcgistrat ccrcrca tlc rccunoagtcrc, in tcrmcn dc 120 clc zilc dc la data
,,1H'li'1,11,1."1";llilil;lJiiiiiil8i',T8'xxr';fl ia'."a'l ie
nflllii|.9,|l,* *.gi?'i!tlii*1, :l.lll,ii
depur.rerii cererii qi a tlocunreute lor necesarc lu[rii cleciziei. o, r,bsr i,,rrod,,r
vroNrroRUL oFlctAL ttr' t
Art. 40 a fost nrodihcat dc ORDONANTA nr. i7 din 30 ianuaric 2003 ,#i,'ir;11'i;i"in ptt blic.i ili
ART.4lt -^,.,rnr\s(.rt.:r
rccttnosctrth'' cir frincl dc trtilitltte 4l alin' ( I )
publicati in MONITOITUL OFICIAL nr.62 clin I fchruaric 2001. ( I ) Asocialia sau
tr'rrttla!ia I;l iilli"t'n"tti'ii ttt'
ART.40'
La nive'lul ficcimi rninistcr sar-r al cclorlaltc organc alc administralici publice
t\l*,,:rsli$it*ti+-.iilTriiiil;'l',ffi ,::iliiri*r::1r;
ccntrale colnpLrlcntc si'r cxan-rincze ccrcrilc pcnlnl rccul-loa$terca stattrtului dc
utilitate publica se vor adopta. in haza prezentei ordonnltte, nornre proplii care ,i''o*.., ":.:']. dc ra carc ar"r
::'.1':,Tl',|]':ll.::,lil,r"ui-si i,ccasrir ra b.qcrcrc
sa stabileascir gi criteriile specilice de acorclare a stattrtului, corespunzhtoare ^
ficcarui dottrcttiu tlc activitatc.
ffi [,;#* il;f ,t' ;'* ffi ]]::f ] i:tlilir$ ": :i r :, t. t"tl i;,l;l :

Art. 40' a fcrst introclus tlc ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuaric


publicati in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I fcbnraric 2003.
2003
:iil :xi;",",ffi{riir;lljir*x:*ti*,:;-, :: lll, u.,,, '^,
ARl'.41 *|ff $:'lJll:: 11TH::" ;,'.,',. r3,1 -.'.1:)1,
i i rr v soar c
(l) utilititii pLrblice conferl asociatiei sau funclaliei pol'rvrr,, gi s ra1 i c r

Recunoagterea cstc sttpt'ts controlulrri'


b.r;,.lt l;;'lc ,'arir: 200j
unndtoarcle dreptuli,si obl i gati i :
a) drcptrrl dc a i sc collccsiona scrvicii publicc l?rrh caractcr conrcrcial, in ;;; ;;; a rost i*trocrus cie -oRDo-$Ii,'iit,,1,,,,i1i.,1,u,.'^'
L ol- lc t AL nr'
oz
condiliilc legii; iloN rronu
b) dreptul la resurse proverrite tlin bugetul de stat q;i din bugetele locale, drrpl ".,ilu.u,l'tn
curn ciesfhgoar5 activitdti in irrtcles gcr.reral sau al colcctivit6lilor localc, astfel:
-.-a*r
ART.41' dc rttcr,'
i" apurattrlui "ll:';]i]lli""l;:,i:''L.,J{iill,".r,-l'',,"1,
l. de la bugetul de stat. prirr bugctclc niinistcrelor satr ale altor organe ale ,nl'.,^,i,i. i,' :i,1".,_1.ljlilll"',1;;?i:'T'-.,:'"1,,,.'u"r" in
cror
adr.r.rinistratiei publicc ccntralc in a cAror sfcri de conrpctenll igi dcsfi;;oard
ac'tivrtatca:
,,ll,,X"il1l'ffi"''J';;;J;;;"1"' "ll1:;l::iii::::l:I 'l1e .'lirit.tc(2)p.brica:
si (l)l
2. dr-- la bugctclc localc, in linrita sr.rnrclor aprobatc dc consiliilc localc. """u1'."",rr,'reazl-r cercrile privirrtl rcct"lortlt;;i)ri. r" u|t. 39 alin.
c) dreptul de a nrenliorra in toate docutnetrtele pe care le intocnteEte cd .i *"i,,tio""^_,, .:ll,[,;l:,ii"lil1lii'Jil;:,f
';'i;*,i;ror r,.cunL,scutc c'tt trirrrr
asociatia satr lundalia este recut'loscuti ca llind de utilitate publicit;
d) arlalizcazi an
d) obligatia dc a nrcntinc ccl pufin rtivclul activitt-rtii 9i pcrlbrmantele carc au
dc utilitatc Publici't' r'ul
detenn inat rccunoa$lcrca;
e) obligaiia dc a cornurlica arrtoritAlii adrninistrativc cornpctenlc oricc
-;;.;i; a rosr inrrodus dc.oRDo-iiJl,i;r,1l",lJ'lrlt
ianurrie
ttr' t
modifichri ale actr,rlui ccnrstituliv gi alc statulului. precutn gi rapoarlele de nuilti'-io'n'i" MONITORUL OFICIAL
activitate gi bilanlurile arrutrle: autoritatea admirristrativa are obligalia si asigure
t-An
t . OZ . : -..r-Ii,.,, *,. lhcc l)r' dut'irli nctlctcrtnirrata'rttrr sart nrai
consultarea acestor docurncnte de clttc orice pcrsoani interesatir; ( l) Rccunoaltcrca
utilitatii publicc ?i']i,,,'' tttt t,ui intlcplrrresrc
t) obligalia dc a publica in cxtras, in tcrttren dc 3 luni clc ltr inchcicrca anului
lilil,, i,l:1il :i
calcnclaristic, rapoartt-lc dc activitatc ;i situaliilc financiarc anualc in Monitorul
Oticial al Romiinici. Pirrtca a lV-a, prccurlr ,si in Rcgistrul nalional al
,.ii:Txlt;.:uiru'.".1:]ili:::[,
propurrcrea autotitilii :nrut;::ll,],1'
tot"'"j';,1:i';u;,n,."" ,,,,.i horirriiri in acest
cuvcrnul,la rccunoaltere
persoanelor juridicc lTrrir scop patrirlonial. Modclul cxtrasului situaliilor va retrage actul de
i*iititi' ',''^" ,"::,,"".ii prev'zute
f'rnanciare se va aproha prin ordirt al ministrultri fittantelor pLrblice. obligz '
SCNS. in situalia neindepliriirii ^r-,tinotiitor-
(2) Surr-rcle prevdzute la alin. (l) lit. b) vor fi previzute
in bugctele anualc ale (3) Retragerea va interveui 1i
ministerelor, ale cclorlaltc organe ale aclministralici publice centralc sau ale la art' 4l '
consiliilor localc, dup.'t caz.

125
riirtrrroRtrATtLr NnTtoNnle otn RovANtR esprcTE LeCtSrnrtvr $t lrusrttuTtoruRre
MtNoRlrATlLE r.rnrroruarr oru noMANrn ns

la alin' (2) si (3) pot tl


scsizatc autorit[!tt societ.lli conrcrciale, daci nu se rcinvestesc in acelca;i socicti{i cotnerciale.
14) inrprcjtrrrrilc prcvizute se lblosesc in morl obligatoriu pentru rcalizarca scopr-rltri asocialici, funda{iei
Justi{ici satt Cttvcrnttltri dc ci-rtrc oricc
aclrlinistrativc colllpctcnte' Ministerului sau federaliei.
jLrridici interesata'
f"rrn.n. tiz-ici sau pcrsoattir
nr' 37 din 30 Art. 47 a fost rnodifcat de ORDONANTA rrr. 37 din 30 ianuarie 2003
(4) ale art '12 ar'r fost mocliticate de ORDONANTA
iri.i nr' 62 tlin I f'cbrr"rarie 2003' publicatl in MONITORUL OFICIAL nr. (r2 din I tcbrtraric 2003.
^,;;. 2003 ptrblicati i" VOnf tfoRUL OFTCIAL
ianuaric ART.48
ART.43
rccunoscutc ca fiind dc utilitate Asocialiile, funclaliile Ei fcdcraliilc pot tlcslhqura orice alte actiYitati
irr cazul ciizolvarii asociatici sag fundaliei economice directe, dacd acestea au cafacler accesoriu qi sutrt in strdnsi legatur6
publici.brrnrrr.ile,..',.,",.in.urnralichiddriisevorrepartiza,prinhotarirea cu scopul principal al persoatrei jr-rridice.
( irrvernr.rlui. crtre rlltc asocialii ori t'ur.rcla{ii cu
scoll similar sau cdti-e institu{ii
publicc. Art. 48 a tbst modillcat dc ORDONANTA nr. 37 din l0 ianuaric 2003
ART' 44 '
f-,tigiif c rcfcritonrc llr
utilit6lii publice a
rccunoagtcrca "tili
asocla'liilor qi publicat[ in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I tcbruatic 2003.
potrivit Legii contenciosului adrni'istrativ
lunclatiil.r lrleresate ,* ,otr,1ion.uzd
CAP.8
nr. :qTtggO' cu modillcirile ulterioare' Rela(iile cu autoritllile publice
ART.45
( 1 ) Dispozi!iilc prczcnttrlui
capitol rct'cr-itoarc la conclitiilc rcclrnoaqtcrii ART.49
la d.repturile ;i obliga!iile asocialiilor (l) Atrtoritililc administralici publice locale vor sprijini persoanelc juridice
stat.tului dc r'rtilrtatc pt'iiitU'' precLrnl ;i
Rin.t clc r.rtilil.tc publici sc aplic[ i' mod constituitc in tcrneiul prczcntci ordonantc priu:
sau fr,rndatiilo, ....rnor.ui.".* a) punerea la dispozilia acestora. in fttr.rclie dc posibilitili. a urtor spatii penlrrr
coresptttizitor' 5i ledcra{iilo Romaniei ca frind de sedii, in conditiile legii:
(2) O ftclerali" p";;;'-1] recunoscut[ de. Gtrvernul b) atribuirea, in furrctie dc posibilitali, a utror tcrcttttri in scopr-rl ridicirii dc
trtilitatcpLrbliciidiicf,ccIpr.ttitrclouatreinriclintrr"tnriarulasociatiilorqi constructii necesarc dcs{iqurarii activitnlii lor.
lirnclatiiltlrcarcoirlcitttticscstllltrccunoscutccatlin<i<Jcutilitatcpublica. (2) Autoritntile administraliei publice locale irrtocrncsc, Ia ccrcrea persoanelor
nr. J7 <Jin 30 ianuarie 2003 iuridice indreptf,litc, listc dc prioritatc pcntru atribuirca imobilelor previzute la
Art. 45 a lbst mociil]cat clc ORDONANTA l'ebruarie 2003. alin. (1).
put t'i.u,i i,", MONITORTJL OFICIAL
nr' 62 din I
ART.50
Autorithtile publice sunt obligate sd punlr la dispozilia asocialiilor, lundaliilor
CAP.7 qi federa{iilor infonua(iile de iuteres public.in condiliile lcgii.
Veniturile ART.5I
ART.46
or fcderaliilor provin din: (l) in cadrul Camcrclor Parlarncntului, Administrafici Prezidcn(ialc,
i I iu..ii"ttt. asoc iali il sar"r
aparatului de lucru al Cttvernului, instirulici Avocatul Poporului, autoritalilor
a) cotizaliilc rnembrilor; administrative autonome, ntinisterelor, al celorlalte orgalle de specialitate ale
sttrnelor disponibile' in
b) clobanzile ii aiviaenciete rezultate din plasarea
administraliei publice centrale li autoritd.tilor adrninistra!iei publice locale
c,,rr,iitii lcgalc: ,_....^^:.,,;i...,,,1,, {h,,t func{ioneazd struchrri pentrr.r relatia cu mcdiul asociativ. Acolo undc ascmcnea
c)clividcndclcsocictatilorcomercialeinfiinlatccleasocialiisatrdcf'cderaltt; structuri lipsesc, cle sc vor constitui.
dirccte;
ii u.,li*.i rcalizatc dill activititi ccotrotnicc (2) Autoritalile publice mentionate la alin. ( l) se pot consulta cu
e) donalii, sponsorizlri satr legate; reprezentantii asocialiilor gi lunda[iilor care isi dcslhgoara aciivitatea in sf-era lor
<le la bugetele locaic;
i) rcsr.rrsc obtinute cle la-bLrgeirl de stat Ei/sau de cornpetentd, in vederea stabilirii unor prograllle satt activiti[i cotnr.rrte.
g) alte venitLrri prevdzute de lege' (1) lit' b)-g)'
iii'v",ritu.ir. fLrnclatiilor sunt iele prevrzutc la alin'
Alin. (1) al art.5l a fost moditlcat de ORDONANfA nr. 37 din 30 tanuarie
AR'T.47
'ir".i.fiif., socict[!i cotncrciale. 2003 publicatn in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I fcbruaric 2003.
tirndaliilc 9i tcdcra!rilc. pot. inirinla
lun<la1ii 9i t-ederalii din actividtile acestor
;;;'d;J.i. obti,triecle asocialii'

t21
t26
MINURITATILE NATIONALE DIN ROI\4ANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINoRITATILENATIoNALEDINRoMANIA.ASPECTELEGISLATIVESIINSTITUTIoNALE

1\RT.52 cl)rctltrccrcarrutnirr.rlr"ri<lcasociafistrblin-ritatlrttadclcgc.tlactiaccstltttttlt
(l) Duprl constitlrircLr lor. asocialiilc. Iundatiilc yi ttderaliilc intcrcsate vor fost courplinit tirnp dc -1 ltrrri'
'"iij'c;r.,.tarca judccirtorrcr ul n cafcl
solicita autoLillitilt-rr atirninistralivc aulonon"lL'. rlinistelelor. cclorlaltc organc de cliz-olvdrii sc rcalizcaz_i prirr hotarire-a
specialitate a[' adnrinrstraliei puhlice centrale $i autorit[tilor adr.ninistraliei circurr-rscriplieseaflisediulasociatiei.lacerer.ciloric5r.eipcrsoallc-itrtet.esatt.
pLrblicc locale si tle lLrate in evirlenla acestora, in lirnctie de domeniul in care ART.56 la ccrcrca oncarcr
acti vclzir. iil- e**irti. se dizolvi. prin l.rotirire juclecitorcasci,
(l) nutoritartilc publicc prc-virzutc la alin. (l) sunt obligatc sir lina cvidelfa pcrsoalle illtcrssatc:
lsocia[iilor gi tirndatiilor carc Ii s-ar.r adre'sat in accst scop. a)cArrclscopulsauactir,itateaasociaticiaclcvcnitilicitasatlccltltrarittlr.rlirrii
(3) Conflictclc dc competenta apirute intre autoritafile publice previzute la publicc;
alin. ( l ) privind luarea in eviden{ii se solulioncazi, la cererea oricdreia dintre b)cirrdrealizareascoptrluiCstettrnlaritaprirrrrrilloaceilicitcsauC()IltIiIre
prirti, dc ciltrc Sccrclariatul Ccrrclal al Guvcrnului in tcnrrcn dc 5 zilc cle la dilta -
oldirrii ptrblicc: . .. ,, ,.,\!r!,
ccl pcull'u cale s-u collstltr.llt:
scsizllii. Dispoziliilc art. 39 alin. (3) sc aplica in rnod corcspunzitor. aj .ai,a asocia{irr untlarcltc un alt sc-o1-l clcctit
(4) ln toatc cazurilc, Mil.ristcrul .lustitici va corrrunicir, sprc infonnare, di cAnd asociatia a dcvcnit irrsolvabilir:
ltrtoritirtilor publice cor]rpctentc previzr-rte la alin. (l) copii de pc lrotlririle c) iu cilzttl prcvazut la art' 14' i,,,r,.n
.juclccirtorcSti riurase' ircvocabilc. prcculll gi dc pe inscrisurile' doveditoare, in
(2)lnstantacollpetcntisf,lrotirasclrlizolr,ar.cacstc.il.Idcc^torlalIl
tenlcn de -i z-ile de [a prinrirca docrunentelor previrzute la art. 74.
i;i trre seditrl'
circumscriplia cdreia asocia(ia
AR't.53
;i';.-i;;al ORDONANTA nr' 37 tlirr l0 i:rtrtraric
art.56 a lcrst moditicat de:
Litisiile niiscutc in leqaturn cu aplicarea dispozitiilor prczL'ntuhli capitol se (r2 clin I t'cbruaric 200-1.
solutioncirzi in conlornritulc cu Legea contcnciosuluri adnrinistrativ nr. 29/1990, zool fut,ri."ta in N4ONITORUL OFICIAL nr.
cLr modi licrir ile r.rlterioarc. ART.57
AsocialiaScpoatL-clizoIviigiprittlrotirrit.caaclunirriilictlcralc.lntcrrrlcrrcicl5
C;\l'.9 zileclcladata;;erlirrtcicledizolvare.prt.rcesttl-vcrbal.inibrrrraaLltL.lltiCJ.sc
scdiul. pc,trlr il
l)izol'r,area gi lichidarca ;;;-;; iu 3ra."aio.iu in a cirei circurnscriptie rcrirorialar i5i arc
Scc(iunca I h inscris in Rcgistrul asocia{iilor 9i tirndaliilor'
Dizolvirrca ART.58
AR'I.54 Fulrd:rliascdizolvldeilrcptitlcazr.rrilc.prcvitz.utclaart'5.5alin.(l)lir.atli
dircctoI irt
(I) Asociatiile 5i fedcratiile' se clizolvli: b), pt'ecum ;i in situnlia inrposibilitir{ii constituirii :^untilt-"1:11 , tllai I'rlttlt de Lrtt
aceastir sittratie cltrreazd
(lc (lIcl)t. conlormitate cu statuttll iundatiei. ciaclt
)
consiliut dircctclr trebr.ria cotlstituit.
rr

b) prin hotararca -luclccirtorici sau a tribunalului, dupl caz; an de la clata lir.u,.. put,i,,t statutului.
Dispoziliilc art- 55 alirr' (2) sc aplici itl mod
corcsptulzatt)r-'
c) prin hotiirarcu aclunirrii qcncrtlc.
(2) FLrnclatiilc sc dizolvir: AR.T.59
a) dc dlcpt. Diz'olvareafurrdatieiprirrlrotirlrejtrclecdtoreasciseliiceincorrditiilear-t.5(1.
b) prin hotirrirca judecartoriei. careseaplicriirrtloclcot.espullzator.precttlllsiincirzLrlrreresllectarii
r\tlT'.55 disPozi{iitor art. l5 alin' (3)'
(I) Asocia{ia sc dizolva dc drcpt prin: ART.60 riil.r.rAsi: 111 urlr1a
a) irnplinirca duratci llcntrLr citrc a fost constitr.rita; ilii"".-r, diz_olvirrii asocia[ici sau tiru<]a1ici, bunr"|l'ilc
clltrc pcrsoauc lrzicc'
b) rcalizarea sau, dupii caz. inrposibilitatea rcalizdrii scopului peutru care a lishidarii ntt sc pot transmitc clc iircpt Itir'ut sittt
lbst constiltriti, daca in tcrrneu de 3 luni de la constatarea unni ast{'el cle thpt nu (2) Accstc i)unuri lrc,t fi trn,rsnrisc catrc_pcrsoanc iuIidicc
su produee sclrirttburea accstui scop: declrcptptrbliccuscopiclcntic-saltasenrltrittrrr.'prilltr.<-tprocecir-rriistabilitiin
statutul asocialicisar"r al liurdatiei' , ,- ., ,: .r^:.r
c) imposibilitatca c:onstituirii aduniirii gellerale sau a constituirii consiliului
ciircctor in confbrmitato cu stntutul asociatici, daci accastd situatie dureazi mai (3)Dac6jtrtcrttretrclc6lunidclatcrrriittilrculichiclariilichitlatclrirttttatt
nrult dc un arr clc la data la carc. potrivit statutrrlui. adunarca gcncrall sau, dupl rcuqitsirtl.allsmitlt,unu,.it.incondi.tiilcalin.(2)'prcCulllsliilrcazLrlitlclrc
prcvcclc o procccltrrir dc tt.lrtlstllttcrc a
caz, consiIir-rI director trcbuia constituit; statutul .socirrtiei sar.r al lirnda!iei nu

I2tr
MtNORtTATtLE NATTONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITLJTIONALE

ordinii p_ublice, bunurile (2) Dacn plata crcantci nu sc poatc facc ir"ncdiat sau atutlci cand crcanta cstc
bunr"rrilor ori dach prcvcderca cstc colltrar5 lcgii sau
fl dc instan(a conlpctcntd unel pcrsoane contcstata, lichidarca n[t sc va dcclara tertlritrati-t inaintc dc a sc -qarallta
l.amase clup6 lichidare vor atribuite
creditorii.
juridice cll scop idcntic sart asctn[n"rrtor'
motivele ART.65
(4) In cazr-rl in care asociatia satr ftrndatia a lost clizolvata pentru
alin. (l) iit. u) - c), bunurile rirtlase dupd lichidare vor fi in orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatitrrtile Ei nu pot reurite celor llt
pr"uaru,. la art. 56
drept contul gestiullii decat dupa expirarea tttltti tcrttlen dc (t luni dc la
preluatedecdtrestat'prinMinistertrlFinarrlelor'sau,dtrpf,caz,decolTlLlnaSau
isi avea sediul' dacd publicarea dizolvirrii asociatici sau funda{ici.
oragtrl in a cdr'i razi tcritoriald asocialia sau funclalia
local' ART.66
--i!l din urnld cra dc intcrcs
aceasta
Lichidatorii rdspund solidar pentnr dauncle cauzatc crcditorilor din cttlpa Ior.
,ur" tra,smirerii br,rnurilor este cea a intocmirii proccsului-verbal dc ART.67
pre,lu."-pr"lrrare,dac[prinacestanus-astabilitodatdulterioarf,' Atet fata de asocitr{ie sau fundatie. cdt qi fh{ir cle asociati sirlt. dupli citz.
londatori, lichidatorii sunt supuqi regulilor rnandatului"
Sectiunea a 2-a ART.68
Lichidarea (l) DupA tcnninalcii lichidirii, lichidatorii sunt obligaii ca in tcrl.rcll dc dotti
ART.61 luni sd depuni bilanlul. registrr"rl jumal gi ttlt lllclroralldum. dcclarand
lichidatoriivor
iil-ii.r..^tifc de dizolvare prcv'lzttte dc art' 55' 56' 58 si 59' operafiunile de lichidare la Registrul asociatiilor' 5i fundaliilor al .iudecdtoriei in
fi" numili prir-r ins[Ei hoterArea iudechtoreascd' a cdrei circr.unscripJic teritorialI isi are scdiul asocia(ia sau lunda1ia.
iil1,;J.r"rJirtr"rrii prcvdzute dc art.57, lichidatorii vor fi
numiti de chtre
lipsirii de efecte juridice a lrotararii de (2) Lichidatorii sunt obligali sE indcplineascA toatc proccdurile pcntrr-r
adr:trarea general[. snb sanc]iunca
&
:l:
publicarea lichid[rii gi radielca asocia[ici sau fr-rndalici din Rc-cistrul asociatiilor
dizolvarc.
(3) in toatc cazttrilc, rrlanclatul consilir-rlui clircctor incctcazd o dati ctt qi funda!ii1or. .ni

(3) Publicarca lichidarii sc fitcc prin lli;arca la ttEa instartlci in a crilci ,*i
nutrt irca lichidatori lor. :E

fizice sau Persoane juridice. circumscripfie teritorial[ igi are sediul persoarla juriclic5. in tctrcu de dotra-lurri
(4) Lichidatorii vor l]utea fi persoane.
juridice lichidatoare - de la lenninarca liclridarii.
rg
i;
Repiezentanlii pemlanenli - persoalle fizice.ale persoanci
.F
ART.69 rlr'

tretuic sa fie liihictatori titrtoriza{i' in corrditiilc le gii. DacE in tcnrrcll dc 30 clc zilc libcrc dc la clcpunerea bilalltr.rlui tttt sc
$*
l-l
rp
ART.62 inregistreazb riici o contc:static, bilanlul sc considcrl definitiv aprobat 9i ,?l
(l)Imcdiatdup6ir-rtrarcalorinfunclie,lichidatoriivorfaceirrvcrrtarulEivor lichidatorii, cu anlorizarea judecdtoriei, vor remite celor in clrept br,rnLrrile 5i
i'9,
,5

incheia ut bilanl care s5 constatc situalia exacte


a ilctivttlui 9i pasivului i+

sumele rimase de la lichidare, irnpreutrd cu toate registrele gi actele asociatiei


asocialiei satt ale ltrndaliei. sau fiurda{iei ;i ale lichidiirii. Numai dupi accasta lichid:rtolii vor fi considcrati
r!
(2)Liclridatoriisurrtobligalis[prirneascEEisap[strezeregistreleqioricealte
ci vor [itre un rcgistru cu toate descarcali qi li sc va clibcra iu acest scop. tlll act corlstiltator.
acte ale asocia(ici saLr fundatici. Dc ascmcnca. ART.70
il

operafiunile lichici5rii in ordinca datci acestora' (1) Contestatiile la bilanlul lichidatorilor se pot lbn.nula clc orice per.sofltle
ri

(3) Lichidatorii i;i ir.rdeplinesc rnaudatul sub controlul cenzorilor'


interesati la .jirdecitoria in a cdrei circumscriplie teritoriala se afla sedir,rl
T

ART.63 persoanei juridice lichidate.


d

(l)Liclriclator.iistrr-rtobligalisicontinue.operaliurtilejuridiceincurs,si (2) Toatc contcsta{iile sc solulioncazi priutr.o singur[ hothliirc. $crrtinta


qi, clacd uuttcrarttl cste insuficierrt' sI
incaseze crcan{clc. sA pldtcaslcd crcditorii pronunfat[ dc judccitoric cstc exccutoric ;;i cstc supr,rsi t.tttttlai rccursullti-
in bani, procc<land la vinzarea prirr licita{ic public6
,*nrr*nr. rcstul
;i activului
(3) Dupa tcnninarca lichidarii, lichidatorii trcbuic- slt cctrrl radicrca asctciutici
a bunurilor rnobilc Ei irnobilc'
flrndaiiei din Registnrl asociafiilor gi fundaqiilor.
(2) Lichidatorii pot realiza nurriai accle operatiuni noi carc sullt
llecesare sau
ART.7I
finaliz6rii celor aflate in curs'
(l) Asocialia sau fundatia inceteazi a avca llinta la data radicrii din Rcgistrul
ART.64 asociatiilor 9i funda!iilor.
( 1) Suma cuverrit5 creditorului cLlnosctlt
care refuzf, s[ Primeascd Plata
creanlei salc se va collselnna in contul siiu'

ll0 ttl
IONALE
MtNoRtrATtLE NATIoNALE orru RotrlArutR. ASPECTE LEGTSLATtvE st tNSTtruTtoNALE
(2) Radicrca se fir.cr- i. baza acturui constatator eribcrat
la art. 6e, ;.i;";;.;'sc ricrridatoriror. in
CAP. lI
ffit[h Xffit" arcsrii dcscdrcarca accsrora
crc
Dispozi{ii speciale
ART.72
ART.76
Dispozi!iile prezc'lLrrui capitol (l) Persoanele juridice strdine firi scop patrintonial pot Ii recutrosctlte in
re.eritoare la trizolvarea gi Iichidarea
ffifflfl il:,i::;l;,,,1::, i;, ;xi:Ll?;';:1
circunrscriplic tcritc,rriari
:"..,-,*.;;: uI' irr privinra
Rornfinia, sub condilia rcciprocitirlii. pc baza aprobarii prcalabile a Guvernului,
prin inscrierea in Registrul asocialiilor 9i fundatiilor dc la grcfa Tribunalului
Bucureqti, dacf, sunt valnbil constituitc in statul a carui nationalitate o au, iar
';;i;;';;u;;rTi.uilir,TJ;[1:]:""i1',?.]il]t.iffi,fil, scopurile lor stiltutare nu contravin ordinii publice din Rominia.
CAP. IO
(2) In acest scop, reprezeutan!ii persoanelorjuridlce stliine trebuie sil ata$eze
naqionar at pcrsoanetor juridice
Ii-;:T, flri scop patrimoniat la cererea de inscriere umrdtoarele documente, in copii autentificate gi traduceri
legalizate:
(l) Sc constituic.. Rcgistrur national ar pcrs.ancror a) actul dc constituirc in statLrl a cirui nationalitatc o au persoanclc juridicc
juriaicc frrS scop
lit,".T*li, ; ffi i:T;. I*l::lt,
.afional t" ri'.'
Llli ; :i'k;;|;' #;iii.e s,nir
a" tvit"ni.t.rur .rustiriei prirr direclia
nc gi
strdir.re;
b) statutul in misura in carc exist[ ca acl de sinc stit.ltor;
c) hothrirea orgar.rului de conduccre a acclei pcrsoanc juridice. prin care se
*i31",,L:::ttrtrl de
solicitd recul.loa$tcrea in Rorndnia,
ART.7.{
d) statutul viitoarci reprczcntautc in Ronrania a acclci pcrsoane juridice,
tt) in sc.pur c0rrstituirii ;i rurrctiorarii Rcgistrtrrui cuprinzind prcvcdcri refcritoarc la se-diu, la capacitatca.juriclich gi la persoanele
ludccdrorcqli su^r obligutc. .r.'.f ,, ,d.iu]'ra ,urionar, insrarrtclc
.u,ilu,li." rr,li,,i.,.,.rit,; :usriilc; care reprezintd pelsoana juridici straina;
copii de pc hothrdrirc--rucrccatorca,;".r,""t.,i."ro.obit"
e) hotirdlea Guvernului Rorndnic'i de aprobare a ccrerii de recunoagterc in
rnodificarea si incetarca oric.irci
,r".rriii,'irrdalii ,r,","u'""rrtiruirca,
Romdnia a persoanei juridice solicitarrte.
;;";; "# ;' i"I'u",o sau ,.i.i,iii,',..c',i* pi ae pe
a"o .a,,* ;,1,o.u0,,"
(3) Dispozifiilc art. 8-12 pi ale art. 8l sc aplica in rnod corcspunzator'.
,"1 "",ii u
ART.77
'1'.T,':iil:.X1,]lixllft
(2) Asociatiirc 5i furrdafiirc
rccu,oscntc (1) Asociatiile 9i tirndaliilc constituitc ca pcrsoane juridicc rornine de ctitre
obligatc sii cor,urricc Mirriirc*rrtii-;,r;il.;.,,1ca frin<i dc utilitatc pubrici sunt
crpii crc pc rapoarrcrc de pctsoanc fizice sau jr"rridicc striinc pot dobirrcli pc intrcaga durati dc
activitare gi bilanturile arrualc.
i,,ro1i,. r.i" jou. "*,rur. func.tionare dreptul de proprio'tate gi oricc alte drepturi reale asupra terenurilor
; ; *, ;; i, ., +,i, [,T3:, :,] .lTI ll ff
#,:: ll lT:,?1,:;,', i ii:.
"ff
:ll,t;T:ill necesare pentnl realizarea scopului pelltru care au tbst constituite-
(2) In cazul dizolvarii Ei lichidarii asocialiilor gi lundafiilor previzute la alin.
ART.75 (l), lichidatoriiau obliga(ia instrainarii tcrcnurilor in tcrmcn de ccl nrult un an,
,a1r'.nal al pcrsoanclor juriciicc nurnai citrc pcrsoanc cilrc au capacitatcajLrridicl dc a clobindi astfcl dc bunuri.
0..,[1L.*t*tt'rtrl f]rh scop patrirnonial cste
Termenul de un an se calculcazi de la data rarndncrii ircvocabile a hot6rdrii
(2) Mi,isterur .rrrsritici este
obrigat sa eribereze. pe chertuiara judecltoreEti prin care se constatn ori se dispune dizolvarea sau. dupi caz, de la
persoa,ei
data hotdririi de dizolvare voluntarf,.
;:l"Jr1,1:,:JI;::'.1:.;n:,:" " '#;i';i'ii".r""tuote in Registruirr'alronarei (3) In cazul nerespectdrii terrncuului dc un an pentru instrlirrarea terenurilor
prcvzizurc la alin. (2) pot
.",1;lrjfiff;lrile fi ccrurc ;;i elibcrate si prirr prevlzutc la alirr. (2), irrstanla corupetcrlti va dispunc vinzarea accstora prin
licitalie publici.
(4) Datcle din Rcgistrur ,a(io,ar pot Ii rcdatc arrrivatc
^ ;i ai sub for.ma
(4) In toate cazurile, bunurile rimasc dupl lichidare, inclusiv terenurile
;l::i:::iil,ffi;ij.j::l:i:. ti p.. !'p"""i accesibire echipanre,reror rrede nednstrdinate in condi(iile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozi{iilor
art. 60.

l]2
133
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUT. IONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

cAP. l2 2111924 vor fi transmisc judecirtoriilor in alc carror circunrscriptii teritoriale


I)ispozi(ii tranzitorii qi linalc acestea igi au sediul.
.\IlT- 7{t (2) in acelagi tennen, registrele uniunilor gi l'edcraliilor, aflatc' la grela cu(ilor
Prezenta ordonan!a intrir in vigoare in termeu cle 3 Iuni de la data publicirii in de apel in circurnscripliile cdrora l'uncfioneazi uniunile 5i t'ederaliile previzute
\,lonitorul Ofle ial al Rontinici, Partca l. de Legca nr.2ll1924, vor tl transrnisc tribunalclor ln circurnscripliile clrora
AR-I'.79 acestea igi au scdiul.
in tel'rucnlll prcviizut la art. 78 Ministerul .lustitici: (3) in vcdcrca constituirii Rcgistrului national prcvizut lir art. 73, in telmcnul
Ir) r,l clabot'a 5i vit ildopta RegulamenttrI privind orgatrizarca Rcgistrului merltionat la alin. ( t), instanle lc judecitoregti sunt obligatc- sa trarlsmitA
asociatiilor gi lirnclatiilor, Rcgistrtrltri l'ede'ratiilor, precttln 9i a Rcgistrului Ministerului Justiliei copii de pc registrele asocialiilor gi lirnclatiilor, precunr Ei
niitional ul pcrsoanclor juriclice lird scoll patrimonial, carc va cuprinde 9i de pe registrele uniunilor gi t'ederafiilor, atlate [a greftr acestora.
prcvccicli privintl acccsul la accst rcgishrr al pcrsoanclor juriclicc dc clrcpt ART.85
public. al pcrsoancktr jLrriclicc tlc rircpt privat, plcctlrll $i al pt-rsoanclor lrzicc; Pcrsoanclc juridice clc utilitatc pubtictr - asocialii, limdaqii sau alts organizalii
b) r,a stabili tbrrla ;i cr)ntinutul ccrtificatclor dc inscricrc prcvAztltc la art. l2 dc accst fel intiin{atc prin lcgi, ordonarrtc, dccrctc-lcgc, hotiriri alc Guvcrnului
alirr. (1) ii lir art. l7 alirr. (3). precum r;i condi!iile de c'liberare a dovezii sau prin orice alte acte de drept public nu intri sub inciden{a prevederilor
rrcrr!ionatc la lrt. 6 alin. (4). prczentei ordonanle, ci r.1min supLrsc rcglernc-ntirilor spccialc carc stau labaza
AItT'. ttO
infiintirii 9i funclionlrii lor.
Dispozitiilc Decrrctului nr. 3l/1954 privind Persoanclc fizice 9i pcrsoanele ART.86
jLrr.iflicc sc aplicii. in rnod corcspunzitor, gi asocia.tiilor 9i firnclaliilor. ctt cxceplia Pe data intrarii in vigoarc a prr'zcntci ordonantc sc abroga Lcgea nr. 2l/1924
acelor clisl'rozilii carc sunt colttrarc reglentetttdrilot stabilite prin prezenta pentru persoanele juriclice (Asociatii si Fundaiii), publicatri in Monitorul Oficial
orclonartta. al Rominiei, Partea l, nr.27 dirr 6 februaric 1924. ctr nrodificirile ulterioare. 'ti

ART.ItI precunr qi orice alte dispozilii contrare.


ii
i1 privinta lsociariilor ;i tirnda{iilor carc au calitatca dc- persoatrc jLrridice :.1

;,i
str.Irilc sunt $i ri-uren aplicabilc clispctzi{iile art. zl3 ;i tlrlniltoarclc clin Lcgea nr. NOTA: i.l
,i

i0ji 1992 cr-t privirc la rcglcmcntarca raporturilor clc clrcpl intetla(ional privat. Art. 2 din ORDONANTA nr. 37 din 30 ianuaric 2003 publicatir il1 :1

i:
ART.82 MONITORUL OFICIAL nr. 62 din I f'cbrr.raric 2003 prc-vcdc:
,l:i
Ccrclilc cle aut,lrizarc a infiin[arii asocialiilor, lunda!iilor. lederafiilor sau <<Sintagma "bilant cotrtabil" clin cuprinsul Ortlonanlei GLrvernului n[.
LrrriLrnilor clc persoartc, allate in curs de solutiotlarc pe rolul instanfelor cle 2612000 se inlocuieqte cu sintirgnra "situatii financiare ilnuirle">>.

.iLrdecata lcgal inl,estite la data intrarii in vigoare


a prezentei ordouante. vor )
I

contilr.lil sir fic solulionatc dc acclc instalitc.


ARl'.83 PRIM.MINISTRU
i1) Asociatiile Si lLrndatiilc constiruitc. la data intrarii in vigoare a
parld MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
prczeritci or.lonallto, in condiliile Legii nr. 7lll!)24 pentru persoilnele juridice
(Asocir(ir ;;i Fundatii) isi pistreazn personalitatea juridicn legal dobdndit[.
;\ccstgr asociatii ;i lirnclalii li se aplicn. de la data intrirrii in vigoare a prczL'ntei
orclonanlc, rcgirr.rul juridic prcvlzut dc accasta.
(2) Uniunilc, f-cdcratiilc sau grupiirile de pcrsoanc juridicc, astf-cl cum sunt
rcglerncntatL- cle Lcgea nr.2ll1924. iqi pastreazi personalitatea juridica 9i, de la
tlaia intrarii in vigoare a pt'ezclltei ordonante, li se va aplica regimul juridic al
f ccleraliilor previztrt c'le ace asta din trrt.t.t5'
ART" 84
dc S lLuri dc la intrarea in vigoarc a prezelltei ordonante
(l) in tcrrrcn
rcgistrcle persoanclor juriclice. at'late la greth tribunalelor irr circur-nscrip{iile
carora litnclittncazl persotinelc itrridice c1e clrcpt privat prcvizutc de Lcgea nr.

t34 135
- -,, ! I \UIVIAI\IA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

alc orqaniziltillor' rrsocia!iilix'


tlc proicctc
dt stat ilt
2.1.6 IIOT,,\R,\RE nr. 749 din 3 iulie 2003 fl gcstiortcirz'll concttrsttri ..ti,.,'tu,r,t,,rilc
' alocrrrc clc lu btrilcttrl
privind nrganizarea $i lirnc{ionarea Depart:rmentului pentru Rela(ii frrnclatiilor sr. alc ,r,o.'inrt,tutli
I nteretnice ;:*:jn:ll;l'.1:l::''1;;l'i,'i',::llJ:i":
r::l'"ilii;,I plotccliit ';ill'
f'luirrrl ;::.{:iJ:
rninoritatik;r
[:rrrite nt:.in Guvcmirl h) unnt'rrcatc uprrculca .pr."':-:l"ll:1-l,:glrtt
.18E cle cltrc aLrloritntilc ptrbhcc ,^ *i autorititilc publicc,
Publicat Monitorul Oi'icial nr. din 7 iulic 2003 nuliorot.
""\';;;ii.; 'ot'l:'t
dirtc 5i tlll1,lllil.']',:,:, ^ccesare
ei p'i".'";t"
ln tcnrciul art. 107 din Cor.rstitutie'. al art.23 alin. (a) din Lege:l nr.90/2001 l;;;;;ii pr.Prii' irt condi-tiilc.l"g',1;'o,,nirrrii s,trvL'r,a,rcrltalc ;i
^trih'trtiilor cr'r
privincl or.-sauizarea gi tirnctionat'ca Guvemului Rominici Ei a ministcrelor gi al
irr1. ? rlin. (5) din Ordrxanla de rrrgenli a Guvenrului nr,6412003 pentru ,ji,li:*:11,.*1,"'li',ll"J,'u,,i'l,i';I",,;,.l.. Siul cinrb.rc'ii
,:'.i il"''i.''1" 'n'""'larionnrc
tliscrinrirr,rii pc
stlbilircl unor tttttsuri privincl infiinlarca. organizarcir, rcorganizareer sitrr acivitatc in dorrrcrrittl i'"'"it*liii"t'ntltionlltt
tittrctionurca unor structrrri clin c:aclml aparatirlui de lucrtr al Guvcrnului, a critcrii ctr-ricc;
-"ri p,o,,,ou.-, _.-:_^,,16 nr.r(r.^.rc pri'incl g.lrillrlilt'cll,
pit-strarca'
rnirristcrclor. a nltor organc dc spccialitate alc adnrinistralici publicc centrale gi a t'.*u,.*ti:;;:'il,IJ:o-1"1,,',,'u,,1'"*,:.., ;;;,,..i", ti*gvistice ;i
Lrr:or instrttr(ii pubtice, exptirnarca' t"onto]1,'-,"'.1r;;;;;.il,.'i,r"rir.rri r.,; rralit,'ritlc:
religioasc a Pcl'soflncl( ctr atrto'it.tilc ntlttritristt'itttct
(rr.lvcntuI Rorttiniei adopta pl'czcnta hotirdre. l) rnc^!irrt' rtgntt'''''p:l]''';tt"it ii t"trru.1l,ctrzi
publicclocalc,p"nt'i"p""'"tun1ictr.t'oriipctcrllctcl'ltorirllc'invcdcrcir
so tr! tr'rr5ri i itccst
ora:
spcci licc si I r
prtn
.{R'I. I idcnti I rcrrrii problcrnclor ,irr
domenitrl rela'tiilor 'irtteretnicc'
Dcpaltaurentul pentru Relatii lr.rteretnice se orgallizeazi Ei hrrrctiorrc-azi ca m) sprijind tt""JJn#
structura firir personalitate juridici, in subordinea prirnului-nrinistru qi in '"t'it"'r]tt
menlinereaa..o,r,u"i.'ficolaborarca.uo,'g-*irolii.institulii-sipersonalitdli
coorlonurt'il luinistrului peutru coorclonarea Secretirriatului CeneraI al crtrc Ro.rinia
(luvclrrr,rlui. prin prcluarca activitirtii privitrd minoritililc nalionalc dc la lbstul "'lii:ililili ra craborarc" n..p.,:ll1Y,l ":li:llg,':ltll:l;".",ii'J a (lonsilitrlLri
prut..1i, .,ninr,.iii1ii.,. nuritrualc
Nlinistcr ll Inlbrrnatiilor Publice . r convcntici_"r.rru';::;;.u (-apitul"to';;'i'';i;tt" la rDrnoritcrilc
nationalc
,\tl't. Europci, prcctrm t"'tl;;;;';ctt
2
'i
*"''-'lili't*l!lt't"-i'i"itt'iii ii organis.rc itttct'ttrttiottalc'
(l) irr rcaiizru'ca obicctultri siu dc activitatc Dcpartarlcntul pcntru Relafii din
e a ii
Dcpartanr.,,,J' ;; ;;;, R
'apt'artclc
ll-::lffi;fl',1*H;;l
-:i,,illi,.ll''0" "
r
I ntcretn ice indcp I ir.rcgte urnritoarele atribufi i principale: (2) 1

in alte acte nollriitlve sa


a) elaboreazir ;i strpune Guvenrului spre aprobare strate-qii pentru pistrarea, ,pi.in.. p'"'6zrrte
clezvoltirrea qi expritltarea identitiiii persoanelor aparlindnd rninoritdlilor ART' 3 isi <lcsti5oari activitatca irr 'strrirl-si
rraIiorralc.
-
;" ';:;ii,oi..i "r.. rdministralici$l
b) cllborcaza proicctc dc lcgi gi trltc actc nomrativc din donrcniul siu de intclnalionalc sttveruamentale
act iv itatc;
",ffi::H:::lliJil":;.T:1;.'*::,1"""";'"*'l:l
publice tocat".' t''t organizalii
c) avizeazii proiecte de lcgc qi alte acte nonnative, cal'e au incidenli asupra tleguv erllalnental e '

clrcpturiltlr si iudatoririlor persoanclor aparlinind r.uinorititilor nationale; ART.4


(l) n.xrnitorizeazir aplicarea actelor nomrative intcrne;;i intcrnationale ,r.r,or,"n,.*iji p.i" decizic
a prirnultri-
(l)Deparlarrrentulpcntr[tRclrrliilnterettricccstcc0ndtlscletrnsccretardc
lctcri toarc la 1'u'ote-ctia nr i n o ri tlll i l or nat i onalc ; star, ajutar a".nt,";'il;;;"i;ri
c) sLrpunc (luvcrnului sprc adoptare, la propuncrca firndamentatii a ministrtt'
stat 5i alc subsecrctarilor
de slat se stabilesc
C'orrsiliului Minorititilor Nalionale. in baza Legii nr. 50012002 privind finanlele (2) Atributiile secretarului dc
puL.rlicc;i tr lc-gilor bugetare anuale, proiectc dc lrotirrAri pentru acordarea de ,'[i;t.,r:f;lXl]:11,'lili,lill];.^,. sccrerarur de stat emite ordi.e cu caracter
asistenfi financiara organizaliilor persoanelor apar{inand rninoritdlilor na{ionale.
nrclnbrc ale ConsiliulLri Minoritdtilor Na{ionalc, q;i pentn-r aprobarea repartizdrii individual'
surDclor alticate prin bugetul de stat acestor organizalii; ART' 5 Dcpa(am:::l"i.l#;
-:-^r"-i''i a f)cnartamentttlui pctrtru Relatii hiterettlice este
(1) StrLrctura orsanizatorica ' p'czctttr ;*;t;
ihotirrare'
previz-trti *t p"ttt l'ttcgra'ta dirr
'" '""#:];:
l]7
l]6
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE
LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

(2) Atributiilc 5i saicinilc conlpartillreutclor clin cadrul Departamentului (2) Sru,cle prcvizutc in a'cxa rrr. I Ia Hotirirca cuverntrlui ,r. 56/2003
pcntru Ilclltii lntcrctnicc sc stabilcsc prin rcgulame:ntul dc orgatrizar,.'qi pcntrr'r aprobat'ca tnodtrlui dr- Icpartizarc'gi clc utilizarc
a sun.rclor.prcvazltc la
lirnc:!itxrarc, care se aprotra prin orclir.r al secretttrului t'le stat in tennen tle 15 zile Iit. a;-d)' l) Ei din a,exa ttr.3/33r07 la Lcgea bugetului c1e
-e) srat pe anul 2003
ile la tlata intlirrii in r,igoare a prezentei hotiriri. nr.63112002 se transferr i, bugetul Secre.rariJrurui cencral
ar cuvemului.
(3 ) Atributiilc, sarcirrile 9i rlspundcrilc individualc alc pcrsonalului
I)cpartarrcrrtului pr-ntru Re-latii lntcrctnicc- sc stabilcsc plin figa postului, carc se ART. I I
intocrnc;tc- pc baza rcgulamcntului dc olganizarc ;;i functionarc. Responsabilitdlile $i angajarrtqrtcle privind nrinoritalile nationale.
asurnatc dr.
crtre lbstr.rl Minister al Intormatiilor Publir:r-, cuprinse in actele
nolniltive
^R'r.6
Nurnarul maxilu dc posturi al Dcpartanrcntului pcrrtru ltelalii lnteretniccr sc vigoarc. sc preiau de cdtrc Secrctariarur ccncrar al Cuver.,ului, in
prin
stabiie;tc prin tlecizie a prinrr,rlr.ri-r.ninistnr. cu incadrarea in uunrinrl uraxim cle Departaruentul pentru Rela1ii Intcrctnict-.
l.losturi. in structura lurrctiilor ;;i in chcltuielile de pcrsoual aprobatc pentru
irllrrrtLrl dc lucrLr al fiuvcntuiui.
:\ll1-. 7
PRIM-MINISTRU
[)cpartanrerrtul perrtru l(elaqii Interelnice asiguri coorclonarea Consiliului ADRIAN NASTASE
l\4inoritllilor Na!ionalc'. conlbnr Hotaririi Guvernului nr. 589/2001 privind
intlintarcir C'onsiliului Minoritatilor Nalionalc. cu urodillcirilc q;i conrpletirilc
tu ltcrioalc.
AR'I.II
( I ) DcpertarnentLrl pontru Rela{ii lnteretnice prcia de la lostuI Minister: al
lr.rlirrruatiilor ['ublice personalul aferent activit6tii privind rrinoritllilc nalionale.
Per"sonalul prcluat de la lbstul Minister al Infonnaliilor Publice va 1l iucadrat in
conlirnrritatc cu prcvcdcrilc Lcgii nr. l6l/2003 privind unele mhsuri pcntru
nsigunrrct trilusparcntci in cxcrcitarca clcrnrritililor publice, a furrc[iilor publice
sr rrr rncrlitrl dc itlircetr. prcvenrrL'ir qi sanctiorrarcu eoruptici. cu nrodificirile
Lr l tcri oarc.
(l) I)e r-sonalul prcvizr,rt la alin. ( I ) cstc salarizat in cclnlbrr.nitate ctt
prt'vcdelile legale in vigoirrc aplicabile personalului din aparatul de lucru al
(iuvcrnul ui.
AIIT.9
( l) Fondurilc
dcstinarc dcsfi;urirrii activita(ii privind rninoritililc na{ionale gi
salarizirrii personalulLri af-crcnt accstei activitati, prcvdzute in bugetul pc anul
200i al lirstului Minister al lnlbrrnaliilor Publice, se transt-erA in bugetul
Secrctariatului Gcneral al Guvernului pentru Departanrentul pentru Relalii
I ntcrctn rcc.
(2)Spatiilc. nri.jloacclc llxc si obicctclc cic inventar, inclusiv tchtrica clc calcul
si biroticl. alcr-cntc dcslipLrrarii activititii privind nrinorit5lilc na!ionale, sc
transrriit. tlra platl, de la lostul Ministcr al Informatiilor Publicc Ia Secretariatul
Ccncrai ll Cuvcrnului. pc baza de protocol de preclarc-preluare.
AR',l-. l0
)
Rcsurscle llnanciarc necesilrc clesfh;uririi activita(ii Dcparlamcntului
(I
pcntrLr Rcla!ii Interctnicc sc cuprincl in bugetul Sccrctariatulr.ri General al
( irrvcrtr r,t lu i.

I -rti
.,^LC UI,\ KUMANIA. ASPECTE
LEGISLATIVE
$I INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA- ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.t.7 HO-|'ARARE n-r.. I.095


din tg septenrbrie 2003 2.1.8 Ordonan(a de Urgetr{i nr. 181 2004
pentru compretarea H,tirriirii
cun*.ri,rri'n r.7.4-g/2003pri'incr privind infiin{area Agcn{iei Nation:rle pentru Romi
q i lir nctio na rea f)epa rta nrt ntu lui pentni organizarea
Reta gii I nteretnice
Erlitclt: Guver.rirrl Ronrinioi Emitent: Guvcrnnl
i' N''tspi111111J Oficiar nr. (.t72din 23 septcmbrie
'rrbricrt 200-l Publicat[ in Monitorul Ollcial nr.969 din 2ll10/200'1
in tcrnciul art. 107 dirr Ccinstitutic.
(iuvcrnuI Rolraniei in vctlcrca asigurlrii cadrului Icgai nu-ccsiu'corttirrtrirrii aplicarii strrttcriei
atloltta p."r..nio hotirdre. guvcrnalltcutalc pcntru inrbundtitirca situa{ici rorrilor. ctrric ttrinoritarl carc sc
confruntd cr.r trnelc probleme sociocconomicc, pre-crtttt qi ltcntrtr alllicltre.a
,\R'T'ICOL UNIC
reglernentirilor europene in materie de nrinoritlti. irr cadrul procesr-rltri clc
o,.ill;1,,'"1]l:J...,' Hotiriirea Guvcrrrurui., r. 74et2003 privind oryanizarea aderare a RontAniei la Uniunea Europ-reani. eleutente cat'e riz-t-ltzIt itlterestrl
,, ;:'J' public qi constituic situalii tlc urgenld qi extraordinare,
If#tt :jll*l.i1lilllir ;:. If ;t T, t;f : ;, mru:;, :,J,,., ::i,::: in temciul art. ll5 alin. (4) clirT Constitulia RornAnic,i, rcptrblicati.
Guvcmul RourAnici aclopti prczcltta ordorranta clL' trrgcllti.
"Art. 5r. - (1) Art. l. - (l) Sc inflintcazd Agenlia Natiorrali pcrltrtt Rotlti' ot'gart clc
i,
cadrur cornpartinrentul.i
regionar qi cu respectarea al iclministraliei publice centralc, cu personalitate .itrriclici" irr
specialitate
tlc ptrstrrr.i irpr.obtrt ipi dcstiy,i,,r; nur.drirrui
,,;;;;;;;;': subordilea Cuvernului, prin preluarea atlibutiilor Ot'iciuliri perttru problernelc
I ;"i'fi::1}I. 1 i' ";l1l:, ffi ;:'"; ronrilor din structura Dcpartumcutului pcntru Re-lafii Intcrctnicc. incltrsiv alc
ij: ,ll
(l)
; l X,, ::l'I
preiL'*urile.
;: cu sprrjirirr
ll n iUl, 1,: i.'t3iXlt
I UnitAIi dc irrplctncntare a Pro-{rarnLrlui PHARE nr. IlOil00l/000-586.01.01 -
.""tiilil"lr.iu.r.r.r.. li ar consiriiror rocare, v.r "spriiin pcntrlr striltcgia nationali dc imbundtltirc a situatici rottrilot-"'
eorc'spu".,,ln,. a. o.srxi,.,,""i'#,,i,r1,o. (2) Agenlia Nalionali pentru Rou'ri este coordonalS de tuinisLriri pcrltrtt
;iii;:l:,JXiili::,::,,::,'lf,ltiire
(l) Acri'irirrcil coordonarea Secretariatului General al Cuvemului.
.Ill(l)lllilll rcr)r('zcnrurrriror reritrriirli
,:
py:-,l. dcsn;;rrr.;;i i, spalii Art.2. - (l) Finanlarea Agenliei NaIionalc pcntru l{olrli sc ttsigLrr'.r PIrn
irr corrtlitiilc lcgii. cu rt',po.,r..'."arrcrtuicriror
crirr rorrcrLrr.irc ncccsiil.c bugetul Sccrctariatulni General al Guverttultri.
".,',n.i,,,"
ncr,,rii r,,i.,ei,o. (2) Agcntia Nalionala pcntru Rorni prcia, pc lraz-i dc protoccll, firndurilc
l:i:ll;t::,:';,',:,:',lllJ,,, ::i:l;ra,;li*1il in
sferentc activit6tii Oficiulr,ri pct.]tt'u problcurclc rornilor clirr strtrctrtra
Departarnentului pcntt'u Rclalii Intcrctnice-.
PRIM-MINISTRU (3) Se autorizeazir Ministcrul Finan{clol Publice si itrtrocluci ntodiflclrrlc irl
ADRIAN NASTASE structrlra bugctr-rlui dc stat pe ar-rul 2004, corcspuuzdtor ltrevcclcrilor 1'rrt:zt:tttci
ordonantc dc urgen!d, 1te baza protocoalclol' dc prcdarc-prinlirc inchciatc irr
accst scop.
Art. 3. - Agcn.tia Nalionali pcntru liomi cstc conciuslt dc- un prcicrlintc cLr
rang de secretaf de stat. numit prin decizie a prirnului-urinistru. la plopr.tttctca
ministrului pentru coordottarea Secretariatului Gcncral al GuverlttrIui.
Art.4. - Organizarea pi functionarea Agcrrlici Nationale pentru Ronri. prccllrtt
;i statutul pcrsonalului accstcia sc stabilcsc prin lrolt'iralc a Guvcrnului. itr
tcrrren dc l5 zilc dc la intrarca in vigoarc a prezcntci ordonanlc clc urgclrti.
Art. 5. - Ordonanla de urgcn!f, a Guvcrttultti nr. I l/2004 privind stabilirca
unor misuri de reorganizare in cadrul adnrinistraliei publice cculrale. pLrblicata
i1 Molitorul Ol'icial al Rorudniei. Partea I. nr. 26(r din f 5 nrartic 2004, aprobala

140
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

sc rnodifica ;;i 2.1.9 HotIr0rea Guvernului nr. 1703 din 14.10.2004 privind organizarc:r 5i
crr lnodificiri 1i cornplctirri prin Lcgca nr' 228/2004'
sc
funcfionarea Agen{iei Na(ionale pentm Romi
cotnpleteazi dupd ctrrn utlrcazir:
cuprius:
l. Lit".a d) a alincatului ( l) al articolului I va avca urnrdtontlI]r[ personalitate PublicatS in Monitorul Ol]cial nr.984 din 26110/1004
,,<t) Departamentul p.nriu Rela!ii Interet,icc, structutl
in coordonarea trtinistruhri pentn't
juridicn. in subordinea prirnului-r.nirlistrLr 9i in temciul art. 108 din Constitu{ia Ron'rdniei. republicatir, ;i al art.4 din
'"oordoru... Sccrctariatulu i Gcneral al Guvernul r-ri;'''
Ordonanta dc Urgcn(Ir a Guvernului nr- 78/2004 pcnh'rt inflintarca Agcntici
2.[-aalineatul(3)alarticcllr.rlrri5'drrp6litcrac)seilrtroclucconotr6litcrd. Nalionale pentm Rotni.
lircra tlllllaltortll cttp|irls:
cl). cu Cuvemr.il Romaniei adopta prezcnta hotirirc:
Naiionala penhrr Ronli, ofgan dc spccialitatc al
admillistratici
"c1) Agcnlia Art. 1. - (l) Agentia Nationali pcntru Rorni se orgatrizeazd 9i lirnclioneazir ca
prrblicecentrale,.u1.,".,o,-,uli,atejuriclici,insttbordineaGuvernului''' organ de specialitate al administraliei publice ccntrale. cu pcrsonalitatc.ir.rriclica.
de urgerr!f,, in
Art. 6, - pc data intrirrii in vigoarc a prezcntci ordouanlc in subordinea Guvernului.
cupri*sul actelor ,onnative in vifoare detlutnirca
"gficiul pentru pro1'llcmele
Nalionalir pcntrr"r Rorni"' (2) Agcngia Na!ionali pcntru Romi cstc coorckrnatir dc nrinistrttl pcntrtr
rornilor" se inlocr"ric;te cu clcnu|rirca "Agcrr[ia
coordonarca Sccrctariatului Gcncral al CuvcruulLri.
(3) Agenlia Na{ionalh pcntnr Romi elaborcazi politica 5i strategia Cuvcrttului
in domenir,rl protecliei drepturilor rlrinorithlii rotnilor.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Art.2. - (l) Agcnlia Naliorrali pentru Romi pleia atribuliilc. persorraltrl ;i
fondurile aferente activit[{ii OficiLrlui pentru problemcle romilor din strucltrra
Departar.ucntulrii pentru Rclalii Intcrcttricc. inclr-rsiv alc Unit:rtii dc
lmplcrnentare a Prograrnuh.ri PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 "Spri.iin
pentru strategia nationalE de imbunEti(ilc a situa{ici rottrilor".
(2) Cheltuielile curente gi de capital ale Agenlici Nationalc pcntru Rorui sc
asiguri de la bugctul de stat, prcculx Ei din altc sursc. in conditiilc lcgii.
Art. 3. - Pcntnr rcalizarca obicctivclor in cionrcniul protcc!ici clrcpturilor'
rninoritdlii rornilor, Agcn(ia Na!ionali pcntl-tl Romi inclcplincatc urrli-rtoarclc
func{ii:
a) func!ia de strategie, prin care se asigura elaboraren politicilor sociale.
strategiilor Ei progranrelor destinate minoritSlii ronrilor;
b) funclia de administrare a lbndurilor bugetarc pcntrr.r claborarca progratnclor
de dezvoltare a cornunitdlii dc romi;
c) funciia de reprczcntalc. prin carc se asigura. in nunrclc slatului rotttatt.
reprezentarea pe plan intem gi extern la toate et,enin.tentele legate de donieniLrl
specific de activitate:
d) funclia de autoritate de stat, prin care se asignri urt.tririrea gi controltrl
apliclrii rcglcn-rcntirrilor din donrcniul s[u cic activitatc.
Art.4. - (1) In excrcitarca lunciiilor previztttc la art.3 As,cntia Nationalir
pentru RouT i indepl i nerstc nmrdtoarele atribu{ i i pri nc ipa I c:
l. asigur5 claborarca politicii gi strategici Cuvcrtrului in clonrcriiul I)r'otcctici
drepturilor rninoritali i romilor;
2. participd. inrpreund cu alte organc alc adrrritristratici publicc. cLr
orgarriza!iile ncguvcnlanrcrrlalc alc ronrilor' gi cu r'.-plczcrrtan{i ai rnirroritatii
romilor gi coordoncazl cvaluarca principalclor ncvoi alc comunitutilor dc rorni
gi aplicarea prograrnelor de spriiinirc a accstora:

1,13
142
MINoRITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE
3' initiazl ;;i dcsfr5oarir actiu.i
dc forr,arc.privincl cornbatere-a
n i vc lu r fir nctionari r.r pub
ici .ri,, .,.r,-ul ui,ii ni rt.o1r"i discrimindrii la
r
4' prorno'cazi dcz'ortarca .orou.,trii ji,rr." il #;; ;iilre qi rocare; 17. ini{iazi prolyame de prcvcnirc gi combaterc a disorirriinirr-il pctttru copiii
gi organiza!iile .t,.,.turir. oonrirrri.ufici pubrice rorni institulionalizali, precum ;i pentru cclelalte catcgorii dc copii aflati in
ne.quver.arnertale are rorniror, pe
bazi cre parteneriat, dificultate;
[[.,1ffi1i:':1,.|llf:^i: l,::rl ri' p'"*.,l"de tra re
dc Iollli:
r .,il ;r;;';:i,, inch-rderea
in srrative
i
18. aclioneazi pentm asigurarea participirii nediscriminatorii a l-etr.reilor de
etnie romi la programele de protec{ie gi educalie a copiilor:
5. craborcazij ,, ,,.,to"""'"illca
,".,ii,r.1",.',,',"lu!,ixl"l;.:;]liliJl,';,,.,11:,,,1'"o.rc prosra,nc dc rcabirirarc a 19. participd Ia e laborarea unor prograrne de fomrare a mediatorilor sociali i;i
firrarrrarc g,,""r,,r,r.,,ari sau a forrnatorilor din r6ndul tinerilor romi, pcntru cornunitirqilc dc romi;
i,, pr,.",,.rioi;:l;
'- ,Tilfi i,l,JlJ];,ili[-Jlii:,;: 20. ar-ralizeaz6 fenomcuul "copiii strAzii" gi participa la fortlularca clc Proicctc
nalionale Ei localc de ir-rtcrvenlic sociali;
!.i.':,'fi:,:'1":ff1l,';::1"" 'r' 'u',,i "'"'-*i"I"r""-"i"'l;;;";""';ilj'.u,,uri,u.", 21. participd la elaborarea prograutultti de stirnulare a participarii Ecolare qi de
urror prosrarrc spccirice de reducere a al.andonulr-ri gcolar, in special in segurcntclc sirace alc populaliei dc
rbrrnare qi rcco,versie
,r:r.H|]|.i[::,:j.*::I"" romi;
7' sprijinit, in contliliirc Jcgisra{ie-i.i,
vigoarc, lincrii romi in vccrcrea
angaldrii
22. a:naltzcazi posibilitalilc dc organizarc a urror institulii dc irrvirtirtlArtt
t'
;' i;:X:;:li':;]i"' "
pro r-cs iona a fi
r
o,.,"o"" .,,,i,,.r i,
"' "ir ;;:;,,., prirnar, sccnndar gi profcsional pentru rott'ti;
23. pronroveazl organizarea de cltrc unitirlile gcolare ;i irispcctoratclc gcolarc
pcn ru ncrsoan"r. i,,,iooi..ll.X,Ll;Tljlll:',,il::l"i
rnulri.copii qi lip:irc dc rnijlo;rcc
0.. .tJrir,irfu,
::"Jl;:: ,:::lif;l*,1;;l; jude,tene a cursurrlor cle recuperare qcolard petrtru rorui, prin toate lbrnrele de
f idcntifici invdlimAnt aprobatc. in raport cu solicit[rile individualc ai ale organiza-tiilor
sorutii.lr"i t* i,r.rui.r"r' ,""r,"r in sistcnrul asigur.riror romilor din zona de responsabilitate;
Ia rrrcclicul'rt-l:,rili.. acorclarca tre
<.re
24. prornoveazd organizarea ;i dczvoltarea unor rctclc c1e valorilloarc i-t
::';i;:t:.,:itcric'rea ric<iica,rcntc
patlirnoniului cirltural al rornjlor, ir.rciusiv prin adaptarca ureseriilor traclitior.ralc
l0' participa ra crabora.rca
unof progfi-,rc clc irrlbrnrare
sanitari, corrsultantS la piafa rnodemd qi prin dczvoltarea unor relelc de dcsfaccre:
nredicari si prar.r,ing farniriar p.",.i
pc-protcctia marnci gi a copilulr-ri,
n",..ii;;;
'n
;llllll,;T,]ili_l1
comunit'i1ile
" de ronli, cu accenf i 25. ittiliazb ploiecte cultr.rrale de reconstruc{ic ai cie allrmare a identita!ii
li' rornilor;
prcl*oveaza dcsfE;;ur.arca. canrpariiru-
<ic cicpistare a TBC, 26. elaboreiaz[ prograrle de sprijinire a clitclor politicc, culturalc gi artisticc
H I V/S I DA. af cctiun i lor
12. iniriazi progra,e
;;i;i;. cu rransnri rerc scxuatE; inlbcfiiror
a.r,rotot.,gi.I proveuitc din rindLrl rom:ilor, in scopul rcvigordrii qi alirmirii iclentitalii ctnici
revalorificarea .de uri;,,.;r;-';i; rhcitiriri p;;,;;.;;;i.itarea
,ror nreserii t*aitio,rnr" si
romilor;
..,i. .or..pr,d-,evoiror existente pe 27. spnlin[lealizarea unor canale de culturi gi inforn.rare peutru rorui la nivel
nllioual:
13. participi,"
",r.:.::.1:^i
clc prograrnc
pc,rn: rccluccrca ratci gorrrqului 28. elaboreazd progratne na{ionale de infortnarc pLrblica pi cotnbatcre a
,iHI,,#,TIi:1":",.'""''i1lll , !._ in;"
,.in,i, pri, crcarci, a" raciriratii, prejudecililor interctnicc in instituliilc publice;
discr;ni,i;;e;.i,,,i',,*,j1il'jli,l,1,,jl],,' u' conrbatcrca oriciiror r",",."'i; 29. elaborcazi prograrne de combatere a discriminirii in mass-tncdiri qi dc
infomarc privind combatcrea discriminlrii la angajarea in tnunci;
30. promoveaz[ parliciparea liderilor t'otli la procesul de luare a deciziilor'
."il;,,,":lli,lifil'l.n,Li"l. '::]::,"" - iosibirer"
ilclroneazii
electe discrirninarorii are
pcntru perf_cclionarc. .ra",iri juridic politice cu irnpact asupra victii ecouoruice gi sociale a cornurritalilordc lottti.
cxiste,t:
15. prorrovcazi, irr c:olaborarc {2) AgenIia Naqional.l pentru Romi coordoncazd activitatca biroLrrilor
cu organizaliilc clc rorni, prograrnc regior.ralc pcntru rorni. in vcclcrea indcplinirii r,rtribu{ii1or prevdzutc itr prczctttzr
clocutncntclor clc- ia""tii"t" Iocalc
l.,"f,,j[,.J;.o,:t'ritrea lr"ntru rorr.rii ripsili de rrrijroace de hotirire.
l6' actioncazlt pcntt'u rcspcdllrL'. drcplrrril.r (3) Agcnlia Nationali pentru Romi indcplincqte orice alte atributii stabilite
d'epturilor ci'ilc, ,oliticc sociale [rr,darrrcrrtulc alc orrralui, prin acte norrnativc pentru domeniul s5u de activitate.
5i i. rindul',.,.,i,,orita1ii rornilor;
a
Art.5. - (l) In exercitarea atribu{iilor sale Agenlia Nafionala pentru Rotni
colaboreazd cr,r rrinisterele gi cu autorit[tile adr.ninistragiei publice centrale, cu
autoritAtile adrninistraliei publice localc, cr"r alte institulii publicc, prccunr gi cu
pcrsoane fizice qi juridicc.

I.++

r45
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MtNORITAT|LE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUTIONALE

(5) Salarizarca pcrsonalului Agenfici Nalionalc pclltnt Ronti sc facc potrrvit


(2) in scopul indcplinirii atribuliilor salc Agcnlia Na[ionald pctttru Rorli are
rcglen.rcnt.lrilclr in vigoarc rcfcritoarc la ercorclarca drcpturilor c1c nittulit salariali
dreptul sd solicitc irrfomra{ii clc la cclclaltc organc alc acltninistralici publicc pentru func!ionarii pubIici q;i pcntnr personaluI contractual.
ccntrale gi localc. dc- la altc institulii $i autorititi ptrblicc.
Art.6. - (1) Agenlia Nalionali pentru Ronri este colldLrsd de un preEedinte cu
Art. 10. - ( I ) StrLrctura organizatoricA intenli. circuitul documentelclr.
atribuliile gi sarcinile personaltrlui Agen{ici Nalionale pentrlr Rorlri se stalrilesc
rang de secretar de stat, nulr.rit prin decizie a prilntrlui-rninistru, la propunerea prin regulamentul dc organizare qi fiurclionarc, aprobat prin oldin al
rninistrului pentru coord<lnarca SecrctariattrlLri Gcnelal al Guvcrtrttlr.ri. pregedintclui acestcia.
(2) Prcaedintclc conduce activitiltca Agcnliei Nalionalc pcntru Rorni 9i o (2) Statul dc func{ii gi structura posturilor pc corlpurtinrcntc, incadrarca
rcprczinte in raportr,rrilc cu CtlvcrnLtl, ctl lllillistcrclc. cu altc autoritdli ale personalului, rnoclificarca. suspcndarea sau incc-tarca rapolturilor dc scrviciu ori.
adtninistrafici publicc, cu organizatii. prccurrr 5i in raporturile cu pcrsoarle fizicc dupd caz, a raporturilor de lnuuci se aprobl prin ordin al preqedintelui Agentiei
9i juridice, rolnane Ei strdine. Na[ionale perltru Romi.
(3) in exercitarea atribuliilor sale prcqedintelc Agenlici Nalionale pentru Romi
Art. ll. - (l) Finan{arca Agen{iei Nalionalc pcntru Ronri se asigurd dc la
en'litc ordine gi instrucliuni. bugetLrl de sttrt, prin bugetul SccretariatulLri Ccncral al Guvemului.
(4) Prcgedintelc Agcn(ici Nalionalc pcntru Ronri irrdcplirrc;tc. contbm lcgii, (2) Rcsponsabilitttile gi angajamentclc privind rrrinoritatea rornilor. asurnatc
func{ia de ordonator ter!iar clc cleditc. de Oficiul pcntru ploblerncle ronrilor din str-uctura Dcpartarucntului pcntt'tt
(5) Salarizarcn prc$etlintclui Agcnliei Nalionalc pcntru Romi gi acordarca Rela{ii Interetnice. cuprinse in actele nomrative in vigoarc'. se preiau de Agen{ia
celorialte drepturi se fac coltlorm pl'evederilor aplicabile persoatrelor cale ocupa .
Nalionald pentm Rorni.
funclii asir.nilate celor de dernnitate publicf,. (3) Spatiile. nrijloacelc fixe gi obiectele de inventar, inclusiv tehnici cic calcul
Art. 7. - ( I ) Preledintcle Agcn{iei Naliorrale pentru Ronri cstc ai preqiedintele gi biroticd, afcrentc dcsfhEuririi activititii Oficiultri pcntru problcrnclc roruilor
Cornitctului ntixt ric irnplcnrcntarc Ai nronitnrizarc a Stratcgiei dc irnbunitdfirc a din str-uctura Dcpartanrcntului pentnr Rclalii Interclnic:c, sc transmit, tlra plati.
situaliei romilor, constituit hr baza Hotirdrii Guvcnlultri nr. 410/2001. la Agcnlia Nafionali pcnlru Romi, pc bazl dc protocol dc prcdarc-preluarc"
(2) Agr-n{ia NalionalS pcntru Ron'ri asiguri secrctariatul Colnitctului rnixt dc Art. 12. - l{othrArca Guvernului nr.'7491?003 privind organizarr-'a 5i
implerrcntarc ;i monitorizarc a Stratcgici de imbunitifirc a situafici ronlilor. funclionarea Depaftan.rentului pentru Relalii Interetnice, publicatd in Monitorul
Art.8. - (l) Agcntia Nafionali pentru Ronri are un sccrctar general, inalt Oficial al Rorn6nici, Partca I, nr.4tit3 din 7 iulic'2001, cu rnodilicnrilc gr
lunclionar pLrblic, nr"rrnit prin concurs sau pt'iu cxalncn. pc critcrii dc cornplctdrile ulterioare, sc moclifici dupd cunr urnrcazir:
prol-esionalism, irr condiliilc lcgii.
l. Litera o) a alincatului (l ) al articolului 2 sc abrogd.
(2) Sccretarul gcncral al Agcnlici Na!ionalc pcntru Romi indcplinegte 2. Alineatul (l) al articoluh"ri 4 va avea urmf,torul cuprins:
atribu{iile previzute la art. 49 alin. (2) din Legea ur. 90/2001 privind "Art.4. - (l) Departamentul pentru Rela(ii Intelc'tnice esle cotrdus de r.tti
organizarea Ei lunc[ionatea Guvernultti Rornaniei qi a u.linisterelor' cu secretar de stat, ajutat de 2 sr.rbsecrctari dc stat, nurniti prin dccizie a priurtrlui-
modificf,rile ;i cornpletdrilc trlterioarc. ministru."
(3) Sccretarul gcuelal al Agcnlici Naliorrale pcntru Romi indeplincatc Ai altc
3. Alincatclc ( I \ Si ( l) alc articolului -5 sc atrrogir.
atribulii prcv6zutc itr rcgulamcntul de orgarrizare qi tr.rnclionarc a ascstcia ori 4. Anexa "Structura organizatorici a Departamcntului pentru Ilelatii
incredin[atc cle prcAcdintclc accstcia.
Interetnice" sc rnodifici, in sensul cliniinirii din structura organizatoricd a
Art. 9. - ( l) Structura organizatolicS a Agen{iei Nalionale per.rtru Romi este "Oficiului pcntru probleurele romilor" gi a postului c1e "subsccrctar de stal". in
prevdz.rrth iu anexa care lace parte intcgrantd din prezenta hotdrare'
coordonarea cdrui a estc prcviizut accst colnpzll-ti mcr"lt.
(2) in cadrul structurii organizatoricc prcvizutc in anex6, prirr ordin al
Art. 13. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotft'irca Guvcrlului nr. 404/2004
pregcclintelui Agenlici Nafionalc pcntm Ronri sc pot organiza scrvicii ,si birouri, privind organizarca 9i funcfionarca aparatului clc lucru al Guvcrnului. publicatl
in condiliilc lcgii. Monitorul Oficial al Ronrinici, Partca I. nr. 2(r7 din 26 nrartic 2004. sc
ir.r
(3) Numdrul nraxir.r'r <ic posturi al Agcnlici Na(ionalc pcntm Rorni cstc dc 52,
modifici gi va avea r-rrrndtorul cuprins:
funclii publice $i contractuale, exclusiv preqedintele, diutre care 20 in aparatul "(2) Ministml pentru coordonarca Sccretariatulr-ri Gcncral al Gr-rvcrntrlLri
central, iar 32 in cele 8 birogri regionale pentrtt rotni, cite 4 in fiecarc'birou. asiguri coordonarca Dcpartamcntului pcntrr"r Relalii lntcrctnicc din structura
(4) Personalui angajat in cadrul birourilor regionale pentru rotni va avea statut
aparatului de lucru al Guvcmului, Agcnliei pentrrr Sh'atcgii Guvcrnanrcntalc.
dc funclionar public. confonn Icgii.

I na
I 116
aNA!E-
I 'V,i^LE UIN HUMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE

via(a publici
2'2' Participarea minorit[filor na{ionale la
Comisiei Nagionale dc PrognozS. Institutului Nalional de Statisticf, qi Agen{iei
Nalionale pentru Rorni."
Art. 14. - Hotirirea Guvcn'rului nr. 405/2004 pentru organizarca qi politice
e ianuarie'Ti+{ltttelor
funclionarea Secretarintului General al Cuvernului, publicatE in Monitorul 2.2.1Leget nr' l4 din
Oficial al Rorndniei. Partea I. nr. 267 din 26 rnartie 2004, se cornpleteazi dupl
cum trrmeazd:
Ernitent: Parlamcnttrl
l. Dupi punctul 7 din ancxa nr. I "Structurile gi institu(iilc publice finan{ate
in Monitorul Oficial din
l7 ianuarie 2003
prin bugetul Secretariatului Gcneral al Guvernului" se introduce un nou punct, Publicatd
puncful 8, cu urmitontl cuprins:
ART' 8 timp din doua sau mat
"8. Agen(ia Nalionald pentru Rorni".
(l) Uu cet6[can romat"l nn poatc tace parte in acel*Ei
2. DupI punctul 4 rlin anexa nr. 3 "Structurile gi instituliile publice coordonate
muttc pottiat politice' constituie de drept
de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" se unel rersoane iutr-un alt partid politic
introduce un nou punct, punctul 5, cu urmitorul cuprins: {2) inscricrca tr
fost-111:t;:k-u
"5. Agenlia Nalionali pcntru Romi". a#itr" ii" p'itia"r al carui membru.a este obligatd s6 declare
"'
6; ;^"i;il:::: ::1Jx.l:l'l#'Xi: :;f :,iH;i""";;';;;bru ar un'lri art
rasp
in scris, Pe ProPrta
PRIM-MINISTRU partid ptriitic' rfincl min.ritililor nalionale care
il; il ;;1 i, i c aua'ra drep"r
I
ADRIAN NASTASE
:Si,}i:TXil [ii"t':;:fi:i;;Hl:;
ii:ilffi
i. in corrdiliile legii' - sau sh nu lacb parte
",si
".r"Oia" llu poate fi constransa i;h faci parle
N"i o persoaud
d*t -un Partid Politic' al trnui partid politic nut

(6) Dobandirea sau pierdcrea^calitatr],.l:.-:cmbru


drcpturilor cctatenestl'
irr exercitarca
crceazi privilegii 'ou "!i'Un*tri Ia
ART.55 nationale care participi
ccti[enilor apa(inand rTriuotithtilor
Oruanizaliilor
,,.-#i,q:+F:'l'l:i;;,.:ru:1f lz arrrr' \r1' ur!' ru:t:+:*:1?::i,l:ti',:L':;:iK
--r
art.6, art. l0 lit' e)' art'
ar1.47,48 si 53'

t49
:'il
{[
MtNORtTAT|LE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE S. I INSTITUTIONALE ifr
';E
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
It
',iI
a tbst alcs, sc atribuic pcntru toato organiza{iilc carc atl propus lista un mandat
j
itil

2.2.2 Lcgca nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea dc dcputat, cu rcspcctarca prcvedcrilor alin. (2). ffi
Camerei Deputatilor ;i a Senatului (9) Prevederile alin. (l) nu se aplicd organiza[iei cetifenilor apar{inind rtii
:::1
EXTRAS minoritdlilor nalionale carc a participat la alegeri pe lista comulA cu un partid :.:,i
lirll

Er.nitc:r-rt: Parlanrentttl
politic, alianld politica sar"r alianli elcctorali ori atiit pc liste comllne, cdt 9i pe
listc cxclusiv propri i.
i
.ii

Prrblicat in Mor.ritorul Oflcial nr. 887 din 29 septembric 2004 (10) Mandatul de dcpr"rtat atribuit potrivit alin. (2) se acordd peste numirul
total de deputali rezultat din nortna de reprezetrtare.
,\RT.4 (ll) Organizaqiile previzute la alirr. (3) Si (a) pot parlicipa la alegeri qi pot
( I ) in scnsLrl prezentei legi. prin ntinoritate nafionald se inlclege acea etuie depune liste de canclida(i numai sub denumirea 9i crt semnul electoral ale
care r:ste reprezentata in Consiliul Minoritdlilor Na{iorlale' respectivei orgtrn izalii.
(2) Organizatiile cctalenilor aparlinincl unei minorit[1i na!ionale dcfinite (12) Prin derogare de la prevedcrile art. 5 alin. (8), organiza{iile cetdlenilor
potrivit ain.( I ). legal constinritc, care nu au oblinut in alcgeri cel pulin un apar{indnd minoritllilor na{ionale pot dcpune accea$i listd de candidali peltru
ilanclat de deputat sau de senatol au dreptul, itnpreuna, potrivit art' 62 alin'
(2)
Camera Depr.rta{ilor in mai rnulte circumscriplii electorale.
clin Constitu{ia Rom6niei, repr,rblicatl, la un mandat de deputat, dac[ au obfinut, ART.5
pc intreaga larlt, un numlr de voturi egal cu cel pulin 10% din numirul mediu (10) Organizaliile cetdlcnilor aparlinand minoritalilor nationale pot opta sA
ile votr-rri valabil cxpritnate pc lari pentru alegerea unui deputat' depuni aceeali listd de candidali pentru Caurcra Deputalilor in mai multe
(3) Pot depr"ure candidatr.rri organizaliile cctafer.rilor aparlinind minoritililor circumscripf i i electoralc.
nationalc reprezcntate in Parlament. ART.9I
i+) pot depr,rne "ca,didat,ri 9i alte organiza{ii ale cetd{e'ilor aparlinAnd prezilti
(8) in cazut in care organizaliile ce{Stenilor aparlinlnd minoritl1ilor nafionale
r-r.rinoritatilor na!ionale definite potrivit alin. (l). legal constituite, care opteazd pentru depunerea aceleiagi liste de candidafi in rnai multe circutnscrip{ii
Biror"rlui Electoral Ceirtral. in termen de 3 zile de la corrstitLrirea acestuia,
o listd
electorale, confonn art. 5 alin. (10), mandatul dc deputat atribuit in baza art.4
cle ntcrnbri cuprinz.lncl uu nutnir de ccl pulirr 15%o din nun.rirul total al alin. (12) revine, in ordiuea inscrierii candidalilor aflali pe lista care'a irisumat
ceti{enilor .ur", l. ultin.rul reccllsdmant, s-alt dcclarat ca apa4inind milroritilii cele mai multc voturi valabil expritnatc.
rcspcctivc.
i_tl Dtrca rurnd*rl r,crnbrilor nccesari pcntrtpersoane,
indcplinirca condiliilor
lista membrilor
ART.93
prevazutc la alin. (4) este rnai mare de 25.000 de (1) Biroul Electoral Central rezolvd intdrnpinirile gi contestaliile depuse,
irebuie sa cuprindi cel putin 25.000 de persoane domiciliate in cel pufin
l5 cite un proces-verbal separat pentru Camera Deputafilor 9i
dupd care incheie
dar uu mai putin de 300 de
clintre jude(eie lerii qi in municipiul B,cureqti, pentru Senat, cuprinzind, pe irrtreaga !ar6:
accstc judclc ai pcntnt tntlnicipiul Bucurc,sti' j) organiza(iile cetafcnilor aparlinAnd rninoritdlilor na{ionalc, care, degi au
1r.rroui1" pcntnr ticcarc dintrc
(6) Lista rncmbrilor sc intocrre$tc pc localitd,ti 9i pe judcle qi trebtric si parlicipat la alegeri, nu au oblinut nici un mandat de deputat sau de senator,
data naqterii'
c,Lrprincla: dentrmirea organiza!iei, nllmele qi prenumele rnembrilor, totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecireia dintre aceste
donticiliLrl. denumirea,- seria 9i nunrirul actuh.ri de identitate, serrndturile organizalii qi constatarea organizaliilor clrora li se cuvine cdte un mar.rdat de
persoanei care a intoctnit-o. Persoana
rcestora, precutn gi nr-urele 9i prenumele deputat potrivit afi. 4; numele gi prenurnele primului candidat de pe lista
aceasta, sf, depr"ind o declaralic
care a intocmit lista este obligaia ca, impreuna cru
organizaliei indrepta{ite Ia un mandat de dcputat, care a intrunit cel mai mare
pc propria rispundcrc. prin carc sa atcste vcridicitatca sclnnaturii mcmbrilor, numir dc vohlri; in cazul in carc listelc organizaliei au oblinut un numar egal de
f.".uni laptul ca lisia a fost intoctritd in vedcrea participirii la alegcrile voturi, desemnarea se ihce prin tragere la sorli;
"si
parlatncntarc dirl anul respcctiv.
rni.oritililor
i7; in sensul prezeLrtei legi, orga*iza{iilor cetdlenilor aparli,A,d juridic
,",aiional", prev[zute ta alin. (3) ri1+1, t. este aplicabil acelagi regim
ca Ei
pllrt i(l('lor Pol itice.
(2) qi organiza{iile cetdlenilor aparlinand
18) llcncliciaza cle prcveclerile alin.
minoritalilor nalionale cale all participat la alegeri pe o list[ comuni a dou[ sau
mai mLrlie organizafii; in acest caz, clacd nici un ca,didat de pe lista comun6 nu

t5l
150
_. .., vL r.1 il\S I ITUTIONaLE
UII.IORITATIIC NATIONALE OII.I ROVIANIR. ASPECTE LEGISLATIVE QI INSTITUTIONALE
2.2.3 Lege pentru r
autoritd(ilor administra{ei
centraIe rr. o;)tffia pubtice
2,2,4 Legca audiovizu:rlului nr. 504 din I I iulie 2002 cu modiliclrile qi
EXTRAS completlrile ulterioare
;\R.I..61 EXTRAS
C ) Or.qanizutiilc crrrire
rrilor apar.tin6rrd Ernite nt: Parlamcntul
ptrb.licc
:::),::ilf" alcge.ircriro,rarc 5i nariorrarc o. ,r,.T"'ut"utilor nationare au acces la
cu risrc i" rclcviziune, dacd
,1,':1'.,io.,h :i:]:o'n',ju.c ai<Jc inilial aJitst puhlicat in A4ONITORUL OFICL4L ttr. 534 tlitt 22 iulie
ilJ|,il:.X
".rji.i.it;
r-l,orrionar .,, p.,n,r",."u r;;t;,,'l:;;:.Y,rscripliile crccrorare ,ri,
tut poprrlatiei juclclului,
j;;;; Te.rtul
ttt nrodi./icdrila Si t<tntpletiirile uduse tlc
20A2. Aceoslct este.fitrnta ac'tualizutci,
respectiv a
,J) prinri la LEGEA ttr. 591 clin 29 octtnrrhrie 2002.pi LIiGE.'l nr.402 tlitt 7 octombric 20()3.
calcularca tirrrPilor.tlc
^..,...
poi lttce parialncntare- anterri
nrirrorir,rriro-orio,"i""l]l'r"r.'n.lr.,r'il'llrff;:i1il:"IirlJl,;;l'1fli,ffi
''ii*,ii CAP.2
p..,porfio,ar.;,;;""**.1j.';::il:*r,:1,
Parlatnent p.in,.r. Consiliul National al Audiovizualului
dc antena
Accc:ul parr ia.toi ART.IO
prccutn qi irl candidutil n.i,,"",,,ii|"",", politice' aliarrtclor
inucncl3eni, erectorare, (l) Consiliul Na{ional al Aucliovizr"rulr.rlui, dct.runrit ir.r continuarc Consiliu,
rrrr,or.irdriror ,aric,rrar"l1 ,i'^i'L'.,"' este autoritatc publicd autonomd sub control parlamcntar ;i garantul intcresului
:r, clcctoral,ilpotrivit
ii,: carilclcr
irtr 1 :
i r il: ;
i ffi I' ilJ I : ";f
fl: :iil: fl:ifiyl
,
i: i Jfl i:lXl[:
in cadrul cnrisirrnilor
public in clomeniul comunicirii aucliovizuale.
"",.x.:
.lirporif (2) Consiliul este antoritate unici de reglelrentare in cloureniul serviciilor dc
ART.92 i;lo?'or;.';;'",,, carc
programe audiovizuale. in conditiile gi cu respectarea prevcderilor prezentc-i
(a) in cazul in care leei. l
ceta en lor par{ (3) h calitate de garant al intcresului public in dorncniul conruuiciirii
lilH:I il':, ;*::li a :,:i:, i'I' ;,'Jf;,Ir" I l" nd:
( i a i n6

",
.r'gu rizarici ..,."'r',,r*l]:rr.l11r d.;
";';il:'ffi'i:[iif,]::T;:;:1Xj'ti;r::
audiovi;zuale Consiliul are obligagia sf, asigure:
pt'agtrl clcctoral a) respc-ctarca explimdrii pluraliste de idci 9i de opinii in cadrul conlinutului
u,,tu'i v,rl,rbii;*;l;:;;.:'.1' si
iort"-o-.]"il1;#:linut ccl mai rrrarc nurnir
a
,ii,,i,., cte serviciilor de programe transmise cle radiodilirzoLii afla(i sub jurisdiclia
Rominici;
b) pluralismrrl sursclor dt: infbnmarc a publicului;
c) incurajarca libcrei concurer-rlc;
d) un raport echilibrat intrc serviciile nalionale dc radiodifr,rziune ;i serviciilc
locrlc, rcgionalc ori tenratice:
e) protejarea demnitdlii urlane gi protejarea urinorilor;
l) protejarea culturii 9i a limbii romirre, a culturii yi lin-rbilor n'rinorititilor
na{ionale;
g) transparcn(a nrijloacclor dc conrunicarc in masi din scctoruI audiovizual;
h) transparcnla 0ctivititii proprii.
(4) Consiliul igi cxcrcitrr dreptul de control asupra continutului programelor
oferite de radiodifuzori numai duph comunicarea publicl a acestor programe.
(5) Controlul excrcitat de Consiliu asupra con{inutului serviciilor dc
programc oferite de radiodifirzori ;i a ofertei de setvicii de programe asiguratc
de distribuitorii dc servicii sc rcalizcazl, dc rcgul[, pcriodic Ei ori dc citc ori
Consilitrl consideri cd este nccesar sau prirnegtc o plingerc cu privire la
nerespectarea de ctrtre un radiodifuzor a prevederilor lcgalc, a normclor de
reglementare in dorneniu sau a obligaliilor inscrise in licenla audiovizual5.

1,52

r5t
MINORITATILE NATIONALE DIN ROT/ANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINORITA DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INST

(6) Consiliul cstc obligat si scsizcze autoritalilc cornpctcrltc cu privire la


(3) Consiliul cste consultat cu privirc la toatc pr.oicctclc de acte rl0nxative
eparitia sau cxistcn!a unor practici rcstrictivc dc concurcrr!i, a abuzului dc
prin carc sc rcglcrnentcazi activitrli diu clomc.iul a.diovizr.ral ori
lrozitie donrintntl sau a concentr.lrilor econon.rice, precurn gi cu privire la orice in lcgdturd cu
acesta.
alte incilciri ale prevederilor legale care nu intri in cornpetenla sa.
(4) Consiliul este autorizat s[ solicite qi si prirreasci de la
AR-I.. t6 radioclifuzori gi
distribuitori de servicii dc progranre aucliovizirale oricc date, infornrafii gi
(l) Activitatca C-onsilir-rlui cstc tlnantatd de la bugchrl dc stat gi dirr venituri
documentc care privesc i,deplirirca atribu{iilor salc, avi'd obliga{ia
c r.trlrbr"rgctarc, .,a partr...
confidenlialitatea datelor care nu au caracter public.
(2) Prc;iedir-rtele Consiliului cstc ordonator principal cle creditc.
r\RT. l7
( I ) CurnsiliLrl estc ar,rtorizitt:
a) sli stabilcascir concliliilc, critcriile qi proccdura pcntru acordarca liccnlelor
audiol'iztralc;
b) sl stabilcasca proccclura dc acordarc a autorizalic-i dc rctransnrisie;
c) sri clibelczc licelllc trudiovizuale i;i autoriza[ii de rctransrnisie pentru
cxltloatarca scrviciilor dc programe de radiodifuziune qi televiziune Ei sd. emitd
ilccizii tlc autorizarc audiovizuallt;
rl) si cnlita. in aplicarca dispoziliilor prezentci legi, dccizii cu caractcr de
nornrc dc rc-elcrle-ntarc in vcdcrea rcalizirii atribuliilor salc prcvazute expres in
prL'zc-irta lcge 5i. cu prcciciere, cu privire la:
- usigtrrarca informarii corecte ir opir-riei publice;
- urrnirrirea crprimdrii corecte in limba romtinti gi in lirnbile rninoritdlilor
rrat ionalc;
- asiqumrca cchidistanlci ;ii a pluralisrnului;
- transutitcrca irrforrlatiilor- q;i a cornunicatclor oficialc alc autoritifilor
publicc cu privirc la calanritili uatumle, starca de neccsitatc sau dc urgenf6,
starea de aseciiu ori de conflict arn.rat;
- proteclia urinorilor;
- apilarea denrnitSlii ulrarle;
- politici ncdiscrinrinatorii cu privirc la rash, scx, nationalitate, religic,
convirrgcri politicc ;;i oricnt.lri scxttalc;
- cxcrcitarea drcptului la replici;
- publicitate, inclusiv publicitatea electorali, ;i teleshopping;
- sponsorizate;
- progralnarcu gi clitirzarca emisiunilor ori prograrnelor privind canrpaniile
clcckrralc;
- rcsponsabiliti(ilc culturalc alc radiodiluzorilor;
c) sa elaborcze instrurctiuni Ei sa emitd recomandAri pentrr.r desfhgurarea
activitltilor in donreuiul conrunicirii ar-rdiovizuale.
(2) Consiliul estc corlsultat in procesul de definire a poziliei Romdniei gi
poatc partioipa, prin rcprczentanli. [a ncgocielilc intemalionale cu privire la
tlorrcniul audioviztral.

154
I55

6
E
i!
]i
,vIIItv(I IA I ILt NA IIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE j

2.2.5 Hotirirea Crrvcrnului nr. 589 din 2l iunie 2001 privind infiin{area vadcl.rutrclltsccrctarttldcstatpcl'ltftrrclaliiitttct.utnic.:ilinclrrlrLrlMitristcrtrltrr
Jutt'oclr lrlctrtrl Corrsiiiultri'
Consiliului Vlinorititilor Nafion:rle Infolmirtiilor Ptrblicc' toit " in prczcnla a ccl puliri.iunrhtirtc i:lLrs
(2) consiliul i$i a"s.,,io",o ".jj"i,r,i.,
sdt'
unul clin ur"ttrtarttl rrtentbrilor
I)ublicatl iu Nlonitorul Ollcial nr. 365 din 6 iulic 200 I. (l) HorhraLite ,. *0up,a".,, l,^iorltt'"' :]]]].q':u',ii::lYllli:ll:l;J[,.
apitl'tlllan
,.4\ Ficcere ol'galllza\lc a cctitcnilor
la trn sirrBtrr,vl"..
in tcnrtriul prcvctlclilor art. 107 clin Constitulia Ronrinici gi ah-- lrlt. l2 alin. ,#J;:;;i1,., clo,,*itiu are ctrcptul e . e cr
,',rt,rt.r," Purirr 7

(l) tlin Lcgea nr.90ll00 I privint.l orsarlizarea qi Iirnctiorrarea Guvcrnului r co. is i ir rr r


Iloniinici gi a r.ninisterr-lor, ,ll,l;*: :il' i:H: l;l. fl;:'x[f il'n"lll;' o rc $cd i n r
";. " mirroritdtilor,atiotrale
i] o
'
(iLrvcrnul Ronranici aclopth prczcnta hotirrire. sise va conru*ica
",*.rl):jiii:r".";,"';"ir*.p..iirrand
tt$;ffi:iX'lll':X;..,., gcncrar
(,.,,.,-ii'i"i:i;;;;;; 'it..il'tlll:li:l::,:i:l,'lll'l;-J'i:"""-':
,\Rl'. li tlisetttal ttr
I
ufi.",',iuttttirap.rt crtrc \u
Sc infiintcaza Consiliul Minorititilor Nationalc, cr organ corrsultativ al ridicarc in plcnul
(iuvcrn u i u i, li ra pe-rsonal i tate j uriclici, in coordonarca M i rristelului cadrul qcdinioi clc Gtrvcrn'
lnlbrmatiiltir Publice, avancl ca scop asigurarea relaliilor cu organizatiile legal ART' 6 parlrcrPir
-, c1e Iegtrlit, nrinisttul inlbrrtrirtiilor
cclrrstitrr itc ale- cctirtcn i lor apartinand nri noritdli lor nationalc. iiir-u i.ainrt plentrlr'ri Consilitrltri
AR'T" 2
Consiliul Minoritiililor Na[ionalc estc lonnat clirr cAtc- 3 rcprczerrtan{i ai
o J, 6i i;;;;*il
(2) ln absenia Persc * :i:,l,Hlg:i"1 i J'li :J' l'i'; :. ",, c,, 16 1 dc,
c ga,,
organizrt.iilor cctar_tcnilor aparlinAnd minoritililor nationale, reprczcntate in rcPrczelltant'
I)lrr-lurrrcntul Ronrarrici. AR'l'.7 stttrt:
alc Consiliultti
ART.3 (I)Conrisiilc dc spccialitatc
Cousiliul lvlinoritatilor Nationalc, clcnurnit it.t continuare ConsiliLr, arc a) Corlisia dc lcgislrrticl
socialt 1i ccononlico-['inanctztt'c:
turniritoarclc atributii principalc: b) Cornisia p"n"tt p'oUitnre
a) coorrkrucuzu 1i sprijinl activitatca clrganiza{iilor cctitcnikrr apar}inand c) Corlrisiapcntru itrltura' cttltc Pi nrrtss-rlrcclia'
i";t;;;J Jc t"gut:t u data pe- luni
La scrlicitarcir
nrinorith!i ltir nationalc: 1i) Conisiilc "
b) propunc sprc lprobare rnirristrulr"ri intbrma{iilor publice rcparlizarea ftrndanlctltirta."rp"ti,,....,*lr,"i,',idirr,nurllrru]ltrctribriloraCL.stciirC()IllISlllSc
ori este rreccsitr'
tbnrlurilor alocate in bugetul de stat pentru sprijinirc'a organizaliilor ceta{enilor ixtiaoraina'a ori cle cite
itai;i'
;H;;,;';;"
rpartinind r-ninontiiilor nationale; ART' ^-"''-+lr"it''rlirr rt:nrczelltantii in Consiliu ar
organizaliilot'
c) tircc propuncri dc irnbuni'rtatirc a cadrului lcgislativ din domcniul i I c * i' i,..
I o
::ll[ ll',]]:I H,flI ;:X,:",i,il
rnr:]:'i::::.r:;'^'r".,."r.n,on(ilor
nr inclritirti lor nationnlc;
""i)r'nn"ti"iapartrnano
cctfilcrrilor.
pc corrrisii a rcpr
in Consiliu ai
d) inainteazir propuueri Ministc-n-rlui lntonnaliilor Publice in legdturi cu cic rcparlizatc sc stabilc;tc prttt
nrinoritdliloL nalionalc
ildoptirrelr unor misuri cu caracter acllninistrativ gi financiar in scopul organiz-a!iilor "t'at;lii;;'^p"'lu*"a
-''i'ntern cls ftrnclioua re a acest
u I a'
solutionarii u.rai cliciente, in condiliilc legii. a problemelor ce inlra ?n *l'nr'
t.[,tf
^,l*"ts c.,siliul
competer"tta sil. vigoarc it prczcutci hotluiri
ART.4 a accstu i a' carc v a 1r
liiil:'ii,."rc- thncl Jn"rc
,J1*:,Xl i: iffii: i:Jl'lffii infornra!iiIor
i

( l) ConsiliLrl iq;i dcsligoald activitatca in plen


pc conrisii clc spccialitatc.
Ei publicc'
(2) Lucrarilc cle secretariat ale Consiliului sunt asigurate de Ministc-nrl aprobat prin ordin ti'*i"ii"'f
I nfbrnrati i lor Publice.

,\R't. 5
(l) Consiliul sc va itrtruni in plen. in qedin(a ordinari. trimestrial.
Cor.rsiliul sc
PRIM-MINISTRU
vr.r convoca in;eclinla cxtraorclinari ori c'le cite ori e'ste necesar, la solicitarca
ADRIAN NASTASE
lirnclarncntata a cel pr-rtin o trcilnc din numlrul membrilol accstuia. Cercrea se

157
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA- ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

?,2.6Hotirirea Guvernului nr. tl75 din 2l noiernbrie 2001 pentru 2-2.7 Hotrarirea Guvernului nr.88l din 9 decembrie 1998 pentru decrar:rrca
modilicarea qi conrpletarca HG nr. 5ll9/ 2001 privind inliinlarea zilei de l8 decembrieZiua l\{inoritltilor Nationale din Rominia
Consiliului MinoritS(ilorN:r{ionale
Publicati in Monilortrl Ollcial nr. 789 din 12 decembrie 2001' Publicata in Monitorul Oficial nr. 47li din l4 dccernbric l9!)8.

in tenreir.rl preveclcrilor art. 107 clin constitulia Rorniniei 9i ale art. l2 Guvernul Ronranici hotir5stc:
alin. (l) din Lcgca nr. 90/2001 privincl organizarca qi funcliorrarea Guvemului
Ronrdnici gi a ministcrclor, ART. l
Cuvcrnul Rort.irrici adopta prcze llta hotirriirc. Ziua dc l[i cleccntbric sc clcclard Ziua Minoritatilrlr Nationalc din Rornirrria.
ARTICOL UNIC ART.2
Hotirdrea Cuveruului l1r. 589/2001 privind int-rirllarea Consiliului (l) cu prile.iul Zilei Minoritatilor Nationale din Romania r.,or fi organizatc
Minoritililor Nalionale. publicat6 in Monitoml ollcial al Ror.narriei, Partea I, nr. acliu'ri culturale, sirnpozioane, r.nese rotunde ;ii alte actir-rni cu lcnraticd
365 din 6 iulie 200t, sc nrodiljca ,si sc conTleteazi dupi clltn tlnrlcazA: spccifica.
l. La articolul 3. litcra a) va avea ttrmdlorttl cttprirls: (2) Dcpartanre-ntul pcntru Protcctia Minoritatilor Natiorrak- si MinistcruI
,,a)
spr.ijiui activitatca organiza{iilor cetf,tcnilor apar{inAnd minoritdlilor culturii, irnprcr.rni
cr,r autorithtile adnrinistratiu'i publicc vor a,crircla sprijin clc
nationale;" spccialitate 1'lentru otganizarea Ei desthgurarca r.nanil-estarilor oc:rzittnatc cle accst
J. La articolul 3 sc ir.rtroduc litercle e)' I) si g) cu urtndtofr-rl cuprins: evenirnent.
"e) propune Guvcrnului, prin Mir.ristcrul Inlbrrnaqiilor Publice. r.nf,suri de
imbuuat[1ire a vieli'i socialc Ei culturale a ceti(cnilor aparfindnd minoritSlilor PRIM.MTNISTRU
la1io1alc Ai rcflcctarca cit rnai ficlcli a problcrrtaticii nrinoritAtilor ualionale iu RADU VASII-E
rnass-t'nedia:
t) a6alizcerzd Ei propr.rne Guvernului. prin Ministerul lnforma(iilor Publice,
prisurile necesare dcsfltrurf,rii in conditii optime a invithtrfintului in lirnbile
rrinolit[1ilor nalionalc:
g) iniliazi pi mcntinc leghturi clc coopcrarc cu socictatca civil5 qi cu
o.go,tis,ne intcrna(ionalc ctt activitatc irl domenitrl niinoritdlilor na[ionale."
3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmdtorul cr.rprins:
"(2) Pentru buna functionare a C--otlsiliului iii pentru lnentinerea legaturii
dintre acesta gi stnrcturile guvernamcntale se infiirrleaz6 utr sccretarial tehnic
fbrrnat rlin 2 rcl.rrczcntanfi ai Ministcrului lnlbrmaliilor Publicc qii 2
rcprczcntan[i deseunati dc c[trc organizaliilc ceti-tfcnilor apar!inind
minoritalilor rtalionale trtentbt'c alc Consiliului'"
4. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmltotul cuprins:
"Afi. 7. - ( I ) Coniisiile de specialitate ale Consiliului sunt:
a) Corrlisia pentru ctlltura, ctrlte si tnass-rlcdia;
b) Comisia pentru problcnlc fiuanciarc;
o) Comisia pcntru lcgislaqie 9i adrlrinistralie publici;
d) Comisia pentnr inr'Stin.rirrt 5i tincrct:
e) Comisia pentru ploblctne sociale 9i economice;
f) Comisia pentru relalii cu societatea civild qi organistne itrternalionale."

PRIM.MINISTRU
ADRIAN NASTASE

158
MtNoRtrATrLE NATToNALE otru RouAurn. ASpEcrE LEGTSLATIvE sr rNsTrruloNALE

3frt,:l;:iliffxi,ilHHllXil1il,l,n 5 mai 2004 privind decrararea


zirei ANEXA

Publicatl in N{orritorul Oficial MEMBRII COMISTEI INTERNATIONALE PENTRIJ STUDIEREA


nr.436 clin t7 nrai 2004.
ITOLOCAUSTULUI IN ROMANIA
in terneiul art. l0g din.Constitu{ia
Romdniei. republicatd,
Guvenrul Rom6n ici acloptd
p*;.;;;;;;;. - Prof. Elie Wiesel - pregedinte
- Radu Ioanid - vicepregedinte
ART. I -'tuvia Friling - viccpregcdinte
La propunerea Comisiei.Inte'r.rationale - Mihai lonescu - vicepreqedinte
Rorn6.ia' in conrponenta pentru studierea Horocausturui
stabilita ;e p..iJJrrr"r" Rom6niei ?n - Ioan Scurtu, Institutul "Nicolae lorga", cor-rsiLier de stat, coordonatorul
qi prevazutd in Secretariatului comisiei
::ilTl;: IT j,T:,fff,ran rd cri,r p,",J"" r,",.r6re, zi ua a" 6 ..,".n u.i",. - Victor Opaschi - consilier dc stat, Aclministralia PrczidenlialS, reprezentant
ART.2 al Pregedintelui Romdniei in comisie - Viorel Achim, Institutul "Nicolae Iorga"
(l ) Cu prilcjul ',Zilei Holocaustului,, - i-ya Benjamin, Centrr-rl pentru istoria evreilor din RornAnia
-,
simpozioa,e, vor fi o, acfiuni currurale.
mese rorunde ii .r,. - Liviu Belis, Asocialia evreilor din Rorn6rria, victime ale Holocaustului
(2) Autoritatire adnrinistrali"i ".,irri.J',;;T,L#
p,,ori".'.;;i.9i.locare - Irina Cajal Marin, Feclera{ia Comunitl1ilor Evreiegti clin RomAnia
perrr.r or.garir...:, vor acorda sprijin de - Adrian Cioflanca, Iustitutul "A.D. Xenopol" lagi
:ffii:i,;il ;,ii."rlti,,rr,.,.'n,rn,r.stir.itor ocazionar,e cte acest - Ioan Ciuperca, Univcrsitatca "Alcxandru Ioan Cuza" lagi
- .r\lexandnr Elias, Federafia Conrurritalilor llvrciesti dirr Romirria
PRIM-MINISTRU - -\lexandru Florian, Universitatea "Dimitrie Cantemir"
ADRTAN NASTASE - Vasile Ionescu, Organizafia Romilor
- Mihai Corncliu Lr-rngu, director gcrreral, Arhive'le Natiorrale
- Andrei Pippidi, Universitatea din Br"rcurcgti
- George Voicu, Universitatea din BucureEti
- Jean Ancel, lnstitLrtul Yad Vashcm, lsrael
- Colette Avital, cleputat Knesset, Israel
- Andy Baker, Americnn Jewish Commite, S.U.A.
- Randolph Braham, Universitatea New York, S.U.A.
- Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea Paris [, Franla
- Hildrun Class, Ccnnarria
- Dan Mariaschin, viccprcqedintc B'Nai B'Rith, S.Lr.A.
- Paul Shapiro, Muzeul Holocar,rstului, Wasliington
- Mir;hael Shafir, Radio Europa Liber6, Israel
- Willrarn Jotok, Gcrrnania
- Leol Volovici, Univcrsitatca Ebraici Icrusalim, lsracl
- Raphael Vago, Israel
- Rabinul Menahem Hakohen
- Liviu Rotman, lnstituttrl Yad Vashem, Israel
- Rol.elrne: Meir, ambasador, Israel

160
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.3. Educatia in limbilc minorititilor nationalc (3) Cultclc rccurloscutc ollcial clc stat por solicita Ministemlui
Educaliei.
cercetirrii 9i Tinerctultri or-{anizarca untri invaldrnint tcologic
specific pregitirii
2.-1. I Legca invitlnriintului nr. tt4 din 24 iulie 1995 (reputrlicatl, actualizati) personalului de cult 5i activititii social-misiorrare a
cultelor, n.,*ui p"ntr.u
EXl'RAS absolve,lii invifdrndnului girnnaziar sau riceal, rl-rpi caz, propor{ional
cu
ponderea numerici a tlecirr.ri cult i, configtrra[ia
religioasi a {hrii, potrivit
7'a.t.trrl ittitittl u ,fitst ptrblic'ut in |I'IONITORUL OFICIAL nr. 606 clitr l0 recensii,r6ntului oficial reactualizat. i,fii,1area gi functionarrea
acestui
le<crnbrie 1999. At'eastu e.ste_fi;rnra at'tualizata ctt tlodi.ficarile.yi utnrpletdrile invSfdmdnt sc fhc potrivit lcgii.
uclttse tla OU nr.68 ditt ll ougrrst 2003. (4) Cultelc rccunoscute dc stat au drcptul dc a
infiin{a gi acirniristra propriile
unititi qi institulii de inv[!fun6nt particulirre, confornr legii.
ART.5 (5) curriculumul spe.cilic invilimd,tului preuiiversitar teologic sc
( l) Cctilcnii Rorniinici au drcpturi egale de acces la toate nivclurile gi elaborcazi dc citre cultul rcspcctiv, sc avizc-azi de Secretariatul
de Stat pentru
lbrrnclc dc invirtirnAnt. indifcrcnt dc concli{ia socialit ;i nratcrial5. dc scx, rasi, cultc ai se apr.bii dc Ministerul Eclucatici, Cercetdrii gi rineretului.
nat iona tatc, apaltcnenti pol iticir sau rcl i gioasi. cuniculirrnul inva[dmintului preuniversitar
Ii
irarticular, organizat culte, altul
t-le
(2) StatLrl pronroveazi principiilc invltarnantului clenrocratic Ai garanteazd decdt cel teologic. se r-'laboreazd qi se aprobi corrfornr
legii pentru invhtirndptul
clreptul la educatic dil'erenliatd, pe baza pluralisrrului edr-rcational, in berreficiul superior cunicr.rlurnLtl sc: elaboreazi gi se aprobi potrivit legii.
inclividultri ;i al intregii societ[!i. ART. IO
(-3 ) Statul promoveazi principiile cducaliei penlrancntc. (3) Ministcml EdLrc:r1ici, Ccrcctdrii gi TincretulLri poatc
aproba organizarea
de Lrnitali Ei institutii clc invila,rd,t iri care prcclarea
si sc facd in li,rbi de
,nnr. n c.irculatic internaliorralii. i, co,diliilc preze,tei legi. in
nc.rt"
literatura rornd,i. Istoria rorn6nilor gi Gcograrla-Rorn.iniei i.oti
Lirriba;i
( l) invitaniintul dc toate gradele se desliqoari in limba rtlmini. Acesta se
se preclau gi se
cleslTr;oard, in conditiilc prezenlei legi, qi in limbilc rninorititilor nalionale, examineazi in limba romdnl.
prccum ;ri in linrbi de circLrlaf ic intcnrationalS. ART. II
(2) In ticcarc localitatc sc organizeaz[ gi f'urrc{iorrcazi unitali dc invir(iirnAnt (3) in invirlimitit sc interzicc prozc-litistrrul rcligios.
sau l'orrnaliurri dc studir-r cu Iinrba de predare romini Ei, dttpi caz, cu predarea in
limbilc rninoritirlilor nationalc ori sc asiguri;;ct-llarizarea in linrba materni in nnr. rs
cca rnai apropiata L:calitate in carc eslc posibil. ( la) in cadrulsistemr-rlui ,alionar cle invirtirnir-rt, s.b co.rcionarea gi
(3) lnvSlarea 'in gcoalI a lirnbii rotnine, ca 1imb6 oficiala de stat, este co,trolul Ministerului Ecluca{iei. cercetirii Tineretului se pot infiinfa
;i qi pot
obligatorie petltru toti ceti[enii romAni, indiferent de nationalitate. Planurile de functiona, conform legii, strr-rcturi de invitinrint organizate p,jin .oo1r..u.e intre
invulanriint tretruic sii cuprincli uutndntl nccesar cle ore gi, totodath, se vor unitd{i qi institulii di,.' lari r;i din *r.iini,ror", pe baza unor acorduri
asigura concliliilc carc slt pcnniti insu;irca lirnbii oficialc dc stat. intcrguvcrnamcnta lc.
(.1) Atait in invdtiunrintul de stat, cit $i in ccl particular docttmctttelc ;;colare gi
r-rniversitare oflciale. nominalizate prin ordin al ministrului educaliei, cercetdrii ART.26
5i tir.rerctului. se intocmesc in limba romdtrd. Celelalte irlscristtri qcolare gi (4) Examerrr-rl nalional de bacalaurcat constii in suslinerea
a doui, respectiv
tuniversitare pot li redactate in limba de predare. trei probc co'une gi a trei probe difere,liate i, fu.ctic
de firiera qi J. p-rir.
(5) Unitirtilc qi instituliilc dc invd{[mint pot ctcctua gi entitc, la ccrere, A. Probclc comune sunt:
traclLrccri otlcialc alc docurncntelor gi alc altor inscrisuri gcolarc r;i univcrsitarc a) lirnba gi literatura rortr6ni, scris
,si oral;
propri i. b) una di.tre limbile rrrodernc de circula!ic inter,afionali studiate in liceu;
,,\ITT. 9 c) limba materni, scris qi oral, pentru elevii care au
unlrat stuctiile liceale intr-
Planurile-caclrLr ale invi(imdntului primar. girnnazial, liceal Ei
(I ) o linrbd a minorit[qilor nationale; li,rba Iiteratura intr-o lirnbr
$i de circuralie
prot-esional includ Rcligia ca clisciplinl gcolar[, partc a trunchiului col11ul1. interna{ionald, pentru elevii care au u.nat studiilc
licealc cu linrba de predare i,
tilevul. cLr acortlul parinlilor sau al tutorelui legal instituit, alcgc pentru studiu limba de circula(ie intema(ionald respectivir.
rcl igia gi cottt'csitttrca.

162 r63
MtNoRITATILE NATtoNALE otr.t RotvtnrutR. ASpECTE LEGTSLATtvE sl tNSTITUIONALE
o*r*
(r)
'\bsorvcrrtij dc iic.c'tr. cu diproma
dc bacarrrurcrr, cafc,rr idcntice cu celc pcntru clasclc cu plcdarc in lirnba rornAni. Examinarca la
srL,,rii crisiin.-lii,i, obtinut irr urrur
:.,Jil.llilllli J,,,,,r,.oerc. qcorare inrcnrarionare, Istoria rornini)or gi Geografla Rorndnici sc lacc in limba dc prcdarc a accstora.
*,,llll_."sau sportive de nivel ra (3) In prograrnele Ei manualele de istorie universal5 9i de istorie a romdnilor
dreptur ;";;';; conti,entar, ,"nnoiri'.u,,
olinipic, au
se vor reflecta istoria qi traditiile r-ninoritdlilor nalionale din Romatia.
ac c iai,,, .0, 1.,.
;;

ffi
, l,,."rXfi lill;,
"[],
;:l:]'fi ;;*im l;}]t#i i:
i
ryi,,,a; ,*
,,,.io,u o" nu.,u
(4) In inva{iurdntul ginrnazial sc introduce. la ccrcre. ca clisciplinu de' studiu.
Istoria qi tradiIiile rninoritililor rra{ionalc, cu prcdarc in limba tnatclnd.
iiiiiiXi[:Ji.:':IiS',i,:l'.,;U:*lli,.il,riip."*;,,r
sair olirnpic.
rr'lLrurrdru urt la concLlrsurile sportivc
dc nivcr ,ro,,raiui
Programele ar.raliticc gi rnanr"ralcle la accastd disciplind sunt aprobatc clc
Ministenll Educa{ici, Ccr:cctdrii gi Tinerctului.
nnr. ART. I2I
io+
In v uranrr.itrtLr Elevilor aparlinind rninorititilor nalionale. care lrecventeaze Lrnitiiti de
I part
r, invaldmAnt cr"r predare in limba rotnini, li se asigr,rrh. la cererc pi in condiliilc
".,.' ".*,,,; ;:fi :;l ll.i;ii I$:x1lJ,o,,lll:l,,,,j,,
u,,..,
,tittrtli,ilc itlcilc. crrrcnrcrc legii. ca disciplina de studiu. linrha pi litcratulr rnalcrnS. prccunl 5r rstolia;i
arrrirlernocrari.". *",,oro0..';;il:;ij.,r1::0"'*" qi
tradiliilc rrinoritltii naliorrale respectivc.
ART.122
in vririmintul in invdldrn6ntul cic stat din qcolilc clc artc ai nrcsclii qi anr-rl c1c cornlrlctalc.
pen tru o"r'oonffi ,'.1,rur, m inoritifiro precum gi in invilimintul liceal gi postliceal de specialitate, in catc, la ccler'.'qi
r nafionare
ART. I I8 in conditiile lcgii, predalea se face in lirrba rnatcntl la disciplinelc dc
spccialitate, cstc obligatoric insugirca tcn.ninologici dc spccirlitatc ;i in linrba
,:rfil'"'.':?"1;;,lf;l'I1l1 :li,oritililo. nalionare au ilrepur sd srudieze
si sd se
ronranl'r.
r r., rip,ui r.- ;; ffi rb,-.{; ;i r,,;il;,,,,
I
lcgii. llff I re""Lr
Ji,i:.i1"":[.*f
L4rc cxrsta 'lo cercrc suficicnta, prec um
in condigiile
Art. 122 a fost n.rodifical de LEGEA nr. 268 din l3 iunie 2003.
ART. I I9 ART. T23
(1) in ca<lrul institLr{iilor <ie inv.llimAnt uuivcrsitar tle stat se pot orgtrniza. in
. 1ir irr rirrrctie trc nct'csirliriic,roclrrc sc por organiza. Ia.ccrcrc
resir' condi[iile lcgii, la ccrcrc. grupc, scclii, colegii Ei facultirli cu prctlarc irr limbilc
'urrpL'. rrirsc. sc-c'1ii sau gcori",, p.;;;;; 5i in corrdiliirc
i. rirnhire r,irrorirrjtiror.nalio,arc. rninoritiililor nalionale. [n accst caz sc va asigura insuq;irca tcrnrinologici der
;;,i;; illl"n,. specialitatc in linrba rorniinri. La cercre gi prin lcgc se pot infiinla institr-rlii de
",,!i,l',ffi f, il'L:ll,',i;; aduce atingere in vaiari
i r imbii inv[ldmdnt superior nrulticulturale" Limbile de predare in aceste institutii de
ART. I20
invdl6r.ndnt superior se stabilesc in cadrul legii de ir.rfiintare.
(,1 ) Disciplina Limba ronriinii
"; prcdi irr irrr
sc (2) Se rccunoa;;tc ilreptul pcrsoanelor aparlinind nrinorithtilor naliclnalc clc a
ffii'fi i i:' ;;',;
ii infiinla gi dc a administra propliilc institu{ii clc inv[fSnrAnt supcrior articularc.
i,:l'
prog*rne gcor.re ,u.,,,'J
:::**
i "l:.. " "., ;HXll'',ll 1,: :l
o'tt"'lina Linrba 5i iit"tor,,.o ilil".:;; l;;1;1
;;;;;;;"t.lXedi dupd T conform Lrgii.
.Jn:i:,il (3) Se hcurajeazd institu{iile de invd(dm0nt superior cu strucluri $i activititi
".,,.. i,'fiiiJr"J, i ilT,
e
m anu ai *p
?:.,,1il.,,,i,ffi i" [Tt] ntulticulturale pentt'u pr()rnovarea convietuilii intcrcttricc irnrrorrioase 5i u
;:"::::i,:iffrlihi:ll: e'ot"':"'pi ;;;;;;,;I;",ricc c. ccrc pc,rnr crascrc cu integririi la nivel nalional qi european.
(4) La toate tbrrncle dc inr,Stimant in liniba rontinh sau in lirrrbilc
(2) In inva!Ilnirrlul
o
nrinoritiliror nationare minorit[1ilor nationale sc poatc inscric qi prcglti orice ccti{can ronriur.
rs'|oria
;U;:,:i;i,:i,:ir*:1,*il:i,x1"::1[Ji',To]1" indilercnt de liniba sa matcrni gi de linrba in care a unnat studiilc antcrioarc.
cu
c'rr obrig,,,ia ,,r,,*.r,"r,,'lic; 59Je;;tt; *..,11.-;'J:.,1l,i:tl,t;XiJ:::#il: ART.I24
in inv6!6rri6ntul de toate gradele gi nivelurile probele de aduritere gi prr:bele
til
llt : I t:r ll ;il:f r ii: dI#+:iiJ
lr,rba
;:rj t t:*: t*t;:ni r
.onrani, dupd prograrrc
gcorare
ru,fi exarnenelor tle absolvire pot fi suslinr"rle in lin.rba in care au fost stilcliatc
disciplinele respcctive. in conditiilc legii.
gi ,ranuarc
MINoRtTATtLE NATTONALE DIN ROMANIA. ASPEPTE LEGISLATIVE 9l INSTITUT|ONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.3.2 Instruc(iuni* privind studiul limbii materne dc cltre elevii


ART.125 apar{infrnd minoritI(ilor nationale care liecventeazl Ecoli cu predare in
Ministerul Educaliei. Ccrcstirii 9i Tincrctului asigur6, in lirnba dc predare, limba ronrAnl
pregltirea Ei perfeclionarea personalului cliclactic, precLllll qi manttalc acolare Ei

alte materiale didactice. in baza Legii inva(Smantului nr.84i 1995, rcpublicalS. ;i a Ordinului
ART. 126 MinistrulLri nr. 16461 1998. clcvilor aparlinind ntiuorititilor tratiotralc carc
in conducerea unitililor qi a instituliilor dc invSlamitrt in carc cxisti grupe' invall in gcoli cu linrba tlc prcdarc rorn6.ni li sc asiguri posibilitatca str-rdiului
clase sau sec{ii cu pt'eclare in lirnbile milr:rit6litor na{iorrale se asigurd o limbii 6raterle. in conlonnitatc cu art. 180, Titlul VII din Lcgca ir.rvdtfulinttllui.
reprezctltare propor{ionalf, a cadrclor didactice din rindul r-ninoritalilor, cu se stipuleazf,:,,Asupra drcptului copilului rninor dc a llnrla qcoala in limba
respectarea cornpeten!ci profcsionalc. romdnd sau ir.r limba unei ulilloritIti natiormle hotaraqte plrintele sau tutorele
ART. I33 legal instituit."
Pcntru asigurarea educaliei pennanente Ministerul Educaliei. Cercctidi
qi
pi cu Studiul limbii materne
Tineretului colaboreazd cu Ministerul Cultr-rrii ;i Ctrltclor alte n.rinistere
Studiul lirnbii r.uaternc it.rcepe cu clasa I a ,scolii pritllarc.
interesate, preculll 9i cu rnijloacelc cic intbrrlare in llasa, cultele
rcligioasc'
in situalia in carc uu clev sau mai rnul[i (grupa/ clasd) nu au studiat
uni,rersitdliie populare, fundaliilc culturale, altc societali r;i institulii,
pentru a
dc vArsta, in anterior li6ba matemd gi doresc sA se aldturc unci grr-rpel clase in fr.rnclir.rnc. alta
facilita u".*r.il la qtiinla 9i cultur[ al tuturor cctlfcnilor, indifcrent
decAt clasa I. ei trebuie si facd dovada cunoa$terii lirnbii maternc la trive-lLrl
vederea adaptarii lor la rnirta[iilc urajore carc sttrvin in via{a social[.
respectiv, prin suslir.rerea uuui test de limbd. Tcstul se susfine cu profcsortrl dc
ART. I43 linrbf, rnaterni din gcoal5 9i rru ii arc in vedere pe inccP5tori (clasa l).
gcolare di. j,dclelc.cu invd{6rnint 9i itr
(l) in structura ir.rspcctoratelor Ef'ectivele de elevi gi formafiunile de studiu
Iimbile minoritalilor nationale snnt cupringi 5i irlspcctori Ecolari pentrtt acest Forma{iunile dc studiu cuprind clase satr grupc in coufornritatt- cu
inva{[mint. prevederile art. l58ll din Legea nr.84i1995 qi in confon'nitate cu Ordinul
ART" I54 ministrului educafiei nalionale nr. 4150/l 99tt, Ancrxa I -2icl-
(5) Candiclatul la concttrsul pclltru ocuparca unui post didactic cu predare in altl in contbrrlitate cu Legea invdldmanttrlui nr.8411995. Titlul V' Cap. l.
iirnba decit cea in care Ei-a lacut studiile superioarc suslille in fa{a r"rnei
cornisii
si prcdarca- art. 158, alin.2, inspcctoratclc acolarc judclerrc vor inaitrta Ministcrului
de specialitatc un tcst cle cuuoa;terc a lirnbii itr care unrteazi facd
Educa{ici Na{ionalc sprc aprobarc toate solicitil'ilc dc constituirc a fbrnraliurtilor
de studiu sub efectiv. in localit[1ile cu elective recluse de elevi (sub 101 ciclu),
se poate organiza invh{dmdnt sirnulttrn, cu respcctarca condiliilor treutiotlate.
Nunrirul de ore la disciplina limba nlaternd
in clasclc l-Xll, nun.rhrul dc ore afcctat studiului lirrbii rnatcnrc cstc clc
3-4 ore pc sdptirtrdn[. Avind in vedcre taptul ci orclc rcspcctivc fac partc din
h:unchiul cornutl al Planului cadm de invi{[mAnt pentm clascle I-VIII. dircctorii
de gcol vor include aceste ore in orarul pcolii.
lncadrarea personalului didactic
La clasele I-lV. orele dc lintba nraternl vor fi predate' dc rcgulS. dc
invlldtori carc cunosc linrba r.natcnri a clevilor. irrvilitorul clasci are prioritatc
in predarea^accstor ore. dacf, cste vorbitor dc lirrbd;i aparfinc cornunitatii
respective. lntrucat hr gcolilc cu prcdare in linrba ronrAtrh orclc de linrba
matemf, nu firc parte din nomra obligatoric a invitdtorilor. elc vor fl rctribuitc
prin plata cu ora.
In situalia itr care invi{Storul clasei tru culloa$te sau nu doreqte sE predea
limba matcmd. orele vor ti repartizate unni alt cadnr clidactic titular al ;colii sau

* lnstmclirrni aprobatc pdn Ordinul Ministnrlui Educaliei Nalionalc nr lill tlin .ll.0l-1q99

161
166
^rrEU r E LEGISLATIVE Sl {NSTITUTIO[.,ALE

absolvcnti tlc licc:tr' lhri


orc pot ll.r,inutc ar rlc
suplinitor, vorbitor dc linrbl Orele' trrtrl in nortna acestuia, in cazul in care nu in situalii dcoscbitc, accstc
are llon't1e r-:onrplctl in gcoald, situ slult rctribuite prirr plata cu ora, daci a pron J' b*'n *""::rilii,:i;i::,*'ll,;: i:I.[ll]. \l]
i
depigesc obl igalia nrax i nrir. accstora - trvaudtr-se.irr
vedere.regt:li,,"i:"::";'-i,.I*.r,*" inrle ohiectiVele'll';i
iii:!::lllliii
lor
llegtrvernametrtale ce-
a
ln claseleV-Vlll, in;colile in licee. orele de linrbh
profesionale Ei ffi;;" n'gani'otii
maternf, vor fi
predate de prol'esori de specialittrte sau de pcrsollal necalillcat in qcolarizarca rrotni lor'
specialitate, dar carc poate facc dovada.- cu actc sau prill tcstarc - ci stipirrerste Evttluorea
Evttluorea .
atc. clcvii rror.,r in
turiclic 9c, donllrf lOr
\i()r
La exatttcllttl dc capactt' ,.nr c nr,^-"x
bine limba rlatenri pe carc umcaz6 si o predca.
Con{inutul invlflmAntului alcge
"'"u"
'.tot"it
nu il; srtsLittcrca
;;';' ari
r:...r-,,

tczcr scnl cstrialc


,i1:rr(.r'r1;1 rt'ot.ttnttt.
ca proba-dc collcttts i]uPt.rrvrrr-"-.T:l: ll1..' illa" ilirlba
sau :,l,':il'";t;
up I i
;,1;:' iln'or-tti111l
I: cstc
Studierea lin-rbii nratcnrc dc citrc clevii apa(indnd difcritelor minoritEli ;;
'""1, v-XIl'
nalionale, care frecventeazd qcoli cu predare in limba ror.nin.1. se face pe baza facultativ['
progran.rclor de invi{ami}lt aprobatc de rninister, a lnanualelor gcolare elaborate
iIr baza accstora. uri a rxanualclor autorizatc in confonritatc cu Ordinul DisPozi{ii linale co^rl.ftrccrilc clc' ;coli t'']l
jtrdc{cnc +i "luutt "t
Ministrului nr.38ll/19S8. in studiul lirnbii nratcrne se va unr.riri transpunerea Inspectoratclc 5colare prczcntelc lrtstrttt.l.itrrti' Pcnlttt
r.,i."iiol tlc- clivcrsc ctttii
in fapt a obicctivclor gcncralc qi operationalc vizatc prin refonna iuvirfEniiintului cuno$tinta parrinlilor r, ""i,r".,,nuttinta .1.';i;,;i tle t''c'ttrrilc 1'rc citt'c lc
din Rom0nia. cir aco$ria sa p'*ti O",'.Jn'.i,
Profesorii au drcptrrl de a selecta clin manualelc lcolare textele pe care le au' cu lcgalc',d.ircctorii tlc scoli 'ttt
trhltgltlirr slt
considerd adecvate nivelului de cunogtinle al elcvilor, recontandilrd pentru in conlbrnritatc Plevetlcrilc apartin trcccsarttl clc
in"iJtt'o*t"tt'r gcolaic ju'Lcicnc dc citrc
lecturi suplimentari pc ccle carc nu pot fi stucliatc in numlrul dc ore prcvdzut. tirtrp sl.rccial clc
uuancl pt''tto";;-,; i't
comunicc 'Jin vcclcrc t'cginrr'rl
Frecven{a gi rvaluarca clevilor manuale pcntru iit-,.'ba '""*.'''o
E.valuarea cLlllo$tinfelor elcvilor sc facc in conformitate cu rnctodologia ;;;ili; u,1.
" tll':.:il$lffi[:*'^"J'S;li;:1,:'Xi i il$i:lF ;c' r'r
evaludrii. in clasele V-XII. elevii vor sustine c6te o lucrare scrisd pe semestnr
(teza) la limba maternd. ,.",*.'ffil'"i.,,:*:ii;T;*i;*iii [* m:;:llxi'i:iilil]i d ca,r*
Sustintrca exan"re:nulrri dc capacitate la linrba matenri pentru aceasta Direc!ra (rellcri spccialitatc acortli-t
catcgoric dc clcvi rirmirnc la latitudinca conduccrii ;;colilor, prin consultarca Ministcrurui rat,calici
Nati;,J- pri,. lnrp""i,,,"ii "i trt
obligatorie a pilrin[ilor qi ti clcvilor in cauzd. ,p,,ii,,-i" o.,yl.r::-r,:;fif,*,;ljilS":,*:ijlll,,;'in;I],ll'[:.,j],,11:l;!il'l'
Studiu I linrbii rrtaterne rronrani nlatcnle ale tlttrorttltlt
Avindu-se in vedere specificitatea invSlim6ntului pentru rromi, se vor ilH::lil::';I;^.;i;l*,;t:':*L'1 :'fiffi:):'. qi:y p r r. (, r c1 i n, r

ilnaltoarele prevederi ::.,, 5i prcvcdcri


pl'cctll11 ;,''t.)iit" altc
respec ta u su prl irn eutare : tlispoz'i1ii
Stutliul litnbii nralet'rttt tt"ontutti sc face conforn.r prevcclcrilor de la cap. L Ministrului r.runr6r.ul 4787/1996,
t' rtt c ( t lttt
l,l. iar in cazul elcvilor ale clror fanrilii iq;i schirnbl ficcvent dorniciliul, acesta contrarc prczrntclor
In sI

poate lnccpe in orice an dc studiu sau in oricc trontcnt al anului qcolar, lbri
condilionarea existentei domicilitrlui stabil in respectiva localitate.
De asemenel. orelc de lirlba rromani pot fi introduse la nivelul oricdrei
clase, inclusiv in rrazul elevilor tronri care nu cullosc limba 9i doresc sd o
str"rdieze, qi in oricc urolrcnt al ar.rului gcolar.
Cererile pcrrtr-u introduccrca orclor de lir.rrbb rronrani pot fi depusc de
pdrin!ii elcvilor inclividual sau in colcctiv. Dirccliunilc 1;colilor gi cadrclc
didactice nu au drcptul si influcr.r(czc optiunca clcvilor qi a phrinfilor iii legLnrri
cu studiul linrbii rnatenrc rrornani.
incadrarea personaI u ! u i d i dqcI i c:

ln condigiile unui ntulir lirritat de cadre didtrcticc califrcatc dc limba


rromarli, orelc de limbi matcrnd rrotnani vor fi asiguratc in lipsa accstora - dc
rromi absolvenli de liccu (cu diplomir dc bacalaureat).

l6q
I6R
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MtNORITAT|LE NATTONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE Sl INSTITUTIONALE

2.3.3 Notil'icare nr. 29323120.04.200,1 cnrisl de lVlinisterul Educa{iei 9i in vcdcrca aplicdrii ilt totalitate a ConvcnIici intcrrtationalc privind
Cercetirii climinarca tuturor fbrmclor cic discriminarc rasialA. a Convcnlici Natir"rnilor
Unite privind drepturile copilului qi a prevedcrilor din Conveutia UNI-.SC()
MirristerulEducalieig;iCercetiriiiqipropune,capoliticieduca{ionald, privind Discriminarea in Educalie. Ministerut Eclucatiei ;ii Celcetilii interzice
asigurarea echifitii in cdtrcalie, itr ceea ce prive;te accesul egal la toate
fornrele formarea grupelor in invdtiimintul pre;colar. preclrllt 9i n clasclor [ ;i a \'-a.
cleinvil6nrdnt. drir;i i, ceea ce privcSte calitatea cducaliei pc,tru toli copiii, cuprinzatrd exclusiv sau prcponclctcrrt clcvi rorni. Accst tip dc organiznlc rr
dc originca ctnicd sau linrba tnatcrnd. Din pcrspcctiva accstui
iudif-er.cnt grupelor/ clasclor, indif'crcnt dc rnotivclc ittvocatc. constittlic l'onni: rlc
pri,cipi.. irnbunaialirea califfitii cducaliei copiilor rotli reprezintd o prioritate ,.gi"gor.. Segrcgarca cstc o fcrmd gravi cic discrintirtat-c. irr cadrtrl sistcllltllLrr
prcvdzuth in Strategia Guvcrnului dc ilnbulitilirc a situalici romilor, precum
qi cducaIional. cn cxccp{ia gcoliior/ clasclor iu prcdare-a tlrtliror clisi:ilrlinclor irr
in Strategia cle Dezvoltare a invdtimAntului Preuniversitar' lirnba rotnatri. Segregarea cottsta in Sepalat'el fizici. intentionata sllr.l
Pr:ogramul Accesul la cdr-rcalic al grupurilor dezavantajate. cu focalizarc neiutenfiottatd, a copiilor rott.ri de restul copiilor ir-r Ecoli. clasc. clirdiri ;i altc
pe romi, iriitiat de MEC. Direciia Generali pentrlr inva$nlant facilitati, astlcl incit numirul copiilor rotrli fatd dc cci ncrttttti cstc
bre,niversitar, cu fo,d*ri PHARE, se der,lcazi in accst a. gcolar in l0 judele' dispropor{ionat dc marc in raport cu proccntr.rl pc car-c copiii ronri tlc varstir
ur-urdnd s5 sc cxtindd in anul gcolar viitor ill alte l2-l-5 judclc' ;colard il rcprczintd clin totalul populaliei dc virsti gcoltrl in rcspcctivr tttlitatc
Prin colnponenta de granturi 9i cca dc clezvoltare irrstitulionala" administrativ tcritoriald. Scgrcgarea arc clrcpt const-ciuli acccsul incgal al
Programul Accesul la etlucafie al grupurilor dezavantajate' cu focalizare
pe rorni copiilor la o educalie de calitate. Separarca in griidinilc q;i ;icoli ctltrtlttcc
vizJazd asigurarea egalitaiii Eanselor la edLrca{ie, rcducersa abarldonului ;colar invariabil la o calitate a educatiei infcrioari cclei ofcrite in grtrpele. clasclc satt

;ri recup"rala copiil'or carc au abandonat i,vifirnA,t,l obligatoriu' pregatirea gcolile cu o alti urajoritatc ctnici a populalici qcolarc.
cadrelor diclacticq itl dolrcliul cducaliei incluzive, al cduca{ici interculturalc,
al Mcnlincrca separlrii in cducatic pe critclii ctnicc irrc cfcctc^ncgativc atat
dczvoltarii relalici Ecolii cu conruuitatea, pregitirca prin invifirndnt deschis la pentru ronri cit gi pcntru societatca lourancasci itt atrsattrblrt. lrl gcolilc crr
distan!i a cadrelclr didactice rorne lecalificate, recrutarea 9i pregdtirea populalie forrr.rati prepor.rderent din rorni sau iu claseie loruatc nulrtai clin elevi
mecliaiorilor ;;colari rorni, forrnarea inspectorilor gcolari 9i a directorilor de romi s-au ideltit'icat urg'ritoarele caracteristici: tncn{ittcrctr prc.itrclecitilor la
gcoli, crearea unui meclir-r qcolar atractiv prin reabilitarca;colilor qi dotarea cu nivelul popula.tiei majoritare qi al romilor. sentinrentul dc inferioritate la copiii
materiale cducapionale adccvate ctc. romi, numir insr,rficierrt al cadrelor didacticc calillcatc, f'lr-rctuatia cadrclor
Arrterior gi in timpul c'leruliirii acestui plogram, s-a constatat existcnla' in didactice, incapacitatca dc a prcgiti clcvii la un nivcl carc sd asigttrc succcsttl
anulnite unitili dc invdldmriul, a cazttrilor tlc scgrcgarc in invifdmi6tul qcolar, rata ridicatl a 6c;colarizdrii gi a abandonului Scolal"ctc. Pc clc alta partc.
ot-rligatoriu, prin crearea de clase sau de gcoli in care invali ntul'rai elevi romi' este cunoscut qi dernonstrat ci includerea copiilor in clase mixle din pllllct de
De isernenea, astfel de cazuri au |ost adttse la cr.rnoqtinla MEC sau
au lost vedere etnic qi culturai coltribuie la cunoaSterea $i acceptarea di['elenlclor
prezelttate in presii dc cdtlc olganizafii llollguvcrnalncntalc care Se ocupd de efitice gi culturalc, la tolcranfi ii, totodata, favclrizcazl sttcrccsul gccllar.
rcspcctarea drcpttrrilor ol.t.tltlui. Inspcctolatclc $colarc vor lua toatc urlsr,rrilc pentru it protttova principiilc
i,-, situaliile dc scgrcgarc intdlnite. rcprczentanfii gcolilor satl ai i;colii incluzive o gcoali intcrculturali, dcschisd tuturor. cll ttll
inspectoratelor Ecolare respective au invocat situalii,^ obiective sau
nu, care au curricuium care reprezinti cliversilatea culturald a populaliei. itt care llecare
.ondr$ la clase lomate exclusiv din copii ronli. in cele mai multe cazuri, copil beneficiazi de acces egal la o educalie de calitate.
motivul prezentat a fost existerrla corrunititilor conrpacte de ronri ;i necesitatea lnspectoratele Scolare vor analiza situaqia tuturor Ecolilor iu care trut'ttirltl
gcolarizirii copiilor cit mai aproapc cle dorrriciliu, dificultatea transportului copiilor rorni f-a1f, dc cci ncromi cstc disproportionat clc tttarc in raport cll
elevilor la altc unitAti dc invd(drnint. ln altcle, a fost invocatd nccnnoaqtcrea sau procetrtr.tl pc carc copiii rorni de vArsti gcolard il rcprczinti in totalul populalici
cunoa$tcrea insuficicntE a limbii rotn6trc clc citre copiii romi sau
nivclul de vdrsti gcolari clin respectiva unitate adrninistrativ - teritor-ialI gi vor ir.ritie r-rrr
necorcspunzitor de prcgitire gcolari al acestora. in multe din aceste situalii, plan de rnisuri carc umrf,rcEtc cradicarea segrcgiirii. Misurilc propilsc vor lr
o.garrizareu de clasc:formate doar din elevi romi nlt a fost insotitd
de mdsuri de adaptate fiecirei situalii in parte Ei vor fine cont de faptul ci procesul
remediere trlen{ionate: rcabilitarca qcolilor, asigurarca ului
a delicienlelor desegregdrii este url proces pe terntcn luug. Acest plalr va ctqlrinde - flri a se
*"aiu g.otur atractiv, dotarea cu matcriale didactice adecvate refiredierii qi limita la - demersuri de tipul:
recuperarii Ecolare, asigurarea transportului qcolar, organizarea de
grupc de - fonnarea colectivelor mixtc dc c-lcvi la toatc nivelurilc de- cdr'rcatic;
gradinila pregdtitoar:e pcnlru {icoala sau dc orc dc prcgdtirc suplimentarh'

t7o t'71
. .-.* ",,, nurvrANtA. ASPECTE LEGtsLATtvE
gt INSTITUT|ONALE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $l INSTITUTIONALE
. -ulILqElI4IlU._
- astgururca transpot.tulUi clcVilor rorrri
la
p",,,";;;;;ii; dirr r:o,rrurrir,ji n:,"r,"*lll'J":lil,iii r,ajorirarc ernici. in 6, art. I5(2), (3), prccr-rr-I-l;i Lcgea nr.27 din 5 nrartie 2004. privind aprobarea
-'p...i-or
urr.zarea in co,ru^ a spariiro.r;;;i;;;:;;oririror Otdonan{ei Cuveutului nr. l7 l 2003, art. 20.
exisre're;
eiarrgajarea i. ,,,.,rirroril".j", ,",rt.
-: iil]l.:.^,
()tcrtrca dc. Ot.c srrplirrrcrrtarc
tlc SEC]RETAR DE, STAT
dificulffiti
i,r proc"s,,l .i" i,r"aior., "- twuttlttil'?re
rCCttnt pentru copiii care irrtanrpil6 IOANA IRINEL CHIRAN
- promovarL-a idt:ntitilii
--'-'i" cttricc a ronrilo
!.rrr!L! €t
curriculrrrn; IUIrlllor tn gcolile mixte,
inclusiv prin
- cooptarca in gcori a ca<Jrcror dicractice
curricu I unru i speci
ror,e carc si asigure predarca
I u fi c.( I i,,.l Uu ro, ro,ii .ijlr*,, rorn i lor);
;,:l1'i,:,ii:. J"1Tfi l,HJ;i,lil*:*
j
*:*j,lj
;:,,., v c p c,, ru a as g u ra jil
-faciritarea transf'erurui crcvilor I

r;-;;;ir" ca-ncr se r-rnn6rc;rc ccrriribrarca


proportiei dintrc clevii
romi gi ,r",.o,r.,i
i,ri-.-o p.oul,i;
- irrrbn,area conrunirdsiror d;
r",;;;;;,'Jir]y::: i,
; i" a":i'i ; sLrca{iei scorire n.rixrc ai
:lJ,Xffi;,:}|ffi 'o''iJ"r, 0., n vizi re r
regLrrate
" i,
<lcs1,rc bcrcficiilc.citucarici irrctuzivc.
;JLHffii:;:l::l;J"'rr1il.r in scopur
organizarea o" r"' i'}i,."'4,;'.L;, ,orni sau
"r..'*il[T"r:11i.1."i,:i.copiilor
It-a.'a-itt a' IV-;,
,",,,,.,,0.111i'i.'fill:." " Y1,1a vrr-a si a Vrrr-a, precum si
".".1,:,?,lilfii,Iili*
preponderen r 0,,, .l
*,,1, #l rl;,i,i
;::,;:
.1..,i,.
it *ilHT
* .",'ii,".,,
i:i": lifiX i : lll',: ff:i1 ;:# *:jliT: 0",
"n
a.

i:.i:T'l*l:x,;:;flT:,,i;it;;tt}.,..:",*1tr[:iffi
li:ffva funclarnenta tertloriali' Acest plan de
;lJ:,:
se rndsuri
1ie masurile e,urrrerate n1i
irnpticnrea outo.iratiiu,.
ru.or",
a cclor^carc aPirA clrcptrrilc
n.o.g"rrri',,".ti
ornulLrilf "J,i":1,,;LflJl"*ff'::l1liJJil
,...-;i;;;".,
ln cazur in carr.- rcarizarca i"rar"r"'trr-tc alror finarrrarori.
i'tarupi,d dificurtati llraJore. i"rn..,"rr,.]. dc_ vcdcrc ct^ic din punct
Educatiei Ei cerceririi sirraria E.ot*. vor preze,ta Minisrerurui
i,r.tetatirr.
'r*tri''"uligaqia
occLia firrara va apar[i,e
Educatici gi ccrceririi- Ministerului
interrer'atc pentru plar ru I -i,,r,',..tornrrr dc a prczcnta rnotive
.t" o.1i r,.l"-f i"rrr",'i, ncrcal i zat.
- Irrspc-ctoratcrc s.olarc
,or ,.rrr-,,rii"lJ ,oc, Di...tiu
I,virirnant prcunivclsitar, p6n.1 ro ootu.r"'is nrai
cc,crarii pc,tnr
2004, o inrornrarc privind
*l;ii1::..':,':::ril.ll pracu,I,,, ;r;;;i ;,,r.isu
;ijllir*"',i1",. ri
MEC va rno,itoriza a,licarea
pf"r,,f ri .f" ,rds,ri gi srpr-lne
lrlspectofateror Scorarc' ordonanta atentiei
nr. r3i ain : r uug*, zo0o,
Legca nr. 4512002. carc prevcde ,un.1io,ru..:, aprobata prin
discri,rinarc' incrusi"' in'a.,mcniui tuturor forrnelor dc
eii,*ii"i.'.r",",n arr. r(4), art. 3 (d), art.

t72
171
MtNORtTATILE NATIONALE DIN ROMANIA ASPECTE LEGISLATIVE $l INSTITUTIONALE MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

2.4 Administra(ia Public[ locall afigarea anunturilor de intercs public ;i in liurba tnate rnf, a cetdtenilor
aparlinind minoritatii rcspective:, in condiliile prcvizute la alin. (2).
(5) Actele o{lciale se intocmesc in rnod obligator:iu in Iirtba rotn6ni.
2..1. 1 I_egea administrn{iei publice locale nr.2l512001, cu modificirile
cornpletirrile ulterioare ART. I06
;i (8) In judelele in care cetatenii apartinind r-rnei minoritati natior-rale au o pondere
EXTRAS
de pcstc 20% din nurnarul locr"ritorilor ordinca dc zi sc aduce la cunostinta
l)r-rblicatrl in Monitorul Oflcial nr. 204 din 23 aprilie 200 l.
publica si in linrba materna a cetatenilor apartiniind rninoritatii respcctive.

ARl" l7
iu Lruitritile achrinistrativ-teritor:iale in care cetl{enii aparlinand minoritdlilor
!lirtionale au r-r ponclcrc clc pcsfc 20')1, clin nunlirttl locuitorilor autorital.tile
ar'itlrnistratici pgblicc localc vor asigr,rra folosirca, in raportrtrile cu ace$tia, $i a
lirnhii matcrnc. in confilrmitatc ctt prevedcrilc Constitulici. alc prczentei lcgi 9i
lle convctttiilor internationale la carc Romania trstc parte'
;\R'L 40
(7) ln cor.nuncle sau ora$ele iu care cetdlenii aparlinind ulei nrinoritili nalionale
au o ponclcrc dc pcstc 20?i, din nr.ttlrirrttl locuitorilor ordirrca cic zi sc aducc la
cun0$tinla publicn 5i iu limba n)atcrlla a cetf,tcllilor apar{indnd minoritilii
respcct i ve.
ART.43
(j) Lucralilc $crlinlelor se clcsfigoari in limba romiini, limba oficialS a statnlui.
ln consiliilc Iocale in carc consilicrii apar{inind unci rninoritirli na!ionale
rc;rrczirrtir ccl pr-rtin o trcirnc rlin rrr-rlnirrul total, la gcdinlelc de consiliu sc poate
tblosi ii lirrba matcrnn. lrr accstc cazuri sc va asigura, prin gri-ia primarului,
tr-atluccrca i1 linttra rottratrl. lll toatc cazurilc documentele geclinlelor dc
consiliu
'intoclresc in lirriba rotninf.
se
AIIT.51
In Lrrritalile aclmirristrativ-teritoriale in care ceti[enii apar[inAnd unei rninoritali
,arionalc au o pondere de peste 20% din nluniml locuitorilor hotarArile cu
clractcr noflnativ sc adr.tc la itrnogtinfa publici r;i in limba matcrnai a cctdfcnilor
aparlinind nrinoritittii rcspcctivc, izrr cclc ctl cafactef individual Sc Colnullice, la
ccl-crc. 1i in lirnha lltittcrltS.
ART.90
(2) In unitntile aclrinistrativ-teritoriale in carc cetalenii aparlinind unei
nrinoritili na{ior.ralc au o ponclcrc dc pcstc 20oh din nutTlrul locuitorilor, in
raporturilc lor cu autorititiic adrninistralici publicc localc qi cu aparatr'rl propriu
clc spccialitate acegtia se pot adresa, oral sau iu scris. gi in limba lor nraterni Ei
vor primi rSspunsul atit iri linrba romiini, cat $i irl lirnba matemi.
(3y in condiliile prevlzute la alin. (2), in posturile care au atribtrtii privind relalii
cLr pLrblic,l vo, i in.a.lratc qi persoale care cutlosc lirnba materud
a cetdlelilor
l1'runitriittd ruinoritrrlii respecIi vc.
i+;,l,Lrtoritn{ilc adrninistraiici publicc locale vor
asigura inscriplionarea
<ien,rmirii localit5lilor 9i a institLrliilor pubiice dc sub autoritatea
lor, prccum 9i
** ,,^ | ,v,t^Ltr utN RoMANIA. ASPECTE
LEc|SLATIVE gt |NSTITUT|oNALE
UIT.IOR AT E NATIONALE OII'I ROITIAruIN. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
2.4.2 Iloririircr Gu,
pcnrru a;rrobirrcir Nvernului
nr' 1206 din2T.noicnrbrie
2001
t *, r e ni r. r
"
rn ,rrnrinisrraria
o;;i il ilT ;I.,ff ::l;;?ff [,;l l. [1,,;
,
;mtk f, fl:X?, ANEXA I

pubric, ,".'Jri,'",,n.*."
Iut.rr te n r. 2 l 5/l()0
t . cu rnoclilicl.lii
*,a-*"^ aaministraii*iprt,ti"e NORME
ii .r,,,p,erI rile ulteri,are de aplicare a dispoziliilor privitoalc- la drcptul cetltc-nilor aparlinincl unci
I',ubricat. in Monirorur
oriciar nr. minoritali na!ionale de a folosi limba matemi in adn.rinistralia publica locala,
7tr cli. 7 aecc-rribr-ie 200 I. cuprinse in Legea adr.ninistraliei publicc locale r.rr. 215/200 I
Irr rcrleiul prevcclc_rilor
arL 107 clin Constitulia
(i u verrr u I Rotriirr Rorrrinici. CAP.
iei atlop t h,rr"r;;;r;;;;.. T
Dispozifii generale
.\R't-. I
Sr. lprob:i Nornte-lc aplicirrc a <lisPozitiilor
r
AR.T. I
lrp, trnrird r-,,.,"i ,.,.,i,,rritl* p.ivitourc Irr rlrcptrrl Ceta{enii apa4inind unei rniuoriti{i naliorralc, care au o pondere cle peste
cct.[cnilor
r,rrri,eii roc.ra .,;;;;i::r;,,"i:::l*H;:i:f:;, i,,,,0, ,,,;',;,;';1,',.i;,i,istraria 20Yo dit nurnlnrl locuitorilor dintr-o unitatc adnrinistrativ-teritoriali, au dreptul
de a folosi limba matcnrd in raporturilc cu ar"rtoritirtilc aclnrinistratici publicc
illlii:,iil,::I1:l"Ji",J:ll,n'" "i;Td;;;,,;];ll:l
arc' prcvrizutc i'lll:;li:l':jI,:J,:'J#ij
in artcxu ca.c l)rcc'
locale, in conlonnitatc cu prevedcrilc Lcgii adnrinistratici publicc localc nr.
Pre/L.nrir lroriir.rirc. ,;;;-i,,;[,rnrii <lin 215/200 I, cu modificirile ulterioare, ale Convcnlici-cadru pentru protec(iir
minoritalilor na{ionale, ratificati de Ror.n6nia prirr Legea nr.33/199,5. ale altor
;\R'l-.2 conven(ii $i tratate interntrliontrlc la care RorrrAnia cste partc. prccum gi alc
Prc lc'cri i. pr.cscdirr ri i jtt<lctcrtc
prezentelor lronne.
tlisJr'ziriire lirezc.re i ,,"lliiii]"'"t ;;i prirnrrrii vor uclrcr. Ia inclcplinire ART.2
(1) in raporturilc cu autoritllilc adnrinistralici publicc localc c:ctirlcnii
apar{in6nd unei rninoritifi nalionale din unitatile adnrinistratir,-tcritorialc in care
aceqtia au o pondere de peste 20'% din nurndrul locuitorilor au dreptul si li se
PRIM-MINISTITU
r\DRIAN NASTASE aducd la cuuostilllar, in linrba materll, ordinca dc zi a scdinjclor consiliului local
sau judefear.r, precuul gi lrot[ririle adoptate de accstca.
(2) ln conditiilc prcvizutc la alin. (l) cetSlcnii apar{inind unci rrinoritlrti
nalionalc au clrcplul si se adrescze autoritalrlor adrninistratiei publicc localc qi
aparatului propriu al consiliilor locale Ei judc{ene, oral sau in scris. si irr linrba
materri5, precunl gi de a primi rf,spuns atfit in lin'rba ronrdrra, clt gi in lin'rba
nratcmi.
ART.3
in consiliilc locale sau
"judc{c-ne
in catc consilierii apartiniind r-rnei nrinoritlili
na{ionale reprczintd ccl pulin o trcinrc tlin nurn.1ru1 total. la qcclintclc dc cousiliir
se poatc lolosi Ei linrlra rrrirtelna.
AR'I" 4
(1) in localititilc in care cethlenii aparlinind unci nrinoritiili uationalc atr o
pondcrc clc pcstc 20% din nurnhrul locr,ritorilor sc va asigura irrscliptrorurrcu
dcnunririi localitalii gi in limba nratcnli a cctifcnilor aparfinind nrirroritirlii
respective.
(2) In unitdlile administrativ-teritoriale in care cetitcnii apartinincl Lrnci
nrinorit[1i naliouale au o pondcrc de peste 209/o din nunriml locuitolilor
autorit[tilc administrafiei publicc locale vor asigura irrscril:lionarea dcnurnirii
instituliilor publice' clc sr-rb autoritalea lor, prccurn qi aiigarca anunturilor clc
l,76

tll
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA, ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE 9l INSTITUTIONALE

cazurilc-.in liurba rourdni q;i vor fi insotitcr clc traduccrca in linrba rtratr'rni a
interes public ai in liurba rratcrni a cctlfcnilor aparlinand rninoritdgii respcctive.
tatli indrr--pta(itc.
rni nori
in condiliilc Iegii. (5) Tcxtele tinalc alc hotlririlor gi celorlaltc doctrnrcntc supusc dclibcrarii ;i
aproblrii consiliului local sau jLrdelean vor ['i rcdactate in lirnba lomani qi vor {r
CAP.2 traduse in linrba minoritElii nationalc.
Dispozi{ii speciale (6) Folosirea lin.rbii n.raterne la lucr"lrile;;edinfci consiliului krcal sar-r.judetean
se collscrnneazi, in toate cazurile. in proccsul-vcrbal al gcclinlci-
ART.5 ART.7
(l) in vederea asigurlrii parlicip[rii cet[{enilor prcvizufi la art. 1 la
(l) Secrctarul, rcspcctiv secrctarul gcncral nl unitdlii adrninistrativ-tcritorialc.
<iezbaterea problcnrclor colectivit6lii localc, ordinca de zi a gcdinlci consiliultri
este obligat sal ia t-oate mdsurile tehnice Ei clc oricc alti natllrai peul,ru a asisura
local sau jude(ean se aduce la cunostin[a public[ prin 1l]ass-n'ledia sau prin orice
aducerea la cunostinla publicd a hotbrarilor cLr caractcr norruativ ale consiliului
alt mijloc dc publicitate 1i in limba lor materni.
local sau judefean, prcclulr Ei courunicarea cAtre cetitcnii prcvf,zuti la art. I a
(2) ifl accst scop, primarii, respectiv, prc;edin{ii consiliilor jtrde{cnc, vor
hotdrArilor cu caractcr inclividual q;i in lirnba rlratcrnui a accstora. clacd s-a fircnt o
asigura traducerca in linlba tnatcrnd a minoritdlii nafionalc a ordinii dc zi, iar
solicittrrc scrisl in accst scns.
u"Jurtu va fi adus[ la currostin{a publicA prin grga sccretarului, rcspcctiv a (2) Aduccrca la cunostinla publica. itr lirnba uratcnli, a hotllrarilor cu caractcr
secretarului gcneral al unitilii adrninistrativ-tcritorialc, prin acclea;i rnijloace 9i
normaliv ale consilir-rlui local sau judetcan. plecurlr ;;i corrtLruicalca cdtle
in acelaqi tenner cu cele ale dilirzdrii in timba rrlurS,nd.
cet[(enii previzu{i la art. I a hotdrArilor cu cilracter incliviclual ;;i irr lin'rba
(3) Aducerea la cunostinla publica. in linrlra nraternf,, a ordinii de zi a gedin]ei
malcmi a acestora sc realizead! prin aceleaqi mi.jloace gi in accla;ii tcnucn cu
consiliului local sau jude{can se consclnlleazf, in procesul-verbal al ;edin1ei, iar cclc ale difuzirii in linrba romani.
in dosarul de gcdinld sc vor ata$a actelc dovctlitoare. inclusiv ordinea de zi in ART.8
limba oficiald gi iu versiunca tradusi irr linrba tnatcrtrd' (l) Cctilcnii prcvlzuli la art. Iau dlcptrrl sir sc adrr--sczc. oral sau irr scris.
ART.6 autoritelilor adnrinistratici publice locale gi aparatului propriu al accskrra 5i in
(l) in consiliilc locale sar.r .judclcne in carc consilierii aparalinand unei limba nraternS.
minoritili na[ionale rcprczintd cel pulin o treime din numdrul total al (2) Autoritnlilc achniuistralici publicc localc q;i aparatul propliu clc spccialitatc
consilierilor itr funclie, la lucrarile gedinlclor-ordinare Ei cxtraordinare ale au obligatia s[ rlspundd solicitdrilor atAt in lintba rorlAn[. cAt $i in lir.nba
consiliului sc- poatc folosi qi limba materni. in toatc cazurile docurncntele rnirternd. Actcle oficialc se intocmcsc in rnod obligatoriu in lirnba rontanh.
gcdip{elor consiliultri local sar.r judclcan sc iutoctucsc in lirnba rorriinE' linlba
ART.9
oficialh a statului. (l) La cerernoniile oflciale clrganizate de autoritalile administlatiei pulrlice
(2) in astfel cle cazuri primarii qi pregedin!ii consiliilor jtrdelenc au obliga(ia
locale se va folosi lim['ra ron.ranh, limba oficiali a statLrlui. in unititile
s6 asigure traclucerca integral5 ;i concornitentl a dezbatcrilor in lirlrba rornini.
adrninistrativ-teritoriale in carc cctir(cnii apartinand unci ninoritirti nationalc arr
Traclucerea va fi realizatd de pcrsoane care ctuloiic binc ai tbafte bine atat limba
o ponderc dc pestc 20% ctin nuuriul locr.ritorilor, la astfcl dc ccrcrnonii. alirturi
romanf,, crit $i limba nratcmi a rninoritdltii rcspectivc. [n cazuri cxcep(ionalc, de linrba ronrad[, sc poatc folosi gi Iinrba nrinoritalii rcspcctivc.
claci tracluccrca nu poatc fi realizatd datoritd lipsei tradr"rcatonrlui 9i accsta nu (2) Olicierca casitoriilt'rr se lhce dc cltre ofilertrl de strlre civili in lirrrba
poate fi inlocuit cu o alti persoand in mEsura sd asigure traducerea, lucrlrile romin.1. Ce remoniir se poate desliEura. [a cerere. pi in Iitnba lt]alentA a
gedinqei consiliului local sau judelean se vor deslhqura in limba rolnAni' Dac6
persoanclor care unncazi si sc cisiatoreascl. daci ofilcrul clc starc civill
situalia se rcpctd gi la gedinta unnitoare. lucr[rilc accsteia vor fi amAtrate' Dup[ cunoa$tc I irnba rcspc-cti vir.
o a treia amiirare dcvin aplicabilc prcvedcrile art. 58 din Legea nr. 215/2001. (3) Actele qi ccrtiticatclc dc starc civilSa sc vor rcclacta numai in lirnba
(3) potrivit lcgii docLuncntclc ,scdinlelor consiliului local sau judelean se vor
ronrAnd.
intocrni nur.nai in lirnba romAnh, limba oficialS a statului. Procesul-verbal al ART. IO
se va redacta direct in lirnba rourAna, pe baza traducerii din timpul
$edintci (l) Modul de inscripliouare a dcuurnilii unor tocalitdli in linrba nraterni ir
qedin{ci.
cetiter.rilor apariindnd minoritalilor estc prcvi,rzut in ane xele nr. lll-1123.
(4) Proiectele de hotirAri ale consiliului iocal sau judelean 9i celelalte
(2) hscriplionarea in linrba matenrf, a denunririi urror localithti ar-c caractcr
documente stlpuse dezbatcrii ;i aprobarii accstuia vor fi redactate, in toate
in{bn.nativ, ncputancl fi folositd iu corcspondenli sau in docuntcntclc ollcialc.
NII.IORITATILT NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISTATIVE SI INSTITUTIONALE

ART. I1
(r) ART. I8
rnscriptiolrarea iri rirrrba nratcnri a <Je.rrrrnririi ulror. rocarila[i (1) Constituie contravenfii urmatoarele faptc, daca nrr sunt sivArsite in astt'el
unci ,"i".,;,rii'.,,i pon.r.,. irr care condilii inc6t, potrivit iegii penale, sI tie considerate infracliuni:
;::iilldXX:i,rind p.rt. ,dy" 0,,, ,unrdrul
pe aceeaEi tablita indica.,o.*,.rc-r,iu"o"ffi."u
de
a) refuzul de a traduce in limba maternd ordinea de zi qi hotlririle consiliului
rom6nr, lolosindu- in limba local sau judelean gi de a le aduce la cr"rnostinta publicir ;i in varianta tradus[,
n:
l't'*i
i
pe.celc.dc I,,*'ii,:1=
ic;;irc din localitatc.
'--! q'IL'L l'u ill:::Xt*ilj;l-ru;-, p"i,"*
iI'XlI',l!Ti;
intrare, cdt gi
precum qi refuzul de a comunica laspunsurile gi in lirnba maternl a
solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alirr. (2);
tiblilelor b) neintocrnirea documentelor originale ale Eedin{elor consiliului local sau
"rr1'{
f"::[:l?ffi['suportat din in<licatoare se rearizcaza prin grija
bugctelc locale. r.... o, u, primariror, judelean in limba oficiall a statului;
ART. 12 c) refuzul de a tradrrce in limba romind lucririle consiliului local sau jude{ean
Ins.cripfionarea in limba
materni a der instihrliiror publice de ori continuarea desllsuririi accstora in linrba nrinoritilii nationale, degi nu este
autoritatea ."nriiiiio..i.:;,.,U::T]:j^.:^",,lin,lrii
sub asigurati traducerea in limba rorndnir;
aim",siu,,e,-;;;:::J::il:":i,,",jj,"j:,1:,,.,,1.. pri,rr_o i.uiir" simirard ca (l)
d) nerespectarea prevedcrilor art.6 alirr. privitoare la folosirea linrbii
l,."1Ti;,I1iiiiu-,..-uu
;;;;;i;; ;;",H,L.:i:J,;1,;;x';:::*;,:r*rlllirli rnaterne la lLrcririle consiliului local saujudefean;
e) nerespectarea tennenului prevdzut la art. l3;
ART.13
Montarea tlblitelo
in altl linrbi decAt lirnba
f) rcdactarea actelor gi certificatelor d'o stare civild
a.,ii" o"i";:#ffi.|,[JXil* il;jjji.1:,Tj;:,, re,,rc. dc cer murt e0
romAui;
g) inscriplionarea altor denumiri decdt cele prcvizute iu anexele nr. lll-1123,
preclrm gi inscrip{ionarea acestora in alta lomrd dec8t cea prcvazutd in anexa nr.
CAP.3
).
Dispozi(ii finale
h) fblosirea denumirilor de localitili previzute in anexele nr. l/1-1/23 in
corespondenfa sau in documentelc oficiale.
AIIT.14
Ponderea cetiferrilor apar{indnd
(2) Contraventiile prcvlzute la alin. (1) lit. a)-d) se sanc{ioneaza cu amendd
unei nrinoritafi,nalionalc,
prevdzut, la art. de la 5.000.000 lei la 15.000.000Iei, iar cele prevlzute la lit. e)-h). cu amendi
" pe baza da te ior ;""*^#;; ;i uipopuruii"i organiza l, de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
il}iT!"
In unirAtile
r porr.ivi r resi i. (3) Constatarea contraven{iei qi aplicarea armeuzii se fac de cltre persoane
adrninistrativ_leriroria
le in'o,"tli].-j-11'1,.,,ii apa4irdnd imputemicite de ministrul administra(iei publice, de citre prefect sau
tninoritati au o
po^cier" a" unei
0"..i"'iorr"
apararurui propriu ar c'nsiriirol irnputerniclii acestuia Ei se aplicE primarului, preqedintelui consiliulr-ri judelean,
ir'"r"
'r, ;::r:::]ix :,,i,'r#:iiT;" T.::J:T secrctarului, respectiv sccretamlui general al unitAlii adr-ninistrativ-teritoriale,
:, :.#H #, #li,,il,,T il,1;#i ;;i" ;; il il c,sc, rnba dupa caz.
fr1t*
collcurs organizat *: :r,1,r., Angajarea
respcctlvc'
in coriailiite se
i

face prin
(4) Contravenfiilor previzute la alin. ( 1) li se aplicd in mod corespunz6tor
iegri."'""'"*" dispozi(iile Ordonanfei Guverr.rului nr.21200l privind regimul juridic al
ART.16
contraven!i i lor.
(l) Traducerea clin Iirnba rontdni
irr liraba nr
gedin{elor consiliului
:-,ll:.r:i,g. lo.ul rru'Tntd-r_docutnentclor.precunrgi
primanrlui. rcspcctiv
prclctrinrcr'i ."r.iri,,iri jJJ"t,..:# sc asigura prin grija
a
(2) Traduce."n ," ."ilir"-, o" .ai,l"*;il:
.
ui'910j caz, de cdtrc colabor.,.ri"-,"r,i"ttu1turl,rll prcvdzuti Ia an. 15. precurn
ART. I7

:5, ;ff ':?i;"fi ili'T,l3t["


rfili:f
locaie atc cornurrcror.
,, [!r,1n,,u,ur,"i
p ub, ice,oca,
la
e pe,,tru
oiascror. ,r,,,,r.lpiii"r
rJ:rfi"::r::ffi:ij: bugctere

180
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE MINORITA

2.5 Justi{ic 2.6 Acte normative reparatorii

2.5.1 Legea nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciarl 2.6.1 Retrocedlri, restituirl de bunuri imobile
EXTRAS
cornunitililc cetrlcnilor aparfi,iind minoritililor naiio.ale din Romdnia
au
Irnitcrrt: Parlarrrt'ntlr] beneficiat de o scrie dc rnisuri reparatorii reglcme,iate de
urmdtoarele acte
Pr-rblicatn in Monitonrl Oficial rrr'. -576 clin 29 iunie 2004. nounativc:

ARi. i 1' ordonanga de urgenfi a Guvernuru i nr. 2u1997 privind


bunuri inrobile care au apartinr-rt cornunit[lilor.evreiepii din
retrocedarea unor
(2).lusti{ia se realizeazi in nrod egal pentru to1i, {hri deosebire de ras[, Rornanil aprobatd
nalior.ralitate. origirrc ctnici, limbI, rcligie, sex. orientare scxualit, opinie, prin Legea nr. 140/1997 9i rnodificata prin ordona,fa Guvemului
nr.'t t tztggg
gi Ordonanfa dc Urgentl a Guvenrului ir. l0l/2000:
apartsncntar politica, avcrc, origins ori condilie social5 sau dc oricc altc critcrii
discliminatorii.
2. ordonanfa de Urgenti a Guvernurui nr. r3/r99g privind retrocedarea unor
rni. iz bunuri irnobile care au aparf inut cor.nu..,itrlilor' cetifenilor apartinAnd
(l) Proccdura judiciari sc dcsfE;oarir in lirnba ror.triui. minoriulilor na[ionare crin Rornania. Acest act normativ a fost
aprobat prin
(2) Clctliqcnii romeni apartinand nrinoritalilor nationalc au drcptul si se
Legea nr.458/2001;
crprinrc in limba matcrni, in ta[a instanfelor dc judccat"l, in condiliile ]rrezentei
legi. 3' Ordonan{a Guvernulu i nr. ll2l1998 privind re'stituirca
unor bunuri imobile
(l) [n cazul in care Llua sau mai multe pdr[i soliciti sd se exprime in limba care au apar!inut comunitdlilor (organizatii, culte religioase)
rninoritEtilor
materni, instanfa de juclecata trebuie sI asigure, in rnod gratuit. folosirea trnui nalionale di, Romi.ia. Acest act normariv a fost apiobat
pri* i;;;;'';;.
176t2000.
lntcrprcl iou trilducillor autorizat.
(4) In situalia in care toatc pir{ile soliciti sau slrnt dc acord sI sc exprime in
Iin.rba materna. instarrta de juclecatl trebuie sd asigtrrc cxc-rcitarea acr-stui drcpt,
4. ordonan(a de Urgen(r a Guvernutui nr. g3/I999 privirrd
restituirea unor
prccr.nn yi buna adrninistrarc a justilici cu rcspcctarca principiilor bunuri imobile care .lu aparlinr.rt cornr",ritifilo. ."rn1"niio.
a-parlindnd
contradictorialitntii, oralitalii $i publicita!ii. minoritSlilor nationale din Ronrinia. Acest act ,or.rativ
a fost aprobat prin
(5) Clererile gi actele procedurale se ilrtocuresc numai in lirnba rornina. Legea nr. 6612004.
((r) (lonserlnarea dezbaterilor purtate de pdrli in limba materni se lace la
dictarca publica a prc,scdintelui gi nunrai in limba romdnd. Obiccliunile 5. Ordonanla de Urgenfl nr. 94 din 29 iunic 2000
privind rctroccdarca urror butruri irnobilc carc au apartinut
fbnlr-rlatc clc cci intercsati cu privirc la traduceri gi conscmnarca accstora se cultclor religioasc din
Romdnia aprobata gi moclificata prin Legea nr. 501/2002.
rezolvh de instanla de judecati p6nd la inchcierea dezbaterilor din acel dosar,
consernninclu-se in incheierea de gedinli.
6. Ordonanta de Urgenfl nr. I90 din 9 noier.nbrie
(7) Interpretul sau traducitorul va semna pe toate actele intocmite, pentru 2000
privind regimul metalelor prelioase, aria.icror acestora gi
confbrutitate. atirnci cAnd aocstea au lost redactate sau conserlnarea s-a facut in
RomAnia.
pietrelor pregioase i,
baza tracluccrii salc.
Aceasta lcge a fost adoptati dc Parlan'rcntul Rom6nici, in condiliile art. 77
alin. (2) Ei cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din
Constituiia Rominic-i, rcpublicatd.

182 I8l
..,_,,, u !tuNALE
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE
2.6.2 Acte nornrative
de acortlare 4
a unor
uuur drepturi
motive etnice orepturi persoanelor
persecutate din
lei per.rtru fiecarc an in care ar-r facut partc din detagatnet'rte dc munc6 tbrlatd sau
au tbst in trcnul rnortii.
nr' ro5 din 3o august (3) Persoanele care se afld in situafia prevazuti la art. I lit. i) ar clreptul,
;;1,'ffi[,:ll:;1"'''
uno. drepttlri persnanelor reee incepAnd cu luna noiembrie 2000, la o indemnizatie lunari de 300.000 lei.
reginrurile i.r.trur' persecutate de citre
cu incepere d. ru (4) Persoanele care s-aLr aflat in situalia prcvazutir la art. I lit. g) au drcptul la
r, c ,nn.ii";;;;;;X,;;,,T:X1lffi o ,"fi**iie ro.r0 pena
o indemnizatie lunard iu ncclagi cuantr"rrn cu al indcrnniza[ici acordate
persoanelor prevdzute la art. I lit. d) qi c).
Texrul inifial a fl st publiciit ART.3
augusr 1999. in MONITORUL qFICIAL (l) So(ul supravieluitor al cehri decedat, dir.r categoriti persoanelor prevdzute
-L;A;;tta
Acea este ibrtna actual,r-ot1 r.u-. 426 din 3l la art.l, va beneficia incepind cu data de intii a lunii unndtoare celei in care a
:*l:_ d",
uRcENiA
:u ,r,ooinra,i-t" qi corr.,pretarite
".lliu,Trr, Xl,"Xll,,., 2ffifTb:,:_r.il, ;;i;dNANrA DE fost depusl cererea, in condiliile prezentei ordonanfe, de o indernnizzitie lunarf,
LEGEA nr 586,ri,, LEcEA nr. 3le din 2 neimpozabila, dac6 ulterior nu s-a recdsdtorit.
-,q'.,1,;._";:']'li:^=Yr!; j
o, .rn,,,,, t. i ;,;;";J,
in MoNIroRuL
;:f T:.;1rJi,,Lu 9.1n,l,; i i u r, i ],ii, j i,]iil i?,li; (2) lndemnizafia prevazuti Ia alin. (l) sc acorda incepind cu luna noienrbrie
2000, in cuantum de 300.000 lei lur.rar.
oFrcrAL;; ;5iH;;"l..T#l: :000 ptrb|icaia
r2joicrnh'ic ART.4
Irr.renreiul preveclerilt_rr
an. 107 alin.
Nivelul indcmnizafiilor acordatc potrivit art. 2 si J vor fi ir.rdexate prin
art'.1 lit (I)s hotardrc a Guvemului, in func{ie de evolulia prefurilor gi a tarif'elor.
p.:t. t Jin L.g.u nr. ttw/
-Dv+' 'rr'
Co,stittr!ia Rornanieiqiare
,N r40/t999'^!Ll,o'l
t)1')Y prtvtnd abilitarea
emitc ordo.antc. Guvemurui de a ART.5
CuvcrnuI Rorninici emite Persoanele preVizule la art. I Ei 3 vor benellcia dc prevederile prezentei
urrnatoarea ordonan{.1:
ordonante cu incepere de la data de I a lunii unnitoare celei in care a fost
ART, I dcpusl cererea qi de urmitoarele drepturi:
de prevctierile prczerrrei a) asistcnld rrcdicali qii medicar-ncntc, in mod glatuit Ei prioritar, at6t in
^.,Ilil"n.i,,ra.
care tn pcrioada r.cnin ord per)'oarra' ccldtean
romii,.
tratament anrbulatoriu, cit ,si pe tirnpLrl spitalizirilor;
ra 6 rq.l5; 'utilo.,insr'au.];';;;;:"*lc
n1x11jc.
avut <Ie r"*;-;;:';Lep:rL'dc la 6 septcmbr-i" re+o pani
b) transport urban gratuit cu rnijloace de transport in comun aparlindnd
rurnrcazi: rtrr din nrolive etnice, dup.i cum unitElilor cu capital de stat (alttobuz, trolcibuz, tramvai, metrou);
r)a lbst deporrati in-glrerouri c) 6 cdlitorii dus-intors gratuite, anual, pe calea f-erati roilan5, cu clasa I;
5i lagirc cle ct d) 6 calatorii dus-intors grattrite, anual, cu r.nijloacele de transport auto sau,
ii;[]nglr;fi rii{'li:rif,i#:;i'::{ffi !}iti'u'lr',i;".,.,..,
re o'''l',., ro,1nii,-""'''"'
dtpd caz, cu mijloace lluviale de la localitatea de dornicilir"r la regedinla de
jude{, pentru pcrsoanclc carc llu au posibilitatca si cdlitorcasci pe calea fsrat6;
li, lil l{;i]i,ll'l,i''"""ntcntrcnuruimortii;
te
e) un bilct pc an, grafr-rit, pcntru tratament intr-o sta(ir-rne balneoclimateric[;
r) .ot,ii'.;,; ;;,:T':
persoanei asasinare
t) scr"rtire de plata taxelor de abonament pentl'u radio qi televizor;
",t",iiir;;i;r;i:'
i,, ,,'.,.,, or, g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precuul qi scutire de plata taxei
s_a recisirori,,,,..o_,,"-;;;;;;;;firil:;::Tlillfli:iTi:"r.;ffi,TX de abonarnent;
g) a fbst evacuatd dir h) acordarea, la cerere, cu titlir gratuit, a unui loc de veci.
r locuinta pe cart!
ART. 2 o definea. ART.6
(l) Pcrsoanclc carL_ s
Perioada in care persoarla pcrsccutatd din motivc ctnicc nir s-a putut incadra
in muncd, ca urmare a unei invalidit5li de gradLrl I sau II survenite ca umare a
[Tilt",,',ffi ; il* ;,,",, * *#:xl,;ili Jt j
ffi i,
Iil, ; :,,';: i;; persecu{iei, constituie vechinre in munci qi se ia in consiclerare la stabilirea
pensiei gi a celorlalte drepturi ce se acordi in func{ie de vechirnea in muncd.
" ;._!G'J: =,t
a n a r, ir
,.J ;,1 i"';'."#';i: :i' i,:rra inorernbrie i:" :T: 1" ;i] :f :l :f i; ART.6I
2000. Ia o indemrrizar; i;;# ,ro.ooo
Dovedirca situagiilor previzute la art. I sc facc de cdtre pcrsoauelc intcresate,
cu acte of,rciale eliberate, la cerere, de cdtre organele competente, iar in cazul in
care aceasta nu este posibil, prin orice rnijloc de probd previzut de lege.

I84
I85
MINORITATILE NATIONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE $I INSTITUTIONALE
MINORITATILE NATIONALE DIN
ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE SI INSTITUTIONALE

ARl'.7 (2) in cazul itr carc sc collstatri incrlciri ale prevcclcrilor


( l) Stabilircl
gi plata drcpttrrik'rr prcvizutc ilr prezcnta ordonanti se fac de dccizie de rcvizuire.
lcgalc se va e.rite
casa ju(lcteaui cle pensii sau. duph caz, c.le Casa de pc'nsii a municipiului (3) impotriva deciziei c1c- rcvizLrire cmise i, conditiile
I-lLrcurcsti. Pentru stabilirea situattiilor prevdzute la alt. I sc in{iinteaz6, in cadrul arin. (l) qi (2) persoana
interesati poate intr.tjuce contestatie i, condifiile
ilccrrrci casc.judc(enc'clc pcnsii. o conrisie alcituita clin pregetlinte gi 3 rucrnbri. Leg,i- contenciosului
adrninistrativ nr. 291 1990.
PlcSccliritclc tr-cbuic si fie jurist. In luarca hotiririlor rcfcritoarc la stabilirea
ART. II
tlrcpturilor prc-r,irzute- dc lcge. cornisia solicitf, avizul organizafiilor rninoritalilor Ministe^rl Fina'lelor va i,troduce in structura bugetului
natiorralc lcgal constituitc. Cclrnisia lucrcazi in prczcn!a a doui treimi din de stat surnele
necesare ce decurg din aplicarea prczentci ordonante.
lur"nrialrlll total al persclanclor carc o alcittuiesc q;i adopti hotiliri cu acordul
ART. I2
rnl ioritit ii nrcrrrbriIol pru'zeuli.
Ministe*rl Muncii, Soridaritalii Socialc- yi Fa*iliei. c*
(lr) t,.a nive-lul Casci dc pcnsii a municipiului Buculcqti, cornisia prcvizutl la MinisterLrlui lnlbrrnatiilor PLrblicc, Ministcrultri A<irrinistratici
consurrarea
alin. ( I ) cstc tirrn.rata din prcgcdintc 5i l0 rnembli. gi t,rtc-cro. gi
Minister,lui Apiririi Nagionare, va erabora norr,elc nrctodologice
(lr) AvizLrl oruauiza[iilot nrinoritililor nalionalc- sc va clibcra in 30 de zilc dc prezentei ordonarrfe, pc care le va supunc sprc
dc apricarc a
ll solicitalc- aprobarc Guvcnirlui.
(2) Cercrilc pcrltnl stabilirL'fl drepturilor previzutc in prczenta ordonan{a se
PRIM-MINISTIIU
depurr ia casclc judctcr.re dc pcnsii sar-r, dLrpi caz, la Casa cle Pensii a
RADU VASILE
\,1 turic i pi u I rri 13 ucnlc:\iti.
(-i) (ornisra cstc obligata sa sc pronuntc asupra ccrcrii irr ten-rren de ccl rnult
-10 tlc zilc cic la sesizarc. printr-o hotArere nlotivati.
(zl) [mpotrivl hotiririi persoana interesat6 poate face contestatie la curtea de
lpcl in lennen de 30 de zile de la data cotnunicdrii hotiririi. potrivit Legii
contcnciosului adnrinistrativ nr.2911990. Hotirirca cut{ii de apel este
dc fl nitiva.
Alll" 8
Prcvcdcrilc prczcntci orclonan{e nu se aplicS pcrsoallelor cortdanrnate pentnt
inlinctiLrni contra picii :ii onrenirii, cclor care inaintc de 23 august 1944 au
cleslir;urat o activitate tascista ir.r cadrul unei organiza!ii sau rniqclri de acest fel,
precunl ;ii celor care in perioada 6 rnarlie 1945-22 decer.rrbrie 1989 au facut
ltaltc clirr aparatul clc rcprcsiunc, sccuritatc, militie qi din instanlcle militare care
atr instrunrcntat $i aLr judccat proccsc politicc alc opozan!ilor rcgirnultri
conr Lrn isl.
ARl'.9
Vlerrrbrilor cornisiei constituite in baza art. 7 [i se acordd o indentniza[ie
lei. Plata indemrriza{iilor pcntru nrenrbrii conrisiei se face de
Irrrrarh clc -500.000
casa .judclcana cle pcnsii sau, dupa caz, de Casa dc pensii a municipiului
Buculcs;ti din bugctul clc stat gi inceteazl in 60 dc zilc dc la cxpirarea
tcrmenului tle depuncre a ccrerilor.
ART. IO
l) Dircctia gcncralli dc nrunsi ;ii protecfic socialS teritorialir, atunci c6nd este
(
scsizatii sau clin propric ini{iativi, va verifica legalitatea clrcpturilor acordate
bencflciarilor ptezentei ordonzurte pirri la data publicirrii acesteia iu Monitoml
Oticial nl Rominiei" Partca I.

1 t{6
187
--v.vL^ | rvtr sr INSTITUTIONALE

ANEXA I
2.7. Illisuri lcgisl:rtive in sprijinul romilor

Stratcgia
ronlilor
2.7.1 Hotlrirea Guvernului nr.430/ 2001 Ronriniei o" it"n'""tefire a situa(iei
privind aprobarea Strategiei de imbuniti(ire a situa{iei romilor Guvcrnului

I. CONSIDERATII GENERALE
Publicata in Monitorul Olrcial nr.252 din l6 rnai 2001.
'p,i't
'Jliii";'l..",:;;"'',':i;l""" "'
In terreiuI preveclerilor art. l0? din Constitulia Ronrdniei, f".;::i,ll^i".'Tiii*",*,' ''.'ll'il' ll:l:"^ll:111il
d",no,.,r,rui,i
oa"t"tta rolu.trrrtrti lit
prevederile Co.strtrrlrer' nl,"u,ri-i.
G uvcrn ul Rontin i c i adoptir l)l'cze-nta hotirire.
1,,,,,,,n,.n,. ,,rr..r1i'.:l,i1",:#ii,,'"-l'j['iitf*lrlill,^:ll ,:i]'J;lil':i1::
privr.tl
ARTIC'OL UNIC ittitt ptt""li1.t:i":].t,.;rtarcaCt,isiliulri E;;;ti-(lunu""ti'o*y
Patlatnc'tltlT.t*t,.."-:ii,"^.""r"ri,irr. rrltc r-loctrtnctrtc
Se aproba Strategia Guvernului Rorniniei de imbunitS!ire a situaliei romilor, i.zo: u'n.tutririi ra prccrnn 5i
prcvirzutii in ancra care facc parte integratrti diu prezenta hotdrfire. :ii;t'';;i"turo' lbrr,clor <lc discrir,irlarc ctt
irrte.nuliotlul.' -.
"'"il;;i"i; consiclerarc , .^r^-;ra p,^c,rarrului de guveruirre l00l-20()4
P'9*f1'nl]tru.,r'itrca
prevcderile' tttrci st'rrtcgti llcrrt'tr
$t la
la prcvcnirea tliscrirr.rindrii rornilor'
Ll

PRIM.MINISTRU ".;;;-
l*ilr"u,itttJ' scnr,itlcativr a sittratiei rotn il.r' clc ;'r

ADRIAN NASTASE iltilt ;';o'-i'ati' irnplicit al rninoritslii


reafin,and clreptul o:]lt]t.ll:t Ptrblicc
la .t";;;";. irnplcrncnrarcil 5-i cv*luarci' nrinolitililt'r
activ
oarticipa p"tunl' 9i rtpiur t" fn'r'lcnictica
,eferitoare la aceasta 'ti""i*t-'
lIi,#T]* ffi.' ffi rt;]
ii l l gi l'i,5l,f :', : : l: :ill
11:
i
]Y'i:*'','f"

:*i:l; [ ilmn l:;idifictrltalile


""'l;;;'il-
jl
[ : - i; rrr1rilr
tY t1:".-"i.',^tir,c,,
r, r::;:ll:: ..
ffiii f : [* r optime
considcrare .oturli o"t']l'll
vu'dcre dorinla de
.,r['."r* ql a'ano iu ["'""';rez"enta Strategie
de irlbttnitdttte a sittratiei
rezolvarea acestora'
romilor.

II. PRINCIPII DIRECTOARE


dircctoare petltrlt aplicareir
urTltoare'l'e-.principii
Guvernul Rom'lniei aclopth
t"Fil:;*llt:l,X':',\'lii ilf i tc nrburritil rc a tuut
i i
i ot,, or
s i i c r

:li",}'$
or G,,".n,tii 5i al
organiz.tliilclr.r.eprcz-clltatlVc
,",i;;;;;o,,lun plrrrrtrl tlc
din
este rczultatr"rl
oc Lonri. ';; -to
Aplicarca 'i' qi"pl.oittttlot
,r"*;,r.|:t;; ct' rc,r'czc.tarrlrr
ale comunirititor cottsttllarc
imDlcme'tarc t 'i""*itt "^r''"
;";t:ill,i'lf :,liH" soc c -''li' - n'c c'[r \ re sc i'I

i a r
"-i.':,':
o,.l^ :::ll',-".i ;l' l
social :l
prirr :::
care
: tor-trii Sc l)ot
confrunt[ etnicii ,,o}i 9i
.eatizeaza "u.aiu
;r*d'ftt';!onal in conturritate Ei in socictatc'

188 r89
MINORtTATtLE NATTONALE DIN ROMANIA. ASPECTE LEGISLATIVE 9l INSTITUTIONALE
MINORITATILE NA

qi 3. Conduccrea iustitutiilor li autorit5tilor publicc ccntralc 5i localc


3. Principiul cliviziunii scctorialc - Stratcgia cstc conccputd aplicabi16
pe
4. Func:liorrarii publici
domenii de responsabilitatc scctorial6.
- Aplicarca stratcgici va rcaliza 5. Mass-rncdia
4. principiui <lescentralizf,rii in cxecutic se.
6. Opinia publici
prinresponsabilit[tispecificealeirrstitrrtiilorqiautoritdlilorpublicegiprirr
Ii."g"r*, organizaliiio. ,.,.gur,".',o,,reutale in impler-nentarea programelor locale
a"r1i.int. dii planul g.n..ul de t.,[suri pentru aplicarea prezcntei strategii' V. DURATA: 10 api (2001-2010), cu un plarr tlc urisuri pe tcrlllcll nrcclitr ilc
S. lrirrcipiirl conrpatibilitalii legisiativc - Prsvedcrile stratcgici su,t
in 4 ani (2001-2004)

consonanlA'cu Constitulia q;i cu lcgilc Romanici' prccum 9i cu legisla(ia ;;i


practica iuternalionalir in domelriu.
VI. DOMENII SECTORIALE:
' 6. principiul difere,tierii identitar:e - Strategia vizeazd edificarea ttnui sistert
inriitutionai de clszvoliare co..tut.ritari, cotnbaterea disqri,rindrii
fat[ de rorni' A. Adrninistra(ie Ei dezvoltare comunitard
educatiei interculturale, crearea de elite din rindul rornilor, in B. Locuin{e
fro*.*u."u C. Securitatc social6
,e.l.."oresoli<lariz6riisocialcEirecorrstruclieiiderrtitare.
i. lrrincipi.l cgalitatii - Proicclia cct5(cnilor romAtri de et.ie rontd nu trebuie D. Sdndtatc
si afectezc tlrepttirilc Ei libcrt6lilc celorlalli cctSlcni ronrini'
E. Econornic
F. Justilie gi ordine publich
G" Protec{ia copilului
III, SCOPUL $I OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEI
H. Educalic
Scop: imbunitS[irca sitrratici lonrilor din RornAnia
I. Cr.rltur5 ;ii cultc
J. Cornunicarc Ei participare civica
Obiectivc:
1. Irrstitu[ionalizarca obicctivelor: politicc asullatc
clc Guvern in problcmatica
rot1"Iilor gi responsabilizarea arrtoritaliior publice centrale qi locale in aplicarea vll. DIRECTII DE ACftUNE:
imbun[talire a situaliei cetSlenilor rot.nini de etnie romd
m[surilor collcrete cle
cco,ornice di, A. Administra{ie gi dezvoltare comunitari
2. Spriji.irca lb.nirrii ;ii proinovirrii unci clitc i,tclcctualc ai
1. Organizarca la nivcl localijr-rdcfcan a Lluor grr-rpuri dc lltctl nlixtc, alcirtttitc
ritrrlul rornilor. carc si iirnclioneze ca lacilitator al politicilor de
integrare
din rcprczentanli alcEi ai conrunitdlii respcctive, ai structr-rrilor dcsccntralizatc
sociald qi dc modcnrizare
3.Elirr-rinareastereotiptrrilor"prejudecd.tilorgiapracticilor.anumitor ale administra!iei publice centrale, ai otgar.rizatiilor neguvertranreutale ale
romilor qi ai ninoritalii rornilor, in vederea evaluirii prir.rcipalelor ttevtli ale
I.unc[iondri din irrstituliiie publice centrale gi locale,
care inctrrajeazd
rornani de ettiie romf, ia{d de ceilal{i cetd[eni comunitSlilor dc rorni gi a aplicarii programclor de sprijirri|e a acestora
Jir.,li,ri,lo..^ cetllenilor
2. Crearea caclrului juridic prin carc rniriisterclc i;i agcnliilc ccntralc/localc ;i
4. Produccrca unci schirnbiri pozitivc in opinia public[ in lcgStttrS