Sunteți pe pagina 1din 16

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 1

Îndrumar pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

CUPRINS

I. Precizări privind întocmirea dosarelor de candidaturi ...................................................................... 2

1. Condiţii legale pentru candidaţi ................................................................................................... 2

2. Conţinutul dosarelor de candidaturi ............................................................................................ 4

3. Strângerea semnăturilor de susţinere a candidaturilor ............................................................ 6

4. Întocmirea documentelor .............................................................................................................. 8

4.1. Propunerea de candidat/listă de candidaţi .............................................................................. 8


4.2. Declaraţia de acceptare a candidaturii ..................................................................................... 9
4.3. Declaraţiile de avere şi de interese ........................................................................................... 9
4.4. Declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al securităţii sau
colaborator al acesteia...................................................................................................................... 10
II. Depunerea candidaturilor .............................................................................................................. 11

1. Documentele necesare pentru înregistrarea candidaturii: ..................................................... 11

2. Unde se depun documentele ....................................................................................................... 11

3. Înregistrarea candidaturilor........................................................................................................ 12

4. Operaţiunile desfăşurate de Biroul electoral de circumscripţie ............................................. 12

III. Reprezentanţii ALDE în birourile electorale .................................................................................. 13

IV. Situaţia funcţionarilor publici .......................................................................................................... 14

1. Cadrul legal .................................................................................................................................... 14

2. Funcţionarii publici de execuţie ................................................................................................. 14

3. Înalţii funcţionari publici. Funcţionarii publici de conducere ............................................... 15


Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 2

I. Precizări privind întocmirea dosarelor de candidaturi

1. Condiţii legale pentru candidaţi

Pot candida numai persoanele care:

sunt cetăţeni români cu drept de vot

au domiciliul pe teritoriu unităţii administrativ – teritoriale în care


candidează

au cel puţin 23 de ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv

sunt membri ai ALDE

sunt cetăţeni ai Uniunii Europene care au domiciliul în România şi care pot


candida pentru funcţia de primar, consilier local şi consilier judeţean în aceleaşi
condiţii ca şi pentru cetăţenii români

NU pot candida persoanele care:

care nu au drept de vot:

 debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie

 persoane condamnate, prin hotărâre judecătoarească definitivă, la


pierderea drepturilor electorale

cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă,


execitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau orice alte
funcţii publice

care nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii


Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii active ai armatei,
poliţişti şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 3

care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi


alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către Biroul Electoral de
Circumscripţie.

Observaţii:
O persoană poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu
judeţean şi numai pentru o singură funcţie de primar

O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local,


de consilier judeţean şi de primar

O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local şi


de consilier judeţean

Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidaţi (de la mai multe partide)
sau atât pe liste, cât şi ca independent sunt nule de drept

Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping


de către Biroul Electoral de Circumscripţie

Candidaţii aleşi atât în funcţia de consilier local, cât şi în funcţia de consilier


judeţean sunt obligaţi ca, în termen de 10 zile de la data ultimei validări, să
opteze pentru una dintre cele două calităţi.

Actul de identitate trebuie să fie în termenul de valabilitate la data alegerilor

Domiciliul este înscris în actul de identitate

Reşedinţa nu reprezintă domiciliul persoanei

La data întocmirii dosarului, candidatul trebuie să aibă domiciliul în


unitatea administrative teritorială în care candidează !

Nu există condiţii de studii pentru candidaţi


Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 4

2. Conţinutul dosarelor de candidaturi

Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 2 exemplare originale şi 2 copii,


sub semnătura conducerii filialei şi pe baza listei susţinătorilor.

Pentru fiecare candidat la funcţia de primar, listă de candidaţi pentru consiliul


local, listă de candidaţi pentru consiliul judeţean, filialele trebuie să prezinte o
listă de susţinători într-un exemplar original şi o copie

Dosarele pentru PRIMAR DE MUNICIPIU/ORAŞ/COMUNĂ

Nr.
Documentul Dosarul 1 Dosarul 2 Dosarul 3 Dosarul 4
Crt.

1. Propunerea de candidat exemplar original exemplar original copie copie

2. Actul de identitate copie copie copie copie

Declaraţia de acceptare a
3. exemplar original exemplar original copie copie
candidaturii

4. Declaraţia de avere exemplar original exemplar original copie copie

5. Declaraţia de interese exemplar original exemplar original copie copie

Declaraţia pe propria
răspundere privind
6. calitatea de lucrător al exemplar original exemplar original copie copie
securităţii sau de
collaborator al acesteia 1

1 Această declaraţie o dau NUMAI candidaţii născuţi înainte de 22 decembrie 1973


(art. 5, alin. 1 din OUG nr. 24/2008)
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 5

Dosarele pentru CONSILIUL LOCAL DE MUNICIPIU/ORAŞ/COMUNĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.
Documentul Dosarul 1 Dosarul 2 Dosarul 3 Dosarul 4
Crt.

Listă completă de candidaţi,


1. însoţită pentru fiecare exemplar original exemplar original copie copie
candidat de:

2. Actul de identitate copie copie copie copie

Declaraţia de acceptare a
3. exemplar original exemplar original copie copie
candidaturii

4. Declaraţia de avere exemplar original exemplar original copie copie

5. Declaraţia de interese exemplar original exemplar original copie copie

Declaraţia pe propria
răspundere privind calitatea
6. exemplar original exemplar original copie copie
de lucrător al securităţii sau
de collaborator al acesteia 2

2 Această declaraţie o dau NUMAI candidaţii născuţi înainte de 22 decembrie 1973


(art. 5, alin. 1 din OUG nr. 24/2008)
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 6

3. Strângerea semnăturilor de susţinere a candidaturilor

Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu


drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză.

Lista susţinătorilor unei candidaturi (primar/listă de consilieri) trebuie să


cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor circumscripţiei
electorale pentru care se depune candidatura, dar nu mai puţin de:

 100 de susţinători în cazul comunelor

 500 de susţinători în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III

 1000 de susţinători în cazul localităţilor urbane de rangul I şi al


judeţelor

Legea 351/2001, stabileşte 11 municipii de rangul I: Bacău, Braşov, Brăila,


Cluj – Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Ploieşti şi Timişoara.
Restul localităţilor urbane sunt de rangul II sau III.

Numărul de susţinători necesar fiecărei candidaturi este stabilit de către


Biroul electoral al circumscripţiei electorale în care se depune candidatura

În acest sens, primarul comunică Biroului electoral de circumscripţie numărul


de alegători rezultat din Registrul electoral şi din listele electorale
complementare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia,
dar nu mai târziu de 12 aprilie 2016. Între timp se poate consulta numărul
de alegători înscrişi în listele electorale permanente – defalcate pe UAT-uri.

Vă rugăm să strângeţi mai multe semnături de susţinere decât


numărul minim prevăzut de Legea nr. 115/2015 întrucât listele de
susţinere vor fi verificate atunci când se depun candidaturile şi în
cazul în care se observă anumite nereguli la completare acestora pot fi
invalidate şi implicit se anulează candidatura.
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 7

Un susţinător poate sprijini mai mulţi candidaţi la funcţia de consilier


local, consilier judeţean şi primar

Lista susţinătorilor se depune într-un exemplar original şi o copie, la


biroul electoral al circumscripţiei electorale unde se depun
propunerile de candidaţi

Lista susţinătorilor este un act public şi se află sub incidenţa art. 326 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia persoanei care a întocmit lista se dă pentru fiecare filă a listei de
susţinători.
În afara elementelor obligatorii, lista de susţinători poate conţine orice alte date
de identificare ale partidului politic, ale alianţei politice, ale alianţei electorale, ale
organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului
indepedent.
Declaraţia se completează, se semnează şi se datează de către persoana care a
întocmit lista susţinătorilor

Alte aspecte importante

Înainte de a fi predate la Birourile Electorale tabelele cu semnături trebuie


să fie verificate de o persoană din filiala dumneavoastră. Aceasta va trebuie
să verifice dacă:
 Tabelul are toate spaţiile completate corect;
 Sunt înscrise toate datele celor care au semnat (în special adresa să fie
trecută complet: strada, nr, bl, ap, sector/judeţ)
 Este completată declaraţia persoanei care a întocmit tabelul;
Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani,
inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor (susţinătorii
trebuie să aibă data naşterii până la 5 iunie 1998);
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 8

Tabelele cu semnături se predau la Birourile Electorale în exemplare


originale (în niciun caz xeroxate sau scanate pe mail), scrise cu pastă de pix
albastră (nu negru, întrucât poate exista suspiciunea că tabelul este tras la
xerox) şi în copie;
listă de susţinători trebuie obligatoriu să cuprindă doar
persoane din aceeaşi unitate administrativ – teritorială. O listă
de semnături incompletă nu trebuie completată cu susţinători
din altă unitate administrativ – teritorială.
La listele de semnături pentru susţinerea candidatului la funcţia de primar
se va trece în mod obligatoriu sub sigla partidului numele şi
prenumele candidatului.
Listele de susţinători se depun împreună cu dosarul de
candidatură, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data
alegerilor.
ÎN CAZUL NEDEPUNERII ÎN TERMENUL LEGAL A LISTELOR
DE SUSŢINĂTORI, CANDIDATURILE NU VOR FI VALIDATE ŞI
NICI NU VOM AVEA REPREZENTANŢI ÎN SECŢIILE DE VOT.

4. Întocmirea documentelor

4.1. Propunerea de candidat/listă de candidaţi


Candidatul se identifică mai întâi prin NUME, urmat de toate PRENUMELE

Lista de candidaţi trebuie să asigure reprezentarea ambelor sexe

Numărul de candidaţi pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de


consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu până la un sfert din
numărul mandatelor, fracţiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea
acestora.
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 9

Prin numărul maxim de candidaţi se înţelege lista care cuprinde un număr


de candidaţi egal cu suma dintre numărul maxim de mandate de consilier,
stabilită potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru unitatea administrativ – teritorială în cauză şi numărul ce
reprezintă un sfert din numărul mandatelor, conform prevederilor mai sus
menţionate.

Nr. de mandate 9 11 13 15 17 19 21 23 27 31 33 35 37

Nr. candidaţi pentru


12 14 17 19 22 24 27 29 34 39 42 44 47
listă completă

Formulare
Formularele F1 – F7: Propunerea de candidat de primar de municipiu, primar
de oraş, primar de comună, listă de candidaţi pentru consiliul local de municipiu,
consiliul local de oraş, consiliul local de comună şi consiliul judeţean

4.2. Declaraţia de acceptare a candidaturii

Formularele D1 – D7: Declaraţiile de acceptare a candidaturii de primar de


municipiu, primar de oraş, primar de comună, listă de candidaţi pentru consiliul
local de municipiu, consiliul local de oraş, consiliul local de comună şi consiliul
judeţean

4.3. Declaraţiile de avere şi de interese

Formularul pentru declaraţia de avere (anexa 1 a Legii 176/2010)

Formularul pentru declaraţia de interese (anexa 2 a Legii 176/2010)


Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 10

Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţiilor


publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative obligă candidaţii în alegeri să îşi
declare averea şi interesele

Datele completate din declaraţia de avere şi din declaraţia de interese trebuie să


corespundă în totalitate cu datele persoanele corespunzătoare înscrise în
propunerea de candidatură

Înainte de completarea declaraţiilor de avere şi de interese, vă rugăm să consultaţi


Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese publicat pe site-ul ANI
www.integritate.eu

În declaraţia de avere se vor introduce drepturile şi obligaţiile din ţară şi din


străinătate ale declarantului şi ale familiei sale, cu menţiunea că prin familie se
înţelege soţ/soţie şi copii aflaţi în întreţinerea acestora

Declaraţia de avere se completează cu datele aferente anului fiscal anterior, 2015


în cazul veniturilor (Capitolul VII) şi cu informaţiie la zi pentru celelalate capitole
din declaraţie.

La întocmirea acestor declaraţii trebuie avute în vedere şi prevederile Legii nr.


176/2010

4.4. Declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al securităţii


sau colaborator al acesteia

Formularul respectă modelul din OUG 24/2008

Conform art. 5, alin (1) din OUG 24/2008 aprobată prin Legea 293/2008,
persoanele care candidează, au fost alese sau au fost numite în una dintre
demnităţile ori funcţiile prevăzute de art. 3, lit b) – h), cu excepţia celor care la
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 11

data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, fac o declaraţie pe


propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa ordonanţei de urgenţă
24/2008, în sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de
colaborator al acesteia.

Această declaraţie este completată NUMAI de candidaţii care sunt născuţi înainte
de 22 decembrie 1973.

ATENŢIE !!!

Toate formularele mai sus menţionate vor fi întomite în 4 exemplare:

2 exemplare orginale – semnate şi datate pentru fiecare candidat

2 copii ale documentului original

Cele 4 dosare de candidatură trebuie să fie însoţite la depunere de 2


exemplare – 1 original şi 1 copie ale LISTEI SUSŢINĂTORILOR

II. Depunerea candidaturilor

1. Documentele necesare pentru înregistrarea candidaturii:

4 dosare de candidatură: 2 exemplare originale şi 2 copii

listă de susţinători: un exemplar original şi o copie

2. Unde se depun documentele


Pentru primar şi consiliul local: la Biroul electoral de circumscripţie a
comunei/oraşului/municipiului respectiv

Pentru consiliul judeţean: la Biroul electoral de circumscripţie judeţeană


Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 12

3. Înregistrarea candidaturilor

Candidaturile se vor depune la birourile electorale de circumscripţie în perioada


12 – 26 aprilie ora 24.00.

Înregistraţi candidaturile cu 7-8 zile înainte de ultimul termen


întrucât în cazul respingerii unor candidaţi din listele de consilieri să
aveţi timp să-i înlocuiţi:

 Art. 52, alin. (3) din Legea 115/2015: Listele de candidaţi pentru
consiliile locale sau judeţene în care există persoane care nu îndeplinesc
condiţiile legale pentru a putea candida se admit în parte, doar pentru
acei candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale. În această situaţie,
poziţiile ocupate de candidaţii admişi în lista de candidaturi se vor
renumerota corespunzător, candidaţii admişi ocupând locurile eliminate
imediat superioare din lista în care se află

 Art. 52, alin. (4) din Legea 115/2015: În situaţia în care listele de
candidaţi sunt admise numai parţial, partidele politice, alianţele
electorale pot retrage lista în vederea completării până la data limită de
depunere

ATENŢIE !!!

Vă rugăm să verificaţi documentele înainte de depunere întrucât eventualele


erori/neconcordanţe, oricât de mici, constatate la depunerea candidaturii, duc la
respingerea candidaturii !

4. Operaţiunile desfăşurate de Biroul electoral de circumscripţie

După primirea fiecărei candidaturi, Biroul electoral de circumscripţie:


Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 13

 Examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată


candida

 Examinează respectarea condiţiilor de fond şi formă a listei de candidaţi şi


ale listei susţinătorilor şi în funcţie de rezultat decide prin Hotărâre care se
afişează: înregistrarea candidaturii sau respingerea candidaturii

Biroul electoral de circumscripţie păstrează cele 2 exemplare originale ale


candidaturii şi restituie Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor cele 2 copii.

III. Reprezentanţii ALDE în birourile electorale

În vederea nominalizării persoanelor care vor participa la operaţiunile electorale,


vă rugăm să ţineţi cont de art. 44 din Legea 115/2015 potrivit căruia ,,Nu pot fi
membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor
electorale ale secţiilor de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi
afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele
care nu au exerciţiul drepturilor electorale’’.

Persoanele care vor fi desemnate să participe la operaţiunile electorale trebuie să


fie membri ALDE cu o contribuţie activă în cadrul filialei şi fideli partidului

Art. 26, alin. 15 din Legea nr. 115/2015 explică cum se completează birourile
electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, menţionând
faptul că ,,un partid politic, o alianţă politică sau o alianţă electorală
nu poate avea mai mult de 3 reprezentanţi în biroul electoral al
aceleiaşi circumscripţii’’. Astfel, vă rugăm să aveţi în vedere nominalizarea a
câte 3 reprezentanţi ALDE pentru toate birourile electorale.
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 14

IV. Situaţia funcţionarilor publici

1. Cadrul legal

Legea nr. 188/1999 republicată (MOf nr. 365/29.05.2007), cu modificările şi


completările ulterioare

Legea nr. 215/2001 republicată (Mof nr. 123/20.02.2007), cu modificările şi


completările ulterioare

2. Funcţionarii publici de execuţie

Sunt persoanele numite în una dintre funcţiile publice menţionate la art. 14 din
Legea nr. 188/1999

Pot fi membri ai unui partid politic – art. 44 (1) din Legea nr. 188/1999

Pot candida din partea unui partid politic – art. 34 (1) din Legea nr.
188/1999 – şi îşi pot desfăşura campania electorală în oricare din variantele:

 Varianta 1 NUMAI ÎN AFARA ORELOR DE SERVICIU, cu


păstrarea funcţiei publice

 Varianta 2 FĂRĂ NICIO RESTRICŢIE PRIVIND ORARUL


CAMPANIEI, cu suspendarea din funcţia publică pe durata campaniei
electorale

Varianta 1 ţine seama de obligaţia funcţionarilor publici ca, în exercitarea


atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a
convingerilor şi preferinţelor lor politice – art. 44, alin. (3) din Legea nr.
188/1999
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 15

Varianta 2 este aplicabilă funcţionarului public care solicită încetarea raportului


de serviciu pentru participarea la campania electorală – art. 95, alin. 1, lit. d)
din Legea nr. 188/1999

 În acest sens trebuie să depună o cerere scrisă, cu cel puţin 15 zile


calendaristice înainte de data începerii campaniei electorale – art. 95,
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

Funcţionarului public de execuţie ales într-o funcţie de demnitate


publică:

 I se suspendă raportul de serviciu pe perioada mandatului – art. 94, alin.


(1), lit. a) din Legea nr. 188/1999

 I se rezervă postul aferent funcţiei publice şi raporturile de serviciu nu pot


înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa sau cu acordul celui în
cauză – art. 96, alin. (3) din Legea nr. 188/1999

3. Înalţii funcţionari publici. Funcţionarii publici de conducere

Înalţii funcţionari publici:


 Persoanele numite în una dintre funcţiile publice menţionate la art. 12
din Legea nr. 188/1999
 Nu pot fi membri ai unui partid politic – art 44, alin. (2) din Legea nr.
188/1999
Funcţionarii publici de conducere:
 Persoanele numite în una dintre funcţiile publice menţionate la art. 13
din Legea nr. 188/1999
 Pot fi membri ai unui partid politic – art. 44, alin. (1) din Legea
188/1999
Excepţie: secretarul comunei/oraşului/municipiului/judeţului nu poate fi
membru al unui partid politic – art. 116 din Legea nr. 215/2001
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 16

Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot


candida numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat
raporturile de serviciu, în condiţiile legii – art. 34, alin. (3) din Legea
nr. 188/1999

ATENŢIE !!!

Prefecţii şi subprefecţii nu pot candida şi nu pot participa la acţiunile de


campanie electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie, decât în situaţia în
care demisionează cu cel puţin 50 de zile înaintea datei alegerilor (art. 119
din Legea nr. 115/2015)

Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici poate


avea loc:
 Prin acordul părţilor, consemnat în scris – art. 97, lit. b) din Legea nr.
188/1999
 Prin demisie, înregistrată cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de
depunerea candidaturii – art. 97, lit e) şi art. 102 din Legea nr.
188/1999