Sunteți pe pagina 1din 21

:

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
CLASA a XII-a

Matricea de specificaţii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniţială pentru clasa a XII-a
:

M2 este următoarea:
Competenţe de
evaluat
C1 C2 C3 C4 C5 C6 TOTAL
Conţinuturi
Matrice: operaţii II.1b(2p)
I.1(10p) II.1a(4p) 16p
cu matrice
Determinanţi şi I.2(5p) I.3(5p)
II.1b(6p) 24p
sisteme de ecuații II.1a(6p) II.1b(2p)
:

Limite de funcţii
I.4(10p) II.2b(8p) 18p
Continuitate
II.2b(2p) II.2a(4p) II.2a(6p) 12p
Derivabilitate
II.2c(2p) II.2c(8p) I.5(1op) 20p

Total 14p 23p 18p 14p 7p 14p 90p


:

COMPETENŢELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU


CLASA a XII-a M2:
C1. Identificarea unor funcţii utilizând proprietăţi ale acestora: monotonie, continuitate, derivabilitate, puncte de
extrem.
C2. Prelucrarea unor date de tip cantitativ si/ sau calitativ cuprinse în enunţuri matematice referitoare la operaţii
cu matrice sau la studiul derivabilităţii funcţiilor.
C3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului matricial, respectiv calculului diferenţial în rezolvarea de
probleme.
C4. Exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor proprietăţi
cantitative si/ sau calitative ale unei funcţii.
:

C5. Studierea unor situaţii-problemă din punct de vedere cantitativ si/ sau calitativ utilizând proprietăţile
algebrice si de ordine ale mulţimii numerelor reale.
C6. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaţii-problemă prin alegerea unor strategii si metode adecvate.
:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


Timp de lucru: 50 minute

Partea I (40p) La exerciţiile 2,3,4 se scrie litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Stabiliţi valoarea de adevăr pentru:


:

2p a) det  A  B   det A  det B, A, B  M 2  R 

2p b) A  B  B  A , A, B  M 2  R 

2p c) A B  C   AB  AC , A, B  M 2  R 

2p d) A  I 2  I 2  A , A  M 2  R 

2p e)  AB  1  A 1 B 1 , A, B  M 2  R  , A,B inversabile


:

1 1 1
1 4
10p 2. Valoarea expresiei 8  61 2 3  2  3 este:
 25
1 4 9

A) 4 B)  25 C) 19 D) 14

10p 3. Fie funcţia f :  0,    R , f  x   3 ln x  cos x  x 4 . Derivata funcţiei este egală cu:


:

3 3 3 3
A)  sin x  4 x 3 B)  sin x  4 x 3 C)  sin x  4 x 3 D)  sin x  4 x 3
x x 2x 2x

10p 4. Fie g : R \ 3  R , g  x  2xx31  5 . Derivata funcţiei este egală cu:


x

7 7 7 7
A)  5 x ln 5 B)  5 x ln x C)  5x D)  5x
 x  3 2
 x  3 2
 x  3 2
 x  3 2
:

Partea a II-a (50p) La următoarele probleme se cer rezolvări complete:

1 1 1 0
1. Fie matricele A    , I 2    şi B  A  I 2
2 2 0 1 
:

10p a) Să se arate că A 2  3 A

10p b) Să se determine inversa matricei B

1  x , x  0
f : R  R , f  x 
2. Fie funcţia x
e , x  0
:

10p a) Să se studieze continuitatea funcţiei în x0  0

10p b) Să se determine ecuaţia asimptotei către   la graficul funcţiei f.


10p c) Să se demonstreze că f este concavă pe  0,  
:
:
:

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Subiectul I (40 puncte)


Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în
dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
Nu se acordă punctaje intermediare.
:

Nr. item 1. 2. 3. 4.
Rezultat a b c d e
B A
F A A A F B
Punctaj 2P 2P 2P 2P 2P 10p 10p 10p

Subiect II (60 puncte)


Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim
corespunzător.
Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
:

1. a) Se afla A 2 6p
Se afla 3 A si se finalizeaza 4p
b) Se calculeaza B si det (B)=6-2=4  0 4p

6p
:

3 1 
B 1 =
1
.  
  2 2
4

2. a) 6p
:

l s  0  =1 si l d  0  =1
f  0  =1 2p

f continua in punctul x= 0 2p

lim f(x)=0 6p
x  
b) 4p
y=0 asimptota orizontala spre - 

c) 6p
:

1
f ' ( x)  si
2 x
1 1 1
f " ( x)   = -
2 x 2 x 4p
1
4x x

f ' ' ( x)  0 pe (0,  ), de unde rezulta f concava

Se acordă 10 puncte din oficiu.


:

Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.