Sunteți pe pagina 1din 16

Nume_prenume elev……………………….

Clasa………………………………..

Testul 1
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Subiectul I. Încercuiţi răspunsul corect.


1. Care dintre elementele listei reprezintă o etapă a planificării proiectelor informatice?
a. Detectarea problemelor
b. Stabilirea obiectivelor
c. Elaborarea documentaţiei sistemului informatic
d. Monitorizarea proiectului
2. Obiectivele unui sistem informatic vizează:
a. Asigurarea unei prelucrări automate a datelor
b. Detectarea erorilor unui sistem informatic
c. Diminuarea riscurilor dintr-o companie
d. Utilizarea eficientă a reţelelor de calculatoare
3. Activităţile unui proiect ce are ca scop realizarea unui sistem informatic trebuie să
cuprindă:
a. descrierea în detaliu a proiectului
b. descrierea experienţei persoanelor care se vor ocupa de realizarea activităţii
c. alocarea şi organizarea resurselor specifice activităţii
d. toate detaliile specificate la punctele a-c
4. Etapa de culegere a informaţiilor cu privire la realizarea unui sistem informatic
necesită:
a. Cunoaşterea activităţilor cu privire la date manipulate de sistem: prelucrări, reguli
de calcul, validări, puncte de control, modalităţi de arhivare;
b. Mediul de dezvoltare în care se va realiza sistemul informatic
c. Termenul de realizare a sistemului informatic
d. Costurile alocate proiectului
5. Care dintre elementele listei reprezintă planuri specifice proiectelor informatice:
a. Planul de proiect, planul de etapă
b. Planul de etapă, planul de excepţie
c. Planul de excepţie, planul de calitate
d. Planul de proiect, planul de etapă, de excepţie, de calitate

Subiectul II. Completaţi spaţiile punctate din următoarele afirmaţii


1. Obiectivele sistemului informatic pot fi: de
conducere…………………………………………………………………………………
2. Între activităţile care se derulează în cadrul unui proiect informatic pot exista
……………….
3. Planul de proiect identifică ………………………………… (livrabilele majore),
resursele necesare, costul total si punctele de control.
4. Resursele alocate activităţilor din cadrul proiectelor informatice pot fi:
……………………………………………………………………………
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 2
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Subiectul I - oral
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce presupune monitorizarea proiectelor informatice.

2. Care sunt rapoartele specifice monitorizării proiectelor informatice?

3. În cazul identificării unei probleme care este documentul în care se menţionează


aceasta şi ce trebuie să conţină acest document cu privire la problema identificată?

Subictul II – practic
Fie un proiect ce are ca rezultat final (livrabil) un site web pentru un magazin virtual al unei
edituri. Pentru etapa: „Crearea designului site-ului”.

1. Imaginaţi un scenariu de realizare al acestei etape şi elaboraţi structura raportul de


progres al acestei etape.

2. Identificaţi un posibil risc al acestei etape. Completaţi registrul de risc pentru riscul
identificat.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 3
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Enunţ: Descrie caracteristicile de calitate ale produselor software.


Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 4
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Cerinţe:
1. Identificaţi obiectivele proiectului
2. Stabiliţi activităţile proiectului, iar pentru fiecare activitate stabiliţi resursele necesare.
3. Stabiliţi echipa de proiect: rol şi atribuţii în cadrul proiectului
4. Identificaţi etape/jaloane în cadrul proiectului în care se va face monitorizarea
proiectului. Realizaţi cel puţin 2 rapoarte de etapă.
5. Identificaţi cel puţin 2 riscuri şi completaţi raportul de risc.
6. Imaginaţi cel puţin o problemă şi identificaţi pentru ea activităţi corectoare, impact
asupra termenului de finalizare şi asupra bugetului.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 5
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Fie un proiect ce are ca rezultat final (livrabil) una din variantele: material multimedia, site
Web, aplicaţie de gestiune a bazelor de date.
Alegeţi una dintre variante şi realizaţi documetaţia livrabilului ce va cuprinde:
1. Prezentarea generală a materialului ales.
2. Manual/ghid de utilizare.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 6
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Enunţuri:
1. Descrieţi elementele specifice scrierii programelor.

2.
a. identificaţi resursele necesare acestei etape
b. creaţi un instrument pentru monitorizarea progresului pentru această etapă.

-
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 7
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Realizează sistemul informatic

Subiectul I:
1. Descrieţi două categorii de erori care pot să apară în cadrul programelor.
Subiectul II
Completaţi spaţiile goale cu termenii care lipsesc
1. Detectarea şi înregistrarea erorilor de utilizare a limbajului de programare sunt
detectate în faza de ............................ a programului şi sunt numite erori de
compilare.
2. Pentru a permite schimbul de informaţii între secţiuni, este generat, la compilarea
fiecărei secţiuni, ....................................................................
3. Pentru a fi eficientă activitatea de urmărire a execuţiei programului precum şi tratarea
eventualelor erori, se va proceda la ....................................................., pentru a se
putea urmării funcţionalitatea acestuia pe componente.
4. .................................................... este proprietatea unei componente software de a
funcţiona, independent de platforma de calcul folosită.
5. .............................................. unui obiect (o componentă sau un sistem) este o funcţie
de timp F(t), definită ca: probabilitatea ca, în condiţii de mediu specificate, obiectul să
funcţioneze adecvat, menţinându-şi parametrii prestabiliţi în intervalul de timp [0,t).
6. ............................................... sunt fișiere speciale care înregistrează evenimente
semnificative în momentul execuţiei unui program, din momentul lansării acestuia în
execuţie până la ieşirea din acesta sau atunci când un program întâmpină o eroare.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Testul 9
Modulul: Implementarea sistemelor informatice

Competenţe:

 Realizează sistemul informatic


 Asigură mentenanţă sistemelor informatice

Obiectivele evaluării:

- Să realizeze punerea în funcţiune a unui sistem informatic


- Să asigure mentenanţă sistemelor informatice
Prezentarea testului
Acest test poate fi la finalul unui grup de lecţii cu tema Instalarea aplicaţiilor informatice în
vederea evaluării rezultatelor învăţării.

Tipul testului: probă scrisă şi practică

Durata evaluării
Timp de lucru: 100 minute

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea


Testul are loc în laboratorul de informatică. Planul realizat la Subiectul I poate fi pus în
aplicare în cadrul laboratorului printr-un joc de rol în care un elev realizează efectiv punerea
în funcţiune a aplicaţiei, ceilalţi fiind beneficiarii instructajului.

Enunţuri:
Subiectul I
Pentru o aplicaţie informatică realizată (site web, aplicaţie multimedia, aplicaţi cu baze de
date), creaţi un plan de punere în funcţiune a acestei. Planul va conţine:
- Obiectivele de punere în funcţiune
- Activităţile ce trebuie realizate în vederea atingerii obiectivelor
Subiectul II
Pentru aplicaţia propusă la subiectul I realizaţi un plan de mentenanţă. În planul de
mentenanţă se vor regăsi:
- Cerinţe de mentenanţă
- Schimbările survenite în urma cerinţelor identificate
- Proiectul sistemului informatic rezultat în urma schimbărilor
- Implementarea proiectului (scrierea programelor, testarea şi punerea în funcţiune)

Instrucţiuni pentru elevi


Cele două planuri realizate se vor susţine de către fiecare elev, în cadrul orelor de laborator.

Criteriile de evaluare şi notare


Se acordă 10 puncte astfel
 1 punct din oficiu
 Subiectul I:4 puncte
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
 Subiectul II: 5 puncte

Barem de corectare şi notare

Subiectul I .....................................................................................................4 puncte


- Stabilitrea obiectivele de punere în funcţiune ......................................1 punct
- Activităţile ce trebuie realizate în vederea atingerii obiectivelor ......... 2 puncte
o Asigurarea condiţiilor de punere în funcţiune
o Punerea în funcţiune a aplicaţiei
o Verificarea performanţelor
o Definitivarea documentaţiei
o Omologarea sistemului
- Prezentarea şi derularea activităţilor.......................................................1 punct

Subiectul II .....................................................................................................5 puncte


Planul de mentenanţă ......................................................................................3 puncte
- Identificarea cel puţin a unei cerinţe de mentenanţă
- Identificarea schimbărilor survenite în urma cerinţelor identificate
- Realizarea unei scheme a noului sistemului informatic rezultat în urma schimbărilor
- Implementarea proiectului (scrierea programelor, testarea şi punerea în funcţiune)
Prezentarea şi implementarea activităţilor specificate în plan .........................2 puncte

Instrucţiuni pentru evaluatori


Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic,
schemă logică etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Test sumativ 1

Competenţe:

 Coordonează proiecte informatice

 Întocmeşte documentaţie pentru sistemele informatice

Prezentarea testului

Acest test va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului


Tipul testului: Probă scrisă, orală şi practică - proiect

Timp de lucru: 15 ore

Enunţ:

Scrieţi un proiect pentru realizarea unui sistem informatic pentru o companie. Sistemul
informatic poate fi : un website, o platformă de gestiune a datelor din companie, un software
multimedia etc.

Lucrarea va conţine:

 Elemente cu privire la planificarea proiectului: obiectivul/obiective, echipa de lucru,


resurse, WBS, diagrama GANTT.

 Instrumente specifice pentru monitorizarea şi controlul proiectului: rapoarte (progres,


final etapă, final proiect), registrele specifice (risc, schimbări).

 Instrumente de prezentare şi utilizare a sistemului informatic: material de prezentare


a sistemului informatic, ghid de utilizare a sistemului informatic/Help.

Instrucţiuni pentru elevi

Lucrarea va conţine în format digital şi tipărit diagrama GANTT cu alocarea resurselor.


Aceasta va fi creată cu un software specializat în management de proiect.

Instrumentele specificate în enunţ vor fi dezvoltate ca modele (template-uri) ce urmează a


fi utilizate în cadrul proiectului. Nu este necesar să fie completate, vor conţine doar
specificaţii.

Criteriile de evaluare şi notare

Lucrarea este evaluată cu 100 de puncte, corespunzător notei 10, astfel:


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Elemente specifice planificării 35 puncte.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
 Instrumente de monitorizare: 35 puncte (4 puncte pentru fiecare document)
 Prezentarea şi documentarea sistemului informatic: 20 puncte.

Barem de corectare şi notare:


1. Planificarea proiectului........................................................................40 puncte
a. Stabilirea obiectivului/obiectivelor proiectului: fraze scurte, precise, clare
................................................................................................................5 puncte
b. Stabilirea echipei de proiect: managerul de proiect, bordul de proiect, echipa de
implementare a proiectului .......................................................................5 puncte
c. Resurse ale proiectului (materiale, umane, financiare)..........................5 puncte
d. Alegerea activităţilor (WBS)....................................................................20 puncte
- Denumire scurtă
- Durată
- Precedenţe
- Alocare resurse
- Diagrama GANTT
e. Stabilirea etapelor .................................................................................5 puncte

2. Monitorizare şi control ........................................................................30 puncte


a. Rapoarte specifice........................................................................15 puncte
o Progres: Data, Perioada, Starea bugetului, Incadrarea în timp, Produse
finalizate până în momentul efectuării raportului, Probleme existente sau
posibile, Produse care trebuie finalizate în perioada următoare, Starea
problemelor proiectului, Impactul schimbărilor asupra bugetului şi planului de
timp.
o Final de etapă: Data, Perioada, Starea bugetului, Incadrarea în timp, Produse
finalizate la final de etapă, Probleme existente sau posibile, Existenţa
problemelor în timpul derulării etapei, Impactul schimbărilor asupra bugetului
şi planului de timp.
o Final de proiect: Atingerea obiectivelor proiectului, Încadrarea în planul de timp
şi de cost, Statistici finale legate de schimbările cerute în timpul proiectului,
Impactul schimbărilor aprobate, Data şi planul revizuirii la sfârşitul proiectului.
b. Documente/Registre specifice......................................................15 puncte
o Registrul de riscuri: Numărul riscului, Tipul riscului (business, de proiect, de
etapă), Autor, Data identificării, Data ultimei modificări, Descriere, Importanţă,
Masuri de cuantificare, Responsabil, Stare
o Registrul de probleme: Numărul riscului, Tipul riscului (Probelmă, Cerere de
schimbare, Intrebare), Autor, Data identificării, Data ultimei modificări,
Descriere, Stare
o Cererea de schimbare: Data, Numărul solicitării, Clasa, Starea, Descrierea
schimbării solicitate, Impactul schimbării, Decizii, Detalii de realizare, Data de
începere, Data de finalizare

3. Instrumente de prezentare şi utilizare a sistemului informatic.........20puncte


Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
a) material de prezentare a sistemului informatic: scopului aplicaţiei, utilitatea
aplicaţiei,grupul ţintă căreia se adresează, prezentarea punctuală a tuturor facilităţilor
oferite de aplicaţie,cerinţe de utilizare: hardware şi software, informaţii specifice
(autor, înregistrare, informaţii referitoare la modalitatea de contractare-achiziţie),
facilităţi oferite de distribuitor: instalare,service, mentenanţă
b) ghid de utilizare a sistemului informatic/Help: prezentare sistem, descriere date,
descrierea modulelor din sistem, identificarea în sistem, utilizatori, drepturi, mod de
lucru/raportări (exemple), sisteme de securitate şi back-up.

Instrucţiuni pentru evaluatori


Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic,
schemă logică etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
Test sumativ 2

Competenţe:
 Realizează sistemul informatic
 Asigură mentenanţa sistemelor informatice
Prezentarea testului

Acest subiect va fi utilizat ca o componentă a unei evaluări sumative a modulului.


Tipul testului: Probă scrisă, orală şi practică

Timp de lucru: 15 ore

Enunţ:

Realizaţi un sistem informatic ce are ca obiectiv informatizarea activităţii unui hotel. Cerinţe
de realizare:
Sistemul informatic va oferi următoarele facilităţi:
- Administrarea bazei de date cu informaţii despre camere (număr cameră, etaj, tip
cameră, preţ, informaţii poziţionare, stare: ocupată, liberă, rezervată)
- Realizarea operaţiilor:
o autentificare în sistem: user şi parolă, drepturi
o rezervare (cu 10 zile înainte de ocupare): date client, data ocupării, data
eliberării,
o ocupare (în ziua specificată în rezervare): date client, data eliberării,
o eliberare (în ziua eliberării menţionată în rezervare/ocupare)
o facturare (tipărire factură): date hotel, date client, preţ cameră/zi, număr zile,
total plată
o vizualizare: camere libere, camere ocupate, camere rezervate
o filtrare: după pret, după numar locuri, etaj, statut
o opţiuni de securitate: back-up date, jurnal de evenimente.

Proiectul va avea două componente:


- Una tipărită ce va conţine explicaţii privind:
o Specificaţiile problemei: sistemul informaţional şi codificarea datelor.
o Tehnicile de programare folosite şi stilul de programare utilizat.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
o Aspecte privind testarea şi validarea programelelor: date de test şi rezultate
ale testelor realizate, utilizarea elementelor de ajutor şi informare a utilizatorilor
sistemului informatic, fiabilitatea şi portabilitatea sistemului creat, asigurarea
tuturor specificaţiilor cerute.
o Un plan de mentenaţă: cerinţe privind mentenanţa, schimbări rezultate din
cerinţele de mentenanţă.
- Sistemul propriu zis realizat cu MDI-ul studiat, baza de date, un sistem de asistenţă
şi îndrumare privind utilizarea sistemului informatic.
Instrucţiuni pentru elevi

Proiectul se va realiza pe parcursul orelor de instruire practică. Evaluarea vizează pe lângă


cele două componente ale proiectului şi susţinerea sa.

Criteriile de evaluare şi notare. Lucrarea este evaluată cu 100 de puncte, corespunzător


notei 10, astfel:

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Pentru componenta tipărită a proiectului se acordă 20 de puncte.
 Pentru componenta digitală, sistemul informatic, se acordă 60 puncte.
 Pentru prezentarea proiectului 10 puncte.

Barem de corectare şi notare:


Component tipărită .....................................................................................20 puncte
- Specificaţiile problemei: sistemul informaţional şi codificarea datelor.
- Tehnicile de programare folosite şi stilul de programare utilizat.
- Aspecte privind testarea şi validarea programelelor: date de test şi rezultate ale
testelor realizate, utilizarea elementelor de ajutor şi informare a utilizatorilor
sistemului informatic, fiabilitatea şi portabilitatea sistemului creat, asigurarea tuturor
specificaţiilor cerute.
- Un plan de mentenaţă: cerinţe privind mentenanţa, schimbări rezultate din cerinţele
de mentenanţă.
Componenta digitală.....................................................................................60 puncte
- creare şi popularea bazei de date: informatii hotel, informaţii camere, informaţii clienti,
informaţii utilizatori, tranzacţii (rezervare, ocupare, eliberare, facturare).
..........................................................................................20 puncte
- Operaţii şi tranzacţii câte 5 puncte pentru fiecare .............................40 puncte
o autentificare în sistem: user şi parolă, drepturi
o rezervare (cu 10 zile înainte de ocupare): date client, data ocupării, data
eliberării,
o ocupare (în ziua specificată în rezervare): date client, data eliberării,
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..
o eliberare (în ziua eliberării menţionată în rezervare/ocupare)
o facturare (tipărire factură): date hotel, date client, preţ cameră/zi, număr zile,
total plată
o vizualizare: camere libere, camere ocupate, camere rezervate
o filtrare: după pret, după numar locuri, etaj, statut
o opţiuni de securitate: back-up date, jurnal de evenimente.
Prezentarea proiectului ............................................................................... 10 puncte
- coerenţa explicaţiilor, a lucrării scrise şi interfaţa sistemului informatic

- funcţionarea sistemului informatic conform datelor şi rezultatelor de test


Instrucţiuni pentru evaluatori
Pentru fiecare răspuns corect, indiferent de formulare sau formatul de scriere (text, grafic,
schemă logică etc.) se va acorda punctajul prevăzut în barem. Profesorul poate crea câte o
astfel de problemă pentru fiecare elev în parte, urmărind să acopere toate criteriile de
performanţă prevăzute în standard.
Acest tip de test poate fi corelat cu realizarea managementului de proiect obţinându-se astfel
evaluare pentru întreg modulul.
Nume_prenume elev……………………….
Clasa………………………………..